Firma NAREX CONSULT, akciová společnost IČO 00176966


NAREX CONSULT, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NAREX CONSULT, akciová společnost (00176966) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Malešická 1936/39, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 6. 1991 a je stále aktivní. NAREX CONSULT, akciová společnost má celkem pět provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o NAREX CONSULT, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NAREX CONSULT, akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o NAREX CONSULT, akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro NAREX CONSULT, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NAREX CONSULT, akciová společnost

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 849
IČO (identifikační číslo osoby) 00176966
Jméno NAREX CONSULT, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.6.1991
Navrhovatel Městskému soudu v Praze na navrhuje, aby zapsal usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti NAREX CONSULT, akciová společnost ze dne 30. března 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 7.500.000,-- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých) z částky 8.208.000,-- Kč (slovy: osm miliónů dvě stě osm tisíc korun českých) na částku 15,708.000,-- K č (slovy: patnáct milionů sedm set osm tisíc korun českých), a to upsáním nových 15 kusů akcií peněžitými vklady na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. předem určenými zájemci ? akcionáři ? s uvedením osoby zájemce podle § 203 od st. 2 písm. d) obch. zák., a vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kurzu, takto: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 7,500.000,-- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 15 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě po 500.000,-- Kč (slovy. pět set tisíc korun českých), znějících na jméno s neomezenou převoditelností, v listinné podobě; Strana třetí c) vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií: přednostní právo akcionářů na upisování akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři společnosti, tj. společnost SOPSO spol. s r.o., JUDr. Věslav Nemeth, Ing. Jiří Kadlec a Ing. Zbyšek Terš, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií; d) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie společnosti budou upsány předem určenými zájemci ? akcionáři JUDr. Věslavem Nemethem v počtu 5 ks, Ing. Jiřím Kadlecem v počtu 5 ks a Ing. Zbyškem Teršem v počtu 5 ks, ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. (dále jen ? Smlouva o upsání akcií?), která musí být uzavřena do jednoho měsíce po uplynutí čtrnáctidenní lhůty od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obch odního rejstříku zašle určeným akcionářům společnost. Místem upsání akcií je sídlo společnosti a doba upsání je v pracovních dnech od 9 do 18 hodin; e) emisní kurz nových akcií: emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); f) souhlas se započtením: připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Ing. Jiřího Kadlece vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením; připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře pana Ing. Zbyška Terše vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kursu s tím, že emisní kurs nových akcií bude splacen výhradně započtením; g) pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: představenstvo společnosti doručí každému akcionáři společnosti návrh smlouvy o započtení mezi společností a příslušným akcionářem do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že; akcionáři bude poskytnuta lhůta 7 dnů ode dne doručení návrhu sm louvy o započtení k podpisu návrhu smlouvy o započtení a doručení návrhu smlouvy o započtení do sídla společnosti k jeho podpisu za společnost; h) lhůta a způsob splacení emisního kursu nových akcií: JUDr. Věslav Nemeth - emisní kurs nových akcií v celkové výši 2.500.000,--Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) bude splatný ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu 35- 6760320207/0100; Ing. Jiří Kadlec - emisní kurs nových akcií bude splatný ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; emisní kurz bude splacen započtením části pohledávky akcionáře pana Ing. Jiřího Kadlece vůči Společnosti - pohledávka akcionáře v celkové výši 2.65 4.000,--Kč (slovy: dva miliony šest set padesát čtyři tisíce korun českých) vznikla z titulu půjček poskytnutých Společnosti na základě smluv o půjčce schválených podle § 196a odst. 1. jediným akcionářem dne 21.12.2001, 27.12.2002, 26.12.2003 a mimořádnou valnou hromadou dne 11.9.2005, uzavřených dne: 28.12.2001 (na částku 2.684.000,--Kč, ze čehož částka 1.000.000,--Kč byla započtena při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 17.2.2005 a částka 1.250.000,- Kč byla uhrazena na účet akcionáře ? věřitele dne 27.3.2006, přičemž ze zbytku této pohledávky se započítává část pohledávky ve výši 280.000,Kč), 2.1.2003 (na částku 700.000,--Kč, započítává se celá), 2.1.2004 (na částku 490.000,--Kč, započítává se celá), 22.9.2005 (na částku 490.000,--Kč, započítává se celá), 1.12.2005 (na částku 180.000,--Kč, započítává se celá), 8.12.2005 (na částku 170.000,--Kč, započítává se celá), 22.12.2005 (na částku 190.000,--Kč, započítává se celá). Započteno bude tedy celková výše 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Ing. Zbyšek Terš - emisní kurs nových akcií bude splatný ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií; emisní kurz bude splacen započtením části pohledávky akcionáře pana Ing. Zbyška Terše vůči Společnosti - pohledávka akcionáře v celkové výši 2.654. 000,--Kč (slovy: dva miliony šest set padesát čtyři tisíce korun českých) vznikla z titulu půjček poskytnutých Společnosti na základě smluv o půjčce schválených podle § 196a odst. 1. jediným akcionářem dne 21.12.2001, 27.12.2002, 26.12.2003 a mimořádnou v alnou hromadou dne 11.9.2005, uzavřených dne: 28.12.2001 (na částku 2.684.000,--Kč, ze čehož částka 1.000.000,--Kč byla započtena při zvýšení základního kapitálu rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 17.2.2005 a částka 1.250.000,- Kč byla uhrazena na účet akcionáře ? věřitele dne 27.3.2006, přičemž z e zbytku této pohledávky se započítává část pohledávky ve výši 280.000,-Kč), 2.1.2003 (na částku 700.000,--Kč, započítává se celá), 2.1.2004 (na částku 490.000,--Kč, započítává se celá), 22.9.2005 (na částku 490.000,--Kč, započítává se celá), 1.12.2005 (na částku 180.000,--Kč, započítává se celá), 8.12.2005 (na částku 170.000,--Kč, započítává se celá), 22.12.2005 (na částku 190.000,--Kč, započítává se celá). Započteno bude tedy celková výše 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). 12.4.2006 - 10.5.2006
Rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti SOPSO, spol. s r.o., identifikační číslo 45793417, sídlo Praha 3, Malešická 1936/39, PSČ 130 00 ze dne 17. února 2005: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 5,208.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě osm tisíc korun českých) o částku 3,000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) na částku 8,208.000,- Kč (slovy: osm milionů dvěstě osm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění s tím, že budou nabídnuty předem určeným zájemcům. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 6 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchod ního rejstříku, avšak ne dříve než bude podán návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku, neboť upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1. upisovatel - JUDr. Věslav Nemeth, r.č. 560622/0191, bytem Praha 4, K Bovorovíčku 578/30, upíše 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. JUDr. Věslav Nemeth upíše akcie ve s mlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií se poskytuje lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být doručen upisovateli do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty pro upisování akcií je dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akci í. Závazek splatit emisní kurs akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před rozhodnutím rejstříkového soudu emisní kurs akcií splatit. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 ho d. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs ve výši 100 % bude splacen peněžitým vkladem v celkové výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to na zvláštní účet č. 3 5-5468920227/0100, vedený u KB, a.s., pobočka Praha 10, a to do sedmi pracovních dnů ode dne úpisu akcií. 2. upisovatel - Ing. Jiří Kadlec, r.č. 570422/0753, bytem Praha 10, Libkovská 1074/2, upíše 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. Ing. Jiří Kadlec upíše akcie ve smlouvě o  upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií se poskytuje lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií m usí být doručen upisovateli do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty pro upisování akcií je dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Závazek splati t emisní kurs akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před rozhodnutím rejstříkového soudu emisní kurs akcií splatit. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hod. Emisní kurs od povídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs bude splacen výlučně započtením vzájemné započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 1,000.0 00,- Kč (celková výše pohledávky činí 2,684.000,- Kč) vzniklé a existující ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 28. prosince 2001 mezi společností jako dlužníkem a panem Ing. Jiřím Kadlecem jako věřitelem, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to v  rozsahu, v jakém se tyto pohledávky vzájemně kryjí. Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli panu Ing. Jiřímu Kadlecovi bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 15 dnů ode dne podpisu sm louvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlouvu uzavřít do 5 dnů ode dne doručení návrhu společností. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. 3. upisovatel - Ing. Zbyšek Terš, rodné číslo 580913/0019, bytem Praha 6, Tomanova 1330/48, upíše 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch. zák. Ing. Zbyšek Terš upíše akcie ve smlo uvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií se poskytuje lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání a kcií musí být doručen upisovateli do tří dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty pro upisování akcií je dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vznikne účinností smlouvy o upsání akcií, tedy ještě před rozhodnutím rejstříkového soudu emisní kurs akcií splatit. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 18.00 hod. Emisní k urs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Závazek splatit emisní kurs akcií vzniká upsáním akcií. Emisní kurs bude splacen výlučně započtením vzájemné započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 1 ,000.000,- Kč (celková výše pohledávky činí 2,684.000,- Kč) vzniklé a existující ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 28. prosince 2001 mezi společností jako dlužníkem a panem Ing. Zbyškem Teršem jako věřitelem, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to v rozsahu, v jakém se tyto pohledávky vzájemně kryjí. Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli panu Ing. Zbyšku Teršovi bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 15 dnů ode dne podpi su smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlouvu uzavřít do 5 dnů ode dne doručení návrhu společností. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 2 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. 22.3.2005 - 8.4.2005
Jedniným akcionářem spolenčosti je SOPSO spol. s r.o. se sídlem Praha 3, Malešická 39, PSČ 130 00, IČ 45793417. 22.1.1998 - 28.8.2002
Ředitel společnosti: ing. Jan Kašpar, Bečvárova 10, Praha 10, 100 00 15.6.1992 - 22.1.1998
Způsob založení: Zakladatelský plán ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky ze dne 17.prosince 1990 jako nástupce státního podniku Narex Consult 25.6.1991

Aktuální kontaktní údaje NAREX CONSULT, akciová společnost

Kapitál NAREX CONSULT, akciová společnost

zakladni jmění 15 708 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.5.2006
zakladni jmění 8 208 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.4.2005 - 10.5.2006
zakladni jmění 5 208 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.8.2002 - 8.4.2005
zakladni jmění 5 208 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.6.1992 - 28.8.2002
zakladni jmění 10 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.6.1991 - 15.6.1992

Akcie NAREX CONSULT, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 21 10.5.2006
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 6 8.4.2005 - 10.5.2006
Akcie na jméno 5 208 000 Kč 1 15.6.1992
Akcie na jméno 10 600 000 Kč 1 25.6.1991 - 15.6.1992

Sídlo NAREX CONSULT, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Malešická 1936/39 , Praha 130 00 28.8.2002
Adresa Malešická 1936/39 , Praha 130 00 15.6.1992 - 28.8.2002
Adresa Moskevská 1523/63 , Praha 101 00 25.6.1991 - 15.6.1992

Předmět podnikání NAREX CONSULT, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.5.2009
Hostinská činnost 18.5.2009
Zednictví 18.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.5.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 12.4.2006 - 18.5.2009
montáž suchých staveb 7.2.2005 - 18.5.2009
propagační činnost 5.3.1996 - 18.5.2009
činnost organizačních poradců 5.3.1996 - 18.5.2009
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel ++ včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 5.3.1996 - 18.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.9.1994 - 18.5.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 1.9.1994 - 18.5.2009
výroba a prodej nenahraných nosičů nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 1.9.1994 - 18.5.2009
vývoje, konstrukce, výroby a servisu jednoúčelových strojů a elektrotechnických zařízení pro regulaci a sledování energetických a tepelných zařízení 25.6.1991 - 1.9.1994
technických služeb ve strojírenství 25.6.1991 - 1.9.1994
strojírenské technologie, nové technologie know-how 25.6.1991 - 1.9.1994
průmyslové právní ochrana vynálezů a ochranných známek 25.6.1991 - 1.9.1994
organizace a řízení předvýrobních výrobních útvarů, CAD-CAM 25.6.1991 - 1.9.1994
normalizace 25.6.1991 - 1.9.1994
zavádění nových výrob 25.6.1991 - 1.9.1994
průzkum trhu, prognostických studií 25.6.1991 - 1.9.1994
prostředkovatelské a zastupitelské činnosti 25.6.1991 - 1.9.1994
odborných posudků a referencí 25.6.1991 - 1.9.1994
technicko-ekonomických informací 25.6.1991 - 1.9.1994
prací a služeb menšího rozsahu v souladu s příslušnými předpisy 25.6.1991 - 1.9.1994
b) servisní a poradenské služby a vykonávání propagační, dokumentační a výstavnické činnosti 25.6.1991 - 1.9.1994
c) oprava a údržba servisní povahy 25.6.1991 - 1.9.1994
d) služby výpočtové a organizační techniky 25.6.1991 - 1.9.1994
e) odborná školení v souvislosti s předmětem činnosti 25.6.1991 - 1.9.1994
f) poradenství pro finanční a účetní operace v podnikové sféře 25.6.1991 - 1.9.1994
g) právnické poradenství v oblasti hospodářského práva 25.6.1991 - 1.9.1994
h) obchodní tuzemská činnost 25.6.1991 - 1.9.1994
a) Vykonávání a dodávky vývoj, konstrukce, výroba a odbyt strojů a nástrojů poháněných elektrickým motorem nebo jiným mechanickým pohonem a ručních nástrojů a nářadí 25.6.1991 - 1.9.1994

vedení firmy NAREX CONSULT, akciová společnost

Statutární orgán NAREX CONSULT, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva. 28.8.2002
Za společnost jednají vůči třetím osobám, jakož i před soudy a jinými orgány v celém rozsahu dva členové představenstva současně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva. 26.9.2000 - 28.8.2002
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně tím způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 22.1.1998 - 26.9.2000
Způsob jednání jménem společnosti : Za spolenčost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak, činí tím způsobem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka spolenčosti připojí svůj podpis. 26.3.1997 - 22.1.1998
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 25.6.1991 - 26.3.1997
člen představenstva Tomáš Pešl 11.6.2009
Vznik členství 26.8.2008
Adresa: Radimovická 1417/10 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Josef Velešík 14.11.2015
Vznik členství 27.8.2008
Vznik funkce 26.8.2008
Adresa: Družby 1431 , Vsetín 755 01
člen představenstva Jan Skácel 25.6.1991 - 15.6.1992
Adresa: Rajmonova 1198/13 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Radim Kopecký 25.6.1991 - 1.9.1994
Adresa: Široká 24/4 , Praha 110 00
předseda ing. Josef Bouda 25.6.1991 - 22.1.1998
Adresa: Landové - Štychové 1613 , Praha 4 Česká republika
člen představenstva ing. Jan Kašpar 15.6.1992 - 22.1.1998
Adresa: Bečvářova 136/10 , Praha 100 00
člen představenstva ing. Zbyšek Terš 1.9.1994 - 22.1.1998
Adresa: Tomanova 1330 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Zdeněk Štolfa 22.1.1998 - 22.1.1998
Adresa: Primátorská 1008/47 , Praha 180 00
předseda ing. Zbyšek Terš 22.1.1998 - 28.8.2002
Adresa: Tomanova 1330 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen JUDr. Věslav Nemeth 22.1.1998 - 28.8.2002
Adresa: K Borovíčku 578/30 , Praha 148 00
člen Ing. Jiří Kadlec 22.1.1998 - 28.8.2002
Adresa: Libkovská 1047 , 102 00 Praha 10 Česká republika
předseda Ing. Zbyšek Terš 28.8.2002 - 18.5.2009
Vznik členství 31.10.1992
Vznik funkce 14.2.1997
Adresa: Tomanova 1330/48 , Praha 169 00
člen JUDr. Věslav Nemeth 28.8.2002 - 18.5.2009
Vznik funkce 14.2.1997
Adresa: K Borovíčku 578/30 , Praha 148 00
člen Ing. Jiří Kadlec 28.8.2002 - 18.5.2009
Vznik funkce 14.2.1997
Adresa: Libkovská 1047 , 102 00 Praha 10 Česká republika
předseda představenstva Ing. Josef Velešík 18.5.2009 - 11.6.2009
Vznik členství 26.8.2009
Vznik funkce 26.8.2009
Adresa: Družby 1431 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Rostislav Mikuš 18.5.2009 - 11.6.2009
Vznik členství 26.8.2009
Adresa: 124 , Ústí 755 01
člen představenstva Tomáš Pešl 18.5.2009 - 11.6.2009
Vznik členství 26.8.2009
Adresa: Radimovická 1417/10 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Rostislav Mikuš 11.6.2009 - 14.5.2015
Vznik členství 26.8.2008
Zánik členství 19.3.2014
Adresa: 124 , Ústí 755 01
předseda představenstva Ing. Josef Velešík 11.6.2009 - 14.11.2015
Vznik členství 27.8.2008
Vznik funkce 26.8.2008
Adresa: Družby 1431 , Vsetín 755 01

Dozorčí rada NAREX CONSULT, akciová společnost

Platnost údajů od - do
560418/1253 22.1.1998
člen Václav Jančí 28.8.2002
Vznik funkce 24.3.2000
Adresa: Zahradní 668/5 , Jihlava 586 01
člen Jaroslava Polanská 28.8.2002
Vznik funkce 14.2.1997
Adresa: Moskevská 532/60 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Pravoslav Kukačka 21.7.2018
Adresa: Kryštofova 1013/21 , Praha 149 00
člen JUDr. Stanislav Nemeth 22.1.1998 - 26.9.2000
Adresa: Rembrandtova 2186/6 , Praha 100 00
člen Vladimír Foltýn 22.1.1998 - 28.8.2002
Adresa: Janovská 375 , Praha 109 00
člen Jaroslava Polanská 22.1.1998 - 28.8.2002
Adresa: Moskevská 532/60 , Praha 101 00
člen Václav Jančí 26.9.2000 - 28.8.2002
Adresa: Zahradní 668/5 , Jihlava 586 01
člen Vladimír Foltýn 28.8.2002 - 22.2.2007
Vznik funkce 14.2.1997
Adresa: Janovská 375 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Pravoslav Kukačka 22.2.2007 - 21.7.2018
Adresa: Kryštofova 1013/21 , Praha 149 00

Sbírka Listin NAREX CONSULT, akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 849/SL 35 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 24.7.2015 28.7.2015 22
B 849/SL 34 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.12.2014 8.12.2014 21
B 849/SL 33 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 4.7.2013 19.7.2013 22
B 849/SL 32 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.7.2012 10.8.2012 21
B 849/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.9.2011 12.9.2011 20
B 849/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 9.10.2009 12.10.2009 20
B 849/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2007 9.10.2009 9.10.2009 20
B 849/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 9.10.2009 9.10.2009 17
B 849/SL 26 podpisové vzory + čest. prohl. Městský soud v Praze 9.2.2009 18.5.2009 1
B 849/SL 25 podpisové vzory + čest. prohl. 2x Městský soud v Praze 16.4.2009 18.5.2009 2
B 849/SL 24 ostatní - zápis z jedn. představ. Městský soud v Praze 26.8.2008 18.5.2009 1
B 849/SL 23 ostatní - zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 26.8.2008 18.5.2009 4
B 849/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.5.2006 8.12.2006 11.12.2006 14
B 849/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 8.12.2006 11.12.2006 19
B 849/SL 20 ostatní -potvrzení auditora Městský soud v Praze 10.4.2006 2.5.2006 0
B 849/SL 19 notářský zápis -NZ218/06 Městský soud v Praze 30.3.2006 2.5.2006 0
B 849/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 29.12.2005 30.12.2005 19
B 849/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.3.2005 8.4.2005 27.4.2005 0
B 849/SL 16 ostatní - sml. o započtení pohled.2x Městský soud v Praze 2.3.2005 8.4.2005 27.4.2005 0
B 849/SL 15 ostatní - smlouva u upsání akcií 3x Městský soud v Praze 2.3.2005 8.4.2005 27.4.2005 0
B 849/SL 14 notářský zápis NZ 120/2005 Městský soud v Praze 17.2.2005 31.3.2005 0
B 849/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 8.2.2005 44
B 849/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.1.2005 8.2.2005 0
B 849/SL 11 notářský zápis -NZ9/05 Městský soud v Praze 10.1.2005 8.2.2005 0
B 849/SL 10 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 26.1.2005 8.2.2005 0
B 849/SL 9 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 24.3.2003 23.4.2003 0
B 849/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ79/2002 Městský soud v Praze 6.2.2002 1.11.2002 0
B 849/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.3.2000 30.11.2000 0
B 849/SL 6 notářský zápis Městský soud v Praze 24.3.2000 30.11.2000 0
B 849/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.9.1996 30.11.2000 0
B 849/SL 4 notářský zápis -příloha č.1-5 Městský soud v Praze 17.9.1996 30.11.2000 0
B 849/SL 3 notářský zápis -2x Městský soud v Praze 14.2.2000 30.11.2000 0
B 849/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 12.9.1997 0
B 849/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 14.2.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NAREX CONSULT, akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 00176966
Jméno NAREX CONSULT, akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 7.12.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 4

Sídlo NAREX CONSULT, akciová společnost

Živnosti a provozovny NAREX CONSULT, akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

 • Propagační činnost

 • Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

 • Ubytovací služby

 • Činnost organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Rybníka 3343/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1001874722
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Zahájení provozování 1.12.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Jeřabinová 96, Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny 1001874731
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Zahájení provozování 2.5.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Malešická 1936/39, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1001874706
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

 • Ubytovací služby

 • Činnost organizačních poradců

Zahájení provozování 10.2.1993
Provozovna č. 4
Provozovna Vítkova 197/11, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1001874714
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Zahájení provozování 24.7.1998

Živnost č. 2 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.1.2005

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Vítkova 197/11, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1001874714
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.11.2006

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 18.3.1996
Přerušení oprávnění 5.3.2015

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel ++ včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1993
Zánik oprávnění 23.2.1995
Konec oprávnění 23.2.1995

Živnost č. 10 Činnost organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán NAREX CONSULT, akciová společnost

Člen statutárního orgánu Tomáš Pešl
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Velešík
Člen statutárního orgánu Ing. Daniel Mikuš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NAREX CONSULT, akciová společnost

IČO: 00176966
Firma: NAREX CONSULT, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.12.1990

Sídlo NAREX CONSULT, akciová společnost

Sídlo: Malešická 1936/39, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba magnetických a optických médií
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
tracking image