Firma ČSAD Vsetín a.s. IČO 45192120


ČSAD Vsetín a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSAD Vsetín a.s. (45192120) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ohrada 791, Vsetín 755 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. ČSAD Vsetín a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ČSAD Vsetín a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSAD Vsetín a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČSAD Vsetín a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČSAD Vsetín a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSAD Vsetín a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 372
IČO (identifikační číslo osoby) 45192120
Jméno ČSAD Vsetín a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 21.8.2014 - 22.1.2018
Počet členů dozorčí rady: 1 21.8.2014 - 22.1.2018
Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti přešla část jmění obchodní společnosti ČSAD Vsetín a.s., IČ: 451 92 120, se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 372, uvedená v projektu rozdělení odštěpením ze dne 04.05.2009, na nástupnickou společnost Vsetínská dopravní a.s., se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, IČ: 285 90 791. Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ČSAD Vsetín a.s. ze dne 04.05.2009 ve věci snížení základního kapitálu společnosti: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je potřeba dodržení výše vlastního kapitálu při realizaci procesu rozdělení odštěpením, a to podle ustanovení § 266 odst. 1 zákona o přeměnách, podle kterého při rozdělení odštěpením nesmí být vlastní kapitá l rozdělované společnosti vykázaný v její zahajovací rozvaze nižší než její základní kapitál; způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vytvoření ostatních složek vlastního kapitálu v souladu s projektem rozdělení; rozsah snížení základního kapitálu činí částku 34.954.920,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony devět set padesát čtyři tisíce devět set dvacet korun českých; snížení základního kapitálu společnosti o částku 34.954.920,- Kč bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií postupem podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku - u všech akcií společnosti se snižuje jejich jmenovitá hodnota poměrně, a to 28%, slovy : dvacet osm procent, jejich původní jmenovité hodnoty; u každé z kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 1.400.000,- Kč, slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých, na novou jmenovitou h odnotu ve výši 3.600.000,- Kč, slovy: tři miliony šest set tisíc korun českých; u kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.839.000,- Kč, slovy tři miliony osm set třicet devět tisíc korun českých, se snižuje její jmenovitá hodnota o částku 1.354.920,- Kč, slovy: jeden milion tři sta padesát čtyři tisíce devět s et dvacet korun českých, na novou jmenovitou hodnotu 3.484.080,- Kč, slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát čtyři tisíce osmdesát korun českých; snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny se stanovuje na 30, slovy: třicet, pracovních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společn osti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku; představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě 30, slovy: třicet, pracovních dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o snížen í základního kapitálu do obchodního rejstříku za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou; pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnos ti uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku. 1.7.2009 - 30.12.2009
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 8.1.2008 přijala toto usnesení: 14.2.2008 - 9.10.2008
Mimořádná valná hromada společnosti ČSAD Vsetín a.s.: 14.2.2008 - 9.10.2008
určuje, na základě výpisu ze seznamu akcionářů společnosti ČSAD Vsetín a.s. ze dne 31.10.2007 (rozhodný den) a ze dne 8.1.2008 (den konání VH) a na základě prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 8.1.2008 (den konání VH), že společnost PROMABYT SLOVAKIA, a .s. se sídlem Holíč, Kopčianska 35, PSČ 908 51, Slovenská republika, IČ 36252476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sa, vložka 10262/T, je hlavním akcionářem společnost ČSAD Vsetín a.s. se sídlem Vsetín, Ohrada 791, IČ 45192120, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 372, s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti ČSAD Vsetín a.s., přesahujícím 90 %, neboť je vlastníkem akcií vydaných touto společností o s ouhrnné jmenovité hodnotě 123,958.000,-Kč (slovy jedno sto dvacet tři milionů devět set padesát osm tisíc korun českých), což z celkového základního kapitálu ve výši 124,839.000,-Kč (slovy jedno sto dvacet čtyři milionů osm set třicet devět tisíc korun če ských) činí 99,294 %, a tedy že společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, zejména podle ustanovení § 183i odst. 3 obchodního záko níku. 14.2.2008 - 9.10.2008
schvaluje předložený návrh usnesení a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře, takto: všechny kmenové listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 1000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře společnost PROMABYT SLOVAKIA, a.s. se sídlem Holíč, Kopčianska 35, PSČ 908 51, Slovenská republika, IČ 36252476, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sa, vložka 10262/T, za podmínek stano vených ustanoveními § § 183i až 183n obchodního zákoníku, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 14.2.2008 - 9.10.2008
určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do dvaceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené hlavním akcionářem v soula du s ustanovením § 183j odst. 6 obchodního zákoníku na částku 2.563,-Kč (slovy dva tisíce pět set šedesát tři korun českých) za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých), jehož přiměřenost doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 850-90/07 znalce A & CE Consulting s.r.o. se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 44119097, který s použitím výnosové metody DCF entity dospěl k závěru, že přiměřená ho dnota protiplnění činí částku 2.563,-Kč (slovy dva tisíce pět set šedesát tři korun českých), na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy jeden tisíc korun českých) 14.2.2008 - 9.10.2008
Usnesení valné hromady ze dne 21.11.2002: Valná hromada společnosti ČSAD Vsetín a.s., rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti ČSAD Vsetín a.s.. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 25.161.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů sto šedesát jedna tisíc korun českých) ze stávající výše 124.839.000,- Kč (slovy: sto dvacet čtyři milionů osm set třicet devět tisíc korun českých) na novou výši 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých). 28.2.2003 - 6.12.2006
důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, 28.2.2003 - 6.12.2006
zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, 28.2.2003 - 6.12.2006
částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 25.161.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, 28.2.2003 - 6.12.2006
druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 25.161 (slovy: dvacet pět tisíc sto šedesát jedna) kusů, 28.2.2003 - 6.12.2006
jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 28.2.2003 - 6.12.2006
místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy: patnácti) dnů od 15-tého (slovy: patnáctého) kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Právo, 28.2.2003 - 6.12.2006
podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč: 25161/124839, upisovat lze pouze celé akcie, 28.2.2003 - 6.12.2006
jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 28.2.2003 - 6.12.2006
akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci, resp. zájemcům, kterého resp. které určí představenstvo společnosti, 28.2.2003 - 6.12.2006
místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem, 28.2.2003 - 6.12.2006
bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 169354082/0300, upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. 28.2.2003 - 6.12.2006
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 5.2.2001 ve věci zvýšení základního kapitálu společnosti. - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen činí 20,000.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 20.000 kusů - jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1.000,-Kč - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti dnů od 15-tého kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Právo, - podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 20000/104839, upisovat lze pouze celé akcie, - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,-Kč, kmenové, na jméno, listinná, 1.000,- - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci resp. zájemcům, kterého resp. které určí představenstvo společnosti - místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15-ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem - bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u ČSOB a.s., divize IPB ve Vsetíně, č.ú. 169354082/5100, upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. 8.5.2001 - 15.3.2002
Základní jmění: 104 839 000,- Kč 29.6.1993 - 15.3.2002
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 30.4.1992
Den vzniku: 1. 5. 1992 30.4.1992
Základní jmění: 101 182 000,- Kčs 30.4.1992 - 29.6.1993

Aktuální kontaktní údaje ČSAD Vsetín a.s.

Kapitál ČSAD Vsetín a.s.

zakladni jmění 89 884 100 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2009
zakladni jmění 124 839 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.3.2002 - 30.12.2009

Akcie ČSAD Vsetín a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 600 000 Kč 24 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 3 484 080 Kč 1 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 3 600 000 Kč 24 30.12.2009 - 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 3 484 080 Kč 1 30.12.2009 - 12.10.2016
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 24 9.10.2008 - 30.12.2009
Kmenové akcie na jméno 4 839 000 Kč 1 9.10.2008 - 30.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 124 839 14.12.2005 - 9.10.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 124 839 15.3.2002 - 14.12.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 104 839 27.7.1999 - 15.3.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 104 839 29.6.1993 - 27.7.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 101 182 30.4.1992 - 29.6.1993

Sídlo ČSAD Vsetín a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ohrada 791 , Vsetín 755 01 22.1.2018
Adresa Ohrada 791 , Vsetín 755 01 21.8.2014 - 22.1.2018
Adresa Ohrada 791 , Vsetín 755 01 21.1.2009 - 21.8.2014
Adresa Ohrada 791 , Vsetín 755 01 30.4.1992 - 21.1.2009

Předmět podnikání ČSAD Vsetín a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 21.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.8.2010
klempířství a oprava karoserií 25.8.2010
opravy silničních vozidel 25.8.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.8.2010
silniční motorová doprava . nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně . nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny . nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně . nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny . vnitrostátní příležitostná osobní . mezinárodní příležitostná osobní . vnitrostátní veřejná linková . vnitrostátní zvláštní linková . mezinárodní linková . mezinárodní kyvadlová 25.8.2010 - 21.8.2014
oprava silničních vozidel 8.8.2001 - 25.8.2010
provozování cestovní kanceláře 8.8.2001 - 25.8.2010
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 8.8.2001 - 25.8.2010
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) 8.8.2001 - 25.8.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 8.8.2001 - 25.8.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 8.8.2001 - 25.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 8.8.2001 - 25.8.2010
silniční motorová doprava osobní 18.12.1998 - 25.8.2010
silniční motorová doprava nákladní 18.12.1998 - 25.8.2010
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 17.9.1997 - 25.8.2010
poradenská činnost v oblasti celního řízení 17.9.1997 - 25.8.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 17.10.1995 - 25.8.2010
silniční motorová doprava 6.9.1994 - 18.12.1998
opravy motorových vozidel 6.9.1994 - 8.8.2001
provádění jednoduchých staveb a poddodávek 6.9.1994 - 8.8.2001
poskytování software 6.9.1994 - 8.8.2001
provoz cestovní kanceláře 6.9.1994 - 8.8.2001
vnitrostátní zasilatelství 6.9.1994 - 25.8.2010
mezinárodní zasilatelství 6.9.1994 - 25.8.2010
opravy karoserií 6.9.1994 - 25.8.2010
provoz garážových ploch 6.9.1994 - 25.8.2010
provoz umývárny aut 6.9.1994 - 25.8.2010
pronájem nemovitostí 6.9.1994 - 25.8.2010
ubytovací služby 6.9.1994 - 25.8.2010
obchodní činnost 6.9.1994 - 25.8.2010
automatizované zpracování dat 6.9.1994 - 25.8.2010
reklamní a propagační činnost 6.9.1994 - 25.8.2010
zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu 6.9.1994 - 25.8.2010
provoz veřejné silniční osobní, trolejbusové a nákladní dopravy, zasilatelská činnost včetně mezinárodní a provádění výkonů a činností s dopravou a zasilatelstvím spojených a souvisejících 30.4.1992 - 6.9.1994
provozování dalších činností, které se základním předmětem činnosti souvisí a zabezpečuje jej, stejně jako činnosti zajišťujících vlastní rozvoj podniku 30.4.1992 - 6.9.1994
poskytování i jiných než dopravních služeb v provozních, rekreačních, rehabilitačních, ubytovacích a stravovacích zařízeních 30.4.1992 - 6.9.1994
výchovně vzdělávací činnost, výcvik žáků, učňů i pracujících 30.4.1992 - 6.9.1994
ověřování způsobilosti pracovníků k výkonu povolání 30.4.1992 - 6.9.1994
obchodní činnost včetně zahraničně obchodní činnosti 30.4.1992 - 6.9.1994
poskytování služeb cestovního ruchu, provozování konsignačních skladů, zprostředkování obchodních operací v oboru silničních motorových vozidel 30.4.1992 - 6.9.1994
opravárenské, servisní a záruční služby v oboru motorových vozidel 30.4.1992 - 6.9.1994
poskytování hlavních a doplňkových služeb cestovního ruchu v tuzemsku a v zahraničí 30.4.1992 - 6.9.1994
zprostředkovatelská činnosti vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti hlavních a doplňkových služeb cestovního ruchu 30.4.1992 - 6.9.1994
projektová a investorská činnost a dodavatelské provádění stavební činnosti 30.4.1992 - 6.9.1994
provádění výzkumných, vývojových a konstrukčních prací, zabezpečování vývoje ASŘ 30.4.1992 - 6.9.1994
zabezpečování a plnění opatření souvisejících s obranou státu 30.4.1992 - 6.9.1994

vedení firmy ČSAD Vsetín a.s.

Statutární orgán ČSAD Vsetín a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda nebo alespoň dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který není předsedou nebo místopředsedou, může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k t akovému zastoupení zmocněn. 21.8.2014
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost písemně zavazují společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva anebo samostatně předseda představenstva. 14.12.2005 - 21.8.2014
Jednání a podepisování: Jménem společnosti ve všech věcech jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. 17.9.1997 - 14.12.2005
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, za něž jedná ve všech věcech předseda představenstva, nebo ti členové představenstva, kteří k tomu byli předsedou představenstva písemně zmocněni. 6.9.1994 - 17.9.1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen 30.4.1992 - 6.9.1994
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 22.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Vznik funkce 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Věra Zemková 22.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Vznik funkce 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Oldřich Holubář 22.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: Pod Vodojemem 2492/1 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 30.4.1992 - 25.8.1993
Adresa: 109 , Vsetín-Sychrov Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Hruška 30.4.1992 - 25.8.1993
Adresa: 34 , Kunovice 756 44
člen představenstva Ing. Jiří Malý 30.4.1992 - 25.8.1993
Adresa: 87 , 756 05 Karolinka Česká republika
předseda představenstva Ing. Stanislav Šobáň 25.8.1993 - 6.9.1994
Adresa: 109 , Vsetín-Sychrov Česká republika
člen představenstva Ing. Radek Orság 25.8.1993 - 6.9.1994
Adresa: Kraiczova 968 , Valašské Meziříčí 757 01
člen představenstva Ing. Petr Grísa 25.8.1993 - 6.9.1994
Adresa: 454 , Halenkov 756 03
člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 6.9.1994 - 31.10.1994
Adresa: 109 , Vsetín-Sychrov Česká republika
předseda představenstva MVDr. Rudolf Tkadlec 6.9.1994 - 31.10.1994
Adresa: Balatická 505 , Zlín Česká republika
člen představenstva Daniel Vahala 25.8.1993 - 17.10.1995
Adresa: Svazarmovská 1684 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Ludmila Bubeníková 31.10.1994 - 3.5.1996
Adresa: Osvoboditelů 107 , Velká Polom 747 64
člen představenstva Ing. Milan Bílek 17.10.1995 - 3.5.1996
Adresa: Astronautů 1094/9 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jiří Lušovský 6.9.1994 - 17.1.1997
Adresa: 550 , Halenkov 756 03
předseda a člen představenstva Ing. Vítězslav Slezák CSc. 31.10.1994 - 17.1.1997
Adresa: Výškovická 2592/91 , Ostrava 700 30
člen představenstva JUDr. Milan Štíbr 3.5.1996 - 17.1.1997
Adresa: 91 , Bordovice 744 01
člen představenstva Stanislav Martínek 25.8.1993 - 17.9.1997
Adresa: Rokytnice 13 , Vsetín 755 01
člen představenstva Daniel Vahala 3.5.1996 - 17.9.1997
Adresa: Svazarmovská 1648 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
člen představenstva František Sigmund 17.1.1997 - 17.9.1997
Adresa: Školní 115 , 753 66 Hustopeče n.B. Česká republika
člen představenstva Ing. Vítězslav Slezák CSc. 17.1.1997 - 17.9.1997
Adresa: Výškovická 2592/91 , Ostrava 700 30
předseda a člen představenstva Ing. Jaroslav Kudra 17.1.1997 - 17.9.1997
Adresa: Nerudova 270/18 , Nový Jičín 741 01
předseda a člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 17.9.1997 - 27.7.1999
Adresa: Bratří Hlaviců 109 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Vašátko 17.9.1997 - 10.2.2000
Adresa: Bratří Sousedíků 1054 , Zlín 760 01
předseda a člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 27.7.1999 - 11.5.2000
Adresa: Družstevní 1771 , Vsetín 755 01
člen představenstva Ing. Radomír Zálešák 10.2.2000 - 11.5.2000
Adresa: Za Humny 2172 , Uherský Brod 688 01
místopředseda a člen představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 17.9.1997 - 4.10.2000
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 11.5.2000 - 4.10.2000
Adresa: Družstevní 1771 , Vsetín 755 01
předseda představenstva Ing. Radomír Zálešák 11.5.2000 - 4.10.2000
Adresa: Za Humny 2172 , Uherský Brod 688 01
předseda a člen JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 4.10.2000 - 8.10.2003
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda a člen Ing. Radomír Zálešák 4.10.2000 - 8.10.2003
Adresa: Za Humny 2172 , Uherský Brod 688 01
člen Zdeněk Zemek 4.10.2000 - 8.10.2003
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva JUDr.Ing. Zdeněk Zemek 8.10.2003 - 14.12.2005
Vznik členství 30.5.1997
Zánik členství 17.6.2004
Vznik funkce 7.8.2000
Zánik funkce 17.6.2004
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Ing. Radomír Zálešák 8.10.2003 - 14.12.2005
Vznik členství 22.11.1999
Zánik členství 17.6.2004
Vznik funkce 7.8.2000
Adresa: Za Humny 2172 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Zdeněk Zemek 8.10.2003 - 14.12.2005
Vznik členství 7.8.2000
Zánik členství 17.6.2004
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Radomír Zálešák 14.12.2005 - 30.8.2007
Vznik členství 17.6.2004
Adresa: Za Humny 2171 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 14.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 17.6.2004
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 14.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Radomír Zálešák 30.8.2007 - 21.1.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Adresa: U Školky 2289 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 21.1.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 29.10.2012
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 21.1.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Radomír Zálešák 21.1.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: U Školky 2289 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 3.12.2012 - 21.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
místopředseda představenstva Věra Zemková 3.12.2012 - 21.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Zdeněk Zemek 3.12.2012 - 21.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Radomír Zálešák 3.12.2012 - 21.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: U Školky 2289 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Alexandr Zemek 3.12.2012 - 21.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Věra Zemková 21.8.2014 - 25.1.2017
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Alexandr Zemek 21.8.2014 - 31.3.2017
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 21.8.2014 - 22.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Zdeněk Zemek 21.8.2014 - 22.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Radomír Zálešák 21.8.2014 - 22.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: U Školky 2289 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Věra Zemková 25.1.2017 - 22.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01
člen představenstva Alexandr Zemek 31.3.2017 - 22.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01

Dozorčí rada ČSAD Vsetín a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Magdalena Mráčková 22.1.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: Matlachova 226/14 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Petr Slezáček 10.4.2018
Vznik členství 9.4.2018
Adresa: Mlýnská 816 , Zlín 763 02
člen dozorčí rady Miroslav Hruška 22.8.2018
Vznik členství 14.6.2018
Adresa: 185 , Jablůnka 756 23
člen Ing. Ivo Šnevajs 30.4.1992 - 25.8.1993
Adresa: Mostecká 164 , 755 01 Vsetín Česká republika
člen Ing. Jaromír Kudlík 30.4.1992 - 25.8.1993
Adresa: Lidická 1953 , Vsetín 755 01
člen Jiří Blažek 30.4.1992 - 25.8.1993
Adresa: 5. května 1352 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Ing. Milan Bartoň 25.8.1993 - 6.9.1994
Adresa: Štěpánov 1148 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Lubomír Furmánek 25.8.1993 - 6.9.1994
Adresa: Štěpánov 1148 , Valašské Meziříčí 757 01
člen Ing. Radomír Kubík 6.9.1994 - 17.1.1997
Adresa: Jana Maluchy 196/37 , Ostrava 700 30
člen Ing. Rostislav Kracík 6.9.1994 - 17.1.1997
Adresa: Venkovská 176 , Nový Jičín 2 Česká republika
člen Zdeněk Dančák 25.8.1993 - 17.9.1997
Adresa: Mládí 938 , Vsetín 755 01
člen Ing. Ladislav Sitko 17.1.1997 - 17.9.1997
Adresa: Revoluční 1225 , Rychvald 735 32
člen Ing. Marta Kátriková 17.1.1997 - 17.9.1997
Adresa: Čajkovského 2089/14 , Šumperk 787 01
člen Michaela Králová 17.9.1997 - 10.2.2000
Adresa: 1128 , Stará Tenice Česká republika
člen Ing. Oldřich Holubář 17.9.1997 - 8.8.2001
Zánik členství 5.2.2001
Adresa: Pod Vodojemem 2492/1 , Zlín 760 01
člen Miloslav Konvičný 17.9.1997 - 8.10.2003
Adresa: 113 , Jarcová 757 01
člen Ing. Roman Vinca 10.2.2000 - 8.10.2003
Adresa: Závodní 1454 , Hluk 687 25
člen Alexandr Zemek 8.8.2001 - 14.12.2005
Vznik členství 5.2.2001
Zánik členství 17.6.2004
Adresa: Vršava 4469 , Zlín Česká republika
člen Miloslav Konvičný 8.10.2003 - 14.12.2005
Vznik členství 30.5.1997
Zánik členství 4.8.2004
Adresa: 113 , Jarcová 757 01
člen Ing. Roman Vinca 8.10.2003 - 14.12.2005
Vznik členství 22.11.1999
Zánik členství 17.6.2004
Adresa: Závodní 1454 , Hluk 687 25
člen dozorčí rady Alexandr Zemek 14.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Roman Vinca 14.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 20.11.2008
Adresa: Závodní 1454 , Hluk 687 25
člen dozorčí rady Pavel Nesvatba 14.12.2005 - 27.1.2010
Vznik členství 4.8.2004
Zánik členství 25.8.2009
Adresa: Ohrada 1867 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Pavel Nesvatba 27.1.2010 - 6.12.2010
Vznik členství 25.8.2009
Adresa: Ohrada 1867 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Alexandr Zemek 21.1.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 21.1.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: 404 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 3.12.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 885 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Pavel Nesvadba 6.12.2010 - 21.8.2014
Vznik členství 25.8.2009
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Ohrada 1867 , Vsetín 755 01
člen dozorčí rady Ladislav Bednařík 3.12.2012 - 21.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Sídl. Olšava 2213 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 22.7.2014 - 21.8.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 41 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady JUDr. Magdalena Mráčková 21.8.2014 - 22.1.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 19.1.2018
Adresa: Matlachova 226/14 , Brno 627 00

Sbírka Listin ČSAD Vsetín a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 372/SL 80 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 9.7.2015 16.7.2015 11
B 372/SL 79 ostatní zpráva o vztazích dle § 82 Krajský soud v Ostravě 30.3.2015 9.7.2015 16.7.2015 5
B 372/SL 75 notářský zápis [NZ 427/2014] RJA, stanovy Krajský soud v Ostravě 27.6.2014 25.2.2015 27.2.2015 19
B 372/SL 74 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 25.2.2015 27.2.2015 1
B 372/SL 73 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 3
B 372/SL 72 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 5
B 372/SL 71 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 5
B 372/SL 70 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 3
B 372/SL 69 účetní závěrka [2013]  Příloha Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 11
B 372/SL 68 účetní závěrka [2013]  Příloha Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 11
B 372/SL 67 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 1.9.2014 8
B 372/SL 65 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ostravě 26.6.2013 2.7.2013 27
B 372/SL 64 účetní závěrka [2012]  s příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 26.6.2013 2.7.2013 29
B 372/SL 63 notářský zápis Krajský soud v Ostravě 29.10.2012 30.11.2012 6.12.2012 23
B 372/SL 62 výroční zpráva r. 2011, §66a/9 Krajský soud v Ostravě 21.5.2012 7.6.2012 26
B 372/SL 61 zpráva auditora r. 2011 vč.uč.záv.s příl. Krajský soud v Ostravě 21.5.2012 7.6.2012 26
B 372/SL 60 zpráva auditora r.2010 vč.úč.záv.s příl. Krajský soud v Ostravě 16.6.2011 22.6.2011 28
B 372/SL 59 výroční zpráva r. 2010, §66a/9 Krajský soud v Ostravě 16.6.2011 22.6.2011 26
B 372/SL 58 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ostravě 25.8.2010 25.8.2010 24
B 372/SL 57 notářský zápis NZ 141/2010 RJA vč.díl.zm.Stan Krajský soud v Ostravě 26.6.2010 25.8.2010 25.8.2010 2
B 372/SL 56 účetní závěrka r. 2009 vč. přílohy+auditor Krajský soud v Ostravě 28.7.2010 2.8.2010 31
B 372/SL 55 výroční zpráva r.09+úč.záv.bezpříl.+§66+audit Krajský soud v Ostravě 28.7.2010 2.8.2010 28
B 372/SL 54 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ostravě 25.11.2009 4.12.2009 7.1.2010 25
B 372/SL 53 účetní závěrka r. 2008 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 12.8.2009 13.8.2009 33
B 372/SL 52 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.8.2009 13.8.2009 25
B 372/SL 51 ostatní -Příloha-Rozvaha vč.zahajovací Krajský soud v Ostravě 31.3.2009 31.3.2009 12
B 372/SL 50 ostatní - Návrh Projektu rozdělení Krajský soud v Ostravě 31.3.2009 31.3.2009 43
B 372/SL 49 rozhod. o statut. orgánu -záp.jedn.představ.-volba Krajský soud v Ostravě 20.11.2008 19.1.2009 22.1.2009 2
B 372/SL 48 rozhod. o statut. orgánu -RJA VH-odvol. a volba Krajský soud v Ostravě 20.11.2008 19.1.2009 22.1.2009 1
B 372/SL 47 stanovy společnosti k 8.9.2008 Krajský soud v Ostravě 19.1.2009 22.1.2009 25
B 372/SL 46 notářský zápis NZ 249/2008 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 8.9.2008 6.10.2008 9.10.2008 2
B 372/SL 45 výroční zpráva r.2007,úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 17.7.2008 15.8.2008 26
B 372/SL 44 účetní závěrka r.2007,příl.,aud. Krajský soud v Ostravě 28.4.2008 17.7.2008 15.8.2008 48
B 372/SL 43 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 8.1.2008 11.2.2008 25.2.2008 4
B 372/SL 42 notářský zápis Nz 5/2008vč.znal.pos.850-90/07 Krajský soud v Ostravě 8.1.2008 11.2.2008 25.2.2008 436
B 372/SL 41 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,aud. Krajský soud v Ostravě 9.7.2007 14.8.2007 18
B 372/SL 40 účetní závěrka r.2006,aud. Krajský soud v Ostravě 9.7.2007 14.8.2007 48
B 372/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. předst. Krajský soud v Ostravě 8.11.2006 4.12.2006 21.12.2006 2
B 372/SL 38 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 3.10.2006 18
B 372/SL 37 účetní závěrka r.2005 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.9.2006 3.10.2006 47
B 372/SL 36 rozhod. o statut. orgánu zápis o výsledku voleb čl. DR Krajský soud v Ostravě 4.8.2004 19.1.2006 2
B 372/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 17.6.2004 19.1.2006 1
B 372/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 17.6.2004 19.1.2006 14
B 372/SL 33 notářský zápis NZ 15/2001 Krajský soud v Ostravě 5.2.2001 19.1.2006 56
B 372/SL 32 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 12.1.2006 8
B 372/SL 31 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 16.6.2005 18
B 372/SL 30 účetní závěrka r. 2004+zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 16.6.2005 63
B 372/SL 29 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 9.7.2004 13.7.2004 46
B 372/SL 28 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Ostravě 9.7.2004 13.7.2004 20
B 372/SL 27 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 2.7.2003 9.7.2003 65
B 372/SL 26 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.11.2002 25.3.2003 37
B 372/SL 25 notářský zápis Nz 203/2002 Krajský soud v Ostravě 21.11.2002 25.3.2003 6
B 372/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2002 18.9.2002 19.9.2002 9
B 372/SL 23 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 25.7.2002 29.7.2002 47
B 372/SL 22 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 25.7.2002 29.7.2002 28
B 372/SL 9 notářský zápis NZ 123/92 Krajský soud v Ostravě 25.4.1992 17.1.2002 28.1.2002 8
B 372/SL 8 ostatní zápis č. 8/2000 ze zas. před. Krajský soud v Ostravě 7.8.2000 17.1.2002 28.1.2002 7
B 372/SL 7 ostatní zápis č. 34 z zas. předst. Krajský soud v Ostravě 9.5.1994 17.1.2002 28.1.2002 3
B 372/SL 21 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 17.1.2002 28.1.2002 32
B 372/SL 20 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 17.1.2002 28.1.2002 26
B 372/SL 19 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 17.1.2002 28.1.2002 23
B 372/SL 18 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 17.1.2002 28.1.2002 36
B 372/SL 17 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 17.1.2002 28.1.2002 20
B 372/SL 16 notářský zápis NZ 136/99 + stanovy Krajský soud v Ostravě 17.5.1999 17.1.2002 28.1.2002 23
B 372/SL 15 notářský zápis NZ 89/97 Krajský soud v Ostravě 30.5.1997 17.1.2002 28.1.2002 16
B 372/SL 14 notářský zápis NZ 60/95 Krajský soud v Ostravě 2.6.1995 17.1.2002 28.1.2002 2
B 372/SL 13 notářský zápis NZ 197/96 Krajský soud v Ostravě 30.9.1996 17.1.2002 28.1.2002 10
B 372/SL 12 notářský zápis NZ 71/94 Krajský soud v Ostravě 29.4.1994 17.1.2002 28.1.2002 19
B 372/SL 11 notářský zápis NZ 42/93 Krajský soud v Ostravě 2.4.1993 17.1.2002 28.1.2002 25
B 372/SL 10 notářský zápis Nz 970/92 Krajský soud v Ostravě 26.11.1992 17.1.2002 28.1.2002 5
B 372/SL 5 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 17.7.2001 2.8.2001 22
B 372/SL 4 notářský zápis NZ 15/2001 Krajský soud v Ostravě 5.2.2001 5.3.2001 30.5.2001 57
B 372/SL 3 notářský zápis NZ 210/2000-rozhodnutí o volbě Krajský soud v Ostravě 7.8.2000 27.9.2000 4.10.2000 6
B 372/SL 2 notářský zápis NZ 430/99-rozh. o volbě Krajský soud v Ostravě 22.11.1999 7.2.2000 10.2.2000 6
B 372/SL 1 notářský zápis NZ 228/98-VH Krajský soud v Ostravě 8.7.1998 14.9.1998 18.12.1998 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSAD Vsetín a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192120
Jméno ČSAD Vsetín a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vsetín
Vznik první živnosti: 1.5.1992
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 6

Sídlo ČSAD Vsetín a.s.

Živnosti a provozovny ČSAD Vsetín a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bukovecká 613, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1010541170
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 8.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Smetanova 1484, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007650761
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Trávník 4402, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1007650753
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Zašovská 251/7, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007359889
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Nádražní 492, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1009780034
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Zahájení provozování 1.7.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1009896351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 24.11.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Uherskobrodská 670, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1007650737
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.1999
Provozovna č. 8
Provozovna Palackého 220, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007650702
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 9
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007650699
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 10
Provozovna Dělnická 831/81, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1012399869
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.10.2018

Živnost č. 2 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bukovecká 613, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1010541170
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Uherskobrodská 670, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1007650737
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007650699
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Palackého 220, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007650702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1009896351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 6
Provozovna třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1009896342
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Komárovská 2613/25, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1012725731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.5.2019

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bukovecká 613, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1010541170
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007650699
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Uherskobrodská 670, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1007650737
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Palackého 220, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007650702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1009896351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 6
Provozovna třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1009896342
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Komárovská 2613/25, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1012725731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.5.2019

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat neb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Bukovecká 613, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1010541170
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Uherskobrodská 670, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1007650737
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1999
Provozovna č. 3
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007650699
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.3.1993
Provozovna č. 4
Provozovna Trávník 4402, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1007650753
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1998
Provozovna č. 5
Provozovna Palackého 220, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007650702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.7.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Nádražní 492, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1009780034
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1009896351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.2014
Provozovna č. 8
Provozovna Dělnická 831/81, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1012399869
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2018
Provozovna č. 9
Provozovna Komárovská 2613/25, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1012725731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.5.2019
Provozovna č. 10
Provozovna Školní 333, Vítkov 749 01
Identifikační číslo provozovny 1012746615
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.5.2019

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Bukovecká 613, Jablunkov 739 91
Identifikační číslo provozovny 1010541170
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007650699
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Uherskobrodská 670, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1007650737
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Palackého 220, Valašské Meziříčí 757 01
Identifikační číslo provozovny 1007650702
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Za Humny 216, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1009896351
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 6
Provozovna třída Tomáše Bati 258, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1009896342
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Dělnická 831/81, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1012399869
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2018
Provozovna č. 8
Provozovna Komárovská 2613/25, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1012725731
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.5.2019

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.5.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Ohrada 791, Vsetín 755 01
Identifikační číslo provozovny 1007650699
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.5.2001

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1992
Zánik oprávnění 1.10.2000

Živnost č. 9 Provoz garážových ploch

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provoz umývárny aut - mycí linka

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě činností uvedených v příloze 1,2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem nemovitostí pronájem nebytových prostor - dílen, kanceláří, spojeno s doplňkovou službou - úklid

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 1.4.2001
Konec oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 21 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 18.3.2005

Živnost č. 22 Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 23 Poskytování software ( smluvní prodej nebo vlastní )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 28 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1995
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 30 Poradenská činnost celní řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 31 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČSAD Vsetín a.s.

Člen statutárního orgánu Věra Zemková
Člen statutárního orgánu JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu Ing. Oldřich Holubář

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSAD Vsetín a.s.

IČO: 45192120
Firma: ČSAD Vsetín a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Vsetín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo ČSAD Vsetín a.s.

Sídlo: Ohrada 791, Vsetín 755 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních kanceláří
tracking image