Firma ZVU, a.s. IČO 46504737


ZVU, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZVU, a.s. (46504737) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. ZVU, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZVU, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZVU a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZVU, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZVU, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZVU a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 630
IČO (identifikační číslo osoby) 46504737
Jméno ZVU a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Akciová společnost ZVU a.s. se podřídila jako celku zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 20.2.2014
Valná hromada určuje, že akcionář JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 100 00, je hlavním akcionářem společnosti ZVU a.s. (dále též "společnosti") ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku (dále též "hlavní akcionář"). Tato skutečnost je doložena (osvědčena): a) žádostí akcionáře JUDr. Nataši Brožové o svolání mimořádné valné hromady ze dne 23.7. 2005 obsahující čestné prohlášení o splnění podmínky § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, b) rozhodnutím představenstva společnosti ze dne 1. 8. 2005 v rámci kterého představenstvo zkontrolovalo akcionářem JUDr. Natašou Brožovou předložené listinné akcie a osvědčilo, že JUDr. Nataša Brožová vlastní 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdev ětsetin procenta) základního kapitálu společnosti a je hlavním akcionářem ve smyslu ust. § 183i odst. 1 Obchodního zákoníku, c) listinou přítomných akcionářů na této valné hromadě, ze které vyplývá, že akcionář JUDr. Nataša Brožová vlastní k datu konání valné hromady 926.500 (slovy: devětsetdvacetšesttisícpětset) kusů kmenových listinných akcií společnosti ZVU a.s. o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) znějících na majitele, což představuje 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti. Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář splnil k datu žádosti o svolání mimořádné valné hromady podmínku vlastnictví akcií společnosti, jejichž souhrnná nominální hodnota činí alespoň 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu, přičemž k datu konání mimořádné valné hromady vlastní celkem akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,39 % (slovy: devadesátčtyřiceláatřicetdevětsetin procenta) základního kapitálu společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá v ma jetku žádné akcie vydané společností, nepoužil se tedy při určení hlavního akcionáře postup podle ust. § 183i odst. 4 Obchodního zákoníku. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. Obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je JUDr. Nataša Brožová, bytem Praha 10, Za zahradami 412, PSČ 1 00 00, přičemž vlatnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále rovněž "den účinnosti" s tím, že : a) hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 44,- Kč (slovy čtyřicetčtyři korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy : deset korun českých), přičemž přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 227-42/05 ze dne 22.7.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou-Heřboltovou, CSc., znalkyní jmenovanou rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9.7.2001 č.j. Spr. 1808/2 000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků, a představenstvo společnosti považuje navrhovanou výši protiplnění při zohlednění všech relevantních informací za spravedlivou, b) hlavní akcionář poskytne (v souladu s ust. § 183m odst. 2 až 4 Obchodního zákoníku) protiplnění v určené výši oprávněným osobám (vlastníci akcií nebo zástavní věřitelé) oproti předání akcií společnosti; oprávněné osoby jsou povinny akcie předložit spol ečnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinnosti; nepředloží-li oprávněné osoby tyto akcie ani v dodatečné lhůtě, kterou valná hromada určuje v délce 15 (slovy: patnácti) dnů, bude společnost postupovat podle ust. § 214 odst. 1 až 3 Obchodního zákoník u. c) hlavní akcionář poskytne protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínky uvedené pod písm. b), nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů od předání akcií společnosti. Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení veškerých kroků potřebných k realizaci usnesení této mimořádné valné hromady a k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 8.9.2005 - 20.2.2014
Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu článku 16 odstavce 2 písmene e) stanov společnosti a ustanovení § 216a odstavce 1 písmene b) a c) Obchodního zákoníku snížení základního jmění společnosti o 971,779.050,-- Kč (devětsetsedmdesátjedenmiliónsedmsetsedmdesátdevěttisícpadesát korun českých) za účelem úhrady ztráty minulých let včetně části ztráty za rok 1998 ve výši 970,894.214,42 Kč (devětsetsedmdesátmiliónůosmsetdevadesátčtyřitisícedvěstěčtrnáct 42/100 korun českých) a za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši 884.835,58 Kč (osmsetosmdesátčtyřitisíceosmsettřicetpět 58/100 korun českých) formou snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti z 1.000,-- Kč (jedentisíc korun českých) na 10,-- Kč (deset korun českých) dle ustanovení § 213a odstavce 1 a 3 Obchodního zákoníku. 8.3.2000 - 20.2.2014
Údaje o vyrovnání: Rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. července 1997 sp. zn. 43 Kv 3/97 - 761 bylo povoleno vyrovnání na majetek akciové společnosti ZVU a.s. včetně ustavení vyrovnávacího správce s tím, že účinky povolení vyrovnání nastaly vyvěšením u snesení na úřední desce soudu dne 28. července 1997. Vyrovnávací správce: JUDr. Josef Oubrecht, advokát,  Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493 9.9.1998 - 28.7.1999
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 24.9.1993. 8.11.1993 - 30.10.1996
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č.92/1991 sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 30.10.1996

Kapitál ZVU a.s.

zakladni jmění 9 815 950 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2001
zakladni jmění 981 595 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.11.1993 - 14.12.2001
zakladni jmění 974 824 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.5.1992 - 8.11.1993

Akcie ZVU a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 981 595 20.2.2014
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 981 595 16.7.2002 - 20.2.2014
Akcie na majitele 10 Kč 981 595 14.12.2001 - 16.7.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 981 595 8.11.1993 - 14.12.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 974 824 1.5.1992 - 8.11.1993

Sídlo ZVU a.s.

Předmět podnikání ZVU a.s.

Platnost údajů od - do
vodoinstalatérství, topenářství 20.2.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 20.2.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.2.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.2.2014
ostraha majetku a osob 20.2.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 20.2.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 20.2.2014
vedení spisovny 20.2.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 20.2.2014
výroba elektřiny 20.2.2014
obchod s elektřinou 20.2.2014
distribuce elektřiny 20.2.2014
distribuce plynu 20.2.2014
obchod s plynem 20.2.2014
Vodoinstalatérství a topenářství 16.7.2002 - 20.2.2014
Činnost podnikatelských, finančních, oraganizačních a ekonomických poradců 16.7.2002 - 20.2.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 16.7.2002 - 20.2.2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 16.7.2002 - 20.2.2014
Zprostředkování služeb 16.7.2002 - 20.2.2014
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 16.7.2002 - 20.2.2014
Výroba tepla 1.7.1999 - 7.1.2002
Rozvod tepla 1.7.1999 - 7.1.2002
Poskytování služeb v oblasti informačních systémů a výpočetní techniky 1.7.1999 - 16.7.2002
Rozvod plynu 1.7.1999 - 20.2.2014
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 1.7.1999 - 20.2.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 1.7.1999 - 15.4.2014
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 23.2.1999 - 1.7.1999
Zajišťování komplexních inženýrsko-dodavatelských činností v investiční výstavbě 23.2.1999 - 16.7.2002
Činnost organizačních a ekonomických poradců 23.2.1999 - 16.7.2002
Provozování vodovodů a kanalizací 23.2.1999 - 20.2.2014
Realitní kancelář 23.2.1999 - 20.2.2014
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 23.2.1999 - 15.4.2014
Vedení účetnictví 22.5.1997 - 16.7.2002
Vedení personální a mzdové agendy 22.5.1997 - 16.7.2002
Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem 22.5.1997 - 16.7.2002
Výroba elektřiny. 13.3.1996 - 7.1.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 13.3.1996 - 16.7.2002
Rozvod elektřiny. 13.3.1996 - 15.4.2014
Vývoj, projekce, konstrukce, výroba a prodej: 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení pro potravinářský průmysl 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení pro biotechnologii a ekologii 8.11.1993 - 23.2.1999
speciálních energetických zařízení 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení pro chemický a petrochemický průmysl 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení nízkoteplotní techniky 8.11.1993 - 23.2.1999
zařízení pro plynárenský průmysl, výrobu léčiv a barviv 8.11.1993 - 23.2.1999
transportních zařízení 8.11.1993 - 23.2.1999
speciálních výměníků 8.11.1993 - 23.2.1999
výkovků z oceli 8.11.1993 - 23.2.1999
modelů a odlitků ze šedé litiny 8.11.1993 - 23.2.1999
ocelových konstrukcí 8.11.1993 - 23.2.1999
speciální elektroniky, včetně řídící techniky a softwarového vybavení 8.11.1993 - 23.2.1999
servisní a poradenská činnost ve shora uvedených oborech 8.11.1993 - 23.2.1999
stavba strojů s mechanickým pohonem 8.11.1993 - 23.2.1999
kovoobrábění 8.11.1993 - 23.2.1999
zámečnictví 8.11.1993 - 23.2.1999
slévání železných i neželezných obecných kovů 8.11.1993 - 23.2.1999
kovářství 8.11.1993 - 23.2.1999
klempířství 8.11.1993 - 23.2.1999
výroba nástrojů 8.11.1993 - 23.2.1999
montážní práce 8.11.1993 - 23.2.1999
galvanizace kovů 8.11.1993 - 23.2.1999
truhlářství 8.11.1993 - 23.2.1999
Zkušební činnost v oblasti kovových materiálů. 8.11.1993 - 23.2.1999
Příprava svářečů a ostatních dělnických profesí. 8.11.1993 - 23.2.1999
Kopírovací služby. 8.11.1993 - 23.2.1999
Vyučování v oboru cizích jazyků. 8.11.1993 - 23.2.1999
Silniční motorová doprava. 8.11.1993 - 23.2.1999
Provozování mateřské školy. 8.11.1993 - 23.2.1999
Provozování nestátního zdravotnického zařízení. 8.11.1993 - 1.7.1999
montáž a opravy měřící a regulační techniky 8.11.1993 - 7.1.2002
Hostinská činnost. 8.11.1993 - 7.1.2002
vodoinstalatérství 8.11.1993 - 16.7.2002
projektování elektrických zařízení 8.11.1993 - 16.7.2002
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 8.11.1993 - 16.7.2002
Ubytovací služby. 8.11.1993 - 16.7.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.11.1993 - 20.2.2014
Vývoj , výroba a prodej: - zřízení pro potravinářský průmysl, - zařízení pro biotechnologii a ekologii, - speciálních energetických zařízení, - zařízení pro chemický a petrochemický průmysl, - zařízení nízkoteplotní techniky, - zařízení pro plynárenský průmysl, výrobu léčiv a barviv, - transportních zařízení, - speciálních výměníků, - výkovů z oceli, - modelů a odlitků ze šedé litiny, - ocelových konstrukcí, - speciální elektroniky, včetně řídící techniky a softwarového vybavení. 1.5.1992 - 8.11.1993
Servisní a poradenská činnost 1.5.1992 - 8.11.1993
Projektová činnost 1.5.1992 - 8.11.1993
Příprava svářečů 1.5.1992 - 8.11.1993
Plnění funkce zřizovatele SOU 1.5.1992 - 8.11.1993

vedení firmy ZVU a.s.

Statutární orgán ZVU a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje: a) samostatně předseda představenstva nebo b) samostatně místopředseda představenstva nebo c) společně dva členové představenstva. 7.3.2018
Společnost zastupuje: a) samostatně předseda představenstva nebo b) samostatně místopředseda představenstva nebo c) společně dva členové představenstva. Působnost v právních jednáních vůči zaměstnancům vykonává předseda představenstva. 9.2.2016 - 7.3.2018
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď - všichni členové představenstva - nebo samostatně předseda představenstva - nebo samostatně místopředseda představenstva - nebo společně dva členové představenstva. Podepisování se provádí tak, že k firmě společnosti připojí kompetentní osoby (osoby) svůj vlastnoruční podpis včetně uvedení své funkce. 16.7.2002 - 9.2.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď - všichni členové představenstva - nebo samostatně předseda představenstva - nebo samostatně místopředseda představenstva - nebo společně dva členové představenstva. 7.1.2002 - 16.7.2002
Zastupování za společnost: Společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, předseda a místopředseda, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden či několik členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni představenstvem, nebo generální ředitel, nebo prokurista se samostatnou prokurou. V případě, že společnost zastupuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem označujícím prokuru. Za společnost se podepisují samostatně a) předseda představenstva, b) místopředseda představenstva, nebo c) dva členové představenstva, nebo d) generální ředitel společnosti v rozsahu pravomocí udělených představenstvem nad oprávnění viz čl.30 stanov, nebo e) prokurista se samostatnou prokurou a to tím způsobem, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti či k otisku razítka společnosti. 24.5.1996 - 7.1.2002
Zastupování za společnost: Společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, předseda a místopředseda, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden či několik členů představenstva, kteří k tomu byli písemně zmocněni představenstvem, nebo generální ředitel, nebo prokurista se samostatnou prokurou. V případě, že společnost zastupuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem označujícím prokuru. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně: a) předseda a jeden místopředseda představenstva, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo samostatně pouze v rozsahu zmocnění c) generální ředitel, nebo d) prokurista se samostatnou prokurou, nebo e) další zaměstnanci společnosti, kteří k tomu byli písemně zmocněni generálním ředitelem, a to tím způsobem, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 13.3.1996 - 24.5.1996
Zastupování za společnost: Společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden či několik členů představenstva, kteří k tomu byly písemně zmocněni představenstvem, nebo generální ředitel, nebo prokurista se samostatnou prokurou. V případě, že společnost zastupuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem označující prokuru. Za společnost podepisují osoby uvedené v čl.31 stanov, a to tím způsobem, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 8.11.1993 - 13.3.1996
Zastupování za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 8.11.1993
člen představenstva JUDr. Slavomír Řehák 11.4.2015
Vznik členství 12.12.2014
Adresa: Velká 88/59 , Hradec Králové 503 41
místopředseda představenstva Ing. Josef Sirový 20.10.2016
Vznik členství 29.8.2016
Vznik funkce 29.8.2016
Adresa: Jungmannova 1447/44 , Hradec Králové 500 02
Předseda představenstva Ing. Pavel Simajchl 19.4.2017
Vznik členství 17.3.2017
Vznik funkce 17.3.2017
Adresa: Zahradní 288 , Stěžery 503 21
Člen představenstva Ing. Jaroslav Lněnička 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: K Aleji 1144/8 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva Ing. Jiří Tesner 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Hrubínova 1460/4 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Prof. ing. Petr Záruba Dr.Sc. 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Fetrovská 858/21 , Praha 160 00
Člen představenstva Doc. ing. Zdeněk Trojan CSc. 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: U Beránky 2032/5 , Praha 160 00
Člen představenstva Jiří Glogar 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Nerudova 912/3 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Ivan Mikeš 28.5.1993 - 13.3.1996
Adresa: U Sluncové 606/3 , Praha 186 00
Člen představenstva Ing. Václav Srba 28.5.1993 - 24.5.1996
Adresa: Rytířova 781/7 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Oldřich Nepraš 28.5.1993 - 24.5.1996
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
Člen představenstva Ing. Pavel Dusil 28.5.1993 - 24.5.1996
Adresa: U Plováren 516/3 , Hradec Králové 500 03
Člen představenstva JUDr. Přemysl Titz 28.5.1993 - 24.5.1996
Adresa: Karafiátová 298/1 , Olomouc 779 00
Člen představenstva Ing. Josef Sirový 28.5.1993 - 24.5.1996
Adresa: Klumparova 566/14 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Karel Páral 28.5.1993 - 24.5.1996
Adresa: Na Rozhraní 548/2 , Hradec Králové 500 12
Člen představenstva Ing. Ondřej Daněk 13.3.1996 - 24.5.1996
Adresa: Wolkerova 667 , Benešov 256 01
Člen představenstva JUDr. Hana Maierová 24.5.1996 - 20.5.1997
Adresa: Pod strání 2167/24 , Praha 100 00
Předseda představenstva Ing. Milan Kotáb 24.5.1996 - 20.5.1997
Adresa: 251 68 Česká republika
Sulice, Želivec čp.161, Praha - východ
Místopředseda představenstva RNDr. Ivan Dvořák 24.5.1996 - 22.5.1997
Adresa: Prosluněná 562/15 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Jana Pourová 24.5.1996 - 22.5.1997
Adresa: Čistěves 20 , Dohalice Česká republika
Předseda představenstva Ing. Martin Bušek 20.5.1997 - 22.5.1997
Adresa: 9. května 658/14 , Tábor 390 02
Člen představenstva Ing. Milan Kotáb 20.5.1997 - 22.5.1997
Adresa: 251 68 Česká republika
Praha - východ, Sulice, Želivec 161
Místopředseda představenstva Ing. Martin Bušek 22.5.1997 - 23.2.1999
Adresa: 9. května 658/14 , Tábor 390 02
Předseda představenstva Ing. Pavel Simajchl 22.5.1997 - 8.3.2000
Adresa: Obránců míru 38 , Předměřice nad Labem 503 02
Člen představenstva Ing. Milan Živný 22.5.1997 - 8.3.2000
Adresa: Na Kotli 1174/33 , Hradec Králové 500 09
Člen představenstva Ing. Karel Těšitel 22.5.1997 - 16.7.2002
Zánik členství 22.2.2002
Adresa: Špitálská 183/2 , Hradec Králové 500 03
Člen představenstva JUDr. Slavomír Řehák 22.5.1997 - 16.7.2002
Zánik členství 22.2.2002
Adresa: Na Rozhraní 1380/1 , Hradec Králové 500 12
Místopředseda představenstva JUDr. Nataša Brožová 23.2.1999 - 16.7.2002
Zánik členství 22.2.2002
Zánik funkce 22.2.2002
Adresa: Doležalova 1057/27 , Praha 198 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Simajchl 8.3.2000 - 16.7.2002
Zánik členství 22.2.2002
Zánik funkce 22.2.2002
Adresa: Zahradní 288 , Stěžery 503 21
Člen představenstva Ing. Milan Živný 8.3.2000 - 16.7.2002
Zánik členství 22.2.2002
Adresa: Na Důchodě 606/12 , Hradec Králové 503 01
Člen představenstva JUDr. Dušan Diviš 16.7.2002 - 19.3.2004
Vznik členství 22.2.2002
Zánik členství 27.6.2003
Adresa: Chaty 133 , Hradec Králové 500 02
Předseda představenstva Ing. Pavel Simajchl 16.7.2002 - 13.8.2007
Vznik členství 22.2.2002
Vznik funkce 26.2.2002
Adresa: Zahradní 288 , Stěžery 503 21
Místopředseda představenstva Ing. Milan Živný 16.7.2002 - 13.8.2007
Vznik členství 22.2.2002
Vznik funkce 26.2.2002
Adresa: Na Důchodě 606/12 , Hradec Králové 503 01
Člen představenstva JUDr. Nataša Brožová 19.3.2004 - 14.7.2008
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 5.6.2008
Adresa: Za zahradami 412/34 , Praha 109 00
Člen představenstva JUDr. Nataša Brožová 14.7.2008 - 11.2.2010
Vznik členství 5.6.2008
Adresa: Za zahradami 412/34 , Praha 109 00
Místopředseda představenstva Ing. Milan Živný 13.8.2007 - 13.1.2012
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 30.11.2011
Vznik funkce 18.5.2007
Zánik funkce 30.11.2011
Adresa: Na Důchodě 606/12 , Hradec Králové 503 01
Předseda představenstva Ing. Pavel Simajchl 13.8.2007 - 11.4.2012
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 22.3.2012
Vznik funkce 18.5.2007
Zánik funkce 22.3.2012
Adresa: Zahradní 288 , Stěžery 503 21
Člen představenstva JUDr. Slavomír Řehák 11.2.2010 - 19.10.2013
Vznik členství 21.12.2009
Adresa: Velká 88/59 , Hradec Králové 503 41
Místopředseda představenstva Ing. Josef Sirový 13.1.2012 - 31.12.2013
Vznik členství 30.11.2011
Vznik funkce 1.12.2011
Adresa: Jungmannova 1447/44 , Hradec Králové 500 02
Předseda představenstva Ing. Pavel Simajchl 11.4.2012 - 15.4.2014
Vznik členství 22.3.2012
Vznik funkce 22.3.2012
Adresa: Zahradní 288 , Stěžery 503 21
Člen představenstva JUDr. Slavomír Řehák 19.10.2013 - 11.4.2015
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 12.12.2014
Adresa: Velká 88/59 , Hradec Králové 503 41
Místopředseda představenstva Ing. Josef Sirový 31.12.2013 - 20.10.2016
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 29.8.2016
Vznik funkce 1.12.2011
Zánik funkce 29.8.2016
Adresa: Jungmannova 1447/44 , Hradec Králové 500 02
Předseda představenstva Ing. Pavel Simajchl 15.4.2014 - 19.4.2017
Vznik členství 22.3.2012
Zánik členství 17.3.2017
Vznik funkce 22.3.2012
Zánik funkce 17.3.2017
Adresa: Zahradní 288 , Stěžery 503 21

Dozorčí rada ZVU a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Rejmont 7.3.2018
Vznik členství 19.1.2018
Adresa: 92 , Všestary 503 12
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Chrz CSc. 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Přátelství 1502 , Hořice v Podkrkonoší Česká republika
Člen dozorčí rady Josef Racek 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Hončlova 460 , 500 11 Hradec Králové Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. František Buzrla 7.9.1992 - 28.5.1993
Adresa: Heyrovského 414/6 , Olomouc 779 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Flajšman 7.9.1992 - 15.3.1995
Adresa: Na Rozhraní 1377/7 , Hradec Králové 500 12
Člen dozorčí rady Ing. Ivo Zídek 1.5.1992 - 13.3.1996
Adresa: Hradecká 411/103 , Hradec Králové 500 11
Člen dozorčí rady Ing. František Pospíšil 28.5.1993 - 13.3.1996
Adresa: Dobrovského 745/14 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady JUDr. Josef Mládek 28.5.1993 - 24.5.1996
Adresa: Hrubínova 1459/2 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Ing. Eva Čapková 28.5.1993 - 24.5.1996
Adresa: Úprkova 510/78 , Hradec Králové 500 09
Člen dozorčí rady Eduard Kolbaba 15.3.1995 - 24.5.1996
Adresa: Na Drahách 212/33 , Hradec Králové 500 09
Člen dozorčí rady Ing. Jana Pourová 13.3.1996 - 24.5.1996
Adresa: Čistěves 20 , Dohalice Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Oldřich Vlasák 13.3.1996 - 24.5.1996
Adresa: Labská kotlina 988/38 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Ing. Milan Fryš 24.5.1996 - 22.5.1997
Adresa: Nyklíčkova 192 , Opatovice nad Labem 533 45
Člen dozorčí rady Jaroslav Vavřina 24.5.1996 - 23.2.1999
Adresa: Pražská 1427 , Přelouč 535 01
Člen dozorčí rady Ing. Radko Belada 30.10.1996 - 23.2.1999
Adresa: třída SNP 861/65 , Hradec Králové 500 03
Člen dozorčí rady Eduard Kolbaba 30.10.1996 - 23.2.1999
Adresa: Na Drahách 212/33 , Hradec Králové 500 09
Předseda dozorčí rady JUDr. Nataša Brožová 22.5.1997 - 23.2.1999
Adresa: Doležalova 1057/27 , Praha 198 00
Člen dozorčí rady Ing. Miloslav Bulíček 7.9.1992 - 1.7.1999
Adresa: Uhelná 867/1 , Hradec Králové 500 03
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Manc 30.10.1996 - 8.3.2000
Adresa: Jana Masaryka 1357/7 , Hradec Králové 500 12
Předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Lenger 24.3.1999 - 16.7.2002
Zánik členství 22.2.2002
Zánik funkce 22.2.2002
Adresa: Hackerova 793/5 , Praha 181 00
Člen dozorčí rady Ing. Miloslav Bulíček 1.7.1999 - 16.7.2002
Zánik členství 24.9.2001
Adresa: Uhelná 867/1 , Hradec Králové 500 03
Člen dozorčí rady Ing. Bedřich Koros 8.3.2000 - 23.12.2002
Vznik členství 27.8.1999
Zánik členství 28.6.2002
Adresa: Kyjovská 490/23 , Hradec Králové 500 06
Člen dozorčí rady Ing. Bedřich Koros 23.12.2002 - 19.3.2004
Vznik členství 28.6.2002
Zánik členství 27.6.2003
Adresa: Kyjovská 490/23 , Hradec Králové 500 06
Člen dozorčí rady Ing. Josef Sirový 16.7.2002 - 9.2.2005
Vznik členství 24.9.2001
Zánik členství 4.11.2004
Adresa: Jungmannova 1447/44 , Hradec Králové 500 02
Předseda dozorčí rady JUDr. Slavomír Řehák 16.7.2002 - 3.8.2005
Vznik členství 22.2.2002
Zánik členství 22.5.2005
Vznik funkce 1.3.2002
Zánik funkce 22.5.2005
Adresa: Velká 88/59 , Hradec Králové 503 41
Člen dozorčí rady Ing. Lenka Černá 19.3.2004 - 22.8.2006
Vznik členství 27.6.2003
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Sladkovského 823 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Helena Jedličková 9.2.2005 - 26.2.2008
Vznik členství 4.11.2004
Zánik členství 4.2.2008
Adresa: Gen. Govorova 560 , Smiřice 503 03
Předseda dozorčí rady JUDr. Slavomír Řehák 3.8.2005 - 14.7.2008
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 5.6.2008
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 5.6.2008
Adresa: Velká 88/59 , Hradec Králové 503 41
Člen dozorčí rady Daniela Brožová 22.8.2006 - 14.7.2008
Vznik členství 29.6.2006
Adresa: Za zahradami 412/34 , Praha 109 00
Člen dozorčí rady Daniela Halousková 14.7.2008 - 25.9.2009
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: Za zahradami 412/34 , Praha 109 00
Předseda dozorčí rady JUDr. Slavomír Řehák 14.7.2008 - 11.2.2010
Vznik členství 5.6.2008
Vznik funkce 5.6.2008
Adresa: Velká 88/59 , Hradec Králové 503 41
Člen dozorčí rady Bc. David Brož 25.9.2009 - 11.2.2010
Vznik členství 26.6.2009
Adresa: Za zahradami 412/34 , Praha 109 00
Člen dozorčí rady Marie Krušinová 26.2.2008 - 15.9.2011
Vznik členství 11.2.2008
Zánik členství 11.5.2011
Adresa: Na Obci 358 , Předměřice nad Labem 503 02
Člen dozorčí rady Kateřina Řeháková 11.2.2010 - 15.9.2011
Vznik členství 21.12.2009
Adresa: Velká 88/59 , Hradec Králové 503 41
Předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Rejmont 11.2.2010 - 13.1.2012
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 30.11.2011
Vznik funkce 21.12.2009
Zánik funkce 30.11.2011
Adresa: 92 , Všestary 503 12
Jméno Ing. Milan Živný 13.1.2012 - 13.1.2012
Vznik členství 30.11.2011
Vznik funkce 5.12.2011
Adresa: Na Důchodě 606/12 , Hradec Králové 503 01
Člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Lněničková 15.9.2011 - 26.2.2013
Vznik členství 21.12.2009
Zánik členství 18.1.2013
Adresa: Na Kotli 1175/31 , Hradec Králové 500 09
Člen dozorčí rady Vlastimil Trunec 15.9.2011 - 15.4.2014
Vznik členství 2.6.2011
Adresa: 117 , Trstěnice 569 57
Předseda dozorčí rady Ing. Milan Živný 13.1.2012 - 15.4.2014
Vznik členství 30.11.2011
Vznik funkce 5.12.2011
Adresa: Na Důchodě 606/12 , Hradec Králové 503 01
člen dozorčí rady Kateřina Lněničková 26.2.2013 - 11.9.2014
Vznik členství 18.1.2013
Adresa: Na Kotli 1175/31 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Lněničková 11.9.2014 - 13.9.2014
Vznik členství 18.1.2013
Adresa: Na Kotli 1175/31 , Hradec Králové 500 09
Předseda dozorčí rady Ing. Milan Živný 15.4.2014 - 11.4.2015
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 30.11.2014
Vznik funkce 5.12.2011
Zánik funkce 30.11.2014
Adresa: Na Důchodě 606/12 , Hradec Králové 503 01
Člen dozorčí rady Vlastimil Trunec 15.4.2014 - 11.4.2015
Vznik členství 2.6.2011
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: 117 , Trstěnice 569 57
člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Řeháková 13.9.2014 - 7.3.2016
Vznik členství 18.1.2013
Zánik členství 18.1.2016
Adresa: Na Kotli 1175/31 , Hradec Králové 500 09
předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Rejmont 11.4.2015 - 7.3.2018
Vznik členství 12.12.2014
Zánik členství 12.12.2017
Vznik funkce 12.12.2014
Zánik funkce 12.12.2017
Adresa: 92 , Všestary 503 12

Prokura ZVU a.s.

Platnost údajů od - do
V případě, že společnost zastupuje prokurista, musí podepisovat s dodatkem označujícím prokuru. 8.3.2000
Jméno Ing. Karel Páral 28.5.1993 - 30.10.1996
Adresa: Na Rozhraní 548/2 , Hradec Králové 500 12
Jméno Ing. Vladimír Suchý 30.10.1996 - 22.5.1997
Adresa: Na vysoké II 242/18 , Praha 150 00
Jméno Ing. Milan Živný 22.5.1997 - 8.3.2000
Adresa: Na Kotli 1174/33 , Hradec Králové 500 09
Jméno Ing. Milan Živný 8.3.2000 - 13.1.2012
Adresa: Na Důchodě 606/12 , Hradec Králové 503 01

Sbírka Listin ZVU a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 630/SL 57 notářský zápis [NZ 863/2016] Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2016 1.3.2016 8.3.2016 12
B 630/SL 56 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2015 16.9.2015 32
B 630/SL 55 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2015 16.9.2015 16.9.2015 1
B 630/SL 54 rozhod. o statut. orgánu a DR Krajský soud v Hradci Králové 20.3.2015 14.4.2015 3
B 630/SL 53 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2014 8.10.2014 1
B 630/SL 52 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2014 8.10.2014 32
B 630/SL 51 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.12.2013 23.1.2014 24.2.2014 33
B 630/SL 50 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2012 Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2013 22.5.2013 32
B 630/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011, rozhod. jed. akc. Krajský soud v Hradci Králové 2.11.2012 2.11.2012 32
B 630/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2012 5.4.2012 12.4.2012 2
B 630/SL 46 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z MVH,DR, předst. Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2011 10.1.2012 17.1.2012 27
B 630/SL 45 ostatní protokol o výsledcích voleb Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2011 12.9.2011 19.9.2011 1
B 630/SL 44 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 27.7.2011 24
B 630/SL 43 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010] Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2011 27.7.2011 30
B 630/SL 42 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2010 21.7.2010 19
B 630/SL 41 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009] Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2010 21.7.2010 31
B 630/SL 40 ostatní zápis z VH, zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2009 9.2.2010 9.2.2010 33
B 630/SL 37 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2008 9.7.2008 9.7.2008 36
B 630/SL 36 účetní závěrka [2007], výroční zpráva [2007] Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2008 9.7.2008 30
B 630/SL 35 účetní závěrka [2006], výroční zpráva [2006] Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2008 19.6.2008 30
B 630/SL 34 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.2.2008 22.2.2008 28.2.2008 2
B 630/SL 32 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2006 21.8.2006 24.8.2006 29
B 630/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva audit, zpr. o vzt., 2005 Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2006 23.8.2006 24.8.2006 32
B 630/SL 30 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva r.03,04 Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2005 20.2.2006 20.2.2006 113
B 630/SL 29 notářský zápis, ostatní NZ 602/2005 Krajský soud v Hradci Králové 6.9.2005 6.9.2005 93
B 630/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - řádná VH Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2005 10.8.2005 10.8.2005 34
B 630/SL 27 ostatní - zápis z jedn. doz. rady Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2005 28.7.2005 28.7.2005 1
B 630/SL 26 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 14.10.2004 1.12.2004 1.12.2004 1
B 630/SL 25 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva, podpisové vzory 2002 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2003 8.1.2004 8.1.2004 87
B 630/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory - NZ 234/2002, 2001 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2002 8.8.2002 8.8.2002 129
B 630/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2002 28.1.2002 28.1.2002 22
B 630/SL 20 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2001 7.11.2001 7.11.2001 41
B 630/SL 18 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 44
B 630/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 390/2001, 80/2002 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2001 13.9.2001 13.9.2001 112
B 630/SL 17 výroční zpráva - za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2000 17.5.2001 17.5.2001 25
B 630/SL 16 výroční zpráva - za rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.1999 17.5.2001 17.5.2001 25
B 630/SL 15 výroční zpráva - za rok 1997 Krajský soud v Hradci Králové 20.5.1998 17.5.2001 17.5.2001 32
B 630/SL 14 účetní závěrka - za rok 1999 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2000 17.5.2001 17.5.2001 20
B 630/SL 13 účetní závěrka - za rok 1998 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 19.3.1999 17.5.2001 17.5.2001 19
B 630/SL 12 účetní závěrka - za rok 1997 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 20.5.1998 17.5.2001 17.5.2001 20
B 630/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 547/2000 Krajský soud v Hradci Králové 25.8.2000 30.11.2000 30.11.2000 48
B 630/SL 11 ostatní - usnesení KS Krajský soud v Hradci Králové 1.6.1999 2.6.1999 2.6.1999 1
B 630/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.8.1998 27.1.1999 27.1.1999 25
B 630/SL 7 ostatní - usnesení KS o vyrovnání Krajský soud v Hradci Králové 28.7.1997 2.7.1998 2.7.1998 2
B 630/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.4.1997 7.7.1997 7.7.1997 27
B 630/SL 5 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 23.1.1997 25.6.1997 25.6.1997 2
B 630/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.1.1997 25.6.1997 25.6.1997 27
B 630/SL 3 notářský zápis - NZ 45/97 Krajský soud v Hradci Králové 23.1.1997 25.6.1997 25.6.1997 50
B 630/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Hradci Králové 21.11.1996 24.9.1996 24.9.1996 2
B 630/SL 1 notářský zápis - NZ 315/96, 6NZ 436/92 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.1996 24.9.1996 24.9.1996 58
B 630/SL 33 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2007 10.8.2007 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZVU, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46504737
Jméno ZVU, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 12.11.1992
Celkový počet živností: 48
Aktivních živností: 8

Sídlo ZVU, a.s.

Živnosti a provozovny ZVU, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000357007
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.1.2001

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000357007
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.2.1993

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000357007
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.1997

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000357007
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 26.11.1997

Živnost č. 5 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000357007
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.11.1997

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.10.1998

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1998

Živnost č. 8 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1000357007
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.5.2006

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 3.2.1999
Konec oprávnění 19.10.1997

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 31.10.1996
Konec oprávnění 19.10.1997

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1992
Zánik oprávnění 3.2.1999
Konec oprávnění 19.10.1997

Živnost č. 12 Vyučování v oboru cizích jazyků-německý jazyk, ruský jazyk

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 10.2.1999

Živnost č. 13 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 23.1.2001

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 23.1.2001

Živnost č. 16 Výroba nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 3.2.1999

Živnost č. 17 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 30.5.2001

Živnost č. 18 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 3.2.1999

Živnost č. 19 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 20 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 3.2.1999

Živnost č. 21 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 10.2.1999

Živnost č. 22 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 3.2.1999

Živnost č. 23 Galvanizace kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 3.2.1999

Živnost č. 24 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 3.2.1999

Živnost č. 25 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1992
Zánik oprávnění 3.2.1999

Živnost č. 26 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 29.5.2001

Živnost č. 27 Slévání železných i neželezných obecných kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 3.2.1999

Živnost č. 28 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 22.5.1996

Živnost č. 29 Kopírovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1993
Zánik oprávnění 10.2.1999

Živnost č. 30 Montážní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1993
Zánik oprávnění 10.2.1999

Živnost č. 31 Zkušební činnost v oblasti kovových materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1993
Zánik oprávnění 10.2.1999

Živnost č. 32 Provozování mateřské školy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1993
Zánik oprávnění 10.2.1999

Živnost č. 33 Příprava svářečů a ostatních dělnických profesí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1993
Zánik oprávnění 10.2.1999

Živnost č. 34 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1993
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 35 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.1996
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 36 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.1997
Zánik oprávnění 16.1.2001

Živnost č. 37 Vedení personální a mzdové agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.1997
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 38 Pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.4.1997
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 39 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 29.5.2001

Živnost č. 41 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1998
Zánik oprávnění 26.3.2002

Živnost č. 43 Zajišťování komplexních inženýrsko-dodavatelských činností v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 44 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZVU, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Sirový
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Simajchl
Člen statutárního orgánu JUDr. Slavomír Řehák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZVU a.s.

IČO: 46504737
Firma: ZVU a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 29.4.1992

Sídlo ZVU a.s.

Sídlo: Pražská třída 322/4, Hradec Králové 500 04

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba technických plynů
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektřiny
Rozvod elektřiny
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Bezpečnostní a pátrací činnosti
tracking image