Firma ZS Vilémov, a.s. IČO 00123170


ZS Vilémov, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

ZS Vilémov, a.s. (00123170) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 227, Vilémov 582 83. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1950 a je stále aktivní. ZS Vilémov, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZS Vilémov, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZS Vilémov, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZS Vilémov, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o ZS Vilémov, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro ZS Vilémov, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZS Vilémov, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 3017
IČO (identifikační číslo osoby) 00123170
Jméno ZS Vilémov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.5.1950
Společnost ZS Vilémov, a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny podle "PROJEKTU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM" ze dne 23.11.2016, který byl dne 25.11.2016 zveřejněn ve sbírce listin rejstříkového soudu a podle tohoto projektu na ni přešla č ást jmění společnosti ZN Agro s.r.o., IČ 274 97 160. Rozhodný den přeměny byl v projektu určen na 1.1.2017. 27.12.2016
Na společnost ZS Vilémov, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Poděbradská blata, a.s., IČO 25618466, se sídlem Kouty čp. 50, PSČ 290 01, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 21.8.2014. Na společnost ZS V ilémov, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti ZD Křečhoř a.s., IČO 00103926, se sídlem Křečhoř 19, PSČ 280 02, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveném dne 21.8.2014. 1.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 29.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 12.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 12.3.2014 - 29.5.2014
Jediný akcionář, společnost Cerea, a.s. se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, identifikační číslo 46504940, při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 15.8.2013 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: zvyšuje se z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti z dosavadní výše 23.499.599,- Kč o 100.000.000,- Kč na výslednou částku 123.499.599,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým ce nným papírem. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, tj. společnosti Cerea, a.s. se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25, iden tifikační číslo 46504940, kterému bude nabídnut k úpisu jeden kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nové akcie (pro uzavření smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsá ní akcií předem určenému zájemci. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nové akcie bude proveden na adr ese Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení 100 % peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s. číslo účtu 107-5428120217/0100. 21.8.2013
Jediný akcionář, společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, identifikační číslo 46504940, při výkonu působnosti valné hromady společnosti přijal dne 26.10.2012 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o 20.037.344,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 1 kusu nové kmenové listinné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 20.037.344,- Kč. Úpis proběhne bez veřejné nabídky, po stupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro úpis nové akcie (pro uzavření smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií ko nkrétnímu zájemci do 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro úpis oznámí představenstvo jedinému akcionáři písemně bez zbytečného odkladu. Úpis nové akcie bude proveden v sídle jediného akcionáře v pracovních dnech v době od 9,00 do 19,00 hod. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 1 měsíc ode dne úpisu, připouští se možnost splacení celého emisního kurzu započtením peněžité pohledávky jediného akcionář e ve výši 20.037.344,- Kč vůči společnosti. 7.11.2012
Návrh smlouvy o započtení je představenstvo povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisní ho kurzu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle jediného akcionáře. 7.11.2012
Valná hromada společnosti ZS Vilémov, a.s. konaná dne 15.11.2011 přijala toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Valná hromada určila hlavním akcionářem společnosti ZS Vilémov, a.s., se sídlem Vilémov 227, PSČ 582 83, identifikační číslo 001 23 170, společnosti zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v odd. B č. vložky 3017 společnost Cerea , a.s., se sídlem Dělnická 384, Pardubice, PSČ 531 25, identifikační číslo 465 04 940, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v odd. B č. vložky 621. Tato společnost je v souladu s ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku oprávněna realizovat právo výkupu akcií společnosti ZS Vilémov, a.s., neboť dle aktuálního výpisu ze seznamu akcionářů, vedeného společností, je osobou, která vlastní ve společnosti kmenové listinné akcie na jméno, a to: 1 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 2.617.255,- Kč 1 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč 67 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč Souhrnná jmenovitá hodnota akcií, které vlastní hlavní akcionář, je 95,38 % základního kapitálu společnosti a ve stejném rozsahu jsou s nimi spojena hlasovací práva, neboť dle ust. č. 9 odst. 1 stanov společnosti se počet hlasů akcionáře řídí jmenovitou h odnotou jeho akcií; každá 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas (jiné akcie než vyjmenované kmenové listinné akcie na jméno společnost nevydala). b) Přechod akcií Valná hromada rozhodla, že všechny ostatní akcie společnosti, tj. akcie emitované společností, které jsou ve vlastnictví jiných akcionářů, odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto menšinových akcionářů přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Menšinoví akcionáři předloží společnos ti do 30 dnů od přechodu vlastnického práva k akciím tyto akcie společnosti. c) Výše protiplnění, způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích, určenou hlavním akcionářem za listinné kmenové akcie na jméno, vydané společností, částkou 10.264,90 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, částkou 15.397,40 Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč, když přiměřenost protiplnění hlavní akcionář doložil znaleckým posudkem č. 351/71/2011 ze dne 7.10.2011, zpracovaným společností ZNALEX, s.r.o. se sídlem Praha 1, V J ámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 260 99 306. Výplatu protiplnění akcionářům zajistí obchodník s cennými papíry, tj. společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Veveří 11, PSČ 616 00, identifikační číslo 277 58 419, jemuž hlavní akcionář předal před konáním valné hromady finanční prostř edky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění a obchodník s cennými papíry tuto skutečnost písemně doložil. Výplata protiplnění bude realizována bez zbytečného odkladu po předání akcií menšinovými akcionáři společnosti, nejpozději do 15 dnů po tomto předá ní. 23.11.2011 - 23.1.2013
Zemědělské obchodní družstvo Vilémov, se sídlem Vilémov 227, PSČ 582 83, identifikační číslo 001 23 170 změnilo právní formu na akciovou společnost s obchodní firmou ZS Vilémov, a.s. 1.10.2011
Právní poměry družstva se řídí po transformaci ve smyslu zák. č. 42/1992 Sb. stanovami přijatými členskou schůzí 14.11.1992. 15.12.1992
Způsob jednání za družstvo: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva. 15.12.1992 - 15.12.1992
Základní jmění: Základní zapisované jmění činí 2,445.000,-- Kč Základní členský vklad : 10.000,-- Kč. 15.12.1992 - 15.12.1992
Údaje o zřízení: Vznik: schválením ÚRD zastoupené ODR v Chotěboři z 8. 4. 1950 podle zákona č. 69/1949 Sb. Podle zákona č. 69/1949 Sb. přetvořilo se dnem 8. 4. 1950 hospodářské strojní družstvo ve Vilémově - Dr. XIV 405 v JZD ve Vilémově, čímž veškerá práva a závazky toho to družstva přešly bez likvidace na JZD ve Vilémově. 4.5.1950
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením výroční členské schůze dne 17. 2. 1989. 4.5.1950 - 15.12.1992
Zastupování: Družstvo zastupuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 4.5.1950 - 15.12.1992
Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. 4.5.1950 - 15.12.1992
Ručení: Člen ručí za případnou ztrátu družstva až do výše 7 % ze své základní odměny za rok, ve kterém ke ztrátě došlo. 4.5.1950 - 15.12.1992

Aktuální kontaktní údaje ZS Vilémov, a.s.

Kapitál ZS Vilémov, a.s.

zakladni jmění 123 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.9.2013
zakladni jmění 23 499 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2012 - 23.9.2013
zakladni jmění 3 462 260 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2011 - 29.12.2012
zakladni jmění 2 445 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.1992 - 1.10.2011

Akcie ZS Vilémov, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 123 500 000 Kč 1 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 123 500 000 Kč 1 23.10.2013 - 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 000 Kč 1 23.9.2013 - 23.10.2013
Kmenové akcie na jméno 20 037 300 Kč 1 29.12.2012 - 23.10.2013
Kmenové akcie na jméno 2 617 260 Kč 1 1.10.2011 - 23.10.2013
Kmenové akcie na jméno 15 000 Kč 3 1.10.2011 - 23.10.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 80 1.10.2011 - 23.10.2013

Sídlo ZS Vilémov, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 227 , Vilémov 582 83 23.10.2013
Adresa 227 , Vilémov 582 83 20.4.2006 - 23.10.2013
Adresa Vilémov Česká republika
4.5.1950 - 20.4.2006

Předmět podnikání ZS Vilémov, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 29.5.2014
hostinská činnost 6.6.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2011
obráběčství 3.7.2010
zámečnictví, nástrojářství 3.7.2010
opravy silničních vozidel 3.7.2010
zednictví 3.7.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 3.7.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.7.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: služby poskytované mechanizačními prostředky družstva členům a jiným právnických a fyzických osobám koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej výroba zemědělských strojů provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé 3.7.2010 - 1.10.2011
Silniční motorová doprava nákladní 27.9.2001 - 20.4.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.9.2001 - 3.7.2010
Kovoobráběčství 27.9.2001 - 3.7.2010
Opravy silničních vozidel 27.9.2001 - 3.7.2010
Výroba zemědělských strojů 27.9.2001 - 3.7.2010
Opravy pracovních strojů 27.9.2001 - 3.7.2010
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé 27.9.2001 - 3.7.2010
Prodej jedů, žíravin a pesticidů 14.10.1997 - 27.9.2001
Zednictví 28.4.1995 - 3.7.2010
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 28.4.1995 - 3.7.2010
- Stavební údržba. 15.12.1992 - 28.4.1995
- Obchodní činnost. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Elektroinstalatérství. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Kovoobrábění. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Opravy motorových vozidel. 15.12.1992 - 27.9.2001
- Výroba a opravy zemědělských strojů. 15.12.1992 - 27.9.2001
Silniční motorová doprava 15.12.1992 - 27.9.2001
- Truhlářství. 15.12.1992 - 20.4.2006
Družstvo provozuje zemědělskou a lesnickou výrobu včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesnických výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje, dále hospodaří na vodních plochách a rybolovných rybnících. 15.12.1992 - 3.7.2010
Zámečnictví. 15.12.1992 - 3.7.2010
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 15.12.1992 - 3.7.2010
Služby poskytované mechanizačními prostředky družstva členům a jiným právnickým a fyzickým osobám. 15.12.1992 - 3.7.2010
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá. 4.5.1950 - 15.12.1992
2. Družstvo může: a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky b) vykonávat činnost a vyrábět výrobky sloužící pro potřeby i jiných organizací c) poskytovat práce a služby pro občany d) prodávat vlastní vyrobené zboží 4.5.1950 - 15.12.1992
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti může být provozování: a) neveřejné silniční dopravy podle zvláštního povolení b) zemních a jeřábnických prací c) opravárenských a údržbářských prací d) stavebních prací e) výroby truhlářských výrobků f) zimní údržby silnic g) elektro prací včetně elektrorevizí v rozsahu příslušného oprávnění 4.5.1950 - 15.12.1992

Předmět činnosti ZS Vilémov, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba: rostlinná výroba živočišná výroba produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu výroba osiv a sadby úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní 22.11.2011
Družstvo provozuje zemědělskou a lesnickou výrobu včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesnických výrobků za účelem jejich dalšího zpracování nebo dalšího prodeje. Dále hospodaří na vodních plochách a rybolovných rybnících. 3.7.2010 - 1.10.2011

vedení firmy ZS Vilémov, a.s.

Statutární orgán ZS Vilémov, a.s.

Platnost údajů od - do
1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně 2 (dva) členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně 3 (tři) členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. 16.5.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 12.3.2014 - 16.5.2017
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jeji ch částí.2. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 1.10.2011 - 12.3.2014
Způsob jednání za družstvo: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva. 15.12.1992 - 1.10.2011
člen představenstva Ing. Milan Škvor 29.5.2014
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: 132 , Ostředek 257 24
místopředseda představenstva Ing. David Hromek 19.8.2015
Vznik členství 1.5.2015
Vznik funkce 4.5.2015
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , Chrudim 537 01
předseda představenstva Ing. Jan Urban 19.10.2017
Vznik členství 11.8.2017
Vznik funkce 21.8.2017
Adresa: 136 , Běstvina 538 45
Člen představenstva František Klinkáček 15.12.1992 - 28.4.1995
Adresa: 40 , Uhelná Příbram 582 82
Místopředseda ing. Václav Škaryd 4.5.1950 - 18.3.1996
Adresa: 0 Ždánice Česká republika
Člen představenstva Josef Dvořák 15.12.1992 - 18.3.1996
Adresa: 5 , Vilémov 582 82
Členka představenstva Ludmila Hrubá 15.12.1992 - 18.3.1996
Adresa: 0 Borek Česká republika
Člen představenstva Ing. Vlastimil Smutný 15.12.1992 - 18.3.1996
Adresa: 46 , Uhelná Příbram 582 45
Člen představenstva Ing. Miloš Růžička 15.12.1992 - 18.3.1996
Adresa: 0 Vilémov Česká republika
Člen představenstva Václav Dvořák 28.4.1995 - 18.3.1996
Adresa: 9 , Petrovice Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Málek 18.3.1996 - 26.5.2000
Adresa: 3 , Uhelná Příbram, Pukšice Česká republika
Člen představenstva Josef Tůma 15.12.1992 - 27.9.2001
Adresa: 32 , Uhelná Příbram 582 82
Člen představenstva Václav Jarolím 15.12.1992 - 27.9.2001
Adresa: 130 , Uhelná Příbram 582 45
Člen představenstva Antonín Dvořák 18.3.1996 - 27.9.2001
Adresa: 15 , Heřmanice Česká republika
Člen představenstva Josef Jelínek 18.3.1996 - 27.9.2001
Adresa: 42 , Vilémov Česká republika
Člen představenstva Karel Švec 18.3.1996 - 20.4.2006
Vznik členství 8.2.2001
Zánik členství 3.2.2006
Adresa: 122 , Uhelná Příbram 582 45
Člen představenstva Radek Horák 26.5.2000 - 20.4.2006
Vznik členství 8.2.2001
Zánik členství 3.2.2006
Adresa: 24 , Uhelná Příbram 582 82
Člen představenstva Karel Blažek 27.9.2001 - 20.4.2006
Vznik členství 8.2.2001
Zánik členství 3.2.2006
Adresa: 24 , Vilémov - Dálčice Česká republika
Člen představenstva Jana Kolářová 27.9.2001 - 20.4.2006
Vznik členství 8.2.2001
Zánik členství 3.2.2006
Adresa: 126 , Uhelná Příbram 582 45
Člen představenstva Jan Nádvorník 27.9.2001 - 20.4.2006
Vznik členství 8.2.2001
Zánik členství 3.2.2006
Adresa: 28 , Vilémov Česká republika
Předseda Josef Jelínek 4.5.1950 - 29.3.2008
Vznik členství 3.2.2006
Zánik členství 18.1.2008
Vznik funkce 3.2.2006
Zánik funkce 18.1.2008
Adresa: Jeřišno- Chuchel 42 Česká republika
Místopředseda Ing. Miloš Růžička 18.3.1996 - 29.3.2008
Vznik členství 3.2.2006
Zánik členství 18.1.2008
Vznik funkce 3.2.2006
Zánik funkce 18.1.2008
Adresa: 0 Vilémov Česká republika
Člen představenstva ing. Miroslav Pensimus 18.3.1996 - 29.3.2008
Vznik členství 3.2.2006
Zánik členství 18.1.2008
Adresa: 133 , Uhelná Příbram 582 45
Člen představenstva Vít Bělák 20.4.2006 - 29.3.2008
Vznik členství 3.2.2006
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: 138 , Uhelná Příbram 582 45
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Pensimus 29.3.2008 - 27.8.2009
Vznik členství 18.1.2008
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 18.1.2008
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: 133 , Uhelná Příbram 582 45
Člen představenstva Miloslav Vávra 20.4.2006 - 6.5.2010
Vznik členství 3.2.2006
Zánik členství 25.3.2010
Adresa: 44 , Vilémov 582 83
Předseda představenstva Ing. Miloš Růžička 29.3.2008 - 6.5.2010
Vznik členství 18.1.2008
Vznik funkce 18.1.2008
Zánik funkce 25.3.2010
Adresa: 38 , Vilémov 582 83
Člen představenstva Miroslav Veselý 27.9.2001 - 3.7.2010
Vznik členství 8.2.2001
Zánik členství 23.4.2010
Adresa: 33 , Uhelná Příbram - Pukšice Česká republika
Člen představenstva Hana Růžičková 20.4.2006 - 3.7.2010
Vznik členství 3.2.2006
Zánik členství 23.4.2010
Adresa: 23 , Vilémov 582 83
Člen představenstva Karel Moravec 20.4.2006 - 3.7.2010
Vznik členství 3.2.2006
Zánik členství 23.4.2010
Adresa: 71 , Vilémov 582 83
Člen představenstva Luděk Semrád 20.4.2006 - 4.8.2010
Vznik členství 3.2.2006
Zánik členství 20.5.2010
Adresa: 13 , Vilémov 582 82
Člen představenstva Ing. Miloš Růžička 6.5.2010 - 4.8.2010
Vznik členství 18.1.2008
Zánik členství 20.5.2010
Adresa: 38 , Vilémov 582 83
Místopředseda představenstva Ing. Petr Šťastný 27.8.2009 - 5.8.2011
Vznik členství 22.7.2009
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 22.7.2009
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: 50 , Uhelná Příbram 582 45
Předseda představenstva Ing. František Tůma 6.5.2010 - 5.8.2011
Vznik členství 25.3.2010
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 25.3.2010
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Lipová 1629 , Chotěboř 583 01
Člen představenstva Ing. David Hromek 4.8.2010 - 5.8.2011
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , Chrudim 537 01
Člen představenstva Jana Novotná 4.8.2010 - 5.8.2011
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: 30 , Zvěstovice 582 82
předseda představenstva Jindřich Macháček 5.8.2011 - 1.10.2011
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.10.2011
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 1.10.2011
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
místopředseda představenstva Milan Franěk 5.8.2011 - 1.10.2011
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.10.2011
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 1.10.2011
Adresa: Svobody 62 , Vrdy 285 71
člen představenstva Ing. František Tůma 5.8.2011 - 1.10.2011
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.10.2011
Adresa: Lipová 1629 , Chotěboř 583 01
člen představenstva Ing. František Turek 5.8.2011 - 1.10.2011
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.10.2011
Adresa: 20 , Načešice 538 03
člen představenstva Ing. Milan Sýkora 5.8.2011 - 1.10.2011
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 1.10.2011
Adresa: Čs. armády 610 , Chrudim 537 01
člen představenstva Jindřich Macháček 1.10.2011 - 26.10.2011
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
Jméno Milan Franěk 1.10.2011 - 26.10.2011
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Svobody 62 , Vrdy 285 71
předseda představenstva Jindřich Macháček 26.10.2011 - 26.10.2011
Vznik členství 1.10.2011
Vznik funkce 3.10.2011
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
místopředseda představenstva Milan Franěk 26.10.2011 - 26.10.2011
Vznik členství 1.10.2011
Vznik funkce 3.10.2011
Adresa: Svobody 62 , Vrdy 285 71
člen představenstva Ing. František Tůma 1.10.2011 - 7.3.2012
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 20.12.2011
Adresa: Lipová 1629 , Chotěboř 583 01
místopředseda představenstva Milan Franěk 26.10.2011 - 13.7.2012
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 27.6.2012
Vznik funkce 3.10.2011
Zánik funkce 27.6.2012
Adresa: Svobody 62 , Vrdy 285 71
člen představenstva Ing. Milan Sýkora 1.10.2011 - 15.6.2013
Vznik členství 1.10.2011
Zánik funkce 3.3.2014
Adresa: Čs. armády 610 , Chrudim 537 01
předseda představenstva Jindřich Macháček 26.10.2011 - 29.6.2013
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 3.10.2011
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen představenstva Ing. František Turek 1.10.2011 - 23.10.2013
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: 20 , Načešice 538 03
člen představenstva Jana Novotná 7.3.2012 - 23.10.2013
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: 30 , Zvěstovice 582 82
místopředseda představenstva Tomáš Kunc 13.7.2012 - 23.10.2013
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 3.3.2014
Adresa: Zámecký park 150 , Slatiňany 538 21
člen představenstva Ing. Milan Sýkora 15.6.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Zánik funkce 3.3.2014
Adresa: Čs. armády 610 , Chrudim 537 01
předseda představenstva Jindřich Macháček 29.6.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 3.10.2011
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
místopředseda představenstva Tomáš Kunc 23.10.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 3.3.2014
Adresa: Zámecký park 150 , Slatiňany 538 21
člen představenstva Ing. František Turek 23.10.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: 20 , Načešice 538 03
člen představenstva Jana Novotná 23.10.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: 30 , Zvěstovice 582 82
předseda představenstva Tomáš Kunc 29.5.2014 - 19.8.2015
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 20.5.2015
Vznik funkce 3.3.2014
Zánik funkce 20.5.2015
Adresa: Zámecký park 150 , Slatiňany 538 21
místopředseda představenstva Ing. Milan Sýkora 29.5.2014 - 19.8.2015
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 30.4.2015
Vznik funkce 3.3.2014
Zánik funkce 30.4.2015
Adresa: Čs. armády 610 , Chrudim 537 01
předseda představenstva Bohumír Ostrý 19.8.2015 - 19.10.2017
Vznik členství 1.6.2015
Zánik členství 10.8.2017
Vznik funkce 1.6.2015
Zánik funkce 10.8.2017
Adresa: 4 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01

Dozorčí rada ZS Vilémov, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Mgr. Antonín Vávra 29.5.2014
Vznik členství 1.3.2014
Vznik funkce 3.3.2014
Adresa: Čs. armády 237 , Chrudim 537 01
člen dozorčí rady Jana Novotná 20.1.2017
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Jiráskova 137 , Golčův Jeníkov 582 82
předseda dozorčí rady Ing. Petr Hájek 19.10.2017
Vznik členství 11.8.2017
Vznik funkce 11.8.2017
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01
člen dozorčí rady JUDr. Libor Široký 1.10.2011 - 22.11.2011
Vznik členství 1.10.2011
Adresa: Dlouhá 167 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Jana Novotná 1.10.2011 - 7.3.2012
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 31.1.2012
Adresa: 30 , Zvěstovice 582 82
člen dozorčí rady Ing. David Hromek 1.10.2011 - 17.8.2013
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , Chrudim 537 01
předseda dozorčí rady JUDr. Libor Široký 22.11.2011 - 23.10.2013
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 15.11.2011
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Dlouhá 167 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Ing. Petr Hájek 7.3.2012 - 23.10.2013
Vznik členství 1.2.2012
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01
člen dozorčí rady Ing. David Hromek 17.8.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Dr. Václava Peška 659 , Chrudim 537 01
předseda dozorčí rady JUDr. Libor Široký 23.10.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 15.11.2011
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Dlouhá 167 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Ing. Petr Hájek 23.10.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 1.2.2012
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01
člen dozorčí rady Jana Novotná 29.5.2014 - 20.1.2017
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: 30 , Zvěstovice 582 82
předseda dozorčí rady Ing. Petr Hájek 29.5.2014 - 19.10.2017
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 1.2.2017
Vznik funkce 3.3.2014
Zánik funkce 1.2.2017
Adresa: Nezvalova 845 , Chrudim 537 01

Prokura ZS Vilémov, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Miloš Růžička 4.1.2008 - 4.8.2010
Adresa: 38 , Vilémov 582 83

Sbírka Listin ZS Vilémov, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3017/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 72 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 70 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zasedání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 69 rozhod. o statut. orgánu Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 68 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zasedání představenstva Krajský soud v Hradci Králové 21.4.2015 3.7.2015 20.8.2015 1
B 3017/SL 66 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2015 2.7.2015 18
B 3017/SL 65 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2015 2.7.2015 16
B 3017/SL 64 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2014 31.10.2014 4.11.2014 19
B 3017/SL 63 účetní závěrka [2014], zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2014 Krajský soud v Hradci Králové 17.9.2014 31.10.2014 4.11.2014 25
B 3017/SL 62 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2014 31.10.2014 4.11.2014 17
B 3017/SL 61 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2014 31.10.2014 4.11.2014 17
B 3017/SL 60 ostatní zápis o předání části podniku Krajský soud v Hradci Králové 19.9.2014 19.9.2014 29.9.2014 2
B 3017/SL 59 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2014 21.8.2014 10
B 3017/SL 58 ostatní projekt rozdělení odštěpením sloučením Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2014 21.8.2014 10
B 3017/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2014 25.6.2014 30
B 3017/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2014 30.5.2014 18
B 3017/SL 55 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 24.3.2014 22.4.2014 30.5.2014 7
B 3017/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 243/2013 Krajský soud v Hradci Králové 13.2.2014 13.3.2014 23
B 3017/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 13.9.2013 24.9.2013 25
B 3017/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2013 25.6.2013 33
B 3017/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2013 7.6.2013 25
B 3017/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2012 3.1.2013 25
B 3017/SL 46 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 26.10.2012 2.11.2012 19.11.2012 6
B 3017/SL 42 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 27.1.2012 21.2.2012 8.3.2012 5
B 3017/SL 41 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 463/2011 Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2011 15.11.2011 23.11.2011 7
B 3017/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2011 24.10.2011 31.10.2011 2
B 3017/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2011 12.9.2011 23.9.2011 8
B 3017/SL 38 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2011 12.9.2011 23.9.2011 75
B 3017/SL 36 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2011 12.9.2011 23.9.2011 60
B 3017/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2011 25.7.2011 9.8.2011 8
B 3017/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2011 9.8.2011 5
B 3017/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2011 9.8.2011 32
B 3017/SL 31 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2010 22.6.2010 19.7.2010 9
B 3017/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2010 7.5.2010 21.6.2010 85
B 3017/SL 28 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2010 30.3.2010 20.4.2010 5
B 3017/SL 27 ostatní, podpisové vzory zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2009 31.7.2009 31.7.2009 4
B 3017/SL 25 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2008 29.5.2008 16
B 3017/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2008 21.3.2008 2.4.2008 30
B 3017/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 18.1.2008 14.2.2008 13.3.2008 27
B 3017/SL 22 ostatní rozhodnutí o prokuře Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2007 13.12.2007 20.12.2007 2
DrXXIV 1126/SL 5 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2006 18.4.2006 18.4.2006 1
B 3017/SL 18 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2006 18.4.2006 18.4.2006 4
B 3017/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 25.1.2006 18.4.2006 18.4.2006 20
B 3017/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2005 22.4.2005 22.4.2005 24
B 3017/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2003 30.7.2004 30.7.2004 25
B 3017/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.1997 30.7.2004 30.7.2004 29
B 3017/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Hradci Králové 26.2.1998 30.7.2004 30.7.2004 29
B 3017/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2004 30.7.2004 25
B 3017/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 3.3.2000 30.7.2004 30.7.2004 30
B 3017/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 7.2.2001 30.7.2004 30.7.2004 26
B 3017/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2002 30.7.2004 30.7.2004 26
B 3017/SL 7 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2001 5.9.2001 5.9.2001 7
B 3017/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2001 24.4.2001 24.4.2001 18
B 3017/SL 5 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2000 31.3.2000 31.3.2000 18
B 3017/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.3.1999 8.6.1999 8.6.1999 2
B 3017/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.3.1997 18.9.1997 18.9.1997 14
B 3017/SL 1 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.1997 18.4.1997 18.4.1997 6
B 3017/SL 21 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 10
B 3017/SL 20 účetní závěrka 2006 - výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 2
B 3017/SL 19 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZS Vilémov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00123170
Jméno ZS Vilémov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Chotěboř
Vznik první živnosti: 7.1.1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 8

Sídlo ZS Vilémov, a.s.

Živnosti a provozovny ZS Vilémov, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 227, Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny 1001195515
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 15.1.1993

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 227, Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny 1001195515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.1993

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 227, Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny 1001195515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.1993

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 227, Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny 1001195515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.1993

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 227, Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny 1001195515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.1.1993

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 227, Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny 1001195515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.1.1993

Živnost č. 7 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.5.1994

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.5.2013
Provozovna č. 1
Provozovna 227, Vilémov 582 83
Identifikační číslo provozovny 1001195515
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.2013

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby poskytované mechanizačními prostředky družstva členům a jiným právnickým a fyzickým osobám

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Stavební údržba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 3.5.1994

Živnost č. 12 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1993
Zánik oprávnění 9.8.1996

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1993
Zánik oprávnění 6.4.2000

Živnost č. 14 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 15 Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 16 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1993
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1993
Zánik oprávnění 13.6.2006

Živnost č. 19 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1993
Zánik oprávnění 13.6.2006

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 22 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZS Vilémov, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Milan Škvor
Člen statutárního orgánu Ing. David Hromek
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Urban

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZS Vilémov, a.s.

IČO: 00123170
Firma: ZS Vilémov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Havlíčkův Brod
Základní územní jednotka: Vilémov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba elektřiny
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s chemickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje ZS Vilémov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00123170
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00123170
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno ZS Vilémov, a.s.
Sídlo VILÉMOV 227 582 83 VILÉMOV U GOLČOVA JENÍKOVA
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště v Chotěboři, Krále Jana 259, CHOTĚBOŘ, tel.: 569 474 131
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2111521/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00123170
Jméno firmy ZS Vilémov, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka xc8cyff
tracking image