Firma ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. IČO 00120928


ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. (00120928) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 41, Slatina 410 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 7. 1971 a je stále aktivní. ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1532
IČO (identifikační číslo osoby) 00120928
Jméno ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 15.7.1971
Počet členů statutárního orgánu: 7 2.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 2.8.2014
Řádná Valná hromada konaná dne 7.6.2008 rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 60.234.000,- Kč, slovy šedesát milionů dvěstě třicet čtyři tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 367.000,- Kč, slovy: tři sta šedesát sedm tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 60.601.000,- Kč, slovy: šedesát milionů šest set jedna tisíc korun českých, a to upsáním těchto nových akcií: 35, slovy: třiceti pěti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, a 17, slovy: sedmnácti, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.0 00,- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti: Eva Černá, Hospozín 19, Miloslava, Jásková, Úpohlavy 109, Ja n Martinec, Černiv 57, Milena Podrapská, Ústí nad Labem, Na drahách 306/7, Jindřich Sláma, Čížkovice 23, uvedených v notářském zápise notářky JUDr. Marcely Svobodové č.j. NZ 203/2008 ze dne 12.6.2008. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení Valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 60, slovy: šedesát i, kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstva oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14, slovy: čt rnáct, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování je sídlo společnosti, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určeným zájemcům - za společností ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 35 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10. 000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a všech 17 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců: Eva Černá, Hospozín 19, Miloslava Jásková, Úpohlavy 109, Jan Mar tinec, Černiv 57, Milena Podrapská, Ústí nad Labem, Na drahách 306/7, Jindřich Sláma, Čížkovice 23, jsou uvedeny v notářském zápise notářky JUDr. Marcely Svobodové č.j. NZ 203/2008 ze dne 12.6.2008. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatele - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisova telů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nejpozději do 1, slovy: jednoho, měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřen y. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. d o 15.00 hod., během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit 2, slovy: dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to zp ůsobem stanoveným zákonem. 8.8.2008 - 12.11.2008
Členská schůze dne 27.9.2003 rozhodla o změně právní formy Zemědělského družstva vlastníků Slatina na akciovou společnost ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 224/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. 19.1.2004
Členské podíly se dělí na tzv. vypořadatelnou část, tj. lO % členského podílu. Vypořadatelnou část stanovujeme do výše finančních zdrojů družstva a jejich název je reálné členské podíly. Reálný členský podíl u nově přijatých členů družstva jim bude přiznán po uplynutí 3 let práce v družstvu, nebo si jej může nově přijatý člen koupit v minimální výši 5 OOO,- Kčs. 3.10.1991 - 15.7.1993
Člen je povinen ručit za případnou ztrátu družstva lO % roční mzdy. 3.10.1991 - 15.7.1993
Slučovací členskou schůzí, konanou dne 26.2.1972, bylo schváleno, že do tohoto družstva bude sloučeno bez provedení likvidace zanikající družstvo Jednotné zemědělské družstvo v Čížkovicích, se sídlem Čížkovice, okr. Litoměřice (Dz 334). Toto družstvo přejímající převezme všechen majetek, práva a povinnosti, jakož i závazky sloučeného družstva. 7.3.1977
Údaje o družstvu: Družstvo vzniklo usnesením slučovací členské schůze konané dne 23. února 1971, kterým se sloučila Jednotná zemědělská družstva Slatina, Černiv, JZD "Nový svět" v Úpohlavech a JZD v Siřejovicích v okrese Litoměřice v jediné družstvo s názvem Jednotné zeměd ělské družstvo " S M Ě R " se sídlem ve Slatině, pošta Libochovice, okres Litoměřice, která přebírá veškeré členstvo, majetek a závazky sloučením zaniklých dužstev. Sloučení družstev bylo schváleno Okresním národním výborem v Litoměřicích - odborem vodníh o a lesního hospodářství a zemědělství č. j. Zem 201/1971/Kt ze dne 31. března 1971. 15.7.1971

Aktuální kontaktní údaje ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Kapitál ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

zakladni jmění 58 866 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.7.2018
zakladni jmění 60 601 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2008 - 16.7.2018
zakladni jmění 60 234 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2004 - 12.11.2008
zakladni jmění 5 976 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.7.1993 - 19.1.2004

Akcie ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 406 18.7.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 746 16.7.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 406 16.7.2018 - 18.7.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 918 12.11.2008 - 16.7.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 421 12.11.2008 - 16.7.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 883 19.1.2004 - 12.11.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 404 19.1.2004 - 12.11.2008

Sídlo ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 41 , Slatina 410 02 4.10.2016
Adresa 41 , Slatina 410 02 8.8.2008 - 4.10.2016
Adresa
Slatina č.p. 41, PSČ 411 17
19.1.2004 - 8.8.2008
Adresa
Slatina, 411 17 Libochovice
15.7.1993 - 19.1.2004
Adresa 410 02 Slatina Česká republika
3.10.1991 - 15.7.1993
Adresa
Slatina, pošta Libochovice, okr. Litoměřice
15.7.1971 - 3.10.1991

Předmět podnikání ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 2.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 2.8.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 2.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.8.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedené v příloze 1, 2, 3 zák. č. 455/91 Sb.) 17.6.1994 - 2.8.2014
zemědělská výroba 15.7.1993
koupě a prodej zemědělských výrobků 15.7.1993 - 2.8.2014
zemní práce těžkou mechanizací 15.7.1993 - 2.8.2014
polní práce 15.7.1993 - 2.8.2014
pronájem a nájem věcí nemovitých a movitých, zejména půdy, budov, strojů a zařízení 15.7.1993 - 2.8.2014
zajišťování potřeb členů, zejména hospodářských a sociálních 15.7.1993 - 2.8.2014
živnostenské podnikání v oboru: -hostinská činnost (jídelna IV. skupiny) -výroba a opravy zemědělských strojů a mechanizace -silniční a motorová doprava 15.7.1993 - 2.8.2014
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně hospodaří na zemědělské půdě, lesní půdě a vodních plochách. 2. Předmětem další činnosti je : a) potravinářská výroba b) práce a služby pro fyzické a právnické osoby c) obchodní činnost d) služby veřejného stravování e) kovovýroba a dřevovýroba 3. Činnost, na kterou je nutné povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením. 3.10.1991 - 15.7.1993
dopravní činnost družstva 13.10.1976 - 3.10.1991
zemědělská velkovýroba 15.7.1971 - 3.10.1991

vedení firmy ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Statutární orgán ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva každý samostatně. Při uzavírání obchodní smlouvy s hodnotou nad 100.000,-Kč je nutný podpis předsedy představenstva či místopředsedy představenstva a dalšího člena představ enstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí výše uvedené osoby svůj podpis. 18.7.2019
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svůj podpis. 19.1.2004 - 18.7.2019
Jménem družstva jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za družstvo se děje tak, že k obchodnímu jménu družstva připojí podpis předseda nebo místopředseda, a v případě právních úkonů, kde je předepsána písemná forma ještě další člen představenstva. 15.7.1993 - 19.1.2004
Statutárním orgánem družstva je předseda, který je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. 3.10.1991 - 15.7.1993
Družstvo platně zastupuje předseda. K názvu družstva připojí své podpisy předseda a 1 další člen představenstva. 15.7.1971 - 3.10.1991
Předseda představenstva Ing. Antonín Štech 16.7.2018
Vznik členství 9.6.2018
Vznik funkce 9.6.2018
Adresa: Táboritská 556 , Libochovice 411 17
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kubatko 16.7.2018
Vznik členství 9.6.2018
Vznik funkce 9.6.2018
Adresa: Poděbradova 632 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Ing. Věra Hrebinková 16.7.2018
Vznik členství 9.6.2018
Adresa: Na Výsluní 122 , Chotěšov 410 02
Člen představenstva Ing. Jaroslav Štech 16.7.2018
Vznik členství 9.6.2018
Adresa: 56 , Černiv 410 02
Člen představenstva Ing. Rudolf Loskot 12.3.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: Nad Tržištěm 2000 , Rakovník 269 01
Člen představenstva Ing. Luboš Pokorný 12.3.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: Pražská 45 , Poděbrady 290 01
Člen představenstva Lukáš Budský 12.3.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: 43 , Homole u Panny 400 02
Člen představenstva Václav Suchý 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: 55 , Černiv 410 02
Člen představenstva Jitka Kociánová 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: 21 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva Ludvík Závada 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: 103 , Slatina Česká republika
Člen představenstva Ladislav Racek 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: Paříkovo nám. 140 , Třebenice 411 13
Člen představenstva Jiří Bušek 15.7.1971 - 26.11.1975
Adresa: 20 , Slatina Česká republika
Předseda představenstva Miroslav Točina 15.7.1971 - 8.5.1980
Adresa: 22 , Černiv 410 02
Člen představenstva Jiří Pařízek 15.7.1971 - 8.5.1980
Adresa: 9 , Želechovice 783 91
Člen představenstva Květa Sochová 15.7.1971 - 8.5.1980
Adresa: 109 , Slatina Česká republika
Člen představenstva Ladislav Zábranský 15.7.1971 - 8.5.1980
Adresa: 34 , Siřejovice 410 02
Člen představenstva Jiřina Hlavatá 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: 104 , Slatina 410 02
Člen představenstva Marta Zouzová 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: 80 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva František Steinmetz 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: Vrchlického 35 , Čížkovice 410 02
Člen představenstva Ladislav Štekrt 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: Jiráskova 18 , Čížkovice 411 12
Člen představenstva Vladimír Brabenec 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: Jiráskova 31 , Čížkovice 411 12
Člen představenstva Heinrich Kahan 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: Husova 656 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Ing. Jiří Nedbal 26.11.1975 - 8.5.1980
Adresa: 59 , Mšené-lázně 411 19
Člen představenstva Milada Rejsková 15.7.1971 - 16.6.1980
Adresa: 78 , Siřejovice 410 02
Člen představenstva Miroslav Točina 8.5.1980 - 16.6.1980
Adresa: 22 , Černiv 410 02
Předseda Ing. Vlastimil Zíma 8.5.1980 - 11.5.1982
Adresa: 47 , Děčany 411 15
Člen představenstva Františka Kubíčková 15.7.1971 - 8.5.1990
Adresa: 37 , Černiv 410 02
Člen představenstva Jaroslav Týce 26.11.1975 - 8.5.1990
Adresa: 46 , Černiv 410 02
Člen představenstva Vladimír Provazník 26.11.1975 - 8.5.1990
Adresa: 123 , Slatina 410 02
Místopředseda Ing. Jiří Nedbal 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: 59 , Mšené-lázně 411 19
Člen představenstva Pavla Steinmetzová 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: Vrchlického 35 , Čížkovice 410 02
Člen představenstva Milan Lonc 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: 76 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva Jan Prágl 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: 62 , Černiv 410 02
Člen představenstva Ladislav Šupanšic 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: 106 , Siřejovice 410 02
Člen představenstva Marie Benešová 8.5.1980 - 8.5.1990
Adresa: Revoluční 356 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Liborka Rejzková 16.6.1980 - 8.5.1990
Adresa: 78 , Siřejovice 410 02
Člen představenstva Miroslav Točina 16.6.1980 - 8.5.1990
Adresa: Kosmonautů 719 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Jana Kožnarová 11.5.1982 - 8.5.1990
Adresa: 13 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva Petr Minka 8.5.1980 - 15.7.1993
Adresa: 3 , 410 02 Černiv Česká republika
Předseda Ing. Jaroslav Bureš 11.5.1982 - 15.7.1993
Adresa: Zemědělská 351 , Brozany nad Ohří 411 81
Člen představenstva Helena Práglová 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 83 , Černiv 410 02
Místopředseda Jaroslav Filip 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 196 , Libochovice Česká republika
Člen představenstva Jaroslava Moravcová 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 22 , Slatina Česká republika
Člen představenstva Ing. František Janeček 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: Loucká 193 , Třebenice 411 13
Člen představenstva Zdeněk Konšel 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: Žižkova 572 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Karel Loudil 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: Husova 447/18 , Lovosice 410 02
Člen představenstva Miroslav Mrňák 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 40 , Čížkovice - Úpohlavy Česká republika
Člen představenstva Václav Smola 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 108 , Siřejovice 410 02
Člen představenstva Václav Volák 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 33 , Siřejovice 410 02
Člen představenstva Zdeněk Závada 8.5.1990 - 15.7.1993
Adresa: 71 , Slatina Česká republika
Místopředseda představenstva Marie Benešová 15.7.1993 - 17.6.1994
Adresa: Revoluční 446 , Libochovice 411 17
Předseda představenstva Oldřich Novotný 15.7.1993 - 6.6.1997
Adresa: Kpt. Jaroše 39 , 434 01 Most Česká republika
Místopředseda představenstva Jaroslav Filip 17.6.1994 - 6.6.1997
Adresa: 186 , Radovesice 410 02
Člen představenstva František Hlavatý 8.5.1980 - 13.10.2001
Zánik členství 28.4.2001
Adresa: 112 , Slatina 410 02
Člen představenstva Václav Bešta 8.5.1990 - 13.10.2001
Zánik členství 28.4.2001
Adresa: 82 , Čížkovice - Úpohlavy Česká republika
Člen představenstva Antonín Štech 15.7.1993 - 13.10.2001
Zánik členství 28.4.2001
Adresa: 56 , Černiv 410 02
Člen představenstva Leopold Zubák 8.5.1980 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 30 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva Miroslav Jelínek 15.7.1993 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 1 , 410 02 Siřejovice Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Týce 15.7.1993 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 46 , Černiv 410 02
Člen představenstva Libor Hrnčíř 15.7.1993 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 89 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva Marie Benešová 17.6.1994 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: Revoluční 446 , Libochovice 411 17
Předseda představenstva Jaroslav Filip 6.6.1997 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Vznik funkce 28.4.2001
Zánik funkce 19.1.2004
Adresa: 186 , Radovesice 410 02
Místopředseda představenstva Ing. Antonín Štech ml. 6.6.1997 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Vznik funkce 28.4.2001
Zánik funkce 19.1.2004
Adresa: Táboritská 556 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Miroslav Erlich 13.10.2001 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: Nádražní 104 , Chotěšov 410 02
Člen představenstva Jiří Spodniak 13.10.2001 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 84 , Černiv 410 02
Člen představenstva Josef Paulen 13.10.2001 - 19.1.2004
Vznik členství 28.4.2001
Zánik členství 19.1.2004
Adresa: 88 , Siřejovice 410 02
Předseda představenstva Jaroslav Filip 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Vznik funkce 19.1.2004
Zánik funkce 7.6.2008
Adresa: 186 , Radovesice 410 02
Místopředseda představenstva Ing. Antonín Štech 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Vznik funkce 19.1.2004
Zánik funkce 7.6.2008
Adresa: Táboritská 556 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Marie Benešová 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: Revoluční 446 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Miroslav Erlich 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: Nádražní 104 , Chotěšov 410 02
Člen představenstva Libor Hrnčíř 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 89 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva Miroslav Jelínek 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 410 02
Siřejovice 1, PSČ: 410 02
Člen představenstva Josef Paulen 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 88 , Siřejovice 410 02
Člen představenstva Jiří Spodniak 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 84 , Černiv 410 02
Člen představenstva Jaroslav Týce 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 46 , Černiv 410 02
Člen představenstva Leopold Zubák 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: 30 , Úpohlavy 410 02
Předseda představenstva Ing. Antonín Štech 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Vznik funkce 7.6.2008
Zánik funkce 8.6.2013
Adresa: Táboritská 556 , Libochovice 411 17
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kubatko 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Vznik funkce 7.6.2008
Zánik funkce 8.6.2013
Adresa: Poděbradova 632 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Libor Hrnčíř 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: 89 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva Jiří Spodniak 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: 46 , Černiv 410 02
Člen představenstva Věra Hrebinková 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: Na Výsluní 122 , Chotěšov 410 02
Člen představenstva Karel Skalický 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: 11 , 410 02 Radovesice Česká republika
Člen představenstva Ing. Vladimír Král 8.8.2008 - 26.7.2013
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 8.6.2013
Adresa: Revoluční 37 , Libochovice 411 17
Předseda představenstva Antonín Štech 26.7.2013 - 16.7.2018
Vznik členství 8.6.2013
Zánik členství 8.6.2018
Vznik funkce 8.6.2013
Zánik funkce 8.6.2018
Adresa: Táboritská 556 , Libochovice 411 17
Místopředseda představenstva Tomáš Kubatko 26.7.2013 - 16.7.2018
Vznik členství 8.6.2013
Zánik členství 8.6.2018
Vznik funkce 8.6.2013
Zánik funkce 8.6.2018
Adresa: Poděbradova 632 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Libor Hrnčíř 26.7.2013 - 16.7.2018
Vznik členství 8.6.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: 89 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva Jiří Spodniak 26.7.2013 - 16.7.2018
Vznik členství 8.6.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: 122 , Slatina 410 02
Člen představenstva Věra Hrebinková 26.7.2013 - 16.7.2018
Vznik členství 8.6.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: Na Výsluní 122 , Chotěšov 410 02
Člen představenstva Karel Skalický 26.7.2013 - 16.7.2018
Vznik členství 8.6.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: 11 , Radovesice 410 02
Člen představenstva Vladimír Král 26.7.2013 - 16.7.2018
Vznik členství 8.6.2013
Zánik členství 8.6.2018
Adresa: Revoluční 37 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Ing. Vladimír Král 16.7.2018 - 12.3.2019
Vznik členství 9.6.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Revoluční 37 , Libochovice 411 17
Člen představenstva Libor Hrnčíř 16.7.2018 - 12.3.2019
Vznik členství 9.6.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: 89 , Úpohlavy 410 02
Člen představenstva Jiří Spodniak 16.7.2018 - 12.3.2019
Vznik členství 9.6.2018
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: 122 , Slatina 410 02

Dozorčí rada ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Hana Říhová 2.8.2014
Vznik členství 27.4.2014
Adresa: třída T. G. Masaryka 1513 , Roudnice nad Labem 413 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vagner 2.8.2014
Vznik členství 27.4.2014
Adresa: Na klínku 357/4 , Praha 162 00
Předseda dozorčí rady Ing. Michaela Kubatková 12.3.2019
Vznik členství 17.12.2018
Vznik funkce 17.12.2018
Adresa: Poděbradova 632 , Libochovice 411 17
Člen dozorčí rady Radek Holub 12.3.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: Dr. Horákové 301/43 , Poděbrady 290 01
Člen dozorčí rady Radek Šnajdauf 12.3.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: Na Výsluní 54 , Chotěšov 410 02
Člen dozorčí rady Tomáš Pokorný 12.3.2019
Vznik členství 17.12.2018
Adresa: Na Zámostí 51/8 , Poděbrady 290 01
Člen dozorčí rady Karel Vondráček 19.1.2004 - 8.12.2004
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 5.3.2004
Adresa: 99 , Siřejovice 410 02
Předseda dozorčí rady Oldřich Vinš 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.5.2004
Vznik funkce 19.1.2004
Zánik funkce 19.5.2004
Adresa: 37 , Klapý 411 16
Člen dozorčí rady Jana Albrechtová 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.6.2004
Adresa: Zámecká 83 , Čížkovice 411 12
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kubatko 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.6.2004
Adresa: Poděbradova 632 , Libochovice 411 17
Člen dozorčí rady Jiří Němeček 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.6.2004
Adresa: Krátká 989/14 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Jiřinka Šnajdaufová 19.1.2004 - 8.8.2008
Vznik členství 19.1.2004
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: Na Výsluní 48 , Chotěšov 410 02
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kubatko 8.8.2008 - 8.8.2008
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 7.6.2008
Adresa: Poděbradova 632 , Libochovice 411 17
Člen dozorčí rady JUDr. Václav Douděra 8.12.2004 - 9.7.2009
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 23.5.2009
Adresa: Dobevská 877/4 , Praha 143 00
Předseda dozorčí rady Oldřich Vinš 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 14.5.2009
Vznik funkce 19.6.2004
Zánik funkce 14.5.2009
Adresa: 37 , Klapý 411 16
Člen dozorčí rady Jana Albrechtová 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 23.5.2009
Adresa: Zámecká 83 , Čížkovice 411 12
Člen dozorčí rady Jiří Němeček 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 23.5.2009
Adresa: Krátká 989/14 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Jiřinka Šnajdaufová 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 19.5.2004
Zánik členství 14.5.2009
Adresa: Na Výsluní 48 , Chotěšov 410 02
Člen dozorčí rady Miroslav Erlich 8.8.2008 - 9.7.2009
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 23.5.2009
Adresa: Nádražní 104 , Chotěšov 410 02
Předseda dozorčí rady Oldřich Vinš 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Vznik funkce 23.5.2009
Zánik funkce 26.4.2014
Adresa: 37 , Klapý 411 16
Člen dozorčí rady Jiřinka Šnajdaufová 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 14.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: Na Výsluní 48 , Chotěšov 410 02
Člen dozorčí rady Miroslav Erlich 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 23.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: Nádražní 104 , Chotěšov 410 02
Člen dozorčí rady Hana Říhová 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 23.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: třída T. G. Masaryka 1513 , Roudnice nad Labem 413 01
Člen dozorčí rady Jiří Němeček 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 23.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: Krátká 989/14 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Vágner 9.7.2009 - 2.8.2014
Vznik členství 23.5.2009
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: Na klínku 357/4 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Miroslav Erlich 2.8.2014 - 1.10.2016
Vznik členství 27.4.2014
Zánik členství 18.12.2015
Adresa: Nádražní 104 , Chotěšov 410 02
Člen dozorčí rady Václav Štefan 1.10.2016 - 1.10.2016
Vznik členství 18.12.2015
Zánik členství 28.5.2016
Adresa: 79 , Siřejovice 410 02
předseda dozorčí rady Oldřich Vinš 2.8.2014 - 12.3.2019
Vznik členství 27.4.2014
Zánik členství 17.12.2018
Vznik funkce 27.4.2014
Zánik funkce 17.12.2018
Adresa: 37 , Klapý 411 16
člen dozorčí rady Jiřinka Šnajdaufová 2.8.2014 - 12.3.2019
Vznik členství 27.4.2014
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Na Výsluní 48 , Chotěšov 410 02
člen dozorčí rady Jiří Němeček 2.8.2014 - 12.3.2019
Vznik členství 27.4.2014
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: Lovošská 14 , Lovosice 410 02
Člen dozorčí rady Václav Štefan 1.10.2016 - 12.3.2019
Vznik členství 28.5.2016
Zánik členství 17.12.2018
Adresa: 79 , Siřejovice 410 02

Sbírka Listin ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1532/SL 67 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2015 8.9.2015 9.9.2015 14
B 1532/SL 66 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2014 10.12.2014 11.12.2014 16
B 1532/SL 65 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 111/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2014 30.6.2014 12.8.2014 16
B 1532/SL 64 účetní závěrka [2012] + zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2013 4.11.2013 4.11.2013 14
B 1532/SL 63 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 80/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2013 9.7.2013 6.8.2013 8
B 1532/SL 62 účetní závěrka 2011+ VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2012 14.9.2012 27.9.2012 13
B 1532/SL 61 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2011 25.1.2012 27.1.2012 2
B 1532/SL 60 účetní závěrka - 2010- Př Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2011 25.1.2012 27.1.2012 7
B 1532/SL 59 účetní závěrka - 2010-VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2012 27.1.2012 2
B 1532/SL 58 účetní závěrka - 2010- R Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2012 27.1.2012 4
B 1532/SL 57 účetní závěrka rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2010 14.9.2010 14.9.2010 26
B 1532/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2009 8.10.2009 8.10.2009 24
B 1532/SL 55 ostatní volba členů DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 16.7.2009 1
B 1532/SL 54 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2009 14.7.2009 1
B 1532/SL 53 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2009 14.7.2009 2
B 1532/SL 52 ostatní - zpráva DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2009 14.7.2009 2
B 1532/SL 51 ostatní - prohl.čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 14.7.2009 1
B 1532/SL 50 notářský zápis - NZ 203/2008- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2008 18.8.2008 10
B 1532/SL 49 podpisové vzory - členů představenstva 8x Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2008 18.8.2008 15
B 1532/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2008 12.8.2008 22
B 1532/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.5.2007 18.10.2007 20
B 1532/SL 46 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2006 4.9.2006 14
B 1532/SL 45 účetní závěrka rok 2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2005 21.6.2005 18
B 1532/SL 44 podpisové vzory - JUDr. Václav Douděra Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2004 3.1.2005 1
B 1532/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2004 3.1.2005 2
B 1532/SL 20 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2004 2.7.2004 15
B 1532/SL 42 podpisové vzory - Miroslav Erlich Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 41 podpisové vzory - Ing. Antonín Štěch Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 40 podpisové vzory - Marie Benešová Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 39 podpisové vzory - Jaroslav Týce Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 38 podpisové vzory - Leopold Zubák Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 37 podpisové vzory - Jaroslav Filip Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 36 podpisové vzory - Josef Paulen Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 35 podpisové vzory - Miroslav Jelínek Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 34 podpisové vzory - Libor Hrnčíř Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 33 podpisové vzory - Jiří Spodniak Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 32 podpisové vzory - Albrechtová Jana Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 31 podpisové vzory - Ing. Kubatko Tomáš Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 30 podpisové vzory - Šnajdaufová Jiřinka Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 29 podpisové vzory - Vinš Oldřich Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 28 podpisové vzory - Vondráček Karel Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 3
B 1532/SL 27 podpisové vzory - Němeček Jiří Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 4
B 1532/SL 26 účetní závěrka -zpráva auditora k 30.6.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.9.2003 23.2.2004 15
B 1532/SL 25 posudek znalce č.j. 1663/74/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.2003 23.2.2004 33
B 1532/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 2
B 1532/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2003 23.2.2004 2
B 1532/SL 22 změna právní formy, fúze NZ 224/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2003 23.2.2004 34
B 1532/SL 21 změna právní formy, fúze NZ 223/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2003 23.2.2004 10
B 1532/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2003 25.9.2003 15
B 1532/SL 18 účetní závěrka za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2002 4.12.2002 16
B 1532/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2001 12.6.2002 8
B 1532/SL 9 podpisové vzory - Spodniak Jiří Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 8 podpisové vzory - Erlich Miroslav Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 7 podpisové vzory - Paulen Josef Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 5 účetní závěrka a zpr. audit.rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2001 3.12.2001 16
B 1532/SL 16 podpisové vzory - Ing. Štech Antonín Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 15 podpisové vzory - Filip Jaroslav Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 14 podpisové vzory - Benešová Marie Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 13 podpisové vzory - Hrnčíř Libor Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 12 podpisové vzory - Týce Jaroslav Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 11 podpisové vzory - Jelínek Miroslav Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 10 podpisové vzory - Zubák Leopold Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2001 3.12.2001 1
B 1532/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2000 15.3.2001 8
B 1532/SL 3 ostatní - zápis ze schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2000 15.3.2001 4
B 1532/SL 2 účetní závěrka a zpráva auditora za rok 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2000 8.9.2000 17
B 1532/SL 1 účetní závěrka a zpráva auditora za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1999 8.9.2000 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

IČO (identifikační číslo) 00120928
Jméno ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Lovosice
Vznik první živnosti: 22.12.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Sídlo ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Živnosti a provozovny ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 41, Slatina 410 02
Identifikační číslo provozovny 1002009260
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.1.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.1992

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 41, Slatina 410 02
Identifikační číslo provozovny 1002009260
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 11.1.1993
Přerušení oprávnění 10.7.2017

Živnost č. 5 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 10.4.1996

Živnost č. 6 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1992
Zánik oprávnění 9.11.2000

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 9.8.1996

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 9.8.1996

Živnost č. 11 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Práce se speciálními vozidly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Nakládání s odpady (mimo nebezpečných odpadů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Člen statutárního orgánu Věra Hrebinková
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Štech
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Kubatko
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Štech
Člen statutárního orgánu Lukáš Budský
Člen statutárního orgánu Rudolf Loskot
Člen statutárního orgánu Ing. Luboš Pokorný MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

IČO: 00120928
Firma: ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Slatina
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
tracking image