Firma ZS Přestavlky a.s. IČO 25608631


ZS Přestavlky a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZS Přestavlky a.s. (25608631) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 50, Sedlec-Prčice 257 91. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 1997 a je stále aktivní. ZS Přestavlky a.s. má celkem jednu provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ZS Přestavlky a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZS Přestavlky a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZS Přestavlky a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZS Přestavlky a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZS Přestavlky a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4949
IČO (identifikační číslo osoby) 25608631
Jméno ZS Přestavlky a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.9.1997
Řádná valná hromada konaná dne 27.6.2019 schválila návrh na snížení základního kapitálu společnosti z 49.762.000,-Kč na 45.762.000,-Kč za účelem převodu částky, o kterou se sníží základní kapitál do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.b) zák.č.90/2012 Sb. ). Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví ZS Přestavlky a.s., a to 4.000 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 28.8.2019
Řádná valná hromada konaná dne 22.6.2018 schválila návrh na snížení základního kapitálu z 54.662.000,- Kč na 49.762.000,- Kč za účelem převodu částky, o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst. 1, písm. b), zák. č. 90/2012 Sb.). Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví ZS Přestavlky a.s., a to 4 900 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 13.9.2018
Počet členů statutárního orgánu: 5 4.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 4.8.2014
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 15 % základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu v lastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 4.8.2014
Valná hromada společnosti Červený Újezd a.s. rozhodla na řádné valné hromadě konané dne 18.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 21.937.000,-- Kč, slovy: dvacet jedna miliónů devět set třicet sedm tisíc korun českých, se upsáním nových akcií zvyšuje o částku 32.725.000,-- Kč, slovy: třicet dva milióny sedm set dvacet pět tisíc korun českých, na částku 54.662.000,-- Kč, slovy: padesát čtyři milióny šest set šedesát dva tisíce korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto uvedenou částku. Připouští se úpis nepeněžitým vkladem podle § 204 odst. 3 obchodního zákoník u, a to vkladem podniku - Zemědělského a obchodního družstva Přestavlky u Sedlce se sídlem Sedlec-Prčice 1, Přestavlky u Sedlce 50, PSČ 257 91, IČ 46353798, jehož ocenění je určené posudkem znalce Ing. Vladimíra Kodytka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a vklady majetku do obchodních společností, číslo posudku 1683/94/2003, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30.6.2003 č.j. Nc 4041/2003-3, částkou 32.725.000,-- Kč, slovy: třicet dva mili óny sedm set dvacet pět tisíc korun českých. Podle tohoto posudku se stanoví hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu čáskou 32.725.000,-- Kč, slovy: třicet dva milióny sedm set dvacet pět tisíc korun českých. Společnost bude emitovat 32.725 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-- Kč, slovy: j eden tisíc korun českých, za jednu akcii. Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií jinak dotčena. Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty předem určenému zájemci, tj. Zemědělskému a obchodnímu družstvu Přestavlky u Sedlce se sídlem Sedlec-Prčice 1, Přestavlky u Sedlce 50, PSČ 257 91, IČ 46353798. Tento zájemce upíše 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu, a to smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neb oť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Místem k uplatnění práva předem určeného zájemce k upisování nově vydaných akcií bude sídlo společnosti v době od 9.00-16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení v alné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po ulynutí patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k  upisování nově vydaných akcií počátek běhu lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: podnik předem určeného zájemce, tj. soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání provozovaného dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu Zemědělským a obchodním družstvem Přestavlky u Sedlce se sídlem Sedlec-Prčice 1, Přestavlk y u Sedlce 50, PSČ 257 91, IČ 46353798, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 699, přičemž k tomuto podniku náleží především tyto věci, práva a majetkové hodnoty: - nemovitý majetek, a to - spoluvlastnický podíl ve výši pětadvacet devětadevadesátin (25/99) k budobě čp. 610 ve Voticích (jiné stavbě) na stavební parcele 182/2 a ke stavební pacele 182/2 (zastavěné ploše a nádvoří), vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro St ředočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví číslo 1695 pro obec a katastrální území Votice, - stavební parcela 4 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela 7/1 (ostatní plocha), budova čp. 50 v Přestavlkách (občanská vybavenost) na stavební parcele 82, budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele 4, budova bez čp/če (zemědělská stavba ) na stavebních parcelách 72/1, 72/2 a 72/3, budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele 92, budova bez čp/če (technická vybavenost) na stavebních parcelách 91 a 93 a pozemky, ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) - 75/31 a 79/19, vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví číslo 81 pro obec Sedlec-Prčice a katastrální území Přestavlky u Sedlce, - pozemková parcela 1015/10 (orná půsa), pozemková parcela 1018/2 (ostatní plocha) a pozemková parcela 1018/3 (ostatní plocha), vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnict ví číslo 806 pro obec Sedlec-Prčice a katastrální území Prčice, - movité věci včetně zásob, - finanční majetek, - pohledávky, - veškerá práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software, - veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy přecházejí na společnost. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 32.725 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavření smlouvy o vkladu podniku a faktickým předáním podniku společnosti, o předání bude sepsán zápis. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti nejpozději do dvou týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 20.9.2004 - 1.2.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.11.1997 o záměru zvýšit základní jmění: Základní jmění se zvyšuje o 19.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Budou upisovány: akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechny nově upisované akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Akeci budou upisovány na základě výzvy do listinny upisovatelů, která bude umístněna v sídle společnosti v Červeném Újezdě l, okr. Benešov, PSČ 257 88, v kanceláři předsedy představenstva. Osoby, které splňují podmínky upisovány se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu obdrží individuální list upisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením ve stanovené lhůtě upisování se považuje za úpis. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 30 dnů. Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledáky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. vůči majetku Zemědělského družstva Červený Újezd, družstvo se sídlem V Červeném Újezdě u Votic, okr. Benešov, IČ: 47 04 80 69. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. nejpozději dnem úpisu akcií. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. bylo provedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka znalec z oboru ekonomika, znaleckými posudek č. 19/1997 ze dne 12.10.1997 a ing. René Matyse, znalec z oboru ekonomika, znalecký posudek č. 19/1997 ze dne 12.10.1997. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Červený Újezd, družstva se sídlem v Červeném Újezdě u Votic, okr. Benešov, kteří jsou vlstníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsou uvedeni v notářském zápisu notářky Liběny Pernicové ze dne 20.11.1997. 15.12.1997 - 27.11.1998

Aktuální kontaktní údaje ZS Přestavlky a.s.

Kapitál ZS Přestavlky a.s.

zakladni jmění 45 762 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.8.2019
zakladni jmění 49 762 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.9.2018 - 28.8.2019
zakladni jmění 54 662 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.2005 - 13.9.2018
zakladni jmění 21 937 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.11.1998 - 1.2.2005
zakladni jmění 1 096 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.9.1997 - 27.11.1998

Akcie ZS Přestavlky a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 24 452 28.8.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 28 452 13.9.2018 - 28.8.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 131 1.2.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 33 352 1.2.2005 - 13.9.2018
Akcie na jméno 1 000 Kč 627 28.12.2001 - 1.2.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 131 28.12.2001 - 1.2.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 627 27.11.1998 - 28.12.2001
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 131 27.11.1998 - 28.12.2001
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 16.9.1997 - 27.11.1998
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 109 16.9.1997 - 27.11.1998

Sídlo ZS Přestavlky a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 50 , Sedlec-Prčice 257 91 1.2.2005
Adresa 1 , 257 88 Červený Újezd Česká republika
25.10.2002 - 1.2.2005
Adresa 1 , Červený Újezd 257 91 16.9.2002 - 25.10.2002
Adresa 1 , Červený Újezd 257 91 28.12.2001 - 16.9.2002
Adresa 1 , 257 88 Červený Újezd Česká republika
16.9.1997 - 28.12.2001

Předmět podnikání ZS Přestavlky a.s.

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba 4.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 4.8.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 4.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2014
opravy silničních vozidel 28.12.2001
opravy pracovních strojů 28.12.2001 - 4.8.2014
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 28.12.2001 - 4.8.2014
Opravy motorových vozidel. 27.11.1998 - 28.12.2001
Opravy zemědělských strojů. 27.11.1998 - 28.12.2001
Silniční motorová doprava nákladní. 27.11.1998 - 4.8.2014
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 27.11.1998 - 4.8.2014
Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 16.9.1997 - 4.8.2014

vedení firmy ZS Přestavlky a.s.

Statutární orgán ZS Přestavlky a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost a představenstvo jedná : - samostatně předseda představenstva, nebo - samostatně místopředseda představenstva, nebo - pověření dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 28.12.2001
Za společnost a představenstvo jedná : - předseda představenstva samostatně, nebo - místopředseda představenstva samostatně, nebo - pověření dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 16.9.1997 - 28.12.2001
člen představenstva Pavel Kryštof 16.7.2015
Vznik členství 19.6.2015
Vznik funkce 19.6.2015
Adresa: Školní 229 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva Martin Sládek 28.8.2019
Vznik členství 8.7.2019
Adresa: 4 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva Bc. Tomáš Průša 28.8.2019
Vznik členství 8.7.2019
Adresa: Příčná 208 , Sedlec-Prčice 257 91
předseda představenstva Ing. Karel Barták 28.8.2019
Vznik členství 24.6.2017
Vznik funkce 8.7.2019
Adresa: Zahradní 1234 , Ledeč nad Sázavou 584 01
místopředseda představenstva Jana Pazourková 28.8.2019
Vznik členství 24.6.2017
Vznik funkce 8.7.2019
Adresa: 3 , Sedlec-Prčice 257 91
Předseda představenstva Josef Fučík 16.9.1997 - 16.9.2002
Vznik členství 16.9.1997
Zánik členství 22.3.2002
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: 56 , Červený Újezd Česká republika
Místopředseda představenstva Pavel Novák 16.9.1997 - 16.9.2002
Vznik členství 16.9.1997
Zánik členství 22.3.2002
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: 16 , Nové Dvory Česká republika
Člen představenstva Marie Křížová 16.9.1997 - 16.9.2002
Vznik členství 16.9.1997
Zánik členství 22.3.2002
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: 8 , Záběhlice Česká republika
Člen představenstva Marie Hrdinková 16.9.1997 - 16.9.2002
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: 25 , Nové Dvory Česká republika
Člen představenstva Vladislav Sladkovský 16.9.1997 - 16.9.2002
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: 7 , Ješetice 257 89
Místopředseda představenstva Pavel Novák 16.9.2002 - 1.2.2005
Vznik členství 22.3.2002
Vznik funkce 22.3.2002
Adresa: Nové Dvory 16 , Červený Újezd Česká republika
Člen představenstva Marie Hrdinková 16.9.2002 - 1.2.2005
Vznik funkce 22.3.2002
Adresa: 25 , Červený Újezd 257 89
Člen představenstva Jaroslav Spálenka 16.9.2002 - 1.2.2005
Vznik funkce 22.3.2002
Adresa: 10 , Ješetice 257 89
Předseda představenstva Josef Fučík 16.9.2002 - 1.2.2005
Vznik členství 22.3.2002
Vznik funkce 22.3.2002
Adresa: 56 , Červený Újezd Česká republika
Člen představenstva Marie Křížová 16.9.2002 - 30.8.2007
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: 8 , Sedlec-Prčice 257 91
předseda představenstva Ing. Karel Sládek 1.2.2005 - 30.8.2007
Vznik členství 18.6.2004
Vznik funkce 18.6.2004
Adresa: 4 , Sedlec-Prčice 257 91
místopředseda představenstva Josef Fučík 1.2.2005 - 30.8.2007
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.6.2007
Vznik funkce 18.6.2004
Zánik funkce 22.6.2007
Adresa: 56 , Červený Újezd 257 88
člen představenstva Miloslav Sobíšek 1.2.2005 - 20.7.2010
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 18.6.2009
Adresa: 13 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva Jiří Boubalík 1.2.2005 - 20.7.2010
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 18.6.2009
Adresa: K. Burky 2 , Sedlec-Prčice 257 91
předseda představenstva Ing. Karel Sládek 30.8.2007 - 20.7.2010
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 18.6.2004
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: 15 , Sedlec-Prčice 257 91
místopředseda představenstva Josef Fučík 30.8.2007 - 18.10.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: 56 , Červený Újezd 257 88
Člen představenstva Marie Křížová 30.8.2007 - 18.10.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: 8 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva Jiří Boubalík 20.7.2010 - 18.10.2012
Vznik členství 18.6.2010
Adresa: K. Burky 2 , Sedlec-Prčice 257 91
předseda představenstva Ing. Karel Sládek 20.7.2010 - 15.8.2013
Vznik členství 18.6.2010
Vznik funkce 18.6.2010
Adresa: 15 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva Miloslav Sobíšek 20.7.2010 - 16.7.2015
Vznik členství 18.6.2010
Zánik členství 18.6.2015
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: 13 , Sedlec-Prčice 257 91
místopředseda představenstva Jiří Boubalík 18.10.2012 - 16.7.2015
Vznik členství 18.6.2010
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: K. Burky 2 , Sedlec-Prčice 257 91
předseda představenstva Ing. Karel Sládek 15.8.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 18.6.2010
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2010
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: 15 , Sedlec-Prčice 257 91
místopředseda představenstva Jiří Boubalík 16.7.2015 - 13.2.2016
Vznik členství 19.6.2015
Vznik funkce 19.6.2015
Adresa: Bratří Čechů 78 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva Ing. Karel Barták 18.10.2012 - 9.8.2017
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 23.6.2017
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: Zahradní 1234 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen představenstva Jana Pazourková 18.10.2012 - 9.8.2017
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 23.6.2017
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: 3 , Sedlec-Prčice 257 91
předseda představenstva Ing. Karel Sládek 16.7.2015 - 19.6.2019
Vznik členství 19.6.2015
Zánik členství 13.6.2019
Vznik funkce 19.6.2015
Zánik funkce 13.6.2019
Adresa: 15 , Sedlec-Prčice 257 91
místopředseda představenstva Jiří Boubalík 13.2.2016 - 28.8.2019
Vznik členství 19.6.2015
Zánik členství 8.7.2019
Vznik funkce 19.6.2015
Zánik funkce 8.7.2019
Adresa: Bratří Čechů 78 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva Jana Pazourková 9.8.2017 - 28.8.2019
Vznik členství 24.6.2017
Vznik funkce 24.6.2017
Zánik funkce 8.7.2019
Adresa: 3 , Sedlec-Prčice 257 91
člen představenstva Ing Karel Barták 9.8.2017 - 28.8.2019
Vznik členství 24.6.2017
Vznik funkce 24.6.2017
Zánik funkce 8.7.2019
Adresa: Zahradní 1234 , Ledeč nad Sázavou 584 01

Dozorčí rada ZS Přestavlky a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Josef Fučík 16.7.2015
Vznik členství 19.6.2015
Vznik funkce 19.6.2015
Adresa: Školní 304 , Benešov 256 01
místopředseda dozorčí rady Vladislav Říha 16.7.2015
Vznik členství 19.6.2015
Vznik funkce 19.6.2015
Adresa: 104 , Heřmaničky 257 89
člen dozorčí rady Jaroslav Spálenka 9.8.2017
Vznik členství 24.6.2017
Vznik funkce 24.6.2017
Adresa: 10 , Ješetice 257 89
Člen dozorčí rady Jiří Novák 16.9.1997 - 28.12.2001
Zánik funkce 25.5.2001
Adresa: 58 , Červený Újezd Česká republika
Člen dozorčí rady Petr Novák 16.9.1997 - 28.12.2001
Zánik funkce 25.5.2001
Adresa: 102 , Střezimíř 257 91
Předseda dozorčí rady Ladislav Skrčený 16.9.1997 - 16.9.2002
Vznik členství 16.9.1997
Zánik členství 22.3.2002
Vznik funkce 16.9.1997
Zánik funkce 22.3.2002
Adresa: 24 , Nové Dvory Česká republika
místopředseda dozorčí rady ing. Karel Sládek 28.12.2001 - 16.9.2002
Vznik členství 23.7.2001
Vznik funkce 25.5.2001
Adresa: 4 , Záběhlice Česká republika
Člen dozorčí rady Jiřina Nováková 28.12.2001 - 16.9.2002
Vznik funkce 25.5.2001
Adresa: 25 , Červený Újezd 257 86
Předseda dozorčí rady ing. Karel Sládek 16.9.2002 - 1.2.2005
Vznik členství 25.5.2001
Vznik funkce 22.3.2002
Adresa: 4 , Záběhlice Česká republika
místopředseda dozorčí rady Jiřina Nováková 16.9.2002 - 30.8.2007
Vznik členství 25.5.2001
Zánik členství 25.8.2006
Vznik funkce 22.3.2002
Zánik funkce 25.8.2006
Adresa: 25 , Červený Újezd 257 86
Člen dozorčí rady Marie Dohnalová 16.9.2002 - 30.8.2007
Vznik členství 22.3.2002
Zánik členství 22.6.2007
Adresa: 9 , Ješetice 257 89
místopředseda dozorčí rady Václav Jindrák 30.8.2007 - 10.10.2009
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 13.4.2009
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 13.4.2009
Adresa: 11 , 257 91 Sedlec Prčice Česká republika
předseda dozorčí rady Jaroslav Stehlík 1.2.2005 - 20.7.2010
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 18.6.2009
Vznik funkce 18.6.2004
Zánik funkce 18.6.2009
Adresa: 19 , 257 91 Šánovice Česká republika
člen dozorčí rady Jaroslav Spálenka 30.8.2007 - 18.10.2012
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 29.6.2012
Adresa: Ješetice 10 , 257 89 Heřmaničky Česká republika
předseda dozorčí rady Jaroslav Stehlík 20.7.2010 - 12.6.2015
Vznik členství 18.6.2010
Vznik funkce 18.6.2010
Adresa: 19 , 257 91 Šánovice Česká republika
místopředseda dozorčí rady Vladislav Říha 10.10.2009 - 16.7.2015
Vznik členství 17.7.2009
Zánik členství 17.7.2014
Vznik funkce 17.7.2009
Zánik funkce 17.7.2014
Adresa: 104 , Heřmaničky 257 89
předseda dozorčí rady Jaroslav Stehlík 12.6.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 18.6.2010
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 18.6.2010
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: 19 , Sedlec-Prčice 257 91
člen dozorčí rady Jaroslav Spálenka 18.10.2012 - 9.8.2017
Vznik členství 29.6.2012
Zánik členství 23.6.2017
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: 10 , Ješetice 257 89

Sbírka Listin ZS Přestavlky a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4949/SL 51 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 3.7.2015 29.7.2015 14
B 4949/SL 50 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.7.2015 29.7.2015 2
B 4949/SL 49 ostatní zápis ze schůze představenstva Městský soud v Praze 19.6.2015 10.7.2015 22.7.2015 1
B 4949/SL 48 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2015 10.7.2015 22.7.2015 3
B 4949/SL 47 zpráva auditora r.2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 28.8.2014 3
B 4949/SL 46 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 28.8.2014 4
B 4949/SL 45 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 28.8.2014 4
B 4949/SL 44 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 28.8.2014 3
B 4949/SL 43 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 28.8.2014 4
B 4949/SL 42 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 28.8.2014 4
B 4949/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 479/2014 Městský soud v Praze 23.7.2014 30.7.2014 27.8.2014 13
B 4949/SL 40 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 26.6.2014 24.7.2014 4
B 4949/SL 39 zpráva auditora 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 26.6.2014 24.7.2014 3
B 4949/SL 38 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 26.6.2014 24.7.2014 4
B 4949/SL 37 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 7.2.2014 11.2.2014 5
B 4949/SL 36 zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 7.2.2014 11.2.2014 2
B 4949/SL 35 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 7.2.2014 11.2.2014 4
B 4949/SL 34 výroční zpráva [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 7.2.2014 11.2.2014 4
B 4949/SL 33 zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.2.2014 11.2.2014 2
B 4949/SL 32 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 7.2.2014 11.2.2014 4
B 4949/SL 31 účetní závěrka -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.7.2011 1.8.2011 14
B 4949/SL 30 účetní závěrka -2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.7.2011 1.8.2011 14
B 4949/SL 29 účetní závěrka -2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2011 1.8.2011 12
B 4949/SL 28 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 19.7.2011 21.7.2011 12
B 4949/SL 27 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 21.6.2010 4.8.2010 6
B 4949/SL 26 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 18.6.2010 4.8.2010 3
B 4949/SL 25 ostatní -zápis z řádné VH Městský soud v Praze 17.7.2009 9.11.2009 2
B 4949/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2007 27.9.2007 1
B 4949/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.8.2007 27.9.2007 1
B 4949/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.9.2007 10
B 4949/SL 21 účetní závěrka r.2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 31.7.2007 7.8.2007 2
B 4949/SL 20 účetní závěrka r.2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 31.7.2007 7.8.2007 2
B 4949/SL 19 notářský zápis -NZ261/04 Městský soud v Praze 15.12.2004 18.2.2005 0
B 4949/SL 18 ostatní -návrh sml.o vkladu podniku Městský soud v Praze 1.11.2004 18.2.2005 0
B 4949/SL 17 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 23.11.2004 18.2.2005 0
B 4949/SL 16 ostatní -odstoupení z funkce-5x Městský soud v Praze 18.2.2005 0
B 4949/SL 15 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 18.6.2004 18.2.2005 0
B 4949/SL 14 ostatní -zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 18.6.2004 18.2.2005 0
B 4949/SL 13 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 18.6.2004 18.2.2005 0
B 4949/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 162/2004 Městský soud v Praze 16.7.2004 21.9.2004 0
B 4949/SL 11 notářský zápis Nz 161/2004 Městský soud v Praze 16.7.2004 21.9.2004 0
B 4949/SL 10 posudek znalce č.j. 1683/94/2003 Městský soud v Praze 22.12.2003 21.9.2004 0
B 4949/SL 8 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 14.5.2002 26.2.2003 0
B 4949/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.3.2002 26.2.2003 0
B 4949/SL 6 ostatní -zápis z D.R.+předst.+V.H. Městský soud v Praze 22.3.2002 26.2.2003 0
B 4949/SL 5 účetní závěrka za r.2000, zpráva auditora Městský soud v Praze 21.2.2001 15.7.2002 0
B 4949/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory osvědčení,zápis VH,výroč.zpráv Městský soud v Praze 25.5.2001 15.7.2002 0
B 4949/SL 9 ostatní -smlouva o vkladu podniku Městský soud v Praze 12.5.2004 14.5.2004 0
B 4949/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 20.11.1997 0
B 4949/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 27.4.1998 0
B 4949/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZS Přestavlky a.s.

IČO (identifikační číslo) 25608631
Jméno ZS Přestavlky a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Sedlčany
Vznik první živnosti: 28.1.1998
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 4

Sídlo ZS Přestavlky a.s.

Živnosti a provozovny ZS Přestavlky a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Sedlec-Prčice 257 91
Identifikační číslo provozovny 1000301991
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Zahájení provozování 17.3.2005

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.1.1998

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.2.1998

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.2.1998

Živnost č. 5 Opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1998
Zánik oprávnění 23.11.2000

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZS Přestavlky a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Karel Barták
Člen statutárního orgánu Jana Pazourková
Člen statutárního orgánu Pavel Kryštof
Člen statutárního orgánu Tomáš Průša
Člen statutárního orgánu Martin Sládek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZS Přestavlky a.s.

IČO: 25608631
Firma: ZS Přestavlky a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Sedlec-Prčice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.9.1997

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Sladkovodní akvakultura
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
tracking image