Firma ZPS - KLUB, a.s. IČO 47916915


ZPS - KLUB, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZPS - KLUB, a.s. (47916915) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Luční 4587, Zlín 760 05. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 1993 a je stále aktivní. ZPS - KLUB, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ZPS - KLUB, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZPS - KLUB, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZPS - KLUB, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZPS - KLUB, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZPS - KLUB, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1013
IČO (identifikační číslo osoby) 47916915
Jméno ZPS - KLUB, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.3.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.8.2014
Valná hromada konaná dne 06.03.2013 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem pro snížení základního kapitálu je nadměrné kapitálové vybavení společnosti při nízké rentabilitě vlastního kapitálu. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k vyplacení akcionářům. b) Základní kapitál se snižuje ze současné hodnoty 14.040.000,- Kč o částku 11.970.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů devět set sedmdesát tisíc korun českých) na hodnotu 2.070.000,- Kč (slovy: dva miliony sedmdesát tisíc korun českých). c) Základní kapitál se snižuje vzetím akcií z oběhu za úplatu ve výši jejich jmenovité hodnoty, a to na základě návrhu akcionářům a zničením akcií odpovídajícím snížení základního kapitálu. d) Lhůta pro předložení akcií, které budou vzaty z oběhu na základě návrhu smlouvy akcionářům, činí 14 dnů a počne plynout od prvního dne, po dni následujícím po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Kupní cena je splatná ve lhůtě tří měsíců, která počne plynout od prvního dne, po dni následujícím po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ---------------------------------------------------------------- --------------- f) Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 zák. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ----------------------------------- ----------------- 7.5.2013 - 8.8.2013
Valná hromada společnosti, která se konala dne 27.04.2009 přijala toto usnesení: Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem restrukturalizace aktiv a pasiv a na návrh některých akcionářů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zaúčtov ána na účet závazky ke společníkům. Základní kapitál se sníží ze stávající hodnoty 21.531.600,-Kč o částku 7.491.600,-Kč, odpovídající jmenovitým hodnotám akcií, které budou vzaty z oběhu na základě přijetí návrhu akcionáři na úplatné vzetí z oběhu, na ho dnotu 14.040.000,-Kč. Výzva a návrh smlouvy k úplatnému převodu akcií bude zaslán akcionářům dle seznamu akcionářů do 7 dnů od zápisu záměru společnosti na snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro přijetí návrhu na vzetí akcií z oběh u úplatným převodem se stanoví 30 dnů od doručení návrhu smlouvy, nejpozději však do 60 dnů od zápisu záměru společnosti na snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Úplata za akcie bude sjednána maximálně do výše odpovídající podílu úhrnu jmenov itých hodnot akcií, jež jsou brány z oběhu, na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na podíl akcionáře. Akcie, které budou vzaty z oběhu, představenstvo při snížení základního kapitálu zruší. Jestliže nenabídnou akcionáři dobrovolně akciové společnosti akcie v hodnotě potřebné ke snížení základního kapitálu nebo nedojde v této výši k dohodě o odkoupení akcií, bude základní kapitál snížen jen v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat návrh smlouvy na prodej akcií společnosti za účelem snížení základního kapitálu. 12.6.2009 - 19.12.2009
Valná hromada společnosti konaná dne 18.07.2008 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je vlastnictví vlastních akcií společností ZPS-KLUB, a.s., které nebyly zcizeny ani společnost jejich zcizení nerealizuje. Vlastní akcie v počtu 3 ks o jmenovité hodnotě 510 000,-Kč/ks společnost naby la od akcionáře - GELCAPS s.r.o. se sídlem Zlín, Masarykova č.p. 1013, PSČ: 763 02, IČO 26228297, v souvislosti se změnou firemní strategie akcionáře a jeho vlastnických poměrů, přičemž jmenovitá hodnota všech takto nabytých vlastních akcií nepřesahuje 10 % základního kapitálu společnosti. b) Základní kapitál se snižuje: o částku 1 530 000,- Kč (jedenmilionpětsettřicettisíc korun českých) odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot akcií, které má společnost ve svém vlastnictví a jež nezcizila. c) Způsob provedení snížení: Snížení základního kapitálu bude provedeno použitím vlastních akcií, a to 3 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 510 000,-Kč, čísla akcií 001-003. Vlastní akcie jsou v dispozici společnosti na zák ladě jejich koupě, se souhlasem valné hromady společnosti ZPS-KLUB, a.s. Cena za akcie takto vzaté z oběhu kupní smlouvou, byla započtena proti vzájemných pohledávkám a závazkům akcionáře a společnosti. Z těchto důvodů se nestanoví podmínky pro předložení akcií při snižování základního kapitálu. Akcie nabyté do vlastnictví společnosti budou zničeny nabytím účinnosti procesu snížení základního kapitálu. 23.7.2008 - 8.11.2008
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 53.810.400,- Kč ze stávající výše 76.872.000,- Kč na 23.061.600,- Kč za účelem úhrady kumulované ztráty z minulých let a k přídělu do rezervního fondu. Částka 53.810.400,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude použita: - ve výši 50.058.913,20 Kč k vyrovnání kumulované ztráty z minulých let a - ve výši 3.751.486,80 Kč k převodu na účet rezervního fondu. Snížení základního kapitálu se uskuteční poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti akcií o 70% jejich jmenovitých hodnot. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou za akcie téhož druhu a formy s nižší jmenovitou hodno tou. Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy zaslané na adresu akcion ářů uvedenou v seznamu akcionářů, předložili listinné akcie k výměně. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně nepředloží, není oprávněn, až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214 ObchZ. 16.10.2004 - 29.7.2005
Základní kapitál společnosti ve výši 71 772 000,- Kč se zvýší o částku 5 100 000,- Kč na 76 872 000,- Kč upisovaným nových akcií společnosti, které budou splaceny nepeněžitým vkladem. Upisování akcií společnosti nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 19.2.2003 - 12.2.2004
Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 3 ks kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1 700 000,- Kč. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. 19.2.2003 - 12.2.2004
V rámci zvýšení základního kapitálu se vylučuje přednostní právo akcionářů na upsání části nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti z důvodů: - snížení hospodářské ztráty v důsledku prodeje nemovitostí společnosti v dobrovolné dražbě v rámci zpeněžování zástav, kterými byly zajišťovány závazky úpadce ZPS, a.s., formou nepeněžitého vkladu, - stabilizace cash flow společnosti ukončením nájemního vztahu nepeněžitým vkladem, - zlepšení struktury stávajících aktiv společnosti. 19.2.2003 - 12.2.2004
Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu společnosti GELCAPS, s. r. o., se sídlem Zlín, Masarykova č.p. 1013, PSČ 763 02, IČ 26228297, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38021. 19.2.2003 - 12.2.2004
Nové akcie za účelem zvýšení základního kapitálu budou upsány v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k úpisu akcií. Představenstvo zašle výzvu k úpisu akcií na adresu společnosti GELCAPS, s.r.o. uvedenou v obchodním rejstříku ve lhůtě 30 dnů, která počne plynout ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ZPS - KLUB, a.s. do obchodního rejstříku. 19.2.2003 - 12.2.2004
Upsané akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem - nemovitostí - objektem občanské vybavenosti č.p. 1013 na st. p.č. 1938, zapsanou u Katastrálního úřadu ve Zlíně na LV č. 2255 v k.ú. Malenovice u Zlína, pro obec Zlín. Hodnota nepeněžitého vkladu byl určena Ing. Jaroslavem Mlčochem, bytem Osvobození 370, PSČ 763 16 Fryšták, soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7.2.1990, č.j. Spr 438/90 pro obory ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví, stavby obytné, který byl pro ocenění nepeněžitého vkladu dle § 59 odst. 3 ObchZ jmenován Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9.10.2002 pod č.j. 50Cm 170/2002-18, ve výši 5 100 000,- Kč. Nepeněžitý vklad bude na splacení přijat v hodnotě 5 100 000,- Kč. Na splacený nepeněžitý vklad budou vydány 3ks kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1 700 000,- Kč. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti v kanceláři předsedy představenstva ve lhůtě 4 hodin od upsání akcií předáním písemného prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem a předáním nemovitosti předsedovi představenstva společnosti ZPS-KLUB, a.s. 19.2.2003 - 12.2.2004
Valná hromada společnosti rozhodla dne 8.11.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 19.2.2003 - 16.10.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 8.2.1999. 17.6.1999 - 16.10.2004
Základní jmění: 71 772 000 Kč, je splaceno 27.2.1997 - 16.10.2004
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady ze dne 18.2.1997. 27.2.1997 - 16.10.2004
Jediný akcionář: Závody přesného strojírenství Zlín, a.s. Zlín, tř. T. Bati, IČO 00 00 93 93. 22.11.1996 - 15.1.2002
Byly předloženy stanovy opravené rozhodnutím valné hromady konané dne 29.6.1995. 22.11.1996 - 16.10.2004

Aktuální kontaktní údaje ZPS - KLUB, a.s.

Kapitál ZPS - KLUB, a.s.

zakladni jmění 2 070 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.8.2013
zakladni jmění 14 040 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2009 - 8.8.2013
zakladni jmění 21 531 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.11.2008 - 19.12.2009
zakladni jmění 23 061 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.7.2005 - 8.11.2008
zakladni jmění 76 872 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.2.2004 - 29.7.2005
zakladni jmění 71 772 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.2.1997 - 12.2.2004
zakladni jmění 51 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.11.1993 - 27.2.1997
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.3.1993 - 23.11.1993

Akcie ZPS - KLUB, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 30 000 Kč 9 8.8.2013
Akcie na jméno 300 000 Kč 6 8.8.2013
Akcie na jméno 30 000 Kč 268 19.12.2009 - 8.8.2013
Akcie na jméno 300 000 Kč 20 19.12.2009 - 8.8.2013
Akcie na jméno 510 000 Kč 3 29.7.2005 - 8.11.2008
Akcie na jméno 30 000 Kč 510 29.7.2005 - 19.12.2009
Akcie na jméno 300 000 Kč 20 29.7.2005 - 19.12.2009
Akcie na jméno 300 Kč 772 29.7.2005 - 19.12.2009
Akcie na jméno 1 700 000 Kč 3 12.2.2004 - 29.7.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 27.2.1997 - 29.7.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 772 27.2.1997 - 29.7.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 510 23.11.1993 - 29.7.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 17.3.1993 - 23.11.1993

Sídlo ZPS - KLUB, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Luční 4587 , Zlín 760 05 7.5.2013
Adresa Masarykova 1013 , Zlín 763 02 17.6.1999 - 7.5.2013
Adresa Růmy 1393 , Zlín 760 01 24.2.1994 - 17.6.1999
Adresa Masarykova 1013 , 762 08 Zlín - Malenovice Česká republika
23.11.1993 - 24.2.1994
Adresa 762 08 Zlín Česká republika
17.3.1993 - 23.11.1993

Předmět podnikání ZPS - KLUB, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.6.2009
klempířství a oprava karoserií 10.6.2009 - 7.5.2013
zámečnictví, nástrojářství 10.6.2009 - 7.5.2013
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 10.6.2009 - 7.5.2013
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 10.6.2009 - 7.5.2013
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regenerací 16.10.2004 - 10.6.2009
hostinská činnost 16.10.2004 - 7.5.2013
topenářství 16.10.2004 - 7.5.2013
velkoobchod 15.1.2002 - 10.6.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.6.1999 - 10.6.2009
stavitel 23.11.1993 - 15.1.2002
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 23.11.1993 - 16.10.2004
truhlářství 23.11.1993 - 16.10.2004
provádění tepelných a hlukových izolací 23.11.1993 - 16.10.2004
zámečnictví 23.11.1993 - 10.6.2009
klempířství 23.11.1993 - 10.6.2009
poskytování přechodného ubytování včetně služeb s tímto spojených 23.11.1993 - 10.6.2009
pronájem nemovitostí včetně bytových prostor a poskytování služeb s tím spojených 23.11.1993 - 10.6.2009
sklenářství 23.11.1993 - 10.6.2009
stěhování strojů a zařízení 23.11.1993 - 10.6.2009
nabíjení akumulátorových baterií 23.11.1993 - 10.6.2009
poradenská činnost v oblasti strojírenství, elektrotechniky a vzdělávání 17.3.1993 - 15.1.2002
pořádání a zprostředkování kulturních a společenských akcí 17.3.1993 - 15.1.2002
videoslužby 17.3.1993 - 15.1.2002
vyučování v oboru cizích jazyků 17.3.1993 - 15.1.2002
hostinská činnost 17.3.1993 - 15.1.2002
obchodní a obchodně zprostředkovatelská činnost 17.3.1993 - 10.6.2009
pronájem průmyslového zboží a nábytku 17.3.1993 - 10.6.2009
pronájem nebytových prostor 17.3.1993 - 10.6.2009
reprografické služby 17.3.1993 - 10.6.2009
výchovně-vzdělávací činnost, provádění odborných kursů, školení, seminářů, rekvalifikací, zajišťování přednáškové činnosti 17.3.1993 - 10.6.2009

vedení firmy ZPS - KLUB, a.s.

Statutární orgán ZPS - KLUB, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva v rozsahu písemného pověření Způsob podepisování: Za společnost podepisují dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva v rozsahu písemného pověření 7.5.2013
Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva. Způsob podepisování: Za společnost podepisují dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda představenstva. 16.10.2004 - 7.5.2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda a člen představenstva. 15.1.2002 - 16.10.2004
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám společně všichni členové představenstva, nebo nejméně dva členové představenstva, z toho jeden musí být předseda nebo místopředseda, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti, připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda, v době nepřítomnosti předse- dy a nejméně jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 17.3.1993 - 15.1.2002
Místopředseda představenstva Ing. František Váňa 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2018
Vznik funkce 6.3.2018
Adresa: 237 , Jasenná 763 13
Předseda představenstva Ing. Vratislav Marek 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2018
Vznik funkce 6.3.2018
Adresa: Slunečná 4561 , Zlín 760 05
Člen představenstva JUDr. Václav Čmolík 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2018
Adresa: Lazy VII 5604 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kroča 17.3.1993 - 24.2.1994
Adresa: Družstevní 4506 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva Ing. Miloš Melčák CSc. 17.3.1993 - 24.2.1994
Adresa: J. Fučíka 3617 , Zlín Česká republika
člen představenstva František Šišák 17.3.1993 - 24.2.1994
Adresa: 181 , Březolupy 687 13
člen představenstva Ing. Václav M L Č E K 24.2.1994 - 22.11.1996
Adresa: Okružní 4733 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Zdeněk Kroča 24.2.1994 - 22.11.1996
Adresa: Družstevní 4506 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Vratislav Marek 24.2.1994 - 22.11.1996
Adresa: U Majáku 416 , 760 01 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Karel Hanzelka 24.2.1994 - 22.11.1996
Adresa: Padělky VI 3893 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Vlastimil Walter 24.2.1994 - 22.11.1996
Adresa: Moravská 4778 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Vlastimil Walter 22.11.1996 - 17.6.1999
Adresa: Moravská 4778 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Libor Ondruch 22.11.1996 - 17.6.1999
Adresa: Újezdy 451 , Otrokovice Česká republika
předseda představenstva Ing. Vratislav Marek 22.11.1996 - 17.6.1999
Adresa: U Majáku 416 , 760 01 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Kroča 22.11.1996 - 15.1.2002
Vznik funkce 9.2.1999
Zánik funkce 19.7.2001
Adresa: Družstevní 4506 , Zlín 760 05
člen představenstva JUDr. Václav Čmolík 22.11.1996 - 15.1.2002
Vznik funkce 9.2.1999
Zánik funkce 19.7.2001
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen představenstva Jiří Marek 15.1.2002 - 16.7.2002
Vznik funkce 19.7.2001
Zánik funkce 25.1.2002
Adresa: 111 , Nezdenice 687 32
předseda představenstva Ing. Vratislav Marek 17.6.1999 - 3.7.2003
Vznik funkce 9.2.1999
Zánik funkce 31.1.2003
Adresa: Ke Křibům 5014 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. František Váňa 15.1.2002 - 15.10.2010
Vznik funkce 19.7.2001
Zánik funkce 9.7.2009
Adresa: 237 , Jasenná 763 13
člen představenstva JUDr. Václav Čmolík 16.7.2002 - 15.10.2010
Vznik funkce 25.1.2002
Zánik funkce 9.7.2009
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Vratislav Marek 3.7.2003 - 15.10.2010
Vznik členství 31.1.2003
Zánik členství 9.7.2009
Vznik funkce 31.1.2003
Zánik funkce 9.7.2009
Adresa: Ke Křibům 5014 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Vratislav Marek 15.10.2010 - 7.5.2013
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 6.3.2013
Vznik funkce 9.7.2009
Zánik funkce 6.3.2013
Adresa: Ke Křibům 5014 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. František Váňa 15.10.2010 - 7.5.2013
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 6.3.2013
Vznik funkce 9.7.2009
Zánik funkce 6.3.2013
Adresa: 237 , Jasenná 763 13
člen představenstva JUDr. Václav Čmolík 15.10.2010 - 7.5.2013
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 6.3.2013
Adresa: Lazy VII 5604 , Zlín 760 01
předseda představenstva Vratislav Marek 7.5.2013 - 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2013
Zánik členství 6.3.2018
Vznik funkce 6.3.2013
Zánik funkce 6.3.2018
Adresa: Slunečná 4561 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva František Váňa 7.5.2013 - 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2013
Zánik členství 6.3.2018
Vznik funkce 6.3.2013
Zánik funkce 6.3.2018
Adresa: 237 , Jasenná 763 13
člen představenstva Václav Čmolík 7.5.2013 - 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2013
Zánik členství 6.3.2018
Adresa: Lazy VII 5604 , Zlín 760 01

Dozorčí rada ZPS - KLUB, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Alena Váňová 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2018
Adresa: 237 , Jasenná 763 13
člen dozorčí rady Jakub Marek 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2018
Adresa: Ke Křibům 5014 , Zlín 760 01
Člen dozorčí rady Kristýna Čmolíková 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2018
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen Ing. Vratislav Marek 17.3.1993 - 24.2.1994
Adresa: U Majáku 416 , 760 01 Zlín Česká republika
členka Zuzana Slaměnová 17.3.1993 - 24.2.1994
Adresa: Ke Skalce 290 , Fryšták 763 16
člen Ing. Dobroslav Němec 17.3.1993 - 22.11.1996
Adresa: U Majáku 506 , 760 01 Zlín Česká republika
člen Ladislav Endel 24.2.1994 - 22.11.1996
Adresa: Na Honech II 4912 , Zlín 760 05
člen Ing. Miroslav Vojáček 24.2.1994 - 22.11.1996
Adresa: Nad Stráněmi 4678 , Zlín 760 05
člen Ing. Dobroslav Němec 22.11.1996 - 15.1.2002
Vznik funkce 9.2.1999
Zánik funkce 19.7.2001
Adresa: Pod Tlustou 5059 , Zlín 760 01
člen Ing. Miroslav Vojáček 22.11.1996 - 15.1.2002
Vznik funkce 9.2.1999
Zánik funkce 19.7.2001
Adresa: Nad stráněni 4673 , 760 05 Zlín Česká republika
členka Zuzana Slaměnová 22.11.1996 - 3.7.2003
Zánik členství 31.1.2003
Vznik funkce 9.2.1999
Adresa: Ke Skalce 290 , Fryšták 763 16
členka Zuzana Slaměnová 3.7.2003 - 19.5.2005
Vznik členství 31.1.2003
Zánik členství 2.2.2005
Adresa: Ke Skalce 290 , 763 16 Fryšták-Horní Ves Česká republika
členka Alena Váňová 15.1.2002 - 15.10.2010
Vznik funkce 19.7.2001
Zánik funkce 9.7.2009
Adresa: 237 , Jasenná 763 13
člen Jakub Marek 15.1.2002 - 15.10.2010
Vznik funkce 19.7.2001
Zánik funkce 9.7.2009
Adresa: Ke Křibům 5014 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. Eva Čmolíková 19.5.2005 - 15.10.2010
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 9.7.2009
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Alena Váňová 15.10.2010 - 7.5.2013
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 6.3.2013
Adresa: 237 , Jasenná 763 13
člen dozorčí rady Jakub Marek 15.10.2010 - 7.5.2013
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 6.3.2013
Adresa: Ke Křibům 5014 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. Eva Čmolíková 15.10.2010 - 7.5.2013
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 6.3.2013
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Eva Čmolíková 7.5.2013 - 29.8.2014
Vznik členství 6.3.2013
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Alena Váňová 7.5.2013 - 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2013
Zánik členství 6.3.2018
Adresa: 237 , Jasenná 763 13
člen dozorčí rady Jakub Marek 7.5.2013 - 26.9.2018
Vznik členství 6.3.2013
Zánik členství 6.3.2018
Adresa: Ke Křibům 5014 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Kristýna Čmolíková 29.8.2014 - 26.9.2018
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 6.3.2018
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05

Sbírka Listin ZPS - KLUB, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1013/SL 48 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 15.7.2014 18.8.2014 29.10.2014 4
B 1013/SL 47 notářský zápis stanovy, NZ 352/14 Krajský soud v Brně 25.6.2014 18.8.2014 29.10.2014 36
B 1013/SL 46 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 23.1.2013 12.8.2013 21.8.2013 6
B 1013/SL 45 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 6.3.2013 8.4.2013 17.5.2013 1
B 1013/SL 44 notářský zápis rozhod. mim. VH, NZ 66/2013 Krajský soud v Brně 6.3.2013 8.4.2013 17.5.2013 29
B 1013/SL 43 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 21.5.2012 20.3.2013 21.3.2013 6
B 1013/SL 42 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 24.3.2011 20.3.2013 21.3.2013 6
B 1013/SL 41 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2010 20.3.2013 21.3.2013 6
B 1013/SL 40 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 29.5.2009 20.3.2013 21.3.2013 6
B 1013/SL 39 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 27.3.2008 20.3.2013 21.3.2013 9
B 1013/SL 38 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 26.3.2007 20.3.2013 21.3.2013 11
B 1013/SL 37 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 24.3.2006 20.3.2013 21.3.2013 11
B 1013/SL 36 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 12.4.2005 20.3.2013 21.3.2013 11
B 1013/SL 35 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 12.7.2005 21.10.2010 8
B 1013/SL 34 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 33 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 32 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 31 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 2
B 1013/SL 30 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 29 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 28 ostatní - listina přítomných Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 2
B 1013/SL 27 ostatní - pozvánka Krajský soud v Brně 2.6.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 26 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 1
B 1013/SL 25 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 9.7.2009 21.10.2010 4
B 1013/SL 24 notářský zápis -rozhod. Vh,NZ 115/09 Krajský soud v Brně 27.4.2009 17.6.2009 3
B 1013/SL 23 notářský zápis -NZ 220/2008 Krajský soud v Brně 18.7.2008 28.7.2008 3
B 1013/SL 22 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 2.2.2005 27.5.2005 1
B 1013/SL 21 ostatní -zápis o mim. VH Krajský soud v Brně 2.2.2005 27.5.2005 6
B 1013/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.7.2004 25.10.2004 30
B 1013/SL 19 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 12.7.2004 25.10.2004 5
B 1013/SL 18 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 18.5.2004 16.7.2004 30
B 1013/SL 17 ostatní -návrh na vklad vlast. práva Krajský soud v Brně 27.2.2003 10.3.2004 10
B 1013/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 8.11.2002 26.2.2003 4
B 1013/SL 15 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 8.11.2002 26.2.2003 9
B 1013/SL 14 ostatní - zápis předst. Krajský soud v Brně 29.10.2002 26.2.2003 2
B 1013/SL 13 posudek znalce - č. 2739-237/2002 Krajský soud v Brně 29.10.2002 26.2.2003 26
B 1013/SL 9 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 1.8.2001 4.2.2002 43
B 1013/SL 12 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 9.5.2001 4.2.2002 21
B 1013/SL 11 ostatní - rozhodn.jedun.akcionáře Krajský soud v Brně 19.7.2001 4.2.2002 4
B 1013/SL 10 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.8.2001 4.2.2002 6
B 1013/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.2.1999 30.6.1999 60
B 1013/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 8.2.1999 30.6.1999 2
B 1013/SL 6 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 22.6.1998 30.6.1998 14
B 1013/SL 5 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 15
B 1013/SL 4 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Brně 3.7.1996 3.3.1998 8
B 1013/SL 3 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 18.2.1997 3.3.1998 63
B 1013/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 15.1.1993 3.3.1998 1
B 1013/SL 1 zakladatelské dokumenty - zakl. listina Krajský soud v Brně 21.12.1992 3.3.1998 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZPS - KLUB, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47916915
Jméno ZPS - KLUB, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 13.1.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 1

Sídlo ZPS - KLUB, a.s.

Živnosti a provozovny ZPS - KLUB, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 1013, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1001027655
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 17.3.1993

Živnost č. 2 Videoslužby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 3.8.1994

Živnost č. 3 Výchovně-vzdělávací činnost, provádění odborných kursů, školení, seminářů, rekvalifikací, zajišťování přednáškové činnosti.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem průmyslového zboží a nábytku.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pořádání a zprostředkování kulturních a společenských akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 16.7.2001

Živnost č. 6 Reprografické služby.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 9.5.1994

Živnost č. 8 Stěhování strojů a zařízení.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování přechodného ubytování včetně služeb s tímto spojených

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Nabíjení akumulátorových baterií.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenská činnost v oblasti strojírenství, elektrotechniky a vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 28.2.1997

Živnost č. 12 Obchodní a obchodně zprostředkovatelská činnost.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Vyučování v oboru cizích jazyků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 9.5.1994

Živnost č. 15 Sklenářství.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Pronájem nemovitostí včetně bytových prostor a poskytování služeb s tím spojených.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy větrání a klimatizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 27.4.2005

Živnost č. 18 Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 9.5.1994

Živnost č. 19 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 9.5.1994

Živnost č. 20 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 19.3.2013

Živnost č. 21 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 19.3.2013

Živnost č. 22 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 19.3.2013

Živnost č. 23 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.10.1997

Živnost č. 24 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.11.1993
Zánik oprávnění 19.3.2013

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů.

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1999
Zánik oprávnění 10.4.2001

Živnost č. 27 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1999
Zánik oprávnění 19.3.2013

Živnost č. 28 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.2003
Zánik oprávnění 19.3.2013

Živnost č. 30 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZPS - KLUB, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. František Váňa
Člen statutárního orgánu Ing. Vratislav Marek
Člen statutárního orgánu JUDr. Václav Čmolík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZPS - KLUB, a.s.

IČO: 47916915
Firma: ZPS - KLUB, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.3.1993

Sídlo ZPS - KLUB, a.s.

Sídlo: Luční 4587, Zlín 760 05

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní vzdělávání
Provozování sportovních zařízení
Činnosti sportovních klubů
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image