Firma ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. IČO 46966650


ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. (46966650) je Akciová společnost. Sídlí na adrese třída Tomáše Bati 5334, Zlín 760 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 1992 a je stále aktivní. ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 891
IČO (identifikační číslo osoby) 46966650
Jméno ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.8.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.8.2014
Základní kapitál společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. se zvyšuje ze stávající hodnoty 82 500 000,-Kč (osmdesát dva milionů pět set tisíc korun českých) o minimálně 5 000 000,-Kč, maximálně o 20 000 000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž upisování akci í nad maximální částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500 000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých) v počtu minimálně 10 ks, maximálně 40 ks. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií podle § 204a zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu i vyloučení přednostního práva akcionářů, je zájem společnosti na restrukturalizaci aktiv a pasiv snížením zadluženosti společnosti, a to splacením emisního kurzu upsaných akcií započtením vybrané peněžité pohledávky nebo pohledávek za společností. Akcie budou upsány zájemcem nebo zájemci z řad věřitelů společnosti, kteří mají za společností i) platnou, nepromlčenou, prokazatelnou a nespornou pohledávku nebo pohledávky, ii) pohledávku nebo pohledávky, jejichž nominální hodnota jistiny je nejméně 1 0 00 000,-Kč a iii) doba od vzniku pohledávky k datu konání valné hromady je 4 roky a více, iiii) pohledávka bude představenstvem společnosti přezkoumána z hlediska způsobilosti k započtení a k tomu účelu i představenstvem vybrána. Zájemci o upsání akcií doručí na adresu sídla společnosti k rukám předsedy představenstva ve lhůtě do 30 dnů, která počne plynout ode dne následujícího od zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajsk ým soudem v Brně, písemné oznámení o počtu akcií, o jejichž upsání mají zájem, adresu, na kterou představenstvo zašle v případě výběru výzvu k upsání akcií společnosti a identifikaci pohledávky za společností, kterou navrhují k započtení proti závazku na splacení emisního kursu, obsahující minimálně - i) právní titul vzniku pohledávky, ii) označení smlouvy či jiného dokumentu zakládajícího vznik pohledávky, iii) výši pohledávky ke dni odeslání oznámení, v Kč, iiii) další informace nebo dokumenty relevantn í pro přezkoumání pohledávky. K účasti na upisování akcií je do uplynutí lhůty pro upisování oprávněno věřitele společnosti vyzvat představenstvo společnosti. Výběrem upisovatele nebo upisovatelů mezi zájemci - věřiteli společnosti - o upsání a výběrem pohledávek, které mohou být započteny proti závazku na splacení emisního kursu, se pověřuje představenstvo společnosti. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, Zlín, Tř. T.Bati čp. 5334 doručením akceptovaného návrhu smlouvy na upsání akcií s úředně ověřenými podpisy zájemce, vyzvanými k úpisu akcií představenstvem. Lhůta pro upisování akcií počne plynout ode dne násled ujícího po doručení písemného návrhu smlouvy na upsání akcií, který představenstvo odešle do 45 dnů ode dne následujícího od zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně a lhůta pro u pisování akcií skončí 180 dnů, ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu upisovaných akcií; emisní kurz nesmí být nižší než jmenovitá hodnota upisovaných akcií. Rozdíl mezi emisním kurzem upsaných akcií a hodnotou pohledávky k datu jejího započtení proti závazku na splacení emi sního kurzu, bude použit k tvorbě rezervního fondu společnosti. Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky za společností proti přezkoumané a vybrané peněžité pohledávce za společností proti závazku na splacení emisního kursu upsaných akcií. Dohoda o započtení, kterou bude splacen celý závazek určeného zájemce nebo zájemců ke splacení emisního kursu, musí být uzavřena ve lhůtě do 180 dnů, ode dne následujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejs tříku vedeném Krajským soudem v Brně, nejpozději však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pohledávky za společností, jež budou přezkoumány a vybrány představenstvem společnosti k započtení proti závazku na splacení emisního kursu, budou schváleny k započtení valnou hromadou svolanou představenstvem tak, aby se konala do 180 dnů, ode dne násled ujícího po zveřejnění rozhodnutí společnosti o zvýšení základního kapitálu v obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Neschválení pohledávek valnou hromadou k započtení je rozvazovací podmínkou pro smlouvu o upsání akcií a dohodu o započtení. Pokud by do konce lhůty určené k upsání akcií nebyly účinně upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota by činila nejméně 5 mil.Kč, nebo pokud by nastala rozvazovací podmínka, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nebo neschválení pohledávek k započtení valnou hromadou, bude upisování akcií neúčinné a zaniknou práva a povinnosti upisování akcií neúčinné a zaniknou práva a povinnosti upisovatelů z upsání akcií. 12.3.2009 - 17.10.2009
Dne 1.5.2008 na základě Smlouvy o prodeji části podniku prodala společnost ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. - Divizi Vrtáky, kupujícímu - společnosti Vrtáky a.s., Kyjov, Boršovská 2591, IČ 277 49 363. 19.5.2008 - 12.8.2016
Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu o částku 82.500.000,- Kč ze stávající výše 165.000.000,- Kč na 82.500.000,- Kč za účelem úhrady kumulované ztráty minulých let. Částka 82.500.000,- Kč, odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita: k vyrovnání kumulované ztráty minulých let. Snížení základního kapitálu se uskuteční poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 50% jejich jmenovitých hodnot. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou za akcie téhož druhu a formy s nižší jmenovitou hodnotou. Představenstvo společnosti do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve akcionáře způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy zaslané na adresu akcion ářů, uvedenou v seznamu akcionářů, předložili listinné akcie k výměně. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie k výměně nepředloží, není oprávněn, až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214 ObchZ. 21.6.2005 - 31.5.2006
Okresní soud ve Zlíně nařídil usnesením č.j. 22 E 427/2004-5 ze dne 25.05.2004, které nabylo 09.09.2004 právní moci výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky k uspokojení oprávněného ve výši 61.750,- Kč. 9.9.2004 - 21.6.2005
Okresní soud ve Zlíně usnesením č.j. 23 Nc 529/2003-5 ze dne 02.09.2003, které nabylo právní moci dne 19.02.2004 nařídil exekuci podle platebního výměru Zdravotní pojišťovny METAL - ALIANCE, č.j. R 349-068PV/03-P ze dne 19.06.2003 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 36.770,- Kč. Provedením exekuce byla pověřena JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad Přerov, Palackého 46, 750 00 Přerov. 22.3.2004 - 4.5.2004
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém řádnou valnou hromadou konanou dne 17.06.2003. 14.2.2004 - 31.5.2006
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.5.2000 o zvýšení základního jmění společnosti: 30.6.2000 - 26.11.2002
1. Základní jmění společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, areál Závodů přesného strojírenství Zlín, a.s., IČ 46 96 66 50 ve výši 165.000.000,- Kč se za účelem zlepšení struktury pasiv a snížení závazků společnosti zvýší o částku 55.500.000,- Kč na 220.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 30.6.2000 - 26.11.2002
2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 55 ks nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč/ks a 1 ks nové kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, které budou splaceny vkladem pohledávky za společností do základního jmění společnosti. 30.6.2000 - 26.11.2002
3. Přednostní právo akcionáře k upsání nových akcií se vylučuje. Důvodem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti na zlepšení struktury pasiv a snižení závazků společnosti vkladem vybraných pohledávek za společností do základního jmění a forma vkladu při splacení upsaných akcií. 30.6.2000 - 26.11.2002
4. Všechny akcie budou upsány předem určeným věřitelem společnosti, a to ZPS, a.s. se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, PSČ 762 08, IČ 00009393. Akcie, které by nebyly takto upsány, budou nabídnuty jiným věřitelům společnosti na základě doporučení představentva společnosti a dle rozhodnutí valné hromady. 30.6.2000 - 26.11.2002
5. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s., Zlín, tř. Tomáše Bati, areál Závodů přesného strojírenství Zlín, a.s. ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy představenstva k upsání akcií. Výzva k úpisu bude věřiteli doručena představenstvem společnosti nejpozději do 45 dnů od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se povolí zápis návrhu na zvýšení do základního jmění. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro upisování nejblíže následující pracovní den. 30.6.2000 - 26.11.2002
6. Upisování se může účastnit jen věřitel, určený podle odst.4 tohoto usnesení poté, co bude k upsání akcií vyzván představenstvem společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitým hodnotám, tj. 1.000.000,- Kč/ks a 500.000,- Kč/ks. 30.6.2000 - 26.11.2002
7. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v sídle společnosti do 2 h po upsání nových akcií uzavřením smlouvy se společností o postoupení pohledávky a předáním indosované směnky. 30.6.2000 - 26.11.2002
8. Předmětem postoupení pohledávky - vkladu do základního jmění při splacení upsaných akcií je pohledávka věřitele ZPS, a.s., se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, PSČ 762 08, IČ 00009393. 30.6.2000 - 26.11.2002
9. Titul pohledávky: Lhůtní vistasměnka vystavená ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a.s. dne 29.5.2000 ve Zlíně na směnečnou sumu 55.500.000,- Kč splatná na řad ZPS, a.s., se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati, PSČ 762 08, IČ 00009393, opatřená doložkou BEZ PROTESTU. 30.6.2000 - 26.11.2002
10. Výše pohledávky za společností - směnečný peníz: 55.500.0000,- Kč Pohledávka je splatná za 15 dnů po předložení směnky k placení podle směnečného a šekového zákona č. 191/1950 Sb. 30.6.2000 - 26.11.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 30.5.2000. 30.6.2000 - 26.11.2002
Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 29.4.1996. 27.2.1997 - 21.6.2005
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 19.11.1996. 27.2.1997 - 21.6.2005
Základní jmění: 165,000.000,-Kč, je splaceno. 27.2.1997 - 31.5.2006
Základní jmění: 1,000.000,-- Kčs 19.8.1992 - 16.3.1993
a je rozděleno: 1.000 akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě 1.000,-- Kčs 19.8.1992 - 16.3.1993
Společnost se zahraniční majetkovou účastí. 19.8.1992 - 28.3.1996
Způsob založení společnosti: Společnost byla založen jednorázově zakladatelskou smlouvou z 5.5.1992. 19.8.1992 - 28.3.1996
Základní jmění bylo ke dni vzniku společnosti zcela splaceno. 19.8.1992 - 28.3.1996

Aktuální kontaktní údaje ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Kapitál ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

zakladni jmění 102 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.10.2009
zakladni jmění 82 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.2006 - 17.10.2009
zakladni jmění 165 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.2.1997 - 31.5.2006
zakladni jmění 61 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.3.1993 - 27.2.1997

Akcie ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 100 17.10.2009
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 204 17.10.2009
Akcie na jméno 5 000 Kč 100 31.5.2006 - 17.10.2009
Akcie na jméno 500 000 Kč 164 31.5.2006 - 17.10.2009
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 104 27.2.1997 - 31.5.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 61 000 16.3.1993 - 31.5.2006

Sídlo ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa třída Tomáše Bati 5334 , Zlín 760 01 6.12.2012
Adresa třída Tomáše Bati 5334 , Zlín 760 01 10.10.2002 - 6.12.2012
Adresa třída Tomáše Bati 5334 , Zlín 760 01 26.4.2002 - 10.10.2002
Adresa Česká republika
Zlín, tř.Tomáše Bati, areál Závodů přesného strojírenství Zlín, a.s.
28.3.1996 - 26.4.2002
Adresa Zlín Česká republika
19.8.1992 - 28.3.1996

Předmět podnikání ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 25.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 10.1.2008
nástrojářství 26.4.2002 - 25.2.2009
velkoobchod 26.4.2002 - 25.2.2009
zprostředkování obchodu 26.4.2002 - 25.2.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 28.3.1996 - 25.2.2009
vývoj, výroba a odbyt přístrojů a systémů v oblasti přesné techniky 28.3.1996 - 25.2.2009
výroba nástrojů 28.3.1996 - 25.2.2009
a) Vývoj a výroba, stejně jako odbyt nářadí a nářadových systémů všeho druhu, zjm. pro zpracování kovu b) Vývoj a výroba, stejně jako odbyt přístrojů a systémů v oblasti přesné techniky c) Údržba a servis výrobků uvedených v bodech (a) a (b) d) Vývoj, výroba, údržba a odbyt strojů a zařízení pro kompletaci výrobků uvedených v bodech (a) a (b) e) Provozování obchodní a obchodně zprostředkovatelské činnosti pro výrobky uvedené v bodech (a), (b) a (d), popř. s tímto spojených výrobků f) Společnost je oprávněna ke všem obchodům a opatřením, která se budou 19.8.1992 - 28.3.1996
jevit jako nutná a potřebná k dosažení účelu společnosti, zjm. nabývání nemovitostí a podílů všeho druhu a k zřizování poboček a dceřiných společností v tuzemsku i zahraničí. 19.8.1992 - 28.3.1996

vedení firmy ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Statutární orgán ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupuje člen představenstva. Za společnost podepisují společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva anebo písemně pověřený člen představenstva tak, že k firmě společnosti připojí s vůj podpis. Podepisování: Za společnost podepisují společně vždy dva členové představenstva a podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 13.3.2019
Způsob jednání: Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování: Za společnost podepisují společně vždy dva členové představenstva a podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 14.2.2004 - 13.3.2019
Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, člen představenstva zastupuje samostatně v rozsahu písemného pověření. Podepisování: Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, člen představenstva podepisuje samostatně v rozsahu písemného pověření a podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 26.4.2002 - 14.2.2004
Způsob jednání: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 28.3.1996 - 26.4.2002
Způsob zastupování společnosti a podepisování za společnost: Společnost zastupuje představenstvo jako celek nebo jeho dva členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis 2 členové představenstva. 19.8.1992 - 28.3.1996
předseda představenstva Jan Hevr 12.8.2016
Vznik členství 12.3.2013
Vznik funkce 28.6.2016
Adresa: Fügnerovo nábřeží 2406 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vojáček 8.2.2018
Vznik členství 12.6.2013
Vznik funkce 28.6.2016
Adresa: Dr. Kolaříka 3202/11 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Michal Grepl 13.3.2019
Vznik členství 28.6.2016
Vznik funkce 4.2.2019
Adresa: Dlouhá 162 , Slušovice 763 15
člen představenstva Ing. Jiří Švec 13.3.2019
Vznik členství 4.2.2019
Adresa: Sadová 184 , Zlín 760 01
člen představenstva František Mlčák 13.3.2019
Vznik členství 4.2.2019
Adresa: Zámecká 294 , Zlín 763 14
člen představenstva Ing. Jan Filák 19.8.1992 - 28.3.1996
Adresa: Komenského 958/32 , Holešov 769 01
člen představenstva Ing. Paul Rak 19.8.1992 - 28.3.1996
Adresa: Ressnigweeg 10 , Ferlach Česká republika
člen představenstva Mag. Georg Plasil 19.8.1992 - 28.3.1996
Adresa: Schamanngasse 4 , Gablitz Česká republika
předseda INg. Milan Julina 19.8.1992 - 27.2.1997
Adresa: U Trojáku 4585 , Zlín 760 05
místopředseda Jan Hevr 19.8.1992 - 27.2.1997
Adresa: Fugnerovo nábř. 2406 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva Ing. Libor Lukáš 28.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Křiby 4715 , Zlín 760 05
člen představenstva Břetislav Horák 28.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Zlínská 87 , Zlín 763 14
člen představenstva Ing. Jiří Vrbovský 28.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Vinohrady 2531/32 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Ing. Milan Julina 27.2.1997 - 26.4.2002
Adresa: U Trojáku 4585 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva Jan Hevr 27.2.1997 - 14.2.2004
Zánik funkce 17.6.2003
Adresa: Fugnerovo nábř. 2406 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Vrbovský 27.2.1997 - 14.2.2004
Zánik funkce 17.6.2003
Adresa: Vinohrady 2531/32 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Ing. Milan Julina 26.4.2002 - 14.2.2004
Zánik funkce 17.6.2003
Adresa: Zlínské Paseky 5152 , 760 01 Zlín Česká republika
předseda představenstva Ing. Milan Julina 14.2.2004 - 12.4.2010
Vznik členství 17.6.2003
Zánik členství 16.6.2009
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: Zlínské Paseky 0 , 760 01 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Jan Hevr 14.2.2004 - 12.4.2010
Vznik členství 17.6.2003
Zánik členství 16.6.2009
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: Fügnerovo nábřeží 2406 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Miroslav Vojáček 14.2.2004 - 12.4.2010
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: Nad Stráněmi 4678 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Milan Julina 12.4.2010 - 22.7.2013
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Zlínské Paseky 5152 , 760 01 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Jan Hevr 12.4.2010 - 22.7.2013
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Fügnerovo nábřeží 2406 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Miroslav Vojáček 12.4.2010 - 22.7.2013
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 12.6.2013
Adresa: Nad Stráněmi 4678 , Zlín 760 05
předseda představenstva Milan Julina 22.7.2013 - 24.2.2015
Vznik členství 12.6.2013
Vznik funkce 12.6.2013
Adresa: Ostrá horka II 5152 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Jan Hevr 22.7.2013 - 12.8.2016
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 28.6.2016
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: Fügnerovo nábřeží 2406 , Zlín 760 01
člen představenstva Miroslav Vojáček 22.7.2013 - 12.8.2016
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 28.6.2016
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: Lazy VII 5607 , Zlín 760 01
předseda představenstva Milan Julina 24.2.2015 - 12.8.2016
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 28.6.2016
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: 113 , Fryšták 763 16
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vojáček 12.8.2016 - 22.12.2017
Vznik členství 12.6.2013
Vznik funkce 28.6.2016
Adresa: Lazy VII 5607 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vojáček 22.12.2017 - 8.2.2018
Vznik členství 12.6.2013
Vznik funkce 28.6.2016
Adresa: Dr. Kolaříka 3202/11 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Michal Grepl 12.8.2016 - 13.3.2019
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Dlouhá 162 , Slušovice 763 15

Dozorčí rada ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Milan Julina 12.8.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: 113 , Fryšták 763 16
člen dozorčí rady Radek Mikeš 8.7.2017
Vznik členství 3.4.2017
Vznik funkce 3.4.2017
Adresa: Jiráskova 549 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Palát 25.7.2018
Vznik členství 3.4.2017
Adresa: Huťská 1788/16 , Praha 141 00
Předseda dozorčí rady JUDr. Václav Čmolík 18.9.2018
Vznik členství 12.6.2018
Vznik funkce 12.6.2018
Adresa: Lazy VII 5604 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Beneš 13.3.2019
Vznik členství 4.2.2019
Adresa: Slezská 4765 , Zlín 760 05
člen Prof.dr.ing.m.g.muller 19.8.1992 - 28.3.1996
Adresa: Rheindahlenerstrasse 695 , Monchengladbach Rakouská republika
člen Dipl.Ing.Dr. Manfred Opperer 19.8.1992 - 28.3.1996
Adresa: Treffnerstrasse 53 , Villach Rakouská republika
člen Mag. Andreas Gorgl 19.8.1992 - 28.3.1996
Adresa: Kinhstrasse 0 , Klagenfurt Rakouská republika
člen Ing. Radomír Zbožínek 19.8.1992 - 27.2.1997
Adresa: 760 05 Luční 4570 Česká republika
člen JUDr. Václav Čmolík 28.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen Jiří Fürst 28.3.1996 - 27.2.1997
Adresa: 78 , Žlutava 763 61
člen Jiří Fürst 27.2.1997 - 12.5.1999
Adresa: 78 , Žlutava 763 61
člen Ing. Radomír Zbožínek 27.2.1997 - 26.4.2002
Zánik funkce 21.9.2001
Adresa: 760 05 Luční 4570 Česká republika
člen JUDr. Václav Čmolík 27.2.1997 - 26.4.2002
Zánik funkce 21.9.2001
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen Ing. Václav Říha 26.4.2002 - 15.1.2003
Vznik funkce 21.9.2001
Zánik funkce 17.9.2002
Adresa: Hlavní 226 , Družec 273 62
člen Ing. Karel Šnábl 26.4.2002 - 15.1.2003
Vznik funkce 21.9.2001
Zánik funkce 17.9.2002
Adresa: Švédská 2496 , Kladno 272 01
člen Karel Klimek 12.5.1999 - 3.5.2003
Vznik funkce 1.12.1998
Adresa: Díly I 4040 , Zlín 760 01
člen JUDr. Václav Čmolík 15.1.2003 - 3.5.2003
Vznik členství 17.9.2002
Vznik funkce 17.9.2002
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen Ing. Miroslav Vojáček 15.1.2003 - 3.5.2003
Vznik členství 17.9.2002
Vznik funkce 17.9.2002
Adresa: Nad Stráněmi 4678 , Zlín 760 05
člen Ing. Miroslav Vojáček 3.5.2003 - 14.2.2004
Vznik členství 17.9.2002
Vznik funkce 8.11.2002
Zánik funkce 14.4.2003
Adresa: Nad Stráněmi 4678 , Zlín 760 05
předseda JUDr. Václav Čmolík 3.5.2003 - 29.12.2006
Vznik členství 17.9.2002
Zánik členství 20.11.2006
Vznik funkce 8.11.2002
Zánik funkce 20.11.2006
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen Hynek Svozil 3.5.2003 - 29.12.2006
Vznik členství 29.10.2002
Zánik členství 20.11.2006
Adresa: Pod Tlustou 5069 , Zlín 760 01
člen Ing. Mojmír Wurm 14.2.2004 - 12.4.2010
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: 269 , Traplice 687 04
předseda dozorčí rady JUDr. Václav Čmolík 29.12.2006 - 12.4.2010
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 16.6.2009
Vznik funkce 20.11.2006
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Ivana Sousedíková 29.12.2006 - 11.3.2011
Vznik členství 20.11.2006
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Lázeňská 407 , Zlín 763 14
předseda dozorčí rady JUDr. Václav Čmolík 12.4.2010 - 30.5.2013
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Lazy VII 5604 , Zlín 760 01
člen Ing. Mojmír Wurm 12.4.2010 - 22.7.2013
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 12.6.2013
Adresa: 269 , Traplice 687 04
předseda dozorčí rady JUDr. Václav Čmolík 30.5.2013 - 22.7.2013
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 12.6.2013
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 12.6.2013
Adresa: Lazy VII 5604 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Petr Vít 11.3.2011 - 2.4.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 15.12.2014
Adresa: Podlesí III 4951 , Zlín 760 05
člen dozorčí rady Michal Grepl 22.7.2013 - 12.8.2016
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 28.6.2016
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: Dlouhá 162 , Slušovice 763 15
člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Palát 8.7.2017 - 25.7.2018
Vznik členství 3.4.2017
Adresa: Nerudova 959 , Valašské Meziříčí 757 01
předseda dozorčí rady Václav Čmolík 22.7.2013 - 18.9.2018
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 12.6.2018
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 12.6.2018
Adresa: Lazy VII 5604 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Jiří Švec 2.4.2015 - 14.12.2018
Vznik členství 30.1.2015
Adresa: třída Tomáše Bati 3767 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Jiří Švec 14.12.2018 - 13.3.2019
Vznik členství 30.1.2015
Zánik členství 4.2.2019
Adresa: Sadová 184 , Zlín 760 01

Sbírka Listin ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 891/SL 65 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 10.2.2016 11.2.2016 2
B 891/SL 64 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 10.2.2016 11.2.2016 4
B 891/SL 63 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 22.6.2015 10.2.2016 11.2.2016 13
B 891/SL 62 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 30.1.2015 6.3.2015 8.4.2015 3
B 891/SL 61 účetní závěrka [2013] výkaz k 31.12.2013 Krajský soud v Brně 20.6.2014 20.11.2014 4.12.2014 2
B 891/SL 60 účetní závěrka [2013] rozvaha k 31.12.2013 Krajský soud v Brně 20.6.2014 20.11.2014 4.12.2014 4
B 891/SL 59 účetní závěrka [2013] příloha k 31.12.2013 Krajský soud v Brně 6.6.2014 20.11.2014 4.12.2014 12
B 891/SL 57 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 6.6.2013 14.4.2014 22.4.2014 2
B 891/SL 56 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 6.6.2013 14.4.2014 22.4.2014 4
B 891/SL 55 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 6.6.2013 14.4.2014 22.4.2014 12
B 891/SL 54 ostatní zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 12.6.2013 11.7.2013 30.7.2013 5
B 891/SL 53 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 12.6.2013 11.7.2013 30.7.2013 1
B 891/SL 52 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 20.3.2012 9.7.2012 20.7.2012 3
B 891/SL 51 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 11.6.2012 9.7.2012 20.7.2012 2
B 891/SL 50 účetní závěrka rozdělení zisku Krajský soud v Brně 9.7.2012 20.7.2012 1
B 891/SL 49 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 8.6.2012 9.7.2012 20.7.2012 12
B 891/SL 48 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 8.6.2012 9.7.2012 20.7.2012 2
B 891/SL 47 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 8.6.2012 9.7.2012 20.7.2012 4
B 891/SL 46 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 9.7.2012 20.7.2012 8
B 891/SL 45 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 9.6.2011 12.12.2011 22
B 891/SL 44 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 11.6.2010 3.8.2010 8
B 891/SL 43 ostatní - návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Brně 28.6.2010 3.8.2010 1
B 891/SL 42 ostatní - přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 26.6.2010 3.8.2010 1
B 891/SL 41 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 22.6.2010 3.8.2010 2
B 891/SL 40 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 14.6.2010 3.8.2010 3
B 891/SL 39 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 12.6.2010 3.8.2010 12
B 891/SL 38 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 16.6.2010 3.8.2010 2
B 891/SL 37 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 16.6.2010 3.8.2010 4
B 891/SL 36 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.6.2009 16.4.2010 5
B 891/SL 35 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 12.6.2009 25.11.2009 12
B 891/SL 34 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 12.6.2009 25.11.2009 2
B 891/SL 33 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 12.6.2009 25.11.2009 4
B 891/SL 32 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 13.6.2009 25.11.2009 10
B 891/SL 31 ostatní -oznámení o postoup pohledávky Krajský soud v Brně 15.4.2009 23.10.2009 2
B 891/SL 30 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 29.5.2009 23.10.2009 4
B 891/SL 29 ostatní -dohoda o započ. pohledávek Krajský soud v Brně 30.6.2009 23.10.2009 4
B 891/SL 28 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 73/09 Krajský soud v Brně 9.3.2009 23.10.2009 7
B 891/SL 27 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 27.3.2008 2.4.2009 10
B 891/SL 26 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 27.3.2008 2.4.2009 4
B 891/SL 25 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 27.3.2008 2.4.2009 11
B 891/SL 24 ostatní - sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Brně 5.6.2008 161
B 891/SL 23 notářský zápis -NZ 344/2007 Krajský soud v Brně 14.12.2007 14.1.2008 5
B 891/SL 22 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 27.4.2007 13.11.2007 38
B 891/SL 21 ostatní -ČP čl. DR Krajský soud v Brně 21.11.2006 3.1.2007 2
B 891/SL 20 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 26.5.2006 1.12.2006 37
B 891/SL 19 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 9.6.2005 1.12.2006 17
B 891/SL 18 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 24.6.2004 7.7.2005 34
B 891/SL 17 notářský zápis -NZ 48/2005 Krajský soud v Brně 15.2.2005 7.7.2005 6
B 891/SL 16 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 21.6.2004 16.7.2004 17
B 891/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 12.6.2003 7.4.2004 21
B 891/SL 14 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.6.2003 25.2.2004 7
B 891/SL 13 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 17.6.2003 25.2.2004 5
B 891/SL 12 ostatní - zápis o volbě doz. rady Krajský soud v Brně 8.11.2002 28.5.2003 3
B 891/SL 11 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 7.11.2002 28.5.2003 1
B 891/SL 10 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 2.10.2002 28.5.2003 5
B 891/SL 9 ostatní - čestné prohl. Krajský soud v Brně 17.9.2002 5.2.2003 2
B 891/SL 8 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 17.9.2002 5.2.2003 5
B 891/SL 7 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 21.6.2002 19.9.2002 34
B 891/SL 6 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 21.6.2001 26.8.2002 35
B 891/SL 5 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.10.2001 13.5.2002 2
B 891/SL 4 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 5.11.2001 13.5.2002 44
B 891/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.5.2000 13.7.2000 5
B 891/SL 2 notářský zápis - ZL Krajský soud v Brně 19.11.1996 26.2.1998 60
B 891/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.5.1992 26.2.1998 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

IČO (identifikační číslo) 46966650
Jméno ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 19.8.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Sídlo ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Živnosti a provozovny ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 5334, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1004675003
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 15.11.2011
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 760 01 Zlín
Identifikační číslo provozovny 1004675011
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Zahájení provozování 15.11.2011

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 5334, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1004675003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2011

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.2007
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 5334, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1004675003
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2011

Živnost č. 4 Stavba strojů s mechanickým pohonem.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Vývoj,výroba a odbyt přístrojů a systémů v oblasti přesné techniky.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Grepl
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Vojáček
Člen statutárního orgánu Jan Hevr
Člen statutárního orgánu František Mlčák
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Švec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

IČO: 46966650
Firma: ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.8.1992

Sídlo ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Sídlo: třída Tomáše Bati 5334, Zlín 760 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image