Firma ZPS, a.s. IČO 00009393


ZPS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZPS, a.s. (00009393) je Akciová společnost. Sídlí na adrese třída Tomáše Bati 5331, Zlín 760 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1990 a je stále aktivní. ZPS, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ZPS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZPS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZPS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZPS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZPS, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 211
IČO (identifikační číslo osoby) 00009393
Jméno ZPS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1990
Předloženo nové úplné znění Stanov společnosti ze dne 28. listopadu 2003. 12.1.2004
Část podniku prodána dne 22.6.2000 se souhlasem Krajského obchodního soudu v Brně společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. IČ 26 21 55 78 se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 762 08 na základě jediné smlouvy podle ustanovení § 27a) zák.č. 328/1991 Sb. v platném znění. 14.2.2001
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 30.8.1999. 27.9.1999
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z hodnoty 441 557 800,-Kč o 883 115 600,-Kč na hodnotu 1 324 673 400,-Kč upsáním 4 415 578 ks nových kmenových akcií v zaknihované podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii. Při upisování akcií společnosti se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. Po splnění zákonných podmínek půjde o akcie veřejně obchodovatelné. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech, přičemž prvního kola se mohou zúčastnit pouze stávající akcionáři společnosti v rozsahu svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku a druhého kola se mohou zúčastnit zájemci vybraní představenstvem společnosti, jak je uvedeno níže. 21.6.1999
2. Akcionáři společnosti mohou upisovat nové akcie v prvním kole upisování v rozsahu svého přednostního práva peněžitými vklady v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8 do 15 hodin ve lhůtě dvou týdnů počínající 45.dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní informace o přednostním právu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady ve lhůtě do 15 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 21.6.1999
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200,-Kč mohou akcionáři upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 200,-Kč. S využitím přednostního práva lze upsat 4 415 578 ks nových kmenových akcií v zaknihované podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii. Emisní kurz nových akcií upisovaných v prvním kole upisování je rovný 100% jmenovité hodnoty každé nové akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře je první den upisovací lhůty v prvním kole upisování. Za účelem technického zabezpečení úpisu pozastaví ZPS převody akcií ZPS šest dnů přede dnem zahájení upisování do dne zahájení upisování včetně. 21.6.1999
3. Všechny akcie, které nebudou upsány v prvním kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve smyslu ustanovení § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání v druhém kole upisování zájemcům /společně dále jen ,,zájemci o upsání"/ a to: 21.6.1999
a) věřitelům společnosti, tj. osobám, které mají za společností platnou, nepromlčenou, prokazatelnou a nespornou pohledávku v jakékoli výši /dále jen ,,věřitelé"/ z titulu obchodního styku nebo z titulu úvěrů či půjček poskytnutých společností či z titulu směnečných závazků společnosti /společně dále jen ,,pohledávka" nebo ,,pohledávky"/ 21.6.1999
b) strategickému partnerovi či partnerům z řad tuzemských nebo zahraničních subjektů, jejich kapitálový vstup do společnosti může přispět k rozvoji jejího podnikání /dále jen ,,investoři,,/. 21.6.1999
Zájemci o upsání doručí na adresu sídla společnosti k rukám předsedy představenstva ve lhůtě počínající prvním dnem následujícím po skončení prvního kola upisování a končící desátým dnem po skončení prvního kola upisování písemné oznámení o počtu akcií, o jejichž upsání mají zájem a o způsobu splacení s tím, že toto oznámení musí obsahovat adresu, na kterou představenstvo zašle v případě výběru příslušného zájemce výzvu k upsání akcií společnosti v druhém kole upisování. V případě vkladu pohledávky zájemci o upsání budou dále v oznámení identifikovat pohledávku nebo pohledávky, jimiž hodlají splatit emisní kurs upsaných akcií společnosti, a to alespoň následujícími údaji za každou z vkládaných pohledávek: 21.6.1999
(i) právní titul vzniku pohledávky (ii) den vzniku pohledávky (iii) označení smlouvy či jiného dokumentu zakládajícího vznik pohledávek s tím, že úředně ověřená kopie smlouvy či jiného dokumentu bude přiložena k oznámení zájemce (iv) výše pohledávky ke dni odeslání oznámení v korunách českých. 21.6.1999
Výběrem upisovatele nebo upisovatelů mezi zájemci o upsání je pověřeno představenstvo společnosti. 21.6.1999
Jediným kritériem výběru upisovatele nebo upisovatelů mezi zájemci o upsání bude doporučení poradenské společnosti s vyhodnocením nabídek zájemců o upsání odsouhlasené předem písemně ze strany koordinačního výboru věřitelských bank. 21.6.1999
Vybraní zájemci o upisování akcií budou představenstvem společnosti vyzváni k upsání akcií ve druhém kole upisování, nejpozději do zahájení druhého kola upisování. 21.6.1999
Věřitelé jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu jimi upsaných akcií společnosti vkladem své pohledávky nebo pohledávek do základního jmění v souladu s ustanovením § 59 odst.7 obchodního zákoníku, ve znění článku II zákona č.165/1998 Sb. Investoři jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu jimi upsaných akcií společnosti peněžitými vklady nebo nepeněžitým vkladem, kterým mohou být pouze odkoupené věřitelské pohledávky za společností, příp. kombinací obou. 21.6.1999
4. Upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole upisování bude probíhat v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů počínající čtyřicátým dnem po ukončení prvního kola upisování v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Upisovat lze nové kmenové akcie v zaknihované podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii, a to i nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění bez omezení. Emisní kurz nových akcií upisovaných v druhém kole upisování je rovný 100% jmenovité hodnoty každé nové akcie. Upisování akcií v druhém kole bude probíhat bez přednostního práva akcionáře, protože je důležitým zájmem společnosti, aby upsané akcie mohly být splaceny nejen peněžitými vklady, ale i vložením pohledávek věřitelů, a mohlo tak být sníženo úrokové zatížení společnosti. 21.6.1999
5. Upisovatelé jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu jimi upsaných akcií společnosti nejpozději do 15 dnů od skončení kola, v němž akcie společnosti upsali. Upisovatelé, kteří splácí emisní kurz jimi upsaných akcií společnosti peněžitým vkladem, jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu upsaných akcií na účet č. 3148473/0300 vedený u Československé obchodní banky,a.s. pobočka Zlín nebo na účet č. 507-661/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Zlín. 21.6.1999
Upisovatelé, kteří splácí emisní kurz jimi upsaných akcií společnosti vkladem své pohledávky či pohledávek do základního jmění společnosti za jejich příslušnou nominální hodnotu, uzavřou za tímto účelem v sídle společnosti se společností smlouvu o postoupení pohledávky tak, aby tato smlouva nabyla platnosti a účinnosti nejpozději v poslední den lhůty pro splacení emisního kurzu upsaných akcií společnosti. 21.6.1999
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8.10.1998 o záměru snížit základní jmění společnosti: 5.11.1998 - 10.3.1999
Valná hromada společnosti rozhodla dne 8.10.1998 o snížení základního jmění společnosti za účelem úhrady ztráty o 1 766 231 200,-Kč z hodnoty 2 207 789 000,-Kč na hodnotu 441 557 800,-Kč snížením jmenovité hodnoty, všech akcií společnosti ze stávající jmenovité hodnoty 1 000,-Kč na jednu akcii na jmenovitou hodnotu 200,-Kč na jednu akcii v souladu s ustanovením § 216a odstavec 1.písm.b) obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů na základě příkazu společnosti. 5.11.1998 - 10.3.1999
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 10.6.1998. 28.8.1998 - 27.9.1999
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 26.6.1997. 14.1.1998 - 27.9.1999
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 26.8.1996. 22.4.1997 - 27.9.1999
Akcie: 1 562 943 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000,- Kč 92 946 ks akcií zaměstnaneckých, jm.hodnoty 1 000,- Kč 12.6.1995 - 28.3.1996
Akcie: 1 409 531 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000 Kč, na majitele 92 946 ks akcií zaměstnaneckých jm. hod. 1 000 Kč, na jméno 25.5.1994 - 12.6.1995
Akcie: 1,170.531 ks akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele 92.946 ks akcií zaměstnaneckých jm. hod. 1.000 Kč, na jméno 11.5.1994 - 25.5.1994
Způsob založení: Společnost byla založena podle zakladatel- ského plánu min. strojírenství a elektrotechniky ČR vydaného rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky č.j. 138/190 z 19.12.1990 s účinností od 31.12.1990. 31.12.1990

Kapitál ZPS, a.s.

zakladni jmění 441 558 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.3.1999
zakladni jmění 2 207 780 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.3.1996 - 10.3.1999
zakladni jmění 1 655 880 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.6.1995 - 28.3.1996
zakladni jmění 1 502 480 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.5.1994 - 12.6.1995
zakladni jmění 1 263 480 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.5.1994 - 25.5.1994
zakladni jmění 1 138 480 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.9.1993 - 11.5.1994
zakladni jmění 1 094 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.4.1992 - 8.9.1993
zakladni jmění 982 333 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1990 - 29.4.1992

Akcie ZPS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 200 Kč 2 207 789 27.9.1999
Akcie na majitele 200 Kč 92 946 21.6.1999 - 27.9.1999
Akcie na jméno 200 Kč 92 946 10.3.1999 - 21.6.1999
Akcie na majitele 200 Kč 2 114 843 10.3.1999 - 27.9.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 92 946 5.11.1998 - 10.3.1999
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 92 946 28.3.1996 - 5.11.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 114 843 28.3.1996 - 10.3.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 045 531 8.9.1993 - 11.5.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 92 946 8.9.1993 - 11.5.1994
Akcie na jméno 1 000 580 000 Kč 1 29.4.1992 - 8.9.1993
Zaměstnanecké akcie na jméno 14 000 Kč 6 714 29.4.1992 - 8.9.1993
Akcie na jméno 982 333 000 Kč 1 31.12.1990 - 29.4.1992

Sídlo ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa třída Tomáše Bati 5331 , Zlín 760 01 21.9.2015
Adresa třída Tomáše Bati 5331 , Zlín 760 01 19.1.2012 - 21.9.2015
Adresa tř. Tomáše Bati , Zlín Česká republika
11.5.1994 - 19.1.2012
Adresa Zlín Česká republika
31.12.1990 - 11.5.1994

Předmět podnikání ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
Galvanizérství, smaltérství 22.7.2011 - 26.1.2016
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 22.7.2011 - 26.1.2016
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.7.2011 - 26.1.2016
Zámečnictví, nástrojářství 22.7.2011 - 26.1.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2011 - 26.1.2016
Obráběčství 22.7.2011 - 26.1.2016
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 12.6.1995 - 22.7.2011
Stavba strojů s mechanickým pohomen 8.9.1993 - 22.7.2011
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.9.1993 - 22.7.2011
Kovoobrábění 8.9.1993 - 22.7.2011
Zámečnictví 8.9.1993 - 22.7.2011
Galvanizace kovů 8.9.1993 - 22.7.2011
Automatizované zpracování dat 8.9.1993 - 22.7.2011
Poskytování software 8.9.1993 - 22.7.2011
Vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací 8.9.1993 - 22.7.2011
1. Výzkum, vývoj, výroba a prodej: -obráběcích strojů, linek z těchto strojů, náhradních dílů, příslušenství, uzlů, manipulačních zařízení a řídících systémů - strojů pro obuvnický průmysl, linek z těchto strojů sesta- vených, náhradních dílů, příslušenství, uzlů, manipulačních za zení a řídících systémů k těmto strojům. -nástrojů , nářadí, přípravků, modelů a obalů -elektrotechnických a ostatních strojírenských výrobků zejména pro kompletaci hlavního oboru včetně náhradních dílů. -odlitků a výkovků 31.12.1990 - 8.9.1993
-forem 31.12.1990 - 8.9.1993
2. Kalení, chromování a další práce průmyslové povahy 31.12.1990 - 8.9.1993
3. Poskytování servisních a poradenských služeb 31.12.1990 - 8.9.1993
4. Výkon vyšších dodavatelských funkcí 31.12.1990 - 8.9.1993
5. Činnost vedoucího pracoviště VTR oboru 524.2 31.12.1990 - 8.9.1993
6. Stavební činnost a investiční výstavba 31.12.1990 - 8.9.1993
7. Provozování sociálních a kulturních zařízení společnosti a poskytování služeb s touto činností souvisejících, správa bytů, provoz předškolních zařízení 31.12.1990 - 8.9.1993
8. Vývoj, výroba a prodej výrobků a služeb v oblasti výpočetní techniky 31.12.1990 - 8.9.1993
9. Maloobchodní činnost ve vlastních prodejnách 31.12.1990 - 8.9.1993
13.Provádění dopravní služby pro lepší využití závodové dopravy. 31.12.1990 - 8.9.1993
10.Provádění elektromontážních prací 31.12.1990 - 8.9.1993
11.Provádění projekčních prací 31.12.1990 - 8.9.1993
12.Generální opravy strojů a zařízení 31.12.1990 - 8.9.1993

vedení firmy ZPS, a.s.

Statutární orgán ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jednají společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 27.9.1999
Způsob jednání: Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo a to buď: - společně všichni členové představenstva - společně dva členové představenstva, z nichž nejméně jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva - samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 14.1.1998 - 27.9.1999
Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo jeden člen představenstva a generální ředitel v rozsahu svého písemného pověření od představenstva. Všichni tak činí způsobem že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 28.3.1996 - 14.1.1998
Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo jeden člen představenstva a generální ředitel v rozsahu svého písemného pověření od představenstva. Všichni členové představenstva musí mít k podepisování písemné pověření od představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 8.9.1993 - 28.3.1996
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a nejméně jeden člen představen- stva. 31.12.1990 - 8.9.1993
člen představenstva JUDr. Karel Longaver 14.12.2015
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: Kollárova 225/8 , Kyjov 697 01
Předseda představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 26.1.2016
Vznik členství 29.5.2013
Vznik funkce 7.1.2016
Adresa: Slavíkova 1757/34 , Ostrava 708 00
předseda představenstva ing. Radomír Zbožínek 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Dlouhá 4570 , 760 01 Zlín Česká republika
místopředseda představenstva ing. Dobroslav Němec 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: U majáku 506 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva ing. Stanislav Lafek 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Malkovského 600 , Praha 199 00
člen představenstva ing. Jan Rollo CSc. 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Zdíkovská 3034/74 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Vladimír Ch U D Á R E K 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Dolnoveská 90 , Fryšták 763 16
člen představenstva Doc.ing. Zdeněk Molnar CSc. 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Nad Zlatnicí 2066/6 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Miroslav M A Ch A L Í N E K 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Padělky 0 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva Milan Maděrič 8.9.1993 - 14.9.1993
Adresa: Česká 4757 , Zlín 760 05
2. místopředseda ing. Jan Šedina 8.9.1993 - 11.5.1994
Adresa: Žalovská 434/28 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Pavel Žák 8.9.1993 - 11.5.1994
Adresa: Fantova 1757/9 , Praha 155 00
člen představenstva ing. Karel Hanzelka 8.9.1993 - 12.6.1995
Adresa: Padělky VI 3893 , Zlín 760 01
1. místopředseda ing. Dobroslav Němec 8.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: U Majáku 5059 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva ing. Miroslav Bartošík 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Slunečná 4555 , Zlín 760 05
předseda představenstva ing. Radomír Zbožínek 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Luční 4570 , Zlín 760 05
člen představenstva ing. Igor Rintel 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Bartókova 4169 , Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Antonín Kyncl 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Antala Staška 87 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Milan Maděryč 14.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Česká 4757 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Radovan Martínek 11.5.1994 - 22.4.1997
Adresa: Dr. E. Beneše 1111 , Neratovice 277 11
2. místopředseda Ing. Pavel Žák 11.5.1994 - 22.4.1997
Adresa: Fantova 1757/9 , Praha 155 00
člen představenstva ing. Rudolf Král 12.6.1995 - 22.4.1997
Adresa: Mirotická 763 , 142 00 Praha 4 Česká republika
1. místopředseda ing. Dobroslav Němec 28.3.1996 - 22.4.1997
Adresa: Pod Tlustou 5059 , Zlín 760 01
člen představenstva Milan Maděryč 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Česká 4757 , Zlín 760 05
člen představenstva ing. Antonín Kyncl 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Antala Staška 87 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva ing. Rudolf Král 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Mirotická 763 , 142 00 Praha 4 Česká republika
1. místopředseda představenstva ing. Dobroslav Němec 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Pod Tlustou 5059 , Zlín 760 01
2. místopředseda představenstva Ing. Pavel Žák 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Fantova 1757/9 , Praha 155 00
člen představenstva ing. Igor Rintel 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Bartókova 4169 , Bratislava Česká republika
členka představenstva Ing. Milena Jakubcová 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Žeretická 1663 , Praha 190 16
člen představenstva Ing. Igor Stratil 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Kpt. Jaroše 1342 , Neratovice 277 11
předseda představenstva ing. Radomír Zbožínek 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Luční 4570 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Dobroslav Němec 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Pod Tlustou 5059 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Petr Kellner 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Seifertova 599/93 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Ladislav Chvátal 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Krausova 605 , Praha 199 00
1. místopředseda představenstva Milan Maděryč 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Nad Vývozem 4872 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Svatopluk Sýkora 28.8.1998 - 21.6.1999
Adresa: Družicová 978/4 , Praha 161 00
předseda představenstva Ing. Radomír Zbožínek 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Zlínské Paseky 5154 , Zlín Česká republika
místopředseda představenstva Milan Maděryč 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Nad Vývozem 4872 , Zlín 760 05
místopředseda představenstva Ing. Josef Jungmann 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: V Aleji 984/33 , Rudná 252 19
člen představenstva Ing. Jan Zavřel CSc. 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Českolipská 381/25 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Petr Mlčák 21.6.1999 - 27.9.1999
Adresa: U Náhonu 5208 , Zlín 760 01
předseda představenstva Ing. Radomír Zbožínek 27.9.1999 - 12.1.2000
Adresa: Zlínské Paseky 5154 , Zlín Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Mlčák 27.9.1999 - 12.1.2000
Adresa: U Náhonu 5208 , Zlín 760 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Křížka 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: 103 , Veselá Česká republika
místopředseda představenstva Martin Janečka 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Lešetín I 679/8 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Pavel Novosad 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Hvozdná 326 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva Zdeněk Macko 12.1.2004 - 1.6.2006
Vznik funkce 28.11.2003
Zánik funkce 2.8.2004
Adresa: Rybníčky 2010/19 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva Tomáš Slovák 12.1.2004 - 16.7.2011
Zánik členství 28.2.2007
Vznik funkce 28.11.2003
Zánik funkce 28.2.2007
Adresa: Rybníčky 2010/19 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 12.1.2004 - 21.9.2015
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: Slavíkova 1757/34 , Ostrava 708 00
člen představenstva Otto Prigl 15.11.2004 - 21.9.2015
Vznik členství 2.8.2004
Adresa: Kloboučnická 1602/10 , Praha 140 00
člen představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 21.9.2015 - 14.12.2015
Zánik členství 28.2.2009
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: Slavíkova 1757/34 , Ostrava 708 00
člen představenstva Otto Prigl 21.9.2015 - 14.12.2015
Vznik členství 2.8.2004
Zánik členství 2.11.2009
Adresa: Kloboučnická 1602/10 , Praha 140 00
člen představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 14.12.2015 - 18.1.2016
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: Slavíkova 1757/34 , Ostrava 708 00
Předseda představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 18.1.2016 - 26.1.2016
Vznik členství 29.5.2013
Vznik funkce 7.1.2016
Adresa: Slavíkova 1757/34 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Radomír Jonák 14.12.2015 - 22.3.2016
Vznik členství 29.5.2013
Zánik členství 22.3.2016
Adresa: Hanušovická 122 , Staré Město 788 32

Dozorčí rada ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Jaroslav Plšek 21.9.2015
Vznik funkce 28.8.1998
Adresa: K Rybníkům 391 , Zlín 760 01
člen Ing. Bohumil Gančarčík 21.9.2015
Vznik funkce 29.9.1998
Adresa: Ševcovská 4075 , Zlín 760 01
člen Ing. Pavel Křížka 21.9.2015
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: 103 , Veselá 763 15
člen Doc.ing. Jiří Pokorný CSc. 8.9.1993 - 11.5.1994
Adresa: Příběnická 977/8 , Praha 130 00
člen ing. Emanuel Kodym CSc. 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Jeremenkova 763/88 , Praha 140 00
člen ing. Vladimír Chudárek 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Dolnoveská 90 , Fryšták 763 16
člen Doc.ing. Zdeněk Molnar CSc. 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Nad Zlatnicí 2066/6 , Praha 160 00
člen Doc.ing. Jan Rollo CSc. 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Závěrka 768/11 , Praha 169 00
člen František Šišák 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: 181 , Březolupy 687 13
člen Dr. Tomáš J. Baťa 11.5.1994 - 22.4.1997
Adresa:
člen ing. Emanuel Kodym CSc. 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Jeremenkova 763/88 , Praha 140 00
člen ing. Vladimír Chudárek 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Dolnoveská 90 , Fryšták 763 16
člen Robin Valdinger, Nar.28.9.1945 14.1.1998 - 14.1.1998
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
KT 10, 8AJ Surrey, Esher, 23 More Lane
člen Doc.ing. Zdeněk Molnár CSc. 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Nad Zlatnicí 2066/6 , Praha 160 00
člen Doc.ing. Jan Rollo CSc. 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Závěrka 768/11 , Praha 169 00
člen František Šišák 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: 181 , Březolupy 687 13
člen Jan Robin Valdinger, Nar.28.9.1945 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
KT 10, 8AJ Surrey, Esher, 23 More Lane
člen Ing. Bohumil Gančařík 28.8.1998 - 29.9.1998
Adresa: Ševcovská 4075 , Zlín 760 01
člen Dr. Tomáš J. Baťa, R.č. 140917/148 22.4.1997 - 27.9.1999
Adresa:
59 Wynfore Drive, North York /Toronto/, Ontario, M3C 1K3, Kanada
člen Ing. Jiří Rebenda 14.1.1998 - 27.9.1999
Adresa: Jindřicha Plachty 163 , Ústí nad Labem 403 31
člen Ing. Ivo Foltýn 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Trytova 1123/1 , Praha 198 00
člen Ing. Ladislav Chvátal 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Krausova 605 , Praha 199 00
člen Jaroslav Plšek 28.8.1998 - 12.1.2004
Adresa: Dřevnická 4132 , Zlín 760 01
člen Ing. Bohumil Gančarčík 29.9.1998 - 12.1.2004
Adresa: Ševcovská 4075 , Zlín 760 01
člen Ing. Pavel Řežábek 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 17.12.1999
Adresa: Revoluční 1006/5 , Praha 110 00
člen Ing. Miloš Melčák CSc. 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Obeciny 0 , 760 01 Zlín Česká republika
člen Ing. Jaroslav Jirát CSc. 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: U Hadovky 1854/8 , Praha 160 00
člen Ing. Ryszard Sikorski 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Pirinská 3250/1 , Praha 143 00
člen RNDr. Rudolf Samek 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 22.8.2000
Adresa: Červené domky 82/37 , Jihlava 586 01
člen Ing. Jaroslav Novotný CSc. 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Jeseniova 431/17 , Praha 130 00
člen JUDr. Václav Čmolík 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín 760 05
člen Ing. Pavel Křižka 12.1.2004 - 21.4.2008
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: 103 , Veselá 763 15
člen Jaroslav Plšek 12.1.2004 - 5.6.2013
Vznik funkce 28.8.1998
Adresa: Dřevnická 4132 , Zlín 760 01
člen Ing. Bohumil Gančarčík 12.1.2004 - 21.9.2015
Vznik funkce 29.9.1998
Adresa: Ševcovská 4075 , Zlín 760 01
člen Ing. Pavel Křížka 21.4.2008 - 21.9.2015
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: 103 , Veselá 763 15
člen Jaroslav Plšek 5.6.2013 - 21.9.2015
Vznik funkce 28.8.1998
Adresa: K Rybníkům 391 , Zlín 760 01

Sbírka Listin ZPS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 211/SL 49 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 7.1.2016 7.1.2016 20.1.2016 1
B 211/SL 48 ostatní jmenování členů předst. Krajský soud v Brně 11.4.2013 14.12.2015 16.12.2015 2
B 211/SL 46 usn. o konkursu a vyrovn. konkurs se zrušuje Krajský soud v Brně 2.2.2015 18.2.2015 4.3.2015 2
B 211/SL 45 usn. o konkursu a vyrovn. Usnesení Krajský soud v Brně 6.11.2007 18.2.2015 4.3.2015 19
B 211/SL 44 usn. o konkursu a vyrovn. opravuje se výrok usnesení Krajský soud v Brně 30.5.2002 18.2.2015 4.3.2015 2
B 211/SL 43 usn. o konkursu a vyrovn. prohlašuje se konkurs Krajský soud v Brně 5.10.1999 18.2.2015 4.3.2015 8
B 211/SL 42 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 1.4.2014 12.5.2014 29.5.2014 10
B 211/SL 41 účetní závěrka [2013]  k 29.05.2013 Krajský soud v Brně 12.11.2013 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 40 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 12.4.2013 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 39 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Brně 13.4.2012 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 38 účetní závěrka [2010] Krajský soud v Brně 15.4.2011 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 37 účetní závěrka [2009] Krajský soud v Brně 20.4.2010 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 36 účetní závěrka [2008] Krajský soud v Brně 21.4.2009 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 35 účetní závěrka [2007] Krajský soud v Brně 8.4.2008 12.5.2014 29.5.2014 10
B 211/SL 34 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 30.6.2006 15.4.2008 8
B 211/SL 33 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 30.4.2007 15.4.2008 7
B 211/SL 32 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 19.5.2005 6.3.2007 12
B 211/SL 31 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 5.4.2004 6.3.2007 12
B 211/SL 30 účetní závěrka -2002 Krajský soud v Brně 11.6.2003 6.3.2007 14
B 211/SL 29 účetní závěrka -2001 Krajský soud v Brně 28.6.2002 6.3.2007 14
B 211/SL 28 ostatní -ust. zvláštního spr. KP Krajský soud v Brně 5.5.2005 20.5.2005 4
B 211/SL 27 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.8.2004 18.11.2004 1
B 211/SL 26 notářský zápis - usnesení VH, NZ 158/04 Krajský soud v Brně 2.8.2004 18.11.2004 4
B 211/SL 25 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 6.4.2004 24.6.2004 8
B 211/SL 24 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 15.12.2003 15.1.2004 14
B 211/SL 23 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 8
B 211/SL 22 usn. o nařízení výk.rozh. -ustanovení opatrovníka Krajský soud v Brně 30.10.2003 15.1.2004 4
B 211/SL 21 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 2
B 211/SL 20 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 39
B 211/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 44
B 211/SL 18 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 8
B 211/SL 17 usn. o konkursu a vyrovn. - zproštění z funkce Krajský soud v Brně 27.4.2001 25.6.2001 3
B 211/SL 16 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Brně 7.10.1999 29.2.2000 2
B 211/SL 15 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 30.8.1999 7.10.1999 52
B 211/SL 14 ostatní - zápis ze zasedání Krajský soud v Brně 30.8.1999 7.10.1999 5
B 211/SL 13 ostatní - zápis o volbě, potvrzení Krajský soud v Brně 3.9.1999 7.10.1999 2
B 211/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.3.1999 28.6.1999 58
B 211/SL 11 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.5.1999 28.6.1999 5
B 211/SL 10 účetní závěrka - osvědčení audit.1997 Krajský soud v Brně 25.1.1999 17.3.1999 2
B 211/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 8.10.1998 23.11.1998 4
B 211/SL 8 ostatní - zápis o volbě doz. rady Krajský soud v Brně 29.5.1998 5.10.1998 4
B 211/SL 7 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 10.6.1998 5.10.1998 59
B 211/SL 6 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 23.2.1998 48
B 211/SL 5 ostatní - prohlášení Krajský soud v Brně 25.6.1997 23.2.1998 9
B 211/SL 4 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 26.6.1997 23.2.1998 14
B 211/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.6.1997 23.2.1998 79
B 211/SL 2 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Brně 26.8.1996 23.2.1998 19
B 211/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 19.5.1993 23.2.1998 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZPS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00009393
Jméno ZPS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 21.12.1990
Celkový počet živností: 13

Sídlo ZPS, a.s.

Živnosti a provozovny ZPS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1990
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 2 Vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1990
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1992
Zánik oprávnění 15.9.1997

Živnost č. 4 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1992
Zánik oprávnění 22.9.1997

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 6 Automatizované zpracování dat.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 8 Poskytování software.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 31.1.2001

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 11 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 12 Stavba strojů s mechanickým pohonem.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1994
Zánik oprávnění 18.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZPS, a.s.

Člen statutárního orgánu Otto Prigl
Člen statutárního orgánu JUDr. Ladislav Bědroň

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZPS, a.s.

IČO: 00009393
Firma: ZPS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo ZPS, a.s.

Sídlo: třída Tomáše Bati 5331, Zlín 760 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovoobráběcích strojů
tracking image