Firma ZPS, a.s. IČO 00009393


ZPS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

ZPS, a.s. (00009393) je Akciová společnost. Sídlí na adrese třída Tomáše Bati 5331, 760 01 Zlín Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1990 a je stále aktivní. ZPS, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ZPS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZPS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZPS, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o ZPS, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro ZPS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZPS, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 211
IČO (identifikační číslo osoby) 00009393
Jméno ZPS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 31.12.1990
Předloženo nové úplné znění Stanov společnosti ze dne 28. listopadu 2003. 12.1.2004
Část podniku prodána dne 22.6.2000 se souhlasem Krajskéhoobchodního soudu v Brně společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. IČ 26 21 5578 se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 5331, PSČ 762 08 nazákladě jediné smlouvy podle ustanovení § 27a) zák.č. 328/1991Sb. v platném znění. 14.2.2001
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valnéhromady konané dne 30.8.1999. 27.9.1999
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z hodnoty441 557 800,-Kč o 883 115 600,-Kč na hodnotu 1 324 673 400,-Kčupsáním 4 415 578 ks nových kmenových akcií v zaknihované podoběve formě na majitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii.Při upisování akcií společnosti se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění bez omezení.O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo společnosti.Po splnění zákonných podmínek půjde o akcie veřejněobchodovatelné.Upisování akcií proběhne ve dvou kolech, přičemž prvního kola semohou zúčastnit pouze stávající akcionáři společnosti v rozsahusvého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodníhozákoníku a druhého kola se mohou zúčastnit zájemci vybranípředstavenstvem společnosti, jak je uvedeno níže. 21.6.1999
2. Akcionáři společnosti mohou upisovat nové akcie v prvním koleupisování v rozsahu svého přednostního práva peněžitými vklady vsídle společnosti v pracovní dny v době od 8 do 15 hodin velhůtě dvou týdnů počínající 45.dnem následujícím po dni, v němžnabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým sepovoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku.Představenstvo uveřejní informace o přednostním právu způsobemurčeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady ve lhůtědo 15 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutírejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 21.6.1999
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200,-Kč mohouakcionáři upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 200,-Kč. Svyužitím přednostního práva lze upsat 4 415 578 ks novýchkmenových akcií v zaknihované podobě ve formě na majitele ojmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii. Emisní kurz novýchakcií upisovaných v prvním kole upisování je rovný 100%jmenovité hodnoty každé nové akcie.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva akcionáře jeprvní den upisovací lhůty v prvním kole upisování. Za účelemtechnického zabezpečení úpisu pozastaví ZPS převody akcií ZPSšest dnů přede dnem zahájení upisování do dne zahájeníupisování včetně. 21.6.1999
3. Všechny akcie, které nebudou upsány v prvním kole upisování svyužitím přednostního práva, budou ve smyslu ustanovení § 203odst.2 písm.d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání v druhémkole upisování zájemcům /společně dále jen ,,zájemci o upsání"/a to: 21.6.1999
a) věřitelům společnosti, tj. osobám, které mají za společnostíplatnou, nepromlčenou, prokazatelnou a nespornou pohledávku vjakékoli výši /dále jen ,,věřitelé"/ z titulu obchodního stykunebo z titulu úvěrů či půjček poskytnutých společností či ztitulu směnečných závazků společnosti /společně dále jen,,pohledávka" nebo ,,pohledávky"/ 21.6.1999
b) strategickému partnerovi či partnerům z řad tuzemských nebozahraničních subjektů, jejich kapitálový vstup do společnostimůže přispět k rozvoji jejího podnikání /dále jen,,investoři,,/. 21.6.1999
Zájemci o upsání doručí na adresu sídla společnosti k rukámpředsedy představenstva ve lhůtě počínající prvním dnemnásledujícím po skončení prvního kola upisování a končícídesátým dnem po skončení prvního kola upisování písemné oznámenío počtu akcií, o jejichž upsání mají zájem a o způsobu splacenís tím, že toto oznámení musí obsahovat adresu, na kteroupředstavenstvo zašle v případě výběru příslušného zájemce výzvuk upsání akcií společnosti v druhém kole upisování.V případě vkladu pohledávky zájemci o upsání budou dále voznámení identifikovat pohledávku nebo pohledávky, jimiž hodlajísplatit emisní kurs upsaných akcií společnosti, a to alespoňnásledujícími údaji za každou z vkládaných pohledávek: 21.6.1999
(i) právní titul vzniku pohledávky(ii) den vzniku pohledávky(iii) označení smlouvy či jiného dokumentu zakládajícího vznikpohledávek s tím, že úředně ověřená kopie smlouvy či jinéhodokumentu bude přiložena k oznámení zájemce(iv) výše pohledávky ke dni odeslání oznámení v korunáchčeských. 21.6.1999
Výběrem upisovatele nebo upisovatelů mezi zájemci o upsání jepověřeno představenstvo společnosti. 21.6.1999
Jediným kritériem výběru upisovatele nebo upisovatelů mezizájemci o upsání bude doporučení poradenské společnosti svyhodnocením nabídek zájemců o upsání odsouhlasené předempísemně ze strany koordinačního výboru věřitelských bank. 21.6.1999
Vybraní zájemci o upisování akcií budou představenstvemspolečnosti vyzváni k upsání akcií ve druhém koleupisování, nejpozději do zahájení druhého kola upisování. 21.6.1999
Věřitelé jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu jimiupsaných akcií společnosti vkladem své pohledávky nebopohledávek do základního jmění v souladu s ustanovením § 59odst.7 obchodního zákoníku, ve znění článku II zákona č.165/1998Sb.Investoři jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu jimiupsaných akcií společnosti peněžitými vklady nebo nepeněžitýmvkladem, kterým mohou být pouze odkoupené věřitelské pohledávkyza společností, příp. kombinací obou. 21.6.1999
4. Upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém koleupisování bude probíhat v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnůpočínající čtyřicátým dnem po ukončení prvního kola upisování vpracovní dny od 8 do 15 hodin.Upisovat lze nové kmenové akcie v zaknihované podobě ve formě namajitele o jmenovité hodnotě 200,-Kč na jednu akcii, a to i nadčástku navrhovaného zvýšení základního jmění bez omezení. Emisníkurz nových akcií upisovaných v druhém kole upisování je rovný100% jmenovité hodnoty každé nové akcie. Upisování akcií vdruhém kole bude probíhat bez přednostního práva akcionáře,protože je důležitým zájmem společnosti, aby upsané akcie mohlybýt splaceny nejen peněžitými vklady, ale i vložením pohledávekvěřitelů, a mohlo tak být sníženo úrokové zatížení společnosti. 21.6.1999
5. Upisovatelé jsou povinni splatit celou výši emisního kurzujimi upsaných akcií společnosti nejpozději do 15 dnů od skončeníkola, v němž akcie společnosti upsali. Upisovatelé, kteří splácíemisní kurz jimi upsaných akcií společnosti peněžitým vkladem,jsou povinni splatit celou výši emisního kurzu upsaných akcií naúčet č. 3148473/0300 vedený u Československé obchodní banky,a.s.pobočka Zlín nebo na účet č. 507-661/0100 vedený u Komerčníbanky a.s., pobočka Zlín. 21.6.1999
Upisovatelé, kteří splácí emisní kurz jimi upsaných akciíspolečnosti vkladem své pohledávky či pohledávek do základníhojmění společnosti za jejich příslušnou nominální hodnotu,uzavřou za tímto účelem v sídle společnosti se společnostísmlouvu o postoupení pohledávky tak, aby tato smlouva nabylaplatnosti a účinnosti nejpozději v poslední den lhůty prosplacení emisního kurzu upsaných akcií společnosti. 21.6.1999
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8.10.1998 ozáměru snížit základní jmění společnosti: 5.11.1998 - 10.3.1999
Valná hromada společnosti rozhodla dne 8.10.1998 o sníženízákladního jmění společnosti za účelem úhrady ztráty o1 766 231 200,-Kč z hodnoty 2 207 789 000,-Kč na hodnotu441 557 800,-Kč snížením jmenovité hodnoty, všech akciíspolečnosti ze stávající jmenovité hodnoty 1 000,-Kč na jednuakcii na jmenovitou hodnotu 200,-Kč na jednu akcii v souladu sustanovením § 216a odstavec 1.písm.b) obchodního zákoníku.Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede změnou zápisu o výšijmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cennýchpapírů na základě příkazu společnosti. 5.11.1998 - 10.3.1999
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 10.6.1998. 28.8.1998 - 27.9.1999
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadoukonanou dne 26.6.1997. 14.1.1998 - 27.9.1999
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valnéhromady konané dne 26.8.1996. 22.4.1997 - 27.9.1999
Akcie:1 562 943 ks akcií na majitele, jm.hodnoty 1 000,- Kč92 946 ks akcií zaměstnaneckých, jm.hodnoty 1 000,- Kč 12.6.1995 - 28.3.1996
Akcie:1 409 531 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000 Kč, na majitele92 946 ks akcií zaměstnaneckých jm. hod. 1 000 Kč, na jméno 25.5.1994 - 12.6.1995
Akcie:1,170.531 ks akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele92.946 ks akcií zaměstnaneckých jm. hod. 1.000 Kč, na jméno 11.5.1994 - 25.5.1994
Způsob založení: Společnost byla založena podle zakladatel-ského plánu min. strojírenství a elektrotechniky ČR vydanéhorozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky č.j. 138/190z 19.12.1990 s účinností od 31.12.1990. 31.12.1990

Kapitál ZPS, a.s.

zakladni jmění 441 558 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.3.1999
zakladni jmění 2 207 780 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.3.1996 - 10.3.1999
zakladni jmění 1 655 880 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.6.1995 - 28.3.1996
zakladni jmění 1 502 480 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.5.1994 - 12.6.1995
zakladni jmění 1 263 480 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.5.1994 - 25.5.1994
zakladni jmění 1 138 480 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.9.1993 - 11.5.1994
zakladni jmění 1 094 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.4.1992 - 8.9.1993
zakladni jmění 982 333 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1990 - 29.4.1992

Sídlo ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa třída Tomáše Bati 5331 , 760 01 Zlín Česká republika
třída Tomáše Bati 5331, 760 01 Zlín
21.9.2015
Adresa třída Tomáše Bati 5331 , 760 01 Zlín - Zlín Česká republika
Zlín - Zlín, třída Tomáše Bati 5331, PSČ 76001
19.1.2012 - 21.9.2015
Adresa Česká republika
Zlín, tř. Tomáše Bati
11.5.1994 - 19.1.2012
Adresa Zlín Česká republika
Zlín
31.12.1990 - 11.5.1994

Předmět podnikání ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 22.7.2011 - 26.1.2016
Obráběčství 22.7.2011 - 26.1.2016
Galvanizérství, smaltérství 22.7.2011 - 26.1.2016
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 22.7.2011 - 26.1.2016
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 22.7.2011 - 26.1.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2011 - 26.1.2016
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 12.6.1995 - 22.7.2011
Stavba strojů s mechanickým pohomen 8.9.1993 - 22.7.2011
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.9.1993 - 22.7.2011
Kovoobrábění 8.9.1993 - 22.7.2011
Zámečnictví 8.9.1993 - 22.7.2011
Galvanizace kovů 8.9.1993 - 22.7.2011
Automatizované zpracování dat 8.9.1993 - 22.7.2011
Poskytování software 8.9.1993 - 22.7.2011
Vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslovýchkooperací 8.9.1993 - 22.7.2011
1. Výzkum, vývoj, výroba a prodej:-obráběcích strojů, linek z těchto strojů, náhradních dílů,příslušenství, uzlů, manipulačních zařízení a řídících systémů- strojů pro obuvnický průmysl, linek z těchto strojů sesta-vených, náhradních dílů, příslušenství, uzlů, manipulačních zazení a řídících systémů k těmto strojům.-nástrojů , nářadí, přípravků, modelů a obalů-elektrotechnických a ostatních strojírenských výrobků zejménapro kompletaci hlavního oboru včetně náhradních dílů.-odlitků a výkovků 31.12.1990 - 8.9.1993
-forem 31.12.1990 - 8.9.1993
2. Kalení, chromování a další práce průmyslové povahy 31.12.1990 - 8.9.1993
3. Poskytování servisních a poradenských služeb 31.12.1990 - 8.9.1993
4. Výkon vyšších dodavatelských funkcí 31.12.1990 - 8.9.1993
5. Činnost vedoucího pracoviště VTR oboru 524.2 31.12.1990 - 8.9.1993
6. Stavební činnost a investiční výstavba 31.12.1990 - 8.9.1993
7. Provozování sociálních a kulturních zařízení společnostia poskytování služeb s touto činností souvisejících,správa bytů, provoz předškolních zařízení 31.12.1990 - 8.9.1993
8. Vývoj, výroba a prodej výrobků a služeb v oblasti výpočetnítechniky 31.12.1990 - 8.9.1993
9. Maloobchodní činnost ve vlastních prodejnách 31.12.1990 - 8.9.1993
13.Provádění dopravní služby pro lepší využití závodovédopravy. 31.12.1990 - 8.9.1993
10.Provádění elektromontážních prací 31.12.1990 - 8.9.1993
11.Provádění projekčních prací 31.12.1990 - 8.9.1993
12.Generální opravy strojů a zařízení 31.12.1990 - 8.9.1993

vedení firmy ZPS, a.s.

Statutární orgán ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Radomír Jonák 14.12.2015
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: Hanušovická 122 , 788 32 Staré Město Česká republika
Hanušovická 122, 788 32 Staré Město
člen představenstva JUDr. Karel Longaver 14.12.2015
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: Kollárova 225 , 697 01 Kyjov Česká republika
Kollárova 225/8, 697 01 Kyjov
Předseda představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 26.1.2016
Vznik členství 29.5.2013
Vznik funkce 7.1.2016
Adresa: Slavíkova 1757 , 708 00 Ostrava Česká republika
Slavíkova 1757/34, Poruba, 708 00 Ostrava
předseda představenstva Ing. Radomír Zbožínek 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Dlouhá 4570 , Zlín Česká republika
Zlín, Dlouhá 4570
místopředseda představenstva Ing. Dobroslav Němec 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: U majáku 506 , Zlín Česká republika
Zlín, U majáku 506
člen představenstva Ing. Stanislav Lafek 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Malkovského 600 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Malkovského 600
člen představenstva Ing. Jan Rollo CSc. 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Zdíkovská 74 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 74
člen představenstva Ing. Vladimír Chudárek 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Dolní Ves 90 , Fryšták Česká republika
Fryšták, Dolní Ves 90
člen představenstva Doc.Ing. Zdeněk Molnar CSc. 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Nad Blatnicí 6 , Praha Česká republika
Praha, Nad Blatnicí 6
člen představenstva Ing. Miroslav Machalínek 31.12.1990 - 8.9.1993
Adresa: Padělky IX 0 , Zlín Česká republika
Zlín, Padělky IX/4099
člen představenstva Milan Maděrič 8.9.1993 - 14.9.1993
Adresa: Česká 4757 , Zlín Česká republika
Zlín, Česká 4757
2. místopředseda Ing. Jan Šedina 8.9.1993 - 11.5.1994
Adresa: Žalovská 434 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Žalovská 434
člen představenstva Ing. Pavel Žák 8.9.1993 - 11.5.1994
Adresa: Fantova 1757 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Fantova 1757/9
člen představenstva Ing. Karel Hanzelka 8.9.1993 - 12.6.1995
Adresa: Padělky 3893 , Zlín Česká republika
Zlín, Padělky 3893
1. místopředseda Ing. Dobroslav Němec 8.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: U Majáku 5059 , Zlín Česká republika
Zlín, U Majáku 5059
člen představenstva Ing. Miroslav Bartošík 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Slunečná 4555 , Zlín Česká republika
Zlín, Slunečná 4555
předseda představenstva Ing. Radomír Zbožínek 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Luční 4570 , Zlín Česká republika
Zlín, Luční 4570
člen představenstva Ing. Igor Rintel 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Bartókova 4169 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Bartókova 4169
člen představenstva Ing. Antonín Kyncl 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Antala Staška 87 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Antala Staška 87
člen představenstva Milan Maděryč 14.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Česká 4757 , Zlín Česká republika
Zlín, Česká 4757
člen představenstva Ing. Radovan Martínek 11.5.1994 - 22.4.1997
Adresa: E. Beneše 1111 , Neratovice Česká republika
Neratovice, E. Beneše 1111/2
2. místopředseda Ing. Pavel Žák 11.5.1994 - 22.4.1997
Adresa: Fantova 1757 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Fantova 1757/9
člen představenstva Ing. Rudolf Král 12.6.1995 - 22.4.1997
Adresa: Mirotická 763 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mirotická 763
1. místopředseda Ing. Dobroslav Němec 28.3.1996 - 22.4.1997
Adresa: Pod Tlustou 5059 , Zlín Česká republika
Zlín, Pod Tlustou 5059
člen představenstva Milan Maděryč 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Česká 4757 , Zlín Česká republika
Zlín, Česká 4757
člen představenstva Ing. Antonín Kyncl 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Antala Staška 87 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Antala Staška 87
člen představenstva Ing. Rudolf Král 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Mirotická 763 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mirotická 763
1. místopředseda představenstva Ing. Dobroslav Němec 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Pod Tlustou 5059 , Zlín Česká republika
Zlín, Pod Tlustou 5059
2. místopředseda představenstva Ing. Pavel Žák 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Fantova 1757 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Fantova 1757/9
člen představenstva Ing. Igor Rintel 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Bartókova 4169 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Bartókova 4169
členka představenstva Ing. Milena Jakubcová 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Žeretická 1663 , Praha 6 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 6 - Újezd nad Lesy, Žeretická 1663
člen představenstva Ing. Igor Stratil 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Kpt. Jaroše 1342 , Neratovice Česká republika
Neratovice, Kpt. Jaroše 1342/16, okres Mělník
předseda představenstva Ing. Radomír Zbožínek 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Luční 4570 , Zlín Česká republika
Zlín, Luční 4570
člen představenstva Ing. Dobroslav Němec 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Pod Tlustou 5059 , Zlín Česká republika
Zlín, Pod Tlustou 5059
člen představenstva Ing. Petr Kellner 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Seifertova 93 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Seifertova 93
člen představenstva Ing. Ladislav Chvátal 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Krausova 605 , Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Krausova 605
1. místopředseda představenstva Milan Maděryč 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Nad vývozem 4872 , Zlín Česká republika
Zlín, Nad vývozem 4872
člen představenstva Ing. Svatopluk Sýkora 28.8.1998 - 21.6.1999
Adresa: Družicová 4 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Družicová 4
předseda představenstva Ing. Radomír Zbožínek 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Zlínské Paseky 5154 , Zlín Česká republika
Zlín, Zlínské Paseky 5154
místopředseda představenstva Milan Maděryč 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Nad vývozem 4872 , Zlín Česká republika
Zlín, Nad vývozem 4872
místopředseda představenstva Ing. Josef Jungmann 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: V Aleji 984 , Rudná Česká republika
Rudná, V Aleji 984
člen představenstva Ing. Jan Zavřel CSc. 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Českolipská 381 , Praha 9-Prosek Česká republika
Praha 9-Prosek, Českolipská 381
člen představenstva Ing. Petr Mlčák 21.6.1999 - 27.9.1999
Adresa: U Náhonu 5208 , Zlín Česká republika
Zlín, U Náhonu 5208
předseda představenstva Ing. Radomír Zbožínek 27.9.1999 - 12.1.2000
Adresa: Zlínské Paseky 5154 , Zlín Česká republika
Zlín, Zlínské Paseky 5154
člen představenstva Ing. Petr Mlčák 27.9.1999 - 12.1.2000
Adresa: U Náhonu 5208 , Zlín Česká republika
Zlín, U Náhonu 5208
místopředseda představenstva Ing. Pavel Křížka 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: 103 , Veselá Česká republika
Veselá 103
místopředseda představenstva Martin Janečka 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Lešetín I 679 , Zlín Česká republika
Zlín, Lešetín I 679/8
člen představenstva Ing. Pavel Novosad 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Hvozdná 326 , Zlín Česká republika
Zlín, Hvozdná 326
člen představenstva Zdeněk Macko 12.1.2004 - 1.6.2006
Vznik funkce 28.11.2003
Zánik funkce 2.8.2004
Adresa: Rybníčky 2010 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Rybníčky 2010/19, PSČ 74101
předseda představenstva Tomáš Slovák 12.1.2004 - 16.7.2011
Zánik členství 28.2.2007
Vznik funkce 28.11.2003
Zánik funkce 28.2.2007
Adresa: Rybníčky 2010 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
Nový Jičín, Rybníčky 2010/19, PSČ 74101
člen představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 12.1.2004 - 21.9.2015
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: Slavíkova 1757 , 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Slavíkova 1757, PSČ 70800
člen představenstva Otto Prigl 15.11.2004 - 21.9.2015
Vznik členství 2.8.2004
Adresa: Kloboučnická 10 , 140 00 Praha 4-Nusle Česká republika
Praha 4-Nusle, Kloboučnická 10, PSČ 14000
člen představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 21.9.2015 - 14.12.2015
Zánik členství 28.2.2009
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: Slavíkova 1757 , 708 00 Ostrava Česká republika
Slavíkova 1757/34, Poruba, 708 00 Ostrava
člen představenstva Otto Prigl 21.9.2015 - 14.12.2015
Vznik členství 2.8.2004
Zánik členství 2.11.2009
Adresa: Kloboučnická 1602 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Kloboučnická 1602/10, Nusle, 140 00 Praha 4
člen představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 14.12.2015 - 18.1.2016
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: Slavíkova 1757 , 708 00 Ostrava Česká republika
Slavíkova 1757/34, Poruba, 708 00 Ostrava
Předseda představenstva JUDr. Ladislav Bědroň 18.1.2016 - 26.1.2016
Vznik členství 29.5.2013
Vznik funkce 7.1.2016
Adresa: Slavíkova 1757 , 708 00 Ostrava Česká republika
Slavíkova 1757/34, Poruba, 708 00 Ostrava

Dozorčí rada ZPS, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Jaroslav Plšek 21.9.2015
Vznik funkce 28.8.1998
Adresa: K Rybníkům 391 , 760 01 Zlín Česká republika
K Rybníkům 391, Prštné, 760 01 Zlín
člen Ing. Bohumil Gančarčík 21.9.2015
Vznik funkce 29.9.1998
Adresa: Ševcovská 4075 , 760 01 Zlín Česká republika
Ševcovská 4075, 760 01 Zlín
člen Ing. Pavel Křížka 21.9.2015
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: 103 , 763 15 Veselá Česká republika
č.p. 103, 763 15 Veselá
člen Doc.Ing. Jiří Pokorný CSc. 8.9.1993 - 11.5.1994
Adresa: Příběnická 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Příběnická 8
člen Ing. Emanuel Kodym CSc. 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Jeremenkova 88 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jeremenkova 88
člen Ing. Vladimír Chudárek 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Dolní Ves 90 , Fryšták Česká republika
Fryšták, Dolní Ves 90
člen Doc.Ing. Zdeněk Molnar CSc. 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Nad Zlatnicí 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Zlatnicí 6
člen Doc.Ing. Jan Rollo CSc. 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: Závěrka 11 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Závěrka 11
člen František Šišák 8.9.1993 - 22.4.1997
Adresa: 181 , Březolupy Česká republika
Březolupy 181
člen Dr. Tomáš J Baťa 11.5.1994 - 22.4.1997
Adresa: Česká republika
.
člen Ing. Emanuel Kodym CSc. 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Jeremenkova 88 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jeremenkova 88
člen Ing. Vladimír Chudárek 22.4.1997 - 14.1.1998
Adresa: Dolní Ves 90 , Fryšták Česká republika
Fryšták, Dolní Ves 90, okres Zlín
člen Robin Valdinger 14.1.1998 - 14.1.1998
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
KT 10, 8AJ Surrey, Esher, 23 More Lane
člen Doc.Ing. Zdeněk Molnár CSc. 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Nad Zlatnicí 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Zlatnicí 6
člen Doc.Ing. Jan Rollo CSc. 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: Závěrka 11 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Závěrka 11
člen František Šišák 22.4.1997 - 28.8.1998
Adresa: 181 , Březolupy Česká republika
Březolupy 181, okres Uherské Hradiště
člen Jan Robin Valdinger 14.1.1998 - 28.8.1998
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
KT 10, 8AJ Surrey, Esher, 23 More Lane
člen Ing. Bohumil Gančařík 28.8.1998 - 29.9.1998
Adresa: Ševcovská 4075 , Zlín Česká republika
Zlín, Ševcovská 4075
člen Dr. Tomáš J Baťa 22.4.1997 - 27.9.1999
Adresa: Kanada
59 Wynfore Drive, North York /Toronto/, Ontario, M3C 1K3
člen Ing. Jiří Rebenda 14.1.1998 - 27.9.1999
Adresa: Jindřicha Plachty 163 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Jindřicha Plachty 163
člen Ing. Ivo Foltýn 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Trytova 1123 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Trytova 1123
člen Ing. Ladislav Chvátal 28.8.1998 - 27.9.1999
Adresa: Krausova 605 , Praha 9-Letňany Česká republika
Praha 9-Letňany, Krausova 605
člen Jaroslav Plšek 28.8.1998 - 12.1.2004
Adresa: Dřevnická 4132 , Zlín Česká republika
Zlín, Dřevnická 4132
člen Ing. Bohumil Gančarčík 29.9.1998 - 12.1.2004
Adresa: Ševcovská 4075 , Zlín Česká republika
Zlín, Ševcovská 4075
člen Ing. Pavel Řežábek 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 17.12.1999
Adresa: Staré Město , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Staré Město, Revoluční 1006/5
člen Ing. Miloš Melčák CSc. 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Obeciny IX 0 , Zlín Česká republika
Zlín, Obeciny IX/3617
člen Ing. Jaroslav Jirát CSc. 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Dejvice , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dejvice, U Hadovky 1854/8
člen Ing. Ryszard Sikorski 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Pirinská 3250 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Pirinská 3250
člen RNDr. Rudolf Samek 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 22.8.2000
Adresa: Červené domky 82 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Červené domky 82/37
člen Ing. Jaroslav Novotný CSc. 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Žižkov , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Žižkov, Jeseniova 431/17
člen JUDr. Václav Čmolík 27.9.1999 - 12.1.2004
Zánik funkce 28.11.2003
Adresa: Družstevní 4516 , Zlín Česká republika
Zlín, Družstevní 4516
člen Ing. Pavel Křižka 12.1.2004 - 21.4.2008
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: 763 15 Veselá 103 Česká republika
Veselá 103, PSČ 76315
člen Jaroslav Plšek 12.1.2004 - 5.6.2013
Vznik funkce 28.8.1998
Adresa: Dřevnická 4132 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Dřevnická 4132, PSČ 76001
člen Ing. Bohumil Gančarčík 12.1.2004 - 21.9.2015
Vznik funkce 29.9.1998
Adresa: Ševcovská 4075 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Ševcovská 4075, PSČ 76001
člen Ing. Pavel Křížka 21.4.2008 - 21.9.2015
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: 763 15 Veselá 103 Česká republika
Veselá 103, PSČ 76315
člen Jaroslav Plšek 5.6.2013 - 21.9.2015
Vznik funkce 28.8.1998
Adresa: K Rybníkům 391 , 760 01 Zlín Česká republika
K Rybníkům 391, Prštné, 760 01 Zlín

Sbírka Listin ZPS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 211/SL 49 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Brně 7.1.2016 7.1.2016 20.1.2016 1
B 211/SL 48 ostatní jmenování členů předst. Krajský soud v Brně 11.4.2013 14.12.2015 16.12.2015 2
B 211/SL 46 usn. o konkursu a vyrovn. konkurs se zrušuje Krajský soud v Brně 2.2.2015 18.2.2015 4.3.2015 2
B 211/SL 45 usn. o konkursu a vyrovn. Usnesení Krajský soud v Brně 6.11.2007 18.2.2015 4.3.2015 19
B 211/SL 44 usn. o konkursu a vyrovn. opravuje se výrok usnesení Krajský soud v Brně 30.5.2002 18.2.2015 4.3.2015 2
B 211/SL 43 usn. o konkursu a vyrovn. prohlašuje se konkurs Krajský soud v Brně 5.10.1999 18.2.2015 4.3.2015 8
B 211/SL 42 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 1.4.2014 12.5.2014 29.5.2014 10
B 211/SL 41 účetní závěrka [2013]  k 29.05.2013 Krajský soud v Brně 12.11.2013 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 40 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 12.4.2013 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 39 účetní závěrka [2011] Krajský soud v Brně 13.4.2012 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 38 účetní závěrka [2010] Krajský soud v Brně 15.4.2011 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 37 účetní závěrka [2009] Krajský soud v Brně 20.4.2010 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 36 účetní závěrka [2008] Krajský soud v Brně 21.4.2009 12.5.2014 29.5.2014 8
B 211/SL 35 účetní závěrka [2007] Krajský soud v Brně 8.4.2008 12.5.2014 29.5.2014 10
B 211/SL 34 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 30.6.2006 15.4.2008 8
B 211/SL 33 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 30.4.2007 15.4.2008 7
B 211/SL 32 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 19.5.2005 6.3.2007 12
B 211/SL 31 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 5.4.2004 6.3.2007 12
B 211/SL 30 účetní závěrka -2002 Krajský soud v Brně 11.6.2003 6.3.2007 14
B 211/SL 29 účetní závěrka -2001 Krajský soud v Brně 28.6.2002 6.3.2007 14
B 211/SL 28 ostatní -ust. zvláštního spr. KP Krajský soud v Brně 5.5.2005 20.5.2005 4
B 211/SL 27 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.8.2004 18.11.2004 1
B 211/SL 26 notářský zápis - usnesení VH, NZ 158/04 Krajský soud v Brně 2.8.2004 18.11.2004 4
B 211/SL 25 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 6.4.2004 24.6.2004 8
B 211/SL 24 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 15.12.2003 15.1.2004 14
B 211/SL 23 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 8
B 211/SL 22 usn. o nařízení výk.rozh. -ustanovení opatrovníka Krajský soud v Brně 30.10.2003 15.1.2004 4
B 211/SL 21 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 2
B 211/SL 20 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 39
B 211/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 44
B 211/SL 18 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 28.11.2003 15.1.2004 8
B 211/SL 17 usn. o konkursu a vyrovn. - zproštění z funkce Krajský soud v Brně 27.4.2001 25.6.2001 3
B 211/SL 16 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Brně 7.10.1999 29.2.2000 2
B 211/SL 15 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 30.8.1999 7.10.1999 52
B 211/SL 14 ostatní - zápis ze zasedání Krajský soud v Brně 30.8.1999 7.10.1999 5
B 211/SL 13 ostatní - zápis o volbě, potvrzení Krajský soud v Brně 3.9.1999 7.10.1999 2
B 211/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.3.1999 28.6.1999 58
B 211/SL 11 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.5.1999 28.6.1999 5
B 211/SL 10 účetní závěrka - osvědčení audit.1997 Krajský soud v Brně 25.1.1999 17.3.1999 2
B 211/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 8.10.1998 23.11.1998 4
B 211/SL 8 ostatní - zápis o volbě doz. rady Krajský soud v Brně 29.5.1998 5.10.1998 4
B 211/SL 7 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 10.6.1998 5.10.1998 59
B 211/SL 6 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 23.2.1998 48
B 211/SL 5 ostatní - prohlášení Krajský soud v Brně 25.6.1997 23.2.1998 9
B 211/SL 4 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 26.6.1997 23.2.1998 14
B 211/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.6.1997 23.2.1998 79
B 211/SL 2 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Brně 26.8.1996 23.2.1998 19
B 211/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 19.5.1993 23.2.1998 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZPS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00009393
Jméno ZPS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 21.12.1990
Celkový počet živností: 13

Sídlo ZPS, a.s.

Živnosti a provozovny ZPS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1990
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 2 Vykonávání a dodávky prací průmyslové povahy a průmyslových kooperací.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1990
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1992
Zánik oprávnění 15.9.1997

Živnost č. 4 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1992
Zánik oprávnění 22.9.1997

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 6 Automatizované zpracování dat.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 8 Poskytování software.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 31.1.2001

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 11 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.2012

Živnost č. 12 Stavba strojů s mechanickým pohonem.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1994
Zánik oprávnění 18.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZPS, a.s.

Člen statutárního orgánu Otto Prigl
Člen statutárního orgánu JUDr. Ladislav Bědroň

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZPS, a.s.

IČO: 00009393
Firma: ZPS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1991

Sídlo ZPS, a.s.

Sídlo: třída Tomáše Bati 5331, Zlín 760 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovoobráběcích strojů

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje ZPS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00009393
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00009393
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno ZPS, a.s.
Sídlo tř. Tomáše Bati 762 08 ZLÍN
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, ZLÍN, tel.: 577 617 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 9.3.2007

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00009393
Jméno firmy ZPS, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka urqxbbw
tracking image