Firma ZPA Industry a.s. IČO 00479730


ZPA Industry a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZPA Industry a.s. (00479730) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křenická 2257/16, Praha 100 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 5. 1990 a je stále aktivní. ZPA Industry a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZPA Industry a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZPA Industry a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZPA Industry a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZPA Industry a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZPA Industry a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11544
IČO (identifikační číslo osoby) 00479730
Jméno ZPA Industry a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.5.1990
Na Závody průmyslové automatizace - dodavatelský podnik, akciová společnost (ZPA - DP a. s.), identifikační číslo: 004 79 730, v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou organizaci přešlo jmění zanikající společnosti ZPA Industry a.s., Praha 10, Vršo vice, Petrohradská 438/13, PSČ 101 00, identifikační číslo: 263 47 661. 31.8.2010
1.Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem akciové společnosti Závody průmyslové automatizace - dodavatelský podnik, akciová společnost (ZPA - DP a.s.), se sídlem Praha 10, Petrohradská 438/13, PSČ: 101 00, identifikační číslo 004 79 730, dále jen "Společnost", je obchodní spole čnost ZPA Industry a.s., se sídlem Nejdek, Karlovarská č.p. 49, PSČ: 362 21, identifikační číslo 263 47 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1005, dále jen "Hlavní akcionář", která ke dni doručení její žád osti o svolání mimořádné valné hromady vlastnila a ke dni konání valné hromady vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Spol ečnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo prokázáno zápisem v seznamu akcionářů Společnosti a čestným prohlášením Hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem 475 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.0 00,-- Kč, (deset tisíc korun českých), vydaných Společností v listině podobě, tzn. akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 95% základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen 95% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a že je tudíž Hlavní akcionář oprávněn vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících ObchZ. 2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře Vlastnické právo ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, přechází na Hlavního akcionáře, a to uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že k tomut o dni přejde na Hlavního akcionáře vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou v takovém okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 48.866,-- Kč, (čtyřicet osm tisíc osm set šedesát šest korun českých) za každou jednu listinnou akcii Společnosti na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem ze dne 25. 3. 2009 vypracovaným znaleckým ústavem Appraising Alpha - znalecký ústav, s.r.o. se sídlem Praha 2 - Nové Město, Trojanova 2022/12, PSČ: 120 00, identifikační číslo 27417905 pod číslem 05-2 3/2009, dále jen "Znalecký posudek", který tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu Ve výrokové části Znaleckého posudku je ve vztahu k ocenění prováděnému za účelem stanovení výše protiplnění mimo jiné uvedeno, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč se rovná 48.866,-- Kč. Jak vyplývá ze Znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie na jméno vydané Společností v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč stanovena metodou majetkového ocenění (dále jen "metoda MO"). Jako druhá metoda ocenění byla zvolena metoda kapitalizace čistých odnímatelných výnosů, jež dle názoru znaleckého ústavu doplňuje metodu MO, přičemž tento způsob ocenění nebyl použit z těchto důvodů: a) výrazný rozdíl mezi majetkovou a výnosovou hodnotou podniku je dán skutečností, že Společnost prakticky ukončila své podnikatelské aktivity, kromě pronájmu nemovitého majetku - skladového areálu Chomutov. Kromě nemovitého majetku však Společnost dále v lastní bonitní pohledávky, dlouhodobé finanční investice a movitý majetek. b) vzhledem k této skutečnosti je výsledná hodnota podniku stanovena metodou MO, která lépe vystihuje stav podniku. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář Komerční bance, a s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1360, dále jen "Banka", což bylo Společnosti osvědčeno potvrzením pobočky této Banky v Nejdku ze dne 26. 5. 2009. Akciová společnost ZPA Industry a.s., se sídlem Nejdek, Karlovarská č.p. 49, PSČ: 362 21, identifikační číslo 263 47 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1005, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1, zákon a č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem Společnosti, oprávněným k přechodu akcií Společnosti od všech ostatních dosavadních vlastníků akcií (akcionářů) na osobu hlavního akcionáře Společnosti. 4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Banky, která dosavadním akcionářům, případně zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění ve výši dle bodu III. tohoto usnesení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10, (deseti) pracovn ích dnů po předložení akcií, a to v hotovosti, převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Oprávněná osoba je povinna sdělit způsob vyplacení protiplnění při předložení akcie. V případě, že neuvede způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění po skytnuto poštovní poukázkou. 5. Předložení akcií: Dosavadní vlastníci akcií (akcionáři) nebo zástavní věřitelé je předloží Společnosti do 30, (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře, a to v sídle Hlavního akcionáře, na adrese Nejdek, Karlovarská č.p. 49, PSČ: 362 21, v pracovní dny v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní akcionáři tyto akcie do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva (§ 183l odst. 3 ObchZ), případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce 15, (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 a 3 ObchZ. Proti plnění bude poskytnuto vždy vlastníku akcií, které přešly na Hlavního akcionáře, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude poskytnuta částka odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, (to neplatí v případě, že vlastník a kcií prokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). 8.7.2009 - 3.12.2010
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 2 400 000,- Kč představující hodnotu upsaných akcií. 14.6.1993 - 22.12.1993
Základní kapitál: 1 440 000,- Kčs, který je rozdělen na 240 akcií o jmenovité hodnotě 6000,- Kčs znějících na jméno 15.7.1991 - 14.6.1993
Základní kapitál: 1 105 000,- Kčs, který je rozdělen na 221 akcií po 5 000,- Kčs. 17.5.1990 - 15.7.1991

Aktuální kontaktní údaje ZPA Industry a.s.

Kapitál ZPA Industry a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.2.2010
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.1993 - 26.2.2010
zakladni jmění 2 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.6.1993 - 22.12.1993
zakladni jmění 1 440 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.7.1991 - 14.6.1993
zakladni jmění 1 105 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.5.1990 - 15.7.1991

Akcie ZPA Industry a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 19.9.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 27.9.2011 - 19.9.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 26.2.2010 - 27.9.2011
Akcie na jméno 10 000 Kč 500 22.12.1993 - 26.2.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 240 14.6.1993 - 22.12.1993
Akcie na jméno 6 000 Kč 240 15.7.1991 - 14.6.1993

Sídlo ZPA Industry a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křenická 2257/16 , Praha 100 00 11.11.2011
Adresa Petrohradská 438/13 , Praha 101 00 22.12.2006 - 11.11.2011
Adresa Karlovarská 49 , Nejdek 362 22 7.10.1994 - 22.12.2006
Adresa Nejdek, Česká republika Česká republika
17.5.1990 - 7.10.1994

Předmět podnikání ZPA Industry a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.7.2010
testování, měření a analýzy nádrží a produktovodů 16.10.2001
zprostředkování služeb v oblasti inspekce nádrží a produktovodů 16.10.2001
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 16.10.2001
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 16.10.2001
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 16.10.2001 - 18.7.2007
projektová činnost ve výstavbě 1.11.1999
projektování elektrických zařízení 1.11.1999
poskytování software 1.11.1999
automatizované zpracování dat 1.11.1999
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 1.11.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.11.1999
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.11.1999
zámečnictví 1.11.1999
nástrojařství 1.11.1999
kovoobráběčství 1.11.1999
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 1.11.1999 - 16.10.2001
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.10.1994 - 1.11.1999
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 7.10.1994 - 1.11.1999
poskytování software 14.6.1993 - 1.11.1999
projektování elektrických zařízení 14.6.1993 - 1.11.1999
projektová činnost v investiční výstavbě 14.6.1993 - 1.11.1999
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14.6.1993 - 1.11.1999
montáž a opravy měřící a regulační techniky 14.6.1993 - 1.11.1999
elektroinstalaterství 14.6.1993 - 1.11.1999
revize elektrických zařízení 14.6.1993 - 1.11.1999
automatické zpracování dat 14.6.1993 - 1.11.1999
pro čs. podniky i jiné organizace poskytovat nebo zajistit v oblasti systémů měření technologických veličin, automatické regulace, řídících automatů a systémů ASŘTP včetně návazných systémů na a) poradenskou službu b) vypracování projektů c) dodávky zařízení d) montáž zařízení e) uvádění do provozu f) servis na provozovaném zařízení 17.5.1990 - 14.6.1993

vedení firmy ZPA Industry a.s.

Statutární orgán ZPA Industry a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva David Gondzsala 25.7.2013
Vznik členství 28.6.2013
Vznik funkce 3.7.2013
Adresa: Zahradní 1334 , 362 21 Nejdek Česká republika
Zahradní 1334, 362 21 Nejdek
místopředseda Martin Holý 26.11.2015
Vznik členství 1.11.2015
Vznik funkce 2.11.2015
Adresa: Limnická 1355 , 362 22 Nejdek Česká republika
Limnická 1355, 362 22 Nejdek
člen Bc. Jan Bárta 26.11.2015
Vznik členství 1.11.2015
Adresa: Sokolovská 1023 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Sokolovská 1023/39, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
místopředseda představenstva Josef Halák 17.5.1990 - 15.7.1991
Adresa: Na Magistrálu 799 , 280 22 Kolín Česká republika
Kolín, Na Magistrálu 799, PSČ 28022
člen představenstva Josef David 17.5.1990 - 15.7.1991
Adresa: Česká republika
Praha 8, Kobyliská 652, Dol. Chabry, PSČ 18400
člen představenstva Zdeněk John 15.7.1991 - 7.10.1994
Adresa: 417 13 Modlany č. 77 Česká republika
Modlany č. 77, PSČ 41713
člen představenstva Josef Tůma 15.7.1991 - 7.10.1994
Adresa: Na rámech 698 , Ledeč n. Sázavou Česká republika
Ledeč n. Sázavou, Na rámech 698, okres Havlíčkův Brod
člen představenstva Robert Žítek 17.5.1990 - 4.9.1998
Adresa: Lipová 563 , 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, Lipová 563, PSČ 43151
předseda představenstva Ing. Petr Hasal 17.5.1990 - 2.11.1998
Adresa: Sevastopolská 846 , 362 22 Nejdek Česká republika
Nejdek, Sevastopolská 846, PSČ 36222
místopředseda představenstva Robert Žítek 4.9.1998 - 2.11.1998
Adresa: Lipová 563 , Klášterec nad Ohří Česká republika
Klášterec nad Ohří, Lipová 563, okres Chomutov, PSČ 43151
člen představenstva Václav Černý 7.10.1994 - 16.10.2001
Adresa: Cyrila Boudy 3130 , Kladno Česká republika
Kladno, Cyrila Boudy 3130
člen představenstva František Voráček 7.10.1994 - 8.7.2004
Zánik členství 13.9.2002
Adresa: 1. máje 946 , Nové Strašecí Česká republika
Nové Strašecí, 1. máje 946
člen představenstva Václav Černý 16.10.2001 - 8.7.2004
Zánik členství 13.9.2002
Adresa: Na Zelené 585 , 272 01 Kladno Česká republika
Kladno, Na Zelené 585, PSČ 27201
místopředseda představenstva Robert Žitek 2.11.1998 - 14.12.2004
Zánik členství 20.6.2003
Zánik funkce 20.6.2003
Adresa: Třešňová 1711 , 430 01 Kadaň Česká republika
Kadaň, Třešňová 1711, PSČ 43001
člen představenstva Klaus Fuchs 8.7.2004 - 14.12.2004
Vznik členství 13.9.2002
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Bezručova 976 , Nejdek Česká republika
Nejdek, Bezručova 976
předseda představenstva Ing. Petr Hasal 2.11.1998 - 8.11.2005
Zánik funkce 11.8.2004
Adresa: Limnická 846 , 362 22 Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 846, PSČ 36222
člen představenstva Jaroslav Vrba 14.12.2004 - 27.5.2009
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 6.5.2009
Adresa: Smetanova 701 , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Smetanova 701, PSČ 36221
člen představenstva Ing. Martin Hasal 14.12.2004 - 27.5.2009
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 6.5.2009
Adresa: Komenského 1253 , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Komenského 1253, PSČ 36221
předseda představenstva Ing. Petr Hasal 8.11.2005 - 27.5.2009
Vznik členství 15.6.2005
Zánik členství 6.5.2009
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 6.5.2009
Adresa: Limnická 846 , 362 22 Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 846, PSČ 36222
člen představenstva Ing. Martin Hasal 27.5.2009 - 20.1.2010
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 30.7.2009
Adresa: Dukelská 1344 , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Dukelská 1344, PSČ 36221
člen představenstva Jaroslav Vrba 27.5.2009 - 17.6.2010
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 7.6.2010
Adresa: Smetanova 701 , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Smetanova 701, PSČ 36221
předseda představenstva Ing. Petr Hasal 27.5.2009 - 17.6.2010
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 7.5.2009
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: Limnická 846 , 362 22 Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 846, PSČ 36222
člen představenstva Ing. Pavel Wolf 20.1.2010 - 17.6.2010
Vznik funkce 19.10.2009
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: Smetanova 511 , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Smetanova 511, PSČ 36221
člen představenstva Ing. Pavel Wolf 17.6.2010 - 12.7.2010
Vznik členství 7.6.2010
Adresa: Jungmannova , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Jungmannova 51377, PSČ 36221
předseda představenstva Ing. Jitka Janečková 17.6.2010 - 27.9.2011
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 12.9.2011
Vznik funkce 7.6.2010
Zánik funkce 12.9.2011
Adresa: Limnická 1317 , 362 22 Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 1317, PSČ 36222
člen představenstva Ing. Petr Hasal 17.6.2010 - 27.9.2011
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: Limnická 846 , 362 22 Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 846, PSČ 36222
člen představenstva Ing. Pavel Wolf 12.7.2010 - 27.9.2011
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: Jungmannova 1377 , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Jungmannova 1377, PSČ 36221
místopředseda představenstva Ing. Jiří Koula CSc. 27.9.2011 - 27.9.2011
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: Laudova 1015 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Laudova 1015/16, PSČ 16300
předseda představenstva Ing. Jan Smutný 27.9.2011 - 25.7.2013
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 12.9.2011
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Evropská 114 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Evropská 114/121, PSČ 16200
místopředseda představenstva Ing. Jiří Koula CSc. 27.9.2011 - 19.12.2013
Vznik členství 12.9.2011
Vznik funkce 12.9.2011
Adresa: Laudova 1015 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Laudova 1015/16, PSČ 16300
člen představenstva Ing. Antonín Felber 27.9.2011 - 7.9.2014
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: Husova 962 , 431 91 Vejprty Česká republika
Vejprty, Husova 962/68, PSČ 43191
místopředseda představenstva Ing. Jiří Koula CSc. 19.12.2013 - 15.7.2015
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 15.7.2015
Vznik funkce 12.9.2011
Zánik funkce 15.7.2015
Adresa: Laudova 1015 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Laudova 1015/16, Řepy, 163 00 Praha 6
člen představenstva Ing. Antonín Felber 7.9.2014 - 26.11.2015
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 31.10.2015
Adresa: Husova 962 , 431 91 Vejprty Česká republika
Husova 962/68, 431 91 Vejprty

Dozorčí rada ZPA Industry a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Antonín Wzatek 23.7.2014
Vznik členství 12.9.2011
Vznik funkce 18.10.2011
Adresa: Ovocná 250 , 736 01 Havířov Česká republika
Ovocná 250/1a, Životice, 736 01 Havířov
Člen dozorčí rady Ing. Antonín Felber 18.7.2016
Vznik členství 1.6.2016
Adresa: Husova 962 , 431 91 Vejprty Česká republika
Husova 962/68, 431 91 Vejprty
Člen dozorčí rady Ing. Irena Nebeská 18.7.2016
Vznik členství 1.6.2016
Adresa: Čajkovského 1708 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Čajkovského 1708/30, Žižkov, 130 00 Praha 3
člen František Voráček 14.6.1993 - 7.10.1994
Adresa: 1. máje 946 , Nové Strašecí Česká republika
Nové Strašecí, 1. máje 946
člen Alois Hejlek 14.6.1993 - 7.10.1994
Adresa: Hrnčířská 5 , Cheb Česká republika
Cheb, Hrnčířská 5
předseda Klaus Fuchs 14.6.1993 - 4.9.1998
Adresa: Bezručova 976 , Nejdek Česká republika
Nejdek, Bezručova 976
člen Zdeněk John 7.10.1994 - 4.9.1998
Adresa: 77 , Modlany Česká republika
Modlany č. 77
člen Klaus Fuchs 4.9.1998 - 8.7.2004
Zánik členství 13.9.2002
Adresa: Bezručova 976 , Nejdek Česká republika
Nejdek, Bezručova 976, okres Karlovy Vary
člen Ivan Hájek 14.6.1993 - 14.12.2004
Zánik členství 13.9.2002
Adresa: U klavirky 8 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U klavirky 8
předseda Zdeněk John 4.9.1998 - 14.12.2004
Zánik členství 20.6.2003
Zánik funkce 20.6.2003
Adresa: 77 , Modlany Česká republika
Modlany č. 77, okres Teplice
člen dozorčí rady František Voráček 14.12.2004 - 8.11.2005
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: 1. máje 946 , Nové Strašecí Česká republika
Nové Strašecí, 1. máje 946
předseda dozorčí rady Bc. Jitka Janečková 14.12.2004 - 8.11.2005
Vznik členství 28.4.2004
Vznik funkce 17.5.2004
Adresa: Limnická 1317 , Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 1317
člen dozorčí rady Markéta Šranková 14.12.2004 - 10.8.2006
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Suchá 144 , Nejdek Česká republika
Nejdek, Suchá 144
předseda dozorčí rady Ing. Jitka Janečková 8.11.2005 - 27.5.2009
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 6.5.2009
Vznik funkce 17.5.2004
Zánik funkce 6.5.2009
Adresa: Limnická 1317 , Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 1317
člen dozorčí rady Eva Bumbová 8.11.2005 - 27.5.2009
Vznik členství 15.6.2005
Zánik členství 6.5.2009
Adresa: Limnická 1256 , Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 1256
člen dozorčí rady Jana Hasalová 10.8.2006 - 27.5.2009
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 6.5.2009
Adresa: Dukelská 1344 , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Dukelská 1344, PSČ 36221
člen dozorčí rady Eva Bumbová 27.5.2009 - 17.6.2010
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 7.6.2010
Adresa: Limnická 1256 , Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 1256
člen dozorčí rady Jana Hasalová 27.5.2009 - 17.6.2010
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 7.6.2010
Adresa: Dukelská 1344 , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Dukelská 1344, PSČ 36221
předseda dozorčí rady Ing. Jitka Janečková 27.5.2009 - 17.6.2010
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 7.5.2009
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: Limnická 1317 , Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 1317
člen dozorčí rady Ing. Martin Benda 17.6.2010 - 27.9.2011
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: J.A.Gagarina 1183 , 362 22 Nejdek Česká republika
Nejdek, J.A.Gagarina 1183, PSČ 36222
člen dozorčí rady Michaela Pospíšilová 17.6.2010 - 27.9.2011
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: J.A.Gagarina 1184 , 362 22 Nejdek Česká republika
Nejdek, J.A.Gagarina 1184, PSČ 36222
předseda dozorčí rady Jaroslav Vrba 17.6.2010 - 27.9.2011
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 12.9.2011
Vznik funkce 7.6.2010
Zánik funkce 12.9.2011
Adresa: Smetanova 701 , 362 21 Nejdek Česká republika
Nejdek, Smetanova 701, PSČ 36221
člen dozorčí rady Ing. Jana Píšová 27.9.2011 - 11.11.2011
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: Slovenská republika
97202 Opatovice nad Nitrou 20
člen dozorčí rady Ing. Antonín Wzatek 27.9.2011 - 11.11.2011
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: Ovocná 250 , 736 01 Havířov Česká republika
Havířov, Ovocná 250/1a, PSČ 73601
předseda dozorčí rady Ing. Jana Píšová 11.11.2011 - 25.7.2013
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 18.10.2011
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Slovenská republika
97202 Opatovice nad Nitrou 20
předseda dozorčí rady Markéta Baňková 25.7.2013 - 1.10.2013
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 20.9.2013
Vznik funkce 16.7.2013
Zánik funkce 20.9.2013
Adresa: Štemberova 669 , 155 31 Praha 5 Česká republika
Štemberova 669, Lipence, 155 31 Praha 5
místopředseda dozorčí rady Ing. Antonín Wzatek 11.11.2011 - 23.7.2014
Vznik členství 12.9.2011
Vznik funkce 18.10.2011
Adresa: Ovocná 250 , 736 01 Havířov Česká republika
Havířov, Ovocná 250/1a, PSČ 73601
člen dozorčí rady Bc. Jan Bárta 11.11.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 7.10.2011
Adresa: Bezejmenná 57 , 362 25 Nová Role Česká republika
Nová Role, Bezejmenná 57/16, PSČ 36225
člen dozorčí rady Bc. Jan Bárta 25.7.2014 - 25.2.2015
Vznik členství 7.10.2011
Adresa: Fibichova 763 , 360 17 Karlovy Vary Česká republika
Fibichova 763/2a, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
předseda dozorčí rady Jan Smutný 1.10.2013 - 10.7.2015
Vznik členství 20.9.2013
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 20.9.2013
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Evropská 114 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Evropská 114/121, Veleslavín, 162 00 Praha 6
člen dozorčí rady Bc. Jan Bárta 25.2.2015 - 26.11.2015
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 31.10.2015
Adresa: Sokolovská 1023 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Sokolovská 1023/39, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
člen Ing. Jiří Vacátko 26.11.2015 - 18.7.2016
Vznik členství 1.11.2015
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: Toužimská 1720 , 323 00 Plzeň Česká republika
Toužimská 1720/12, Bolevec, 323 00 Plzeň

Prokura ZPA Industry a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Petr Hasal 19.10.2010 - 27.9.2011
Adresa: Limnická 846 , 362 22 Nejdek Česká republika
Nejdek, Limnická 846, PSČ 36222

Sbírka Listin ZPA Industry a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11544/SL 63 notářský zápis [NZ 668/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.11.2015 23.12.2015 11.2.2016 25
B 11544/SL 62 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 8.12.2015 7.1.2016 23
B 11544/SL 61 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.10.2015 18.11.2015 30.11.2015 3
B 11544/SL 60 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2015 3.7.2015 15.7.2015 2
B 11544/SL 58 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 6.10.2014 15.10.2014 5
B 11544/SL 57 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 6.10.2014 15.10.2014 18
B 11544/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.12.2013 1.7.2014 18.9.2014 17
B 11544/SL 55 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 28.6.2013 17.7.2013 26.7.2013 8
B 11544/SL 53 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 3.7.2013 17.7.2013 26.7.2013 2
B 11544/SL 52 ostatní zpráva o podnik. čin. 2011 Městský soud v Praze 16.4.2012 9.7.2012 7.8.2012 1
B 11544/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.6.2012 18.7.2012 32
B 11544/SL 50 výroční zpráva 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.10.2011 19.12.2011 2
B 11544/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 1335/2011 Městský soud v Praze 12.9.2011 20.10.2011 23
B 11544/SL 49 ostatní - zápis z předst. Městský soud v Praze 12.9.2011 19.10.2011 2
B 11544/SL 48 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 12.9.2011 19.10.2011 5
B 11544/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2011 19.10.2011 1
B 11544/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.9.2011 19.10.2011 1
B 11544/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2011 19.10.2011 1
B 11544/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.9.2011 19.9.2011 12
B 11544/SL 38 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2010 Městský soud v Praze 1.1.2010 1.9.2010 8
B 11544/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 14
B 11544/SL 36 notářský zápis -NZ114/2010-proj.přeměn.fúze Městský soud v Praze 18.6.2010 1.9.2010 15
B 11544/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.6.2010 29.6.2010 1
B 11544/SL 41 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.6.2010 29.6.2010 1
B 11544/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.6.2010 29.6.2010 1
B 11544/SL 39 notářský zápis NZ 98/2010 Městský soud v Praze 7.6.2010 29.6.2010 19
B 11544/SL 35 ostatní -projekt přeměny-fúze slouč. Městský soud v Praze 28.4.2010 28.4.2010 28.4.2010 9
B 11544/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.11.2009 31.3.2010 1
B 11544/SL 33 ostatní -rozh.jedin.akcio. Městský soud v Praze 19.10.2009 31.3.2010 1
B 11544/SL 32 notářský zápis NZ 417/2009 Městský soud v Praze 14.12.2009 11.3.2010 7
B 11544/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.2009 Městský soud v Praze 30.9.2009 11.3.2010 14
B 11544/SL 30 notářský zápis NZ 86/2009 Městský soud v Praze 27.5.2009 23.7.2009 119
B 11544/SL 26 notářský zápis NZ 414/2006 - rozh. MVH Městský soud v Praze 15.11.2006 21.12.2006 22.12.2006 15
B 11544/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.7.2006 27.7.2006 10.8.2006 1
B 11544/SL 24 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.6.2006 27.7.2006 10.8.2006 8
B 11544/SL 23 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 22.6.2005 28.6.2005 19.10.2005 2
B 11544/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - volba předsedy představ. Městský soud v Praze 17.6.2005 28.6.2005 19.10.2005 1
B 11544/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - volba dle zápisu VH Městský soud v Praze 15.6.2005 28.6.2005 19.10.2005 9
B 11544/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 16.5.2005 20.7.2005 10.8.2005 18
B 11544/SL 19 podpisové vzory statut. orgánů Městský soud v Praze 19.5.2004 4.8.2004 19.11.2004 3
B 11544/SL 18 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 28.4.2004 4.8.2004 19.11.2004 5
B 11544/SL 17 podpisové vzory statut. orgánů Městský soud v Praze 13.8.2003 4.8.2004 19.11.2004 2
B 11544/SL 16 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 20.6.2003 4.8.2004 19.11.2004 4
B 11544/SL 15 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 13.9.2002 4.8.2004 19.11.2004 4
B 11544/SL 14 ostatní - zpráva auditora 2003 Městský soud v Praze 23.4.2004 21.9.2004 29.9.2004 2
B 11544/SL 13 účetní závěrka 2003 Městský soud v Praze 22.4.2004 26.6.2003 11.6.2004 10
B 11544/SL 12 podpisové vzory - Klaus Fuchs Městský soud v Praze 27.1.2003 26.6.2003 11.6.2004 1
B 11544/SL 11 notářský zápis NZ 206/02-rozh.MVH Městský soud v Praze 9.11.2002 26.6.2003 11.6.2004 5
B 11544/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Městský soud v Praze 12.6.2003 28.7.2003 1.8.2003 19
B 11544/SL 8 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 5.4.2001 28.7.2003 1.8.2003 21
B 11544/SL 10 ostatní - zápis z MVH Městský soud v Praze 13.9.2002 28.7.2003 1.8.2003 7
B 11544/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.2001 13.8.2001 10.10.2001 13
B 11544/SL 5 notářský zápis NZ 151/2001 Městský soud v Praze 11.5.2001 13.8.2001 10.10.2001 11
B 11544/SL 7 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 25.8.2000 1.8.2001 13.9.2001 20
B 11544/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2000 23.3.2001 27.3.2001 13
B 11544/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.5.1999 21.9.1999 24.11.1999 13
B 11544/SL 2 notářský zápis NZ 166/99, N 169/99 Městský soud v Praze 7.5.1999 21.9.1999 24.11.1999 5
B 11544/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Městský soud v Praze 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZPA Industry a.s.

IČO (identifikační číslo) 00479730
Jméno ZPA Industry a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 7

Sídlo ZPA Industry a.s.

Živnosti a provozovny ZPA Industry a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Závodu míru 241/70, Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny 1011253364
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.1.2017

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Závodu míru 241/70, Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny 1011253364
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Závodu míru 241/70, Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny 1011253364
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Závodu míru 241/70, Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny 1011253364
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.6.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Závodu míru 241/70, Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny 1011253364
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.7.2018

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.6.1999

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.6.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Závodu míru 241/70, Karlovy Vary 360 17
Identifikační číslo provozovny 1011253364
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017

Živnost č. 8 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 8.6.2001

Živnost č. 10 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 1.4.1996

Živnost č. 11 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 24.9.1996

Živnost č. 12 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 1.4.1996

Živnost č. 13 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 24.9.1996

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.11.2000

Živnost č. 16 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1992
Zánik oprávnění 24.9.1996

Živnost č. 20 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1993
Zánik oprávnění 24.9.1996

Živnost č. 22 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2001
Zánik oprávnění 9.7.2007

Živnost č. 26 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZPA Industry a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. David Gondzsala
Člen statutárního orgánu Jaroslav Vrba
Člen statutárního orgánu Ing. Lumír Al-Dabagh

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZPA Industry a.s.

IČO: 00479730
Firma: ZPA Industry a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1990

Sídlo ZPA Industry a.s.

Sídlo: Křenická 2257/16, Praha 100 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba spotřební elektroniky
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
Elektrické instalace
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image