Firma ZOD 11. KVĚTEN a.s. IČO 00108120


ZOD 11. KVĚTEN a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

ZOD 11. KVĚTEN a.s. (00108120) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 262 31 Milín čp. 136 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 1952 a je stále aktivní. ZOD 11. KVĚTEN a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o ZOD 11. KVĚTEN a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZOD 11. KVĚTEN a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZOD 11. KVĚTEN a.s. na rzp.cz
Detailní informace o ZOD 11. KVĚTEN a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro ZOD 11. KVĚTEN a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8499
IČO (identifikační číslo osoby) 00108120
Jméno ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 14.6.1952
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 25% slovy dvacet pět procent základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. 18.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 7 17.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014
Předmět podnikání: zemědělská výroba vrozsahu Osvědčení ozápisu do evidence zemědělského podnikatele čj. 33586/05Str poř.č. 0001 vydaném obecním živnostenským úřadem MěÚ Příbram dne 24.10.2005. 14.7.2009
Valná hromada společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. konaná dne 14.4.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto:1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 53.327.000,-- Kč, slovy: padesát tři milionů tři sta dvacet sedm tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem o částku 476.000,-- Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 53.803.000,-- Kč, slovy: padesát tři miliony osm set tři tisíc korun českých, a to upsáním:a) 47, slovy: čtyřiceti sedmi, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie,b) 6, slovy: šesti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky.3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých.4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům ? oprávněným osobám dle zákona číslo 42/1992 Sb. společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. takto: Jméno Příjmení akcie akcie a´10.000,-- Kč a´ 1.000,-- KčRadka Maříková, r.č. 66 61 17/1649 16 5Stanislav Bučil, r.č. 32 07 31/005 31 1.5. Akcie budou jednotlivými předem učenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den.7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisova 18.6.2007 - 4.3.2008
Valná hromada společnosti dne 9.4.2005 rozhadla:ozvýšení základního kapitálu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. svyloučením přednostního práva akcionářů kúpisu nových akcií takto:l. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 51.645.000,-- Kč, slovy: padesát jedna milionů šest set čtyřicet pět tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem očástku 1.682.000,-- Kč, slovy: jeden milion šest set osmdesát dva tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 53.327.000,-- Kč, slovy: padesát tři miliony tři sta dvacet sedm tisíc korun českých, ato upsáním: a) 160, slovy: jedno sto šedesáti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, vlistinné podobě, snimiž nejsou spojenažádná zvláštní práva, ojmenovité hodnotě 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, b) 82, slovy: dvaaosmdesáti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, vlistinné podobě, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry.Práva spojená snovými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti.2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upísování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky.3. Emisní kurs každé nové akcie ojmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie ojmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých.4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou sohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty kupsání předem určeným zájemcům - oprávněným osobám dle zákona 42/1992 Sb. společnostiZOD 11. KVĚTEN a.s. takto:Příjmení Jméno kcie akcie á 10.000,- Kč á 1.000,- KčPavel Volf,r.č. 65 07 20/1338 4 8Jaroslava Zuzová, r.č. 70 51 25/1119 2 8Marie Vondrová, r.č. 53 55 21/172 3 6Milena Daňková,r.č. 65 59 26/2182 15 5Pavel Vrba, r.č. 66 11 17/1347 15 5Jana Hradilíková, r.č. 63 51 03/0895 21 8Zdeněk Flíček Ing, r.č. 64 09 04/1430 32 5Miroslav Vrba, r.č. 62 05 20/1970 16 7Marie Kobrlová, r.č. 48 60 03/026 26 8Lidmila Sirotková, r.č. 30 52 02/012 18 6Hana Uzlová, r.č. 48 55 25/060 7 8Petr Jungbauer, r.č. 63 01 16/0063 1 5Miluše Jungbauerová,r.č.65 52 10/1633 0 35. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy oupsání akcií, která bude po úřední 23.6.2005 - 13.2.2006
Členská schůze dne 29.3.2003 rozhodla o změně právní formy Zemědělsko - obchodního družstva 11. květen Milín na akciovou společnost ZOD 11. KVĚTEN a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 77/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. 23.7.2003
Obchodní firma Zemědělsko - obchodní družstvo 11. květen Milín se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vymazává z obchodního rejstříku z oddílu DrXCVII, vložky 531 z důvodu změny právní formy.O změně právní formy Zemědělsko - obchodního družstva 11. květen Milín na akciovou společnost ZOD 11. KVĚTEN a.s. rozhodla členská schůze dne 29.3.2003. Rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 77/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku v Praze v oddíle B, vložce 8499. 23.7.2003 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze družstva ze dne 21.6.1991 byly přijaty+ změny stanov družstva.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze družstva konané dne 18.1.1989 bylypřijaty nové stanovy družstva. 11.1.1990 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 11.1.1990 - 23.7.2003
Ručení:Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva podle míry svéhozavinění až do výše podílové části mzdy. 11.1.1990 - 12.5.1993
Rozhodnutím členské schůze byly v r. 1976 přijaty doplňky čl. 41vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV vPříbrami dne 17.5.1984.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.1.1985 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí Odboru VLHZ Okresního národního výboru vPříbrami ze dne 13.5.1983, čj. 1214-ZVLH-Tu se doplňuje předmětčinnosti. 8.6.1983 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí Odboru VLHZ Okresního národního výboru vPříbrami ze dne 12.3.1982, čj.ZVLH-523-82-Tu se doplňuje předmětčinnosti. 19.5.1982 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze konané dne 16.7.1977 a 15.12.1977 poschválení radou ONV v Příbrami ze dne 19.4.1978:a) sloučilo seJednotné zemědělské družstvo ve Smolotelích s tímto družstvem kedni 1.1.1978b) byly přijaty vlastní stanovy družstva.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.8.1978 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze konané dne 16.7.1977 a 15.12.1977 poschválení radou ONV v Příbrami ze dne 19.4.1978:a) sloučilo seJednotné zemědělské družstvo ve Smoleticích s tímto družtvem kedni 1.1.1978.b) byly přijaty vlastní stanovy družstva.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.8.1978 - 2.8.1978
Usnesením výroční členské schůze dne 27.2.76 byly přijatyvlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne16.12.76 a zaregistrované.Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1978 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze byl dne 20.2.1970 přijat doplněkčlánku 4 vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONVv Příbrami dne 24.7.1970.Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.8.1970 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí ONV v Příbrami ze dne 24.3.1966 č.j. Zem203.3/1966 Dv. s l o u č i l a s e ku dni 13.3.1960 Jednotnázemědělská družstva v Lešeticích, Jerusalémě a v Konětopech stímto družstvem. 1.4.1966 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze konané dne 20.2.1965 byly přijatyvlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 45/1. 20.1.1966 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 20.1.1966 - 23.7.2003
Podle těchto stanov předtavenstvo se skládá z 11 členů. 20.1.1966 - 11.1.1990
Rozhodnutím členské schůze byly dne 28.11.1961 přijaty vlastnístanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 azaregistrované pod poř. č. 56. 17.4.1962 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 17.4.1962 - 23.7.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. 17.4.1962 - 20.1.1966
Rozhodnutím členské schůze byly dne 30.10.1959 přijaty doplňkyvlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV vPříbrami dne 3.12.1959.Změny týkají se vnitřních poměrů družstva. 12.1.1960 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze ze dne 31.7.1957 byly přijaty vlastnístanovy družstva, potvrzené radou ONV v Příbrami dne 25.10.1957a zaregistrované pod č. poř. 1. 28.2.1958 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 28.2.1958 - 23.7.2003
Představenstvo se skládá ze sedmi členů. 28.2.1958 - 17.4.1962
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanováchjednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15.2.1953 prvnímcelostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev aschválených dne 17.2.1953 vládou republiky Československé. 5.10.1953 - 23.7.2003
Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. 5.10.1953 - 28.2.1958
Údaje o zřízení:Družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesenímONV v Příbrami ze dne 31.5.1949. 14.6.1952 - 23.7.2003
Členský podíl 100,-Kčs je splatný nejpozději do 6 měsíců odpřijetí za člena. 14.6.1952 - 5.10.1953
Ručení nejvýše dvojnásobkem členského podíllu. 14.6.1952 - 5.10.1953
Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 3 -8 členů. 14.6.1952 - 5.10.1953

Kapitál ZOD 11. KVĚTEN a.s.

zakladni jmění 53 803 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.3.2008
zakladni jmění 53 327 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2006 - 4.3.2008
zakladni jmění 51 645 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.7.2003 - 13.2.2006
zakladni jmění 21 793 700 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.2002 - 23.7.2003
zakladni jmění 34 058 600 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.1993 - 6.5.2002

Sídlo ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 262 31 Milín čp. 136 Česká republika
Milín čp. 136, PSČ 26231
23.7.2003
Adresa Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
14.6.1952 - 23.7.2003

Předmět podnikání ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.7.2014
zemědělská výroba 14.7.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 25.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.5.2009
obráběčství 25.5.2009 - 17.7.2014
pokrývačství, tesařství 25.5.2009 - 17.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.5.2009 - 17.7.2014
nakládání sodpady (vyjma nebezpečných) 15.6.2004 - 25.5.2009
zednictví 12.5.1993 - 17.7.2014
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 12.5.1993 - 25.5.2009
silniční motorová doprava 12.5.1993 - 25.5.2009
kovoobrábění 12.5.1993 - 25.5.2009
tesařství 12.5.1993 - 25.5.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 12.5.1993 - 25.5.2009
poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jiné podnikatelské subjekty a vlastní členy v rámci živnosti volné 12.5.1993 - 25.5.2009
zemní práce těžkou mechanizacív rámci živnosti volné 12.5.1993 - 25.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.5.1993 - 25.5.2009
poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jinépodnikatelské subjekty a valstní členy v rámci živnosti volné, 12.5.1993 - 12.5.1993
3 e/ obchodní činnost ve vnitřním obchodě 31.12.1991 - 12.5.1993
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě a rybnících s chovem ryb, které užívá. 11.1.1990 - 12.5.1993
2) Družstvoa) poskytuje práce a služby pro občany na úsecích- dopravy nákladními automobily a traktory, s platností do31.12.1990- prodeje písku z vlastní pískovny- vazeb věnců a kyticb) prodává výpěstky z vlastního střediska zahradnictví(zelenina, květiny) organizacím a občanům, 11.1.1990 - 12.5.1993
4) Případné přebytky z hospodářské činnosti může družstvorealizovat formou prodeje k uspokojování poptávky členskézákladny, případně široké veřejnosti v souladu se závaznouprávní normou. 11.1.1990 - 12.5.1993
3) Předměte jiné hospodářské činnosti je:a) oprava dřevěných palet,b) výroba nových palet,c) kooperace s organizacemi strojírenské výroby,d) opravy a údržba na území hl. m. Prahy na úseku stavebníma elektroúdržby pro soc. organizace. 11.1.1990 - 12.5.1993
3) Předměte jiné hospodářské činnosti je:a) oprava dřevěných palet,b) výroba nových palet,c) kooperace s organizacemi strojírenské výroby, 11.1.1990 - 11.1.1990
střední opravy palet pro k.p. Rakona Rakovník 8.6.1983 - 11.1.1990
výroba leteckých součástek pro n.p. Motorlet Praha 8.6.1983 - 11.1.1990
výroba komerčního nářadí pro k.p.TONA Pečky 19.5.1982 - 11.1.1990
stavební činnost 2.8.1978 - 8.12.1981
opravářská činnost 2.8.1978 - 8.12.1981
výroba dřevěných jednoduchých výrobků pro n.p. TESLA Strašnice 2.8.1978 - 8.12.1981
výroba a prodej zeleniny, sadby, květin v rámci svépomoci a prosoc. organizace 2.8.1978 - 8.12.1981
zimní posyp a prohrnování vozovek 18.4.1978 - 2.8.1978
výroba a prodej zeleniny, sadby, květin, věnců, ozdobnéhokvětinového zboží, ozdobných keřů. 18.4.1978 - 2.8.1978
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnostido 31.12.1978. 3.4.1978 - 9.7.1987
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnostido 31.12.1977. 29.6.1976 - 3.4.1978
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnostido 31.12.1975. 19.4.1974 - 29.6.1976
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnostido 31.12.1973. 17.9.1973 - 19.4.1974
Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD. 25.10.1970 - 11.1.1990
Přídružená výroba podle čl. 4 schválených vlastních stanov adoplňků:-těžba písku, stanoviště v obvodu družstva, 25.10.1970 - 11.1.1990
zahradnictví. 25.10.1970 - 18.4.1978
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1970, 25.10.1970 - 17.9.1973

vedení firmy ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Statutární orgán ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Zbyněk Fiala 13.5.2013
Vznik členství 13.4.2013
Vznik funkce 13.4.2013
Adresa: 63 , 262 31 Cetyně Česká republika
č.p. 63, 262 31 Cetyně
místopředseda představenstva Petr Pelikán 13.5.2013
Vznik členství 13.4.2013
Vznik funkce 13.4.2013
Adresa: 57 , 262 31 Cetyně Česká republika
č.p. 57, 262 31 Cetyně
člen Dana Kotová 13.5.2013
Vznik členství 13.4.2013
Adresa: 96 , 262 31 Bohostice Česká republika
č.p. 96, 262 31 Bohostice
člen František Mikula 13.5.2013
Vznik členství 13.4.2013
Adresa: 104 , 262 63 Smolotely Česká republika
č.p. 104, 262 63 Smolotely
člen Eva Pilecká 13.5.2013
Vznik členství 13.4.2013
Adresa: 52 , 262 31 Radětice Česká republika
č.p. 52, 262 31 Radětice
člen Alois Poslušný 13.5.2013
Vznik členství 13.4.2013
Adresa: 47 , 262 31 Bohostice Česká republika
č.p. 47, 262 31 Bohostice
člen František Kolka 13.5.2013
Vznik členství 13.4.2013
Adresa: 2 , 262 63 Smolotely Česká republika
č.p. 2, 262 63 Smolotely
Člen František Hadač 14.6.1952 - 25.5.1957
Adresa: 49 , Milín Česká republika
Milín 49, okres Příbram
Člen Jaroslav Růžička 14.6.1952 - 25.5.1957
Adresa: 50 , Milín Česká republika
Milín 50, okres Příbram
Člen Božena Maříková 14.6.1952 - 25.5.1957
Adresa: 144 , Milín Česká republika
Milín 144, okres Příbram
Předseda Bohumír Rulc 14.6.1952 - 25.5.1957
Adresa: 128 , Milín Česká republika
Milín 128, okres Příbram
Místopředseda Alois Štětina 14.6.1952 - 17.4.1964
Adresa: 2 , Milín Česká republika
Milín 2, okres Příbram
Člen František Mařík 14.6.1952 - 17.4.1964
Adresa: 111 , Milín Česká republika
Milín 111, okres Příbram
Člen Josef Zrostlík 14.6.1952 - 17.4.1964
Adresa: 107 , Milín Česká republika
Milín 107, okres Příbram
Člen Václav Marek 25.5.1957 - 17.4.1964
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Člen Antonín Sirotek 25.5.1957 - 17.4.1964
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Člen Jiljí Bejček 25.5.1957 - 9.3.1966
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Člen Marie Rendlová 17.4.1964 - 9.3.1966
Adresa: 34 , Konětopy Česká republika
Konětopy 34, okres Mělník
Člen Marie Kokešová 17.4.1964 - 9.3.1966
Adresa: 48 , Konětopy Česká republika
Konětopy 48, okres Mělník
Člen Václav Soukeník 17.4.1964 - 9.3.1966
Adresa: 11 , Jerusalém Česká republika
Jerusalém 11
Člen Rudolf Vítek 17.4.1964 - 9.3.1966
Adresa: 19 , Milín Česká republika
Milín 19, okres Příbram
Člen Václav Muzikář 17.4.1964 - 5.5.1969
Adresa: 1 , Lešetice Česká republika
Lešetice 1, okres Příbram
Člen Václav Buřič 17.4.1964 - 5.5.1969
Adresa: 217 , Milín Česká republika
Milín 217, okres Příbram
Člen Josef Flíček 17.4.1964 - 5.5.1969
Adresa: 24 , Lešetice Česká republika
Lešetice 24, okres Příbram
Člen Vojtěch Noha 17.4.1964 - 5.5.1969
Adresa: 20 , Jerusalém Česká republika
Jerusalém 20
Člen Marta Jarolímková 9.3.1966 - 5.5.1969
Adresa: 2 , Milín Česká republika
Milín 2, okres Příbram
Člen Vladimír Mařík 5.5.1969 - 29.5.1972
Adresa: 1 , Jerusalém Česká republika
Jerusalém 1
Člen Antonín Sirotek 5.5.1969 - 29.5.1972
Adresa: 2 , Milín Buk Česká republika
Milín Buk 2
Předseda Ing. Vladimír Čaloun 25.5.1957 - 17.10.1978
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Člen Karel Kroužecký 17.4.1964 - 17.10.1978
Adresa: 8 , Milín Česká republika
Milín 8, okres Příbram
Člen Jaroslav Bolina 9.3.1966 - 17.10.1978
Adresa: 217 , Milín Česká republika
Milín 217, okres Příbram
Člen Soběslav Kokeš 9.3.1966 - 17.10.1978
Adresa: 48 , Konětopy Česká republika
Konětopy 48, okres Mělník
Člen Miloslav Hájek 9.3.1966 - 17.10.1978
Adresa: 5 , Konětopy Česká republika
Konětopy 5, okres Mělník
Člen Jaroslav Benda 9.3.1966 - 17.10.1978
Adresa: 9 , Jerusalém Česká republika
Jerusalém 9
Člen Jaroslav Kuba ml. 5.5.1969 - 17.10.1978
Adresa: 10 , Lešetice Česká republika
Lešetice 10, okres Příbram
Člen František Karas 5.5.1969 - 17.10.1978
Adresa: 67 , Příbram III Česká republika
Příbram III 67
Člen MVDr. Bohdan Ritachl 29.5.1972 - 17.10.1978
Adresa: 21 , Buk Česká republika
Buk 21
Člen František Mařík 29.5.1972 - 17.10.1978
Adresa: 45 , Milín Česká republika
Milín 45, okres Příbram
Člen Marta Kostínková 5.5.1969 - 21.6.1982
Adresa: 10 , Milín Buk Česká republika
Milín Buk 10
Člen Miloslav Valta 17.10.1978 - 21.6.1982
Adresa: 75 , Pečice Česká republika
Pečice 75, okres Příbram
Člen Josef Veselý 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 17 , Smololety Česká republika
Smololety 17
Člen Stanislav Hrabák 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 84 , Dalskabáty Česká republika
Dalskabáty 84
Člen Vlasta Burianová 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 24 , Radětice Česká republika
Radětice 24
Člen Václav Soukeník 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 11 , Jeruzalém Česká republika
Jeruzalém 11
Člen Václav Petrus 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 36 , Milín Česká republika
Milín 36, okres Příbram
Člen Ing. Vladimír Čaloun 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: Milín Česká republika
Milín, okres Příbram
Předseda Ing. Jiří Opl 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 159 , Milín Česká republika
Milín 159, okres Příbram
Člen Ing. Stanislav Zelenka 21.6.1982 - 8.6.1983
Adresa: 61 , Starosedlský Hrádek Česká republika
Starosedlský Hrádek 61, okres Příbram
Člen Miloslav Vondřich 17.10.1978 - 20.5.1987
Adresa: 20 , Brod Česká republika
Brod 20
Člen Jaromír Straka 8.6.1983 - 20.5.1987
Adresa: 93 , Smololely Česká republika
Smololely 93
Člen Karel Kočí 8.6.1983 - 20.5.1987
Adresa: 267 , Milín Česká republika
Milín 267, okres Příbram
Člen Jaroslav Jonák 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: 54 , Cetyně Česká republika
Cetyně 54, okres Příbram
Člen Milena Pelcnerová 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: 113 , Smololety Česká republika
Smololety 113
Člen Pavel Lédl 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: 267 , Milín Česká republika
Milín 267, okres Příbram
Člen Květuše Kubová 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: 10 , Lešetice Česká republika
Lešetice 10, okres Příbram
Člen Václav Vítek 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: 77 , Smololety Česká republika
Smololety 77
Člen Josef Vondra 21.6.1982 - 11.1.1990
Adresa: 267 , Milín Česká republika
Milín 267, okres Příbram
Člen Pavel Bučil 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: 50 , Smololely Česká republika
Smololely 50
Člen Miloslav Mach 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: 55 , Cetyně Česká republika
Cetyně 55, okres Příbram
Člen Josef Záruba 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: 22 , Radětice Česká republika
Radětice 22
Člen Eliška Pechoušová 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: 24 , Konětopy Česká republika
Konětopy 24, okres Mělník
Člen Zdeněk Machovec 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: 462 , Příbram VII Česká republika
Příbram VII 462
Člen Vladimír Kutil 20.5.1987 - 11.1.1990
Adresa: 76 , Pečice Česká republika
Pečice 76, okres Příbram
Člen Miroslav Mařík 20.5.1987 - 11.1.1990
Adresa: 33 , Smolotely Česká republika
Smolotely 33, okres Příbram
Člen Ing. Josef Štefány 20.5.1987 - 11.1.1990
Adresa: 266 , Milín Česká republika
Milín 266, okres Příbram
Místopředseda Ing. Josef Štefány 11.1.1990 - 12.5.1993
Adresa: 266 , Milín Česká republika
Milín 266, okres Příbram
Místopředseda Zbyněk Fiala 12.5.1993 - 12.5.1993
Adresa: 64 , Ostyně Česká republika
Ostyně 64
Člen Josef Kuba 12.5.1993 - 12.5.1993
Adresa: 37 , Luh Česká republika
Luh 37
Místopředseda Zbyněk Fiala 12.5.1993 - 12.5.1993
Adresa: 64 , Cetyně Česká republika
Cetyně 64, okres Příbram
Předseda Ing. Stanislav Zelenka 8.6.1983 - 24.4.1996
Adresa: 61 , Starosedlský Hrádek Česká republika
Starosedlský Hrádek 61, okres Příbram
Člen Alois Poslušný 12.5.1993 - 24.4.1996
Adresa: 47 , Bohostice Česká republika
Bohostice 47, okres Příbram
Člen Václav Smíšek 12.5.1993 - 24.4.1996
Adresa: 19 , Stěžov Česká republika
Stěžov 19
Člen Josef Zrostlík 12.5.1993 - 24.4.1996
Adresa: 11 , Myšlovice Česká republika
Myšlovice 11
Člen František Hlaváč 12.5.1993 - 24.4.1996
Adresa: 511 , Příbram VI Česká republika
Příbram VI 511
Člen Vladimír Kutil 14.9.1993 - 24.4.1996
Adresa: 76 , Pečice Česká republika
Pečice 76, okres Příbram
Místopředseda Zbyněk Fiala 12.5.1993 - 25.10.2001
Adresa: 63 , Cetyně Česká republika
Cetyně 63, okres Příbram
Člen Miloslav Hájek 12.5.1993 - 25.10.2001
Adresa: 266 , Milín Česká republika
Milín 266, okres Příbram
Člen Josef Kouba 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 37 , Luh Česká republika
Luh 37
Člen Stanislav Doubek 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 3 , Pečičky Česká republika
Pečičky 3
Člen Miloslav Melichar 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 1053 , Dobříš Česká republika
Dobříš 1053, okres Příbram
Člen Bohuslav Broum 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 2 , Příbram Česká republika
Příbram 2/411
Člen Miloslav Karas 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 3 , Myšlovice Česká republika
Myšlovice 3
Předseda Karel Šmatlák 24.4.1996 - 25.10.2001
Adresa: Dubno 77 , 261 01 Příbram Česká republika
Příbram, Dubno 77, PSČ 26101
Člen Josef Jarolímek 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: Káčiň 2 , Dolní Hbity Česká republika
Dolní Hbity, Káčiň 2, okres Příbram, PSČ 26262
Člen František Karas 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: Lešetice 3 , Milín Česká republika
Milín, Lešetice 3, okres Příbram, PSČ 26231
Člen Petr Pelikán 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: Cetyně 57 , Pečice Česká republika
Pečice, Cetyně 57, okres Příbram, PSČ 26232
Člen Jiří Sláma 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: Životice 18 , Milín Česká republika
Milín, Životice 18, okres Příbram, PSČ 26231
Člen Vlastimil Smetanka 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: Pečice 7 , Pečice Česká republika
Pečice, Pečice 7, okres Příbram, PSČ 26232
Předseda Karel Šmatlák 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: Dubno 77 , 261 01 Příbram I Česká republika
Příbram I, Dubno 77, PSČ 26101
Místopředseda Zbyněk Fiala 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: Cetyně 63 , Milín Česká republika
Milín, Cetyně 63, okres Příbram, PSČ 26231
Člen Miloslav Hájek 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 266 , 262 31 Milín Česká republika
Milín 266, okres Příbram, PSČ 26231
člen Petr Pelikán 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: Milín , 262 31 Cetyně 57 Česká republika
Cetyně 57, Milín, PSČ 262 31
Člen František Mikula 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 104 , 262 63 Smolotely Česká republika
Smolotely 104, okres Příbram, PSČ 26263
Člen Eva Pilecká 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: Milín , 252 31 Radětice 52 Česká republika
Radětice 52, Milín, PSČ 252 31
Člen Alois Poslušný 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 47 , 262 31 Bohostice Česká republika
Bohostice 47, okres Příbram, PSČ 26231
Člen Pavel Bučil 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 50 , 262 63 Smolotely Česká republika
Smolotely 50, okres Příbram, PSČ 26263
Člen Miroslav Pospíšil 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 66 , 262 31 Cetyně Česká republika
Cetyně 66, okres Příbram, PSČ 26231
Člen František Kolka 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 2 , 262 63 Smolotely Česká republika
Smolotely 2, okres Příbram, PSČ 26263
Člen Jiří Sláma 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 262 31 Životice 18 Česká republika
Životice 18, PSČ 26231
předseda Karel Šmatlák 23.7.2003 - 10.2.2005
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 5.11.2004
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 5.11.2004
Adresa: 261 01 Dubno 77 Česká republika
Dubno 77, PSČ 26101
místopředseda Zbyněk Fiala 23.7.2003 - 10.2.2005
Vznik členství 23.7.2003
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 8.12.2004
Adresa: 262 31 Cetyně 63 Česká republika
Cetyně 63, PSČ 26231
místopředseda představenstva Petr Pelikán 10.2.2005 - 12.3.2005
Vznik členství 23.7.2003
Vznik funkce 8.12.2004
Adresa: 263 31 Cetyně 37 Česká republika
Cetyně 37, PSČ 26331
člen Petr Pelikán 23.7.2003 - 23.6.2005
Vznik členství 23.7.2003
Vznik funkce 23.7.2003
Adresa: 262 31 Cetyně 57 Česká republika
Cetyně 57, PSČ 26231
člen Miloslav Hájek 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: Nádražní 266 , 262 31 Milín Česká republika
Milín, Nádražní 266, PSČ 26231
člen František Mikula 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 104 Česká republika
Smolotely 104, PSČ 26263
člen Eva Pilecká 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 252 31 Radětice 52 Česká republika
Radětice 52, PSČ 25231
člen Alois Poslušný 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 262 31 Bohostice 47 Česká republika
Bohostice 47, PSČ 26231
člen Pavel Bučil 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 50 Česká republika
Smolotely 50, PSČ 26263
člen Miroslav Pospíšil 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 262 31 Cetyně 66 Česká republika
Cetyně 66, PSČ 26231
člen František Kolka 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 2 Česká republika
Smolotely 2, PSČ 26263
člen Jiří Sláma 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 262 31 Vrančice - Životice 18 Česká republika
Vrančice - Životice 18, PSČ 26231
předseda představenstva Zbyněk Fiala 10.2.2005 - 21.8.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 23.7.2008
Vznik funkce 8.12.2004
Zánik funkce 23.7.2008
Adresa: 263 31 Cetyně 63 Česká republika
Cetyně 63, PSČ 26331
místopředseda představenstva Petr Pelikán 12.3.2005 - 21.8.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 23.7.2008
Vznik funkce 8.12.2004
Zánik funkce 23.7.2008
Adresa: Cetyně 57 Česká republika
Cetyně 57, PSČ 262 31 Milín
člen představenstva Miloslav Hájek 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: Nádražní 266 , 262 31 Milín Česká republika
Milín, Nádražní 266, PSČ 26231
člen představenstva František Mikula 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 104 Česká republika
Smolotely 104, PSČ 26263
člen představenstva Eva Pilecká 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 262 31 Radětice 52 Česká republika
Radětice 52, PSČ 26231
člen představenstva Alois Poslušný 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 262 31 Bohostice 47 Česká republika
Bohostice 47, PSČ 26231
člen představenstva Pavel Bučil 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 50 Česká republika
Smolotely 50, PSČ 26263
člen představenstva Miroslav Pospíšil 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 262 31 Cetyně 66 Česká republika
Cetyně 66, PSČ 26231
člen představenstva František Kolka 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 262 63 Smolotely 2 Česká republika
Smolotely 2, PSČ 26263
člen Jiří Sláma 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 262 31 Vrančice - Životice 18 Česká republika
Vrančice - Životice 18, PSČ 26231
předseda představenstva Zbyněk Fiala 21.8.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 24.7.2008
Vznik funkce 24.7.2008
Adresa: 63 , 262 31 Cetyně Česká republika
Cetyně 63, okres Příbram, PSČ 26231
místopředseda představenstva Petr Pelikán 21.8.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 24.7.2008
Vznik funkce 24.7.2008
Adresa: 57 , 262 31 Cetyně Česká republika
Cetyně 57, okres Příbram, PSČ 26231
člen Pavel Bučil 13.5.2013 - 17.7.2014
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 12.4.2014
Zánik funkce 12.4.2014
Adresa: 50 , 262 63 Smolotely Česká republika
č.p. 50, 262 63 Smolotely
člen Jiří Sláma 13.5.2013 - 17.7.2014
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 12.4.2014
Zánik funkce 12.4.2014
Adresa: Životice 18 , 262 31 Vrančice Česká republika
Životice 18, 262 31 Vrančice

Dozorčí rada ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Marie Boukalová 17.7.2014
Vznik členství 18.4.2014
Vznik funkce 18.4.2014
Adresa: 77 , 262 42 Třebsko Česká republika
č.p. 77, 262 42 Třebsko
člen dozorčí rady Pavel Bučil 17.7.2014
Vznik členství 18.4.2014
Adresa: 50 , 262 63 Smolotely Česká republika
č.p. 50, 262 63 Smolotely
člen dozorčí rady Jiří Sláma 17.7.2014
Vznik členství 18.4.2014
Adresa: Životice 18 , 262 31 Vrančice Česká republika
Životice 18, 262 31 Vrančice
Předseda Marie Boukalová 23.7.2003 - 25.5.2009
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 18.4.2009
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 18.4.2009
Adresa: 262 42 Třebsko čp. 77 Česká republika
Třebsko čp. 77, PSČ 26242
Člen Věra Smetanková 23.7.2003 - 25.5.2009
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 15.4.2009
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: 262 31 Pečice čp. 7 Česká republika
Pečice čp. 7, PSČ 26231
Člen Josef Kouba 23.7.2003 - 25.5.2009
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 18.4.2009
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 18.4.2009
Adresa: Pečičky 37 , 262 31 Pečice Česká republika
Pečice, Pečičky čp. 37, PSČ 26231
člen dozorčí rady Josef Kouba 25.5.2009 - 7.1.2014
Vznik členství 18.4.2009
Zánik členství 21.11.2013
Adresa: 37 , 262 31 Pečice - Pečičky Česká republika
Pečice - Pečičky 37, okres Příbram, PSČ 26231
předseda dozorčí rady Marie Boukalová 25.5.2009 - 11.7.2014
Vznik členství 18.4.2009
Zánik členství 18.4.2014
Vznik funkce 18.4.2009
Zánik funkce 18.4.2014
Adresa: 77 , 262 42 Třebsko Česká republika
Třebsko 77, okres Příbram, PSČ 26242
člen dozorčí rady Věra Smetanková 25.5.2009 - 17.7.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 18.4.2014
Zánik funkce 18.4.2014
Adresa: 7 , 262 31 Pečice Česká republika
Pečice 7, okres Příbram, PSČ 26231
předseda dozorčí rady Marie Boukalová 11.7.2014 - 17.7.2014
Vznik členství 18.4.2009
Zánik členství 18.4.2014
Vznik funkce 18.4.2009
Zánik funkce 18.4.2014
Adresa: 77 , 262 42 Třebsko Česká republika
č.p. 77, 262 42 Třebsko

Sbírka Listin ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8499/SL 49 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 29.5.2015 5.6.2015 5
B 8499/SL 48 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 29.5.2015 5.6.2015 2
B 8499/SL 47 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 29.5.2015 5.6.2015 7
B 8499/SL 46 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.12.2014 17.12.2014 4
B 8499/SL 45 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.12.2014 17.12.2014 7
B 8499/SL 44 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 15.12.2014 17.12.2014 2
B 8499/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 110/2014 Městský soud v Praze 13.5.2014 11.7.2014 11.8.2014 14
B 8499/SL 41 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 3.12.2013 9.12.2013 4
B 8499/SL 40 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 3.12.2013 9.12.2013 1
B 8499/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.11.2011 18.11.2011 10
B 8499/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 20
B 8499/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 7.8.2006 7.8.2006 38
B 8499/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 11.5.2005 23.5.2005 0
B 8499/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 12.5.2004 24.5.2004 0
B 8499/SL 8 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.4.2004 12.5.2004 24.5.2004 0
B 8499/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 77/03 - zm. práv. formy Městský soud v Praze 5.5.2003 30.7.2003 1.8.2003 0
B 8499/SL 5 notářský zápis NZ76/03 Městský soud v Praze 5.5.2003 30.7.2003 1.8.2003 0
B 8499/SL 4 účetní závěrka 1.1.2003-28.2.2003,audit Městský soud v Praze 28.2.2003 30.7.2003 1.8.2003 0
B 8499/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 22.11.2001 0
B 8499/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.2001 22.11.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

IČO (identifikační číslo) 00108120
Jméno ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Příbram
Vznik první živnosti: 30.4.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Sídlo ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Živnosti a provozovny ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování technických služeb

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.1.1993

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 262 63 Smolotely
Identifikační číslo provozovny 1005901970
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1992
Zánik oprávnění 19.7.2005

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 zemní práce těžkou mechanizací v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jiné podnikatelské subjekty a vlastní členy v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.3.2011

Živnost č. 10 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.3.2011

Živnost č. 11 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.3.2011

Živnost č. 12 výroba a opravy zemědělských strojů v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 4.8.2000

Živnost č. 13 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Člen statutárního orgánu Marie Boukalová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

IČO: 00108120
Firma: ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Milín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Sídlo ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Sídlo: 11. května 136, Milín 262 31

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Sladkovodní akvakultura
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje ZOD 11.KVĚTEN a.s.

IČO (identifikační číslo) 00108120
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00108120
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno ZOD 11.KVĚTEN a.s.
Sídlo 11. května 136 262 31 MILÍN
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Příbrami, Čs. armády 175, PŘÍBRAM, tel.: 318 473 404
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2110168145/2700 14.7.2014
2014211/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00108120
Jméno firmy ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka yzeg6k5
tracking image