Hlavní navigace

FIRMA ZOD 11. KVĚTEN a.s. IČO: 00108120

ZOD 11. KVĚTEN a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZOD 11. KVĚTEN a.s. (00108120) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 11. května 136, 26231 Milín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 1952 a je stále aktivní. ZOD 11. KVĚTEN a.s. má tři živnosti.

Jako zdroj dat o ZOD 11. KVĚTEN a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ZOD 11. KVĚTEN a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Soud: Městský soud v Praze 14. 6. 1952
Spisová značka: B 8499
IČO (identifikační číslo osoby): 00108120
Jméno: ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.7.2003
Zapsána dne: 14.6.1952
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady s výjimkou převodů mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Správní rada je povinna souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 25% sl ovy dvacet pět procent základního kapitálu. Jestliže správní rada odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce o d doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas správní rady se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K př echodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechode m vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. 18.5.2018
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady s výjimkou převodů mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 25% slovy dvacet pět procent základního kapitálu. Jestliže správní rada odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas správní rady se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přecho dem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. 18.5.2018 - 18.5.2018
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Př edstavenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 25% slovy dvacet pět procent základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy pod le stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. 18.12.2015 - 18.5.2018
Počet členů statutárního orgánu: 7 17.7.2014 - 18.5.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014 - 18.5.2018
Předmět podnikání: zemědělská výroba v rozsahu Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele čj. 33586/05Str poř.č. 0001 vydaném obecním živnostenským úřadem MěÚ Příbram dne 24.10.2005. 14.7.2009
Valná hromada společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. konaná dne 14.4.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 53.327.000,-- Kč, slovy: padesát tři milionů tři sta dvacet sedm tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem o částku 476.000,-- Kč, slovy: čtyři sta sed mdesát šest tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 53.803.000,-- Kč, slovy: padesát tři miliony osm set tři tisíc korun českých, a to upsáním: a) 47, slovy: čtyřiceti sedmi, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, b) 6, slovy: šesti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papír y. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům ? oprávněným osobám dle zákona číslo 42/1992 Sb. společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. tak to: Jméno Příjmení akcie akcie a´10.000,-- Kč a´ 1.000,-- Kč Radka Maříková, r.č. 66 61 17/1649 16 5 Stanislav Bučil, r.č. 32 07 31/005 31 1. 5. Akcie budou jednotlivými předem učenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - oprávněných osob, které jsou vedeny v účetnictví společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. na straně závazků, proti pohledávkám této společnosti na placení emisního kursu všech 47 nových akci í o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a všech 6 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy tisíc korun českých, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců vůči společnosti činí: Radka Maříková, r.č. 66 61 17/1649 165.000,-- Kč Stanislav Bučil, r.č. 32 07 31/005 311.000,-- Kč 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisova telů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem. 18.6.2007 - 4.3.2008
Valná hromada společnosti dne 9.4.2005 rozhadla: o zvýšení základního kapitálu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: l. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 51.645.000,-- Kč, slovy: padesát jedna milionů šest set čtyřicet pět tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem o částku 1.682.000,-- Kč, slovy: jeden m ilion šest set osmdesát dva tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 53.327.000,-- Kč, slovy: padesát tři miliony tři sta dvacet sedm tisíc korun českých, a to upsáním: a) 160, slovy: jedno sto šedesáti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, b) 82, slovy: dvaaosmdesáti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovaným i cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upísování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč , slovy: tisíc korun českých. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávněným osobám dle zákona 42/1992 Sb. společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. takto: Příjmení Jméno kcie akcie á 10.000,- Kč á 1.000,- Kč Pavel Volf,r.č. 65 07 20/1338 4 8 Jaroslava Zuzová, r.č. 70 51 25/1119 2 8 Marie Vondrová, r.č. 53 55 21/172 3 6 Milena Daňková,r.č. 65 59 26/2182 15 5 Pavel Vrba, r.č. 66 11 17/1347 15 5 Jana Hradilíková, r.č. 63 51 03/0895 21 8 Zdeněk Flíček Ing, r.č. 64 09 04/1430 32 5 Miroslav Vrba, r.č. 62 05 20/1970 16 7 Marie Kobrlová, r.č. 48 60 03/026 26 8 Lidmila Sirotková, r.č. 30 52 02/012 18 6 Hana Uzlová, r.č. 48 55 25/060 7 8 Petr Jungbauer, r.č. 63 01 16/0063 1 5 Miluše Jungbauerová,r.č.65 52 10/1633 0 3 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanové pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akc ií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením penětitých pohledávek upisovatelů - oprávněných osob, které jsou vedeny v účetnictví společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. na straně závazků, proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 160 nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a všech 82 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců vůči společnosti činí: Pavel Volf,r.č. 65 07 20/1338-----------48.510,-- Kč Jaroslava Zuzová,r.č. 70 51 25/1119-----28.000,-- Kč Marie Vondrová, r.č. 53 5521/172--------36.653,-- Kč Milena Daňková, r.č. 65 59 26/2182-----155.823,-- Kč Pavel Vrba, r.č.66 11 17/1347----------155.823,-- Kč Jana Hradilíková, r.č. 63 51 03/0895---218.558,-- Kč Zdeněk Flíček Ing, r.č. 64 09 04/1430--325.822,-- Kč Miroslav Vrba,r.č. 62 05 20/1970-------167.444,-- Kč Marie Kobrlová,r.č. 48 60 03/026-------268.766,-- Kč Lidmila Sirotková,r.č. 30 52 02/012----186.810,-- Kč Hana Uzlová,r.č. 48 55 25/060-----------78.842,-- Kč Petr Jungbauer,r.č. 63 01 16/0063-------15.680,-- Kč Miluše Jungbauerová,r.č. 65 52 10/1633---3.418,-- Kč 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o zuapočtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ne jpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhm na uzavření smlouvy o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájmeci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., sekretariát předsedy představenstva v praco vních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřej ný návrh a to způsobem stanoveným zákonem. 23.6.2005 - 13.2.2006
Členská schůze dne 29.3.2003 rozhodla o změně právní formy Zemědělsko - obchodního družstva 11. květen Milín na akciovou společnost ZOD 11. KVĚTEN a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 77/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Kr álové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. 23.7.2003
Obchodní firma Zemědělsko - obchodní družstvo 11. květen Milín se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vymazává z obchodního rejstříku z oddílu DrXCVII, vložky 531 z důvodu změny právní formy. O změně právní formy Zemědělsko - obchodního družstva 11. květen Milín na akciovou společnost ZOD 11. KVĚTEN a.s. rozhodla členská schůze dne 29.3.2003. Rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 77/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Kr álové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku v Praze v oddíle B, vložce 8499. 23.7.2003 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze družstva ze dne 21.6.1991 byly přijaty + změny stanov družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 23.7.2003
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva podle míry svého zavinění až do výše podílové části mzdy. 11.1.1990 - 12.5.1993
Usnesením členské schůze družstva konané dne 18.1.1989 byly přijaty nové stanovy družstva. 11.1.1990 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 11.1.1990 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze byly v r. 1976 přijaty doplňky čl. 41 vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Příbrami dne 17.5.1984. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.1.1985 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí Odboru VLHZ Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 13.5.1983, čj. 1214-ZVLH-Tu se doplňuje předmět činnosti. 8.6.1983 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí Odboru VLHZ Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 12.3.1982, čj.ZVLH-523-82-Tu se doplňuje předmět činnosti. 19.5.1982 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze konané dne 16.7.1977 a 15.12.1977 po schválení radou ONV v Příbrami ze dne 19.4.1978: a) sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo ve Smoleticích s tímto družtvem ke dni 1.1.1978. b) byly přijaty vlastní stanovy družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.8.1978 - 2.8.1978
Usnesením členské schůze konané dne 16.7.1977 a 15.12.1977 po schválení radou ONV v Příbrami ze dne 19.4.1978: a) sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo ve Smolotelích s tímto družstvem ke dni 1.1.1978 b) byly přijaty vlastní stanovy družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.8.1978 - 23.7.2003
Usnesením výroční členské schůze dne 27.2.76 byly přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 16.12.76 a zaregistrované. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1978 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze byl dne 20.2.1970 přijat doplněk článku 4 vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Příbrami dne 24.7.1970. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.8.1970 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí ONV v Příbrami ze dne 24.3.1966 č.j. Zem 203.3/1966 Dv. s l o u č i l a s e ku dni 13.3.1960 Jednotná zemědělská družstva v Lešeticích, Jerusalémě a v Konětopech s tímto družstvem. 1.4.1966 - 23.7.2003
Podle těchto stanov předtavenstvo se skládá z 11 členů. 20.1.1966 - 11.1.1990
Rozhodnutím členské schůze konané dne 20.2.1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 45/1. 20.1.1966 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 20.1.1966 - 23.7.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. 17.4.1962 - 20.1.1966
Rozhodnutím členské schůze byly dne 28.11.1961 přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 a zaregistrované pod poř. č. 56. 17.4.1962 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 17.4.1962 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze byly dne 30.10.1959 přijaty doplňky vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Příbrami dne 3.12.1959. Změny týkají se vnitřních poměrů družstva. 12.1.1960 - 23.7.2003
Představenstvo se skládá ze sedmi členů. 28.2.1958 - 17.4.1962
Rozhodnutím členské schůze ze dne 31.7.1957 byly přijaty vlastní stanovy družstva, potvrzené radou ONV v Příbrami dne 25.10.1957 a zaregistrované pod č. poř. 1. 28.2.1958 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 28.2.1958 - 23.7.2003
Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. 5.10.1953 - 28.2.1958
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanovách jednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15.2.1953 prvním celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev a schválených dne 17.2.1953 vládou republiky Československé. 5.10.1953 - 23.7.2003
Členský podíl 100,-Kčs je splatný nejpozději do 6 měsíců od přijetí za člena. 14.6.1952 - 5.10.1953
Ručení nejvýše dvojnásobkem členského podíllu. 14.6.1952 - 5.10.1953
Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 3 - 8 členů. 14.6.1952 - 5.10.1953
Údaje o zřízení: Družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesením ONV v Příbrami ze dne 31.5.1949. 14.6.1952 - 23.7.2003

Kapitál ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Základní kapitál 53 803 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.3.2008
Základní kapitál 53 327 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2006  - 4.3.2008
Základní kapitál 51 645 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.7.2003  - 13.2.2006
Základní kapitál 21 793 741 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.2002  - 23.7.2003
Základní kapitál 34 058 557 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.1993  - 6.5.2002

Akcie ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 Kč 538 030 17.6.2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 136 4.3.2008  - 17.6.2021
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 443 4.3.2008  - 17.6.2021
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 089 13.2.2006  - 4.3.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 437 13.2.2006  - 4.3.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 929 23.7.2003  - 13.2.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 355 23.7.2003  - 13.2.2006

Sídlo ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: čp. 136, Milín 26231, Česká republika 23.7.2003
Adresa: , Milín , Česká republika 14.6.1952 - 23.7.2003

Předmět podnikání ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.7.2014
zemědělská výroba 14.7.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 25.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.5.2009
obráběčství 25.5.2009 - 17.7.2014
pokrývačství, tesařství 25.5.2009 - 17.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.5.2009 - 17.7.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 15.6.2004 - 25.5.2009
poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jiné podnikatelské subjekty a valstní členy v rámci živnosti volné, 12.5.1993 - 12.5.1993
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 12.5.1993 - 25.5.2009
silniční motorová doprava 12.5.1993 - 25.5.2009
kovoobrábění 12.5.1993 - 25.5.2009
tesařství 12.5.1993 - 25.5.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 12.5.1993 - 25.5.2009
poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jiné podnikatelské subjekty a vlastní členy v rámci živnosti volné 12.5.1993 - 25.5.2009
zemní práce těžkou mechanizacív rámci živnosti volné 12.5.1993 - 25.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.5.1993 - 25.5.2009
zednictví 12.5.1993 - 17.7.2014
3 e/ obchodní činnost ve vnitřním obchodě 31.12.1991 - 12.5.1993
3) Předměte jiné hospodářské činnosti je: a) oprava dřevěných palet, b) výroba nových palet, c) kooperace s organizacemi strojírenské výroby, 11.1.1990 - 11.1.1990
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a rybnících s chovem ryb, které užívá. 11.1.1990 - 12.5.1993
2) Družstvo a) poskytuje práce a služby pro občany na úsecích - dopravy nákladními automobily a traktory, s platností do 31.12.1990 - prodeje písku z vlastní pískovny - vazeb věnců a kytic b) prodává výpěstky z vlastního střediska zahradnictví (zelenina, květiny) organizacím a občanům, 11.1.1990 - 12.5.1993
4) Případné přebytky z hospodářské činnosti může družstvo realizovat formou prodeje k uspokojování poptávky členské základny, případně široké veřejnosti v souladu se závaznou právní normou. 11.1.1990 - 12.5.1993
3) Předměte jiné hospodářské činnosti je: a) oprava dřevěných palet, b) výroba nových palet, c) kooperace s organizacemi strojírenské výroby, d) opravy a údržba na území hl. m. Prahy na úseku stavebním a elektroúdržby pro soc. organizace. 11.1.1990 - 12.5.1993
střední opravy palet pro k.p. Rakona Rakovník 8.6.1983 - 11.1.1990
výroba leteckých součástek pro n.p. Motorlet Praha 8.6.1983 - 11.1.1990
výroba komerčního nářadí pro k.p.TONA Pečky 19.5.1982 - 11.1.1990
stavební činnost 2.8.1978 - 8.12.1981
opravářská činnost 2.8.1978 - 8.12.1981
výroba dřevěných jednoduchých výrobků pro n.p. TESLA Strašnice 2.8.1978 - 8.12.1981
výroba a prodej zeleniny, sadby, květin v rámci svépomoci a pro soc. organizace 2.8.1978 - 8.12.1981
zimní posyp a prohrnování vozovek 18.4.1978 - 2.8.1978
výroba a prodej zeleniny, sadby, květin, věnců, ozdobného květinového zboží, ozdobných keřů. 18.4.1978 - 2.8.1978
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1978. 3.4.1978 - 9.7.1987
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1977. 29.6.1976 - 3.4.1978
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1975. 19.4.1974 - 29.6.1976
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1973. 17.9.1973 - 19.4.1974
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1970, 25.10.1970 - 17.9.1973
zahradnictví. 25.10.1970 - 18.4.1978
Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD. 25.10.1970 - 11.1.1990
Přídružená výroba podle čl. 4 schválených vlastních stanov a doplňků: -těžba písku, stanoviště v obvodu družstva, 25.10.1970 - 11.1.1990

Vedení firmy ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Statutární orgán ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Předseda správní rady Ing. Emil Buřič
Ve funkci od 13.11.2020
Adresa Sadová 563, 27061 Lány
člen správní rady Ing. Martina Režová
Ve funkci od 13.11.2020
Adresa 171, 26281 Tochovice
člen správní rady Ing. Rudolf Tábor
Ve funkci od 18.5.2022
Adresa Jakubská 289, 37701 Jindřichův Hradec
člen správní rady Ing. Štěpán Nevyjel
Ve funkci od 25.7.2019 do 18.5.2022
Adresa 16, 75354 Soběchleby
statutární ředitel Ing. Emil Buřič
Ve funkci od 18.10.2018 do 1.1.2021
Adresa Sadová 563, 27061 Lány
předseda správní rady Marie Boukalová
Ve funkci od 28.11.2018 do 13.11.2020
Adresa Svatovítská 504/2, 16000 Praha
člen správní rady Ing. Emil Buřič
Ve funkci od 25.7.2019 do 13.11.2020
Adresa Sadová 563, 27061 Lány
člen správní rady Eva Pilecká
Ve funkci od 18.5.2018 do 25.7.2019
Adresa 52, 26231 Radětice
člen správní rady František Kolka
Ve funkci od 18.5.2018 do 25.7.2019
Adresa 2, 26263 Smolotely
předseda správní rady Marie Boukalová
Ve funkci od 18.5.2018 do 28.11.2018
Adresa 77, 26242 Třebsko
statutární ředitel Marie Boukalová
Ve funkci od 18.5.2018 do 18.10.2018
Adresa 77, 26242 Třebsko
statutární ředitel Marie Boukalová
Ve funkci od 18.5.2018 do 18.10.2018
Adresa 77, 26242 Třebsko
předseda představenstva Zbyněk Fiala
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 63, 26231 Cetyně
člen Dana Kotová
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 96, 26231 Bohostice
místopředseda představenstva Petr Pelikán
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 57, 26231 Cetyně
člen František Mikula
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 104, 26263 Smolotely
člen Eva Pilecká
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 52, 26231 Radětice
člen Alois Poslušný
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 47, 26231 Bohostice
člen František Kolka
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 2, 26263 Smolotely
předseda představenstva Zbyněk Fiala
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 63, 26231 Cetyně
místopředseda představenstva Petr Pelikán
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 57, 26231 Cetyně
člen Eva Pilecká
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 52, 26231 Radětice
člen Alois Poslušný
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 47, 26231 Bohostice
člen František Kolka
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 2, 26263 Smolotely
člen František Mikula
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 104, 26263 Smolotely
člen Dana Kotová
Ve funkci od 13.5.2013 do 18.5.2018
Adresa 96, 26231 Bohostice
člen Jiří Sláma
Ve funkci od 13.5.2013 do 17.7.2014
Adresa 18, 26231 Vrančice
člen Pavel Bučil
Ve funkci od 13.5.2013 do 17.7.2014
Adresa 50, 26263 Smolotely
člen představenstva František Mikula
Ve funkci od 6.6.2008 do 13.5.2013
Adresa 104, 26263 Smolotely
člen představenstva Miloslav Hájek
Ve funkci od 6.6.2008 do 13.5.2013
Adresa Nádražní 266, 26231 Milín
člen představenstva Eva Pilecká
Ve funkci od 6.6.2008 do 13.5.2013
Adresa 52, 26231 Radětice
člen představenstva Alois Poslušný
Ve funkci od 6.6.2008 do 13.5.2013
Adresa 47, 26231 Bohostice
člen Jiří Sláma
Ve funkci od 6.6.2008 do 13.5.2013
Adresa 18, 26231 Vrančice
člen představenstva František Kolka
Ve funkci od 6.6.2008 do 13.5.2013
Adresa 2, 26263 Smolotely
člen představenstva Miroslav Pospíšil
Ve funkci od 6.6.2008 do 13.5.2013
Adresa 66, 26231 Cetyně
člen představenstva Pavel Bučil
Ve funkci od 6.6.2008 do 13.5.2013
Adresa 50, 26263 Smolotely
předseda představenstva Zbyněk Fiala
Ve funkci od 21.8.2008 do 13.5.2013
Adresa 63, 26231 Cetyně
místopředseda představenstva Petr Pelikán
Ve funkci od 21.8.2008 do 13.5.2013
Adresa 57, 26231 Cetyně
předseda představenstva Zbyněk Fiala
Ve funkci od 10.2.2005 do 21.8.2008
Adresa 63, 26331 Cetyně
místopředseda představenstva Petr Pelikán
Ve funkci od 12.3.2005 do 21.8.2008
Adresa , Cetyně 57, PSČ 262 31 Milín
člen Miloslav Hájek
Ve funkci od 23.7.2003 do 6.6.2008
Adresa Nádražní 266, 26231 Milín
člen Pavel Bučil
Ve funkci od 23.7.2003 do 6.6.2008
Adresa 50, 26263 Smolotely
člen František Mikula
Ve funkci od 23.7.2003 do 6.6.2008
Adresa 104, 26263 Smolotely
člen Jiří Sláma
Ve funkci od 23.7.2003 do 6.6.2008
Adresa 18, 26231 Vrančice
člen Miroslav Pospíšil
Ve funkci od 23.7.2003 do 6.6.2008
Adresa 66, 26231 Cetyně
člen Alois Poslušný
Ve funkci od 23.7.2003 do 6.6.2008
Adresa 47, 26231 Bohostice
člen Eva Pilecká
Ve funkci od 23.7.2003 do 6.6.2008
Adresa 52, 25231 Radětice
člen František Kolka
Ve funkci od 23.7.2003 do 6.6.2008
Adresa 2, 26263 Smolotely
člen Petr Pelikán
Ve funkci od 23.7.2003 do 23.6.2005
Adresa 57, 26231 Cetyně
místopředseda představenstva Petr Pelikán
Ve funkci od 10.2.2005 do 12.3.2005
Adresa 37, 26331 Cetyně
místopředseda Zbyněk Fiala
Ve funkci od 23.7.2003 do 10.2.2005
Adresa 63, 26231 Cetyně
předseda Karel Šmatlák
Ve funkci od 23.7.2003 do 10.2.2005
Adresa 77, 26101 Dubno
člen Petr Pelikán
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa , Cetyně 57, Milín, PSČ 262 31
Člen Miloslav Hájek
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa 266, 26231 Milín
Předseda Karel Šmatlák
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa Dubno 77, 26101 Příbram I
Člen Eva Pilecká
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa , Radětice 52, Milín, PSČ 252 31
Místopředseda Zbyněk Fiala
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa Cetyně 63, 26231 Milín
Člen František Mikula
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa 104, 26263 Smolotely
Člen František Kolka
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa 2, 26263 Smolotely
Člen Alois Poslušný
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa 47, 26231 Bohostice
Člen Miroslav Pospíšil
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa 66, 26231 Cetyně
Člen Jiří Sláma
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa 18, 26231 Životice
Člen Pavel Bučil
Ve funkci od 25.10.2001 do 23.7.2003
Adresa 50, 26263 Smolotely
Člen Miloslav Hájek
Ve funkci od 12.5.1993 do 25.10.2001
Adresa 266, Milín
Člen Stanislav Doubek
Ve funkci od 12.5.1993 do 25.10.2001
Adresa 3, Pečičky
Člen Josef Kouba
Ve funkci od 12.5.1993 do 25.10.2001
Adresa 37, Luh
Člen Bohuslav Broum
Ve funkci od 12.5.1993 do 25.10.2001
Adresa 2/411, Příbram
Člen Miloslav Melichar
Ve funkci od 12.5.1993 do 25.10.2001
Adresa 1053, Dobříš
Člen Miloslav Karas
Ve funkci od 12.5.1993 do 25.10.2001
Adresa 3, Myšlovice
Místopředseda Zbyněk Fiala
Ve funkci od 12.5.1993 do 25.10.2001
Adresa 63, Cetyně
Člen Josef Jarolímek
Ve funkci od 24.4.1996 do 25.10.2001
Adresa Káčiň 2, 26262 Dolní Hbity
Předseda Karel Šmatlák
Ve funkci od 24.4.1996 do 25.10.2001
Adresa Dubno 77, 26101 Příbram
Člen František Karas
Ve funkci od 24.4.1996 do 25.10.2001
Adresa Lešetice 3, 26231 Milín
Člen Petr Pelikán
Ve funkci od 24.4.1996 do 25.10.2001
Adresa Cetyně 57, 26232 Pečice
Člen Vlastimil Smetanka
Ve funkci od 24.4.1996 do 25.10.2001
Adresa Pečice 7, 26232 Pečice
Člen Jiří Sláma
Ve funkci od 24.4.1996 do 25.10.2001
Adresa Životice 18, 26231 Milín
Předseda Ing. Stanislav Zelenka
Ve funkci od 8.6.1983 do 24.4.1996
Adresa 61, Starosedlský Hrádek
Člen Václav Smíšek
Ve funkci od 12.5.1993 do 24.4.1996
Adresa 19, Stěžov
Člen Josef Zrostlík
Ve funkci od 12.5.1993 do 24.4.1996
Adresa 11, Myšlovice
Člen Alois Poslušný
Ve funkci od 12.5.1993 do 24.4.1996
Adresa 47, Bohostice
Člen František Hlaváč
Ve funkci od 12.5.1993 do 24.4.1996
Adresa 511, Příbram VI
Člen Vladimír Kutil
Ve funkci od 14.9.1993 do 24.4.1996
Adresa 76, Pečice
Místopředseda Ing. Josef Štefány
Ve funkci od 11.1.1990 do 12.5.1993
Adresa 266, Milín
Místopředseda Zbyněk Fiala
Ve funkci od 12.5.1993 do 12.5.1993
Adresa 64, Cetyně
Místopředseda Zbyněk Fiala
Ve funkci od 12.5.1993 do 12.5.1993
Adresa 64, Ostyně
Člen Josef Kuba
Ve funkci od 12.5.1993 do 12.5.1993
Adresa 37, Luh
Člen Květuše Kubová
Ve funkci od 17.10.1978 do 11.1.1990
Adresa 10, Lešetice
Člen Václav Vítek
Ve funkci od 17.10.1978 do 11.1.1990
Adresa 77, Smololety
Člen Pavel Lédl
Ve funkci od 17.10.1978 do 11.1.1990
Adresa 267, Milín
Člen Milena Pelcnerová
Ve funkci od 17.10.1978 do 11.1.1990
Adresa 113, Smololety
Člen Jaroslav Jonák
Ve funkci od 17.10.1978 do 11.1.1990
Adresa 54, Cetyně
Člen Josef Vondra
Ve funkci od 21.6.1982 do 11.1.1990
Adresa 267, Milín
Člen Pavel Bučil
Ve funkci od 8.6.1983 do 11.1.1990
Adresa 50, Smololely
Člen Miloslav Mach
Ve funkci od 8.6.1983 do 11.1.1990
Adresa 55, Cetyně
Člen Josef Záruba
Ve funkci od 8.6.1983 do 11.1.1990
Adresa 22, Radětice
Člen Zdeněk Machovec
Ve funkci od 8.6.1983 do 11.1.1990
Adresa 462, Příbram VII
Člen Eliška Pechoušová
Ve funkci od 8.6.1983 do 11.1.1990
Adresa 24, Konětopy
Člen Ing. Josef Štefány
Ve funkci od 20.5.1987 do 11.1.1990
Adresa 266, Milín
Člen Vladimír Kutil
Ve funkci od 20.5.1987 do 11.1.1990
Adresa 76, Pečice
Člen Miroslav Mařík
Ve funkci od 20.5.1987 do 11.1.1990
Adresa 33, Smolotely
Člen Miloslav Vondřich
Ve funkci od 17.10.1978 do 20.5.1987
Adresa 20, Brod
Člen Karel Kočí
Ve funkci od 8.6.1983 do 20.5.1987
Adresa 267, Milín
Člen Jaromír Straka
Ve funkci od 8.6.1983 do 20.5.1987
Adresa 93, Smololely
Člen Václav Petrus
Ve funkci od 17.10.1978 do 8.6.1983
Adresa 36, Milín
Člen Ing. Vladimír Čaloun
Ve funkci od 17.10.1978 do 8.6.1983
Adresa , Milín
Člen Vlasta Burianová
Ve funkci od 17.10.1978 do 8.6.1983
Adresa 24, Radětice
Předseda Ing. Jiří Opl
Ve funkci od 17.10.1978 do 8.6.1983
Adresa 159, Milín
Člen Josef Veselý
Ve funkci od 17.10.1978 do 8.6.1983
Adresa 17, Smololety
Člen Stanislav Hrabák
Ve funkci od 17.10.1978 do 8.6.1983
Adresa 84, Dalskabáty
Člen Václav Soukeník
Ve funkci od 17.10.1978 do 8.6.1983
Adresa 11, Jeruzalém
Člen Ing. Stanislav Zelenka
Ve funkci od 21.6.1982 do 8.6.1983
Adresa 61, Starosedlský Hrádek
Člen Marta Kostínková
Ve funkci od 5.5.1969 do 21.6.1982
Adresa 10, Milín Buk
Člen Miloslav Valta
Ve funkci od 17.10.1978 do 21.6.1982
Adresa 75, Pečice
Člen František Karas
Ve funkci od 5.5.1969 do 17.10.1978
Adresa 67, Příbram III
Člen MVDr. Bohdan Ritachl
Ve funkci od 29.5.1972 do 17.10.1978
Adresa 21, Buk
Člen František Mařík
Ve funkci od 29.5.1972 do 17.10.1978
Adresa 45, Milín
Předseda Ing. Vladimír Čaloun
Ve funkci od 25.5.1957 do 17.10.1978
Adresa , Milín
Člen Karel Kroužecký
Ve funkci od 17.4.1964 do 17.10.1978
Adresa 8, Milín
Člen Jaroslav Bolina
Ve funkci od 9.3.1966 do 17.10.1978
Adresa 217, Milín
Člen Soběslav Kokeš
Ve funkci od 9.3.1966 do 17.10.1978
Adresa 48, Konětopy
Člen Jaroslav Benda
Ve funkci od 9.3.1966 do 17.10.1978
Adresa 9, Jerusalém
Člen Miloslav Hájek
Ve funkci od 9.3.1966 do 17.10.1978
Adresa 5, Konětopy
Člen Jaroslav Kuba ml.
Ve funkci od 5.5.1969 do 17.10.1978
Adresa 10, Lešetice
Člen Vladimír Mařík
Ve funkci od 5.5.1969 do 29.5.1972
Adresa 1, Jerusalém
Člen Antonín Sirotek
Ve funkci od 5.5.1969 do 29.5.1972
Adresa 2, Milín Buk
Člen Václav Muzikář
Ve funkci od 17.4.1964 do 5.5.1969
Adresa 1, Lešetice
Člen Vojtěch Noha
Ve funkci od 17.4.1964 do 5.5.1969
Adresa 20, Jerusalém
Člen Josef Flíček
Ve funkci od 17.4.1964 do 5.5.1969
Adresa 24, Lešetice
Člen Václav Buřič
Ve funkci od 17.4.1964 do 5.5.1969
Adresa 217, Milín
Člen Marta Jarolímková
Ve funkci od 9.3.1966 do 5.5.1969
Adresa 2, Milín
Člen Jiljí Bejček
Ve funkci od 25.5.1957 do 9.3.1966
Adresa , Milín
Člen Rudolf Vítek
Ve funkci od 17.4.1964 do 9.3.1966
Adresa 19, Milín
Člen Václav Soukeník
Ve funkci od 17.4.1964 do 9.3.1966
Adresa 11, Jerusalém
Člen Marie Rendlová
Ve funkci od 17.4.1964 do 9.3.1966
Adresa 34, Konětopy
Člen Marie Kokešová
Ve funkci od 17.4.1964 do 9.3.1966
Adresa 48, Konětopy
Místopředseda Alois Štětina
Ve funkci od 14.6.1952 do 17.4.1964
Adresa 2, Milín
Člen Josef Zrostlík
Ve funkci od 14.6.1952 do 17.4.1964
Adresa 107, Milín
Člen František Mařík
Ve funkci od 14.6.1952 do 17.4.1964
Adresa 111, Milín
Člen Antonín Sirotek
Ve funkci od 25.5.1957 do 17.4.1964
Adresa , Milín
Člen Václav Marek
Ve funkci od 25.5.1957 do 17.4.1964
Adresa , Milín
Člen Božena Maříková
Ve funkci od 14.6.1952 do 25.5.1957
Adresa 144, Milín
Člen Jaroslav Růžička
Ve funkci od 14.6.1952 do 25.5.1957
Adresa 50, Milín
Předseda Bohumír Rulc
Ve funkci od 14.6.1952 do 25.5.1957
Adresa 128, Milín
Člen František Hadač
Ve funkci od 14.6.1952 do 25.5.1957
Adresa 49, Milín

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

IČO (identifikační číslo): 00108120
Jméno: ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1976
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Sídlo ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Sídlo: 11. května 136, Milín 26231

Živnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 11. 1. 1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování technických služeb
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 8. 1. 1993

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 30. 4. 1992
Přerušeno od 26. 10. 2020

Statutární orgán ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Emil Buřič

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

IČO: 00108120
Firma: ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Milín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1976

Sídlo ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Sídlo: 11. května 136, Milín 26231

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Sladkovodní akvakultura
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.