Firma ZOD 11. KVĚTEN a.s. IČO 00108120


ZOD 11. KVĚTEN a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZOD 11. KVĚTEN a.s. (00108120) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 11. května 136, Milín 262 31. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 1952 a je stále aktivní. ZOD 11. KVĚTEN a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o ZOD 11. KVĚTEN a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZOD 11. KVĚTEN a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZOD 11. KVĚTEN a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZOD 11. KVĚTEN a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8499
IČO (identifikační číslo osoby) 00108120
Jméno ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 14.6.1952
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady s výjimkou převodů mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Správní rada je povinna souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 25% sl ovy dvacet pět procent základního kapitálu. Jestliže správní rada odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce o d doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas správní rady se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K př echodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechode m vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. 18.5.2018
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady s výjimkou převodů mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 25% slovy dvacet pět procent základního kapitálu. Jestliže správní rada odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas správní rady se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přecho dem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. 18.5.2018 - 18.5.2018
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Př edstavenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 25% slovy dvacet pět procent základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy pod le stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. 18.12.2015 - 18.5.2018
Počet členů statutárního orgánu: 7 17.7.2014 - 18.5.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014 - 18.5.2018
Předmět podnikání: zemědělská výroba v rozsahu Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele čj. 33586/05Str poř.č. 0001 vydaném obecním živnostenským úřadem MěÚ Příbram dne 24.10.2005. 14.7.2009
Valná hromada společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. konaná dne 14.4.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 53.327.000,-- Kč, slovy: padesát tři milionů tři sta dvacet sedm tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem o částku 476.000,-- Kč, slovy: čtyři sta sed mdesát šest tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 53.803.000,-- Kč, slovy: padesát tři miliony osm set tři tisíc korun českých, a to upsáním: a) 47, slovy: čtyřiceti sedmi, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, b) 6, slovy: šesti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papír y. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům ? oprávněným osobám dle zákona číslo 42/1992 Sb. společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. tak to: Jméno Příjmení akcie akcie a´10.000,-- Kč a´ 1.000,-- Kč Radka Maříková, r.č. 66 61 17/1649 16 5 Stanislav Bučil, r.č. 32 07 31/005 31 1. 5. Akcie budou jednotlivými předem učenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - oprávněných osob, které jsou vedeny v účetnictví společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. na straně závazků, proti pohledávkám této společnosti na placení emisního kursu všech 47 nových akci í o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a všech 6 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy tisíc korun českých, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců vůči společnosti činí: Radka Maříková, r.č. 66 61 17/1649 165.000,-- Kč Stanislav Bučil, r.č. 32 07 31/005 311.000,-- Kč 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisova telů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem. 18.6.2007 - 4.3.2008
Valná hromada společnosti dne 9.4.2005 rozhadla: o zvýšení základního kapitálu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: l. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 51.645.000,-- Kč, slovy: padesát jedna milionů šest set čtyřicet pět tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvyšuje peněžitým vkladem o částku 1.682.000,-- Kč, slovy: jeden m ilion šest set osmdesát dva tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 53.327.000,-- Kč, slovy: padesát tři miliony tři sta dvacet sedm tisíc korun českých, a to upsáním: a) 160, slovy: jedno sto šedesáti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie, b) 82, slovy: dvaaosmdesáti, kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovaným i cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upísování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč , slovy: tisíc korun českých. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávněným osobám dle zákona 42/1992 Sb. společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. takto: Příjmení Jméno kcie akcie á 10.000,- Kč á 1.000,- Kč Pavel Volf,r.č. 65 07 20/1338 4 8 Jaroslava Zuzová, r.č. 70 51 25/1119 2 8 Marie Vondrová, r.č. 53 55 21/172 3 6 Milena Daňková,r.č. 65 59 26/2182 15 5 Pavel Vrba, r.č. 66 11 17/1347 15 5 Jana Hradilíková, r.č. 63 51 03/0895 21 8 Zdeněk Flíček Ing, r.č. 64 09 04/1430 32 5 Miroslav Vrba, r.č. 62 05 20/1970 16 7 Marie Kobrlová, r.č. 48 60 03/026 26 8 Lidmila Sirotková, r.č. 30 52 02/012 18 6 Hana Uzlová, r.č. 48 55 25/060 7 8 Petr Jungbauer, r.č. 63 01 16/0063 1 5 Miluše Jungbauerová,r.č.65 52 10/1633 0 3 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanové pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akc ií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením penětitých pohledávek upisovatelů - oprávněných osob, které jsou vedeny v účetnictví společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s. na straně závazků, proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 160 nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, a všech 82 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců vůči společnosti činí: Pavel Volf,r.č. 65 07 20/1338-----------48.510,-- Kč Jaroslava Zuzová,r.č. 70 51 25/1119-----28.000,-- Kč Marie Vondrová, r.č. 53 5521/172--------36.653,-- Kč Milena Daňková, r.č. 65 59 26/2182-----155.823,-- Kč Pavel Vrba, r.č.66 11 17/1347----------155.823,-- Kč Jana Hradilíková, r.č. 63 51 03/0895---218.558,-- Kč Zdeněk Flíček Ing, r.č. 64 09 04/1430--325.822,-- Kč Miroslav Vrba,r.č. 62 05 20/1970-------167.444,-- Kč Marie Kobrlová,r.č. 48 60 03/026-------268.766,-- Kč Lidmila Sirotková,r.č. 30 52 02/012----186.810,-- Kč Hana Uzlová,r.č. 48 55 25/060-----------78.842,-- Kč Petr Jungbauer,r.č. 63 01 16/0063-------15.680,-- Kč Miluše Jungbauerová,r.č. 65 52 10/1633---3.418,-- Kč 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o zuapočtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ne jpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhm na uzavření smlouvy o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájmeci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., sekretariát předsedy představenstva v praco vních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřej ný návrh a to způsobem stanoveným zákonem. 23.6.2005 - 13.2.2006
Členská schůze dne 29.3.2003 rozhodla o změně právní formy Zemědělsko - obchodního družstva 11. květen Milín na akciovou společnost ZOD 11. KVĚTEN a.s., rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 77/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Kr álové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. 23.7.2003
Obchodní firma Zemědělsko - obchodní družstvo 11. květen Milín se ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vymazává z obchodního rejstříku z oddílu DrXCVII, vložky 531 z důvodu změny právní formy. O změně právní formy Zemědělsko - obchodního družstva 11. květen Milín na akciovou společnost ZOD 11. KVĚTEN a.s. rozhodla členská schůze dne 29.3.2003. Rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 77/2003 JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Kr álové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku v Praze v oddíle B, vložce 8499. 23.7.2003 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze družstva ze dne 21.6.1991 byly přijaty + změny stanov družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 31.12.1991 - 23.7.2003
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva podle míry svého zavinění až do výše podílové části mzdy. 11.1.1990 - 12.5.1993
Usnesením členské schůze družstva konané dne 18.1.1989 byly přijaty nové stanovy družstva. 11.1.1990 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 11.1.1990 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze byly v r. 1976 přijaty doplňky čl. 41 vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Příbrami dne 17.5.1984. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.1.1985 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí Odboru VLHZ Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 13.5.1983, čj. 1214-ZVLH-Tu se doplňuje předmět činnosti. 8.6.1983 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí Odboru VLHZ Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 12.3.1982, čj.ZVLH-523-82-Tu se doplňuje předmět činnosti. 19.5.1982 - 23.7.2003
Usnesením členské schůze konané dne 16.7.1977 a 15.12.1977 po schválení radou ONV v Příbrami ze dne 19.4.1978: a) sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo ve Smoleticích s tímto družtvem ke dni 1.1.1978. b) byly přijaty vlastní stanovy družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.8.1978 - 2.8.1978
Usnesením členské schůze konané dne 16.7.1977 a 15.12.1977 po schválení radou ONV v Příbrami ze dne 19.4.1978: a) sloučilo se Jednotné zemědělské družstvo ve Smolotelích s tímto družstvem ke dni 1.1.1978 b) byly přijaty vlastní stanovy družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.8.1978 - 23.7.2003
Usnesením výroční členské schůze dne 27.2.76 byly přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 16.12.76 a zaregistrované. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1978 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze byl dne 20.2.1970 přijat doplněk článku 4 vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Příbrami dne 24.7.1970. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 3.8.1970 - 23.7.2003
Podle rozhodnutí ONV v Příbrami ze dne 24.3.1966 č.j. Zem 203.3/1966 Dv. s l o u č i l a s e ku dni 13.3.1960 Jednotná zemědělská družstva v Lešeticích, Jerusalémě a v Konětopech s tímto družstvem. 1.4.1966 - 23.7.2003
Podle těchto stanov předtavenstvo se skládá z 11 členů. 20.1.1966 - 11.1.1990
Rozhodnutím členské schůze konané dne 20.2.1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 45/1. 20.1.1966 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 20.1.1966 - 23.7.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. 17.4.1962 - 20.1.1966
Rozhodnutím členské schůze byly dne 28.11.1961 přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 a zaregistrované pod poř. č. 56. 17.4.1962 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 17.4.1962 - 23.7.2003
Rozhodnutím členské schůze byly dne 30.10.1959 přijaty doplňky vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Příbrami dne 3.12.1959. Změny týkají se vnitřních poměrů družstva. 12.1.1960 - 23.7.2003
Představenstvo se skládá ze sedmi členů. 28.2.1958 - 17.4.1962
Rozhodnutím členské schůze ze dne 31.7.1957 byly přijaty vlastní stanovy družstva, potvrzené radou ONV v Příbrami dne 25.10.1957 a zaregistrované pod č. poř. 1. 28.2.1958 - 23.7.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 28.2.1958 - 23.7.2003
Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. 5.10.1953 - 28.2.1958
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanovách jednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15.2.1953 prvním celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev a schválených dne 17.2.1953 vládou republiky Československé. 5.10.1953 - 23.7.2003
Členský podíl 100,-Kčs je splatný nejpozději do 6 měsíců od přijetí za člena. 14.6.1952 - 5.10.1953
Ručení nejvýše dvojnásobkem členského podíllu. 14.6.1952 - 5.10.1953
Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 3 - 8 členů. 14.6.1952 - 5.10.1953
Údaje o zřízení: Družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesením ONV v Příbrami ze dne 31.5.1949. 14.6.1952 - 23.7.2003

Aktuální kontaktní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Kapitál ZOD 11. KVĚTEN a.s.

zakladni jmění 53 803 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.3.2008
zakladni jmění 53 327 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2006 - 4.3.2008
zakladni jmění 51 645 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.7.2003 - 13.2.2006
zakladni jmění 21 793 700 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.2002 - 23.7.2003
zakladni jmění 34 058 600 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.1993 - 6.5.2002

Akcie ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 136 4.3.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 443 4.3.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 089 13.2.2006 - 4.3.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 437 13.2.2006 - 4.3.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 929 23.7.2003 - 13.2.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 355 23.7.2003 - 13.2.2006

Sídlo ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 11. května 136 , Milín 262 31 23.7.2003
Adresa Milín Česká republika
14.6.1952 - 23.7.2003

Předmět podnikání ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 17.7.2014
zemědělská výroba 14.7.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 25.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.5.2009
obráběčství 25.5.2009 - 17.7.2014
pokrývačství, tesařství 25.5.2009 - 17.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 25.5.2009 - 17.7.2014
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 15.6.2004 - 25.5.2009
poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jiné podnikatelské subjekty a valstní členy v rámci živnosti volné, 12.5.1993 - 12.5.1993
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 12.5.1993 - 25.5.2009
silniční motorová doprava 12.5.1993 - 25.5.2009
kovoobrábění 12.5.1993 - 25.5.2009
tesařství 12.5.1993 - 25.5.2009
výroba a opravy zemědělských strojů 12.5.1993 - 25.5.2009
poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jiné podnikatelské subjekty a vlastní členy v rámci živnosti volné 12.5.1993 - 25.5.2009
zemní práce těžkou mechanizacív rámci živnosti volné 12.5.1993 - 25.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.5.1993 - 25.5.2009
zednictví 12.5.1993 - 17.7.2014
3 e/ obchodní činnost ve vnitřním obchodě 31.12.1991 - 12.5.1993
3) Předměte jiné hospodářské činnosti je: a) oprava dřevěných palet, b) výroba nových palet, c) kooperace s organizacemi strojírenské výroby, 11.1.1990 - 11.1.1990
1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a rybnících s chovem ryb, které užívá. 11.1.1990 - 12.5.1993
2) Družstvo a) poskytuje práce a služby pro občany na úsecích - dopravy nákladními automobily a traktory, s platností do 31.12.1990 - prodeje písku z vlastní pískovny - vazeb věnců a kytic b) prodává výpěstky z vlastního střediska zahradnictví (zelenina, květiny) organizacím a občanům, 11.1.1990 - 12.5.1993
4) Případné přebytky z hospodářské činnosti může družstvo realizovat formou prodeje k uspokojování poptávky členské základny, případně široké veřejnosti v souladu se závaznou právní normou. 11.1.1990 - 12.5.1993
3) Předměte jiné hospodářské činnosti je: a) oprava dřevěných palet, b) výroba nových palet, c) kooperace s organizacemi strojírenské výroby, d) opravy a údržba na území hl. m. Prahy na úseku stavebním a elektroúdržby pro soc. organizace. 11.1.1990 - 12.5.1993
střední opravy palet pro k.p. Rakona Rakovník 8.6.1983 - 11.1.1990
výroba leteckých součástek pro n.p. Motorlet Praha 8.6.1983 - 11.1.1990
výroba komerčního nářadí pro k.p.TONA Pečky 19.5.1982 - 11.1.1990
stavební činnost 2.8.1978 - 8.12.1981
opravářská činnost 2.8.1978 - 8.12.1981
výroba dřevěných jednoduchých výrobků pro n.p. TESLA Strašnice 2.8.1978 - 8.12.1981
výroba a prodej zeleniny, sadby, květin v rámci svépomoci a pro soc. organizace 2.8.1978 - 8.12.1981
zimní posyp a prohrnování vozovek 18.4.1978 - 2.8.1978
výroba a prodej zeleniny, sadby, květin, věnců, ozdobného květinového zboží, ozdobných keřů. 18.4.1978 - 2.8.1978
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1978. 3.4.1978 - 9.7.1987
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1977. 29.6.1976 - 3.4.1978
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1975. 19.4.1974 - 29.6.1976
dopravní služby (nákladní doprava) se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1973. 17.9.1973 - 19.4.1974
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1970, 25.10.1970 - 17.9.1973
zahradnictví. 25.10.1970 - 18.4.1978
Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD. 25.10.1970 - 11.1.1990
Přídružená výroba podle čl. 4 schválených vlastních stanov a doplňků: -těžba písku, stanoviště v obvodu družstva, 25.10.1970 - 11.1.1990

vedení firmy ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Statutární orgán ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná navenek jménem společnosti statutární ředitel. Podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 18.5.2018
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svůj podpis. 22.8.2003 - 18.5.2018
Jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 23.7.2003 - 22.8.2003
Zastupování a podpisování: Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopředseda. 11.1.1990 - 23.7.2003
Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. 5.10.1953 - 11.1.1990
Zastupování: předseda nebo místopředseda s jedním členem představenstva. Podpisování: k názvu družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda s jedním členem představenstva. 14.6.1952 - 5.10.1953
statutární ředitel Ing. Emil Buřič 18.10.2018
Vznik funkce 14.9.2018
Adresa: Sadová 563 , Lány 270 61
Předseda Bohumír Rulc 14.6.1952 - 25.5.1957
Adresa: Vrančická 128 , Milín 262 31
Člen František Hadač 14.6.1952 - 25.5.1957
Adresa: 11. května 49 , Milín 262 31
Člen Jaroslav Růžička 14.6.1952 - 25.5.1957
Adresa: 11. května 50 , Milín 262 31
Člen Božena Maříková 14.6.1952 - 25.5.1957
Adresa: Zahradní 144 , Milín 262 31
Místopředseda Alois Štětina 14.6.1952 - 17.4.1964
Adresa: 2 , Milín Česká republika
Člen František Mařík 14.6.1952 - 17.4.1964
Adresa: Na Homoli 111 , Milín 262 31
Člen Josef Zrostlík 14.6.1952 - 17.4.1964
Adresa: Kojetínská 107 , Milín 262 31
Člen Václav Marek 25.5.1957 - 17.4.1964
Adresa: Milín Česká republika
Člen Antonín Sirotek 25.5.1957 - 17.4.1964
Adresa: Milín Česká republika
Člen Jiljí Bejček 25.5.1957 - 9.3.1966
Adresa: Milín Česká republika
Člen Marie Rendlová 17.4.1964 - 9.3.1966
Adresa: 34 , Konětopy Česká republika
Člen Marie Kokešová 17.4.1964 - 9.3.1966
Adresa: 48 , Konětopy Česká republika
Člen Václav Soukeník 17.4.1964 - 9.3.1966
Adresa: 11 , Jerusalém Česká republika
Člen Rudolf Vítek 17.4.1964 - 9.3.1966
Adresa: Zahradní 19 , Milín 262 31
Člen Václav Muzikář 17.4.1964 - 5.5.1969
Adresa: 1 , 262 31 Lešetice Česká republika
Člen Václav Buřič 17.4.1964 - 5.5.1969
Adresa: U medvídků 217 , Milín 262 31
Člen Josef Flíček 17.4.1964 - 5.5.1969
Adresa: 24 , Lešetice 262 31
Člen Vojtěch Noha 17.4.1964 - 5.5.1969
Adresa: 20 , Jerusalém Česká republika
Člen Marta Jarolímková 9.3.1966 - 5.5.1969
Adresa: 2 , Milín Česká republika
Člen Vladimír Mařík 5.5.1969 - 29.5.1972
Adresa: 1 , Jerusalém Česká republika
Člen Antonín Sirotek 5.5.1969 - 29.5.1972
Adresa: 2 , Milín Buk Česká republika
Předseda Ing. Vladimír Čaloun 25.5.1957 - 17.10.1978
Adresa: Milín Česká republika
Člen Karel Kroužecký 17.4.1964 - 17.10.1978
Adresa: 11. května 8 , Milín 262 31
Člen Jaroslav Bolina 9.3.1966 - 17.10.1978
Adresa: U medvídků 217 , Milín 262 31
Člen Soběslav Kokeš 9.3.1966 - 17.10.1978
Adresa: 48 , Konětopy Česká republika
Člen Miloslav Hájek 9.3.1966 - 17.10.1978
Adresa: 5 , Konětopy Česká republika
Člen Jaroslav Benda 9.3.1966 - 17.10.1978
Adresa: 9 , Jerusalém Česká republika
Člen Jaroslav Kuba ml. 5.5.1969 - 17.10.1978
Adresa: 10 , Lešetice 262 31
Člen František Karas 5.5.1969 - 17.10.1978
Adresa: 67 , Příbram III Česká republika
Člen MVDr. Bohdan Ritachl 29.5.1972 - 17.10.1978
Adresa: 21 , Buk Česká republika
Člen František Mařík 29.5.1972 - 17.10.1978
Adresa: 11. května 45 , Milín 262 31
Člen Marta Kostínková 5.5.1969 - 21.6.1982
Adresa: 10 , Milín Buk Česká republika
Člen Miloslav Valta 17.10.1978 - 21.6.1982
Adresa: 75 , Pečice 262 32
Člen Josef Veselý 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 17 , Smololety Česká republika
Člen Stanislav Hrabák 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 84 , Dalskabáty Česká republika
Člen Vlasta Burianová 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 24 , Radětice Česká republika
Člen Václav Soukeník 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: 11 , Jeruzalém Česká republika
Člen Václav Petrus 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: U nádrže 36 , Milín 262 31
Člen Ing. Vladimír Čaloun 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: Milín Česká republika
Předseda Ing. Jiří Opl 17.10.1978 - 8.6.1983
Adresa: Mírová 159 , Milín 262 31
Člen Ing. Stanislav Zelenka 21.6.1982 - 8.6.1983
Adresa: 61 , Starosedlský Hrádek 262 72
Člen Miloslav Vondřich 17.10.1978 - 20.5.1987
Adresa: 20 , Brod Česká republika
Člen Jaromír Straka 8.6.1983 - 20.5.1987
Adresa: 93 , Smololely Česká republika
Člen Karel Kočí 8.6.1983 - 20.5.1987
Adresa: Nádražní 267 , Milín 262 31
Člen Jaroslav Jonák 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: 54 , Cetyně 262 31
Člen Milena Pelcnerová 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: 113 , Smololety Česká republika
Člen Pavel Lédl 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: Nádražní 267 , Milín 262 31
Člen Květuše Kubová 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: 10 , Lešetice 262 31
Člen Václav Vítek 17.10.1978 - 11.1.1990
Adresa: 77 , Smololety Česká republika
Člen Josef Vondra 21.6.1982 - 11.1.1990
Adresa: Nádražní 267 , Milín 262 31
Člen Pavel Bučil 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: 50 , Smololely Česká republika
Člen Miloslav Mach 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: 55 , Cetyně 262 31
Člen Josef Záruba 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: 22 , Radětice Česká republika
Člen Eliška Pechoušová 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: 24 , Konětopy Česká republika
Člen Zdeněk Machovec 8.6.1983 - 11.1.1990
Adresa: Pod Haldou 462 , Příbram 261 01
Člen Vladimír Kutil 20.5.1987 - 11.1.1990
Adresa: 76 , Pečice 262 32
Člen Miroslav Mařík 20.5.1987 - 11.1.1990
Adresa: 33 , Smolotely 262 63
Člen Ing. Josef Štefány 20.5.1987 - 11.1.1990
Adresa: Nádražní 266 , Milín 262 31
Místopředseda Ing. Josef Štefány 11.1.1990 - 12.5.1993
Adresa: Nádražní 266 , Milín 262 31
Místopředseda Zbyněk Fiala 12.5.1993 - 12.5.1993
Adresa: 64 , Ostyně Česká republika
Člen Josef Kuba 12.5.1993 - 12.5.1993
Adresa: 37 , 351 34 Luh Česká republika
Místopředseda Zbyněk Fiala 12.5.1993 - 12.5.1993
Adresa: 64 , Cetyně 262 31
Předseda Ing. Stanislav Zelenka 8.6.1983 - 24.4.1996
Adresa: 61 , Starosedlský Hrádek 262 72
Člen Alois Poslušný 12.5.1993 - 24.4.1996
Adresa: 47 , Bohostice Česká republika
Člen Václav Smíšek 12.5.1993 - 24.4.1996
Adresa: 19 , Milín 262 31
Člen Josef Zrostlík 12.5.1993 - 24.4.1996
Adresa: 11 , Myšlovice Česká republika
Člen František Hlaváč 12.5.1993 - 24.4.1996
Adresa: 511 , Příbram VI Česká republika
Člen Vladimír Kutil 14.9.1993 - 24.4.1996
Adresa: 76 , Pečice 262 32
Místopředseda Zbyněk Fiala 12.5.1993 - 25.10.2001
Adresa: 63 , Cetyně 262 31
Člen Miloslav Hájek 12.5.1993 - 25.10.2001
Adresa: Nádražní 266 , Milín 262 31
Člen Josef Kouba 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 37 , 351 34 Luh Česká republika
Člen Stanislav Doubek 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 3 , Pečice 262 31
Člen Miloslav Melichar 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: Husova 1053 , Dobříš 263 01
Člen Bohuslav Broum 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 2 , Příbram Česká republika
Člen Miloslav Karas 12.5.1993 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 3 , Myšlovice Česká republika
Předseda Karel Šmatlák 24.4.1996 - 25.10.2001
Adresa: 77 , Dubno 261 01
Člen Josef Jarolímek 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: Káčiň 2 , 262 62 Dolní Hbity Česká republika
Člen František Karas 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: Lešetice 3 , 262 31 Milín Česká republika
Člen Petr Pelikán 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: Cetyně 57 , 262 32 Pečice Česká republika
Člen Jiří Sláma 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 18 , Vrančice 262 31
Člen Vlastimil Smetanka 24.4.1996 - 25.10.2001
Zánik funkce 6.4.2001
Adresa: 7 , Pečice 262 32
Předseda Karel Šmatlák 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 77 , Dubno 261 01
Místopředseda Zbyněk Fiala 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 63 , Cetyně 262 31
Člen Miloslav Hájek 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: Nádražní 266 , Milín 262 31
člen Petr Pelikán 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 57 , Cetyně 262 31
Člen František Mikula 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 104 , Smolotely 262 63
Člen Eva Pilecká 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: Česká republika
Radětice 52, Milín, PSČ 252 31
Člen Alois Poslušný 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 47 , 262 31 Bohostice Česká republika
Člen Pavel Bučil 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 50 , Smolotely 262 63
Člen Miroslav Pospíšil 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 66 , Cetyně 262 31
Člen František Kolka 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 2 , 262 63 Smolotely Česká republika
Člen Jiří Sláma 25.10.2001 - 23.7.2003
Vznik funkce 6.4.2001
Adresa: 18 , Vrančice 262 31
předseda Karel Šmatlák 23.7.2003 - 10.2.2005
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 5.11.2004
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 5.11.2004
Adresa: 77 , Dubno 261 01
místopředseda Zbyněk Fiala 23.7.2003 - 10.2.2005
Vznik členství 23.7.2003
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 8.12.2004
Adresa: 63 , Cetyně 262 31
místopředseda představenstva Petr Pelikán 10.2.2005 - 12.3.2005
Vznik členství 23.7.2003
Vznik funkce 8.12.2004
Adresa: 37 , Cetyně 262 31
člen Petr Pelikán 23.7.2003 - 23.6.2005
Vznik členství 23.7.2003
Vznik funkce 23.7.2003
Adresa: 57 , Cetyně 262 31
člen Miloslav Hájek 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: Nádražní 266 , Milín 262 31
člen František Mikula 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 104 , Smolotely 262 63
člen Eva Pilecká 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 52 , Radětice 262 31
člen Alois Poslušný 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 47 , 262 31 Bohostice Česká republika
člen Pavel Bučil 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 50 , Smolotely 262 63
člen Miroslav Pospíšil 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 66 , Cetyně 262 31
člen František Kolka 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 2 , 262 63 Smolotely Česká republika
člen Jiří Sláma 23.7.2003 - 6.6.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 12.4.2008
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 12.4.2008
Adresa: 18 , Vrančice 262 31
předseda představenstva Zbyněk Fiala 10.2.2005 - 21.8.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 23.7.2008
Vznik funkce 8.12.2004
Zánik funkce 23.7.2008
Adresa: 63 , Cetyně 262 31
místopředseda představenstva Petr Pelikán 12.3.2005 - 21.8.2008
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 23.7.2008
Vznik funkce 8.12.2004
Zánik funkce 23.7.2008
Adresa: 57 , Cetyně 262 31
člen představenstva Miloslav Hájek 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: Nádražní 266 , Milín 262 31
člen představenstva František Mikula 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 104 , Smolotely 262 63
člen představenstva Eva Pilecká 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 52 , Radětice 262 31
člen představenstva Alois Poslušný 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 47 , 262 31 Bohostice Česká republika
člen představenstva Pavel Bučil 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 50 , Smolotely 262 63
člen představenstva Miroslav Pospíšil 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 66 , Cetyně 262 31
člen představenstva František Kolka 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 2 , 262 63 Smolotely Česká republika
člen Jiří Sláma 6.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 12.4.2008
Adresa: 18 , Vrančice 262 31
předseda představenstva Zbyněk Fiala 21.8.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 24.7.2008
Vznik funkce 24.7.2008
Adresa: 63 , Cetyně 262 31
místopředseda představenstva Petr Pelikán 21.8.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 24.7.2008
Vznik funkce 24.7.2008
Adresa: 57 , Cetyně 262 31
člen Pavel Bučil 13.5.2013 - 17.7.2014
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 12.4.2014
Zánik funkce 12.4.2014
Adresa: 50 , Smolotely 262 63
člen Jiří Sláma 13.5.2013 - 17.7.2014
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 12.4.2014
Zánik funkce 12.4.2014
Adresa: 18 , Vrančice 262 31
předseda představenstva Zbyněk Fiala 13.5.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 18.5.2018
Vznik funkce 13.4.2013
Zánik funkce 18.5.2018
Adresa: 63 , Cetyně 262 31
místopředseda představenstva Petr Pelikán 13.5.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 18.5.2018
Vznik funkce 13.4.2013
Zánik funkce 18.5.2018
Adresa: 57 , Cetyně 262 31
člen Dana Kotová 13.5.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 18.5.2018
Zánik funkce 18.5.2018
Adresa: 96 , Bohostice 262 31
člen František Mikula 13.5.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 18.5.2018
Zánik funkce 18.5.2018
Adresa: 104 , Smolotely 262 63
člen Eva Pilecká 13.5.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 18.5.2018
Zánik funkce 18.5.2018
Adresa: 52 , Radětice 262 31
člen Alois Poslušný 13.5.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 18.5.2018
Zánik funkce 18.5.2018
Adresa: 47 , Bohostice 262 31
člen František Kolka 13.5.2013 - 18.5.2018
Vznik členství 13.4.2013
Zánik členství 18.5.2018
Zánik funkce 18.5.2018
Adresa: 2 , Smolotely 262 63
statutární ředitel Marie Boukalová 18.5.2018 - 18.10.2018
Vznik funkce 18.5.2018
Zánik funkce 14.9.2018
Adresa: 77 , Třebsko 262 42

Dozorčí rada ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda Marie Boukalová 23.7.2003 - 25.5.2009
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 18.4.2009
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 18.4.2009
Adresa: 77 , Třebsko 262 42
Člen Věra Smetanková 23.7.2003 - 25.5.2009
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 15.4.2009
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: 0 262 31 Pečice Česká republika
Člen Josef Kouba 23.7.2003 - 25.5.2009
Vznik členství 23.7.2003
Zánik členství 18.4.2009
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 18.4.2009
Adresa: 37 , Pečice 262 31
člen dozorčí rady Josef Kouba 25.5.2009 - 7.1.2014
Vznik členství 18.4.2009
Zánik členství 21.11.2013
Adresa: 37 , Pečice 262 31
předseda dozorčí rady Marie Boukalová 25.5.2009 - 11.7.2014
Vznik členství 18.4.2009
Zánik členství 18.4.2014
Vznik funkce 18.4.2009
Zánik funkce 18.4.2014
Adresa: 77 , Třebsko 262 42
člen dozorčí rady Věra Smetanková 25.5.2009 - 17.7.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 18.4.2014
Zánik funkce 18.4.2014
Adresa: 7 , 262 31 Pečice Česká republika
předseda dozorčí rady Marie Boukalová 11.7.2014 - 17.7.2014
Vznik členství 18.4.2009
Zánik členství 18.4.2014
Vznik funkce 18.4.2009
Zánik funkce 18.4.2014
Adresa: 77 , Třebsko 262 42
předseda dozorčí rady Marie Boukalová 17.7.2014 - 18.5.2018
Vznik členství 18.4.2014
Vznik funkce 18.4.2014
Adresa: 77 , Třebsko 262 42
člen dozorčí rady Pavel Bučil 17.7.2014 - 18.5.2018
Vznik členství 18.4.2014
Adresa: 50 , Smolotely 262 63
člen dozorčí rady Jiří Sláma 17.7.2014 - 18.5.2018
Vznik členství 18.4.2014
Adresa: 18 , Vrančice 262 31

Sbírka Listin ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8499/SL 49 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 29.5.2015 5.6.2015 5
B 8499/SL 48 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 29.5.2015 5.6.2015 2
B 8499/SL 47 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 29.5.2015 5.6.2015 7
B 8499/SL 46 účetní závěrka [2013] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.12.2014 17.12.2014 4
B 8499/SL 45 účetní závěrka [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.12.2014 17.12.2014 7
B 8499/SL 44 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 15.12.2014 17.12.2014 2
B 8499/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 110/2014 Městský soud v Praze 13.5.2014 11.7.2014 11.8.2014 14
B 8499/SL 41 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 3.12.2013 9.12.2013 4
B 8499/SL 40 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 3.12.2013 9.12.2013 1
B 8499/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.11.2011 18.11.2011 10
B 8499/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009+zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2009 9.9.2010 20.9.2010 20
B 8499/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 7.8.2006 7.8.2006 38
B 8499/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 11.5.2005 23.5.2005 0
B 8499/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 12.5.2004 24.5.2004 0
B 8499/SL 8 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.4.2004 12.5.2004 24.5.2004 0
B 8499/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 77/03 - zm. práv. formy Městský soud v Praze 5.5.2003 30.7.2003 1.8.2003 0
B 8499/SL 5 notářský zápis NZ76/03 Městský soud v Praze 5.5.2003 30.7.2003 1.8.2003 0
B 8499/SL 4 účetní závěrka 1.1.2003-28.2.2003,audit Městský soud v Praze 28.2.2003 30.7.2003 1.8.2003 0
B 8499/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 22.11.2001 0
B 8499/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.5.2001 22.11.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

IČO (identifikační číslo) 00108120
Jméno ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Příbram
Vznik první živnosti: 30.4.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Sídlo ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Živnosti a provozovny ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování technických služeb

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.1.1993

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 262 63 Smolotely
Identifikační číslo provozovny 1005901970
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1992
Zánik oprávnění 19.7.2005

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1992
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 zemní práce těžkou mechanizací v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 poskytování poradenství v oblasti odborných služeb pro jiné podnikatelské subjekty a vlastní členy v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.3.2011

Živnost č. 10 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.3.2011

Živnost č. 11 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.3.2011

Živnost č. 12 výroba a opravy zemědělských strojů v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 4.8.2000

Živnost č. 13 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Emil Buřič

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZOD 11. KVĚTEN a.s.

IČO: 00108120
Firma: ZOD 11. KVĚTEN a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Milín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Sídlo ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Sídlo: 11. května 136, Milín 262 31

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Sladkovodní akvakultura
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
tracking image