Hlavní navigace

FIRMA ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost IČO: 00152552

ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost (00152552) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 224, 43151 Klášterec nad Ohří. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1990 a je stále aktivní. ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost má čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 31. 12. 1990
Spisová značka: B 63
IČO (identifikační číslo osoby): 00152552
Jméno: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost 31.12.1990
Zapsána dne: 31.12.1990
Jediný akcionář - společnost s obchodní firmou ZKL, a.s. rozhodl ve smyslu ustanovení § 190 zákona č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen "obchodního zákoníku", při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 1, v souladu s jejími stanovami o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti a o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitálu Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o udělení souhlasu se zvýšením základního kapitálu a o zvýšení základního kapitálu společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem v Klášterci nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 43 1 51, IČ 00 15 25 52 o částku 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých), tedy z původní výše 310 000 000, - Kč (tři sta deset milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu ? 385 159 000,- Kč (tři sta o smdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání, kterým prochází společnost ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, tj. realizace pravomocného u snesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.12.2008, č.j. 45 K 14/2002-1488, kterým bylo potvrzeno nucené vyrovnání, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12.6.2009, č.j. 1 Ko 32/2009-1617. Základní kapitál společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, se sídlem Klášterec nad Ohří, Nádražní čp. 214, PSČ 431 51, IČ: 001 52 552 bude zvýšen společností s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ 255 87 471, kapitalizací pohledávky za společ ností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost. Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude přístupný a nedojde k vydání poukázek na akcie. Emisní kurs dříve vydaných akcií je splacen. b) charakteristice nově vydaných akcií Charakteristika nově vydaných akcií: Počet nově vydaných akcií: 1 kus Jmenovitá hodnota: 1 akcie: 75 159 000,- Kč Druh: kmenová Forma: akcie na jméno Podoba: listinná Emisní kurs: 100 % jmenovité hodnoty Ostatní údaje: nově vydaná akcie bude veřejně neobchodovatelná c) vzdání se přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce Jediný akcionář společnost ZKL, a.s. se vzdává přednostního práva k úpisu akcie ve prospěch zájemce, společnosti s obchodní firmou KORU plus, s.r.o., se sídlem Brno, Bzenecká 17, PSČ 628 00, IČ: 25587471, která vyjádřila zájem o majetkovou účast ve společ nosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost a přijala nabídku vyrovnání své zjištěné pohledávky, vedené v konkursním řízení pod číslem 45, ve výši 50 % její hodnoty, tj. v částce 75 159 928,94 Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů). S ohledem na shora uvedené nebyly místo ani lhůta pro vykonání přednostního práva upsat akcie určeny. d) vyslovení souhlasu se započtením pohledávky Nově vydaná akcie na jméno, tj. kmenová akcie o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých) v počtu 1 kusu, bude upsána peněžitým vkladem společností s obchodní firmou KORU plus, s.r.o. s tím, že p roti pohledávce společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na splacení emisního kurzu akcie se připouští započtení peněžité pohledávky společnosti KORU plus, s.r.o. v částce 75 159 928,94 Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc devět set dvacet osm korun českých a devadesát čtyři haléřů), představující 50 % (padesát procent) hodnoty zjištěné pohledávky, vedené v konkursním řízení pod číslem 45 v celkové výši 150 319 857,87 Kč (jedno sto padesát milionů tři sta devatenáct tisíc osm set padesát sedm korun českých a osmdesát sedm haléřů). Emisní kurs akcie bude splacen výhradně započtením, proto se účet u banky, na který je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaný akcií neuvádí. Uvedená pohledávka byla v rámci konkursního řízení zjištěna a je vedena v seznamu pohledávek jako pohledávka II. třídy, bez práva na oddělené uspokojení. Společnosti s obchodní firmou KORU plus, s r.o. bude tedy předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcie v počtu 1 kusu, kmenové, na jméno, o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých) Zájemce společnost KORU plus, s.r.o. upíše akcií o jmenovité hodnotě 75 159 000,- Kč (sedmdesát pět milionů jedno sto padesát devět tisíc korun českých), kmenovou, na jméno, v listinné podobě na základě smlouvy o upsání akcie dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře se společností ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Návrh smlouvy o upsání akcie bude zájemci předložen ve lhůtě nejpozději do 30.9.2 009 (třicátého září roku dva tisíce devět). Místem úpisu bude sídlo společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, Nádražní čp. 214, Klášterec nad Ohří. Peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úpisu akcie, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Peněžitý vklad bude splacen výhradně formou započtení proti peněžitému závazku společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akc iová společnost. Smlouva o započtení peněžité pohledávky společnosti KORU plus, s.r.o. proti pohledávce společnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost na splacení emisního kursu akcie bude předložena zájemci ve lhůtě do 3 dnů ode dne podpisu smlo uvy o úpisu akcie. Uzavřením smlouvy o započtení dojde ke splacení emisního kursu akcie. 20.8.2009 - 8.10.2009
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne 31.5.1999 nové znění stanov akciové společnosti. 1.7.1999 - 17.2.2010
Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil dne 31.7.1998 nové znění stanov akciové společnosti. 13.10.1998 - 17.2.2010
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: 23.3.1998 - 11.12.1998
Akcie jsou převoditelné pouze na základě předchozího souhlasu představenstva. 23.3.1998 - 11.12.1998
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.11.1997 o změně čl. 13 a 21 stanov a dne 5.3.1998 o změně čl. 9 a čl. 38 stanov. 23.3.1998 - 17.2.2010
Konsolidační banka Praha, s.p. ú. (jediný akcionář) schválila dne 26.6.1997 nové znění stanov. 19.9.1997 - 17.2.2010
Jediný akcionář: 20.3.1997 - 11.12.1998
Konsolidační banka Praha, s.p.ú. IČ 48118672 Janovského 2, Praha 7 20.3.1997 - 11.12.1998
Rozsah splacení základního jmění: splaceno v celém rozsahu 20.3.1997 - 17.2.2010
Konsolidační banka Praha, s.p. ú., Praha 7, Janovského 2, jako jediný akcionář schválila dne 11.4.1996 nové znění stanov. 18.11.1996 - 19.9.1997
Valná hromada konaná dne 11.12.1995 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. Tyto stanovy nahrazují dosavadní stanovy. 11.1.1996 - 19.9.1997
Údaje o založení : Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázově zakladatelským plánem ministerstva strojírenství a elektro- techniky České republiky ze dne 27.12.1990, v souladu se zá- konem č.104/1990 Sb., o akciových společnostech, ust. § 32 zák.č.111/1990 Sb., o státním podniku a stanovami. Přechází na ní hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazky zrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří. 28.4.1993
Základní jmění společnosti : 266 037 000,-- Kč. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií : 1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 266 037 000,-- Kč. 28.4.1993 - 24.2.1995
Valná hromada dne 5.4.1993 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. 28.4.1993 - 19.9.1997
přiměřeně řídit vyhláškou č. 63/l989 Sb., o ověřovatelích, oddíl II. 18.8.1992 - 28.4.1993
Valná hromada akciové společnosti rozhodla dne 25.7.l99l pod č.j. 3OO/2935/388/9l o znění a dolnění stanov následujícím způsobem: - článek XIII se přečíslovává na článek XIV - nový článek XIII má následující znění: l. Odborové orgány v akciových společnostech provádějí svoji činnost podle zákoníku práce v jeho platném znění, generální dohody a dalších obecně závazných právních předpisů. 2. Představenstvo společnosti projednává a uzavírá se ZV odborových svazů kolektivní smlouvu podle podmínek stanovených zákoníkem práce v plném znění, generální dohody a podle dalších obecně závazných 18.8.1992 - 28.4.1993
právních předpisů v této věci. 3. Společnost vytváří ve smyslu generální dohody fond kulturních a sociálních potřeb (sociální fond), pokud zaměstnanci tvorbu tohoto fondu požadují. - článek VIII/B 2 - počet členů představenstva se mění na 6 - článek VIII/D se doplňuje o bod 4: Revizor účtů odpovídá za svou činnost valné hromadě a překládá valné hromadě (vrchnímu řediteli odvětví) revizní zprávu za l. pololetí do konce září příslušného roku a za 2. pololetí do konce března roku následujícího. Při své činnosti a formulování zprávy se bude 18.8.1992 - 28.4.1993
Údaje o založení: Z K L Klášterec nad Ohří, a.s. byla založena jednorázově zakladatelským plánem ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky ze dne 27.l2.l99O, v souladu se zákonem č. lO4/l99O Sb., o akciových společnostech, ust. § 32 zákona č. lll/l99O Sb., o státním podniku a stanovami. Přechází na ni hmotný majetek, veškerá práva, povinnosti a závazky zrušeného státního podniku ZKL Klášterec nad Ohří. Orgány společnosti jsou: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů. 31.12.1990 - 28.4.1993
Základní kapitál společnosti činí 266 O37 tis. Kčs. Bude na něj vydána jedna akcie v nominální hodnotě 266 O37 tis. Kčs znějící na jméno, která bude vyhotovena "Podle podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelných v bankách, spořitelnách a na burze. Jejím majitelem bude stát zastoupený ministerstvem srojírenství a elektrotechniky České republiky. 31.12.1990 - 28.4.1993
Zastupování a podepisování: Práva a povinnosti valné hromady vykonává zakladatel, a to až do doby přistoupení dalšího akcionáře. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Skládá se z pěti členů jmenovaných zakladatelem. Volí si ze svého středu předsedu a místopředseda, který předsedu zastupuje. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 31.12.1990 - 28.4.1993
Dozorčí rada společnosti: Ing. Pavel M r n k a , bytem Klášterec nad Ohří, Ciboušovská 56l, Ing. Pavel Z á v o d s k ý , bytem Praha 4 - Modřany, Rodopská 3l52, Ing. Karel J i r á k , bytem Chomutov, Bezručova 4247. 31.12.1990 - 28.4.1993

Aktuální kontaktní údaje ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Kapitál ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Základní kapitál 72 305 899 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.2013
Základní kapitál 385 159 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.10.2009  - 2.7.2013
Základní kapitál 310 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.2.1995  - 8.10.2009

Akcie ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 188 Kč 310 000 2.7.2013
Kmenové akcie na jméno 14 109 599 Kč 1 2.7.2013
Kmenové akcie na jméno 75 159 000 Kč 1 8.10.2009  - 2.7.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 310 000 24.2.1995  - 2.7.2013

Sídlo ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa: Nádražní 224, Klášterec nad Ohří 43151, Česká republika 17.12.2019
Adresa: Nádražní 214, Klášterec nad Ohří 43151, Česká republika 7.10.2014 - 17.12.2019
Adresa: Nádražní čp. 214, Klášterec nad Ohří 43151, Česká republika 1.2.2002 - 7.10.2014
Adresa: Nádražní 214 , Klášterec n.Ohří, okr.Chomutov 43151, Česká republika 28.4.1993 - 1.2.2002
Adresa: , Klášterec nad Ohří , Česká republika 31.12.1990 - 28.4.1993

Předmět podnikání ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 7.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.10.2014
obráběčství 7.10.2014
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie - ložisek a kuliček - součástí pro převod otáčivého pohybu 27.4.2002 - 7.10.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.2.2002
nástrojařství 1.2.2002 - 7.10.2014
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 1.2.2002 - 7.10.2014
velkoobchod 1.2.2002 - 7.10.2014
specializovaný maloobchd 1.2.2002 - 7.10.2014
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - provozovaná i vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 1.2.2002 - 7.10.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady 11.1.1996 - 1.2.2002
elektroinstalatérství 24.2.1995 - 19.9.1997
výroba nástrojů 24.2.1995 - 1.2.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 24.2.1995 - 1.2.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.2.1995 - 1.2.2002
výroba ložisek a kuliček 24.2.1995 - 1.2.2002
zámečnictví 24.2.1995 - 7.10.2014
hostinská činnost 24.2.1995 - 7.10.2014
- výrobků nožířských, stolního nářadí, strojků a kuchyňských pomůcek 2. Výroba a odbyt tepelné energie 3. Opravy a údržba - strojů a zařízení pro energetiku - výrobků jemné mechaniky - nářadí 4. Velkoobchodní a maloobchodní činnost 5. Výchova mládeže a dospělých. 31.12.1990 - 24.2.1995
l. Vývoj, výroba a odbyt: - kluzných a valivých ložisek - agregátů a hydraulických prvků - měřidel a zařízení pro měření geometrických veličin - nářadí upínacích, řezných a ručních - násrojů svařovacích a diamantových - forem, modelů, šablon a nástrojů pro práškovou metalurgii - zvláštních strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu - zařízení tepelných a varných - kovových výrobků a součástí 31.12.1990 - 24.2.1995

Vedení firmy ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Statutární orgán ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Člen představenstva Miroslav Bárta
Ve funkci od 14.12.2019
Adresa Jana Ámose Komenského 843, 43151 Klášterec nad Ohří
Předseda představenstva Ing. Jiří Prášil CSc.
Ve funkci od 14.12.2019
Adresa 397, 66403 Podolí
člen představenstva Ing. Václav Zahradník
Ve funkci od 23.11.2021
Adresa Provazníkova 1258/47, 61300 Brno
místopředseda představenstva Ing. Jiří Prášil
Ve funkci od 23.11.2021
Adresa Spáčilova 1257/2, 61800 Brno
člen představenstva Ing. Jiří Prášil
Ve funkci od 11.10.2018 do 23.11.2021
Adresa Spáčilova 1257/2, 61800 Brno
Místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík
Ve funkci od 8.4.2021 do 23.11.2021
Adresa Cacovická 1636/54, 61400 Brno
Místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík
Ve funkci od 14.12.2019 do 8.4.2021
Adresa Nádražní 705/54, 66447 Střelice
Místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík
Ve funkci od 7.10.2014 do 14.12.2019
Adresa Nádražní 705/54, 66447 Střelice
Předseda představenstva Ing. Jiří Prášil CSc.
Ve funkci od 7.10.2014 do 14.12.2019
Adresa 397, 66403 Podolí
člen představenstva Ing. Miloslava Vecková
Ve funkci od 5.1.2018 do 14.12.2019
Adresa Na Strážišti 1924, 43201 Kadaň
člen představenstva Ing. Jiří Prášil
Ve funkci od 5.1.2018 do 11.10.2018
Adresa 397, 66403 Podolí
Člen představenstva Ing. Oldřich Martínek
Ve funkci od 24.9.2013 do 5.1.2018
Adresa Údolní 219, 43163 Perštejn
člen představenstva Ing. Miloslava Vecková
Ve funkci od 7.10.2014 do 5.1.2018
Adresa Na Strážišti 1924, 43201 Kadaň
Člen představenstva Ing. Oldřich Martínek
Ve funkci od 24.9.2013 do 5.1.2018
Adresa Údolní 219, 43163 Perštejn
člen představenstva Ing. Miloslava Vecková
Ve funkci od 7.10.2014 do 5.1.2018
Adresa Na Strážišti 1924, 43201 Kadaň
člen představenstva Ing. Miloslava Vecková
Ve funkci od 30.10.2012 do 7.10.2014
Adresa Na Strážišti 1924, 43201 Kadaň
Místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík
Ve funkci od 10.9.2014 do 7.10.2014
Adresa Nádražní 705/54, 66447 Střelice
Předseda představenstva Ing. Jiří Prášil
Ve funkci od 10.9.2014 do 7.10.2014
Adresa 397, 66403 Podolí
Místopředseda představenstva Ing. Jan Otoupalík
Ve funkci od 20.8.2009 do 10.9.2014
Adresa Nádražní 705/54, 66403 Střelice
Předseda představenstva Ing. Jiří Prášil
Ve funkci od 20.8.2009 do 10.9.2014
Adresa 397, 66403 Podolí
Člen představenstva Ing. Pavel Kůtek
Ve funkci od 22.8.2011 do 24.9.2013
Adresa Seifertova 480, 50601 Jičín 1
Člen představenstva Ing. Adam Šotek
Ve funkci od 20.8.2009 do 30.10.2012
Adresa Sladkého 2155/12, 74601 Opava
Člen představenstva Ing. Ladislav Čepera
Ve funkci od 20.8.2009 do 22.8.2011
Adresa Demlova 3595/15, 58601 Jihlava
Předseda představenstva Ing. Jan Otoupalík
Ve funkci od 11.12.1998 do 20.8.2009
Adresa U vodárny 5, Brno
Člen představenstva Ivo Eliášek
Ve funkci od 11.12.1998 do 20.8.2009
Adresa Krásného 57, Brno
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Prášil CSc.
Ve funkci od 11.12.1998 do 20.8.2009
Adresa , Podolí u Brna č. 397
Člen představenstva Ing. Ladislav Čepera
Ve funkci od 1.7.1999 do 20.8.2009
Adresa Demlova 15, Jihlava
Člen představenstva Ing. Petr Tvrz
Ve funkci od 11.12.1998 do 1.7.1999
Adresa Boženy Němcové 364, Klášterec nad Ohří
Člen představenstva Ing. Miroslav Fischer
Ve funkci od 11.12.1998 do 1.7.1999
Adresa Kundratická 4596, Chomutov
Předseda představenstva Ing. Miroslav Fischer
Ve funkci od 24.8.1998 do 11.12.1998
Adresa Kundratická 4596/196, Chomutov
Místopředseda představenstva JUDr. Jiří Mutafov
Ve funkci od 24.8.1998 do 11.12.1998
Adresa Imrychova 879, Praha 4
Člen představenstva Ing. Petr Tvrz
Ve funkci od 24.8.1998 do 11.12.1998
Adresa B. Němcové 364, Klášterec nad Ohří
Předseda představenstva Ing. Jan Vilánek
Ve funkci od 19.9.1997 do 24.8.1998
Adresa 17. listopadu 533, Klášterec nad Ohří
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Mrnka
Ve funkci od 19.9.1997 do 24.8.1998
Adresa Ciboušovská 561, Klášterec nad Ohří
Člen představenstva Ing. Pavel Ježek
Ve funkci od 19.9.1997 do 24.8.1998
Adresa Vysoká 4, Vejprty
Člen představenstva Ing. Emil Filouš
Ve funkci od 3.2.1997 do 19.9.1997
Adresa Boskovická 7, 32100 Brno 21
Člen představenstva Ing. Petr Špilík
Ve funkci od 3.2.1997 do 19.9.1997
Adresa Biskupcova 501/16, 13000 Praha 3 - Žižkov
Předseda představenstva Ing. Jiří Francek
Ve funkci od 3.2.1997 do 19.9.1997
Adresa Buzulucká 786, 50300 Hradec Králové
Člen představenstva Ing. Zlata Gröningerová
Ve funkci od 3.2.1997 do 19.9.1997
Adresa Makovského 1341/12, Praha 6 - Řepy
Místopředseda představenstva RNDr. Karel Matyska
Ve funkci od 3.2.1997 do 19.9.1997
Adresa Renoirova 649/10, Praha 5 - Hlubočepy
Člen představenstva Ing. Zlata Gröningerová
Ve funkci od 11.1.1996 do 3.2.1997
Adresa Vinohradská 86, Praha 3
Člen představenstva Ing. Petr Špilík
Ve funkci od 11.1.1996 do 3.2.1997
Adresa Biskupcova 16, Praha 3
Předseda představenstva Ing. Jiří Francek
Ve funkci od 11.1.1996 do 3.2.1997
Adresa Buzulucká 786, Hradec Králové
Místopředseda představenstva RNDr. Karel Matyska CSc
Ve funkci od 11.1.1996 do 3.2.1997
Adresa Renoirova 649, Praha 5
Člen představenstva Ing. Emil Filouš
Ve funkci od 18.11.1996 do 3.2.1997
Adresa Boskovická 7, Brno 21
Člen představenstva Ing. Michail Filippov
Ve funkci od 11.1.1996 do 18.11.1996
Adresa Chomutovská 1569, Kadaň
Člen představenstva Ing. Michal F I L I P P O V
Ve funkci od 17.1.1994 do 11.1.1996
Adresa Chomutovská 1569, Kadaň
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Šroubek
Ve funkci od 24.2.1995 do 11.1.1996
Adresa 17. listopadu 485, Klášterec nad Ohří
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Mrnka
Ve funkci od 28.4.1993 do 11.1.1996
Adresa Ciboušovská 561, Klášterec nad Ohří
Člen představenstva Ing. Pavel Ježek
Ve funkci od 28.4.1993 do 11.1.1996
Adresa Vysoká 4, Vejprty
Člen představenstva Ing. Miroslav Dvořák
Ve funkci od 18.8.1992 do 10.1.1996
Adresa J.Jovkova 326l , Praha 4 - Modřany
Člen představenstva Ing. Zdeněk Šroubek
Ve funkci od 17.1.1994 do 24.2.1995
Adresa 17.listopadu 485, Klášterec nad Ohří
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Šroubek
Ve funkci od 28.4.1993 do 17.1.1994
Adresa 17.listopadu 485, Klášterec nad Ohří
Člen představenstva Ing. Jiří Kubíček CSc.
Ve funkci od 31.12.1990 do 28.4.1993
Adresa ul. Baarova 4, Plzeň
Člen představenstva Ing. Vladimír Hyský
Ve funkci od 31.12.1990 do 28.4.1993
Adresa Kostnická 4O72, Chomutov
Člen představenstva JUDr. Zdeněk Souček DrSC.
Ve funkci od 31.12.1990 do 28.4.1993
Adresa Gensovská ul. lO , Praha 6
Ředitel a.s., předseda spol. Ing. Jan Vilánek
Ve funkci od 4.1.1991 do 28.4.1993
Adresa ul. l7.listopadu 533, Klášterec nad Ohří
Místopředseda společnosti Ing. Pavel Ježek
Ve funkci od 4.1.1991 do 28.4.1993
Adresa ul. Dlouhá 532, Klášterec nad Ohří

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

IČO (identifikační číslo): 00152552
Jméno: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1988
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 4

Sídlo ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Sídlo: Nádražní 214, Klášterec nad Ohří 43151

Živnosti ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 7. 2012

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 12. 1995

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Statutární orgán ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Prášil CSc.
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Otoupalík
Člen statutárního orgánu: Ing. Miloslava Vecková
Člen statutárního orgánu: Jiří Prášil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

IČO: 00152552
Firma: ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Klášterec nad Ohří
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1988

Sídlo ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost

Sídlo: Nádražní 224, Klášterec nad Ohří 43151

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních