Firma ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. IČO 61672319


ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. (61672319) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 28, Chlístovice 284 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 1995 a je stále aktivní. ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. má celkem čtyři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3122
IČO (identifikační číslo osoby) 61672319
Jméno ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.4.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 27.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 27.3.2014 - 9.11.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 27.3.2014 - 9.11.2017
Jediný akcionář činí v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), toto rozhodnutí: (a) zvyšuje základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní částky 54,495.000,-- Kč (padesát čtyři milióny čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých) o částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě deva desát korun českých) na částku 58,365.290,-- Kč (padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepe něžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) (dá le jen „Akcie“); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; převoditelnost Akcie je omezena dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti tak, že k jejímu převodu je třeba souhlasu představenstva Spo lečnosti;dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; (c) Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem (dále jen „Předem určený zájemce“); Předem určený zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví Předem určeného zájemce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, - na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Chlístovice, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly 2030, 2123 a 2380; - na listu vlastnictví číslo 288 pro katastrální území Chroustkov, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 126, 138, 140, 152/1, 154/1, 185, 219/8, 236/6, 238/1, 238/9, 266/1, 304/2; - na listu vlastnictví číslo 10050 pro katastrální území Kralice, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 707/5, 707/6, 707/11, 707/12, 712, 713, 714/8, 715/8, 728/1, 731/4, 734, 735/4, 736; - na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Polánka u Malešova, obec Malešov, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 240/10, 241/2, 242/6, 279/18, 332/4; - na listu vlastnictví číslo 10018 pro katastrální území Vernýřov, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly st. 61, 334/1 a dále pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 316, 339, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 399, 402 díl 1, 403, 404 díl 1, 415, 455, 466, 467, 531, 534, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2; - na listu vlastnictví číslo 617 pro katastrální území Všesoky, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 39/1, 40/1, 40/2, 131; - na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Zdeslavice u Chlístovic, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 238/12, 265/12, 265/16; - na listu vlastnictví číslo 509 pro katastrální území Žandov, obec Chlístovice, a to pozemek s parcelním číslem 1419; (to vše dále jen „Nepeněžitý vklad“); Nepeněžitý vklad je popsán, definován a oceněn ve znaleckém posudku číslo 5079-13-078 ze dne 28. 8. 2013, zpracovaném Ing. Petrem Řepou, Na Haldě 116, 280 02 Kolín, identifikační číslo 62475509, znalcem v oboru stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, o dvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Praze, ze dne 5. 8. 2013, č.j. 48 Nc 4328/2013-26, s právní mocí ke dni 24. 8. 2013 (dále jen „Znalecký posudek“); hodnota Nepeněžitého vkladu byla Znalec kým posudkem stanovena na částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých); (d) důvodem navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je získání předmětných pozemků do obchodního majetku Společnosti, neboť jsou hospodářsky využitelné ve vztahu k jejímu hlavnímu předmětu podnikání; navýšení základního kapitálu Nepen ěžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, jelikož by mělo dojít ke zlepšení jejích hospodářských výsledků a také ke zvýšení hodnoty akcií akcionářů Společnosti; (e) schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých); za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; (f) místem pro upisování Akcie je sídlo jediného akcionáře; (g) Akcie bude upsána Předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen „Smlouva“); (h) lhůta pro upsání Akcie bude činit 30 (třicet) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem určenému zájemci; upisování Akcie nemůže začít dříve než bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hro mady (dále jen „Rozhodnutí“) zapsáno do obchodního rejstříku; začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem určenému zájemci nejpozději do 14 ( čtrnácti) dnů ode dne zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné; (i) Předem určený zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností v sídle Jediného akcionáře a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem určeným zájemcem sepsán zápis; Předem určený zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Pře dem určeným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy; možnost započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem z titulu splácení emisního kursu se nepřip ouští; (j) schvaluje zprávu představenstva Společnosti dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé ObchZ; (k) ukládá představenstvu, aby dle ustanovení § 203 odst. 4 ObchZ podalo návrh na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku; (l) bere na vědomí Znalecký posudek o hodnotě Nepeněžitého vkladu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 ObchZ; (m) bere na vědomí, že změna stanov Společnosti, jež je důsledkem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, nabývá účinnosti ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; dojde - li k tomuto zápisu, text článků 8 a 9 ods t. 1 stanov nově zní: „čl. 8 Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí 58,365.290,-- Kč (slovy: Padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých). čl. 9 Akcie společnosti 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na kmenové listinné akcie na jméno o následujících počtech a jmenovitých hodnotách: - 2 615 ks (slovy: Dva tisíce šest set patnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) znějících na jméno, - 5 188 ks (slovy: Pět tisíc sto osmdesát osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) znějících na jméno, - 1 ks (slovy: Jeden kus) kmenové akcie v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) znějící na jméno. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, tj. a) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) je spojeno 1.000 hlasů, b) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) je spojeno 10.000 hlasů, c) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) je spojeno 3,870.290 hlasů.“ 2.10.2013 - 25.10.2013
Mimořádná valná hromada společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., přijala dne 8. 10. 2012 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČO 61672319 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČO 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 2578 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč a 5153 ks akcií o jme novité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,29% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 99,29%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 762,80 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a ve výši 7 628,20 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protipln ění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2025-115/12 ze dne 15.8.2012 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaný m pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho po tvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 24.10.2012 - 14.8.2013
Společnost ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČ: 616 72 319, prodala dne 20.4.2011 část svého podniku tvořenou farmou na výkrm drůbeže Kralice do vlastnictví společnosti Vodňanské kuře, s.r.o., se sídlemKutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ: 274 35 148. 19.7.2011
Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní má se zato, že s převodem souhlasí. Předst avenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ustan. § 116 občanského zákoníku. 13.7.2009 - 27.3.2014
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19,12,2000 a 24,1,2001: Dosavadní základní jmění ve výši 25.260.000,- Kč se zvyšuje o 29.235.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Budou upisovány akcie: 1.055 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 2.818 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Místem úpisu nových akcie se stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisován zápisem do lisitny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Chlístovicích 28 v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Lhůta pro upisování akcií začíná běžet ode dne, kdy bude usnesením zapsán záměr navýšení základního jmění o částku ve výši 29.235.000,- Kč u Městského soudu v Praze. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Chlístovice se sídlem Chlístovice 28, okres Kutná Hora, IČO: 00104361. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím ve vlastnictví předem určeného upisovatele. Jedná se o: --nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15, pro kat. území Chlístovice, okres Kutná Hora jako - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 126 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 155 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 156 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 153 --nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15 pro kat. púzemí Kralice, okres Kutná Hora jako - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 121 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 128 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 134 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 129 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 141 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 142 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 143 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 133 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 119 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 107 -- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Kutná Hora na listu vlastnictví č. 15 pro kat. území Žandov, obec Chlístovice, okres Kutná Hora - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 113 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 123 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znalecký posudek č. 649/35 vypracovaným znalcem ing. Jaroslavem Vokolkem v hodnotě 32.970.040,- Kč a znaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znalecký posudek č. 824/2000 vypracovaným znalcem ing. MIlanem Zadražilem v hodnotě 29.235.500,- Kč. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 29.235.000,- Kč. 28.2.2001 - 11.12.2001
Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinou ze dne 27.3.1995, téhož dne přijaty stanovy společnosti. 13.4.1995

Aktuální kontaktní údaje ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Kapitál ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

zakladni jmění 58 365 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.10.2013
zakladni jmění 54 495 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.2001 - 25.10.2013
zakladni jmění 25 260 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.4.1995 - 11.12.2001

Akcie ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 615 27.3.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 188 27.3.2014
Kmenové akcie na jméno 3 870 290 Kč 1 27.3.2014
Kmenové akcie na jméno 3 870 290 Kč 1 25.10.2013 - 27.3.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 615 11.12.2001 - 27.3.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 188 11.12.2001 - 27.3.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 560 28.2.2001 - 11.12.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 370 28.2.2001 - 11.12.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 15 13.4.1995 - 28.2.2001
Akcie na jméno 500 000 Kč 10 13.4.1995 - 28.2.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 25 13.4.1995 - 28.2.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 250 13.4.1995 - 28.2.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 260 13.4.1995 - 28.2.2001

Sídlo ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 28 , Chlístovice 284 01 24.1.2017
Adresa 28 , Chlístovice 284 01 13.11.2003 - 24.1.2017
Adresa 28 , Chlístovice 284 01 16.5.2002 - 13.11.2003
Adresa Chlístovice 28 , 285 41 Malešov Česká republika
13.4.1995 - 16.5.2002

Předmět podnikání ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 24.1.2017
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 21.8.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 19.7.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 5.8.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 5.8.2010 - 21.8.2013
zemědělská výroba - zaměření zemědělské výroby: a) rostlinná výroba zahrnujícípěstování rostlin pro technické použití b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní 5.8.2010 - 24.1.2017
opravy silničních vozidel 16.5.2002
silniční motorová doprava osobní 16.5.2002 - 4.8.2006
silniční motorová doprava nákladní 16.5.2002 - 5.8.2010
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 16.5.2002 - 5.8.2010
přípravné práce pro stavby 16.5.2002 - 5.8.2010
velkoobchod 16.5.2002 - 5.8.2010
specializovaný maloobchod 16.5.2002 - 5.8.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 16.5.2002 - 5.8.2010
opravy pracovních strojů 16.5.2002 - 5.8.2010
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 16.5.2002 - 5.8.2010
správa a údržba nemovitostí 16.5.2002 - 5.8.2010
automatizované zpracování dat 4.3.1996 - 16.5.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.3.1996 - 16.5.2002
opravy motorových vozidel 4.3.1996 - 16.5.2002
silniční motorová doprava 4.3.1996 - 16.5.2002
zemní práce 4.3.1996 - 16.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.3.1996 - 16.5.2002
výroba a opravy zemědělských strojů 4.3.1996 - 16.5.2002
zemědělská výroba 13.4.1995 - 5.8.2010

vedení firmy ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Statutární orgán ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 9.11.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva. 24.1.2017 - 9.11.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 27.3.2014 - 24.1.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři člen ové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 13.7.2009 - 27.3.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem. 9.7.2008 - 13.7.2009
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 16.5.2002 - 9.7.2008
Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo po- věřený člen představenstva. 13.4.1995 - 16.5.2002
předseda představenstva Ing. Luboš Novotný 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
člen představenstva Ing. Milan Škvor 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: 132 , Ostředek 257 24
místopředseda představenstva Ing. Jan Mikulka 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2015
Vznik funkce 1.7.2015
Adresa: 2 , Suchdol 284 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Formáček 9.11.2017
Vznik členství 1.10.2017
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
předseda představenstva Marie Škarková 13.4.1995 - 17.8.2004
Vznik funkce 19.4.2001
Zánik funkce 28.5.2004
Adresa: 160 , Suchdol 285 02
člen představenstva Ing. Jiří Hlava 13.4.1995 - 17.8.2004
Vznik funkce 19.4.2001
Zánik funkce 28.5.2004
Adresa: Zbraslavice 306 , okres Kutná Hora Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Váša 13.4.1995 - 17.8.2004
Vznik funkce 19.4.2001
Zánik funkce 28.5.2004
Adresa: Teplická 268/44 , Praha 190 00
člen představenstva František Holý 13.4.1995 - 17.8.2004
Vznik funkce 19.4.2001
Zánik funkce 28.5.2004
Adresa: Na Kavkách 373 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Josef Martínek 13.4.1995 - 17.8.2004
Vznik funkce 19.4.2001
Zánik funkce 28.5.2004
Adresa: Albrechtice 31 , okres Kutná Hora Česká republika
člen představenstva Jiří Malý 17.8.2004 - 16.9.2004
Vznik členství 28.5.2004
Adresa: 17 , Chleby Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Luboš Novotný 17.8.2004 - 11.8.2005
Vznik členství 28.5.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
místopředseda představenstva Ing. Luboš Novotný 11.8.2005 - 21.9.2005
Vznik členství 28.5.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
člen představenstva Ing. Jana Seibothová 17.8.2004 - 4.8.2006
Vznik členství 28.5.2004
Adresa: 37 , Písková Lhota Česká republika
předseda představenstva Ing. Jan Klepal 17.8.2004 - 9.7.2008
Vznik členství 28.5.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Adresa: 190 , Tři Dvory 280 02
člen představenstva Ing. Jiří Malý 16.9.2004 - 9.7.2008
Vznik členství 28.5.2004
Adresa: 17 , Chleby Česká republika
člen představenstva Ing. Jana Seibothová 4.8.2006 - 9.7.2008
Vznik členství 28.5.2004
Adresa: Jeronýmova 28 , 289 11 Pečky Česká republika
člen představenstva Ivo Kohoutek 9.7.2008 - 28.4.2009
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 12.3.2009
Adresa: Sídliště Sport 864 , Kostelec na Hané 798 41
člen představenstva Ing. Václav Matoušek 17.8.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 28.5.2004
Adresa: Budovatelská 888 , Městec Králové 289 03
místopředseda představenstva Ing. Luboš Novotný 21.9.2005 - 13.7.2009
Vznik členství 28.5.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
předseda představenstva Ing. Jan Klepal 9.7.2008 - 13.7.2009
Vznik členství 28.5.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02
místopředseda představenstva Ing. Jana Seibothová 9.7.2008 - 13.7.2009
Vznik členství 28.5.2004
Vznik funkce 6.6.2008
Adresa: Jeronýmova 238 , Pečky 289 11
člen představenstva Ing. Jiří Malý 9.7.2008 - 13.7.2009
Vznik členství 28.5.2004
Adresa: Klicperova 1529/26 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Ing. Jaroslav Skopal 28.4.2009 - 13.7.2009
Vznik členství 12.3.2009
Adresa: 165 , Výšovice 798 09
člen představenstva Ing. Jaroslav Skopal 13.7.2009 - 1.10.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 17.8.2010
Adresa: 165 , Výšovice 798 09
předseda představenstva Ing. Jan Klepal 13.7.2009 - 19.7.2011
Vznik členství 12.6.2009
Vznik funkce 12.6.2009
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02
místopředseda představenstva Ing. Jana Seibothová 13.7.2009 - 19.7.2011
Vznik členství 12.6.2009
Vznik funkce 12.6.2009
Adresa: Jeronýmova 238 , Pečky 289 11
člen představenstva Ing. Roman Kubíček 1.10.2010 - 19.7.2011
Vznik členství 18.8.2010
Adresa: Tyršova 593/28 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Jindřich Macháček 19.7.2011 - 29.6.2013
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 21.4.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
místopředseda představenstva Ing. Luboš Novotný 19.7.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 21.4.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
člen představenstva Ing. Jan Klepal 19.7.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02
předseda představenstva Jindřich Macháček 29.6.2013 - 17.7.2014
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 21.4.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
předseda představenstva Ing. Luboš Novotný 17.7.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
místopředseda představenstva Ing. Jan Klepal 17.7.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02
člen představenstva Ing. Milan Škvor 17.7.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: 132 , Ostředek 257 24

Dozorčí rada ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Kaluha 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Dvořákova 575 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen dozorčí rady Jaromír Jeřábek 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2015
Vznik funkce 1.7.2015
Adresa: 101 , Vavřinec 285 04
místopředseda dozorčí rady Jindřich Macháček 9.11.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 1.9.2017
Adresa: 49 , Dolní Kralovice 257 68
předseda František Strnad 13.4.1995 - 17.8.2004
Vznik funkce 19.4.2001
Zánik funkce 28.5.2004
Adresa: Chlístovice 4 , okres Kutná Hora Česká republika
člen Václav Váša 13.4.1995 - 17.8.2004
Vznik funkce 19.4.2001
Zánik funkce 28.5.2004
Adresa: Chlístovice 17 , okres Kutná Hora Česká republika
člen Eva Pokorná 13.4.1995 - 17.8.2004
Vznik funkce 19.4.2001
Zánik funkce 28.5.2004
Adresa: Chroustkov 24 , okres Kutná Hora Česká republika
člen František Strnad 17.8.2004 - 16.9.2004
Vznik členství 19.4.2001
Adresa: Chlístovice 4 , Kutná Hora Česká republika
předseda Ing. Tomáš Havránek 17.8.2004 - 11.8.2005
Vznik členství 28.5.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Adresa: Na Příkopě 238 , Poděbrady 290 01
člen František Strnad 16.9.2004 - 4.8.2006
Vznik členství 19.4.2001
Zánik členství 2.6.2006
Adresa: Chlístovice 4 , Kutná Hora Česká republika
člen Jaromír Jeřábek 17.8.2004 - 13.7.2009
Vznik členství 28.5.2004
Adresa: 101 , Vavřinec Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Havránek 11.8.2005 - 13.7.2009
Vznik členství 28.5.2004
Vznik funkce 28.5.2004
Adresa: 178 , Choťánky 290 01
člen dozorčí rady Jaroslav Ryšánek 4.8.2006 - 13.7.2009
Vznik členství 2.6.2006
Adresa: Ohrada Kolínská 96 , 280 02 Kolín Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Havránek 13.7.2009 - 1.10.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 30.7.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 30.7.2010
Adresa: 178 , Choťánky 290 01
Jméno Ing. Václav Matoušek 13.7.2009 - 1.10.2010
Vznik členství 12.6.2009
Adresa: Budovatelská 888 , Městec Králové 289 03
Jméno Ing. Luboš Novotný 13.7.2009 - 13.4.2011
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.2.2011
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
předseda dozorčí rady Ing. Dagmar Šafrová 1.10.2010 - 19.7.2011
Vznik členství 31.7.2010
Vznik funkce 31.7.2010
Adresa: Černohorského 1863/13 , Nymburk 288 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Matoušek 1.10.2010 - 19.7.2011
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 20.4.2011
Vznik funkce 31.7.2010
Zánik funkce 20.4.2011
Adresa: Budovatelská 888 , Městec Králové 289 03
člen dozorčí rady Ing. Jan Mikulka 13.4.2011 - 19.7.2011
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Velké Valy 1852/4 , Nymburk 288 02
předseda dozorčí rady Ing. Dagmar Šafrová 19.7.2011 - 16.3.2012
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 6.3.2012
Vznik funkce 21.4.2011
Zánik funkce 6.3.2012
Adresa: Černohorského 1863/13 , Nymburk 288 02
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Formáček 16.3.2012 - 17.8.2012
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 21.6.2012
Vznik funkce 7.3.2012
Zánik funkce 21.6.2012
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
člen dozorčí rady Ing. Roman Kubíček 19.7.2011 - 17.8.2013
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 19.7.2011 - 17.7.2014
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 21.4.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Formáček 17.8.2012 - 17.7.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
člen dozorčí rady Ing. Roman Kubíček 17.8.2013 - 17.7.2014
Vznik členství 21.4.2011
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Mikulka 17.7.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Velké Valy 1852/4 , Nymburk 288 02
předseda dozorčí rady Ing. Josef Kaluha 17.7.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Dvořákova 575 , Bakov nad Jizerou 294 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 17.7.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 9.7.2015 - 9.11.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3122/SL 68 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 6.8.2015 7
B 3122/SL 67 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 6.8.2015 23
B 3122/SL 66 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 6.8.2015 2
B 3122/SL 65 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 6.8.2015 6
B 3122/SL 64 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 6.8.2015 5
B 3122/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2014 14.8.2014 14.10.2014 2
B 3122/SL 61 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 14.8.2014 14.10.2014 7
B 3122/SL 60 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 14.8.2014 14.10.2014 5
B 3122/SL 59 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.8.2014 14.10.2014 23
B 3122/SL 58 zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 14.8.2014 14.10.2014 5
B 3122/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2013 27.6.2014 9.7.2014 19
B 3122/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.10.2013 15.11.2013 20.11.2013 25
B 3122/SL 54 notářský zápis NZ 343/2013 Městský soud v Praze 20.9.2013 26.9.2013 3.10.2013 6
B 3122/SL 53 posudek znalce  č.5079-13-078 Městský soud v Praze 28.8.2013 12.9.2013 23.9.2013 83
B 3122/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.7.2013 12.9.2013 23.9.2013 24
B 3122/SL 51 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.9.2013 13.12.2012 44
B 3122/SL 50 notářský zápis NZ 338/2012 Městský soud v Praze 8.10.2012 30.10.2012 30.10.2012 89
B 3122/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 19.3.2012 21.3.2012 45
B 3122/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.4.2011 9.8.2011 24
B 3122/SL 46 ostatní zápis č.3/2011 dozor.rady Městský soud v Praze 21.4.2011 9.8.2011 1
B 3122/SL 45 ostatní zápis z jedn.předst. Městský soud v Praze 21.4.2011 9.8.2011 2
B 3122/SL 44 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.4.2011 9.8.2011 7
B 3122/SL 43 ostatní smlouva o prod.části podniku Městský soud v Praze 20.4.2011 9.8.2011 10
B 3122/SL 42 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 3.5.2011 9.8.2011 5
B 3122/SL 41 notářský zápis NZ 134/2011 Městský soud v Praze 20.4.2011 9.8.2011 5
B 3122/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2010 26.7.2010 18.8.2010 24
B 3122/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.8.2010 44
B 3122/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 118/2010 Městský soud v Praze 23.6.2010 10.8.2010 35
B 3122/SL 37 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.7.2010 29.7.2010 1
B 3122/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.5.2010 29.5.2010 42
B 3122/SL 35 ostatní - zápis ze schůze představ. Městský soud v Praze 12.6.2009 24.7.2009 1
B 3122/SL 34 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 30.6.2009 24.7.2009 12
B 3122/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 99/2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 24.7.2009 36
B 3122/SL 32 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 12.3.2009 26.5.2009 1
B 3122/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.4.2009 27.4.2009 37
B 3122/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.7.2008 20.10.2008 1
B 3122/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.6.2008 20.10.2008 2
B 3122/SL 28 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 6.6.2008 20.10.2008 1
B 3122/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ109/08 Městský soud v Praze 6.6.2008 20.10.2008 34
B 3122/SL 26 zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 23.7.2007 2.8.2007 1
B 3122/SL 25 ostatní - zpráva DR Městský soud v Praze 27.4.2007 23.7.2007 2.8.2007 1
B 3122/SL 24 ostatní -hospodaření za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 11.7.2007 7
B 3122/SL 23 ostatní -zpráva DR za r.2005 Městský soud v Praze 2.6.2006 11.7.2007 11.7.2007 1
B 3122/SL 22 ostatní -zpráva předst. /bez data/ Městský soud v Praze 11.7.2007 11.7.2007 2
B 3122/SL 21 ostatní -návrh na rozd.zisku za r.2006 Městský soud v Praze 8.6.2007 11.7.2007 11.7.2007 1
B 3122/SL 20 ostatní -zpráva o násl.událostech r.06 Městský soud v Praze 28.5.2007 11.7.2007 11.7.2007 1
B 3122/SL 19 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 26.3.2007 11.7.2007 11.7.2007 9
B 3122/SL 18 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 11.7.2007 1
B 3122/SL 17 účetní závěrka -příloha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 11.7.2007 13
B 3122/SL 16 účetní závěrka -VZaZ za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 11.7.2007 2
B 3122/SL 15 účetní závěrka -rozvaha za r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 11.7.2007 4
B 3122/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 4.8.2006 45
B 3122/SL 13 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 2.6.2006 4.8.2006 3
B 3122/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 22.8.2005 0
B 3122/SL 9 ostatní -výp.ze zápisu představenstva Městský soud v Praze 28.5.2004 5.10.2004 0
B 3122/SL 8 ostatní -výpis ze záp.schůze DR Městský soud v Praze 28.5.2004 5.10.2004 0
B 3122/SL 7 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.5.2004 5.10.2004 0
B 3122/SL 11 účetní závěrka r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 5.10.2004 0
B 3122/SL 10 podpisové vzory +čest.prohlášení-8x Městský soud v Praze 5.10.2004 0
B 3122/SL 6 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 4.12.2003 0
B 3122/SL 5 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 4.12.2003 0
B 3122/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti rozhodnutí j.akcionáře Městský soud v Praze 21.9.2001 7.11.2002 0
B 3122/SL 3 účetní závěrka r.2001,zpráva auditora,příloha Městský soud v Praze 3.5.2002 2.8.2002 7.11.2002 0
B 3122/SL 2 notářský zápis -včetně stanov Městský soud v Praze 19.4.2001 3.1.2002 0
B 3122/SL 1 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 3.1.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

IČO (identifikační číslo) 61672319
Jméno ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kutná Hora
Vznik první živnosti: 8.6.1995
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 5

Sídlo ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Živnosti a provozovny ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 28, Chlístovice 284 01
Identifikační číslo provozovny 1002029023
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.6.1995
Provozovna č. 2
Provozovna 285 04 Chlístovice
Identifikační číslo provozovny 1002029031
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.1.2002

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 28, Chlístovice 284 01
Identifikační číslo provozovny 1002029023
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.6.1995

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 28, Chlístovice 284 01
Identifikační číslo provozovny 1002029023
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.6.1995

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.1995

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.3.2011

Živnost č. 6 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1995
Zánik oprávnění 9.11.2000

Živnost č. 7 činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1995
Zánik oprávnění 9.11.2000

Živnost č. 8 velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej upozornění: nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v přílohách zák.č.455/91 Sb., v platném znění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1995
Zánik oprávnění 15.1.2002

Živnost č. 11 přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.1995
Zánik oprávnění 14.6.2000

Živnost č. 13 výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1995
Zánik oprávnění 27.6.1996
Konec oprávnění 20.6.1999

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1996
Zánik oprávnění 27.7.2006

Živnost č. 16 správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Luboš Novotný
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Škvor
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Mikulka
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Formáček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

IČO: 61672319
Firma: ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kutná Hora
Základní územní jednotka: Chlístovice
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.4.1995

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Silniční nákladní doprava
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

IČO (identifikační číslo) 61672319
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ61672319
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.
Sídlo CHLÍSTOVICE 28 284 01 KUTNÁ HORA 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, KUTNÁ HORA, tel.: 327 536 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
9316410277/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.7.1995

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 61672319
Jméno firmy ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 2gzg5zr
tracking image