Firma Zetor, a.s. IČO 46346074


Zetor, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zetor, a.s. (46346074) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Trnkova 2781/111, Brno 628 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Zetor, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Zetor, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zetor, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zetor, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zetor, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zetor, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 743
IČO (identifikační číslo osoby) 46346074
Jméno Zetor, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Na společnost Zetor, a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, PSČ 628 00, IČ: 46346074, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Zetor CZ, s.r.o. 1.10.2015
Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 07.10.2014. 13.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 10.06.2014. 1.7.2014 - 13.10.2014
Mimořádná valná hromada společnosti Zetor, a..s. konaná dne 25.července 2013 přijala následující usnesení: 1. Společnost HTC holding a.s., IČO: 313 42 141, se sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, PSČ 811 09, Slovenská republika, zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I. oddíl Sa, vložka číslo 508/B (dále jen „HTC holding a.s.“), osvědčila výpisem z majetkového účtu ze dne 11.6.2013 pořízeného Centrálním depozitářem a opisem ze seznamu akcionářů společnosti Zetor, a.s., IČO 463 46 074 se sídlem v Brně, Trnkova 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 743 (dále jen „Zetor, a.s.“) ze dne 13.6.2013, že má ve svém majetku následující akcie společnosti Zetor, a.s.: (A) 1.968.599 ks k menových zaknihovaných akcií, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 0,11 Kč (B) 3.685.968 Ks kmenových zaknihovaných akcií,ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1,- Kč, (C) 19.983 ks kmenových, zakniho vaných akcií, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou každé akcie ve výši 1.000,- Kč a (D) 1 ks kmenové, listinné akcie, ve formě na jméno, se jmenovitou hodnotou této akcie ve výši 151.250,- Kč, číslo akcie 01. 2. Určuje se, že společnost HTC holdin g a.s. je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“) hlavním akcionářem společnosti Zetor, a.s., neboť souhrnná jmenovitá hodnota akcií v majetku společnosti HTC holding a.s. odpovídá hodnotě ve výši 24.036.763,89 Kč, což představuje 99.58 % (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) základního kapitálu společnosti Zetor, a.s., s tím, že s těmito akciemi je spojen zároveň podíl ve výši 99.58 % (po zaokrouhlení na dv ě desetinná místa) na všech hlasovacích právech ve společnosti Zetor, a.s. 3. Podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku se rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry (akcie) vydané společnosti Zetor, a.s. vlastněné akcionáři společnosti Zetor , a.s. odlišnými od společnosti HTC holding a.s., přecházející na hlavního akcionáře, společnost HTC holding a.s., a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 183i až § 183n Obchodního zákoníku a tohoto usnesení. Vlastnické právo k aciím ostatních akcio nářů přejde na společnost HTC holding a.s. uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v v Obchodním věstníku (dále jen „Den přechodu“). Na hlavního akcionáře, společnosti HTC h olding a.s., ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti Zetor, a.s. jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. 4. Určuje se, že výše protiplnění, kterou hlavní akcionář, společnost HTC holding a .s., poskytne ostatním akcionářům za jejich akcie společnosti Zetor, a.s. v důsledku jejich přechodu na hlavního akcionáře, je následující: (A) 1,93 Kč za každý 1 (jeden) ks kmenové, zaknihované akcie, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou ve výši 0,11 Kč, (B) 17,58 Kč za každý 1 (jeden) ks kmenové, zaknihované akcie, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou ve výši 1,- Kč, (C) 17.582,88 Kč za každý 1 (jeden) ks kmenové, zaknihované akcie, ve formě na majitele, se jmenovitou hodnotou ve výši 1. 000,- Kč. 5. Přiměřenost výše protiplnění za každou jednu akcii společnosti Zetor, a.s. s příslušnou jmenovitou hodnotou je doložena znaleckým posudkem č. 2214-84/13 ze dne 12.6.2013 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku znalcem, společnosti A&CE Consulting, s.r.o., IČO 441 19 097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, znalecký ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti, jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, č.j. M - 1165/2004, ve spojení s rozh odnutím ministra spravedlnosti č.j. 646/ 2011-OSD-ZN, pro znaleckou činnost s rozsahem znaleckého oprávnění v oboru ekonomika. 6. Osvědčuje se, že hlavní akcionář, společnost HTC holding a.s., doložil potvrzením vydaným dne 24.7.2013 společností Česká spo řitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 452 44 782, se kterou společností HTC holding a.s. uzavřela smlouvu o zprostředkování výplaty protiplnění, že před konáním mimořádné valné hromady hlavní akcionář složil finanční pros tředky potřebné k poskytnutí protiplnění, tj. částku ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na účet banky za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 183m Obchodního zákoníku. 7. Určuje se, že výplata protiplnění (včetně případného úroku) bude oprávněným osobám provedena společností Česká spořitelna, a.s., a to bez zbytečného odkladu po splnění podmínek ustanovení § 183m odst. 2 Obchodního zákoníku, tj. po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů po provedení tohoto zápisu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bankou bude oprávněným osobám vhodným způsobem oznámen, zejména píse mným přípisem určené banky a na internetových stránkách společnosti Zetor, a.s. 6.8.2013 - 29.10.2013
Společnost se řídí Stanovami, ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady dne 8.6.2010. 7.7.2010 - 1.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti Zetor, a.s. přijala dne 11.12.2006 usnesení tohoto obsahu: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 4.139.201,21 Kč (slovy: čtyři miliony sto třicet devět tisíc dvě stě jedna korun českých dvacet jedna haléřů) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) upsáním nových akci í na základní kapitál ve výši 24.139.201,21 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů sto třicet devět tisíc dvě stě jedna korun českých dvacet jedna haléřů), který bude splacen výhradně peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií na d částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů nových zaknihovaných, kmenových akcií, ve formě na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 3. Upisování všech nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V šechny nové akcie, které nebudou upsány v prvním kole, budou nabídnuty v druhém kole k upsání předem určenému zájemci, společnosti HTC holding a.s., sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO 313 42 141. 4. Způsob upisování nových akcií v prvním kole: a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti; b) místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Zetor, a.s., tedy Brno, Trnkova 111, PSČ 632 00, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí čtrnáct (14) dnů a začne běžet dnem následujícím po dni, kdy bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, ne však dříve, než bude podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu této l hůty bude akcionářům oznámen v oznámení o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku; rozhodný den pro výkon přednostního práva se shoduje s prvním dnem lhůty pro vykonání přednostního práva a bude akcionářům oznámen v oznámení o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku; d) stanovení podílu jedné dosavadní akcie o určité jmenovité hodnotě na jedné nové akcii a stanovení počtu nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: i. podíl jedné dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 0,11 Kč (slovy: jedenáct haléřů) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je 0,000531504; ii. podíl jedné dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je 0,004831850; iii. na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 151.250,- Kč (slovy: sto padesát jedna tisíc dvě stě padesát korun českých) lze upsat 730 celých nových akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a navíc podíl ve výši 0,817335 647 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); e) upisovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na majitele, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá j ejí jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 2410492/0800 (IBAN: CZ9108000000000002410492), který byl za tím účelem zřízen společno stí u České spořitelny, a.s. 5. Způsob upisování nových akcií v druhém kole: a) v druhém kole budou všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některýc h akcií bylo podle obchodního zákoníku neúčinné, nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, společnosti HTC holding a.s., sídlem Bratislava, Dobrovičova 8, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO 313 42 141; b) předem určený zájemce bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny; c) místo pro upisování akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií s předem určeným zájemcem, je sídlo společnosti Zetor, a.s., Brno, Trnkova 111, PSČ 632 00, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin; d) lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti předem určenému zájemci; v případě, že usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku nebude v době doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hrom ady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; představenstvo je povinno oznámit předem určenému zájemci počátek běhu lhůty písemným oznámením spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií doručeným na adresu jeho sídla, které je představenstvo spole čnosti povinno odeslat předem určenému zájemci do tří (3) dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva; e) upsat lze všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií by lo podle obchodního zákoníku neúčinné; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít zaknihovanou podobu a budou znít na majitele, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); f) předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz nejpozději v poslední den lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií, a to připsáním na zvláštní účet číslo: 2410492/0800 (IBAN: CZ9108000000000002410492), který byl za tím účelem zřízen společno stí u České spořitelny, a.s. 29.12.2006 - 31.1.2007
Společnost se řídí Stanovami, ve znění schváleném řádnou valnou hromadou dne 03.07.2006. 2.10.2006 - 5.1.2007
Společnost se řídí Stanovami, ve znění schváleném valnou hromadou dne 21.06.2005. 31.10.2005 - 2.10.2006
Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím řádné valné hromady, konané dne 29.06.2004. 6.10.2004 - 2.10.2006
Společnost se řídí stanovami, upravenými rozhodnutím řádné valné hromady, konané dne 18.06.2003. 15.10.2003 - 2.10.2006
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady, konané dne 26.6.2002 25.2.2003 - 2.10.2006
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 28.8.2000. 22.9.2000 - 2.10.2006
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 23.6.2000 o záměru snížit základní jmění: 1.9.2000 - 25.7.2001
Rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 23.6.2000, o snížení základního jmění společnosti, za účelem úhrady ztráty, z dosavadních 2.483.520.000,- Kč na 4.139.201,- Kč a to snížením jmenovité hodnoty akcií z 600,- Kč na 1,- Kč, akcií o jmenovité hodnotě 66,- Kč na 0,11 Kč a akcie o jmenovité hodnotě 90.750.000,- Kč na 151.250,- Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií je 15 dnů po zápisu rozhodnutí společnosti snížit základní jmění do obchodního rejstříku. 1.9.2000 - 25.7.2001
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 23.6.2000. 1.9.2000 - 2.10.2006
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 29.6.2000. 21.7.2000 - 1.9.2000
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 29.6.2000 o záměru snížit základní jmění: 21.7.2000 - 1.9.2000
Rozhodnutí mimořádné valné hromady, konané dne 23.6.2000, o snížení základního jmění společnosti, za účelem úhrady ztráty, z dosavadních 2.483.520.000,- Kč na 4.139.201,- Kč a to snížením jmenovité hodnoty akcií z 600,- Kč na 1,- Kč, akcií o jmenovité hodnotě 66,- Kč na 0,11 Kč a akcie o jmenovité hodnotě 90.750.000,- Kč na 151.250,- Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií je 15 dnů po zápisu rozhodnutí společnosti snížit základní jmění do obchodního rejstříku. 21.7.2000 - 1.9.2000
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 25.11.1999 o snížení základního jmění společnosti za účelem úhrady ztráty ze 4 139 201 210,- Kč na 2 483 520 726,- Kč a to snížením jmenovité hodnoty akcií z 1 000,- Kč na 600,- Kč, akcií o jmenovité hodnotě 110,- Kč na 66,- Kč a akcie o jmenovité hodnotě 151 250 000,- Kč na 90 750 000,- Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií je 15 dnů po zápisu rozhodnutí společnosti snížit základní jmění do obchodního rejstříku. 8.2.2000 - 12.5.2000
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 25.11.1999. 8.2.2000 - 2.10.2006
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 30.8.1999. 11.11.1999 - 2.10.2006
Založení společnosti: Společnost byla založena dle § 172 ObchZ pod obchodním jménem Brno Diesel,a.s. S účinností od 1.7.1993 došlo ke změně obchodního jména na Zetor,a.s. v návaznosti na vložení části privatizovaného majetku státního podniku ZETOR do společnosti Brno Diesel,a.s. 7.10.1998
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 28.8.1998. 7.10.1998 - 2.10.2006
Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 29.8.1997. 7.11.1997 - 7.10.1998
1. Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 20.12.1996 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: zvýšení základního jmění o 3 686 000 000,-Kč Úpis akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není přípustný. 2.5.1997 - 17.11.1997
Charakteristika nově vydávaných akcií: jmenovitá hodnota: 1 000,-Kč/1 akcie počet akcií: 3 686 000 ks druh: kmenové forma: akcie na jméno podoba: zaknihované emisní kurz: 100% jmenovité hodnoty pro obě upisovací kola ostatní údaje: nově vydané akcie budou veřejně neobchodovatelné 2.5.1997 - 17.11.1997
2. Důvodem zvýšení základního jmění je finanční restrukturalizace společnosti. 2.5.1997 - 17.11.1997
3. Úpis akcií proběhne ve dvou upisovacích kolech, 1. upisovací kolo je určeno k výkonu přednostního práva na úpis akcií majiteli kmenových akcií ZETORU, a.s. dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. Úpis proběhne v upisovacím místě v sídle společnosti ZETOR, a.s., Trnkova 111, Brno, vždy od 9.00 hod. do 14.00 hod. v pracovních dnech a od 10.00 hod. do 12.00 hod. ve dnech, které připadnou na soboty, neděle a státem uznané svátky, po dobu konání jednotlivých upisovacích kol. 2.5.1997 - 17.11.1997
4.1. upisovací kolo 2.5.1997 - 17.11.1997
V rámci 1. upisovacího kola mohou upsat akcie s využitím přednostního práva akcionáři, kteří jsou majiteli kmenových akcií ZETORU, a.s. k rozhodnému dni, tj. ke dni následujícímu po dni zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podíleji na dosavadním základním jmění, tj. následovně. 2.5.1997 - 17.11.1997
za jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 110,-Kč je možno upsat 0,89466 nové akcie o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč 2.5.1997 - 17.11.1997
na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 151 250 000,-Kč je možno upsat 1 230 158 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. 2.5.1997 - 17.11.1997
Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky na celé kusy a to tak, že při číslovce 0 - 4 na prvním místě za desetinnou čárkou se zaokrouhluje dolů a při číslovkách 5 - 9 nahoru. Tohoto přednostního práva lze využít nejpozději do konce lhůty prvního upisovacího kola. První upisovací kolo začíná 45.dnem a končí 59.dnem ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 2.5.1997 - 17.11.1997
2. upisovací kolo 2.5.1997 - 17.11.1997
Akcie, které nebudou upsány akcionáři v rámci 1. upisovacího kola, lze upsat ve 2. upisovacím kole v rámci veřejného úpisu. Ve 2. upisovacím kole může upsat akcie i kterýkoliv dosavadní akcionář, který se zúčastnil upisování akcií v 1. upisovacím kole. Lhůta pro upisování akcií ve 2. upisovacím kole začíná 60. dnem a končí 74. dnem ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Pro upsání akcií v 2. upisovacím kole platí časová priorita úpisu. Akcie, které nebudou upsány a splaceny v předchozích kolech mohou být podle § 167 obchodního zákoníku upsány a splaceny akcionáři nebo některými z nich, na základě oznámení v tisku. Pro takovéto upsání bude platit časová priorita úpisu, emisní kurz bude stejný jako v obou upisovacích kolech, tj. 100% jmenovité hodnoty. 2.5.1997 - 17.11.1997
5. Splatit nově vydané akcie je přípustné pouze peněžitými vklady. Upisovatel musí zaplatit 100% jmenovité hodnoty akcií upsaných vrámci 1. a 2. upisovacího kola nejpozději do 7 pracovních dní od upsání akcií a to bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na bankovní účet číslo 2401342/3300 u Konsolidační banky Praha, s.p.ú. Akcie upsané v souladu s § 167 odst.1 obchodního zákoníku musí být splaceny rovněž do 7 pracovních dní od upsání akcií a to bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na uvedený bankovní účet. Za den splacení se považuje den, kdy předmětná částka bude připsána na určený účet ZETORU, a.s. nebo vložena v hotovosti na přepážce banky. Nesplatí-li upisovatel jim upsané akcie řádně a včas, je jejich upsání neúčinné. 2.5.1997 - 17.11.1997
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 27.9.1996. 14.1.1997 - 7.10.1998
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím mimořádné válné hromady konané dne 20.12.1996. 14.1.1997 - 7.10.1998
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 20.12.1996 o záměru snížit základní jmění společnosti za účelem úhrady ztráty ze 4 120 011 000 Kč na 453 201 210 Kč, a to snížením jmenovité hodnoty akcií z 1 000 Kč na 110 Kč a akcie jmenovité hodnoty 1 375 000 000 Kč na 151 250 000 Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií je 15 dnů po zápisu záměru společnosti snížit základní jmění do obchodního rejstříku. 14.1.1997 - 12.5.2000
Akcie: 42 468 ks akcií na majitele jmenovité hodnoty 1 000,- Kč v zaknihované podobě 1 895 657 ks akcií na jméno jmenovité hodnoty 1 000,- Kč v zaknihované podobě 806 886 ks akcií na jméno jmenovité hodnoty 1 000,- Kč v zaknihované podobě 1 ks akcie na jméno jmenovité hodnoty 1 375 000 000,- Kč v listinné podobě 18.11.1994 - 28.3.1997
Rozdělení základního jmění: - 42 468 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na majitele, - 1 895 657 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na jméno v držení Fondu národního majetku ČR, - 806 886 akcií jmenovité hodnoty 1 000,- Kč, na jméno. 7.2.1994 - 18.11.1994
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Zbrojovka Brno. 30.6.1993
Toto základní jmění je rozděleno na 42.468 akcií na majitele po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty a na 806.886 akcií na jméno po 1.000,-- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 30.6.1993
Dozorčí rada: 1) Ing. Jan S o c h o r , Brno - Lesná, Haškova 10 2) Josef K m e ť , Brno, Pražská 114 3) Ing. Jiří K m e n t , Brno - Bystrc, Černého 38 1.5.1992 - 30.6.1993
Základní jmění společnosti činí 849,354.000,-- Kčs (slovy: osmsetčtyřicetdevětmiliónůtřistapadesátčtyřitisíce korunčeskoslovenských). Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Zbrojovka Brno. 1.5.1992 - 30.6.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Zbrojovka Brno ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 7.10.1998
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 7.10.1998

Kapitál Zetor, a.s.

zakladni jmění 24 139 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.1.2007
zakladni jmění 4 139 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.7.2001 - 31.1.2007
zakladni jmění 2 483 520 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.2000 - 25.7.2001
zakladni jmění 4 139 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.10.1997 - 12.5.2000
zakladni jmění 453 201 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.3.1997 - 22.10.1997
zakladni jmění 4 120 010 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.11.1994 - 28.3.1997
zakladni jmění 2 745 010 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.1993 - 18.11.1994

Akcie Zetor, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 151 250 Kč 1 12.12.2017
Kmenové akcie na jméno 23 988 000 Kč 1 12.12.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 20 000 31.1.2007 - 12.12.2017
Akcie na majitele 0 Kč 2 702 543 6.10.2004 - 12.12.2017
Akcie na majitele 1 Kč 3 686 000 6.10.2004 - 12.12.2017
Akcie na jméno 0 Kč 2 702 543 25.7.2001 - 6.10.2004
Akcie na jméno 1 Kč 3 686 000 25.7.2001 - 6.10.2004
Akcie na majitele 0 Kč 42 468 25.7.2001 - 12.12.2017
Akcie na jméno 151 250 Kč 1 25.7.2001 - 12.12.2017
Akcie na majitele 66 Kč 42 468 12.5.2000 - 25.7.2001
Akcie na jméno 66 Kč 2 702 543 12.5.2000 - 25.7.2001
Akcie na jméno 90 750 000 Kč 1 12.5.2000 - 25.7.2001
Akcie na jméno 600 Kč 3 686 000 12.5.2000 - 25.7.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 686 000 22.10.1997 - 12.5.2000
Akcie na majitele 110 Kč 42 468 28.3.1997 - 12.5.2000
Akcie na jméno 110 Kč 1 895 657 28.3.1997 - 12.5.2000
Akcie na jméno 110 Kč 806 886 28.3.1997 - 12.5.2000
Akcie na jméno 151 250 000 Kč 1 28.3.1997 - 12.5.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 42 468 18.11.1994 - 28.3.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 895 657 18.11.1994 - 28.3.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 806 886 18.11.1994 - 28.3.1997
Akcie na jméno 1 375 000 000 Kč 1 18.11.1994 - 28.3.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 806 886 30.6.1993 - 7.2.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 938 125 30.6.1993 - 7.2.1994

Sídlo Zetor, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Trnkova 2781/111 , Brno 628 00 27.5.2016
Adresa Trnkova 2781/111 , Brno 628 00 22.11.2013 - 27.5.2016
Adresa Trnkova 2781 111, 628 00 Brno Česká republika
31.10.2013 - 22.11.2013
Adresa Trnkova 2781/111 , Brno 628 00 26.1.2012 - 31.10.2013
Adresa Trnkova 2781/111 , Brno 628 00 30.6.1993 - 26.1.2012
Adresa Bří. Mrštíků , 614 00 Brno Česká republika
1.5.1992 - 30.6.1993

Předmět podnikání Zetor, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.4.2009
reklamní činnost a marketing 31.7.2007 - 21.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 31.7.2007 - 21.4.2009
zprostředkování obchodu a služeb 31.7.2007 - 21.4.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 31.7.2007 - 21.4.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 31.1.2007 - 21.4.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 6.10.2004 - 16.8.2007
kovářství 15.10.2003 - 6.10.2004
podnikání v oblasti nakládání s odpady 15.10.2003 - 6.10.2004
výroba zemědělských strojů 15.10.2003 - 6.10.2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.10.2003 - 6.10.2004
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 15.10.2003 - 31.10.2005
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 15.10.2003 - 1.9.2006
stavba strojů s mechanickým pohonem 15.10.2003 - 16.8.2007
zámečnictví 15.10.2003 - 16.8.2007
automatizované zpracování dat 15.10.2003 - 16.8.2007
dělení materiálů, stříhání, řezání 15.10.2003 - 16.8.2007
tepelné zpracování kovů 15.10.2003 - 16.8.2007
svářečské práce 15.10.2003 - 16.8.2007
poskytování software 15.10.2003 - 16.8.2007
opravy pracovních strojů 15.10.2003 - 16.8.2007
galvanizérství 15.10.2003 - 16.8.2007
kovoobráběčství 15.10.2003 - 16.8.2007
broušení a leštění kovů 15.10.2003 - 16.8.2007
nástrojářství 15.10.2003 - 16.8.2007
silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní a mezinárodaní 15.10.2003 - 16.8.2007
zasilatelství 15.10.2003 - 16.8.2007
zastupování v celním řízení 15.10.2003 - 16.8.2007
testování, měření a analýzy 15.10.2003 - 16.8.2007
velkoobchod 15.10.2003 - 21.4.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 25.6.2002 - 15.10.2003
zastupování v celním řízení 25.6.2002 - 15.10.2003
slévárenství 7.11.1997 - 11.11.1999
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 7.11.1997 - 22.9.2000
činnost ekonomických a organizačních poradců 7.11.1997 - 22.9.2000
zpracování návrhů na celní řízení, včetně zastupování 7.11.1997 - 25.6.2002
činnost ekonomických a organizačních poradců v oblasti bezpečnosti práce 7.11.1997 - 25.6.2002
galvanizérství 7.11.1997 - 15.10.2003
kovoobráběčství 7.11.1997 - 15.10.2003
broušení a leštění kovů 7.11.1997 - 15.10.2003
nástrojařství 7.11.1997 - 15.10.2003
projektová činnost ve výstavbě 7.11.1997 - 15.10.2003
silniční motorová doprava nákladní 7.11.1997 - 15.10.2003
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 7.11.1997 - 15.10.2003
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.11.1997 - 15.10.2003
výroba, montáž a servis vzduchotechnických zařízení 7.11.1997 - 15.10.2003
topenářství 7.11.1997 - 15.10.2003
klempířství 7.11.1997 - 15.10.2003
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 7.11.1997 - 15.10.2003
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 7.11.1997 - 15.10.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.11.1997 - 15.10.2003
zasilatelství 7.11.1997 - 15.10.2003
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 12.7.1994 - 7.11.1997
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 12.7.1994 - 7.11.1997
revize elektrických zařízení 12.7.1994 - 7.11.1997
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 12.7.1994 - 7.11.1997
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 12.7.1994 - 7.11.1997
montáž a opravy měřící a regulační techniky 12.7.1994 - 7.11.1997
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 12.7.1994 - 7.11.1997
provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.) 12.7.1994 - 7.11.1997
výroba modelů pro odlévání 12.7.1994 - 21.7.2000
truhlářství 12.7.1994 - 21.7.2000
dělení materiálu stříhání, řezání 12.7.1994 - 15.10.2003
tepelné zpracování kovů 12.7.1994 - 15.10.2003
svářečské práce 12.7.1994 - 15.10.2003
poskytování software 12.7.1994 - 15.10.2003
podnikání v oblasti nakládání s odpady 12.7.1994 - 15.10.2003
činnost účetních poradců 30.6.1993 - 12.7.1994
slévání železných i neželezných obecných kovů 30.6.1993 - 7.11.1997
galvanizace kovů 30.6.1993 - 7.11.1997
kovoobrábění 30.6.1993 - 7.11.1997
broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 30.6.1993 - 7.11.1997
výroba nástrojů 30.6.1993 - 7.11.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 30.6.1993 - 7.11.1997
silniční motorová doprava 30.6.1993 - 7.11.1997
stavba strojů s mechanickým pohonem 30.6.1993 - 15.10.2003
kovářství 30.6.1993 - 15.10.2003
zámečnictví 30.6.1993 - 15.10.2003
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.6.1993 - 15.10.2003
automatizované zpracování dat 30.6.1993 - 15.10.2003
výroba a opravy zemědělských strojů 30.6.1993 - 15.10.2003
opravy karoserií 30.6.1993 - 15.10.2003
opravy motorových vozidel 30.6.1993 - 15.10.2003
a) výzkum, vývoj, výroba, odbyt, pronájem a servis ve skupinách výrobků - stroje na zpracování dat, zejména jednotky vstupní a výstupní, zařízení pro dálkové zpracování dat, jednotky počítačů paměťové, včetně programového vybavení - stroje, přístroje a zařízení kancelářská, zejména psací stroje, zařízení pro dálkový přenos dat, - motory naftové, zejména pro traktory, motorové pohonné agregáty, - nářadí a nástroje, zejména řezné, střižné, tvářecí, upínací, měřidla a zařízení pro měření geometrických veličin, formy, modely, šablony, - stroje obráběcí včetně oprav, 1.5.1992 - 30.6.1993
- stroje a zvláštní zařízení pro strojírenskou výrobu, - zbraně, zejména sportovní, lovecké a účelová střelná zařízení, - speciální technika, - výkovky a výlisky z oceli, - přístroje pro automatickou regulaci a řízení, - pneumatické prvky a zařízení, - nestandartní rozvaděče nízkého napětí včetně montáže, b) plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště c) investiční výstavba pro vlastní potřebu e) zahraničně obchodní činnost dle platných právních předpisů 1.5.1992 - 30.6.1993
f) projektová činnost v rozsahu oprávnění g) zkoušení kovů a slitin, h) výroba, odbyt, pronájem a servis šicích strojů i) obchodní činnost 1.5.1992 - 30.6.1993

Předmět činnosti Zetor, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor spočívající v základních službách zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.7.2007

vedení firmy Zetor, a.s.

Statutární orgán Zetor, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Společnost zastupuje navenek člen představenstva samostatně. 7.6.2019
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva. 27.1.2012 - 7.6.2019
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k vyznačené obchodní firmě, jménu a funkci připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 5.1.2007 - 27.1.2012
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 5.1.2007
člen představenstva Mgr. Filip Šoka 7.6.2019
Vznik členství 16.1.2017
Adresa: Rozvodná 15 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Miroslav Blažek 1.5.1992 - 30.6.1993
Adresa: Heydukova 1983/27 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Vít Švajcr 1.5.1992 - 30.6.1993
Adresa: Habrová 182 , Přezletice 250 73
člen představenstva Ing. Radovan Pličzka 1.5.1992 - 7.6.1994
Adresa: Čápkova 33 , 602 00 Brno Česká republika
člen představenstva Ing. František David 30.6.1993 - 7.6.1994
Adresa: Foustkova 3020/7 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Ivan Samek 30.6.1993 - 12.9.1994
Adresa: Mirovická 1088/42 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Josef Hledík 1.5.1992 - 18.11.1994
Adresa: Stejskalova 252/9 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Miroslav Poláček 1.5.1992 - 18.11.1994
Adresa: Stará osada 3976/27 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Vladislav Farka 30.6.1993 - 18.11.1994
Adresa: Viniční 2844/134 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Pavel Stejskal 30.6.1993 - 18.11.1994
Adresa: Vyžlovská 2242/34 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Milan Plašil 7.6.1994 - 18.11.1994
Adresa: Nad údolím 308/46 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jiří Fencl 12.9.1994 - 18.11.1994
Adresa: Štefkova 478/4 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Miroslav Poláček 18.11.1994 - 14.1.1997
Adresa: Stará osada 3976/27 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Jan Vrba 18.11.1994 - 14.1.1997
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Bakala 18.11.1994 - 28.3.1997
Adresa: Wolkerova 965/15 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Ivan Marinec 19.1.1996 - 2.5.1997
Adresa: Chaplinovo náměstí 650/3 , Praha 152 00
předseda představenstva Ing. Jan Vrba 14.1.1997 - 1.10.1997
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. René Kraus 2.5.1997 - 1.10.1997
Adresa: Rubličova 970/3 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Jiří Francek 18.11.1994 - 7.11.1997
Adresa: Buzulucká 786/8 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Ing. Vladimír Šulc 18.11.1994 - 7.11.1997
Adresa: 166 , 270 24 Sýkořice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Poláček 14.1.1997 - 7.11.1997
Adresa: Stará osada 3976/27 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Aleš Zouhar 28.3.1997 - 7.11.1997
Adresa: Hlinky 140/21 , Brno 603 00
předseda představenstva JUDr. René Kraus 1.10.1997 - 7.11.1997
Adresa: Rubličova 970/3 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Vladimír Jeřábek 7.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: Brněnská 111 , Černá Hora 679 21
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Poláček 7.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: Stará osada 3976/27 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Aleš Zouhar 7.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: Hlinky 140/21 , Brno 603 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Poláček 7.10.1998 - 11.5.1999
Adresa: Velká Klajdovka 2619/9 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Aleš Zouhar 7.10.1998 - 11.5.1999
Adresa: Krásného 1175/63 , Brno 636 00
člen představenstva Ing. Vojtěch Čamek 11.5.1999 - 19.5.2000
Adresa: U Děkanky 1641/2 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Ondřej Kryšpín 11.5.1999 - 19.5.2000
Adresa: Dvoudílná 164/9 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Štěpán Pecka 27.7.1999 - 19.5.2000
Adresa: Luční 942 , Lom 435 11
člen představenstva Ing. Vratislav Goj 7.10.1998 - 29.5.2000
Adresa: Osiková 124/11 , Brno 637 00
předseda představenstva JUDr. René Kraus 7.11.1997 - 1.9.2000
Adresa: Rubličova 970/3 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Josef Strnad 7.11.1997 - 1.9.2000
Adresa: Riegrova 2709/18 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva Ing. Jindřich Pich 23.9.1999 - 1.9.2000
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00
členka představenstva Marie Hanzalová 29.6.2000 - 1.9.2000
Adresa: Hlavatého 619/3 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Josef Čihák 1.9.2000 - 2.10.2001
Zánik funkce 3.10.2000
Adresa: Irkutská 83 , Liberec 460 08
místopředseda představenstva Ing. Vratislav Goj 1.9.2000 - 2.10.2001
Zánik funkce 24.10.2000
Adresa: Osikova 11 , Brno Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Zámečník 1.9.2000 - 2.10.2001
Zánik funkce 31.1.2001
Adresa: Bítovská 1216/20 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Románek 1.9.2000 - 2.10.2001
Zánik funkce 20.11.2000
Adresa: Horní 1559/3 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Luděk Drlík 1.9.2000 - 25.6.2002
Zánik funkce 15.3.2002
Adresa: Březová 353/8 , Brno 637 00
člen představenstva Robert Brian Wilson 8.1.2002 - 25.6.2002
Vznik funkce 2.2.2001
Zánik funkce 24.1.2002
Adresa: Hroznová 495/6 , Praha 118 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Novosád 2.10.2001 - 25.2.2003
Vznik funkce 14.11.2000
Zánik funkce 16.7.2002
Adresa: Zikova 2114/24 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Vladislav Farka 25.6.2002 - 25.2.2003
Vznik funkce 15.3.2002
Zánik funkce 16.7.2002
Adresa: Viniční 2844/134 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Pavol Hubočan 25.2.2003 - 15.10.2003
Vznik funkce 16.7.2002
Zánik funkce 24.7.2003
Adresa: SNP 1446 , Povážská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva ing. Vladislav Tesař 25.2.2003 - 15.10.2003
Vznik funkce 16.7.2002
Zánik funkce 24.7.2003
Adresa: Konradova 2207/1 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Vratislav Goj 2.10.2001 - 12.5.2004
Vznik funkce 24.10.2000
Zánik funkce 23.10.2003
Adresa: Osikova 11 , Brno Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Koliba 2.10.2001 - 12.5.2004
Vznik funkce 24.11.2000
Zánik funkce 3.10.2003
Adresa: Letovická 1428/5 , Brno 621 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Švajda 25.2.2003 - 12.5.2004
Vznik členství 16.7.2002
Vznik funkce 25.7.2002
Zánik funkce 13.1.2004
Adresa: Žerotínova Bašta 17 , Nové Zámky Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jaromír Varo 15.10.2003 - 12.5.2004
Vznik funkce 24.7.2003
Zánik funkce 13.1.2004
Adresa: Veselá 3 , Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Pavel Hubočan 12.5.2004 - 19.7.2004
Vznik funkce 3.10.2003
Adresa: SNP 1446 , Povážská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva Ing. Miroslav Švajda 12.5.2004 - 24.2.2005
Vznik funkce 13.1.2004
Zánik funkce 15.10.2004
Adresa: Žerotínova Bašta 17 , Nové Zámky Slovenská republika
člen představenstva Ing. Ľubomír Mikolaj 15.10.2003 - 18.5.2005
Vznik funkce 24.7.2003
Adresa: Na Letisko 91 , Poprad Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Vojtech Pánik 15.10.2003 - 18.7.2005
Vznik členství 24.7.2003
Zánik členství 25.5.2005
Vznik funkce 18.8.2003
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Hurbanova 14 , Piešťany Slovenská republika
člen představenstva Ing. Juraj Paľko 15.10.2003 - 18.7.2005
Zánik členství 25.5.2005
Vznik funkce 24.7.2003
Zánik funkce 25.5.2005
Adresa: Janka Kráľa 911 , Sliač-Rybáre Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Vratislav Goj 12.5.2004 - 24.11.2005
Vznik funkce 24.10.2003
Zánik funkce 20.9.2005
Adresa: Osikova 11 , Brno Česká republika
předseda představenstva Ing. Vojtech Pánik 24.11.2005 - 24.4.2006
Vznik členství 20.9.2005
Vznik funkce 22.9.2005
Adresa: Hurbanova 14 , 921 01 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Pavol Hubočan 19.7.2004 - 31.8.2006
Vznik funkce 3.10.2003
Adresa: SNP 1446 , Povážská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva Ing. Lubomír Mikolaj 24.11.2005 - 2.10.2006
Vznik členství 20.9.2005
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Na Letisko 91 , 5801 Poprad Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Varo 12.5.2004 - 3.11.2006
Vznik členství 24.7.2003
Zánik členství 26.9.2006
Vznik funkce 13.1.2004
Zánik funkce 26.9.2006
Adresa: Veselá 3 , Trnava Slovenská republika
člen představenstva Stephen Paul Ayres 24.2.2005 - 3.11.2006
Vznik funkce 15.10.2004
Zánik funkce 26.9.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
85 Halliard Court, Atlantic Wharf, Cardiff CF 10 4NH
člen představenstva Ing. Luděk Tichý 18.7.2005 - 3.11.2006
Vznik členství 25.5.2005
Vznik funkce 25.5.2005
Zánik funkce 26.9.2006
Adresa: Na višňovce 942/5 , Praha 161 00
člen představenstva Norbert Hrabalík 18.7.2005 - 3.11.2006
Vznik členství 25.5.2005
Vznik funkce 25.5.2005
Zánik funkce 26.9.2006
Adresa: Gen. Goliána 6009 , 917 00 Trnava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Vojtech Pánik 24.4.2006 - 3.11.2006
Vznik členství 20.9.2005
Zánik členství 26.9.2006
Vznik funkce 22.9.2005
Zánik funkce 26.9.2006
Adresa: Hurbanova 14 , 921 01 Piešťany Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Pavol Hubočan 31.8.2006 - 3.11.2006
Vznik členství 3.10.2003
Vznik funkce 26.7.2006
Zánik funkce 26.9.2006
Adresa: SNP 1446 , 1701 Povážská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva Ing. Luboš Rybár 2.10.2006 - 3.11.2006
Vznik členství 1.6.2006
Zánik členství 26.9.2006
Adresa: Hlboká 21 , 917 00 Trnava Slovenská republika
místopředseda představenstva Norbert Hrabalík 3.11.2006 - 5.1.2007
Vznik členství 25.5.2005
Vznik funkce 26.9.2006
Zánik funkce 13.12.2006
Adresa: Gen. Goliana 6009 , 917 00 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Dana Halamová 3.11.2006 - 5.1.2007
Vznik členství 26.9.2006
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: Kaštieľska 1 , 821 05 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva JUDr. Slavomír Moško 3.11.2006 - 5.1.2007
Vznik členství 26.9.2006
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: Trnavská 177 , 821 04 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Maroš Nagy 3.11.2006 - 5.1.2007
Vznik členství 26.9.2006
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: 175 , 4931 Rožňavské Bystré Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Richard Kruksa 3.11.2006 - 5.1.2007
Vznik členství 26.9.2006
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: Gen. Goliana 6014 , 917 02 Trnava Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Luděk Tichý 3.11.2006 - 7.2.2007
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 18.1.2007
Vznik funkce 26.9.2006
Zánik funkce 18.1.2007
Adresa: Na višňovce 942/5 , Praha 161 00
člen představenstva Norbert Hrabalík 5.1.2007 - 7.2.2007
Vznik členství 25.5.2005
Zánik členství 18.1.2007
Adresa: Gen. Goliana 6009 , 917 00 Trnava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Pavol Hubočan 3.11.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 3.10.2003
Zánik členství 22.4.2008
Vznik funkce 26.9.2006
Zánik funkce 22.4.2008
Adresa: SNP 1446 , 1701 Povážská Bystrica Slovenská republika
člen představenstva Ing. Dana Haľamová 7.2.2007 - 15.5.2008
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 22.4.2008
Adresa: Kaštieľska 1 , 821 05 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Richard Kruksa 7.2.2007 - 15.5.2008
Vznik členství 18.1.2007
Zánik členství 22.4.2008
Adresa: Gen. Golina 33 , 917 00 Trnava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Ivan Heimschild 15.5.2008 - 26.8.2008
Vznik členství 22.4.2008
Zánik členství 14.8.2008
Vznik funkce 30.4.2008
Zánik funkce 14.8.2008
Adresa: Moškovec 4 , 3844 Jazernica Slovenská republika
člen představenstva Mgr. René Zgažar 15.5.2008 - 26.8.2008
Vznik členství 22.4.2008
Adresa: 61 , Nížkovice 684 01
člen představenstva Ing. Ján Hirner 26.8.2008 - 21.4.2009
Vznik členství 14.8.2008
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: Račianské mýto 10990 , 831 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva František Géhry 21.4.2009 - 26.2.2010
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 18.9.2009
Adresa: Orechová 780 , 900 42 Dunajská Lužná-Jánošíková Slovenská republika
člen představenstva Miroslav Drahoš 15.5.2008 - 24.5.2010
Vznik členství 22.4.2008
Adresa: Trstínská 7861 , 841 06 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Mgr. René Zgažar 26.8.2008 - 24.5.2010
Vznik členství 22.4.2008
Zánik členství 11.5.2010
Vznik funkce 15.8.2008
Zánik funkce 11.5.2010
Adresa: 61 , Nížkovice 684 01
Jméno Ladislav Štica 1.4.2010 - 27.1.2012
Vznik členství 29.3.2010
Adresa: Jadrová 9 , 821 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva JUDr. Adam Daněk 24.5.2010 - 27.1.2012
Vznik členství 11.5.2010
Zánik členství 13.1.2012
Adresa: Kloboučnická 1697/25 , Praha 140 00
předseda představenstva Miroslav Drahoš 24.5.2010 - 29.11.2012
Vznik členství 22.4.2008
Zánik členství 12.11.2012
Vznik funkce 14.5.2010
Zánik funkce 12.11.2012
Adresa: Trstínská 7861 8, 841 06 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Róbert Harman 27.1.2012 - 29.11.2012
Vznik členství 14.1.2012
Zánik členství 12.11.2012
Adresa: R. Dilonga 129 6, 920 01 Hlohovec Slovenská republika
člen představenstva Ladislav Štica 27.1.2012 - 29.11.2012
Vznik členství 29.3.2010
Zánik členství 12.11.2012
Adresa: Jadrová 9 , 821 02 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Miroslav Drahoš 29.11.2012 - 29.11.2012
Vznik členství 12.11.2012
Zánik funkce 28.2.2013
Adresa: Trstínská 7861 8, 841 06 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Isabela Vršková 29.11.2012 - 29.11.2012
Vznik členství 12.11.2012
Adresa: třída Generála Píky 1993/9 , Brno 613 00
předseda představenstva Miroslav Drahoš 29.11.2012 - 27.3.2013
Vznik členství 12.11.2012
Vznik funkce 12.11.2012
Zánik funkce 28.2.2013
Adresa: Trstínská 7861 8, 841 06 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Isabela Vršková 29.11.2012 - 27.3.2013
Vznik členství 12.11.2012
Adresa: třída Generála Píky 1993/9 , Brno 613 00
člen představenstva Róbert Harman 29.11.2012 - 31.10.2013
Vznik členství 12.11.2012
Zánik členství 15.1.2014
Adresa: R. Dilonga 129 6, 920 01 Hlohovec Slovenská republika
člen představenstva Róbert Harman 31.10.2013 - 19.2.2014
Vznik členství 12.11.2012
Zánik členství 15.1.2014
Adresa: R. Dilonga 129 6, 920 01 Hlohovec Slovenská republika
člen představenstva Miroslav Drahoš 27.3.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 12.11.2012
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: Trstínská 7861 8, 841 06 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Isabela Vršková 27.3.2013 - 25.2.2015
Vznik členství 12.11.2012
Vznik funkce 28.2.2013
Adresa: třída Generála Píky 1993/9 , Brno 613 00
předseda představenstva Isabela Vršková 25.2.2015 - 11.3.2015
Vznik členství 12.11.2012
Vznik funkce 28.2.2013
Adresa: Masarykova 1133 , Modřice 664 42
předseda představenstva JUDr. Isabela Vršková 11.3.2015 - 8.12.2015
Vznik členství 12.11.2012
Zánik členství 12.11.2015
Vznik funkce 28.2.2013
Zánik funkce 12.11.2015
Adresa: Masarykova 1133 , Modřice 664 42
člen představenstva Mgr. Filip Šoka 19.2.2014 - 27.1.2017
Vznik členství 15.1.2014
Zánik členství 15.1.2017
Adresa: Rozvodná 15 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva JUDr. Isabela Vršková 8.12.2015 - 27.1.2017
Vznik členství 13.11.2015
Vznik funkce 13.11.2015
Zánik funkce 16.1.2017
Adresa: Masarykova 1133 , Modřice 664 42
člen představenstva JUDr. Isabela Vršková 27.1.2017 - 30.11.2018
Vznik členství 13.11.2015
Zánik členství 13.11.2018
Adresa: Masarykova 1133 , Modřice 664 42
předseda představenstva Mgr. Filip Šoka 27.1.2017 - 7.6.2019
Vznik členství 16.1.2017
Vznik funkce 16.1.2017
Zánik funkce 2.5.2019
Adresa: Rozvodná 15 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva JUDr. Isabela Vršková 30.11.2018 - 7.6.2019
Vznik členství 14.11.2018
Zánik členství 30.4.2019
Adresa: Masarykova 1133 , Modřice 664 42

Dozorčí rada Zetor, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Marta Tkáčová 1.10.2015
Vznik členství 9.6.2015
Adresa: Veltlínska 12472/5 , 831 02 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Martin Blaškovič 27.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Vznik funkce 1.3.2018
Adresa: Fialkové údolie 4 , Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Dana Haľamová 27.3.2018
Vznik členství 1.2.2015
Vznik funkce 1.3.2018
Adresa: Kaštieľská 1A , 821 05 Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Jan Sochor 30.6.1993 - 18.11.1994
Adresa: Haškova 147/10 , Brno 638 00
člen Josef Kmeť 30.6.1993 - 18.11.1994
Adresa: Pražská 211/114 , Brno 642 00
člen Ing. Jiří Kment 30.6.1993 - 18.11.1994
Adresa: Černého 814/38 , Brno 635 00
člen Ing. Miroslav Růžička 30.6.1993 - 18.11.1994
Adresa: Hálkova 607/31 , Brno 614 00
člen Antonín Kallus 30.6.1993 - 7.11.1997
Adresa: Velkopavlovická 4085/14 , Brno 628 00
členka Ing. Marie Hrušková 18.11.1994 - 7.11.1997
Adresa: Wuchterlova 585/14 , Praha 160 00
členka JUDr. Soňa Mojžíšková 18.11.1994 - 7.11.1997
Adresa: Kamenická 365/1 , Praha 170 00
předseda Ing. Vladimír Šulc 7.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: 166 , 270 24 Sýkořice Česká republika
člen Ing. Jiří Francek 7.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: Buzulucká 786/8 , Hradec Králové 500 03
místopředseda Ing. Jiří Lupínek 7.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: Zárybničná 3091/29 , Praha 141 00
členka Ing. Zlata Gröningerová 7.11.1997 - 7.10.1998
Adresa: Vinohradská 86 , 130 00 Praha 6 Česká republika
místopředsedkyně Ing. Zlata Gröningerová 7.10.1998 - 17.3.1999
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
člen JUDr. Alexander Károlyi 7.10.1998 - 19.5.2000
Adresa: Cukrovarnická 699/43 , Praha 162 00
předseda Ing. Jiří Lupínek 7.10.1998 - 19.5.2000
Adresa: Zárybničná 3091/29 , Praha 141 00
člen Ing. Martin Sušil 17.3.1999 - 19.5.2000
Adresa: Hlavní 2737/116 , Praha 141 00
předseda JUDr. Alexander Károlyi 19.5.2000 - 21.7.2000
Adresa: Cukrovarnická 699/43 , Praha 162 00
člen Ing. Václav Vyšín 19.5.2000 - 21.7.2000
Adresa: U Vodárny 556 , Kralupy nad Vltavou 278 01
členka Mgr. Alice Undusová 21.7.2000 - 1.9.2000
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
člen Antonín Kallus 7.11.1997 - 8.1.2002
Zánik funkce 1.4.2001
Adresa: Velkopavlovická 4085/14 , Brno 628 00
člen Zdeněk Mitisek 7.11.1997 - 8.1.2002
Zánik funkce 1.4.2001
Adresa: Žebětínská 415/72 , Brno 623 00
člen Václav Leinweber MBA 19.5.2000 - 1.3.2002
Zánik funkce 28.2.2001
Adresa: Tyršova 731 , Nové Město na Moravě 592 31
člen Ing. Jaromír Hejda 7.10.1998 - 25.6.2002
Zánik funkce 14.12.2001
Adresa: Jana Drdy 490 , Příbram 261 01
předsedkyně Mgr. Alice Undusová 1.9.2000 - 25.6.2002
Zánik funkce 14.12.2001
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
předseda Ing. Jaromír Hejda 25.6.2002 - 25.2.2003
Vznik funkce 14.12.2001
Zánik funkce 16.7.2002
Adresa: Jana Drdy 490 , Příbram 261 01
člen ing. Josef Škarpa 1.3.2002 - 27.3.2003
Vznik funkce 3.8.2001
Zánik funkce 5.8.2002
Adresa: Přecechtělova 2496/28 , Praha 155 00
předseda Dr. Ing. Michal Hirjak CSc. 25.2.2003 - 27.3.2003
Vznik členství 26.6.2002
Vznik funkce 16.7.2002
Zánik funkce 5.8.2002
Adresa: ul. Klenová 56 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Jaromír Hejda 25.2.2003 - 27.3.2003
Vznik funkce 16.7.2002
Zánik funkce 5.8.2002
Adresa: Jana Drdy 490 , Příbram 261 01
člen Ing. Peter Ondro 25.2.2003 - 12.5.2004
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 7.11.2003
Adresa: D.Jurkoviča 2362 , Topolčany Slovenská republika
předseda JUDr. Alexander Károlyi 27.3.2003 - 19.7.2004
Vznik funkce 5.8.2002
Zánik funkce 7.5.2004
Adresa: Cukrovarnická 699/43 , Praha 162 00
členka ing. Ivona Vavrová 27.3.2003 - 19.7.2004
Vznik funkce 5.8.2002
Zánik funkce 7.5.2004
Adresa: Jasovská 9 , Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Radomír Grauzeľ 6.10.2004 - 31.10.2005
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 21.6.2005
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 21.6.2005
Adresa: Sirotkova 2 , 949 01 Nitra Slovenská republika
členka Radoslava Poláková 8.1.2002 - 16.8.2006
Vznik funkce 13.7.2001
Zánik funkce 13.7.2006
Adresa: Větrná 613/18 , Brno 635 00
člen Antonín Kallus 8.1.2002 - 16.8.2006
Vznik funkce 13.7.2001
Zánik funkce 13.7.2006
Adresa: Velkopavlovická 4085/14 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivona Vávrová 19.7.2004 - 5.1.2007
Vznik funkce 7.5.2004
Zánik funkce 12.12.2006
Adresa: Jasovská 9 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Juraj Paľko 31.10.2005 - 31.1.2007
Vznik členství 21.6.2005
Zánik členství 11.12.2006
Vznik funkce 21.6.2005
Zánik funkce 11.12.2006
Adresa: Janka Kráľa 911 , Sliač Slovenská republika
člen Dr. Ing. Michal Hirjak CSc. 27.3.2003 - 31.7.2007
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 5.8.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: ul. Klenová 56 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Radoslava Poláková 16.8.2006 - 31.7.2007
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Větrná 613/18 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ivo Sysel 16.8.2006 - 31.7.2007
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Jírova 2191/1 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Jana Ragasová 5.1.2007 - 28.2.2008
Vznik členství 12.12.2006
Vznik funkce 12.12.2006
Zánik funkce 8.12.2007
Adresa: Orechová 934 , 900 55 Lozorno Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Ivona Vavrová 5.1.2007 - 28.2.2008
Vznik členství 5.8.2002
Zánik členství 5.11.2007
Adresa: Jasovská 9 , Bratislava Slovenská republika
člen Ladislav Štica 6.10.2004 - 1.4.2010
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 10.3.2010
Adresa: Jadrová 9 , 821 02 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Jana Ragasová 28.2.2008 - 27.1.2012
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 12.12.2011
Adresa: Orechová 934 , 900 55 Lozorno Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Ivona Vavrová 28.2.2008 - 26.7.2012
Vznik členství 6.11.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 8.12.2007
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Matejkova 3338 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Jana Ragasová 27.1.2012 - 26.7.2012
Vznik členství 12.12.2011
Adresa: Orechová 934 7, 900 55 Lozorno Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Ivona Vavrová 26.7.2012 - 27.3.2013
Vznik členství 15.6.2012
Adresa: Matejkova 3338 22, 841 05 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Mgr. Marta Tkáčová 7.7.2010 - 31.10.2013
Vznik členství 8.6.2010
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Nové Mesto, Sliačská 12472/1H, PSČ 831 02
předseda dozorčí rady Ing. Jana Ragasová 26.7.2012 - 31.10.2013
Vznik členství 12.12.2011
Vznik funkce 18.6.2012
Adresa: Orechová 934 7, 900 55 Lozorno Slovenská republika
člen dozorčí rady Ivona Vavrová 27.3.2013 - 11.3.2015
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 31.1.2015
Adresa: Fláviovská 1140 , 851 10 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Mgr. Marta Tkáčová 31.10.2013 - 1.10.2015
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 8.6.2015
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Nové Mesto, Sliačská 12472/1H, PSČ 831 02
předseda dozorčí rady Ing. Jana Ragasová 31.10.2013 - 4.1.2017
Vznik členství 12.12.2011
Zánik členství 12.12.2016
Vznik funkce 18.6.2012
Zánik funkce 12.12.2016
Adresa: Orechová 934 7, 900 55 Lozorno Slovenská republika
předseda dozorčí rady Jana Ragasová 4.1.2017 - 12.3.2018
Vznik členství 13.12.2016
Zánik členství 28.2.2018
Vznik funkce 13.12.2016
Zánik funkce 28.2.2018
Adresa: Orechová 934/7 , 900 55 Lozorno Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Dana Haľamová 11.3.2015 - 27.3.2018
Vznik členství 1.2.2015
Adresa: Kaštieľská 1A , 821 05 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Martin Blaškovič 12.3.2018 - 27.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Vznik funkce 1.3.2018
Adresa: Fialkové údolie 4 , Bratislava Slovenská republika

Sbírka Listin Zetor, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 743/SL 139 ostatní zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 13.11.2015 27.11.2015 10.12.2015 2
B 743/SL 138 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 5.11.2015 27.11.2015 10.12.2015 2
B 743/SL 137 notářský zápis [NZ 944/2015] rozhodnutí jediného akcionáře, projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 17.8.2015 21.8.2015 13.10.2015 27
B 743/SL 136 notářský zápis [NZ 943/2015] rozhodnutí jediného společníka, projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 17.8.2015 21.8.2015 13.10.2015 25
B 743/SL 135 účetní závěrka [2015], zpráva auditora ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2015 Krajský soud v Brně 9.6.2015 21.8.2015 13.10.2015 12
B 743/SL 134 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 9.6.2015 14.9.2015 5.10.2015 2
B 743/SL 132 změna právní formy, fúze projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 11.6.2015 23.6.2015 23.6.2015 7
B 743/SL 131 účetní závěrka [2015], zpráva auditora ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2015 Krajský soud v Brně 9.6.2015 23.6.2015 23.6.2015 12
B 743/SL 130 ostatní zpráva dozorčí rady za rok 2014 Krajský soud v Brně 15.4.2015 22.5.2015 22.5.2015 3
B 743/SL 129 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 16.4.2015 22.5.2015 22.5.2015 37
B 743/SL 128 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 30.1.2015 11.3.2015 16.3.2015 2
B 743/SL 127 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.10.2014 10.10.2014 15.10.2014 14
B 743/SL 126 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 1538/2014 Krajský soud v Brně 7.10.2014 10.10.2014 15.10.2014 11
B 743/SL 125 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 7.4.2014 18.8.2014 24.9.2014 14
B 743/SL 124 notářský zápis stanovy, NZ 214/2014 Krajský soud v Brně 10.7.2014 30.6.2014 3.7.2014 26
B 743/SL 123 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 13.6.2014 30.6.2014 3.7.2014 3
B 743/SL 122 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 15.4.2014 30.6.2014 3.7.2014 33
B 743/SL 121 ostatní zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 15.1.2014 28.1.2014 21.2.2014 2
B 743/SL 120 zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.3.2013 15.10.2013 16.10.2013 17
B 743/SL 119 notářský zápis rozhodnutí mimořádné VH, NZ 787/2013 Krajský soud v Brně 25.7.2013 6.8.2013 4.9.2013 61
B 743/SL 118 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 28.2.2013 22.3.2013 22.3.2013 1
B 743/SL 117 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2011 Krajský soud v Brně 31.3.2012 22.3.2013 22.3.2013 5
B 743/SL 116 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.5.2012 22.3.2013 22.3.2013 8
B 743/SL 115 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 12.11.2012 30.11.2012 7.12.2012 2
B 743/SL 114 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 12.11.2012 30.11.2012 7.12.2012 3
B 743/SL 113 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 10.4.2012 24.9.2012 18
B 743/SL 112 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 13.1.2012 2.2.2012 2
B 743/SL 111 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 14.7.2011 16
B 743/SL 110 zpráva auditora k výroční zprávě 2010 Krajský soud v Brně 2.6.2011 14.7.2011 3
B 743/SL 109 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 1.6.2011 14.7.2011 9
B 743/SL 107 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 20.5.2010 20.10.2010 37
B 743/SL 106 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 7.6.2010 26.8.2010 3
B 743/SL 105 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 20.4.2010 24.8.2010 13
B 743/SL 104 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 22.6.2010 20.7.2010 2
B 743/SL 103 notářský zápis - rozh. VH, NZ 486/10 Krajský soud v Brně 8.6.2010 20.7.2010 29
B 743/SL 99 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 11.5.2010 27.5.2010 3
B 743/SL 98 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 11.5.2010 27.5.2010 3
B 743/SL 102 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.5.2010 27.5.2010 2
B 743/SL 101 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.5.2010 27.5.2010 2
B 743/SL 100 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 14.5.2010 27.5.2010 2
B 743/SL 97 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 18.9.2009 3.3.2010 2
B 743/SL 96 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 24.3.2009 2.7.2009 16
B 743/SL 95 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.4.2009 27.4.2009 2
B 743/SL 94 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 31.3.2009 27.4.2009 3
B 743/SL 93 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Brně 20.8.2008 3.9.2008 2
B 743/SL 92 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.8.2008 3.9.2008 2
B 743/SL 91 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 15.8.2008 3.9.2008 2
B 743/SL 90 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 14.8.2008 3.9.2008 3
B 743/SL 89 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 10.3.2008 26.6.2008 4
B 743/SL 88 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 29.2.2008 26.6.2008 10
B 743/SL 87 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 26.6.2008 10
B 743/SL 86 zpráva auditora 2006 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 31.3.2007 21.5.2008 10
B 743/SL 85 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.5.2008 1
B 743/SL 84 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.5.2008 1
B 743/SL 83 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.5.2008 1
B 743/SL 82 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 30.4.2008 19.5.2008 2
B 743/SL 81 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 22.4.2008 19.5.2008 3
B 743/SL 80 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 22.4.2008 22
B 743/SL 79 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.1.2008 7.3.2008 2
B 743/SL 78 ostatní -zápis ze 75. zas. DR Krajský soud v Brně 7.12.2007 6.3.2008 2
B 743/SL 77 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 6.11.2007 6.3.2008 2
B 743/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.2007 5.9.2007 16
B 743/SL 75 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 547/07 Krajský soud v Brně 29.5.2007 5.9.2007 10
B 743/SL 74 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 18.1.2007 13.2.2007 2
B 743/SL 73 ostatní -ČP čl. předst. Krajský soud v Brně 30.1.2007 13.2.2007 4
B 743/SL 72 notářský zápis -NZ 42/2007 Krajský soud v Brně 17.1.2007 8.2.2007 33
B 743/SL 71 ostatní -zápis z jed. předst, Krajský soud v Brně 13.12.2006 3.1.2007 2
B 743/SL 70 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 12.12.2006 3.1.2007 2
B 743/SL 69 notářský zápis -NZ 1212/2006 Krajský soud v Brně 11.12.2006 3.1.2007 25
B 743/SL 68 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 31.3.2006 10.11.2006 51
B 743/SL 67 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.10.2006 8.11.2006 13
B 743/SL 66 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 26.9.2006 8.11.2006 2
B 743/SL 65 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.9.2006 8.11.2006 4
B 743/SL 64 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.6.2006 6.10.2006 1
B 743/SL 63 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.6.2006 6.10.2006 2
B 743/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.7.2006 6.10.2006 12
B 743/SL 61 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 351/06 Krajský soud v Brně 17.7.2006 6.10.2006 12
B 743/SL 60 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.9.2006 5.9.2006 1
B 743/SL 59 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 26.7.2006 5.9.2006 2
B 743/SL 58 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.7.2006 24.8.2006 3
B 743/SL 57 ostatní -výsledky voleb do DR Krajský soud v Brně 13.7.2006 24.8.2006 2
B 743/SL 56 ostatní -zápis z jed. mim. VH Krajský soud v Brně 3.10.2005 15.3.2006 10
B 743/SL 55 ostatní -zápis ze 37. zas. předst. Krajský soud v Brně 22.9.2005 28.11.2005 2
B 743/SL 54 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 20.9.2005 28.11.2005 3
B 743/SL 53 ostatní -ČP předst. Krajský soud v Brně 26.9.2005 28.11.2005 3
B 743/SL 52 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 31.3.2005 1.11.2005 29
B 743/SL 51 notářský zápis -NZ 168/2005-rozh.řádné VH Krajský soud v Brně 22.6.2005 1.11.2005 17
B 743/SL 50 ostatní -ČP čl. doz. rady Krajský soud v Brně 26.7.2005 1.11.2005 2
B 743/SL 49 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 21.6.2005 1.11.2005 7
B 743/SL 48 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 31.5.2005 18.7.2005 3
B 743/SL 47 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.5.2005 18.7.2005 2
B 743/SL 46 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 11.4.2005 20.5.2005 2
B 743/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.1.2005 4.3.2005 1
B 743/SL 44 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 15.10.2004 4.3.2005 2
B 743/SL 43 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 18.8.2004 25.10.2004 4
B 743/SL 42 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 21.7.2004 25.10.2004 18
B 743/SL 41 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 29.6.2004 25.10.2004 6
B 743/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2004 25.10.2004 12
B 743/SL 39 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 23.3.2004 25.10.2004 61
B 743/SL 38 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.5.2004 23.7.2004 2
B 743/SL 37 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.5.2004 23.7.2004 5
B 743/SL 36 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 5.3.2004 19.5.2004 4
B 743/SL 35 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 13.1.2004 19.5.2004 2
B 743/SL 34 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.11.2003 19.5.2004 2
B 743/SL 33 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 22.10.2003 19.5.2004 1
B 743/SL 32 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.10.2003 19.5.2004 1
B 743/SL 31 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 16.5.2003 23.10.2003 59
B 743/SL 30 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 18.6.2003 23.10.2003 30
B 743/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Brně 14.8.2003 23.10.2003 8
B 743/SL 28 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 31.3.2003 23.10.2003 6
B 743/SL 27 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 18.8.2003 23.10.2003 16
B 743/SL 26 ostatní - řádná VH Krajský soud v Brně 18.6.2003 23.10.2003 28
B 743/SL 25 ostatní - kritické vyjádř. k výr. zprá Krajský soud v Brně 16.6.2003 23.10.2003 2
B 743/SL 24 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 24.6.2003 23.10.2003 5
B 743/SL 22 ostatní - zápis z 51. dozorčí rady Krajský soud v Brně 16.7.2002 1.4.2003 4
B 743/SL 21 ostatní - zápis č.1 z představenstva Krajský soud v Brně 25.7.2002 1.4.2003 1
B 743/SL 19 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 2.8.2002 1.4.2003 14
B 743/SL 18 ostatní - zápis z 52. dozorčí rady Krajský soud v Brně 5.8.2002 1.4.2003 3
B 743/SL 17 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 17.7.2002 11.9.2002 16
B 743/SL 16 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 17.4.2002 8.8.2002 135
B 743/SL 15 ostatní - výpis z doz. rady Krajský soud v Brně 15.3.2002 8.8.2002 5
B 743/SL 13 notářský zápis - val. hromada Krajský soud v Brně 28.6.2001 13.3.2002 18
B 743/SL 12 ostatní - zápis z val. hromady Krajský soud v Brně 28.6.2001 13.3.2002 36
B 743/SL 11 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 27.4.2001 19.9.2001 57
B 743/SL 9 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 14.11.2000 28.8.2001 3
B 743/SL 8 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 24.10.2000 28.8.2001 3
B 743/SL 7 ostatní  - zápis z DR Krajský soud v Brně 22.12.2000 28.8.2001 1
B 743/SL 6 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 3.10.2000 28.8.2001 3
B 743/SL 10 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 18.7.2000 28.8.2001 9
B 743/SL 5 usn. o konkursu a vyrovn. - oznám.o povol.vyrovnání Krajský soud v Brně 21.2.2001 8.3.2001 1
B 743/SL 4 notářský zápis osvěd. VH Krajský soud v Brně 7.9.2000 5.10.2000 25
B 743/SL 3 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 3.8.1999 17.2.2000 8
B 743/SL 1 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 24.8.1999 18.10.1999 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zetor, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46346074
Jméno Zetor, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 30.6.1993
Celkový počet živností: 64
Aktivních živností: 1

Sídlo Zetor, a.s.

Živnosti a provozovny Zetor, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Trnkova 2781/111, Brno 628 00
Identifikační číslo provozovny 1003156720
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 28.2.1994

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 4 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 5 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 18.8.2004

Živnost č. 6 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 7 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 9 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 11 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 12 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 13 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 14 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 15 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 16 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 17 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1993
Zánik oprávnění 11.10.2000

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1994
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 31.1.1998

Živnost č. 20 Tepelné zpracování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1994
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 21 Dělení materiálu stříhání, řezání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1994
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 22 Výroba modelů pro odlévání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1994
Zánik oprávnění 13.2.2001

Živnost č. 23 Svářečské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1994
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 24 Modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 25 Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 26 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 27 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 28 Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 29 Montáž, opravy a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 30 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 22.9.2000

Živnost č. 31 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 32 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 22.9.2000

Živnost č. 33 Výroba vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 34 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 35 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 36 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 37 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 38 Výroba, montáž a servis vzduchotechnických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 39 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1994
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 40 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 41 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 42 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1994
Zánik oprávnění 18.8.2004

Živnost č. 43 Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 44 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 45 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 23.7.2003

Živnost č. 46 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 47 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1994
Zánik oprávnění 18.8.2004

Živnost č. 48 Provozování drah s výjimkou celostátních (§ 3 odst. 2 písm. g živn. zák.)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1994
Zánik oprávnění 1.1.1995

Živnost č. 49 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1997
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 50 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1997
Zánik oprávnění 30.10.2001

Živnost č. 51 Zpracování návrhů na celní řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1997
Zánik oprávnění 15.1.2001

Živnost č. 52 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1997
Zánik oprávnění 20.11.2001

Živnost č. 53 činnost ekonomických a organizačních poradců v oblasti bezpečnosti práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1997
Zánik oprávnění 13.2.2001

Živnost č. 54 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1997
Zánik oprávnění 15.11.2000

Živnost č. 55 činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1997
Zánik oprávnění 22.9.2000

Živnost č. 56 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.2002
Zánik oprávnění 6.2.2006

Živnost č. 57 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.2002
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 58 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2003
Zánik oprávnění 1.9.2006

Živnost č. 59 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.2003
Zánik oprávnění 29.6.2007

Živnost č. 60 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 63 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 64 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zetor, a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Isabela Vršková
Člen statutárního orgánu Mgr. Filip Šoka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zetor, a.s.

IČO: 46346074
Firma: Zetor, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Líšeň
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Zetor, a.s.

Sídlo: Trnkova 3060/111, Brno 628 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image