Firma ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. IČO 61974986


ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. (61974986) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 92, Pustějov 742 43. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 11. 1995 a je stále aktivní. ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1164
IČO (identifikační číslo osoby) 61974986
Jméno ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.11.1995
I. Řádná valná hromada určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, PSČ 742 43, IČ: 619 74 986 , vedené v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1164 ( dále jen Společnost) je spol ečnost UNICAPITAL AGRO a.s., se sídlem Opletalova 1418/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 018 92 908, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243 (dále jen Hlavní akcionář), když vlastní 79 014 kusů kmenových akcií Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 1 000,-Kč, jejíž základní kapitál činí 85 656 000,-Kč, tedy vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 79 014 000,- Kč, což činí 92,25 % základn ího kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 92,25 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ust. § 375 zákona o obchodních korporacích. II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií Spole čnosti na Hlavního akcionáře, činí částku 897,- Kč (slovy: osm set devadesát sedm korun českých) za každou kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění by la Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 788/48/14 ze dne 18.11.2014 vypracovaným ke dni 31.7.2014, znaleckým ústavem Ostravská znalecká a.s., IČ: 26838745, se sídlem Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota jedné akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč a tedy přiměřená výše protiplnění za jednu takovou akcii ostatních akcionářů, je částka 897,- Kč (slovy: osm set devadesát korun českých). Při zpracování znaleckého posudku byla znaleckým ústavem použita výnosová metoda diskontovaných peněžních toků (DCF). Hodnota akcie je určena jako alikvotní podíl na hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti. IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém bude proveden zápis vlastnického práva k akciím dosavadních vlastníků na majetkový účet Hlavního akcionáře v přísluné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne protiplnění tom u, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle ust. § 1 802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů neb o na účet, který bude oprávněnou osobou pro tyto účely sdělen. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, která je ban kou ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal této bance peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. VI. Řádná valná hromada určuje, že Společnost dá příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů ve lhůtě tří dnů od po přechodu vlasnického práva k akciím na Hlavního akci onáře s tím, že podkladem pro zápis změny předloží rozhodnutí valné hormady podle ust. § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích a doklad o jeho zveřejnění. 8.1.2015
Rozhodnutím představenstva ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, kdy základní kapitál akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, se zvyšuje o částku 85.000,- Kč, slovy: osmdesát pět tisíc korun českých, tedy z částky 85.571.000,- Kč, slovy: osmdesát pět milionů pětset sedumdesátjeden tisíc korun českých na částku ve výši 85.656.000,- Kč, slovy: osmdesát pět milionů šestset padesát šest tisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 31.1.2003 - 30.4.2003
Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitými vklady předem určenými zájemci, bez veřejné výzvy k upisování akcií. 31.1.2003 - 30.4.2003
V souladu s možností, kterou dává obchodní zákoník, vylučuje se u všech stávajících akcionářů přednostní právo na upisování akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, který je ve smyslu ustanovení § 204a odstavec 5. Obchodního zákoníku spatřován v tom, že je třeba stabilizovat základní kapitál společnosti s ohledem na konkrétní dlouhodobé závazky v návaznosti na nedostatek finančních prostředků v oběhu celé ekonomiky a řešení konkrétní situace podniku. 31.1.2003 - 30.4.2003
Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: 31.1.2003 - 30.4.2003
Milana Drastichová, rodné číslo 51-58-29/060, bytem Bílovec, ul. ČSL Armády 793/66 - 9 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 9.000,- Kč, slovy: devět tisíc korun českých, 31.1.2003 - 30.4.2003
Libuše Kulová, rodné číslo 55-57-27/0840, bytem Bílovec, Radotínská 958/8 - 9 ks akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 9.000,- Kč, slovy: devět tisíc korun českých 31.1.2003 - 30.4.2003
Anna Ponížilová, rodné číslo 35-54-28/416, bytem Ostrava-Poruba, Panelová 979 - 67 ks akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 67.000,- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc korun českých, 31.1.2003 - 30.4.2003
Bude upisováno celkem 85 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč. Upisované akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrované, nebudou veřejně obchodovatelné, budou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách akciové společnosti. Akcie budou převoditelné s písemným souhlasem představenstva s tím, že návrh na udělení souhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie. Emisní kurz se stanoví jedna ku jedné, tedy emisní kurz akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. 31.1.2003 - 30.4.2003
V souladu s ustanovením § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku v platném znění budou předem určení zájemci upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají s akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnu formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií, upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení. 31.1.2003 - 30.4.2003
Místem upisování akcií se určuje sídlo akciové společnosti - Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, sekretariát předsedy představenstva, v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o povolení zápisu zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Týž den, to je první pracovní den po nabytí právní moci uvedeného usnesení rejstříkového soudu, doručí představenstvo akciové společnosti předem určeným zájemcům - upisovatelům na jejich výše uvedenou adresu písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to současně s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií a lhůty podle ustanovení § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku a s oznámením emisního kurzu takto upisovaných akcií, který je pro všechny upisovatele stejný a rovná se jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v den úpisu akcií započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti, a to proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu. 31.1.2003 - 30.4.2003
Připouští se započtení pohledávek akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, vůči jednotlivým fyzickým osobám jako upisovatelům akcií, jak jsou výše uvedeni, z titulu splacení emisního kurzu nových upsaných akcií jednotlivými upisovateli - fyzickými osobami s pohledávkami jednotlivých fyzických osob za akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, které mají jednotlivé fyzické osoby z titulu uzavřených smluv o postoupení pohledávek ve znění dodatků, když pohledávky, s jejichž započtením vyslovuje představenstvo akciové společnosti souhlas, jsou tyto: 31.1.2003 - 30.4.2003
1) pohledávky akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané v obchodním rejtříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, za jednotlivými akcionáři - fyzickými osobami, kteří upíší nové akcie na zvýšení základního kapitálu a upsáním jim vznikne povinnost splatit emisní kurz upsaných akcií ve výši upsané jednotlivými osobami proti 31.1.2003 - 30.4.2003
2) pohledávkám jednotlivých fyzických osob, jak jsou tyto osoby výše uvedeny, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ve znění dodatku, uzavřené mezi jednotlivou fyzickou osobou jako postupitelem a akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, jako postupníkem, když se jedná o pohledávky za dlužníkem Zemědělským družstvem Studénka, se sídlem v Pustějově, 742 43 Pustějov, identifikační číslo 00 14 67 65, přičemž předmětem těchto smluv je postoupení pohledávek vzniklých z titulu zákona číslo 42/1992 Sb. 31.1.2003 - 30.4.2003
Každá z pohledávek akciové společnosti na splacení emisního kurzu za jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem na straně jedné a pohledávky jednotlivých fyzických osob za akciovou společnost vzniklé z titulu smluv o postoupení pohledávek ve znění dodatků na straně druhé, zanikne vzájemným započtením ke dni splatnosti pozdější z pohledávek, to je ke dni upsání akcií jednotlivou fyzickou osobou za podmínky, že v tento den nabude u jednotlivých fyzických osob účinnosti písemná dohoda společnosti a jednotivých fyzických osob o započtení, jinak dnem účinnosti každé z těchto dohod o započtení. 31.1.2003 - 30.4.2003
Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku hotových finančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku. 31.1.2003 - 30.4.2003
Stanoví se tato pravidla postupu pro započtení: Pohledávky tak, jak jsou uvedeny výše, se započítávají v nominální hodnotě, tedy jedna ku jedné. Pohledávky budou započteny na základě písemných dohod o započtení výše uvedených pohledávek, uzavřených mezi oběma stranami, to je akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín a každou z jednotlivých fyzických osob jako upisovatelem, akcionářem. U jednotlivých fyzických osob pohledávky a jim odpovídající dluhy zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnosti pozdější z nich, tedy ke dni upsání akcií za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemná dohoda, uzavřená mezi společností a jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem - akcionářem. U jednotlivých osob ke dni účinnosti dohody o započtení bude zcela splacen emisní kurz nově upsaných akcií jednotlivé osoby - upisovatele. 31.1.2003 - 30.4.2003
Rozhodnutím představenstva ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, kdy základní kapitál akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, s e z v y š u j e o částku 1.368.000,--Kč, slovy: jeden milion třista šedesát osm tisíc korun českých, tedy z částky 84.203.000,--Kč, slovy: osmdesát čtyři miliony dvěstě tři tisíce korun českých na částku ve výši 85.571.000,--Kč, slovy: osmdesát pět milionů pětset sedmdesát jedna tisíc korun českých s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s e n e p ř i p o u š t í. 30.1.2002 - 31.1.2003
Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitými vklady předem určenými zájemci, bez veřejné výzvy k upisování akcií. 30.1.2002 - 31.1.2003
V souladu s možností, kterou dává obchodní zákoník, vylučuje se u všech stávajících akcionářů přednostní právo na upisování akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, který je ve smyslu ustanovení § 204a odstavec 5. Obchodního zákoníku spatřován v tom, že je třeba stabilizovat základní kapitál společnosti s ohledem na konkrétní dlouhodobé závazky v návaznosti na nedostatek finančních prostředků v oběhu celé ekonomiky a řešení konkrétní situace podniku. 30.1.2002 - 31.1.2003
Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: 30.1.2002 - 31.1.2003
Fejerčáková Marta, rodné číslo 48-54-01/460, bytem Poštovní 594, Studénka - 24 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 24.000,--Kč, slovy: dvacet čtyři tisíce korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Ferencová Marie, rodné číslo 22-61-24/419, bytem Pustějov 38 - 34 kusy akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 34.000,--Kč, slovy: třicet čtyři tisíce korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Kafková Ludmila, rodné číslo 26-58-20/159, bytem 2.května 278, Studénka - 4 kusy akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 4.000,--Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Langrová Kristína, rodné číslo 39-56-13/438, bytem Družstevní 312, Studénka - 18 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 18.000,--Kč, slovy: osmnáct tisíc korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Matoušková Anna, rodné číslo 31-55-03/961, bytem L. Janáčka 870, Ostrava-Polanka - 788 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 788.000,--Kč, slovy: sedmset osmdesát osm tisíc korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Rathuská Blažena, rodné číslo 40-59-18/478, bytem Dvořákova 702, Studénka - 10 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, slovy: deset tisíc korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Rehnová Milena, RNDr., rodné číslo 25-60-25/431, bytem Na Pískách 503/28, Praha 6 - 435 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 435.000,--Kč, slovy: čtyřista třicet pět tisíc korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Tegel Jindřich, Ing., rodné číslo 42-05-27/469, bytem Řezáčova 46, Brno - 5 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 5.000,--Kč, slovy: pět tisíc korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Tobola Evžen, rodné číslo 48-11-25/446, bytem Poštovní 504, Studénka - 4 kusy akcií v hodnotě 4.000,--Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Neuvirt Ladislav, rodné číslo 56-03-31/0746, bytem Radotínská 541, Bílovec - 3 kusy akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 3.000,--Kč, slovy: tři tisíce korun českých, 30.1.2002 - 31.1.2003
Neuwerthová Ludmila, rodné číslo 23-62-29/472, bytem Pustá Polom č. 55 - 43 kusů akcií v úhrnné jmenovité hodnotě 43.000,--Kč, slovy: čtyřicet tři tisíce korun českých. 30.1.2002 - 31.1.2003
Bude upisováno celkem 1.368 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,--Kč. Upisované akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrované, nebudou veřejně obchodovatelné, budou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách akciové společnosti. Akcie budou převoditelné s písemným souhlasem představenstva s tím, že návrh na udělení souhlasu s převodem akcie předkládá akcionář nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie. Emisní kurz se stanoví jedna ku jedné, tedy emisní kurz akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. 30.1.2002 - 31.1.2003
V souladu s ustanovením § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku v platném znění budou předem určení zájemci upisovat akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají s akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat prohlášení o tom, že se akcionáři vzdávají přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií, upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu a lhůty pro jeho splacení. 30.1.2002 - 31.1.2003
Místem upisování akcií se určuje sídlo akciové společnosti - Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, sekretariát předsedy představenstva, v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 20 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní den po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o povolení zápisu zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí. Týž den, to je první pracovní den po nabytí právní moci uvedeného usnesení rejstříkového soudu, doručí představenstvo akciové společnosti předem určeným zájemcům - upisovatelům na jejich výše uvedenou adresu písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to současně s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií a lhůty podle ustanovení § 204 odstavec 5. Obchodního zákoníku a s oznámením emisního kurzu takto upisovaných akcií, který je pro všechny upisovatele stejný a rovná se jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 30.1.2002 - 31.1.2003
Emisní kurz upsaných akcií bude splacen v den úpsiu akcií započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti, a to proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu. P ř i p o u š t í s e započtení pohledávek akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, vůči jednotlivým fyzickým osobám jako upisovatelům akcií, jak jsou výše uvedeni, z titulu splacení emisního kurzu nových upsaných akcií jednotlivými upisovateli - fyzickými osobami s pohledávkami jednotlivých fyzických osob za akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, které mají jednotlivé fyzické osoby z titulu uzavřených smluv o postoupení pohledávek ve znění dodatků, když pohledávky, s jejichž započtením vyslovuje představenstvo akciové společnosti souhlas, jsou tyto: 30.1.2002 - 31.1.2003
1) pohledávky akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1164, za jednotlivými akcionáři - fyzickými osobami, kteří upíší nové akcie na zvýšení základního kapitálu a upsáním jim vznikne povinnost splatit emisní kurz upsaných akcií ve výši upsané jednotlivými osobami proti 30.1.2002 - 31.1.2003
2) pohledávkám jednotlivých fyzických osob, jak jsou tyto osoby výše uvedeny, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ve znění dodatku, uzavřené mezi jednotlivou fyzickou osobou jako postupitelem a akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, identifikační číslo 61 97 49 86, jako postupníkem, když se jedná o pohledávky za dlužníkem Zemědělským družstvem Studénka, se sídlem v Pustějově, 742 43 Pustějov, identifikační číslo 00 14 67 65 a Zemědělským družstvem Pustá Polom, 747 69 Pustá Polom, identifikační číslo 47 67 34 35, přičemž předmětem těchto smluv je postoupení pohledávek vzniklých z titulu zákona číslo 42/1992 Sb. 30.1.2002 - 31.1.2003
Každá z pohledávek akciové společnosti na splacení emisního kurzu za jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem na straně jedné a pohledávky jednotlivých fyzických osob za akciovou společností vzniklé z titulu smluv o postoupení pohledávek ve znění dodatků na straně druhé, zanikne vzájemným z a p o č t e n í m ke dni splatnosti pozdější z pohledávek, to je ke dni upsání akcií jednotlivou fyzickou osobou za podmínky, že v tento den nabude u jednotlivých fyzických osob účinnosti písemná dohoda společnosti a jednotlivých fyzických osob o započtení, jinak dnem účinnosti každé z těchto dohod o započtení. Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku hotových finančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku. 30.1.2002 - 31.1.2003
Stanoví se tato pravidla postupu pro započtení: 30.1.2002 - 31.1.2003
Pohledávky tak, jak jsou uvedeny výše, se započítavají v nominální hodnotě, tedy jedna ku jedné. Pohledávky budou započteny na základě písemných dohod o započtení výše uvedených pohledávek, uzavřených mezi oběma stranami, to je akciovou společností ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín a kažkou z jednotlivých fyzických osob jako upisovatelem, akcionářem. U jednotlivých fyzických osob pohledávky a jim odpovídající dluhy zaniknou vzájemným započtením ke dni splatnosti pozdější z nich, tedy ke dni upsání akcií za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemná dohoda, uzavřená mezi společností a jednotlivou fyzickou osobou - upisovatelem - akcionářem. U jednotlivých osob ke dni účinnosti dohody o započtení bude zcela splacen emisní kurz nově upsaných akcií jednotlivé osoby - upisovatele. 30.1.2002 - 31.1.2003
Výše uvedený návrh na zápis do obchodního rejstříku vychází z rozhodnutí představenstva akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., jak je výše uvedena při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti na základě pověření valnou hromadou předmětné společnosti ze dne 24.5.2000 bod 4. 30.1.2002 - 31.1.2003
O rozhodnutí představenstva byl sepsán notářský zápis ze dne 16.10.2001 číslo NZ 224/20010, N 235/2001 JUDr. Hanou Šádkovou, notářkou se sídlem Havlíčkova čp. 864/4, Nový Jičín. 30.1.2002 - 31.1.2003
O sepsání notářského zápisu požádali: Ing. Zdeněk Šimeček, Bohumil Tyml, Jiří Berger, Miroslav Fabián, Miroslava Figalová, Věra Figalová, Marie Benáčková - všichni jmenovaní - členové představenstva akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. , sídlo Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, IČO: 61974986, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1164. V notářském zápise je uvedeno rozhodnutí představenstva akciové společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s. sídlo Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín, IČO: 61974986, zapsané v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1164. 30.1.2002 - 31.1.2003
Všichni shora jmenovaní potvrdili, že základní kapitál předmětné akciové společnosti v hodnotě Kč 84,203.000,- byl ke dni 16.10.2001 splacen, složen. 30.1.2002 - 31.1.2003
Usnesení o zvýšení základního jmění: Z důvodu získání dalších zdrojů pro uskutečnění podnikatelských záměrů společnosti a posílení bonity společnosti v obchodních vztazích z v y š u j e se základní jmění společnosti nejméně o 15.000.000,-Kč, slovy: patnáct miliónů korun českých a nejvýše o 32.193.000,-Kč, slovy: třicet dva miliónů jednosto devadesát tři tisíce korun českých s určením, že upisování akcií nad částku 32.193.000,-Kč, slovy: třicet dva miliónů jednosto devadesát tři tisíce korun českých se n e p ř i p o u š t í . 16.4.1998 - 17.9.1999
Základní jmění se zvyšuje upsáním nejméně 15.000, slovy: patnáct tisíc kusů a nejvýše 32.193, slovy: třicet dva tisíc jednosto devadesát tři kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých v listinné podobě. Emisní kurs akcií se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty. 16.4.1998 - 17.9.1999
Ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije vzhledem k tomu, že upisování akcií bude provedeno nepeněžitými vklady. 16.4.1998 - 17.9.1999
Upisovateli nových akcií mohou být pouze určití zájemci, a to: -oprávněné osoby z transformace Zemědělského družstva Studénka v likvidaci se sídlem: okr. Nový Jičín, Pustějov č.p. 92, PSČ 742 43, identifikační číslo organizace 00146765 a Zemědělského družstva Pustá Polom se sídlem: Pustá Polom, PSČ 747 69, identifikační číslo 47673435 z titulu majetkových podílů podle zákona č. 42/1992 Sb. - osoby, kterým vznikl nárok na vypořádací podíly podle ustanovení § 223 obchodního zákoníku po ukončení členství v Zemědělském družstvu Studénka v likvidaci se sídlem: okr. Nový Jičín, Pustějov č.p. 92, PSČ 742 43, identifikační číslo organizace 00146765 a v Zemědělském družstvu Pustá Polom se sídlem: Pustá Polom, PSČ 474 69, identifikační číslo organizace 47673435, jak byli a jsou uvedeni v notářském zápisu ze dne 11.12.1997 sp. zn. Nz 339/97, N 310/97 notářky JUDr. Hany Šádkové se sídlem v Novém Jičíně, Havlíčkova 4, který byl přiložen k návrhu na zápis změn údajů v obchodním rejstříku ze dne 7.1.1998. 16.4.1998 - 17.9.1999
Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví na 30 dnů a počíná běžet následující den po právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 16.4.1998 - 17.9.1999
Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, to je Pustějov č.p. 92, okres Nový Jičín v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin, přičemž o započetí upisování budou upisovatelé akcií uvědoměni v souladu se Stanovami společnosti. 16.4.1998 - 17.9.1999
Nepeněžité vklady budou upisovateli splaceny okamžikem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na akciovou společnost. 16.4.1998 - 17.9.1999
Rozsah splacení základního jmění : Splaceno při založení společnosti zcela. 28.8.1997

Aktuální kontaktní údaje ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Kapitál ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

zakladni jmění 85 656 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.2003
zakladni jmění 85 571 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.5.2002 - 30.4.2003
zakladni jmění 84 203 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.10.1998 - 2.5.2002
zakladni jmění 52 010 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.7.1996 - 26.10.1998
zakladni jmění 12 010 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.11.1995 - 4.7.1996

Akcie ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 85 656 8.4.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 85 656 30.4.2003 - 8.4.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 85 571 2.5.2002 - 30.4.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 84 203 26.10.1998 - 2.5.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 52 010 28.8.1997 - 26.10.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 52 010 4.7.1996 - 28.8.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 12 010 23.11.1995 - 4.7.1996

Sídlo ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 92 , Pustějov 742 43 8.4.2014
Adresa 92 , Pustějov 742 43 2.5.2002 - 8.4.2014
Adresa 92 , Pustějov 742 43 23.11.1995 - 2.5.2002

Předmět podnikání ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 1.9.2011
truhlářství, podlahářství 1.9.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.9.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.9.2011
zámečnictví, nástrojářství 1.9.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.9.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní 1.9.2011
výroba eletřiny 19.3.2008
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.7.2007 - 1.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 27.12.2006 - 1.9.2011
zámečnictví 27.12.2006 - 1.9.2011
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 2.5.2002
hostinská činnost 2.5.2002
řeznictví a uzenářství 2.5.2002
opravy silničních vozidel 2.5.2002
silniční motorová doprava osobní 2.5.2002 - 1.9.2011
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní vozidly do 3,5t celkové hmotnosti 2.5.2002 - 1.9.2011
činnost organizačních a ekonomických poradců 2.5.2002 - 1.9.2011
kovoobráběčství 2.5.2002 - 1.9.2011
opravy pracovních strojů 2.5.2002 - 1.9.2011
výroba zemědělských strojů 2.5.2002 - 1.9.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.5.2002 - 1.9.2011
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 2.5.2002 - 1.9.2011
služby zprostředkovatelské a obstaravatelské 2.5.2002 - 1.9.2011
úklidové služby 2.5.2002 - 1.9.2011
truhlářství 2.5.2002 - 1.9.2011
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 2.5.2002 - 1.9.2011
úklidové služby 17.9.1999 - 2.5.2002
truhlářství 17.9.1999 - 2.5.2002
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 17.9.1999 - 2.5.2002
služby zprostředkovatelské a obstaravatelské 26.10.1998 - 2.5.2002
hostinská činnost 4.7.1996 - 2.5.2002
řeznictví a uzenářství 4.7.1996 - 2.5.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.7.1996 - 2.5.2002
kovoobráběčství 4.7.1996 - 2.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.7.1996 - 2.5.2002
opravy motorových vozidel 4.7.1996 - 2.5.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 4.7.1996 - 2.5.2002
výroba a opravy zemědělských strojů 4.7.1996 - 2.5.2002
1. zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zem., výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 4.7.1996 - 2.5.2002
silniční motorová doprava osobní 4.7.1996 - 2.5.2002
silniční motorová doprava nákladní 4.7.1996 - 2.5.2002
zemědělská výroba 23.11.1995 - 4.7.1996

vedení firmy ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Statutární orgán ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Má-li být právní jednání učiněno v písemné formě, je třeba podpisu dvou členů představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda. 10.9.2016
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. 3.3.2015 - 10.9.2016
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva a člen představenstva. 2.5.2002 - 3.3.2015
Jednání: Za společnost jedná statutární orgán, kterým je představenstvo: Jménem představenstva a společnosti jedná: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo - předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo - místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 23.11.1995 - 2.5.2002
předseda představenstva Ing. Roman Bílek 20.10.2016
Vznik členství 28.5.2015
Vznik funkce 12.9.2016
Adresa: Pod Skalkou 2135/37 , Nový Jičín 741 01
místopředseda představenstva Ing. Kristián Roik 20.10.2016
Vznik členství 12.9.2016
Vznik funkce 12.9.2016
Adresa: 955 , Třinec 739 61
člen představenstva Jana Dědková 27.6.2017
Vznik členství 1.6.2017
Adresa: 232 , Choryně 756 42
člen představenstva Jaroslav Blaheta 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: 272 , Pustějov 742 43
člen představenstva Ludvík Dresler 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: 62 , Pustějov 742 43
člen představenstva Václav Grohmann 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: 2. května 14 , Studénka 742 13
člen představenstva Ervín Hanke 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: Butovická 120 , Studénka 742 13
člen představenstva Ing. Eduard Mrkva 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: Na Tylovách 537 , Hradec nad Moravicí 747 41
člen představenstva Radim Smolen 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: 210 , Pustějov 742 43
člen představenstva Jiří Berger 23.11.1995 - 6.4.2002
Zánik členství 21.7.2001
Adresa: 100 , Pustějov 742 43
předseda představenstva Ing. Zdeněk Šimeček 23.11.1995 - 2.5.2002
Adresa: 111 , Pustějov 742 43
místopředseda představenstva Bohumil Tymel 23.11.1995 - 2.5.2002
Adresa: Daroňova 861 , 742 13 Studénka Česká republika
člen představenstva Miroslav Fabián 23.11.1995 - 2.5.2002
Adresa: Družstevní 41 , Studénka 742 13
člen představenstva Miroslava Figalová 23.11.1995 - 2.5.2002
Adresa: Družstevní 80 , Studénka 742 13
člen představenstva Věra Figalová 23.11.1995 - 2.5.2002
Adresa: Družstevní 62 , 742 13 Studénka Česká republika
člen představenstva Marie Benáčková 23.11.1995 - 2.5.2002
Adresa: 120 , Pustějov 742 43
člen představenstva Miloš Pleva 6.4.2002 - 23.8.2003
Vznik členství 7.12.2001
Zánik členství 6.11.2002
Adresa: Jilemnického náměstí 906/7 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Bohumil Tymel 2.5.2002 - 23.8.2003
Vznik funkce 23.11.1995
Adresa: Daroňova 861 , 742 13 Studénka Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Šimeček 2.5.2002 - 20.9.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 23.11.1995
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: 111 , Pustějov 742 43
člen představenstva Miroslav Fabián 2.5.2002 - 20.9.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 23.11.1995
Adresa: Družstevní 41 , Studénka 742 13
člen představenstva Miroslava Figalová 2.5.2002 - 20.9.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 23.11.1995
Adresa: Družstevní 80 , Studénka 742 13
člen představenstva Věra Figalová 2.5.2002 - 20.9.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 23.11.1995
Adresa: Družstevní 62 , 742 13 Studénka Česká republika
člen představenstva Marie Benáčková 2.5.2002 - 20.9.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 23.11.1995
Adresa: 120 , Pustějov 742 43
člen představenstva Miluše Kubáčková 23.8.2003 - 20.9.2005
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: 254 , Pustějov 742 43
místopředseda představenstva Bohumil Tymel 23.8.2003 - 20.9.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 23.11.1995
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Záhumení 861 , Studénka 742 13
předseda představenstva Ing. Zdeněk Šimeček 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 25.7.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: 111 , Pustějov 742 43
místopředseda představenstva Bohumil Tymel 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 25.7.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Záhumení 861 , Studénka 742 13
člen představenstva Miluše Kubáčková 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: 254 , Pustějov 742 43
člen představenstva Miroslav Fabián 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Družstevní 41 , Studénka 742 13
člen představenstva Miroslava Figalová 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Družstevní 80 , Studénka 742 13
člen představenstva Věra Figalová 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Družstevní 62 , 742 13 Studénka Česká republika
člen představenstva Marie Benáčková 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: 120 , Pustějov 742 43
místopředseda představenstva Miroslav Tomšů 18.8.2010 - 8.9.2011
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: 268 , Pustějov 742 43
člen představenstva Miluše Kubáčková 18.8.2010 - 8.9.2011
Vznik členství 25.6.2010
Adresa: 254 , Pustějov 742 43
člen představenstva Ing. Petr Špaček 8.9.2011 - 25.7.2013
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Panská 721 , Studénka 742 13
předseda představenstva Ing. Zdeněk Šimeček 18.8.2010 - 8.4.2014
Vznik členství 25.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Adresa: 111 , Pustějov 742 43
místopředseda představenstva Miluše Kubáčková 8.9.2011 - 8.4.2014
Vznik členství 25.6.2010
Vznik funkce 1.7.2011
Adresa: 254 , Pustějov 742 43
člen představenstva Roman Schindler 25.7.2013 - 16.5.2014
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 4.4.2014
Adresa: Návazná 1245/45 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Hradil 16.5.2014 - 23.7.2015
Vznik členství 4.4.2014
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: 95 , Sušice 751 11
předseda představenstva Ing. Zdeněk Šimeček 8.4.2014 - 10.9.2016
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: 111 , Pustějov 742 43
místopředseda představenstva Miluše Kubáčková 8.4.2014 - 10.9.2016
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 1.7.2011
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: 254 , Pustějov 742 43
člen představenstva Ing. Roman Bílek 23.7.2015 - 20.10.2016
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Pod Skalkou 2135/37 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Šimeček 10.9.2016 - 20.10.2016
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 12.9.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Zánik funkce 12.9.2016
Adresa: 111 , Pustějov 742 43
místopředseda představenstva Miluše Kubáčková 10.9.2016 - 20.10.2016
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 30.6.2016
Zánik funkce 12.9.2016
Adresa: 254 , Pustějov 742 43
člen představenstva Miluše Kubáčková 20.10.2016 - 27.6.2017
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 1.6.2017
Adresa: 254 , Pustějov 742 43

Dozorčí rada ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady MVDr. Kateřina Tesaříková 20.10.2016
Vznik členství 1.9.2016
Vznik funkce 1.9.2016
Adresa: Řeznická 21 , Fulnek 742 45
člen dozorčí rady Miluše Kubáčková 27.6.2017
Vznik členství 1.6.2017
Adresa: 254 , Pustějov 742 43
předseda Ing. Vojtěch Zachar 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: 103 , Pustějov 742 43
místopředseda Marie Goldová 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: Mírová 619 , Studénka 742 13
člen Zdeněk Bainar 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: Družstevní 202 , Studénka 742 13
člen Milan Stiller 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: 2. května 236 , Studénka 742 13
člen Antonín Urban 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: Sjednocení 629 , Studénka 742 13
člen Libuše Walková 23.11.1995 - 26.10.1998
Adresa: 147 , Pustějov 742 43
člen Miloš Pleva 16.4.1998 - 26.10.1998
Adresa: Jilemnického náměstí 906/7 , Ostrava 708 00
člen Zdeněk David 16.4.1998 - 26.10.1998
Adresa: 204 , Pustějov 742 43
člen Miroslava Wnetrzáková 16.4.1998 - 26.10.1998
Adresa: 71 , Hlubočec 747 69
místopředseda Miloš Pleva 26.10.1998 - 6.4.2002
Zánik členství 7.12.2001
Zánik funkce 7.12.2001
Adresa: Jilemnického náměstí 906/7 , Ostrava 708 00
člen Dobruška Rusková 23.11.1995 - 2.5.2002
Adresa: Daroňova 31 , Studénka 742 13
člen Josef Usvald 23.11.1995 - 2.5.2002
Adresa: 79 , Pustějov 742 43
člen Eva Pretschová 16.4.1998 - 2.5.2002
Adresa: 82 , Kyjovice 747 68
předseda Marie Goldová 26.10.1998 - 2.5.2002
Adresa: Mírová 619 , Studénka 742 13
člen Eva Pretschová 2.5.2002 - 30.4.2003
Vznik funkce 2.6.1997
Zánik funkce 24.3.2002
Adresa: 82 , Kyjovice 747 68
člen Josef Usvald 2.5.2002 - 23.8.2003
Zánik členství 22.5.2003
Vznik funkce 23.11.1995
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: 79 , Pustějov 742 43
člen Helena Rusková 6.4.2002 - 20.9.2005
Vznik členství 7.12.2001
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Jiráskova 612 , Studénka 742 13
člen Lubomír Vašica 6.4.2002 - 20.9.2005
Vznik členství 3.12.2001
Zánik členství 9.6.2005
Adresa: 174 , Kyjovice 747 68
člen Dobruška Rusková 2.5.2002 - 20.9.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 23.11.1995
Adresa: Daroňova 31 , Studénka 742 13
předseda Marie Goldová 2.5.2002 - 20.9.2005
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 30.7.1998
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Mírová 619 , Studénka 742 13
člen Zdeněk David 30.4.2003 - 20.9.2005
Zánik členství 9.6.2005
Vznik funkce 6.12.2002
Adresa: 204 , Pustějov 742 43
člen Antonín Urban 23.8.2003 - 20.9.2005
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Butovická 75 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady Dobruška Rusková 20.9.2005 - 3.7.2006
Vznik členství 30.6.2005
Adresa: Daroňova 31 , Studénka 742 13
předseda dozorčí rady Marie Goldová 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 25.7.2005
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Mírová 619 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady Antonín Urban 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Butovická 75 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady Helena Rusková 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Jiráskova 612 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady Lubomír Vašica 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 9.6.2005
Zánik členství 22.6.2010
Adresa: 174 , Kyjovice 747 68
člen dozorčí rady Zdeněk David 20.9.2005 - 18.8.2010
Vznik členství 9.6.2005
Zánik členství 22.6.2010
Adresa: 204 , Pustějov 742 43
člen dozorčí rady Antonín Berger 3.7.2006 - 18.8.2010
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: 1 , Pustějov 742 43
člen dozorčí rady Lenka Zemanová 18.8.2010 - 8.9.2011
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 22.6.2011
Adresa: Výškovická 579/140 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Josef Trchalík 8.9.2011 - 25.7.2013
Vznik členství 22.6.2011
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Hradčanská 622 , Vřesina 742 85
člen dozorčí rady Lenka Zemanová 25.7.2013 - 25.7.2013
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Výškovická 579/140 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Marie Goldová 18.8.2010 - 8.4.2014
Vznik členství 25.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Adresa: Mírová 619 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady Antonín Berger 18.8.2010 - 8.4.2014
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: 1 , Pustějov 742 43
člen dozorčí rady Lenka Zemanová 25.7.2013 - 23.7.2015
Vznik členství 27.6.2013
Adresa: Výškovická 579/140 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Marie Goldová 8.4.2014 - 23.7.2015
Vznik členství 25.6.2010
Zánik členství 28.5.2015
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Mírová 619 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady Antonín Berger 8.4.2014 - 23.7.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: 1 , Pustějov 742 43
předseda dozorčí rady Lenka Zemanová 23.7.2015 - 20.10.2016
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 30.8.2016
Vznik funkce 29.6.2015
Zánik funkce 30.8.2016
Adresa: Výškovická 579/140 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady JUDr. Alena Sikorová 23.7.2015 - 27.6.2017
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 1.6.2017
Adresa: Topolová 421/4 , Olomouc 783 01

Prokura ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista jedná za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vytištěné nebo napsané označení prokurista a svůj podpis. 8.4.2014
Prokurista jedná za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vytištěné nebo napsané označení prokurista a svůj podpis. 2.5.2002
Jméno ing. Jaroslav Smolen 30.9.1996 - 2.5.2002
Adresa: 210 , Pustějov 742 43
Jméno Ing. Jaroslav Smolen 2.5.2002 - 8.4.2014
Adresa: 210 , Pustějov 742 43
Jméno Ing. Jaroslav Smolen 8.4.2014 - 21.2.2019
Adresa: 210 , Pustějov 742 43

Sbírka Listin ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1164/SL 87 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 23.9.2015 23.9.2015 14
B 1164/SL 86 notářský zápis [NZ 457/2015] Krajský soud v Ostravě 28.5.2015 23.7.2015 5
B 1164/SL 85 notářský zápis [Nz 676/2014, N 705/2014] Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 23.1.2015 5.3.2015 19
B 1164/SL 84 notářský zápis [NZ 1445/2014, N 1505/2014] Krajský soud v Ostravě 19.12.2014 7.1.2015 20.1.2015 80
B 1164/SL 83 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 6.1.2015 16.1.2015 30
B 1164/SL 82 notářský zápis [NZ 1445/2014] Krajský soud v Ostravě 19.12.2014 6.1.2015 16.1.2015 50
B 1164/SL 81 rozhod. o statut. orgánu Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 2.12.2014 4.12.2014 9
B 1164/SL 80 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 2.12.2014 4.12.2014 28
B 1164/SL 78 notářský zápis NZ 267/2014 Krajský soud v Ostravě 8.4.2014 8.4.2014 9
B 1164/SL 77 ostatní Zpráva představenstva Krajský soud v Ostravě 24.7.2013 2.8.2013 2
B 1164/SL 76 ostatní Zpráva doz. rady Krajský soud v Ostravě 24.7.2013 2.8.2013 1
B 1164/SL 75 ostatní Usnes. z VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 24.7.2013 2.8.2013 1
B 1164/SL 74 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 24.7.2013 2.8.2013 5
B 1164/SL 73 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 24.7.2013 2.8.2013 24
B 1164/SL 72 ostatní - Zpráva předst. Krajský soud v Ostravě 27.7.2012 30.7.2012 1
B 1164/SL 71 ostatní - Zpráva DR Krajský soud v Ostravě 27.7.2012 30.7.2012 2
B 1164/SL 70 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 20.6.2012 27.7.2012 30.7.2012 4
B 1164/SL 69 ostatní - Zápis z proved.sčítání Krajský soud v Ostravě 27.7.2012 30.7.2012 1
B 1164/SL 68 ostatní - schválení ÚZ r. 2011 Krajský soud v Ostravě 27.7.2012 30.7.2012 1
B 1164/SL 67 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv. Krajský soud v Ostravě 27.7.2012 30.7.2012 24
B 1164/SL 66 ostatní - prez. listina Krajský soud v Ostravě 27.7.2012 30.7.2012 24
B 1164/SL 65 výroční zpráva r.2010 s úč.záv,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 7.10.2011 10.10.2011 22
B 1164/SL 64 ostatní - Záp.VH-Schválení ÚZ r.2010 Krajský soud v Ostravě 30.8.2011 13.9.2011 1
B 1164/SL 63 ostatní - Zápis ze sčítání Krajský soud v Ostravě 30.8.2011 13.9.2011 1
B 1164/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 30.8.2011 13.9.2011 5
B 1164/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ostravě 1.7.2011 30.8.2011 13.9.2011 1
B 1164/SL 60 ostatní - Převzetí pozvánek Krajský soud v Ostravě 30.8.2011 13.9.2011 1
B 1164/SL 59 ostatní - Prez. listina Krajský soud v Ostravě 30.8.2011 13.9.2011 49
B 1164/SL 58 rozhod. o statut. orgánu -zápis z doplňk.voleb do DR Krajský soud v Ostravě 24.6.2010 18.8.2010 20.8.2010 1
B 1164/SL 57 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze představen. Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 18.8.2010 20.8.2010 2
B 1164/SL 56 rozhod. o statut. orgánu -zápis z dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 18.8.2010 20.8.2010 2
B 1164/SL 55 rozhod. o statut. orgánu -zápis z dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 29.3.2010 18.8.2010 20.8.2010 1
B 1164/SL 53 notářský zápis NZ 231/2010 RVH vč.díl.zm.Stan Krajský soud v Ostravě 25.6.2010 18.8.2010 20.8.2010 12
B 1164/SL 52 podpisové vzory Kubáčková,Tomšů,Šimeček Krajský soud v Ostravě 9.7.2010 18.8.2010 18.8.2010 3
B 1164/SL 51 zpráva auditora r.2008-ověř.úč.z.,výr.z.,§66/9 Krajský soud v Ostravě 7.7.2009 8.7.2009 21
B 1164/SL 50 výroční zpráva r.2007vč.zpr.auditora,účet.záv Krajský soud v Ostravě 25.3.2008 9.5.2008 21.5.2008 20
B 1164/SL 49 výroční zpráva r. 2006 vč. aud. Krajský soud v Ostravě 24.3.2007 10.7.2007 30.7.2007 21
B 1164/SL 48 notářský zápis NZ 418/2006 - změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.11.2006 27.12.2006 9.1.2007 5
B 1164/SL 46 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 20.6.2006 30.6.2006 14.7.2006 6
B 1164/SL 45 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 15.6.2006 22.6.2006 18
B 1164/SL 44 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 10.10.2005 22
B 1164/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ostravě 25.7.2005 10.10.2005 3
B 1164/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 25.7.2005 10.10.2005 2
B 1164/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 10.10.2005 10
B 1164/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis z kon.doplň.voleb Krajský soud v Ostravě 10.6.2005 10.10.2005 3
B 1164/SL 38 ostatní protokol o výsledku voleb DR Krajský soud v Ostravě 2.6.1997 30.8.2005 14.9.2005 4
B 1164/SL 37 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 14.9.2005 22
B 1164/SL 36 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 14.9.2005 27
B 1164/SL 35 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 14.9.2005 21
B 1164/SL 34 účetní závěrka r. 1999 vč. zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 14.9.2005 15
B 1164/SL 33 účetní závěrka r. 1998 vč. zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 14.9.2005 13
B 1164/SL 32 účetní závěrka r. 1997 vč. zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 14.9.2005 12
B 1164/SL 31 účetní závěrka r. 1996 vč. zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 14.9.2005 13
B 1164/SL 29 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 22.5.2003 30.8.2005 14.9.2005 4
B 1164/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis o konání doplňk.voleb DR Krajský soud v Ostravě 6.12.2002 30.8.2005 14.9.2005 1
B 1164/SL 27 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 7.12.2001 30.8.2005 14.9.2005 5
B 1164/SL 26 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 2.6.1999 30.8.2005 14.9.2005 19
B 1164/SL 25 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ostravě 30.7.1998 30.8.2005 14.9.2005 22
B 1164/SL 24 notářský zápis NZ 183/98 vč. osv. Krajský soud v Ostravě 30.7.1998 30.8.2005 14.9.2005 8
B 1164/SL 23 notářský zápis NZ 339/97 vč. osv. Krajský soud v Ostravě 11.12.1997 30.8.2005 14.9.2005 42
B 1164/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 17.8.1998 30.8.2005 14.9.2005 1
B 1164/SL 21 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.7.1998 30.8.2005 14.9.2005 9
B 1164/SL 20 posudek znalce 2005/97 Krajský soud v Ostravě 30.8.2005 14.9.2005 75
B 1164/SL 18 rozhod. o statut. orgánu udělení prokury Krajský soud v Ostravě 25.9.1996 30.8.2005 14.9.2005 1
B 1164/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ostravě 7.9.1995 30.8.2005 14.9.2005 2
B 1164/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 7.9.1995 30.8.2005 14.9.2005 1
B 1164/SL 15 posudek znalce odborný odhad Krajský soud v Ostravě 31.12.1995 30.8.2005 14.9.2005 4
B 1164/SL 14 posudek znalce odborný odhad Krajský soud v Ostravě 7.9.1995 30.8.2005 14.9.2005 77
B 1164/SL 12 notářský zápis NZ 3/96 vč. osv.průb.VH Krajský soud v Ostravě 4.1.1996 30.8.2005 14.9.2005 8
B 1164/SL 11 notářský zápis NZ 212/95 Krajský soud v Ostravě 7.9.1995 31.8.2005 14.9.2005 32
B 1164/SL 9 notářský zápis NZ 226/2002 Krajský soud v Ostravě 17.10.2002 20.2.2003 8
B 1164/SL 8 ostatní -zápis z kon.dopl.voleb DR Krajský soud v Ostravě 3.12.2001 27.5.2002 1
B 1164/SL 6 notářský zápis NZ 269/01 Krajský soud v Ostravě 7.12.2001 27.5.2002 40
B 1164/SL 5 notářský zápis NZ 224/01 Krajský soud v Ostravě 16.10.2001 27.5.2002 8
B 1164/SL 4 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 4.9.2001 14.9.2001 2
B 1164/SL 3 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 4.9.2001 14.9.2001 13
B 1164/SL 2 notářský zápis NZ 160/99 Krajský soud v Ostravě 2.6.1999 23.6.1999 17.9.1999 11
B 1164/SL 1 notářský zápis NZ 187/97+stanovy Krajský soud v Ostravě 24.6.1997 18.7.1997 18.7.1997 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

IČO (identifikační číslo) 61974986
Jméno ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Bílovec
Vznik první živnosti: 17.1.1996
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 11

Sídlo ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Živnosti a provozovny ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Živnost č. 1 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.1.1996

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba zemědělských strojů

 • Služby zprostředkovatelské a obstaravatelské

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Úklidové služby

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 92, Pustějov 742 43
Identifikační číslo provozovny 1006914064
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zemědělských strojů

 • Služby zprostředkovatelské a obstaravatelské

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Úklidové služby

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 18.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 742 13 Studénka
Identifikační číslo provozovny 1006914081
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Služby zprostředkovatelské a obstaravatelské

Zahájení provozování 27.8.1998
Provozovna č. 3
Provozovna Za Dvorem 1, Pustá Polom 747 69
Identifikační číslo provozovny 1006914099
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Zahájení provozování 1.5.2004
Provozovna č. 4
Provozovna Družstevní 896, Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny 1006914072
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Zahájení provozování 1.3.2000

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 92, Pustějov 742 43
Identifikační číslo provozovny 1006914064
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Družstevní 896, Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny 1006914072
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.1.1996

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 92, Pustějov 742 43
Identifikační číslo provozovny 1006914064
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.1996

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Družstevní 896, Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny 1006914072
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.1996

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 92, Pustějov 742 43
Identifikační číslo provozovny 1006914064
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Družstevní 896, Studénka 742 13
Identifikační číslo provozovny 1006914072
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.1996

Živnost č. 7 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 92, Pustějov 742 43
Identifikační číslo provozovny 1006914064
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.1999

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.1999

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.12.2006

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.12.2006

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.11.2016
Provozovna č. 1
Provozovna 92, Pustějov 742 43
Identifikační číslo provozovny 1006914064
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.11.2016

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní - mezinárodní vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.2.1996
Zánik oprávnění 1.11.2016

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 19 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Úklidové služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Služby zprostředkovatelské a obstaravatelské

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Roman Bílek
Člen statutárního orgánu Ing. Kristián Roik
Člen statutárního orgánu Jana Dědková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.

IČO: 61974986
Firma: ZEMSPOL STUDÉNKA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Pustějov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.11.1995

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Truhlářské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Úklidové činnosti
tracking image