Firma Zemědělské zásobování Plzeň a.s. IČO 49788221


Zemědělské zásobování Plzeň a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (49788221) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K Cementárně 535, Kaznějov 331 51. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Zemědělské zásobování Plzeň a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Zemědělské zásobování Plzeň a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělské zásobování Plzeň a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělské zásobování Plzeň a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělské zásobování Plzeň a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 371
IČO (identifikační číslo osoby) 49788221
Jméno Zemědělské zásobování Plzeň a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Jediný akcionář společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s. rozhodl o rozdělení společnosti ZETEN spol. s r.o., se sídlem Husova 276, 336 01 Blovice, IČO: 483 61 330 (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením se společností Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (nástupnická společnost) s tím, že část jmění rozdělované společnosti přešla ke dni zápisu rozdělení na nástupnickou společnost. 6.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014
Mimořádná valná hromada společnosti Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 497 88 221, se sídlem K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost) konaná dne 23.7.201 4, v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK): 1) Uvádí, že hlavním akcionářem Společnosti, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimo řádné valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, je společnost ZETEN spol. s r.o., IČ: 48361330, se sídlem Blovice, Husova 276, okres Plzeň-jih, PSČ 336 01 (dá le jen Hlavní akcionář). Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 11. 06. 2014 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcioná řů, který vede Společnost. V souladu s ustanovením § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovíd á 92,31 % základního kapitálu Společnosti a 92,31 % podílu na hlasovacích právech Společnosti. Hlavní akcionář Společnosti je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatníc h akcionářů na svoji osobu. 2) Rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měs íce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3) Uvádí, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 238,- Kč (slovy: dvě stě třicet osm korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a protiplnění ve výši 2.380,- Kč (slovy: dva tisíce tři sta osmdesát korun českých) za každou jednu akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým pos udkem číslo 113-1199/2014 ze dne 14.4.2014, který vypracoval znalecký ústav, společnost EquitySolutionsAppraisals s.r.o., IČ: 28933362, se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 633/12, PSČ 110 00. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění př evedl Hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním mimořádné valné hromady potvrzením České spořitelny, a.s. 4) Upozorňuje, že veřejná listina příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení mimořádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v dob ě od 9:00 hod do 14:00 hod. Termín nahlédnutí je možné předem telefonicky dojednat se Společností. 5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím banky, České spořitelny, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1171, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Akc ionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělení čísla účtu k evidenci v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na ba nkovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účast nických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlas tnického práva zaniklo. 6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v jejím sídle v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. Společnost je také možné telef onicky kontaktovat za účelem domluvy ohledně předložení akcií na tel. č. 724517194, email: zz.bezdek@volny.cz. 7) Upozorňuje ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie Společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společnost postupovat podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první. 8) Konstatuje, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ustanovením § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečnéh o odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 14.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 23.4.2014 - 5.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 23.4.2014 - 5.5.2016
Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady Zemědělského zásobování Plzeň a. s. snížit základní jmění společnosti o 11 000 000,- Kč vzetím z oběhu 11 000 ks akcií na majitele, dosud v držení Pozemkového fondu ČR, v nominální hodnotě 1000,- Kč na 1 ks akcie. 26.3.1996 - 20.5.1996
Zapisuje se rozhodnutí řádné valné hromady Zemědělského zásobování Plzeň a. s. snížit základní jmění společnosti o 11 000 000,- Kč vzetím z oběhu 11 000 ks akcií na jméno, dosud v držení Pozemkového fondu ČR, v nominální hodnotě 1 000,- Kč na 1 ks akcie. 13.2.1996 - 26.3.1996

Aktuální kontaktní údaje Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Kapitál Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

zakladni jmění 127 502 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.5.1996
zakladni jmění 138 502 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 20.5.1996

Akcie Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 032 29.8.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 187 29.8.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 6 29.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 114 29.8.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 202 11.1.2000 - 29.8.2012
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 530 11.1.2000 - 29.8.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 11.1.2000 - 29.8.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 127 502 20.5.1996 - 11.1.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 138 502 1.1.1994 - 20.5.1996

Sídlo Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Cementárně 535 , Kaznějov 331 51 29.8.2012
Adresa Soukenická 690/5 , Plzeň 301 00 19.2.2002 - 29.8.2012
Adresa Soukenická 690/5 , Plzeň 301 00 1.1.1994 - 19.2.2002

Předmět podnikání Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 20.8.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.2.2011
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech 14.2.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 14.2.2011 - 20.8.2013
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 6.8.2002 - 14.2.2011
velkoobchod 6.8.2002 - 14.2.2011
specializovaný maloobchod 6.8.2002 - 14.2.2011
maloobchod s tabákovými výrobky 6.8.2002 - 14.2.2011
výroba krmiv a krmných směsí 6.8.2002 - 14.2.2011
silniční motorová doprava nákladní 6.8.2002 - 14.2.2011
skladování zboží a manipulace s nákladem 6.8.2002 - 14.2.2011
testování, měření, analýzy 6.8.2002 - 14.2.2011
zpracování dat, služby databank, správa sítí 6.8.2002 - 14.2.2011
zprostředkování obchodu 6.8.2002 - 14.2.2011
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 4.8.2000 - 14.2.2011
provozování zemědělské výroby 4.8.2000 - 31.8.2012
provozování dráhy železniční - vlečky 15.8.1997
skladování, ošetřování, úprava zemědělských výrobků vč. sklado- vání státních hmotných rezerv 1.1.1994 - 6.8.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 6.8.2002
výroba krmných směsí a krmných koncentrátů, výroba ovesné rýže, medikace a fortifikace krmných směsí 1.1.1994 - 6.8.2002
pěstování jedlých hub, výroba sadby a substrátu pro jejich produkci 1.1.1994 - 6.8.2002
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 6.8.2002
servisní a analytická laboratorní činnost 1.1.1994 - 6.8.2002
autojeřábnické práce 1.1.1994 - 6.8.2002
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 6.8.2002
desinfekce desinsekce a deratizace 1.1.1994 - 14.2.2011

vedení firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Statutární orgán Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda před- stavenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či vytištěnému ob- chodnímu jménu společnosti a uvede svoji funkci 13.2.1996
Způsob jednání za společnost: a) zastupování - společnost zastupuje samostatně předseda před- stavenstva, jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva b) podepisování - podepisování se provádí tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či vytištěnému ob- chodnímu jménu společnosti a uvede svoji funkci 1.1.1994 - 13.2.1996
Předseda představenstva Vladimír Česal 5.5.2016
Vznik členství 1.5.2016
Vznik funkce 1.5.2016
Adresa: 25 , Letiny 336 01
Místopředseda představenstva Ing. Milan Růžička 5.5.2016
Vznik členství 1.5.2016
Vznik funkce 1.5.2016
Adresa: Žatecká 125 , Vilémov 431 54
Člen představenstva Ing. Bohumil Kolář 1.1.1994 - 5.9.1994
Adresa: Lipová 154/19 , Karlovy Vary 360 06
Člen představenstva Josef Kratochvíl 1.1.1994 - 5.9.1994
Adresa: Na Dlouhých 812/65 , Plzeň 312 00
Člen představenstva Václav Platz 1.1.1994 - 13.2.1996
Adresa: Mandlova 450/16 , Plzeň 301 00
Člen představenstva Jaroslav Kobes 1.1.1994 - 13.2.1996
Adresa: Školní 467 , Kaznějov 331 51
člen představenstva JUDr. Simona Horáčková 13.2.1996 - 15.8.1997
Adresa: Blatenská 2169/13 , Praha 148 00
Člen představenstva Ing. Josef Hynek 1.1.1994 - 16.12.1997
Adresa: 331 01 Žebnice 14, Plasy Česká republika
místopředseda představenstva Josef Kratochvíl 5.9.1994 - 16.12.1997
Adresa: Na Dlouhých 812/65 , Plzeň 312 00
člen představenstva ing. Miloslav Mentlík 13.2.1996 - 16.12.1997
Adresa: Česká republika
Hvožďany 19, 330 37 Křelovice u Plzně
člen představenstva Josef Kratochvíl 16.12.1997 - 15.9.1999
Adresa: Na Dlouhých 812/65 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Miloslav Kadlec 16.12.1997 - 15.9.1999
Adresa: Toužimská 1688/16 , Plzeň 323 00
Jméno Ing. Bohumil Kolář, R.č. 350221/035 5.9.1994 - 11.1.2000
Adresa: Lipová 154/19 , Karlovy Vary 360 06
člen představenstva Ing. Josef Žižka 15.9.1999 - 11.1.2000
Adresa: Kollárova 917 , Přeštice 334 01
člen představenstva ing. Bohumil Kolář 11.1.2000 - 4.8.2000
Adresa: Lipová 154/19 , Karlovy Vary 360 06
člen představenstva Ing. Miloslav Kadlec 15.9.1999 - 6.8.2002
Vznik funkce 16.10.1997
Zánik funkce 31.1.2002
Adresa: Radyňská 291 , Starý Plzenec Česká republika
člen představenstva Ing. Jindřich Bezděk 15.8.1997 - 30.8.2003
Vznik funkce 16.10.1997
Zánik funkce 29.4.2003
Adresa: Dlouhá 1083/31 , Plzeň 312 00
místopředseda představenstva Vladimír Česal 16.12.1997 - 30.8.2003
Zánik členství 29.4.2003
Vznik funkce 16.10.1997
Zánik funkce 29.4.2003
Adresa: 25 , Letiny 336 01
předseda představenstva Ing. Josef Žižka 11.1.2000 - 12.11.2003
Vznik funkce 15.12.1999
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Kollárova 917 , Přeštice 334 01
člen představenstva Václav Kůs 4.8.2000 - 12.11.2003
Vznik funkce 30.5.2000
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: 11 , Nezbavětice Česká republika
člen Václav Kehart 6.8.2002 - 12.11.2003
Vznik funkce 1.2.2002
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Mandlova 475/2 , Plzeň 301 00
člen Václav Kehart 12.11.2003 - 8.7.2005
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 18.5.2005
Adresa: Mandlova 475/2 , Plzeň 301 00
předseda představenstva Ing. Josef Žižka 12.11.2003 - 14.5.2008
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 15.4.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Zánik funkce 15.4.2008
Adresa: Kollárova 917 , Přeštice 334 01
místopředseda představenstva Vladimír Česal 12.11.2003 - 14.5.2008
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 15.4.2008
Vznik funkce 22.5.2003
Zánik funkce 15.4.2008
Adresa: 25 , Letiny 336 01
člen představenstva Václav Kůs 12.11.2003 - 14.5.2008
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: 11 , Nezbavětice Česká republika
člen představenstva Ing. Jindřich Bezděk 12.11.2003 - 14.5.2008
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: Na Výsluní 954/47 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Ing. Josef Žižka 14.5.2008 - 25.7.2011
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 15.4.2008
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Kollárova 917 , Přeštice 334 01
místopředseda představenstva Vladimír Česal 14.5.2008 - 25.7.2011
Vznik členství 15.4.2008
Vznik funkce 15.4.2008
Zánik funkce 7.7.2011
Adresa: 25 , Letiny 336 01
člen představenstva Ing. Josef Široký 25.7.2011 - 25.1.2012
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 31.12.2011
Adresa: Kaznějovská 1216/21 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Jindřich Bezděk 14.5.2008 - 20.8.2013
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Na Výsluní 954/47 , Plzeň 326 00
člen představenstva Václav Kůs 14.5.2008 - 20.8.2013
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 11 , Nezbavětice 332 04
předseda představenstva Vladimír Česal 25.7.2011 - 20.8.2013
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 7.7.2011
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 25 , Letiny 336 01
člen představenstva Renáta Brožíková 20.8.2013 - 23.4.2014
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 3.4.2014
Adresa: 27 , Nezvěstice 332 04
místopředseda představenstva Ing. Milan Růžička 23.4.2014 - 12.7.2014
Vznik členství 3.4.2014
Zánik členství 26.5.2014
Vznik funkce 3.4.2014
Zánik funkce 26.5.2014
Adresa: Žatecká 125 , Vilémov 431 54
místopředseda představenstva Ing. Milan Růžička 12.7.2014 - 4.9.2014
Vznik členství 27.5.2014
Zánik členství 23.7.2014
Vznik funkce 27.5.2014
Zánik funkce 23.7.2014
Adresa: Žatecká 125 , Vilémov 431 54
předseda představenstva Vladimír Česal 20.8.2013 - 5.5.2016
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 1.5.2016
Vznik funkce 28.6.2013
Zánik funkce 1.5.2016
Adresa: 25 , Letiny 336 01
člen představenstva Václav Kůs 20.8.2013 - 5.5.2016
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 1.5.2016
Adresa: 11 , Nezbavětice 332 04
člen představenstva Jan Kolomazník 20.8.2013 - 5.5.2016
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 1.5.2016
Adresa: 40 , Předslav 339 01
místopředseda představenstva Ing. Milan Růžička 4.9.2014 - 5.5.2016
Vznik členství 23.7.2014
Zánik členství 1.5.2016
Vznik funkce 23.7.2014
Zánik funkce 1.5.2016
Adresa: Žatecká 125 , Vilémov 431 54

Dozorčí rada Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Bc. Miroslav Kůs 5.5.2016
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: Kotíkovská 1248/61 , Plzeň 323 00
Jméno Ing. Pavel Lavička 1.1.1994 - 13.2.1996
Adresa: Stará cesta 433 , Plasy 331 01
Jméno Ing. Miloslav Mentlík 1.1.1994 - 13.2.1996
Adresa: 330 37 Hvožďany 19, Křelovice u Plzně Česká republika
Jméno Miloslav Krejčí 1.1.1994 - 13.2.1996
Adresa: Kostincova 337 , 326 00 Plzeň Česká republika
člen ing. Miloslav Štrunc 13.2.1996 - 16.12.1997
Adresa: 65 , Výrov 331 41
člen ing. Jan Ptáček 13.2.1996 - 16.12.1997
Adresa: 323 , Žihle 331 65
člen Jaroslav Kobes 13.2.1996 - 15.9.1999
Adresa: Školní 467 , Kaznějov 331 51
člen Ing. Jan Pěnkava 16.12.1997 - 15.9.1999
Adresa: Brněnská 1068/22 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Miroslav Krejčí 15.9.1999 - 4.8.2000
Adresa: Kostincova 346/37 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Pěnkava 15.9.1999 - 15.8.2001
Adresa: Bzenecká 1026/36 , Plzeň 323 00
člen Ing. Miloslav Mentlík 16.12.1997 - 6.8.2002
Vznik funkce 16.10.1997
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Křelovice u Plzně , Hvožďany čp. 19 Česká republika
člen Ing. Pavel Zíka 15.8.2001 - 30.8.2003
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 29.4.2003
Adresa: Popelnicová 1034/56 , Plzeň 312 00
člen Lubomír Svoboda 6.8.2002 - 12.11.2003
Vznik funkce 1.3.2002
Zánik funkce 22.5.2003
Adresa: Lidická 455 , Blovice 336 01
člen dozorčí rady Miloslav Krejčí 4.8.2000 - 17.6.2004
Vznik funkce 13.5.1999
Zánik funkce 13.4.2004
Adresa: Kostincova 346/37 , Plzeň 326 00
člen Miluše Nekolová 30.8.2003 - 21.5.2007
Vznik členství 29.4.2003
Zánik členství 24.4.2007
Adresa: 26 , Nezvěstice 332 04
člen Lubomír Svoboda 12.11.2003 - 14.5.2008
Vznik členství 22.5.2003
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: Lidická 455 , Blovice 336 01
člen dozorčí rady Bc. Miroslav Kůs 21.5.2007 - 14.5.2008
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 15.4.2008
Adresa: Kotíkovská 1248/61 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Miloslav Krejčí 17.6.2004 - 29.7.2009
Vznik členství 14.4.2004
Zánik členství 22.4.2009
Adresa: Kostincova 346/37 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady Bc. Miroslav Kůs 14.5.2008 - 20.8.2013
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 15.4.2008
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Kotíkovská 1248/61 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Renáta Brožíková 14.5.2008 - 20.8.2013
Vznik členství 15.4.2008
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: 27 , 332 04 Nezvěstice Česká republika
člen dozorčí rady Miloslav Krejčí 29.7.2009 - 4.9.2014
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 23.7.2014
Adresa: Kostincova 346/37 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady Miroslav Kůs 20.8.2013 - 5.5.2016
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 1.5.2016
Vznik funkce 28.6.2013
Zánik funkce 1.5.2016
Adresa: Kotíkovská 1248/61 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Miluše Nekolová 20.8.2013 - 5.5.2016
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 1.5.2016
Adresa: 26 , Nezvěstice 332 04
člen dozorčí rady Renáta Brožíková 4.9.2014 - 5.5.2016
Vznik členství 23.7.2014
Zánik členství 1.5.2016
Adresa: 27 , Nezvěstice 332 04

Sbírka Listin Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 371/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora zpráva nezávislého auditora Krajský soud v Plzni 10.2.2014 10.9.2014 4.12.2014 54
B 371/SL 74 notářský zápis Nz 314/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 5.8.2014 15.8.2014 16.9.2014 24
B 371/SL 73 rozhod. o statut. orgánu zápis představenstva Krajský soud v Plzni 23.7.2014 15.8.2014 16.9.2014 2
B 371/SL 72 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 23.7.2014 15.8.2014 16.9.2014 11
B 371/SL 71 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 27.5.2014 6.6.2014 15.8.2014 2
B 371/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 3.4.2014 9.4.2014 23.4.2014 1
B 371/SL 69 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 28.6.2013 17.7.2013 20.8.2013 1
B 371/SL 68 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 28.6.2013 17.7.2013 20.8.2013 1
B 371/SL 67 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 28.6.2013 17.7.2013 20.8.2013 15
B 371/SL 66 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 21.2.2013 17.7.2013 19.7.2013 53
B 371/SL 65 notářský zápis Nz 203/2012 - rozh. Krajský soud v Plzni 27.6.2012 10.8.2012 29.8.2012 43
B 371/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 10.8.2012 14.8.2012 53
B 371/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - záp. z jednání představ. Krajský soud v Plzni 20.12.2011 13.1.2012 25.1.2012 1
B 371/SL 62 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2010 Krajský soud v Plzni 7.9.2011 12.9.2011 9
B 371/SL 61 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 17.2.2011 7.9.2011 12.9.2011 5
B 371/SL 60 účetní závěrka 2010 - výkaz o peněž.tocích Krajský soud v Plzni 4.2.2011 9.9.2011 12.9.2011 1
B 371/SL 59 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 14.2.2011 7.9.2011 12.9.2011 9
B 371/SL 58 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 7.9.2011 12.9.2011 23
B 371/SL 57 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 4.2.2011 7.9.2011 12.9.2011 6
B 371/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 7.7.2011 7.9.2011 12.9.2011 1
B 371/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 30.6.2011 7.9.2011 12.9.2011 1
B 371/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení místopředsedy Krajský soud v Plzni 7.7.2011 7.9.2011 12.9.2011 1
B 371/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení předsedy Krajský soud v Plzni 6.6.2011 7.9.2011 12.9.2011 1
B 371/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 18.2.2010 4.3.2010 9.6.2010 51
B 371/SL 51 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 22.2.2010 26.5.2010 9.6.2010 6
B 371/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z voleb do DR Krajský soud v Plzni 22.4.2009 19.6.2009 8.7.2009 1
B 371/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 20.3.2009 19.6.2009 8.7.2009 51
B 371/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 16.4.2008 12.5.2008 14.5.2008 2
B 371/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 15.4.2008 12.5.2008 14.5.2008 12
B 371/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 15.4.2008 12.5.2008 14.5.2008 1
B 371/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 15.4.2008 12.5.2008 14.5.2008 1
B 371/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - ostoupení z funkce Krajský soud v Plzni 21.3.2008 12.5.2008 14.5.2008 4
B 371/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - osstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 17.3.2008 12.5.2008 14.5.2008 2
B 371/SL 42 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 10.3.2008 12.5.2008 14.5.2008 49
B 371/SL 41 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Plzni 19.2.2007 7.5.2007 21.5.2007 7
B 371/SL 40 zpráva auditora - nezávislého Krajský soud v Plzni 23.12.2006 7.5.2007 21.5.2007 5
B 371/SL 39 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 15.2.2007 7.5.2007 21.5.2007 28
B 371/SL 38 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 12.2.2007 7.5.2007 21.5.2007 9
B 371/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na fci předsedy DR Krajský soud v Plzni 16.2.2007 7.5.2007 21.5.2007 1
B 371/SL 36 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 24.4.2007 7.5.2007 21.5.2007 6
B 371/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 18.5.2005 3.6.2005 6.6.2006 20
B 371/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 24.2.2006 1.6.2006 2.6.2006 53
B 371/SL 34 ostatní - zápis VH Krajský soud v Plzni 24.5.2006 1.6.2006 2.6.2006 112
B 371/SL 33 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Plzni 12.4.2005 3.6.2005 6.6.2005 2
B 371/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva 2004+audit,zápis VH Krajský soud v Plzni 3.6.2005 6.6.2005 69
B 371/SL 30 notářský zápis 168/05 Krajský soud v Plzni 18.5.2005 3.6.2005 6.6.2005 3
B 371/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - rezignace čl. představ. Krajský soud v Plzni 6.4.2005 3.6.2005 6.6.2005 1
B 371/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - člena DR Krajský soud v Plzni 13.4.2004 19.7.2004 2.8.2004 3
B 371/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 5.2.2004 17.5.2004 28.5.2004 68
B 371/SL 26 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 22.5.2003 18.6.2003 5.11.2003 2
B 371/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 22.5.2003 18.6.2003 5.11.2003 19
B 371/SL 24 notářský zápis -NZ 164/2003 osv.MVH Krajský soud v Plzni 22.5.2003 18.6.2003 5.11.2003 8
B 371/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis z MVH Krajský soud v Plzni 22.5.2003 18.6.2003 5.11.2003 11
B 371/SL 22 podpisové vzory -čestné prohlášení členky DR Krajský soud v Plzni 30.4.2003 18.7.2003 30.7.2003 1
B 371/SL 21 převod,náj.podn.,ovládání -zápis z VH Krajský soud v Plzni 29.4.2003 18.7.2003 30.7.2003 6
B 371/SL 20 ostatní -odstoupení z fce člena DR Krajský soud v Plzni 4.2.2003 18.7.2003 30.7.2003 1
B 371/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 16.1.2003 18.7.2003 30.7.2003 1
B 371/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 5.2.2003 18.7.2003 30.7.2003 58
B 371/SL 17 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Plzni 22.7.2002 22.7.2002 5.8.2002 1
B 371/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 4.4.2002 7.6.2002 15.7.2002 54
B 371/SL 15 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Plzni 16.5.2002 7.6.2002 15.7.2002 19
B 371/SL 14 notářský zápis -NZ 228/2002 rozh.VH Krajský soud v Plzni 16.5.2002 7.6.2002 15.7.2002 6
B 371/SL 9 ostatní -zápis z VH + pozvánka Krajský soud v Plzni 20.6.2001 9.7.2001 3.8.2001 31
B 371/SL 8 notářský zápis NZ 132/2001, osvědčení Krajský soud v Plzni 26.6.2001 9.7.2001 3.8.2001 23
B 371/SL 13 ostatní -seznam akcionářů-NESKEN-r.č. Krajský soud v Plzni 15.6.2001 9.7.2001 3.8.2001 0
B 371/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 20.6.2001 9.7.2001 3.8.2001 20
B 371/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 4.7.2001 9.7.2001 3.8.2001 4
B 371/SL 10 účetní závěrka 2000 + přílohy Krajský soud v Plzni 26.2.2001 9.7.2001 3.8.2001 39
B 371/SL 7 notářský zápis N 272/99, NZ 259/99 Krajský soud v Plzni 5.11.1999 27.6.2000 11.9.2000 9
B 371/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 5.11.1999 27.6.2000 11.9.2000 18
B 371/SL 5 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Plzni 18.2.2000 27.6.2000 11.9.2000 12
B 371/SL 4 účetní závěrka 1998 (výroč.zpr.,výrok audit.) Krajský soud v Plzni 26.2.1999 10.6.1999 16.6.1999 11
B 371/SL 3 účetní závěrka za r. 1997 vč. zprávy auditora Krajský soud v Plzni 27.2.1998 29.6.1998 30.6.1998 7
B 371/SL 2 účetní závěrka za r. 1996 vč. zprávy auditora Krajský soud v Plzni 28.2.1997 30.6.1997 30.6.1997 12
B 371/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

IČO (identifikační číslo) 49788221
Jméno Zemědělské zásobování Plzeň a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kralovice
Vznik první živnosti: 17.3.1994
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 4

Sídlo Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Živnosti a provozovny Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Soukenická 690/5, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003663478
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Žatecká 359, Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny 1003663508
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.1999
Provozovna č. 3
Provozovna K Cementárně 331 51 Kaznějov
Identifikační číslo provozovny 1003663494
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.1999

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Žatecká 359, Kralovice 331 41
Identifikační číslo provozovny 1003663508
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 12.12.1994
Provozovna č. 2
Provozovna K Cementárně 535, Kaznějov 331 51
Identifikační číslo provozovny 1003663486
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 12.12.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Soukenická 690/5, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003663478
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 12.12.1994

Živnost č. 3 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.1.1995

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.2014

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 27.6.2001

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky, včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.1995
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 13 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1998
Zánik oprávnění 12.1.2001

Živnost č. 15 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Člen statutárního orgánu Vladimír Česal
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Růžička

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

IČO: 49788221
Firma: Zemědělské zásobování Plzeň a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-sever
Základní územní jednotka: Kaznějov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Sídlo: K Cementárně 535, Kaznějov 331 51

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Univerzální administrativní činnosti
tracking image