Firma Zemědělská společnost Slapy a.s. IČO 00115088


Zemědělská společnost Slapy a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělská společnost Slapy a.s. (00115088) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 100, Slapy 390 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 1975 a je stále aktivní. Zemědělská společnost Slapy a.s. má celkem pět provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Zemědělská společnost Slapy a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělská společnost Slapy a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělská společnost Slapy a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělská společnost Slapy a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Slapy a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1557
IČO (identifikační číslo osoby) 00115088
Jméno Zemědělská společnost Slapy a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 28.12.1975
Počet členů statutárního orgánu: 7 9.7.2014 - 8.9.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014 - 8.9.2016
Mimořádná valná hromada Zemědělské společnosti Slapy a.s. konaná dne 23. 11. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 26,659.000,-- Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 6,026.000,-- Kč na celkovou výši základního kapitálu 32,685.000,-- Kč, a to upsáním těchto nových akcií: 556 kusy kmenových ak cií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 466 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.0 00,-- Kč. Všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je 1.000,-- Kč. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, všechny nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určenými zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové č. NZ 281/2007 ze dne 11. 12. 2007. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kale ndářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Slapy a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hod. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za Zemědělskou společností Slapy a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 556 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a všech 466 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, přičemž výše peněžité pohledávky u jednotlivých upisovatelů je uvedena v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové č. NZ 281/2007 ze dne 11. 12. 2007. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatel ů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do hody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o u psání akcií. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Slapy a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních d nech od 9,00 do 15,00 hod. během platnosti veřejného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem. 21.12.2007 - 26.5.2008
Řádná valná hromada Zemědělské společnosti Slapy a.s. konaná dne 19. 4. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Stávající základní kapitál společnosti ve výši 17,462.000,-- Kč, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem zvyšuje o částku 9,197.000,-- Kč na celkovou výši základního kapitálu 26,659.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií n ad tuto uvedenou částku. Připouští se úpis nepeněžitým vkladem podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a to vkladem movitých a nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví Zemědělského družstva Maršov v likvidaci se sídlem Maršov č. 39, PSČ 391 75, IČ 145 04 138, jehož ocenění je určeno posudkem znalce Ing. Vladimíra Kodytka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování a vklady majetku do obchodních společností, číslo posudku 1995/20/2007 částkou 9,197.000,-- Kč. Společnost bude emitovat 9.197 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-- Kč za jednu akcii. Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií dotčena. Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty předem určenému zájemci - Zemědělskému družstvu Maršov v likvidaci se sídlem Maršov č. 39, Malšice, PSČ 391 75, IČ 145 04 138. Tento zájemce upíše 100 % nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem k uplatnění práva předem určeného zájemce k upisování nově vydaných akcií bude sídlo společnosti v době od 8.00 - 14.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesen í valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k upisování nově vydaných akcií počátek běhu lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmě tem je majetek předem určeného zájemce specifikovaný ve znaleckém posudku a v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové č. NZ 94/2007 a N 95/2007 ze dne 9. 5. 2007. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 9.197 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele spolu s předáním nemovitostí společnosti, předáním movitých věcí společnosti a u ostatních vkladů uzavřením smlouvy o vkladu. O předání bude sepsán zápis. Nepeněžitý vklad bude splace n v sídle společnosti nejpozději do dvou týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno zejména z důvodu dalšího rozvoje akciové společnosti, nepeněžitý vklad bude plně využit při výrobní činnosti společnosti. Veškeré akcie, které zůstanou předem určeným zájemcem neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo společnosti, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 1 4.00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanov eným zákonem. 28.5.2007 - 15.8.2007
Zemědělské družstvo Slapy, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Dr XXXXII, vložce 2370, změnil na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 28.10.2006 právní formu z družstva na akciovou společnost - tato akciová společnost bude nadále zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1557 pod obchodní firmou Zemědělská společnost Slapy a.s. 1.1.2007
Družstvo se transformovalo z JZD Nový život Slapy podle transformačního projektu schváleného valnou hromadou oprávněných osob dne 21.11.1992 a řídí se stanovami upravenými dle zákona č. 42/1991 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb schváleného členskou schůzí konanou dne 4.12.1992. 30.8.1993 - 1.1.2007
Družstvo se řídí novými stanovami upravenými dle zák. č. 90/1988 Sb. a schválenými výroční členskou schůzí dne 24.2.1989. Zastupování a podpisování: Za družstvo je oprávněn jednat ve všech věcech předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Písemnosti za družstvo podepisuje předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Ručení: členové ručí za případnou ztrátu družstva do výše podílu mzdy na hospodářském výsledku družstva. 28.7.1989 - 30.8.1993
Družstvo bylo ustaveno usnesením ustavující schůze ze dne 12.2.1975 v důsledku sloučení JZD Slapy a Horky, jejichž dosavadní činnost sloučením zanikla. Jejich sloučení a ustavení nového družstva bylo schváleno usnesením rady ONV v Táboře ze dne 1.10.1975. 28.12.1975 - 30.8.1993

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská společnost Slapy a.s.

Kapitál Zemědělská společnost Slapy a.s.

zakladni jmění 32 685 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.5.2008
zakladni jmění 26 659 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.8.2007 - 26.5.2008
zakladni jmění 17 462 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2007 - 15.8.2007
zakladni jmění 1 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.5.2000 - 1.1.2007
zakladni jmění 4 180 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.12.1992 - 31.5.2000

Akcie Zemědělská společnost Slapy a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 240 26.5.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 285 26.5.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 9 819 15.8.2007 - 26.5.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 622 1.1.2007 - 15.8.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 684 1.1.2007 - 26.5.2008

Sídlo Zemědělská společnost Slapy a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 100 , Slapy 390 02 27.10.2016
Adresa 100 , Slapy 390 02 7.6.2004 - 27.10.2016
Adresa 391 76 Slapy Česká republika
30.8.1993 - 7.6.2004
Adresa Slapy Česká republika
28.12.1975 - 30.8.1993

Předmět podnikání Zemědělská společnost Slapy a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 15.12.2011
Zemědělská výroba 28.1.2009
Opravy silničních vozidel 28.1.2009
Silniční motorová doprava nákladní 28.1.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 28.1.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 28.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.1.2009
Hostinská činnost 28.1.2009 - 15.12.2011
8.Činnost účetních paradců 30.1.1995 - 28.1.2009
1. Zemědělská výroba 30.8.1993 - 28.1.2009
2. Opravy motorových vozidel 30.8.1993 - 28.1.2009
3. Silniční motorová doprava 30.8.1993 - 28.1.2009
4. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.8.1993 - 28.1.2009
5. Poskytování ubytovacích služeb 30.8.1993 - 28.1.2009
6. Výroba a opravy zemědělských strojů 30.8.1993 - 28.1.2009
7. Hostinská činnost 30.8.1993 - 28.1.2009
Na základě usnesení z výroční členské schůze družstva konané dne 11.3.1992 se zapisuje změna čl. 3 stanov družstva. Odstavec 1 článku 3 stanov nyní zní: Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, kterou užívá. 23.6.1992 - 30.8.1993
- obchodní činnost 17.12.1991 - 30.8.1993
Na základě usnesení členské schůze družstva konané dne 2.3.1990 rozšiřuje se čl. 3 stanov o: - soustružnické práce pro podniky a organizace - doprava a zemní práce pro podniky a organizace /doprava povolena do 31.12.1991/ - výroba vidlí na zařízení ŠT 180 N pro Agrozet Brno - výroba a kompletace vstřikovačů paliv pro s.p. Jikov Vodňany 4.7.1990 - 30.8.1993
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, vodních plochách a lesích, které užívá. 28.7.1989 - 23.6.1992
2./ Družstvo dále: a/ zpracovává lesní suroviny a surové dřevo, prodává k dalšímu zpracování jihočeským státním lesům b/ v rámci kooperace a nakupuje a prodává hospodářská zvířata a jiné zem. výrobky c/ poskytuje občanům služby v nákladní dopravě, opravárenství, při zemních pracech a dopravě autobusem / doprava do 31.12.1991/ 28.7.1989 - 30.8.1993
d/ prodává výrobky vyprodukované přidruženou výrobou 28.7.1989 - 30.8.1993
3. Dále poskytuje služby pro soc. organizace jako v bodě 2 c. 28.7.1989 - 30.8.1993

vedení firmy Zemědělská společnost Slapy a.s.

Statutární orgán Zemědělská společnost Slapy a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo zastupuje navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy představenstva a člena představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva, případně člen představenstva svůj podpis. 9.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy a člena představenstva. 1.1.2007 - 9.7.2014
Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda družstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li však pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 31.5.2000 - 1.1.2007
Jménem družstva navenek jedná předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, podepisování za družstvo se děje tak, že k zapsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí svůj vlastnoruční podpis předseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba k podpisu předsedy představenstva připojit podpis dalšího člena představenstva. 30.8.1993 - 31.5.2000
předseda představenstva Ing. Miroslav Blažek 8.9.2016
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 16.8.2016
Adresa: 320 , Malšice 391 75
místopředseda představenstva Luděk Šmejkal 8.9.2016
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 16.8.2016
Adresa: 61 , Dražičky 391 75
člen představenstva Ing. Jaroslav Vacek 8.9.2016
Vznik členství 3.6.2016
Adresa: 90 , Slapy 391 76
člen představenstva Jaroslav Benda 8.9.2016
Vznik členství 3.6.2016
Adresa: 82 , Radimovice u Želče 390 02
člen představenstva Ladislav Smažík 8.9.2016
Vznik členství 3.6.2016
Adresa: 16 , Radimovice u Želče 390 02
člen představenstva Helena Šimonová 8.9.2016
Vznik členství 3.6.2016
Adresa: 101 , Slapy 391 76
člen představenstva Vladimír Lutovský 8.9.2016
Vznik členství 3.6.2016
Adresa: 20 , Malšice 391 75
místopředseda ing. Jaroslav Vacek 28.7.1989 - 17.12.1991
Adresa: 90 , Slapy 391 76
předseda Vladislav Fiala 28.3.1990 - 17.12.1991
Adresa: K Zastávce 229 , Tábor 390 01
člen představenstva Ing. Miroslav Blažek 30.8.1993 - 19.6.1995
Adresa: 320 , Malšice 391 75
člen představenstva Václav Janda 30.8.1993 - 19.6.1995
Adresa: 58 , Lom 390 02
člen představenstva Václav Mládek 30.8.1993 - 19.6.1995
Adresa: 391 76 Radimovice u Ž. 68, Slapy Česká republika
člen představenstva Ing. Marie Dušková 30.8.1993 - 25.8.1999
Adresa: 390 01 Čelkovice 130, Tábor Česká republika
člen Jaroslav Studenovský 19.6.1995 - 18.4.2006
Vznik členství 16.3.1995
Zánik členství 17.3.2006
Adresa: Čelkovice č. 4 - Tábor Česká republika
předseda Ing. Jaroslav Vacek 17.12.1991 - 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2007
Zánik funkce 1.1.2007
Adresa: 90 , Slapy 391 76
místopředseda Ing. Stanislav Mládek 30.8.1993 - 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2007
Zánik funkce 1.1.2007
Adresa: 75 , Radimovice u Želče 390 02
člen představenstva Josef Broukal 30.8.1993 - 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2007
Adresa: 391 75 Lom 53, Malšice Česká republika
člen představenstva Jiří Jošt 30.8.1993 - 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2007
Adresa: 391 75 Lom 28, Malšice Česká republika
člen představenstva František Lutovský 30.8.1993 - 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2007
Adresa: 391 76 Libějice 8, Slapy Česká republika
člen Bohuslav Drtina 19.6.1995 - 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2007
Adresa: 55 , Radimovice u Želče 390 02
člen Věra Jandová 19.6.1995 - 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2007
Adresa: 0 Lom Česká republika
člen představenstva Jaroslav Benda 25.8.1999 - 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2007
Adresa: 82 , Radimovice u Želče 390 02
člen Ladislav Smažík 18.4.2006 - 1.1.2007
Vznik členství 17.3.2006
Zánik členství 1.1.2007
Adresa: 16 , Radimovice u Želče 390 02
předseda představenstva Ing. Jaroslav Vacek 1.1.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2012
Vznik funkce 1.1.2007
Zánik funkce 1.1.2012
Adresa: 90 , Slapy 391 76
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Mládek 1.1.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2012
Vznik funkce 1.1.2007
Zánik funkce 1.1.2012
Adresa: 75 , Radimovice u Želče 390 02
člen představenstva Josef Broukal 1.1.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: 53 , Lom 390 02
člen představenstva Jaroslav Benda 1.1.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: 82 , Radimovice u Želče 390 02
člen představenstva Jiří Jošt 1.1.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: 28 , Lom 390 02
člen představenstva František Lutovský 1.1.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: 8 , Libějice 390 02
člen představenstva Bohuslav Drtina 1.1.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: 55 , Radimovice u Želče 390 02
člen představenstva Věra Jandová 1.1.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: 58 , Lom 390 02
člen představenstva Ladislav Smažík 1.1.2007 - 15.12.2011
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: 16 , Radimovice u Želče 390 02
člen představenstva Ing. Jaroslav Vacek 15.12.2011 - 10.1.2016
Vznik členství 1.1.2012
Adresa: 90 , Slapy 391 76
předseda představenstva Ing. Miroslav Blažek 15.12.2011 - 8.9.2016
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 3.6.2016
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 3.6.2016
Adresa: 320 , Malšice 391 75
místopředseda představenstva Luděk Šmejkal 15.12.2011 - 8.9.2016
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 3.6.2016
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 3.6.2016
Adresa: 61 , Dražičky 391 75
člen představenstva Jaroslav Benda 15.12.2011 - 8.9.2016
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 3.6.2016
Adresa: 82 , Radimovice u Želče 390 02
člen představenstva Ladislav Smažík 15.12.2011 - 8.9.2016
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 3.6.2016
Adresa: 16 , Radimovice u Želče 390 02
člen představenstva Helena Šimonová 15.12.2011 - 8.9.2016
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 3.6.2016
Adresa: 101 , Slapy 391 76
člen představenstva Vladimír Lutovský 15.12.2011 - 8.9.2016
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 3.6.2016
Adresa: 20 , Malšice 391 75
člen představenstva Ing. Jaroslav Vacek 10.1.2016 - 8.9.2016
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 3.6.2016
Adresa: 90 , Slapy 391 76

Dozorčí rada Zemědělská společnost Slapy a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Alena Skaláková 9.8.2018
Vznik členství 15.6.2018
Vznik funkce 19.6.2018
Adresa: 102 , Slapy 391 76
člen dozorčí rady Jan Cícha 9.8.2018
Vznik členství 15.6.2018
Adresa: 5 , Zhoř u Tábora 390 02
člen dozorčí rady Olga Kuklová 9.8.2018
Vznik členství 15.6.2018
Adresa: 9 , Bečice 391 75
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Brabec 1.1.2007 - 4.8.2008
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 6.6.2008
Vznik funkce 1.1.2007
Zánik funkce 6.6.2008
Adresa: 43 , Slapy 391 76
člen dozorčí rady Pavel Brouček 1.1.2007 - 4.8.2008
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 6.6.2008
Adresa: 57 , Radimovice u Želče 390 02
člen dozorčí rady Božena Broukalová 1.1.2007 - 4.8.2008
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 6.6.2008
Adresa: 53 , Lom 390 02
člen dozorčí rady Josef Kukla 4.8.2008 - 25.7.2013
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 14.6.2013
Adresa: 9 , 391 75 Bečice Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Marie Dušková 4.8.2008 - 26.3.2014
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 14.6.2013
Vznik funkce 6.6.2008
Zánik funkce 14.6.2013
Adresa: Vilová 130 , Tábor 390 01
člen dozorčí rady Jan Cícha 4.8.2008 - 26.3.2014
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 14.6.2013
Adresa: 5 , Zhoř u Tábora 390 02
člen dozorčí rady Alena Skaláková 25.7.2013 - 9.8.2018
Vznik členství 14.6.2013
Zánik členství 14.6.2018
Adresa: 102 , Slapy 391 76
předseda dozorčí rady Ing. Marie Dušková 26.3.2014 - 9.8.2018
Vznik členství 14.6.2013
Zánik členství 14.6.2018
Vznik funkce 14.6.2013
Zánik funkce 14.6.2018
Adresa: Vilová 130 , Tábor 390 01
člen dozorčí rady Jan Cícha 26.3.2014 - 9.8.2018
Vznik členství 14.6.2013
Zánik členství 14.6.2018
Adresa: 5 , Zhoř u Tábora 390 02

Sbírka Listin Zemědělská společnost Slapy a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1557/SL 81 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2015 24.8.2015 3
B 1557/SL 80 účetní závěrka [2014] 2014 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2015 24.8.2015 7
B 1557/SL 79 účetní závěrka [2014] 2014 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2015 24.8.2015 3
B 1557/SL 78 účetní závěrka [2014] 2014 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2015 24.8.2015 2
B 1557/SL 77 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2015 24.8.2015 13
B 1557/SL 76 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2015 24.8.2015 1
B 1557/SL 75 ostatní Zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2015 21.8.2015 24.8.2015 3
B 1557/SL 74 notářský zápis 130/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2014 4.7.2014 22.7.2014 10
B 1557/SL 73 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 3.7.2014 12
B 1557/SL 72 ostatní zápis VH Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 3.7.2014 4
B 1557/SL 71 účetní závěrka [2013]  vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 3.7.2014 2
B 1557/SL 70 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 3.7.2014 5
B 1557/SL 69 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 3.7.2014 2
B 1557/SL 68 ostatní zpráva nezávislého auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 3.7.2014 1
B 1557/SL 67 zpráva auditora zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2014 3.7.2014 4
B 1557/SL 66 ostatní Zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2013 6.3.2014 26.3.2014 3
B 1557/SL 65 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2013 15.10.2013 12
B 1557/SL 64 účetní závěrka [2012]  VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2013 15.10.2013 2
B 1557/SL 63 ostatní Zápis z VH ze dne 14.6.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2013 15.10.2013 3
B 1557/SL 62 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2013 15.10.2013 4
B 1557/SL 61 účetní závěrka [2012]  Příloha k účetní závěrce Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2013 15.10.2013 5
B 1557/SL 60 účetní závěrka [2012]  Rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 15.10.2013 15.10.2013 2
B 1557/SL 59 ostatní Zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2013 24.7.2013 26.7.2013 3
B 1557/SL 58 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 16.7.2012 17.7.2012 1
B 1557/SL 57 výroční zpráva r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2012 17.7.2012 9
B 1557/SL 56 účetní závěrka r.2011 příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2012 17.7.2012 9
B 1557/SL 55 účetní závěrka r.2011 VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2012 17.7.2012 2
B 1557/SL 54 účetní závěrka r.2011 rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2012 17.7.2012 2
B 1557/SL 53 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2012 17.7.2012 5
B 1557/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2011 1.2.2012 14
B 1557/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2011 16.12.2011 9
B 1557/SL 50 ostatní -zápis z jednání schůze předst Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2011 16.12.2011 1
B 1557/SL 49 notářský zápis 224/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2011 16.12.2011 4
B 1557/SL 48 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2011 16.12.2011 2
B 1557/SL 47 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2011 11
B 1557/SL 46 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2011 2
B 1557/SL 45 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2011 2
B 1557/SL 44 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2011 14
B 1557/SL 43 ostatní - přehled o pen. tocích Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2011 2
B 1557/SL 42 zpráva auditora r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2011 5
B 1557/SL 41 zpráva auditora -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2010 5
B 1557/SL 40 účetní závěrka - seznam listin Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2010 1
B 1557/SL 39 účetní závěrka -r.2009 - cash flow Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2010 2
B 1557/SL 38 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2010 13
B 1557/SL 37 účetní závěrka -r.2009 - příl. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2010 5
B 1557/SL 36 účetní závěrka -r.2009 - VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2010 2
B 1557/SL 35 účetní závěrka -r.2009 - rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2010 2
B 1557/SL 34 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 7
B 1557/SL 33 účetní závěrka -r.2008 - Cash flow Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 2
B 1557/SL 32 zpráva auditora -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 6
B 1557/SL 31 účetní závěrka -r.2008 - Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 4
B 1557/SL 30 účetní závěrka -r.2008 - Výkaz zisků Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 2
B 1557/SL 29 účetní závěrka -r.2008 - Rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 2
B 1557/SL 28 ostatní - Zápis z VH+ schůze doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2008 11.8.2008 6
B 1557/SL 27 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2008 7
B 1557/SL 26 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2008 2
B 1557/SL 25 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2008 2
B 1557/SL 9 notářský zápis 312/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.11.2006 4.1.2007 33
B 1557/SL 8 ostatní -Záp.z jednání DR a představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 27.10.2006 4.1.2007 2
B 1557/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.11.2006 4.1.2007 13
B 1557/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 4.1.2007 12
B 1557/SL 7 ostatní - Zápis z VČS Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2006 20.4.2006 8
B 1557/SL 6 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2006 6
B 1557/SL 5 účetní závěrka za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2005 17.5.2005 10
B 1557/SL 4 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2004 11
B 1557/SL 3 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2004 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Slapy a.s.

IČO (identifikační číslo) 00115088
Jméno Zemědělská společnost Slapy a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Tábor
Vznik první živnosti: 18.3.1993
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Sídlo Zemědělská společnost Slapy a.s.

Živnosti a provozovny Zemědělská společnost Slapy a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 100, Slapy 390 02
Identifikační číslo provozovny 1007595574
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 21.5.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 390 02 Radimovice u Želče
Identifikační číslo provozovny 1013035763
Druh provozovny jiný
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 31.5.2013
Provozovna č. 3
Provozovna 68, Lom 390 02
Identifikační číslo provozovny 1013035771
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 29.6.2015

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 100, Slapy 390 02
Identifikační číslo provozovny 1007595574
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.5.1993

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 100, Slapy 390 02
Identifikační číslo provozovny 1007595574
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.5.1993

Živnost č. 4 silniční motorová doprava v rozsahu:veřejná silniční nákladní vnitrostátní a mezinárodní doprava pro cizí potřeby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.3.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 5 Výroba strojů pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.1993
Zánik oprávnění 9.10.2000

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.1993
Zánik oprávnění 4.12.2019

Živnost č. 8 hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.1993
Zánik oprávnění 10.9.1996

Živnost č. 9 OBCHODNÍ ČINNOST - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování ubytovacích služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1994
Zánik oprávnění 4.12.2019

Živnost č. 12 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1994
Zánik oprávnění 25.9.2000

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1996
Zánik oprávnění 4.12.2019

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1996
Zánik oprávnění 24.11.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělská společnost Slapy a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Blažek
Člen statutárního orgánu Helena Šimonová
Člen statutárního orgánu Luděk Šmejkal
Člen statutárního orgánu Vladimír Lutovský
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Vacek
Člen statutárního orgánu Ladislav Smažík
Člen statutárního orgánu Jaroslav Benda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělská společnost Slapy a.s.

IČO: 00115088
Firma: Zemědělská společnost Slapy a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Slapy
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.12.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Ostatní ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image