Hlavní navigace

FIRMA Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. IČO: 00106453

Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. (00106453) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poděbradská 194, 29001 Písková Lhota. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 1951 a je stále aktivní. Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. má dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Soud: Městský soud v Praze 5. 6. 1951
Spisová značka: B 10365
IČO (identifikační číslo osoby): 00106453
Jméno: Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2006
Zapsána dne: 5.6.1951
Valná hromada společnosti schválila zvýšení základního kapitálu společnosti předem určeným zájemcem společností FP majetková a.s. se sídlem Praha 9 Libeň, Podvinný mlýn 2283/18 PSČ 190 00, identifikační číslo 247 43364, zapsané v obchodním rejstříku ved eném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 16524, o 41.000.000 Kč, slovy: čtyřicet jedna miliónů korun českých, na částku 77.290.000 Kč, slovy: sedmdesát sedm miliónů dvě stě devadesát tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem cca 170,9 ha zeměděl ské půdy, Cena nepeněžitého vkladu byla určena na základě znaleckého posudku vyhotoveného dne 15.5.2017 znalcem Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc., Boučkova 783/II, 290 01 Poděbrady, posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 7457, čistopis byl vyhotoven dn e 15.5.2017, kde byl předmět vkladu oceněn částkou 41.204.290 Kč, slovy: čtyřicet jedna miliónů dvě stě čtyři tisíce dvě stě devadesát korun českých. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vstup strategického investora do společnosti za účelem rozvoje výrobních a podnikatelských aktivit společnosti. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. Přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis nových akcií je vyloučeno. Za tento nepeněžitý vklad bude emitováno 4.100, slovy: čtyři tisíce sto, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě á 10.000 Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisovací lhůta počíná dnem následujícím po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu a končí uplynutím 1, slovy: jednoho, měsíce. Emisní kurs každé akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu je 15, slovy: patnáct, dnů ode dne úpisu akcií. 16.8.2017 - 13.9.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.8.2014 - 6.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 4.8.2014 - 6.10.2015
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a. s. rozhodla dne 25.06.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 35,807.000,-- Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 483.000,-- Kč na celkovou výši základního kapitálu 36,290.000,-- Kč a to upsáním těchto nových akcií: a) 47 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každé akcie b) 13 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stej ná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé noé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč, emisní kurs každné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je 1.000,-- Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 186/2009, ze dne 09.07.2009. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí dne úpisu. Připadne-li pos lední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednímdnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a. s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určeným zájemcům - za Zemědělskou společností Písková Lhota a. s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedené v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 186/2009, ze dne 09.07.2009. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřit se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upiso vatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifickaci pohledávek, právní důvod jejich vznikum, počet a jmenovito u hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům - návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouv y o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nábídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a. s., sekretariát předsedy představenstva v  pracovních dnech od 9,00 hodin do 15,00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh způsobem stanoveným zákonem. 29.7.2009 - 24.10.2009
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. rozhodla dne 12.6.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 35.494.00,--Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 313.000,--Kč na celkovou výši základního kapitálu 35.807.000,--Kč a to upsáním těchto nových akcií: a) 31 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé akcie b) 3 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité poheldávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč je 10.000,--Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč je 1.000,--Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 209/2008, ze dne 20.6.2008. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akc ií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedené v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 209/2008, ze dne 20.6.2008. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upis ovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům - návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu součastně s návrhem na uzavření smlouv y o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na koci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pr acovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veře jný návrh způsobem stanoveným zákonem. 18.7.2008 - 5.11.2008
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. rozhodla dne 27.6.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 34,702.000,-Kč který byl zcela zplacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 792.000,-Kč na celkovou výši základního kapitálu 35,494.000,-Kč, a to upsáním těchto nových akcií: a) 77 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie b) 22 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejn á jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je 10.000,-Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je 1.000,-Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 167/2007 ze dne 20.7.2007. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6.Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávkyupisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jejich jmenovité hodnotě. K upsán í akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15, 00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů- předem určeným zájemcům- za Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. proti pohledávkám této společnostina splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité poh ledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedenév notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 167/2007 ze dne 20.7.2007. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci- jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upiso vatelů vůči společnosti proti pohleávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku .Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověř eny. 11.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům -předem určeným zájemcům- návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o  upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota, a.s., sekretariát předsedy představenstva v  pracovních dnech od 9,00 hodin do 15,00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh způsobem stanoveným zákonem. 30.7.2007 - 4.4.2008
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. rozhodla dne 29. 6. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 34,122.000,--Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o č ástku 580.000,--Kč na celkovou výši základního kapitálu 34,702.000,--Kč a to upsáním těchto nových akcií: a) 53 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé akcie b) 50 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč je 10.000,--Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč je 1.000,--Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 202/2006, N/180/2006 ze dne 19. 7. 2006. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určeným zájemcům - za Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedené v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 202/2006, N 180/2006 ze dne 19. 7.2006. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upis ovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům - návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouv y o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na záklaldě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v  pracovních dnech od 9,00 hodin do 15,00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh způsobem stanoveným zákonem. 31.8.2006 - 23.1.2007
Společnost změnila právní formu ze Zemědělského družtva Písková Lhota, se sídlem okr. Nymburk, Písková Lhota, IČ 001 06 453, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle DrXCII, vložce 434, na akciovou společnost. 1.1.2006
Zemědělské družstvo Písková Lhota, se sídlem Písková Lhota, okr.Nymburk, identifikační číslo 001 06 453 se ke dni 1.1.2006 vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je skutečnost, že Zemědělské družtvo Písková Lhota změnilo právní formu na akciovou společnost Zemědělská společnost Písková Lhota, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10365. 1.1.2006 - 1.1.2006
Zastupování a podepisování: Za družstvo jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda družstva. 25.4.1994 - 1.1.2006
Základní členský vklad 10.000 Kčs. 22.1.1993 - 3.5.2002
Usnesením členské schůze dne 6. 11. 1992 byly schváleny stanovy družstva. 22.1.1993 - 1.1.2006
Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopřed- seda družstva. Dosavadní způsob zastupování a podpisování se vymazuje. 28.3.1989 - 25.4.1994
U člena představenstva ing. Josef Mansfelda se zapisuje fun- kce místopředsedy. 28.3.1989 - 25.4.1994
Usnesením členské schůze konané dne 6.12.1973 a 28.12.1974 po schválení radou ONV v Nymburce ze dne 7.1.1975 sloučila se v Jednotné zemědělské družstvo Přední Lhota - Plabec Jednotné zemědělské družstvo Mír v Kovanicích Jednotné zemědělské družstvo v Kostelní Lhotě Jednotné zemědělské družstvo "Svornost" v Hořátvi a tímto družstvem ke dni 1.1.1975. 22.6.1976 - 25.4.1994
Název družstva nyní: Jak ve sl. 3 uvedeno. 22.6.1976 - 25.4.1994
Rozhodnutím členské schůze konané dne 26.4.1971 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Nymburce dne 5.8.1971 a zaregistrované pod poř. č. 61/3. 5.10.1971 - 25.4.1994
Název družstva nyní jak uvedeno ve sl. 3. 5.10.1971 - 25.4.1994
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 5.10.1971 - 25.4.1994
Usnesením členské schůze konané dne 4.4.1962 po schválení rady ONV v Nymburce ze dne 11.4.1962 sloučila se Jednotná zemědělská družstva v Polabci a Přední Lhotě s tímto družst- vem. 2.5.1962 - 25.4.1994
Družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesením Okresního národního výboru v Poděbradech ze dne 20. dubna 1951. 5.6.1951 - 1.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Kapitál Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Základní kapitál 77 290 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.9.2017
Základní kapitál 36 290 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.10.2009  - 13.9.2017
Základní kapitál 35 807 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.11.2008  - 24.10.2009
Základní kapitál 35 494 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.4.2008  - 5.11.2008
Základní kapitál 34 702 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.1.2007  - 4.4.2008
Základní kapitál 34 122 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2006  - 23.1.2007
Základní kapitál 28 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.12.1998  - 1.1.2006
Základní kapitál 35 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.4.1994  - 14.12.1998
Základní kapitál 44 689 425 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.1.1993  - 25.4.1994

Akcie Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 595 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 340 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 495 24.10.2009  - 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 340 24.10.2009  - 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 448 5.11.2008  - 24.10.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 327 5.11.2008  - 24.10.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 417 4.4.2008  - 5.11.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 324 4.4.2008  - 5.11.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 340 23.1.2007  - 4.4.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 302 23.1.2007  - 4.4.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 287 1.1.2006  - 23.1.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 252 1.1.2006  - 23.1.2007

Sídlo Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Poděbradská 194, Písková Lhota 29001, Česká republika 6.10.2015
Adresa: Písková Lhota , okr.Nymburk , Česká republika 25.4.1994 - 1.1.2006
Adresa: Písková Lhota , okr. Nymburk , Česká republika 10.6.1991 - 25.4.1994
Adresa: Písková Lhota , okr. Nymbruk , Česká republika 2.5.1962 - 10.6.1991
Adresa: Písková Lhota , okr. Poděbrady , Česká republika 5.6.1951 - 2.5.1962

Předmět podnikání Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.10.2009
Obráběčství 2.10.2009 - 4.8.2014
Kovářství, podkovářství 2.10.2009 - 4.8.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 2.10.2009 - 4.8.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.10.2009 - 4.8.2014
Zámečnictví, nástrojářství 2.10.2009 - 4.8.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.5.2002
zámečnictví 3.5.2002 - 2.10.2009
velkoobchod 3.5.2002 - 2.10.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 3.5.2002 - 2.10.2009
silniční motorová doprava nákladní 3.5.2002 - 2.10.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 3.5.2002 - 2.10.2009
opravy pracovních strojů 3.5.2002 - 2.10.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 3.5.2002 - 2.10.2009
nástrojářství 3.5.2002 - 2.10.2009
kovoobráběčství 3.5.2002 - 2.10.2009
opravy silničních vozidel 3.5.2002 - 4.8.2014
nakládání s odpady 25.4.1994 - 3.5.2002
zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin 17.5.1993
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.1.1993 - 3.5.2002
opravy motorových vozidel 22.1.1993 - 3.5.2002
zámečniství 22.1.1993 - 3.5.2002
silniční motorová doprava 22.1.1993 - 3.5.2002
výroba a opravy zemědělských strojů 22.1.1993 - 3.5.2002
broušení a leštění kovů 22.1.1993 - 3.5.2002
výroba nástrojů 22.1.1993 - 3.5.2002
kovoobrábění 22.1.1993 - 3.5.2002
elektroinstalatérství 22.1.1993 - 3.5.2002
kovářství 22.1.1993 - 2.10.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 22.1.1993 - 2.10.2009
hostinská činnost 22.1.1993 - 4.8.2014

Vedení firmy Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Statutární orgán Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

člen představenstva Ing. Ondřej Vedral
Ve funkci od 14.2.2020
Adresa 5, 28144 Toušice
předseda představenstva Petr Hanák
Ve funkci od 29.6.2018
Adresa Podvinný mlýn 2283/18, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Zuzana Novotná
Ve funkci od 23.8.2018
Adresa Podvinný mlýn 2283/18, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Marek Smýkal
Ve funkci od 16.8.2017
Adresa Na Kopečku 567, 25067 Klecany
člen představenstva Ing. Ondřej Vedral
Ve funkci od 23.8.2018 do 14.2.2020
Adresa Čsl. armády 1351, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
člen představenstva Vlastimil Bacílek
Ve funkci od 16.8.2017 do 23.8.2018
Adresa 115, 28912 Kostelní Lhota
člen představenstva Václav Plaček
Ve funkci od 16.8.2017 do 23.8.2018
Adresa 54, 28912 Kostelní Lhota
člen představenstva Václav Plaček
Ve funkci od 16.8.2017 do 23.8.2018
Adresa 54, 28912 Kostelní Lhota
člen představenstva Vlastimil Bacílek
Ve funkci od 16.8.2017 do 23.8.2018
Adresa 115, 28912 Kostelní Lhota
člen přestavenstva Ing. Petr Hanák
Ve funkci od 16.8.2017 do 29.6.2018
Adresa Podvinný mlýn 2283/18, 19000 Praha
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek
Ve funkci od 16.8.2017 do 29.6.2018
Adresa Poděbradská 130, 29001 Písková Lhota
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek
Ve funkci od 16.8.2017 do 29.6.2018
Adresa Poděbradská 130, 29001 Písková Lhota
člen přestavenstva Ing. Petr Hanák
Ve funkci od 16.8.2017 do 29.6.2018
Adresa Podvinný mlýn 2283/18, 19000 Praha
člen představenstva Václav Plaček
Ve funkci od 6.10.2015 do 16.8.2017
Adresa 54, 28912 Kostelní Lhota
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek
Ve funkci od 6.10.2015 do 16.8.2017
Adresa Poděbradská 130, 29001 Písková Lhota
člen představenstva Vlastimil Bacílek
Ve funkci od 6.10.2015 do 16.8.2017
Adresa 115, 28912 Kostelní Lhota
člen představenstva Václav Plaček
Ve funkci od 6.10.2015 do 16.8.2017
Adresa 54, 28912 Kostelní Lhota
člen představenstva Vlastimil Bacílek
Ve funkci od 6.10.2015 do 16.8.2017
Adresa 115, 28912 Kostelní Lhota
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek
Ve funkci od 6.10.2015 do 16.8.2017
Adresa Poděbradská 130, 29001 Písková Lhota
člen představenstva Václav Plaček
Ve funkci od 24.8.2010 do 6.10.2015
Adresa 54, 28912 Kostelní Lhota
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek
Ve funkci od 24.8.2010 do 6.10.2015
Adresa 130, 29001 Písková Lhota
člen představenstva Vlastimil Bacílek
Ve funkci od 24.8.2010 do 6.10.2015
Adresa 270, 28912 Kostelní Lhota
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek
Ve funkci od 1.1.2006 do 24.8.2010
Adresa 130, 29001 Písková Lhota
člen představenstva Vlastimil Bacílek
Ve funkci od 1.1.2006 do 24.8.2010
Adresa 270, 28912 Kostelní Lhota
člen představenstva Rudolf Komrzý
Ve funkci od 1.1.2006 do 24.8.2010
Adresa 150, 28912 Kostelní Lhota
člen představenstva Václav Plaček
Ve funkci od 1.1.2006 do 24.8.2010
Adresa 54, 28912 Kostelní Lhota
člen představenstva Vlastimil Svoboda
Ve funkci od 1.1.2006 do 24.8.2010
Adresa 159, 28913 Hořátev
člen Vlastimil Svoboda
Ve funkci od 20.9.1995 do 1.1.2006
Adresa Hořátev 5, Zvěřínek
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek
Ve funkci od 20.9.1995 do 1.1.2006
Adresa Písková Lhota 130, Poděbrady
člen Vlastimil Bacílek
Ve funkci od 14.12.1998 do 1.1.2006
Adresa Kostelní Lhota 115, 28912 Sadská
člen Jaroslav Najbrt
Ve funkci od 14.12.1998 do 1.1.2006
Adresa Hořátev 194, 28913 Zvěřínek
místopředseda Rudolf Komrzý
Ve funkci od 3.5.2002 do 1.1.2006
Adresa 150, 28912 Sadská
místopředseda Jaromír Škoda
Ve funkci od 15.12.1999 do 3.5.2002
Adresa Straky 3, 28925 Straky
člen Josef Šafránek
Ve funkci od 20.9.1995 do 15.12.1999
Adresa Kostelní Lhota 74, Sadská
člen Oldřich Sklenář
Ve funkci od 20.9.1995 do 15.12.1999
Adresa Hořátev 151, Zvěřínek
člen Naďa Havlíčková
Ve funkci od 20.9.1995 do 15.12.1999
Adresa Písková Lhota 174, Poděbrady
člen Václav Němeček
Ve funkci od 20.9.1995 do 15.12.1999
Adresa Polabec 35, Poděbrady
místopředseda Květoslav Hladík
Ve funkci od 14.12.1998 do 15.12.1999
Adresa Ruská 470, 25088 Čelákovice
člen František Blažek
Ve funkci od 20.9.1995 do 14.12.1998
Adresa Zvěřínek 13, Zvěřínek
člen ing. Milan Vošmík
Ve funkci od 20.9.1995 do 14.12.1998
Adresa Kovanice 171, Nymburk
místopředseda ing. Jana Seibothová
Ve funkci od 20.9.1995 do 14.12.1998
Adresa Písková Lhota 37, Poděbrady
předseda Ing. Josef Mansfeld
Ve funkci od 10.6.1991 do 20.9.1995
Adresa Kostnická 727, Kolín
.
Ve funkci od 5.6.1951 do 25.4.1994
Adresa ,
Místopředseda Ing. Jiří Barták
Ve funkci od 10.6.1991 do 25.4.1994
Adresa Kovanice 156 , okr. Nymburk
člen představenstva Ing. Josef Mansfeld
Ve funkci od 5.5.1988 do 10.6.1991
Adresa Kostnická 727, Kolín

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

IČO (identifikační číslo): 00106453
Jméno: Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1976
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 2

Sídlo Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Sídlo: Poděbradská 194, Písková Lhota 29001

Živnosti Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Živnost č. 1 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 3. 1994

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Výroba strojů a zařízení
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 10. 1992

Statutární orgán Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Zuzana Novotná
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Smýkal
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Hanák
Člen statutárního orgánu: Ondřej Vedral

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

IČO: 00106453
Firma: Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Písková Lhota
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1976

Sídlo Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Sídlo: Poděbradská 194, Písková Lhota 29001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Nespecializovaný velkoobchod