Firma Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. IČO 00106453


Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. (00106453) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poděbradská 194, Písková Lhota 290 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 1951 a je stále aktivní. Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10365
IČO (identifikační číslo osoby) 00106453
Jméno Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.6.1951
Valná hromada společnosti schválila zvýšení základního kapitálu společnosti předem určeným zájemcem společností FP majetková a.s. se sídlem Praha 9 Libeň, Podvinný mlýn 2283/18 PSČ 190 00, identifikační číslo 247 43364, zapsané v obchodním rejstříku ved eném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 16524, o 41.000.000 Kč, slovy: čtyřicet jedna miliónů korun českých, na částku 77.290.000 Kč, slovy: sedmdesát sedm miliónů dvě stě devadesát tisíc korun českých, a to nepeněžitým vkladem cca 170,9 ha zeměděl ské půdy, Cena nepeněžitého vkladu byla určena na základě znaleckého posudku vyhotoveného dne 15.5.2017 znalcem Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc., Boučkova 783/II, 290 01 Poděbrady, posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod pořadovým číslem 7457, čistopis byl vyhotoven dn e 15.5.2017, kde byl předmět vkladu oceněn částkou 41.204.290 Kč, slovy: čtyřicet jedna miliónů dvě stě čtyři tisíce dvě stě devadesát korun českých. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vstup strategického investora do společnosti za účelem rozvoje výrobních a podnikatelských aktivit společnosti. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. Přednostní právo dosavadních akcionářů na úpis nových akcií je vyloučeno. Za tento nepeněžitý vklad bude emitováno 4.100, slovy: čtyři tisíce sto, kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě á 10.000 Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisovací lhůta počíná dnem následujícím po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu a končí uplynutím 1, slovy: jednoho, měsíce. Emisní kurs každé akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu je 15, slovy: patnáct, dnů ode dne úpisu akcií. 16.8.2017 - 13.9.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.8.2014 - 6.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 4.8.2014 - 6.10.2015
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a. s. rozhodla dne 25.06.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 35,807.000,-- Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 483.000,-- Kč na celkovou výši základního kapitálu 36,290.000,-- Kč a to upsáním těchto nových akcií: a) 47 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč každé akcie b) 13 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stej ná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé noé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je 10.000,-- Kč, emisní kurs každné nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je 1.000,-- Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 186/2009, ze dne 09.07.2009. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí dne úpisu. Připadne-li pos lední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednímdnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a. s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určeným zájemcům - za Zemědělskou společností Písková Lhota a. s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedené v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 186/2009, ze dne 09.07.2009. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřit se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upiso vatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifickaci pohledávek, právní důvod jejich vznikum, počet a jmenovito u hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům - návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouv y o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nábídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a. s., sekretariát předsedy představenstva v  pracovních dnech od 9,00 hodin do 15,00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh způsobem stanoveným zákonem. 29.7.2009 - 24.10.2009
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. rozhodla dne 12.6.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 35.494.00,--Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 313.000,--Kč na celkovou výši základního kapitálu 35.807.000,--Kč a to upsáním těchto nových akcií: a) 31 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé akcie b) 3 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité poheldávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč je 10.000,--Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč je 1.000,--Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 209/2008, ze dne 20.6.2008. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akc ií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedené v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 209/2008, ze dne 20.6.2008. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upis ovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům - návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu součastně s návrhem na uzavření smlouv y o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na koci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pr acovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veře jný návrh způsobem stanoveným zákonem. 18.7.2008 - 5.11.2008
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. rozhodla dne 27.6.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 34,702.000,-Kč který byl zcela zplacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 792.000,-Kč na celkovou výši základního kapitálu 35,494.000,-Kč, a to upsáním těchto nových akcií: a) 77 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie b) 22 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1000,- Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejn á jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je 10.000,-Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je 1.000,-Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 167/2007 ze dne 20.7.2007. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6.Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávkyupisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jejich jmenovité hodnotě. K upsán í akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15, 00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů- předem určeným zájemcům- za Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. proti pohledávkám této společnostina splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité poh ledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedenév notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 167/2007 ze dne 20.7.2007. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci- jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upiso vatelů vůči společnosti proti pohleávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku .Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověř eny. 11.Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům -předem určeným zájemcům- návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o  upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota, a.s., sekretariát předsedy představenstva v  pracovních dnech od 9,00 hodin do 15,00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh způsobem stanoveným zákonem. 30.7.2007 - 4.4.2008
Valná hromada Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. rozhodla dne 29. 6. 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 34,122.000,--Kč, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o č ástku 580.000,--Kč na celkovou výši základního kapitálu 34,702.000,--Kč a to upsáním těchto nových akcií: a) 53 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé akcie b) 50 kusy kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč je 10.000,--Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč je 1.000,--Kč. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové N Z 202/2006, N/180/2006 ze dne 19. 7. 2006. 5. Akcie budou jednotlivými, předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určeným zájemcům - za Zemědělskou společností Písková Lhota a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech nově emitovaných akcií, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců jsou v účetnictví společnosti vedeny ve výši uvedené v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 202/2006, N 180/2006 ze dne 19. 7.2006. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upis ovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod jejich vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům - návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouv y o upsání akcií. 12. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na záklaldě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., sekretariát předsedy představenstva v  pracovních dnech od 9,00 hodin do 15,00 hodin během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit dva týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh způsobem stanoveným zákonem. 31.8.2006 - 23.1.2007
Společnost změnila právní formu ze Zemědělského družtva Písková Lhota, se sídlem okr. Nymburk, Písková Lhota, IČ 001 06 453, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle DrXCII, vložce 434, na akciovou společnost. 1.1.2006
Zemědělské družstvo Písková Lhota, se sídlem Písková Lhota, okr.Nymburk, identifikační číslo 001 06 453 se ke dni 1.1.2006 vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je skutečnost, že Zemědělské družtvo Písková Lhota změnilo právní formu na akciovou společnost Zemědělská společnost Písková Lhota, a.s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10365. 1.1.2006 - 1.1.2006
Zastupování a podepisování: Za družstvo jedná a podepisuje předseda nebo místopředseda družstva. 25.4.1994 - 1.1.2006
Základní členský vklad 10.000 Kčs. 22.1.1993 - 3.5.2002
Usnesením členské schůze dne 6. 11. 1992 byly schváleny stanovy družstva. 22.1.1993 - 1.1.2006
Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopřed- seda družstva. Dosavadní způsob zastupování a podpisování se vymazuje. 28.3.1989 - 25.4.1994
U člena představenstva ing. Josef Mansfelda se zapisuje fun- kce místopředsedy. 28.3.1989 - 25.4.1994
Usnesením členské schůze konané dne 6.12.1973 a 28.12.1974 po schválení radou ONV v Nymburce ze dne 7.1.1975 sloučila se v Jednotné zemědělské družstvo Přední Lhota - Plabec Jednotné zemědělské družstvo Mír v Kovanicích Jednotné zemědělské družstvo v Kostelní Lhotě Jednotné zemědělské družstvo "Svornost" v Hořátvi a tímto družstvem ke dni 1.1.1975. 22.6.1976 - 25.4.1994
Název družstva nyní: Jak ve sl. 3 uvedeno. 22.6.1976 - 25.4.1994
Rozhodnutím členské schůze konané dne 26.4.1971 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Nymburce dne 5.8.1971 a zaregistrované pod poř. č. 61/3. 5.10.1971 - 25.4.1994
Název družstva nyní jak uvedeno ve sl. 3. 5.10.1971 - 25.4.1994
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 5.10.1971 - 25.4.1994
Usnesením členské schůze konané dne 4.4.1962 po schválení rady ONV v Nymburce ze dne 11.4.1962 sloučila se Jednotná zemědělská družstva v Polabci a Přední Lhotě s tímto družst- vem. 2.5.1962 - 25.4.1994
Družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesením Okresního národního výboru v Poděbradech ze dne 20. dubna 1951. 5.6.1951 - 1.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Kapitál Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

zakladni jmění 77 290 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.9.2017
zakladni jmění 36 290 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.10.2009 - 13.9.2017
zakladni jmění 35 807 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.11.2008 - 24.10.2009
zakladni jmění 35 494 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.4.2008 - 5.11.2008
zakladni jmění 34 702 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.1.2007 - 4.4.2008
zakladni jmění 34 122 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2006 - 23.1.2007
zakladni jmění 28 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.12.1998 - 1.1.2006
zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.4.1994 - 14.12.1998
zakladni jmění 44 689 400 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.1.1993 - 25.4.1994

Akcie Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 595 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 340 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 495 24.10.2009 - 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 340 24.10.2009 - 13.9.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 448 5.11.2008 - 24.10.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 327 5.11.2008 - 24.10.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 417 4.4.2008 - 5.11.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 324 4.4.2008 - 5.11.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 340 23.1.2007 - 4.4.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 302 23.1.2007 - 4.4.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 287 1.1.2006 - 23.1.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 252 1.1.2006 - 23.1.2007

Sídlo Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Poděbradská 194 , Písková Lhota 290 01 6.10.2015
Adresa Poděbradská 194 , Písková Lhota 290 01 1.1.2006 - 6.10.2015
Adresa Písková Lhota , 290 01 okr.Nymburk Česká republika
25.4.1994 - 1.1.2006
Adresa Písková Lhota , 290 01 okr. Nymburk Česká republika
10.6.1991 - 25.4.1994
Adresa Písková Lhota , okr. Nymbruk Česká republika
2.5.1962 - 10.6.1991
Adresa Písková Lhota , okr. Poděbrady Česká republika
5.6.1951 - 2.5.1962

Předmět podnikání Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.10.2009
Obráběčství 2.10.2009 - 4.8.2014
Kovářství, podkovářství 2.10.2009 - 4.8.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 2.10.2009 - 4.8.2014
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 2.10.2009 - 4.8.2014
Zámečnictví, nástrojářství 2.10.2009 - 4.8.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.5.2002
zámečnictví 3.5.2002 - 2.10.2009
velkoobchod 3.5.2002 - 2.10.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 3.5.2002 - 2.10.2009
silniční motorová doprava nákladní 3.5.2002 - 2.10.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 3.5.2002 - 2.10.2009
opravy pracovních strojů 3.5.2002 - 2.10.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 3.5.2002 - 2.10.2009
nástrojářství 3.5.2002 - 2.10.2009
kovoobráběčství 3.5.2002 - 2.10.2009
opravy silničních vozidel 3.5.2002 - 4.8.2014
nakládání s odpady 25.4.1994 - 3.5.2002
zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin 17.5.1993
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.1.1993 - 3.5.2002
opravy motorových vozidel 22.1.1993 - 3.5.2002
zámečniství 22.1.1993 - 3.5.2002
silniční motorová doprava 22.1.1993 - 3.5.2002
výroba a opravy zemědělských strojů 22.1.1993 - 3.5.2002
broušení a leštění kovů 22.1.1993 - 3.5.2002
výroba nástrojů 22.1.1993 - 3.5.2002
kovoobrábění 22.1.1993 - 3.5.2002
elektroinstalatérství 22.1.1993 - 3.5.2002
kovářství 22.1.1993 - 2.10.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 22.1.1993 - 2.10.2009
hostinská činnost 22.1.1993 - 4.8.2014

vedení firmy Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Statutární orgán Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Za společnost podepisují vždy tři členové představenstva společně tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní fi rmu společnosti, připojí svůj podpis. 16.8.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy a člena představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva, případně člen představenstva svůj podpis. 1.1.2006 - 16.8.2017
Místopředseda: Ing.Jana Seibothová Písková Lhota 37 Místopředseda: ing.Jana Seibothová Písková Lhota 37 25.4.1994 - 25.4.1994
. 5.6.1951 - 25.4.1994
člen představenstva Ing. Marek Smýkal 16.8.2017
Vznik členství 22.6.2017
Adresa: Na Kopečku 567 , Klecany 250 67
předseda představenstva Petr Hanák 29.6.2018
Vznik členství 10.5.2018
Vznik funkce 10.5.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Zuzana Novotná 23.8.2018
Vznik členství 30.6.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Ondřej Vedral 23.8.2018
Vznik členství 30.6.2018
Adresa: Čsl. armády 1351 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ing. Josef Mansfeld 5.5.1988 - 10.6.1991
Adresa: Kostnická 727 , Kolín 280 02
Jméno . 5.6.1951 - 25.4.1994
Adresa:
Místopředseda Ing. Jiří Barták 10.6.1991 - 25.4.1994
Adresa: 156 , Kovanice 288 02
předseda Ing. Josef Mansfeld 10.6.1991 - 20.9.1995
Adresa: Kostnická 727 , Kolín 280 02
místopředseda ing. Jana Seibothová 20.9.1995 - 14.12.1998
Adresa: Spojovací 37 , Písková Lhota 290 01
člen ing. Milan Vošmík 20.9.1995 - 14.12.1998
Adresa: 171 , Kovanice 288 02
člen František Blažek 20.9.1995 - 14.12.1998
Adresa: Nymburská 13 , Zvěřínek 289 13
člen Josef Šafránek 20.9.1995 - 15.12.1999
Adresa: 74 , Kostelní Lhota 289 12
člen Václav Němeček 20.9.1995 - 15.12.1999
Adresa: Lipová 35 , Poděbrady 290 01
člen Oldřich Sklenář 20.9.1995 - 15.12.1999
Adresa: 151 , Hořátev 289 13
člen Naďa Havlíčková 20.9.1995 - 15.12.1999
Adresa: Poděbradská 174 , Písková Lhota 290 01
místopředseda Květoslav Hladík 14.12.1998 - 15.12.1999
Adresa: Ruská 470/14 , Čelákovice 250 88
místopředseda Jaromír Škoda 15.12.1999 - 3.5.2002
Adresa: 3 , Straky 289 25
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek 20.9.1995 - 1.1.2006
Vznik funkce 14.5.1998
Adresa: Poděbradská 130 , Písková Lhota 290 01
člen Vlastimil Svoboda 20.9.1995 - 1.1.2006
Vznik funkce 14.10.1999
Adresa: Hořátev 5 , 289 13 Zvěřínek Česká republika
člen Jaroslav Najbrt 14.12.1998 - 1.1.2006
Vznik funkce 14.10.1999
Adresa: 194 , Hořátev 289 13
člen Vlastimil Bacílek 14.12.1998 - 1.1.2006
Vznik funkce 14.10.1999
Adresa: 115 , Kostelní Lhota 289 12
místopředseda Rudolf Komrzý 3.5.2002 - 1.1.2006
Vznik funkce 30.11.2000
Adresa: 150 , Kostelní Lhota 289 12
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek 1.1.2006 - 24.8.2010
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 21.7.2010
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 21.7.2010
Adresa: Poděbradská 130 , Písková Lhota 290 01
člen představenstva Vlastimil Bacílek 1.1.2006 - 24.8.2010
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 21.7.2010
Adresa: 270 , Kostelní Lhota 289 12
člen představenstva Rudolf Komrzý 1.1.2006 - 24.8.2010
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 21.7.2010
Adresa: 150 , Kostelní Lhota 289 12
člen představenstva Václav Plaček 1.1.2006 - 24.8.2010
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 21.7.2010
Adresa: 54 , Kostelní Lhota 289 12
člen představenstva Vlastimil Svoboda 1.1.2006 - 24.8.2010
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 21.7.2010
Adresa: 159 , Hořátev 289 13
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek 24.8.2010 - 6.10.2015
Vznik členství 21.7.2010
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 22.7.2010
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Poděbradská 130 , Písková Lhota 290 01
člen představenstva Vlastimil Bacílek 24.8.2010 - 6.10.2015
Vznik členství 21.7.2010
Zánik členství 25.6.2015
Adresa: 270 , Kostelní Lhota 289 12
člen představenstva Václav Plaček 24.8.2010 - 6.10.2015
Vznik členství 21.7.2010
Zánik členství 25.6.2015
Adresa: 54 , Kostelní Lhota 289 12
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek 6.10.2015 - 16.8.2017
Vznik členství 25.6.2015
Zánik členství 22.6.2017
Vznik funkce 25.6.2015
Zánik funkce 22.6.2017
Adresa: Poděbradská 130 , Písková Lhota 290 01
člen představenstva Vlastimil Bacílek 6.10.2015 - 16.8.2017
Vznik členství 25.6.2015
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: 115 , Kostelní Lhota 289 12
člen představenstva Václav Plaček 6.10.2015 - 16.8.2017
Vznik členství 25.6.2015
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: 54 , Kostelní Lhota 289 12
předseda představenstva Ing. Vladimír Šafránek 16.8.2017 - 29.6.2018
Vznik členství 22.6.2017
Zánik členství 30.4.2018
Vznik funkce 22.6.2017
Zánik funkce 30.4.2018
Adresa: Poděbradská 130 , Písková Lhota 290 01
člen přestavenstva Ing. Petr Hanák 16.8.2017 - 29.6.2018
Vznik členství 22.6.2017
Zánik členství 10.5.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00
člen představenstva Vlastimil Bacílek 16.8.2017 - 23.8.2018
Vznik členství 22.6.2017
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: 115 , Kostelní Lhota 289 12
člen představenstva Václav Plaček 16.8.2017 - 23.8.2018
Vznik členství 22.6.2017
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: 54 , Kostelní Lhota 289 12

Dozorčí rada Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Tomáš Smýkal 16.8.2017
Vznik členství 22.6.2017
Vznik funkce 22.6.2017
Adresa: Peškova 497/6 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Josef Krejčík 23.8.2018
Vznik členství 30.6.2018
Adresa: 50 , Kovanice 288 02
člen dozorčí rady Václav Plaček 23.8.2018
Vznik členství 30.6.2018
Adresa: 54 , Kostelní Lhota 289 12
předseda dozorčí rady Josef Šafránek 1.1.2006 - 30.7.2007
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 27.6.2007
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 27.6.2007
Adresa: 74 , Kostelní Lhota 289 12
člen dozorčí rady Jana Klicperová 1.1.2006 - 30.7.2007
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 27.6.2007
Adresa: 270 , Kostelní Lhota 289 12
člen dozorčí rady Josef Krejčík 1.1.2006 - 30.7.2007
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 12.6.2007
Adresa: 50 , 288 02 Chvalovice Česká republika
člen dozorčí rady Jana Klicperová 30.7.2007 - 12.5.2008
Vznik členství 27.6.2007
Adresa: 270 , 289 12 Kostelní Lhota Čínská lidová republika
předseda dozorčí rady Josef Šafránek 30.7.2007 - 27.7.2012
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: 74 , Kostelní Lhota 289 12
člen dozorčí rady Josef Krejčík 30.7.2007 - 27.7.2012
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: 50 , 288 02 Chvalovice Česká republika
člen dozorčí rady Jana Klicperová 12.5.2008 - 27.7.2012
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: 270 , Kostelní Lhota 289 12
předseda dozorčí rady Josef Šafránek 27.7.2012 - 6.10.2015
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 28.6.2012
Adresa: 74 , Kostelní Lhota 289 12
člen dozorčí rady Josef Krejčík 27.7.2012 - 6.10.2015
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: 50 , 288 02 Chvalovice Česká republika
člen dozorčí rady Jaroslav Čech 27.7.2012 - 6.10.2015
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: Na Hrázce 17 , Poděbrady 290 01
předseda dozorčí rady Josef Šafránek 6.10.2015 - 16.8.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 22.6.2017
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 22.6.2017
Adresa: 74 , Kostelní Lhota 289 12
člen dozorčí rady Josef Krejčík 6.10.2015 - 16.8.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: 50 , Kovanice 288 02
člen dozorčí rady Jaroslav Čech 6.10.2015 - 16.8.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: Na Hrázce 17 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Jiří Petersik 16.8.2017 - 11.4.2018
Vznik členství 22.6.2017
Zánik členství 24.3.2018
Adresa: náměstí Svobody 2/2 , Teplice 415 01
člen dozorčí rady Josef Šafránek 16.8.2017 - 29.6.2018
Vznik členství 22.6.2017
Zánik členství 21.4.2018
Zánik funkce 21.4.2018
Adresa: 74 , Kostelní Lhota 289 12

Sbírka Listin Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10365/SL 31 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2015 30.9.2015 8.10.2015 2
B 10365/SL 30 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 25.6.2015 30.9.2015 8.10.2015 1
B 10365/SL 28 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 31.10.2014 19.11.2014 46
B 10365/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 216/2014 Městský soud v Praze 9.7.2014 30.7.2014 26.8.2014 12
B 10365/SL 26 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.4.2014 19.5.2014 46
B 10365/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.8.2012 6.9.2012 28
B 10365/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.8.2012 15.8.2012 24
B 10365/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.8.2012 15.8.2012 27
B 10365/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.8.2012 15.8.2012 27
B 10365/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 1.8.2012 15.8.2012 42
B 10365/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.7.2010 26.8.2010 1
B 10365/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.7.2010 26.8.2010 1
B 10365/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.7.2010 26.8.2010 1
B 10365/SL 16 ostatní zápis z jednání schůze předst. Městský soud v Praze 22.7.2010 26.8.2010 1
B 10365/SL 15 notářský zápis NZ 199/2010 Městský soud v Praze 21.7.2010 26.8.2010 6
B 10365/SL 14 notářský zápis NZ 186/2009 Městský soud v Praze 9.7.2009 25.9.2009 7
B 10365/SL 13 notářský zápis NZ 209/2008 Městský soud v Praze 20.6.2008 28.7.2008 6
B 10365/SL 12 podpisové vzory - 3x Městský soud v Praze 19.7.2007 31.7.2007 3
B 10365/SL 11 notářský zápis NZ 167/2007 Městský soud v Praze 20.7.2007 31.7.2007 12
B 10365/SL 10 notářský zápis NZ 202/2006 Městský soud v Praze 19.7.2006 12.9.2006 0
B 10365/SL 9 posudek znalce č.1864/72/05 Městský soud v Praze 15.8.2005 6.12.2005 10.1.2006 0
B 10365/SL 8 ostatní -zpr.auditora k 30.6.05 Městský soud v Praze 26.8.2005 6.12.2005 10.1.2006 3
B 10365/SL 7 účetní závěrka k 30.6.05 Městský soud v Praze 30.6.2005 6.12.2005 10.1.2006 10
B 10365/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ260/05+ÚZ 30.06.2005 Městský soud v Praze 20.10.2005 6.12.2005 10.1.2006 0
B 10365/SL 5 ostatní - zpráva revizní komise Městský soud v Praze 27.6.2004 7.10.2004 18.10.2004 0
B 10365/SL 4 ostatní - zápis z čl.schůze+přílohy Městský soud v Praze 27.6.2002 7.10.2004 18.10.2004 0
B 10365/SL 3 ostatní - zpráva revizní komise Městský soud v Praze 10.7.2003 7.10.2004 18.10.2004 0
B 10365/SL 2 ostatní - zápis z čl.schůze+přílohy Městský soud v Praze 10.7.2003 7.10.2004 18.10.2004 0
B 10365/SL 1 stanovy společnosti, podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2001 6.6.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

IČO (identifikační číslo) 00106453
Jméno Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Poděbrady
Vznik první živnosti: 11.2.1992
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 2

Sídlo Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Živnosti a provozovny Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1992

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.3.1994

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.1992
Zánik oprávnění 10.3.1994

Živnost č. 4 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 1.2.2001

Živnost č. 5 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 21.1.1997

Živnost č. 6 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 13.10.2012

Živnost č. 8 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 13.10.2012

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 13.10.2012

Živnost č. 11 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 13.10.2012

Živnost č. 12 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 14 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 13.10.2012

Živnost č. 15 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 13.10.2012

Živnost č. 16 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o n

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 13.7.2009

Živnost č. 20 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 13.10.2012

Živnost č. 21 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 11.4.1996
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Hanák
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Smýkal
Člen statutárního orgánu Ondřej Vedral
Člen statutárního orgánu Ing. Zuzana Novotná

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

IČO: 00106453
Firma: Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Písková Lhota
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Sídlo Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.

Sídlo: Poděbradská 194, Písková Lhota 290 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Nespecializovaný velkoobchod
tracking image