Firma ZEM, a.s. IČO 64259587


ZEM, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZEM, a.s. (64259587) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 73, Lužec nad Cidlinou 503 62. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 1995 a je stále aktivní. ZEM, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZEM, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZEM, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZEM, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZEM, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZEM, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1263
IČO (identifikační číslo osoby) 64259587
Jméno ZEM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.8.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 21.3.2014
Mimořádná valná hromada společnosti ZEM, a.s., přijala dne 16.září 2011 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEM, a.s., se sídlem Lužec nad Cidlinou 73, PSČ 503 62, identifikační číslo 64259587 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat práva výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcio nářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 6400 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000, - Kč, 2616 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, 396 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 50.000,- Kč, a 1384 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,3% základního kapitálu s polečnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov spo lečnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnos ti, to jest 90,3%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 280,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve výši 2.798,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve výši 13.987,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a ve výši 27.974,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souhlasu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1800-100-11 ze dne 3 .8.2011 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, identifikační číslo 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, identifikační číslo 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě proti plnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhů ta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 23.9.2011 - 25.7.2012
Na společnost ZEM, a.s., se sídlem Nový Bydžov, Zábědov 48, okres Hradec Králové, PSČ 504 01, identifikační číslo 642 59 587 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti PORKY NOVÝ BYDŽOV s.r.o., se sídlem Nový Bydžov, Zábědov 48, PSČ 504 01, identifikační číslo 620 28 901. 31.7.2010
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 10. 11. 2000: 3.1.2001 - 11.4.2001
Základní jmění se zvyšuje miminálně o 3.097.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 4.298.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo s polečnosti. Bude upisováno minimálně: 437 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 76 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 18 ks akcie na jméno vejmenovité hodnotě 50.000,- Kč 10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Bude upisováno maximálně: 588 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 111 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 18 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 17 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Místem úpisu nových akcií s e stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Novém Bydžově - Zábědově v kanceláři personálního oddělení. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Nový Bydžov v "v likvidaci" se sídlem v Novém Zábědově, PSČ: 504 01, IČO: 00 12 41 17, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsou uvedeni v notářském zápisu Liběny Pernicové - N 615/2000, NZ 657/2000. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabud e právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat př i upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Ocenění nepeněžitých vkladů schválila valná hromada ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka, znalecký posude k č. 79/2000 a znalce ing. René Matyse, znalecký posudek č. 64/2000. 3.1.2001 - 11.4.2001
Rozhodnutí představenstva ze dne 5. 5. 1998 o záměru zvýšit základní jmění: Základní jmění ve výši 196.118.000,- Kč se zvyšuje o částku 5.352.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezením maximálně o částku ve výši 19.087.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 15.5.1998 - 11.3.1999
Budou upisovány nové akcie, a to akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 15.5.1998 - 11.3.1999
Všechny nově upisované akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách. 15.5.1998 - 11.3.1999
Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Novém Bydžově - Zábědově v kanceláři ekonoma společnosti. 15.5.1998 - 11.3.1999
Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 15.5.1998 - 11.3.1999
Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 15.5.1998 - 11.3.1999
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Nový Bydžov "v likvidaci" se sídlem Nový Bydžov - Zábědov, PSČ: 504 01, IČO: 00 12 41 17podle zákona č. 42/1992 Sb. a 195/1993 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. bylo provedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 17. 04. 1998, znalecký posudek č. 26/98 a ing. René Matyse, CSc.ze dne 17. 04. 1998, znalecký posudek č. 26/98, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. 15.5.1998 - 11.3.1999
Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám ZD Nový Bydžov "v likvidaci", kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu N 227/98,NZ 204/98 Liběny P ernicové, notářka v Brně. 15.5.1998 - 11.3.1999
Dozorčí rada společnosti jednomyslně schválila ocenění nepeněžitých vkladů na základě výše uvedených znaleckých posudků. 15.5.1998 - 11.3.1999
Splaceno 100 % základního jmění společnosti. 18.3.1997 - 6.2.1998
1. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 185,000.000,- se zvyšuje o částku ve výši Kč 11,118.000,-, přičemž se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 18.3.1997 - 6.2.1998
2. Počet nově upisovaných akcií, jejich jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba 1928 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- 514 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- 45 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 50.000,- 18 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- Všechny nově vydané akcie jsou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. 18.3.1997 - 6.2.1998
3. Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti - v Novém Bydžově - Zábědově, PSČ 504 01. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a bude trvat 30 dnů. Upisování bude probíh at pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům, kteří nemohou svoje pohle dávky upisovat v sídle společnosti a splňují podmínky upisování, se dává možnost upisovat své pohledávky na tzv. individuální listy upisovatele, které vrátí s vlastnoručním podpisem. Individuální list upisovatele obsahuje všechny náležitosti upisovací lis tiny a je považován za úpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 30-ti dnů od zahájení upisování. 18.3.1997 - 6.2.1998
4. Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. 18.3.1997 - 6.2.1998
5. Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při úpisu. V souladu s ustanovením § 59 odstavec 5 obchodního zákoníku je vklad splacen podepsáním smlouvy o postoupení pohledávky, kterou upisovatel svou pohledávku převede na akciovou společnost ZEM, a.s. 18.3.1997 - 6.2.1998
6. Upisování akcií se provádí nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu se navrhují smluvně postoupené pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle z.č. 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělské ho družstva Nový Bydžov se sídlem v Novém Bydžově - Zábědově. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak je vedena v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájení upisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky pana Ing. Hamouze a pana Ing. Kvasničky. Valná hromada schvaluje na základě posudků z nalců výši ocenění nepeněžitého vkladu. 18.3.1997 - 6.2.1998

Kapitál ZEM, a.s.

zakladni jmění 211 239 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.4.2001
zakladni jmění 207 879 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.3.1999 - 11.4.2001
zakladni jmění 196 118 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.2.1998 - 11.3.1999
zakladni jmění 185 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.7.1996 - 6.2.1998
zakladni jmění 80 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.1.1996 - 2.7.1996
zakladni jmění 2 660 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.8.1995 - 29.1.1996

Akcie ZEM, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 211 238 000 Kč 1 21.3.2014
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 2 21.3.2014
Kmenové akcie na jméno 211 238 000 Kč 1 25.7.2012 - 21.3.2014
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 2 25.7.2012 - 21.3.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 477 16.1.2008 - 25.7.2012
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 477 11.4.2001 - 16.1.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 9 049 11.4.2001 - 25.7.2012
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 189 11.4.2001 - 25.7.2012
Akcie na jméno 50 000 Kč 452 11.4.2001 - 25.7.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 499 11.3.1999 - 11.4.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 078 11.3.1999 - 11.4.2001
Akcie na jméno 50 000 Kč 440 11.3.1999 - 11.4.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 466 11.3.1999 - 11.4.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 768 6.2.1998 - 11.3.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 785 6.2.1998 - 11.3.1999
Akcie na jméno 50 000 Kč 420 6.2.1998 - 11.3.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 395 6.2.1998 - 11.3.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 840 18.3.1997 - 6.2.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 271 18.3.1997 - 6.2.1998
Akcie na jméno 50 000 Kč 375 18.3.1997 - 6.2.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 377 18.3.1997 - 6.2.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 185 000 2.7.1996 - 18.3.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 80 000 29.1.1996 - 2.7.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 10 28.8.1995 - 29.1.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 28.8.1995 - 29.1.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 25 28.8.1995 - 29.1.1996

Sídlo ZEM, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 73 , Lužec nad Cidlinou 503 62 21.3.2014
Adresa 73 , Lužec nad Cidlinou 503 62 20.7.2011 - 21.3.2014
Adresa 48 , Nový Bydžov 504 01 3.1.2001 - 20.7.2011
Adresa okr.Hradec Králové , Nový Bydžov,Zábědov Česká republika
28.8.1995 - 3.1.2001

Předmět podnikání ZEM, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 14.8.2013
zemědělská výroba 24.7.2009
zednictví 24.7.2009
zámečnictví, nástrojářství 24.7.2009
opravy silničních vozidel 24.7.2009
hostinská činnost 24.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.7.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 24.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.7.2009
pokrývačství, tesařství 24.7.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 24.7.2009 - 14.8.2013
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 24.7.2009 - 25.2.2017
opravy silničních vozidel 8.10.2001 - 24.7.2009
opravy pracovních strojů 8.10.2001 - 24.7.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 8.10.2001 - 24.7.2009
velkoobchod 8.10.2001 - 24.7.2009
specializovaný maloobchod 8.10.2001 - 24.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 8.10.2001 - 24.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 8.10.2001 - 24.7.2009
přípravné práce pro stavby 8.10.2001 - 24.7.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 8.10.2001 - 24.7.2009
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky 8.10.2001 - 24.7.2009
silniční motorová doprava osobní 8.10.2001 - 24.7.2009
silniční motorová doprava nákladní 8.10.2001 - 24.7.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 8.10.2001 - 24.7.2009
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 18.3.1997 - 8.10.2001
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy 18.3.1997 - 8.10.2001
pronájem dopravních prostředků, strojů a zařízení 18.3.1997 - 8.10.2001
kopírování 18.3.1997 - 8.10.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 18.3.1997 - 8.10.2001
opravy motorových vozidel 18.3.1997 - 8.10.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 18.3.1997 - 8.10.2001
zemní práce pomocí mechanizace 18.3.1997 - 8.10.2001
poskytování služeb zemědělskými stroji 18.3.1997 - 8.10.2001
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 18.3.1997 - 24.7.2009
kovářství 18.3.1997 - 24.7.2009
truhlářství 18.3.1997 - 24.7.2009
pokrývačství 18.3.1997 - 24.7.2009
tesyřství 18.3.1997 - 24.7.2009
klempířství 18.3.1997 - 24.7.2009
zámečnictví 18.3.1997 - 24.7.2009
zednictví 18.3.1997 - 24.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 18.3.1997 - 24.7.2009
hostinská činnost 18.3.1997 - 24.7.2009
ubytovací služby ( bez hostinské činnosti) 18.3.1997 - 24.7.2009
činnost účetních poradců 18.3.1997 - 24.7.2009
Zemědělská výroba 28.8.1995 - 24.7.2009

vedení firmy ZEM, a.s.

Statutární orgán ZEM, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva. 25.2.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 21.3.2014 - 25.2.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 24.7.2009 - 21.3.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo společně dvěma místopředsedy představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy předseda a dva místopředsedové představenstva společně. 16.1.2008 - 24.7.2009
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva. 8.10.2001 - 16.1.2008
Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo další osoby k tomu zmocněné představenstvem a za společnost se podepisují tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představe nstva nebo místopředseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva. Akciová společnost se řídí stanovami, které byly schváleny dne 3.8.1995. 28.8.1995 - 8.10.2001
předseda představenstva Ing. Václav Matoušek 31.7.2014
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: Budovatelská 888 , Městec Králové 289 03
člen představenstva Ing. Milan Škvor 31.7.2014
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: 132 , Ostředek 257 24
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Formáček 10.11.2017
Vznik členství 1.10.2017
Vznik funkce 1.10.2017
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
Předseda představenstva Ing. Bohumír Beneš 28.8.1995 - 10.6.1996
Adresa: 504 01 Nový Bydžov - Zábědov 101 Česká republika
Místopředseda představenstva Josef Bednář 28.8.1995 - 6.12.2000
Adresa: 138 , Nový Bydžov 503 51
Člen představenstva Bohumil Suchánek 18.3.1997 - 6.12.2000
Adresa: 162 , Lužec nad Cidlinou 503 62
Člen představenstva Ing. Josef Matyáš 18.3.1997 - 6.9.2004
Vznik členství 7.6.2002
Adresa: 92 , Bašnice 508 01
Člen představenstva Miloslav Bradna 28.8.1995 - 7.9.2005
Vznik členství 16.6.2000
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: 158 , Starý Bydžov 503 57
Člen představenstva Pavel Krejčí 28.8.1995 - 7.9.2005
Vznik členství 16.6.2000
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: Sloupno 149 , 503 52 Skřivany Česká republika
Člen představenstva Eva Kohoutová 28.8.1995 - 7.9.2005
Vznik členství 16.6.2000
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: 131 , Lužec nad Cidlinou 503 62
Předseda představenstva Ing. Bohumír Beneš 10.6.1996 - 7.9.2005
Vznik členství 16.6.2000
Zánik členství 16.6.2005
Vznik funkce 27.7.2000
Zánik funkce 16.6.2005
Adresa: 172 , Nepolisy 503 63
Člen představenstva Josef Kofránek 6.12.2000 - 7.9.2005
Vznik členství 16.6.2000
Zánik členství 16.6.2005
Adresa: 108 , Sloupno 503 53
Místopředseda představenstva Bohumil Suchánek 6.12.2000 - 3.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 8.6.2007
Vznik funkce 29.8.2002
Zánik funkce 8.6.2007
Adresa: 162 , Lužec nad Cidlinou 503 62
Člen představenstva Ing. Josef Matyáš 6.9.2004 - 3.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 8.6.2007
Adresa: 64 , Starý Bydžov 503 57
místopředseda představenstva Bohumil Suchánek 3.8.2007 - 21.12.2007
Vznik členství 8.6.2007
Zánik členství 27.11.2007
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 27.11.2007
Adresa: 162 , Lužec nad Cidlinou 503 62
předseda představenstva Ing. Bohumír Beneš 7.9.2005 - 16.1.2008
Vznik členství 16.6.2005
Vznik funkce 16.6.2005
Zánik funkce 21.12.2007
Adresa: 172 , Nepolisy 503 63
člen představenstva Miloslav Bradna 7.9.2005 - 16.1.2008
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: 158 , Starý Bydžov 503 57
člen představenstva Pavel Krejčí 7.9.2005 - 16.1.2008
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: 149 , Sloupno 503 53
člen představenstva Miroslav Václavík 7.9.2005 - 16.1.2008
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: M. Alše 256 , Nový Bydžov 504 01
člen představenstva Ing. Josef Matyáš 3.8.2007 - 16.1.2008
Vznik členství 8.6.2007
Zánik členství 20.12.2007
Adresa: 64 , Starý Bydžov 503 57
člen představenstva Mgr. Ivo Kohoutek 5.2.2008 - 25.5.2009
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 16.4.2009
Adresa: Sídliště Sport 864 , Kostelec na Hané 798 41
člen představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 5.2.2008 - 25.5.2009
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 16.4.2009
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ing. Vlastimil Franc 7.9.2005 - 24.7.2009
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: 101 , Nový Bydžov 504 01
předseda představenstva Ing. Josef Martin 16.1.2008 - 24.7.2009
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 21.12.2007
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Vávrova 811 , Kolín 280 02
místopředseda představenstva Ing. Bohumír Beneš 16.1.2008 - 24.7.2009
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 21.12.2007
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: 172 , Nepolisy 503 63
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Bárta 16.1.2008 - 24.7.2009
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 25.6.2009
Vznik funkce 21.12.2007
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Na Lávce 954 , Nový Bydžov 504 01
člen představenstva Ing. Tomáš Havránek 25.5.2009 - 24.7.2009
Vznik členství 16.4.2009
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: 50 , Kouty 290 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Skopal 25.5.2009 - 24.7.2009
Vznik členství 16.4.2009
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: 165 , Výšovice 798 09
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Bárta 24.7.2009 - 14.4.2011
Vznik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 28.2.2011
Adresa: Na Lávce 954 , Nový Bydžov 504 01
člen představenstva Ing. Václav Matoušek 24.7.2009 - 14.4.2011
Vznik členství 26.6.2009
Adresa: Budovatelská 888 , Městec Králové 289 03
předseda představenstva Ing. Roman Kubíček 24.7.2009 - 20.7.2011
Vznik členství 26.6.2009
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 10.6.2011
Adresa: Tyršova 593/28 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Miroslav Bárta 14.4.2011 - 20.7.2011
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 9.6.2011
Adresa: Na Lávce 954 , Nový Bydžov 504 01
předseda představenstva Jindřich Macháček 20.7.2011 - 29.6.2013
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen představenstva Ing. Roman Kubíček 20.7.2011 - 14.8.2013
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Tyršova 593/28 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Václav Matoušek 14.4.2011 - 6.9.2013
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Budovatelská 888 , Městec Králové 289 03
předseda představenstva Jindřich Macháček 29.6.2013 - 31.7.2014
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen představenstva Ing. Roman Kubíček 14.8.2013 - 31.7.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Václav Matoušek 6.9.2013 - 31.7.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Budovatelská 888 , Městec Králové 289 03
místopředseda představenstva Ing. Roman Kubíček 31.7.2014 - 10.11.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 30.9.2017
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 30.9.2017
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01

Dozorčí rada ZEM, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Kaluha 31.7.2014
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: Dvořákova 575 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen dozorčí rady Lukáš Karban 31.7.2014
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Sv. Čecha 1641 , Nový Bydžov 504 01
místopředseda dozorčí rady Jindřich Macháček 10.11.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 1.9.2017
Adresa: 49 , Dolní Kralovice 257 68
Předseda Jindřich Poříz 28.8.1995 - 6.10.1999
Adresa: 86 , Nový Bydžov 503 51
Místopředseda Marie Drábková 28.8.1995 - 6.10.1999
Adresa: 11 , 503 52 Skřivany Česká republika
Člen Vladislav Vosáhlo 28.8.1995 - 6.9.2004
Vznik členství 14.6.1999
Zánik členství 26.3.2004
Adresa: 503 63 Zadražany Česká republika
Předseda Marie Drábková 6.10.1999 - 6.9.2004
Vznik členství 18.6.1999
Zánik členství 11.6.2004
Vznik funkce 18.6.1999
Zánik funkce 11.6.2004
Adresa: Sloupno 11 , 503 52 Skřivany Česká republika
Místopředseda František Myslivec 6.10.1999 - 6.9.2004
Vznik členství 18.6.1999
Zánik členství 11.6.2004
Vznik funkce 18.6.1999
Zánik funkce 11.6.2004
Adresa: Bratří Mádlů 800 , Nový Bydžov 504 01
předseda dozorčí rady Marie Drábková 6.9.2004 - 24.7.2009
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 11.6.2009
Vznik funkce 11.6.2004
Zánik funkce 11.6.2009
Adresa: 11 , Sloupno 503 53
místopředseda dozorčí rady Zdeňka Mičáková 6.9.2004 - 24.7.2009
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 11.6.2009
Vznik funkce 11.6.2004
Zánik funkce 11.6.2009
Adresa: 198 , Sloupno 503 53
člen dozorčí rady Vladislav Vosáhlo 6.9.2004 - 24.7.2009
Vznik členství 26.3.2004
Zánik členství 26.3.2009
Adresa: 15 , Nepolisy 503 51
člen dozorčí rady Miloslav Bradna 16.1.2008 - 24.7.2009
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: 158 , Starý Bydžov 503 57
člen dozorčí rady Miroslav Václavík 16.1.2008 - 24.7.2009
Vznik členství 20.12.2007
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: M. Alše 256 , Nový Bydžov 504 01
člen dozorčí rady Pavel Krejčí 5.2.2008 - 24.7.2009
Vznik členství 9.1.2008
Zánik členství 28.5.2009
Adresa: 149 , Sloupno 503 53
člen dozorčí rady Ing. Bohumír Beneš 24.7.2009 - 22.12.2009
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 31.10.2009
Adresa: 172 , Nepolisy 503 63
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Skopal 24.7.2009 - 14.4.2011
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 11.1.2011
Vznik funkce 3.7.2009
Zánik funkce 11.1.2011
Adresa: 165 , Výšovice 798 09
místopředseda dozorčí rady Ing. Dagmar Šafrová 14.4.2011 - 20.7.2011
Vznik členství 12.1.2011
Zánik členství 10.6.2011
Vznik funkce 12.1.2011
Zánik funkce 10.6.2011
Adresa: Černohorského 1863/13 , Nymburk 288 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Dagmar Šafrová 20.7.2011 - 15.3.2012
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 6.3.2012
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 6.3.2012
Adresa: Černohorského 1863/13 , Nymburk 288 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Formáček 15.3.2012 - 25.7.2012
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 20.6.2012
Vznik funkce 7.3.2012
Zánik funkce 20.6.2012
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 24.7.2009 - 3.1.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 3.7.2009
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Lukáš Karban 22.12.2009 - 21.3.2014
Vznik členství 1.11.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Sv. Čecha 1641 , Nový Bydžov 504 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Formáček 25.7.2012 - 21.3.2014
Vznik členství 21.6.2012
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 3.1.2014 - 31.7.2014
Vznik členství 26.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 3.7.2009
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Formáček 21.3.2014 - 31.7.2014
Vznik členství 21.6.2012
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
člen dozorčí rady Lukáš Karban 21.3.2014 - 31.7.2014
Vznik členství 1.11.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Sv. Čecha 1641 , Nový Bydžov 504 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 31.7.2014 - 10.11.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00

Prokura ZEM, a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a připojí označení "prokurista". 3.2.1999
Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a připojí označení "prokurista". 29.1.1996
Jméno Ing. Miroslav Bárta 29.1.1996 - 3.2.1999
Adresa: Al. Jiráska 595 , Nový Bydžov 504 01
Jméno Ing. Miroslav Bárta 3.2.1999 - 13.5.2008
Adresa: Na Lávce 954 , Nový Bydžov 504 01

Sbírka Listin ZEM, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1263/SL 81 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2015 21.8.2015 4
B 1263/SL 80 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 29.7.2015 29.7.2015 31
B 1263/SL 79 ostatní zápis z VH, zjednání představenstva a DR Krajský soud v Hradci Králové 17.7.2014 31.7.2014 12
B 1263/SL 78 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2014 31.7.2014 28
B 1263/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2014 11.6.2014 18
B 1263/SL 76 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2013 21.3.2014 24.3.2014 30
B 1263/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2013 22.8.2013 22.8.2013 24
B 1263/SL 74 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 5.8.2013 5.8.2013 31
B 1263/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2012 19.7.2012 36
B 1263/SL 69 ostatní zápis z DR, odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 30.1.2012 14.3.2012 22.3.2012 3
B 1263/SL 65 ostatní, podpisové vzory NZ 168/2011 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2011 22.6.2011 22.7.2011 10
B 1263/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2011 24.6.2011 32
B 1263/SL 62 zpráva auditora - zahajovací rozvaha k1.1.2010 Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2010 19.7.2010 7
B 1263/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2010 19.7.2010 43
B 1263/SL 59 ostatní projekt fúze sloučením Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2010 26.5.2010 5
B 1263/SL 58 ostatní zápis z DR, odstoup. z fce Krajský soud v Hradci Králové 5.10.2009 23.11.2009 31.12.2009 3
B 1263/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2009 11.8.2009 42
B 1263/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2009 21.7.2009 28.7.2009 86
B 1263/SL 55 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2009 6.5.2009 25.5.2009 12
B 1263/SL 54 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2008 12.8.2008 42
B 1263/SL 52 ostatní, podpisové vzory protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Hradci Králové 9.1.2008 4.2.2008 12.2.2008 4
B 1263/SL 50 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory usn. ze sch-předst., rezig. Krajský soud v Hradci Králové 3.1.2007 14.1.2008 17.1.2008 20
B 1263/SL 42 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2007 2.8.2007 3.8.2007 4
B 1263/SL 38 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2006 29.6.2006 29.6.2006 34
B 1263/SL 36 rozhod. o statut. orgánu - zápis z řádné VH Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2005 15.7.2005 15.7.2005 4
B 1263/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Hradci Králové 9.5.2005 21.6.2005 21.6.2005 33
B 1263/SL 34 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2004 25.6.2004 25.6.2004 9
B 1263/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2004 18.6.2004 18.6.2004 33
B 1263/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2003 21.7.2003 21.7.2003 36
B 1263/SL 31 rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva, podpisové vzory 2001 Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2002 29.7.2002 29.7.2002 23
B 1263/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora 2001 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2002 3.7.2002 3.7.2002 20
B 1263/SL 29 účetní závěrka - za rok 2000 + audit Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2001 23.1.2002 23.1.2002 27
B 1263/SL 28 účetní závěrka za rok 1999 + audit Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2000 23.1.2002 23.1.2002 28
B 1263/SL 27 účetní závěrka - za r. 2000 + zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2001 17.8.2001 18
B 1263/SL 26 výroční zpráva - za r. 2000 hospodaření Krajský soud v Hradci Králové 14.5.2001 17.8.2001 17.8.2001 10
B 1263/SL 24 podpisové vzory - 7x Krajský soud v Hradci Králové 21.8.2000 17.8.2001 17.8.2001 7
B 1263/SL 20 ostatní - schůze představen. usnesení Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2000 20.10.2000 20.10.2000 1
B 1263/SL 19 ostatní - zápis schůze představ. a DR Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2000 20.10.2000 20.10.2000 3
B 1263/SL 18 ostatní - zápis z řádné VH + usnesení Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2000 20.10.2000 20.10.2000 5
B 1263/SL 37 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2005 11.8.2000 11.8.2000 3
B 1263/SL 15 notářský zápis - NZ 406/98 Krajský soud v Hradci Králové 3.9.1998 23.2.1999 23.2.1999 5
B 1263/SL 16 účetní závěrka + zpráva auditora, r.1997 Krajský soud v Hradci Králové 16.7.1998 20.7.1998 20.7.1998 14
B 1263/SL 14 notářský zápis - NZ 204/98 Krajský soud v Hradci Králové 5.5.1998 11.5.1998 11.5.1998 56
B 1263/SL 9 posudek znalce - o ceně nepeněž.vkladu Krajský soud v Hradci Králové 5.12.1996 13.6.1997 13.6.1997 9
B 1263/SL 8 posudek znalce - ocenění pohledávek Krajský soud v Hradci Králové 5.12.1996 13.6.1997 13.6.1997 7
B 1263/SL 11 notářský zápis - NZ 445/96+jedn.řád+stanovy Krajský soud v Hradci Králové 7.12.1996 13.6.1997 13.6.1997 51
B 1263/SL 10 stanovy společnosti - ve zn.pozdějších novel Krajský soud v Hradci Králové 7.12.1996 13.6.1997 13.6.1997 36
B 1263/SL 7 ostatní - výrok auditora Krajský soud v Hradci Králové 8.4.1997 29.4.1997 29.4.1997 3
B 1263/SL 6 účetní závěrka - příloha, za r.1996 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.1997 29.4.1997 9
B 1263/SL 12 účetní závěrka - příloha, za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.1997 29.4.1997 9
B 1263/SL 5 notářský zápis - NZ 445/96+jedn.řád+stanovy Krajský soud v Hradci Králové 7.12.1996 6.1.1997 6.1.1997 50
B 1263/SL 4 ostatní - zápis z VH + usnesení Krajský soud v Hradci Králové 7.12.1996 6.1.1997 6.1.1997 11
B 1263/SL 3 notářský zápis - NZ 36/96 z MVH Krajský soud v Hradci Králové 22.3.1996 6.1.1997 6.1.1997 29
B 1263/SL 2 notářský zápis, posudek znalce, ostatní - NZ 120/95 Krajský soud v Hradci Králové 30.9.1995 6.1.1997 6.1.1997 108
B 1263/SL 1 notářský zápis -NZ182/95+zakl.smlouva+stanovy Krajský soud v Hradci Králové 3.8.1995 6.1.1997 6.1.1997 23
B 1263/SL 48 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2007 10
B 1263/SL 47 výroční zpráva 1997 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2007 10
B 1263/SL 46 výroční zpráva 1996 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2007 6
B 1263/SL 45 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2007 14
B 1263/SL 44 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2007 6
B 1263/SL 43 účetní závěrka 1995 Krajský soud v Hradci Králové 12.9.2007 12
B 1263/SL 41 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 4
B 1263/SL 40 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 16
B 1263/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2007 18
B 1263/SL 23 posudek znalce - č. 79/2000 Krajský soud v Hradci Králové 15.9.2000 31
B 1263/SL 22 posudek znalce - č. 64/2000 Krajský soud v Hradci Králové 15.9.2000 32
B 1263/SL 21 notářský zápis - NZ 657/2000 Krajský soud v Hradci Králové 10.11.2000 28

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZEM, a.s.

IČO (identifikační číslo) 64259587
Jméno ZEM, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nový Bydžov
Vznik první živnosti: 21.9.1995
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 9

Sídlo ZEM, a.s.

Živnosti a provozovny ZEM, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 504 01 Nový Bydžov
Identifikační číslo provozovny 1000249166
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1995
Provozovna č. 2
Provozovna 503 62 Lužec nad Cidlinou
Identifikační číslo provozovny 1000249174
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1995
Provozovna č. 3
Provozovna 24, Starý Bydžov 503 57
Identifikační číslo provozovny 1000249158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1995

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 503 62 Lužec nad Cidlinou
Identifikační číslo provozovny 1000249174
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.10.1995
Provozovna č. 2
Provozovna 504 01 Nový Bydžov
Identifikační číslo provozovny 1000249166
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.9.1995
Provozovna č. 3
Provozovna 88, Vrchlabí 543 02
Identifikační číslo provozovny 1000249140
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 28.9.1995

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1995

Živnost č. 4 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1995

Živnost č. 5 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1995

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 24, Starý Bydžov 503 57
Identifikační číslo provozovny 1000249158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.9.1995

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 504 01 Nový Bydžov
Identifikační číslo provozovny 1000249166
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.9.1995

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.9.1995

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.2.1997
Provozovna č. 1
Provozovna 503 62 Lužec nad Cidlinou
Identifikační číslo provozovny 1000249174
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.2.1997
Provozovna č. 2
Provozovna 24, Starý Bydžov 503 57
Identifikační číslo provozovny 1000249158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.2.1997

Živnost č. 10 Tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 16.9.2004

Živnost č. 12 Pokrývačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 16.9.2004

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 1.3.2005

Živnost č. 16 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 26.4.2000

Živnost č. 17 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Kopírování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 28.5.2001

Živnost č. 23 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 20.12.1996

Živnost č. 24 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 28.5.2001

Živnost č. 26 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1995
Zánik oprávnění 22.5.1996

Živnost č. 27 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.1995
Zánik oprávnění 6.11.2000

Živnost č. 28 Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.1995
Zánik oprávnění 11.12.2002

Živnost č. 29 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 5.6.2000

Živnost č. 30 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.2.1997
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 33 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg najeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1997
Zánik oprávnění 27.11.2000
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZEM, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Milan Škvor
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Matoušek
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Formáček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZEM, a.s.

IČO: 64259587
Firma: ZEM, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Lužec nad Cidlinou
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.8.1995

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba zámků a kování
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Demolice a příprava staveniště
Pokrývačské práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image