Firma ZEAS Mančice, a.s. IČO 25110012


ZEAS Mančice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZEAS Mančice, a.s. (25110012) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 91, Rašovice 285 04. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 1997 a je stále aktivní. ZEAS Mančice, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ZEAS Mančice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZEAS Mančice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZEAS Mančice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZEAS Mančice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZEAS Mančice, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4573
IČO (identifikační číslo osoby) 25110012
Jméno ZEAS Mančice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.2.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 23.6.2014 - 31.10.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 23.6.2014 - 31.10.2017
Mimořádná valná hromada společnosti ZEAS Mančice, a.s. přijala dne 2.12.2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEAS Mančice, a.s., se sídlem Rašovice 91, PSČ 285 04, IČO 25110012, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 4573 (dále jen „společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoník u, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 45148210 (dále jen „hlavní akcionář"). Toto ur čení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na j méno, a to 14 108 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 136,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,44% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to je 95,44%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1 081,-- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 136,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s§ 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým pos udkem č. 2133-3/13 ze dne 21. 10. 2013 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen „obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a j eho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro pos kytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 16.12.2013 - 18.3.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 10. 12. 2009 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvod snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada dosažených ztrát převedených na účet výsledek hospodaření minulých let v celkové výši 13.948.859,04 Kč. Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 14.782.000,- Kč o částku 12.771.648,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 2.010.352,- Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 12.771.648,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií, vypořádáním dosažen é ztráty minulých let ve výši 12.771.648,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcí, a to poměrně u všech 14782 kusů akcií společnosti v poměru 1000:136, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 136,- Kč v souladu s ust. § 213 odst. 2. ObchZ. Snížení jmenovité hodnoty listinný ch akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu. 17.12.2009 - 22.12.2009
Základní jmění ve výši 8 357 000,- Kč se zvyšuje o Kč 643 000,-, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to maximálně o 19 368 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií v počtu nejméně 643 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1 000,- v listinné podobě maximálně se bude upisovat 19 368 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Pokud bude při upisování překročena navrhovaná výše zvýšení základního jmění o konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí rada společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204 a obchodního zák. o přednostním právu. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace,vlastníkům pohledávek z titulu majetkového podílu z transformace Zemědělského družstva Jindice se sídlem Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ:00104566. Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání usnesení dnešní řádné valné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 60 dnů. Upisování bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. Úpis může být proveden rovněž formou tzv. individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 60 dnů od zahájení upisování. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být pouze pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Jindice se sídlem v Uhlířských Janovicích, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ: 00104566, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. Hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna znaleckými posudky ing. Zdeňka Maňáka, čj. 1137-102/97 ze dne 7.6.1997 a ing. Pavla Josefíka, čj. 10/97 ze dne 11.6.1997, které řádná valná hromada schválila. Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku zemědělského družstva Jindice za postoupené pohledávky na společnost ZEAS Mančice, a.s., která má v předmětu podnikání zapsanou "zemědělskou výrobu", přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru. 30.9.1997 - 22.1.1999
Rozsah splacení základního jmění : 100% 28.2.1997 - 22.1.1999
Akcie společonsti jsou kmenové a jsou vydány v listinné podobě 28.2.1997 - 23.6.2014
Omezení převoditelnosti akcií : akcie lze platně převádět jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva. Převod je možný pouze mezi akcionáři a na příbuzné v řadě přímé, i v těchto případech je k platnosti převodu nutný předchozí souhlas představenstva. 28.2.1997 - 23.6.2014

Aktuální kontaktní údaje ZEAS Mančice, a.s.

Kapitál ZEAS Mančice, a.s.

zakladni jmění 2 010 350 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2009
zakladni jmění 14 782 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.1.1999 - 22.12.2009
zakladni jmění 8 357 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.1997 - 22.1.1999

Akcie ZEAS Mančice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 136 Kč 14 782 23.6.2014
Kmenové akcie na jméno 136 Kč 14 782 22.12.2009 - 23.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 14 782 22.1.1999 - 22.12.2009
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 357 28.2.1997 - 22.1.1999

Sídlo ZEAS Mančice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 91 , Rašovice 285 04 23.6.2014
Adresa 91 , Rašovice 285 04 22.7.2008 - 23.6.2014
Adresa Smetanova 479 , Uhlířské Janovice 285 04 28.2.1997 - 22.7.2008

Předmět podnikání ZEAS Mančice, a.s.

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba 23.6.2014
Zaměření zemědělské výroby: a) rostlinná výroba zahrnující: - pěstování rostlin pro technické použití b) živočišná výroba zahrnující: - chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů 21.7.2010 - 23.6.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2008
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 28.2.1997 - 22.7.2008

vedení firmy ZEAS Mančice, a.s.

Statutární orgán ZEAS Mančice, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 31.10.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva. 27.1.2017 - 31.10.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen předst avenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 23.6.2014 - 27.1.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři členové představenstva. b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 9.7.2009 - 23.6.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představestva.Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jedanjí společně ale spoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, s to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem. 22.7.2008 - 9.7.2009
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva. 22.1.2008 - 22.7.2008
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná : - předseda nebo místopředseda představenstva při ústní formě, - předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představednstva při písemné formě, - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 29.9.1997 - 22.1.2008
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná : - předseda nebo místopředseda představenstva při ústní formě, - předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představednstva při písemné formě, - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za spolenčost se děje tak, že k vyytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 28.2.1997 - 29.9.1997
předseda představenstva Ing. Luboš Novotný 25.7.2014
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
člen představenstva Ing. Milan Škvor 25.7.2014
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: 132 , Ostředek 257 24
místopředseda představenstva Ing. Jan Mikulka 15.7.2015
Vznik členství 1.7.2015
Vznik funkce 1.7.2015
Adresa: 2 , Suchdol 284 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Formáček 31.10.2017
Vznik členství 1.10.2017
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
člen Milada Vydrová 28.2.1997 - 29.9.1997
Adresa: Vavřicnec 43 , 285 04 Uhlířské Janovice Česká republika
člen Radoslav Čuchal 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: Žíšov 332 , 285 04 Uhlířské Janovice Česká republika
člen Stanislav Borik 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: B. Němcové 546 , Uhlířské Janovice 285 04
předseda Jan Váňa 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: Kolínská 312 , Starý Kolín 281 23
místopředseda Miloslav Černík 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: Za Sokolovnou 601 , Uhlířské Janovice 285 04
člen Jaroslav Fanta 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: 8 , Rašovice 285 04
člen Milada Vydrová 29.9.1997 - 6.10.2000
Adresa: Vavřinec 43 , 285 04 Uhlířské Janovice Česká republika
předseda Jan Váňa 6.10.2000 - 22.4.2003
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 7.6.2002
Vznik funkce 28.2.1997
Adresa: 50 , Rašovice 285 04
místopředseda Miloslav Černík 6.10.2000 - 22.4.2003
Vznik členství 28.2.1997
Vznik funkce 28.2.1997
Zánik funkce 7.6.2002
Adresa: Polní 161 , Uhlířské Janovice 285 04
člen Jaroslav Fanta 6.10.2000 - 22.4.2003
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 8 , Rašovice 285 04
člen Antonín Mokrý 22.4.2003 - 26.7.2006
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 19.5.2006
Adresa: 21 , Pašinka 280 02
člen Milada Vydrová 6.10.2000 - 11.1.2008
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: Vavřinec 43 , 285 04 Uhlířské Janovice Česká republika
člen František Kmoch 6.10.2000 - 11.1.2008
Vznik členství 26.5.2000
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: Vidice 46 , 285 01 Miskovice Česká republika
člen Eva Hrabánková 6.10.2000 - 11.1.2008
Vznik členství 26.5.2000
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: 29 , Vavřinec 285 04
předseda Miloslav Černík 22.4.2003 - 11.1.2008
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 14.9.2007
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 14.9.2007
Adresa: Polní 161 , Uhlířské Janovice 285 04
místopředseda Zdeněk Černušák 22.4.2003 - 11.1.2008
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 14.9.2007
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 14.9.2007
Adresa: V Břízách 525 , 281 02 Kolín II. Česká republika
člen představenstva Jaroslav Fanta 26.7.2006 - 11.1.2008
Vznik členství 19.5.2006
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: 8 , Rašovice 285 04
předseda představenstva Ing. Jan Klepal 11.1.2008 - 22.7.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 27.6.2008
Vznik funkce 14.9.2007
Zánik funkce 27.6.2008
Adresa: 190 , Tři Dvory 280 02
místopředseda představenstva Jaromír Jeřábek 11.1.2008 - 22.7.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 27.6.2008
Vznik funkce 14.9.2007
Zánik funkce 27.6.2008
Adresa: Vavřinec 101 , 285 04 Uhlířské Janovice Česká republika
člen představenstva Jana Šulcová 11.1.2008 - 22.7.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: 43 , Chlístovice 285 04
člen představenstva Pavel Vízner 11.1.2008 - 22.7.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: Vavřinec 99 , 285 04 Uhlířské Janovice Česká republika
člen představenstva František Kmoch 11.1.2008 - 22.7.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: 46 , Vidice 284 01
předseda představenstva Ing. Jan Klepal 22.7.2008 - 22.7.2008
Vznik členství 14.9.2007
Vznik funkce 14.9.2007
Adresa: 190 , Tři Dvory 280 02
člen představenstva Ivo Kohoutek 22.7.2008 - 23.6.2009
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 12.3.2009
Adresa: Sídliště Sport 864 , Kostelec na Hané 798 41
člen představenstva Ing. Jaroslav Skopal 23.6.2009 - 9.7.2009
Vznik členství 12.3.2009
Zánik členství 11.6.2009
Adresa: 165 , Výšovice 798 09
člen představenstva Ing. Jaroslav Skopal 9.7.2009 - 27.9.2010
Vznik členství 11.6.2009
Zánik členství 17.8.2010
Adresa: 165 , Výšovice 798 09
člen představenstva Ing. Roman Kubíček 27.9.2010 - 27.9.2010
Vznik funkce 18.8.2010
Adresa: Tyršova 593/28 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Ing. Jan Klepal 22.7.2008 - 29.8.2011
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 14.9.2007
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02
místopředseda představenstva Jaromír Jeřábek 22.7.2008 - 29.8.2011
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 14.9.2007
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Vavřinec 101 , 285 04 Uhlířské Janovice Česká republika
člen představenstva Ing. Roman Kubíček 27.9.2010 - 29.8.2011
Vznik členství 18.8.2010
Zánik členství 22.6.2011
Adresa: Tyršova 593/28 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Jan Klepal 29.8.2011 - 29.8.2011
Vznik členství 23.6.2011
Vznik funkce 23.6.2011
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02
předseda představenstva Ing. Luboš Novotný 29.8.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
místopředseda představenstva Jaromír Jeřábek 29.8.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 101 , Vavřinec 285 04
člen představenstva Ing. Jan Klepal 29.8.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02
místopředseda představenstva Ing. Jan Klepal 25.7.2014 - 15.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: 321 , Tři Dvory 280 02

Dozorčí rada ZEAS Mančice, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Josef Kaluha 25.7.2014
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Dvořákova 575 , Bakov nad Jizerou 294 01
člen dozorčí rady Jaromír Jeřábek 15.7.2015
Vznik členství 1.7.2015
Vznik funkce 1.7.2015
Adresa: 101 , Vavřinec 285 04
místopředseda dozorčí rady Jindřich Macháček 31.10.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 1.9.2017
Adresa: 49 , Dolní Kralovice 257 68
člen RNDr. Petr Couf 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: 252 62 Česká republika
Horoměřice, PSČ 252 62
člen Josef Hendrych 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: 9. května 727 , Uhlířské Janovice 285 04
předseda Josef Beneš 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: 24 , Vavřinec 285 04
místopředseda Josef Švarc 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: Mančice 14 , 285 03 Jindice Česká republika
člen Ing. Břetislav Petržilka 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: U krbu 3107/28 , Praha 100 00
člen Zdeněk Černušák 28.2.1997 - 6.10.2000
Adresa: V břízách 525 , 281 02 Kolín II Česká republika
předseda Josef Beneš 6.10.2000 - 22.4.2003
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 7.6.2002
Vznik funkce 28.2.1997
Adresa: 24 , Vavřinec 285 04
místopředseda Josef Švarc 6.10.2000 - 22.4.2003
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 7.6.2002
Vznik funkce 28.2.1997
Adresa: Mančice 14 , 285 03 Jindice Česká republika
člen Ing. Břetislav Petržilka 6.10.2000 - 22.4.2003
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: U krbu 3107/28 , Praha 100 00
člen Zdeněk Černušák 6.10.2000 - 22.4.2003
Vznik členství 28.2.1997
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: V břízách 525 , 281 02 Kolín II Česká republika
člen Miloslava Šaňková 6.10.2000 - 22.4.2003
Adresa: 30 , Vavřinec 285 04
člen Ludmila Nováková 6.10.2000 - 22.4.2003
Adresa: 28 , Rašovice 285 04
člen Jitka Balvínová 22.4.2003 - 27.9.2005
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Nad Parkem 753 , Uhlířské Janovice 285 04
člen Josef Brandejský 22.4.2003 - 27.9.2005
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Rašovice 2 , 285 04 Uhlířské Janovice Česká republika
předseda Miloslava Šaňková 22.4.2003 - 11.1.2008
Vznik členství 26.5.2000
Zánik členství 14.9.2007
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 14.9.2007
Adresa: 30 , Vavřinec 285 04
místopředseda Ludmila Nováková 22.4.2003 - 11.1.2008
Vznik členství 26.5.2000
Zánik členství 14.9.2007
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 14.9.2007
Adresa: 28 , Rašovice 285 04
člen František Chalupa 22.4.2003 - 11.1.2008
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: 5 , Rašovice 285 04
člen Milan Semerád 22.4.2003 - 11.1.2008
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 14.9.2007
Adresa: 57 , Vavřinec 285 04
člen Jiří Losinecký 27.9.2005 - 11.1.2008
Zánik členství 14.9.2007
Vznik funkce 27.5.2005
Adresa: 23 , Rašovice 285 04
člen Jaroslava Koutová 27.9.2005 - 11.1.2008
Zánik členství 14.9.2007
Vznik funkce 27.5.2005
Adresa: 39 , Vavřinec 285 04
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Novotný 11.1.2008 - 22.7.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 27.6.2008
Vznik funkce 14.9.2007
Zánik funkce 27.6.2008
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
místopředseda dozorčí rady Miloslava Šaňková 11.1.2008 - 22.7.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 27.6.2008
Vznik funkce 14.9.2007
Zánik funkce 27.6.2008
Adresa: 30 , Vavřinec 285 04
člen dozorčí rady Rudolf Vančura 11.1.2008 - 22.7.2008
Vznik členství 14.9.2007
Zánik členství 27.6.2008
Adresa: 28 , Vodranty 286 01
předseda dozorčí rady Ing. Luboš Novotný 22.7.2008 - 13.4.2011
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 28.2.2011
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 28.2.2011
Adresa: Čs. letců 152 , Kutná Hora 284 03
místopředseda dozorčí rady Miloslava Šaňková 22.7.2008 - 29.8.2011
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 30.6.2008
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: 30 , Vavřinec 285 04
člen dozorčí rady Rudolf Vančura 22.7.2008 - 29.8.2011
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 22.6.2011
Adresa: 28 , Vodranty 286 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Mikulka 13.4.2011 - 29.8.2011
Vznik členství 1.3.2011
Zánik členství 22.6.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 22.6.2011
Adresa: Velké Valy 1852/4 , Nymburk 288 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Roman Kubíček 29.8.2011 - 29.8.2011
Vznik členství 23.6.2011
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
předseda dozorčí rady Ing. Dagmar Šafrová 29.8.2011 - 12.3.2012
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 6.3.2012
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 6.3.2012
Adresa: Černohorského 1863/13 , Nymburk 288 02
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Formáček 12.3.2012 - 14.8.2012
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 21.6.2012
Vznik funkce 7.3.2012
Zánik funkce 21.6.2012
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
místopředseda dozorčí rady Ing. Roman Kubíček 29.8.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Arbesova 100 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Rudolf Vančura 29.8.2011 - 25.7.2014
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 28 , Vodranty 286 01
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Formáček 14.8.2012 - 25.7.2014
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 79 , Dobrovice 294 41
člen dozorčí rady Ing. Jan Mikulka 25.7.2014 - 15.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Velké Valy 1852/4 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Mikulka 15.7.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: 2 , Suchdol 284 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Lněnička CSc. 25.7.2014 - 31.10.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin ZEAS Mančice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4573/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 31.7.2015 7.8.2015 30
B 4573/SL 56 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2015 31.7.2015 7.8.2015 2
B 4573/SL 55 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.7.2015 8.7.2015 21.7.2015 1
B 4573/SL 54 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2015 8.7.2015 21.7.2015 2
B 4573/SL 53 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.6.2014 22.8.2014 3.11.2014 2
B 4573/SL 50 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 23.6.2014 14.7.2014 31.7.2014 4
B 4573/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.4.2014 27.6.2014 14.7.2014 19
B 4573/SL 48 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 117/2014 Městský soud v Praze 23.4.2014 16.6.2014 2.7.2014 22
B 4573/SL 47 notářský zápis NZ 452/2013 Městský soud v Praze 2.12.2013 5.12.2013 7.1.2014 99
B 4573/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.8.2012 11.9.2012 31
B 4573/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 29.5.2012 8.6.2012 25
B 4573/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.5.2012 8.6.2012 29
B 4573/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 15.9.2011 2
B 4573/SL 41 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 28.6.2011 15.9.2011 3
B 4573/SL 40 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 23.6.2011 15.9.2011 2
B 4573/SL 39 ostatní zápis z VH. Městský soud v Praze 22.6.2011 15.9.2011 33
B 4573/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.3.2011 18.4.2011 2
B 4573/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 117/2010 Městský soud v Praze 23.6.2010 9.8.2010 33
B 4573/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2010 23.7.2010 27.7.2010 22
B 4573/SL 35 notářský zápis NZ 455/2009 Městský soud v Praze 10.12.2009 18.12.2009 12.1.2010 10
B 4573/SL 34 účetní závěrka 2008 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2008 4.12.2009 4.12.2009 2
B 4573/SL 33 účetní závěrka 2008 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 4.12.2009 4.12.2009 4
B 4573/SL 32 účetní závěrka 2008 příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 4.12.2009 4.12.2009 5
B 4573/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.6.2009 20.8.2009 2
B 4573/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 98/2009 Městský soud v Praze 11.6.2009 20.8.2009 34
B 4573/SL 29 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 27.1.2009 19.6.2009 1
B 4573/SL 28 ostatní zápis ze schůze Městský soud v Praze 12.3.2009 19.6.2009 1
B 4573/SL 27 účetní závěrka 2007 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 11.12.2008 16.12.2008 5
B 4573/SL 26 účetní závěrka 2007 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 11.12.2008 16.12.2008 4
B 4573/SL 25 účetní závěrka 2007 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 11.12.2008 16.12.2008 2
B 4573/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.7.2008 1.8.2008 1
B 4573/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.7.2008 1.8.2008 1
B 4573/SL 22 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 27.6.2008 1.8.2008 1
B 4573/SL 21 ostatní -zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 30.6.2008 1.8.2008 1
B 4573/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ121/08 Městský soud v Praze 27.6.2008 1.8.2008 36
B 4573/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.9.2007 5.2.2008 25
B 4573/SL 18 ostatní -záp.ze sch.předst. Městský soud v Praze 14.9.2007 5.2.2008 1
B 4573/SL 17 ostatní -záp.ze sch.DR Městský soud v Praze 14.9.2007 5.2.2008 1
B 4573/SL 16 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 14.9.2007 5.2.2008 4
B 4573/SL 15 notářský zápis NZ 745/2007 Městský soud v Praze 14.9.2007 5.2.2008 8
B 4573/SL 14 podpisové vzory +čest.prohl.5x Městský soud v Praze 5.2.2008 5
B 4573/SL 13 účetní závěrka r.2006 příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 12.12.2007 2.1.2008 4
B 4573/SL 12 účetní závěrka r.2006 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2006 12.12.2007 2.1.2008 2
B 4573/SL 11 účetní závěrka r.2006 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 12.12.2007 2.1.2008 4
B 4573/SL 9 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 25.4.2006 26.4.2006 10
B 4573/SL 10 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 25.4.2006 26.4.2006 10
B 4573/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 12.7.2004 10.8.2004 0
B 4573/SL 7 účetní závěrka za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 5.5.2003 14.8.2003 19.8.2003 0
B 4573/SL 6 výroční zpráva za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 14.6.2003 14.8.2003 19.8.2003 0
B 4573/SL 5 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 20.1.2003 0
B 4573/SL 4 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 25.5.2001 30.12.2002 0
B 4573/SL 3 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 6.12.2001 30.12.2002 0
B 4573/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000,2001 Městský soud v Praze 16.5.2001 20.6.2002 12.7.2002 0
B 4573/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 8.7.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZEAS Mančice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25110012
Jméno ZEAS Mančice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kutná Hora
Vznik první živnosti: 28.2.1997
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Sídlo ZEAS Mančice, a.s.

Živnosti a provozovny ZEAS Mančice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 91, Rašovice 285 04
Identifikační číslo provozovny 1002024234
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zahájení provozování 14.7.2008

Živnost č. 2 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží dle příloh 1,2, 3 zákona č. 455/91 Sb. v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Živnost č. 5 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Živnost č. 6 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 4.1.2001

Živnost č. 7 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 4.1.2001

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Živnost č. 10 Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Živnost č. 11 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Živnost č. 12 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.1997
Zánik oprávnění 30.11.2006

Statutární orgán ZEAS Mančice, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Luboš Novotný
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Škvor
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Mikulka
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Formáček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZEAS Mančice, a.s.

IČO: 25110012
Firma: ZEAS Mančice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kutná Hora
Základní územní jednotka: Rašovice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.2.1997

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
tracking image