Hlavní navigace

FIRMA ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. IČO: 00107999

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. (00107999) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 172, 26256 Krásná Hora nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 1956 a je stále aktivní. ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Soud: Městský soud v Praze 26. 4. 1956
Spisová značka: B 8020
IČO (identifikační číslo osoby): 00107999
Jméno: ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2003
Zapsána dne: 26.4.1956
Řádná valná hromada společnost konaná dne 5.5.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 340.109.000,- Kč o 101.696.000,- Kč na částku 441.805.000,- Kč a to z vlastních zdrojů spol ečnosti vykázaných ve schválené řádné účetní závěrce k 31.12.2016 v pasivech společnosti jako ostatní rezervní findy ( A.III.1.) 8.7.2017
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více j ak 10% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastni ckého práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 30.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 30.7.2014 - 17.5.2022
Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.4.2008, kterým valná hromada pověřila představnenstvo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií zaměstnanci společnosti podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku s vyloučením předkupního práva akcionářů k úpisu nových akcií, představnenstvo společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc korun českých, a to formou upisování nových akcií zaměstnanci společnosti. Ke splacení těchto akcií bude použit podíl zaměstnanc ů na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohled ávky. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude emitováno nových 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 959 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 986 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. Předností právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - zaměstnancům společnosti, kteří ve společnosti pobírali mz du v době mězi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisíceího třetího, a 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého. Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a činní 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité h odnotě 10.000,- Kč a 1.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen použitím podílu zaměstnance na zisku společnosti, tj. započtením pohledávek, rozhodnutí o rozdělení zisku s určením podílu zaměstnanců na zisku bylo schváleno valnou hromadou společnosti konanou dn e 25.4.2008. Valnou hromadou schválený podíl zaměstnanců na zisku byl mezi zaměstance rozdělen podle pravidel zpracovaných schválených představenstvem společnosti dne 17.6.2008. Dle těchto pravidel se na schváleném zisku podílejí zaměstnanci v poměru jeji ch hrubé mzdy dosažené za sledované období, tj. v době mezi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisícího třetího, do 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého. Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst avci 3 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na adrese Krásná Hora nad Vltavou čp. 172, okres Příbram, PSČ 262 56, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 8:00, slovy: osmi, do 15:00, slovy: patnácti ho din. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 slovy: třetího, dne od zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 60, slovy: šedesáti, kalendářních dnů od prvního dne ú pisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu dopisem zaslaným na adresu jejich trvalého bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu.Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnu ta lhůta alespoň 14, slovy: čtrnáct, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 195 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1 00.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 959 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 986 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotliývch předem určených zájemců - zaměstnanců společnosti vzniklé z titulu jejich podílu na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 25.4.2008 v celkové výši 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc ko run českých, a který byl mezi zaměstnance společnosti rozdělen podle pravidel schválených valnou hromadou společnosti. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do 1, slovy: jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověře ny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o up sání akcií. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na adrese Krásná Hora nad Vltavou čp.172, okres Příbra m, PSČ 262 56, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 8:00, slovy osmi, do 15:00, slovy: patnácti, hodin, během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupy akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit 2, slovy: dva, týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem. 18.8.2008 - 9.12.2008
Na základě smlouvy o fúzi na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělská společnost Petrovice u Sedlčan, a.s., se sídlem Petrovice čp. 139, PSČ: 262 55, IČ: 26133571. 10.12.2004
Členská schůze dne 27.9.2002 rozhodla o změně právní formy Zemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou na akciovou společnost ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.,rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 253/2002 JUDr.Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se z důvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 8020. 1.1.2003
Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se z důvodu změny právní formy převádí do oddíl B, vložky 8020. Vymazává se ke dni 1.1.2003 z obchodního rejstříku. 1.1.2003 - 1.1.2003
Ručení: Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstva svými členskými vklady. 16.10.1992 - 14.11.1994
Základní jmění družstva činí 46.088.673.73 Kčs. 16.10.1992 - 29.6.2001
Usnesením členské schůze družstva konané dne 1.8.1992 byly schváleny stanovy družstva. 16.10.1992 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 16.10.1992 - 1.1.2003
Ručení: Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstva každoročně svými podíly na hospodářských výsledcích, ročními prémiemi, respektive ročnimi odměnami a to do výše 50%. 13.4.1989 - 16.10.1992
Usnesením členské schůze družstva konané dne 24.2.1988 byly přijaty nové stanovy družstva. 13.4.1989 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 13.4.1989 - 1.1.2003
Podle souhlasu Odboru zemědělství, vodního a lesního hospodářství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 25.4.1987, čj. ZVLH 783/87-Tu doplňuje se předmět činnosti družstva. 1.6.1987 - 1.1.2003
Podle této změny stanov se představenstvo skládá z 13 členů. 3.2.1982 - 13.4.1989
Usnesením výroční členské schůze byly dne 22.2.1980 přijaty změny čl. 26 stanov družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 30.7.1981. 3.2.1982 - 1.1.2003
Podle rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 10.11.1979, č.j. Zem.206.3-2513-79-Tu a ze dne 8.8.1980, č.j. ZVLH-1999-70-Tu. 23.9.1980 - 1.1.2003
Podle těchto nových stanov: Představenstvo se skládá z 11 členů. 18.4.1978 - 3.2.1982
Usnesením výroční členské schůze byly dne 27.2.76 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 16.12.1977 a zaregistrované. 18.4.1978 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1978 - 1.1.2003
Usnesením členské schůze konané dne 24.5.73 a 21.6.73 po schválení radou ONV v Příbrami ze dne 9.8.1973 č.j. 276/73 sloučilo se 1.Jednotné zemědělské družstvo v Podmokách se sídlem Podmoky, o.Příbram a 2.Jednotné zemědělské družstvo v Krašovicích se sídlem Krašovice, okr.Příbram s tímto družstvem ke dni 1.7.1973. 11.9.1973 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze konané dne 9.2.1970 byly změněny články, 4, 28, 30, 32 stanov družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 29.5.1970. 2.7.1970 - 1.1.2003
Podle těchto stanov představenstva se skládá z 15 členů. 7.1.1966 - 18.4.1978
Rozhodnutím členské schůze konané dne 2.2.1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 32/1. 7.1.1966 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.1.1966 - 1.1.2003
Usnesením členské schůze konané dne 10.2.1962 po schválení rady ONV v Příbrami ze dne 14.7.1962 sloučila se Jednotná zemědělská družstva v Hostovnici, Vleticích, Zhoři a Plešišti s tímto družstvem. 5.11.1962 - 1.1.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. 18.4.1962 - 7.1.1966
Rozhodnutím členské schůze byly dne 1.11.1961 přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 a zaregistrované pod poř. č. 39. 18.4.1962 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1962 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze byly dne 5.8.1959 a 25.11.1959 přijaty vlastní stanovy a doplňky vlastních stanov družstva, potvrzené radou ONV v Sedlčanech dne 11.3.1960 a zaregistrované pod poř. č. 78 a 124. 30.3.1960 - 1.1.2003
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 30.3.1960 - 1.1.2003
Představenstvo se skládá z 5-9 členů. 26.4.1956 - 18.4.1962
Údaje o zřízení podniku: Ustavení družstva bylo schváleno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/1949 Sb. usnesením ONV v Sedlčanech ze dne 20.4.1956. 26.4.1956 - 1.1.2003

Aktuální kontaktní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Kapitál ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Základní kapitál 441 805 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.7.2017
Základní kapitál 340 109 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.2011  - 8.7.2017
Základní kapitál 283 460 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.2008  - 2.7.2011
Základní kapitál 253 384 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.7.2008  - 9.12.2008
Základní kapitál 203 042 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2004  - 21.7.2008
Základní kapitál 144 985 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2003  - 10.12.2004
Základní kapitál 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.2001  - 1.1.2003
Základní kapitál 29 000 506 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.11.1994  - 29.6.2001
Základní kapitál $item['vklad']->OST
Splaceno -
Platnost od - do 16.10.1992  - 14.11.1994

Akcie ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 530 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 16 969 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 19 115 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 840 2.7.2011  - 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 14 065 2.7.2011  - 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 15 459 2.7.2011  - 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 570 9.12.2008  - 2.7.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 500 9.12.2008  - 2.7.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 11 460 9.12.2008  - 2.7.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 375 21.7.2008  - 9.12.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 541 21.7.2008  - 9.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 474 21.7.2008  - 9.12.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 164 10.12.2004  - 21.7.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 8 114 10.12.2004  - 21.7.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 502 10.12.2004  - 21.7.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 164 1.1.2003  - 10.12.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 578 1.1.2003  - 10.12.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 805 1.1.2003  - 10.12.2004

Sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: 172, Krásná Hora nad Vltavou 26256, Česká republika 20.10.2015
Adresa: , Krásná Hora nad Vltavou čp. 172, okres Příbram, PSČ 262 56 , Česká republika 1.1.2003 - 20.10.2015
Adresa: , Krásná Hora nad Vltavou , Česká republika 26.4.1956 - 1.1.2003

Předmět podnikání ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
řeznictví a uzenářství 22.7.2020
kovářství, podkovářství 30.7.2014
zámečnictví, nástrojařství 30.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.7.2014
zemědělská výroba 30.7.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.7.2014
obráběčství 30.7.2014
výroba tepla 30.7.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 30.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2014
výroba elektřiny 6.8.2008
výroba hnojiv 29.6.2007 - 30.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 29.6.2007 - 30.7.2014
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných) 14.7.2005
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14.7.2005
rostlinná výroba včetně pěstování plodin na technické využití 14.7.2005 - 30.7.2014
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů 14.7.2005 - 30.7.2014
produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu 14.7.2005 - 30.7.2014
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin 14.7.2005 - 30.7.2014
specializovaný maloobchod 14.7.2005 - 30.7.2014
přípravné práce pro stavby 14.7.2005 - 30.7.2014
kovoobráběčství 14.7.2005 - 30.7.2014
ubytovací služby 14.7.2005 - 30.7.2014
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 14.7.2005 - 30.7.2014
opravy silničních vozidel 29.6.2001
silniční motorová doprava nákladní 29.6.2001 - 6.8.2008
opravy pracovních strojů 29.6.2001 - 30.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 9.11.1995 - 14.7.2005
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.11.1995 - 30.7.2014
hostinská činnost 14.11.1994
silniční motorová doprava 14.11.1994 - 29.6.2001
opravy motorových vozidel 16.10.1992 - 29.6.2001
opravy zemědělských strojů a zařízení 16.10.1992 - 29.6.2001
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 16.10.1992 - 14.7.2005
kovářství 16.10.1992 - 30.7.2014
zámečnictví 16.10.1992 - 30.7.2014
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejjího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, vodních plochách a rybnících s chovem ryb. 13.4.1989 - 16.10.1992
2. Družstvo: a) zpracovává zemědělské suroviny, a vyrábí z nich potravinářské výrobky, 13.4.1989 - 16.10.1992
b) vykonává činnost, vyrábí a prodává výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, 13.4.1989 - 16.10.1992
c) pěstuje, vyrábí a prodává zeleninu, květiny, okrasné dřeviny a ostatní drobné výpěstky, vazbu věnců a kytic 13.4.1989 - 16.10.1992
d) provádí výrobu a prodej teplých a studených jídel, prodej trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků, lahůdek, cigaret, piva, vína a dalších nealkoholických a alkoholických nápojů, 13.4.1989 - 16.10.1992
e) je oprávněno poskytovat placené služby v oboru cestovního ruchu a veřejného stravování, 13.4.1989 - 16.10.1992
f) vyrábí a prodává masné a uzenářské výrobky, 13.4.1989 - 16.10.1992
g) pořádá kult., společ., a školící akce v zařízení společenského domu, 13.4.1989 - 16.10.1992
h) provádí výrobu a prodej minerálních lizů s doplňkem vitamínů pro hospodářská zvířata, 13.4.1989 - 16.10.1992
ch) provozuje školící zařízení pro řídící pracovníky ZPOK, 13.4.1989 - 16.10.1992
i) provádí výrobu a prodej programů pro mikropočítače a služby v oblasti využití výpočetní techniky pro organizace ZPOK, případně pro obyvatelstvo, 13.4.1989 - 16.10.1992
j) zajišťuje dopravu nákladními auty a traktory občanům i organizacím, do 31.12.1989, 13.4.1989 - 16.10.1992
k) provádí práce zemními stroji a autojeřábem občanům i organizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
l) provádí opravářské, kovářské a zámečnické práce občanům i ogranizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
m) provádí práce stavební a tesařské občanům i organizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
n) provádí práce vlastními mechanizačními prostředky a nářadím pro potřebu vlastní i za úplatu členům, organizacím a občanům, zapůjčuje krátkodobě vlastní nástroje, zařízení a mechanismy za úplatu svým členům a občanům, vyjma strojů pro pěstování brambor vzhledem k ochraně před háďátkem, 13.4.1989 - 16.10.1992
o) družstvo bude nakupovat zemědělské výrobky od členů a poskytovat členům a jejich rodinám i ostatním občanům, své výrobky a služby, druh těchto výrobků a služeb, čeny a podmínky stanoví představenstvo, 13.4.1989 - 16.10.1992
p) poskytuje rekondičně rehabilitační služby pro členy a obyvatelstvo. 13.4.1989 - 16.10.1992
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1988, 25.6.1987 - 13.4.1989
obchodní činnost v rozsahu: výroba a prodej teplých a studených jídel, prodej trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků, lahůdek, cigaret, piva, vína a dalších alkoholických i nealkoholických nápojů 1.6.1987 - 13.4.1989
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1986, 17.3.1986 - 25.6.1987
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1985, 13.2.1985 - 17.3.1986
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1984, 30.3.1984 - 13.2.1985
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1983, 23.3.1983 - 30.3.1984
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1982, 3.2.1982 - 23.3.1983
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1980, 23.9.1980 - 3.2.1982
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1979, 14.5.1979 - 23.9.1980
zpracovatelská činnost v bramborárně 18.4.1978 - 23.9.1980
práce autojeřábem 18.4.1978 - 23.9.1980
zemní práce 18.4.1978 - 13.4.1989
opravářské práce 18.4.1978 - 13.4.1989
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1978, 29.3.1978 - 14.5.1979
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1977, 2.6.1977 - 29.3.1978
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory s platností do 30.12.1972, 9.2.1971 - 2.6.1977
kolářství, kovářství a podkovářství a stavební práce. 9.2.1971 - 18.4.1978
Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD, 9.2.1971 - 13.4.1989

Vedení firmy ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Statutární orgán ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

člen představenstva Ing. Zdeněk Peták
Ve funkci od 17.5.2022
Adresa Jungmannova 267, 26101 Příbram
člen představenstva Jiří Dolejš
Ve funkci od 17.5.2022
Adresa 165, 26255 Petrovice
člen představenstva Ing. Jiří Zelenka
Ve funkci od 17.5.2022
Adresa 8, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
místopředseda představenstva Ing. Milan Kakeš
Ve funkci od 17.5.2022
Adresa 12, 26256 Svatý Jan
člen představenstva Ing. Pavel Hubička
Ve funkci od 17.5.2022
Adresa 227, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Ing. Roman Procházka
Ve funkci od 17.5.2022
Adresa 54, 26256 Svatý Jan
předseda představenstva Ing Vlastimil Blažek
Ve funkci od 17.5.2022
Adresa 5. května 693, 39901 Milevsko
člen představenstva Ing. Marek Kadeřábek
Ve funkci od 6.4.2022 do 17.5.2022
Adresa 3, 39901 Kovářov
místopředseda představenstva Ing. Milan Kakeš
Ve funkci od 6.4.2022 do 17.5.2022
Adresa 12, 26256 Svatý Jan
Předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka
Ve funkci od 8.7.2017 do 17.5.2022
Adresa 8, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Miroslav Procházka
Ve funkci od 8.7.2017 do 17.5.2022
Adresa 21, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Ing. Marcel Herout
Ve funkci od 8.7.2017 do 17.5.2022
Adresa 100, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Jiří Dolejš
Ve funkci od 8.7.2017 do 17.5.2022
Adresa 165, 26255 Petrovice
člen představenstva Ing. Pavel Hubička
Ve funkci od 8.7.2017 do 17.5.2022
Adresa 227, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
místopředseda představenstva Ing. Marek Kadeřábek
Ve funkci od 29.1.2020 do 6.4.2022
Adresa 3, 39901 Kovářov
člen představenstva Ing. Milan Kakeš
Ve funkci od 8.7.2017 do 6.4.2022
Adresa 12, 26256 Svatý Jan
místopředseda představenstva Ing. Marek Kadeřábek
Ve funkci od 8.7.2017 do 29.1.2020
Adresa Šalounova 1937/10, 14900 Praha
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 8, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Miroslav Procházka
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 21, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Josef Zelenka
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 58, 26401 Nechvalice
člen představenstva Jiří Dolejš
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 165, 26255 Petrovice
člen představenstva Ing. Marek Kadeřábek
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa Šalounova 1937/10, 14900 Praha
místopředseda představenstva Ing. Milan Kakeš
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 12, 26256 Svatý Jan
člen představenstva Ing. Pavel Hubička
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 227, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Jiří Dolejš
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 165, 26255 Petrovice
člen představenstva Ing. Marek Kadeřábek
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa Šalounova 1937/10, 14900 Praha
člen představenstva Miroslav Procházka
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 21, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 8, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Ing. Pavel Hubička
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 227, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Josef Zelenka
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 58, 26401 Nechvalice
místopředseda představenstva Ing. Milan Kakeš
Ve funkci od 20.10.2015 do 8.7.2017
Adresa 12, 26256 Svatý Jan
člen představenstva Josef Zelenka
Ve funkci od 8.6.2012 do 20.10.2015
Adresa 58, 26401 Nechvalice
člen představenstva Ing. Pavel Hubička
Ve funkci od 8.6.2012 do 20.10.2015
Adresa 227, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Ing. Marek Kadeřábek
Ve funkci od 8.6.2012 do 20.10.2015
Adresa Šalounova 1937/10, 14900 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Milan Kakeš
Ve funkci od 8.6.2012 do 20.10.2015
Adresa 12, 26256 Svatý Jan
člen představenstva Miroslav Procházka
Ve funkci od 8.6.2012 do 20.10.2015
Adresa 21, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Jiří Dolejš
Ve funkci od 8.6.2012 do 20.10.2015
Adresa 165, 26255 Petrovice
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka
Ve funkci od 30.7.2015 do 20.10.2015
Adresa 8, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka
Ve funkci od 8.6.2012 do 30.7.2015
Adresa 8, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka
Ve funkci od 29.6.2007 do 8.6.2012
Adresa 8, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Josef Zelenka
Ve funkci od 29.6.2007 do 8.6.2012
Adresa 58, 26401 Nechvalice
člen představenstva Miroslav Procházka
Ve funkci od 29.6.2007 do 8.6.2012
Adresa 21, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Ing. Pavel Hubička
Ve funkci od 29.6.2007 do 8.6.2012
Adresa 227, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
místopředseda představenstva Josef Bartoš
Ve funkci od 29.6.2007 do 8.6.2012
Adresa 175, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
člen představenstva Jiří Dolejš
Ve funkci od 29.6.2007 do 8.6.2012
Adresa 165, 26255 Petrovice
člen představenstva Ing. Milan Kakeš
Ve funkci od 29.6.2007 do 8.6.2012
Adresa 12, 26256 Svatý Jan
Předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka
Ve funkci od 1.1.2003 do 29.6.2007
Adresa Podmoky čp. 8, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
Člen Miroslav Procházka
Ve funkci od 1.1.2003 do 29.6.2007
Adresa Podmoky čp. 21, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
Člen Ing. Pavel Hubička
Ve funkci od 1.1.2003 do 29.6.2007
Adresa , Krásná Hora nad Vltavou čp. 227, okres Příbram, PSČ 262 56
Člen Ing. Milan Kakeš
Ve funkci od 1.1.2003 do 29.6.2007
Adresa Řadovy čp. 12, 26256 Svatý Jan
Místopředseda Josef Bartoš
Ve funkci od 31.1.2003 do 29.6.2007
Adresa , Krásná Hora nad Vltavou čp. 175, okres Příbram, PSČ 262 56
člen představenstva Josef Zelenka
Ve funkci od 10.12.2004 do 29.6.2007
Adresa 58, 26401 Nechvalice
člen představenstva Jiří Dolejš
Ve funkci od 10.12.2004 do 29.6.2007
Adresa 165, 26255 Petrovice
Člen představenstva Josef Bartoš
Ve funkci od 1.1.2003 do 31.1.2003
Adresa , Krásná Hora nad Vltavou čp. 175, okres Příbram, PSČ 262 56
Předseda Ing. Jiří Zelenka
Ve funkci od 5.10.2002 do 1.1.2003
Adresa Krásná Hora nad Vltavou , 26256 Podmoky 8
člen Ing. Milan Kakeš
Ve funkci od 5.10.2002 do 1.1.2003
Adresa Řadovy 12, 26256 Krásná Hora nad Vltavou
Místopředseda Josef Bartoš
Ve funkci od 5.10.2002 do 1.1.2003
Adresa , 26256 Krásná Hora nad Vltavou 175
člen Ing. Pavel Hubička
Ve funkci od 5.10.2002 do 1.1.2003
Adresa , 26256 Krásná Hora nad Vltavou 227
člen Miroslav Procházka
Ve funkci od 5.10.2002 do 1.1.2003
Adresa Podmoky 21, 26256 Krásná Horas nad Vltavou
Člen představenstva Marie Hubičková
Ve funkci od 16.5.1978 do 5.10.2002
Adresa 1, Vrbice
Předseda Jiří Zelenka
Ve funkci od 7.12.1990 do 5.10.2002
Adresa č.8, Podmoky
Místopředseda Josef Bartoš
Ve funkci od 16.10.1992 do 5.10.2002
Adresa č.175, Krásná Hora nad Vltavou
Místopředseda Vladimír Talaváňa
Ve funkci od 7.12.1990 do 16.10.1992
Adresa č.169, Krásná Hora nad Vltavou
Předseda Vladimír Talaváňa
Ve funkci od 24.4.1968 do 7.12.1990
Adresa č.169, Krásná Hora nad Vltavou
Místopředseda Jiří Zelenka
Ve funkci od 13.4.1989 do 7.12.1990
Adresa č.8, Podmoky
Člen představenstva Antonín Davídek
Ve funkci od 2.5.1973 do 13.4.1989
Adresa č.4, Vletice
Člen představenstva Jiří Zelenka
Ve funkci od 2.5.1973 do 13.4.1989
Adresa č.8, Podmoky
Člen představenstva Zdeněk Baloun
Ve funkci od 2.5.1973 do 13.4.1989
Adresa č.36, Krašovice
Člen představenstva Josef Kříž
Ve funkci od 23.9.1980 do 13.4.1989
Adresa 189, Krásná Hora na Vltavou
Člen představenstva Stanislav Černý
Ve funkci od 1.6.1987 do 13.4.1989
Adresa 18, Podmoky
Člen představenstva Jaroslav Beneš
Ve funkci od 1.6.1987 do 13.4.1989
Adresa 8, Mokřice
Člen představenstva František Krátký
Ve funkci od 1.6.1987 do 13.4.1989
Adresa č.195, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Petr Polák
Ve funkci od 1.6.1987 do 13.4.1989
Adresa č.20, Podmoky
Člen představenstva Václav Šplíchal
Ve funkci od 1.6.1987 do 13.4.1989
Adresa č.212, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Václava Kuželová
Ve funkci od 1.6.1987 do 13.4.1989
Adresa čp.188, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Marie Procházková
Ve funkci od 1.6.1987 do 13.4.1989
Adresa č.205, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Jiří Hubička
Ve funkci od 24.4.1968 do 1.6.1987
Adresa č.3, Hostovnice
Člen představenstva Josef Hošek
Ve funkci od 24.4.1968 do 1.6.1987
Adresa č.23, Plešiště
Člen představenstva František Černý
Ve funkci od 2.5.1973 do 1.6.1987
Adresa č.18, Mrázova
Člen představenstva Jaroslav Pšenička
Ve funkci od 16.5.1978 do 1.6.1987
Adresa 40, Krásná Hora
Člen představenstva Pavel Freylich
Ve funkci od 16.5.1978 do 1.6.1987
Adresa 186, Krásná Hora
Člen představenstva Jaroslav Kubeš
Ve funkci od 3.2.1982 do 1.6.1987
Adresa 176, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Jiřina Hájková
Ve funkci od 3.2.1982 do 1.6.1987
Adresa 183, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Marie Křížová
Ve funkci od 2.5.1973 do 23.9.1980
Adresa č.175, Krásná Hora
Člen představenstva Antonín Duchoň
Ve funkci od 5.11.1962 do 16.5.1978
Adresa Zhoř , obec Krásná Hora
Člen představenstva Karel Čanda
Ve funkci od 24.4.1968 do 16.5.1978
Adresa Hostovnice čp.4, obec Krásná Hora
Člen představenstva Josef Hůla
Ve funkci od 2.5.1973 do 16.5.1978
Adresa 48, Krásná Hora
Člen představenstva Václav Smrt
Ve funkci od 2.5.1973 do 16.5.1978
Adresa č.7, Vrbice
Člen představenstva Jaroslav Hůla
Ve funkci od 2.5.1973 do 16.5.1978
Adresa č.5, Podmoky
Člen představenstva Jiřina Kolínová
Ve funkci od 2.5.1973 do 16.5.1978
Adresa č.3, Mokřice
Člen představenstva František Kužel
Ve funkci od 2.5.1973 do 16.5.1978
Adresa č.36, Krašovice
Člen představenstva Stanislav Hubička
Ve funkci od 5.11.1962 do 2.5.1973
Adresa čp.42, Krásná Hora
Člen představenstva Jaroslav Švástal
Ve funkci od 5.11.1962 do 2.5.1973
Adresa Zhoř čp.31, obec Krásná Hora
Člen představenstva Ladislav Chadima
Ve funkci od 5.11.1962 do 2.5.1973
Adresa Vletice čp.9, obec Krásná Hora
Člen představenstva Josef Pecholt
Ve funkci od 5.11.1962 do 2.5.1973
Adresa Zhoř čp.1, obec Krásná Hora
Člen představenstva Josef Holan ml.
Ve funkci od 5.11.1962 do 2.5.1973
Adresa Plešiště čp.1, obec Hrabří
Člen představenstva Ladislav Kvěch
Ve funkci od 5.11.1962 do 2.5.1973
Adresa Smrčí , obec Hrabří
Člen představenstva Vladimír Jiránek
Ve funkci od 22.6.1964 do 2.5.1973
Adresa 22, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva František Vokrouhlík
Ve funkci od 22.6.1964 do 2.5.1973
Adresa 19, Vletice
Člen představenstva Pavel Lacina
Ve funkci od 24.4.1968 do 2.5.1973
Adresa č.7, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Jiří Polida
Ve funkci od 24.4.1968 do 2.5.1973
Adresa č.18, Hostovnice
Člen představenstva Josef Chýle
Ve funkci od 5.11.1962 do 24.4.1968
Adresa Plešiště čp.4, obec Hrabří
Předseda Karel Čanda
Ve funkci od 5.11.1962 do 24.4.1968
Adresa Hostovnice čp.4, obec Krásná Hora
Člen představenstva František Šternberk
Ve funkci od 5.11.1962 do 24.4.1968
Adresa Hostovnice čp.2, obec Krásná Hora
Člen představenstva Josef Votlučka
Ve funkci od 5.11.1962 do 24.4.1968
Adresa čp.59, Krásná Hora
Člen představenstva Stanislav Čanda
Ve funkci od 8.4.1966 do 24.4.1968
Adresa čp.12, Hostovnice
Člen představenstva Jaroslav Dvořák
Ve funkci od 8.4.1966 do 24.4.1968
Adresa čp.8, Vletice
Člen představenstva Josef Kubík
Ve funkci od 5.11.1962 do 8.4.1966
Adresa Vletice čp.13, obec Krásná Hora
Člen představenstva Josef Davídek
Ve funkci od 22.6.1964 do 8.4.1966
Adresa 4, Vletice
Člen představenstva Anežka Pešatová
Ve funkci od 26.4.1956 do 22.6.1964
Adresa 10, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Jiří Polida
Ve funkci od 5.11.1962 do 22.6.1964
Adresa Hostovnice čp.18, obec Krásná Hora
Člen představenstva Jaroslav Dvořák
Ve funkci od 5.11.1962 do 22.6.1964
Adresa Vletice čp.8, obec Krásná Hora
Člen představenstva Alois Chmátal
Ve funkci od 29.7.1957 do 5.11.1962
Adresa čp.156, Krásná Hora nad Vltavou
Předseda Ladislav Víšek
Ve funkci od 29.7.1957 do 5.11.1962
Adresa 85, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Václav Setikovský
Ve funkci od 26.4.1956 do 5.11.1962
Adresa 33, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Marie Květová
Ve funkci od 26.4.1956 do 5.11.1962
Adresa 123, Krásná Hora nad Vltavou
Člen představenstva Ladislav Víšek
Ve funkci od 26.4.1956 do 29.7.1957
Adresa 85, Krásná Hora nad Vltavou
Předseda Václav Páv
Ve funkci od 26.4.1956 do 29.7.1957
Adresa 98, Krásná Hora nad Vltavou

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

IČO (identifikační číslo): 00107999
Jméno: ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1976
Celkový počet živností: 31
Aktivních živností: 10

Sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Sídlo: 172, Krásná Hora nad Vltavou 26256

Živnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Živnost č. 1 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 2. 2020

Živnost č. 2 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 4. 2014

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 8. 2004

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 7. 2004

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 5. 2003

Živnost č. 6 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 5. 2003

Živnost č. 7 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba hnojiv
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 5. 2003

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 5. 2003

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 5. 2003

Živnost č. 10 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 5. 2003

Statutární orgán ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Kadeřábek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Zelenka
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Hubička
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Kakeš
Člen statutárního orgánu: Miroslav Procházka
Člen statutárního orgánu: Jiří Dolejš
Člen statutárního orgánu: Ing. Marcel Herout

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

IČO: 00107999
Firma: ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Krásná Hora nad Vltavou
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1976

Sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Sídlo: 172, Krásná Hora nad Vltavou 26256

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti
Provozování kulturních zařízení