Firma ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. IČO 00107999


ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. (00107999) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 4. 1956 a je stále aktivní. ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 8020
IČO (identifikační číslo osoby) 00107999
Jméno ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 26.4.1956
Řádná valná hromada společnost konaná dne 5.5.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 340.109.000,- Kč o 101.696.000,- Kč na částku 441.805.000,- Kč a to z vlastních zdrojů spol ečnosti vykázaných ve schválené řádné účetní závěrce k 31.12.2016 v pasivech společnosti jako ostatní rezervní findy ( A.III.1.) 8.7.2017
Počet členů dozorčí rady: 6 30.7.2014
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více j ak 10% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou její hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastni ckého práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 30.7.2014
Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.4.2008, kterým valná hromada pověřila představnenstvo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií zaměstnanci společnosti podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku s vyloučením předkupního práva akcionářů k úpisu nových akcií, představnenstvo společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc korun českých, a to formou upisování nových akcií zaměstnanci společnosti. Ke splacení těchto akcií bude použit podíl zaměstnanc ů na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti konanou dne 25.4.2008. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohled ávky. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude emitováno nových 195 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 959 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 986 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. Předností právo akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno. Veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - zaměstnancům společnosti, kteří ve společnosti pobírali mz du v době mězi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisíceího třetího, a 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého. Emisní kurs nově emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a činní 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité h odnotě 10.000,- Kč a 1.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen použitím podílu zaměstnance na zisku společnosti, tj. započtením pohledávek, rozhodnutí o rozdělení zisku s určením podílu zaměstnanců na zisku bylo schváleno valnou hromadou společnosti konanou dn e 25.4.2008. Valnou hromadou schválený podíl zaměstnanců na zisku byl mezi zaměstance rozdělen podle pravidel zpracovaných schválených představenstvem společnosti dne 17.6.2008. Dle těchto pravidel se na schváleném zisku podílejí zaměstnanci v poměru jeji ch hrubé mzdy dosažené za sledované období, tj. v době mezi 1.1.2003, slovy: prvním lednem roku dvou tisícího třetího, do 31.12.2007, slovy: třicátým prvním prosincem roku dvou tisícího sedmého. Předem určení zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst avci 3 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na adrese Krásná Hora nad Vltavou čp. 172, okres Příbram, PSČ 262 56, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 8:00, slovy: osmi, do 15:00, slovy: patnácti ho din. Lhůta pro upisování akcií počne běžet 3 slovy: třetího, dne od zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a skončí po uplynutí 60, slovy: šedesáti, kalendářních dnů od prvního dne ú pisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu dopisem zaslaným na adresu jejich trvalého bydliště nebo předáním oznámení osobně proti podpisu.Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnu ta lhůta alespoň 14, slovy: čtrnáct, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 195 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1 00.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých, 959 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 986 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotliývch předem určených zájemců - zaměstnanců společnosti vzniklé z titulu jejich podílu na zisku společnosti, který byl schválen valnou hromadou společnosti dne 25.4.2008 v celkové výši 30.076.000,- Kč, slovy: třicet milionů sedmdesát šest tisíc ko run českých, a který byl mezi zaměstnance společnosti rozdělen podle pravidel schválených valnou hromadou společnosti. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do 1, slovy: jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověře ny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o up sání akcií. Veškeré akcie, které zůstanou předem určenými zájemci neupsány na konci lhůty k upisování, budou upsány na základě veřejné nabídky. Místem pro jejich upisování je sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na adrese Krásná Hora nad Vltavou čp.172, okres Příbra m, PSČ 262 56, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 8:00, slovy osmi, do 15:00, slovy: patnácti, hodin, během období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupy akcií společnosti. Období platnosti veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií společnosti bude činit 2, slovy: dva, týdny a započne v den, kdy společnost oznámí tento veřejný návrh, a to způsobem stanoveným zákonem. 18.8.2008 - 9.12.2008
Na základě smlouvy o fúzi na společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Zemědělská společnost Petrovice u Sedlčan, a.s., se sídlem Petrovice čp. 139, PSČ: 262 55, IČ: 26133571. 10.12.2004
Členská schůze dne 27.9.2002 rozhodla o změně právní formy Zemědělského družstva Krásná Hora nad Vltavou na akciovou společnost ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.,rozhodnutí bylo osvědčeno notářským zápisem č. NZ 253/2002 JUDr.Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, a v rámci rozhodnutí o změně právní formy přijala stanovy akciové společnosti. Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se z důvodu změny právní formy převádí do oddílu B, vložky 8020. 1.1.2003
Vložka Dr XCVII, oddíl 994 se uzavírá a údaje zde zapsané se z důvodu změny právní formy převádí do oddíl B, vložky 8020. Vymazává se ke dni 1.1.2003 z obchodního rejstříku. 1.1.2003 - 1.1.2003
Ručení: Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstva svými členskými vklady. 16.10.1992 - 14.11.1994
Základní jmění družstva činí 46.088.673.73 Kčs. 16.10.1992 - 29.6.2001
Usnesením členské schůze družstva konané dne 1.8.1992 byly schváleny stanovy družstva. 16.10.1992 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 16.10.1992 - 1.1.2003
Ručení: Členové družstva odpovídají za hospodářské výsledky družstva každoročně svými podíly na hospodářských výsledcích, ročními prémiemi, respektive ročnimi odměnami a to do výše 50%. 13.4.1989 - 16.10.1992
Usnesením členské schůze družstva konané dne 24.2.1988 byly přijaty nové stanovy družstva. 13.4.1989 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 13.4.1989 - 1.1.2003
Podle souhlasu Odboru zemědělství, vodního a lesního hospodářství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 25.4.1987, čj. ZVLH 783/87-Tu doplňuje se předmět činnosti družstva. 1.6.1987 - 1.1.2003
Podle této změny stanov se představenstvo skládá z 13 členů. 3.2.1982 - 13.4.1989
Usnesením výroční členské schůze byly dne 22.2.1980 přijaty změny čl. 26 stanov družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 30.7.1981. 3.2.1982 - 1.1.2003
Podle rozhodnutí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Okresního národního výboru v Příbrami ze dne 10.11.1979, č.j. Zem.206.3-2513-79-Tu a ze dne 8.8.1980, č.j. ZVLH-1999-70-Tu. 23.9.1980 - 1.1.2003
Podle těchto nových stanov: Představenstvo se skládá z 11 členů. 18.4.1978 - 3.2.1982
Usnesením výroční členské schůze byly dne 27.2.76 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Příbrami dne 16.12.1977 a zaregistrované. 18.4.1978 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1978 - 1.1.2003
Usnesením členské schůze konané dne 24.5.73 a 21.6.73 po schválení radou ONV v Příbrami ze dne 9.8.1973 č.j. 276/73 sloučilo se 1.Jednotné zemědělské družstvo v Podmokách se sídlem Podmoky, o.Příbram a 2.Jednotné zemědělské družstvo v Krašovicích se sídlem Krašovice, okr.Příbram s tímto družstvem ke dni 1.7.1973. 11.9.1973 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze konané dne 9.2.1970 byly změněny články, 4, 28, 30, 32 stanov družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 29.5.1970. 2.7.1970 - 1.1.2003
Podle těchto stanov představenstva se skládá z 15 členů. 7.1.1966 - 18.4.1978
Rozhodnutím členské schůze konané dne 2.2.1965 byly přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 3.12.1965 a zaregistrované pod poř. č. 32/1. 7.1.1966 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.1.1966 - 1.1.2003
Usnesením členské schůze konané dne 10.2.1962 po schválení rady ONV v Příbrami ze dne 14.7.1962 sloučila se Jednotná zemědělská družstva v Hostovnici, Vleticích, Zhoři a Plešišti s tímto družstvem. 5.11.1962 - 1.1.2003
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 5 - 15 členů. 18.4.1962 - 7.1.1966
Rozhodnutím členské schůze byly dne 1.11.1961 přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV v Příbrami dne 23.3.1962 a zaregistrované pod poř. č. 39. 18.4.1962 - 1.1.2003
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 18.4.1962 - 1.1.2003
Rozhodnutím členské schůze byly dne 5.8.1959 a 25.11.1959 přijaty vlastní stanovy a doplňky vlastních stanov družstva, potvrzené radou ONV v Sedlčanech dne 11.3.1960 a zaregistrované pod poř. č. 78 a 124. 30.3.1960 - 1.1.2003
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 30.3.1960 - 1.1.2003
Představenstvo se skládá z 5-9 členů. 26.4.1956 - 18.4.1962
Údaje o zřízení podniku: Ustavení družstva bylo schváleno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/1949 Sb. usnesením ONV v Sedlčanech ze dne 20.4.1956. 26.4.1956 - 1.1.2003

Aktuální kontaktní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Kapitál ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

zakladni jmění 441 805 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.7.2017
zakladni jmění 340 109 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.2011 - 8.7.2017
zakladni jmění 283 460 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.12.2008 - 2.7.2011
zakladni jmění 253 384 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.7.2008 - 9.12.2008
zakladni jmění 203 042 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2004 - 21.7.2008
zakladni jmění 144 985 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2003 - 10.12.2004
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.2001 - 1.1.2003
zakladni jmění 29 000 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.11.1994 - 29.6.2001

Akcie ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 530 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 16 969 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 19 115 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 840 2.7.2011 - 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 14 065 2.7.2011 - 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 15 459 2.7.2011 - 8.7.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 570 9.12.2008 - 2.7.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 500 9.12.2008 - 2.7.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 11 460 9.12.2008 - 2.7.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 375 21.7.2008 - 9.12.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 541 21.7.2008 - 9.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 474 21.7.2008 - 9.12.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 164 10.12.2004 - 21.7.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 8 114 10.12.2004 - 21.7.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 5 502 10.12.2004 - 21.7.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 164 1.1.2003 - 10.12.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 578 1.1.2003 - 10.12.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 805 1.1.2003 - 10.12.2004

Sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56 20.10.2015
Adresa 172 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56 1.1.2003 - 20.10.2015
Adresa Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
26.4.1956 - 1.1.2003

Předmět podnikání ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
kovářství, podkovářství 30.7.2014
zámečnictví, nástrojařství 30.7.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.7.2014
zemědělská výroba 30.7.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.7.2014
obráběčství 30.7.2014
výroba tepla 30.7.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 30.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2014
výroba elektřiny 6.8.2008
výroba hnojiv 29.6.2007 - 30.7.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 29.6.2007 - 30.7.2014
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných) 14.7.2005
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14.7.2005
rostlinná výroba včetně pěstování plodin na technické využití 14.7.2005 - 30.7.2014
živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů 14.7.2005 - 30.7.2014
produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu 14.7.2005 - 30.7.2014
výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin 14.7.2005 - 30.7.2014
specializovaný maloobchod 14.7.2005 - 30.7.2014
přípravné práce pro stavby 14.7.2005 - 30.7.2014
kovoobráběčství 14.7.2005 - 30.7.2014
ubytovací služby 14.7.2005 - 30.7.2014
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 14.7.2005 - 30.7.2014
opravy silničních vozidel 29.6.2001
silniční motorová doprava nákladní 29.6.2001 - 6.8.2008
opravy pracovních strojů 29.6.2001 - 30.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 9.11.1995 - 14.7.2005
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.11.1995 - 30.7.2014
hostinská činnost 14.11.1994
silniční motorová doprava 14.11.1994 - 29.6.2001
opravy motorových vozidel 16.10.1992 - 29.6.2001
opravy zemědělských strojů a zařízení 16.10.1992 - 29.6.2001
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků 16.10.1992 - 14.7.2005
kovářství 16.10.1992 - 30.7.2014
zámečnictví 16.10.1992 - 30.7.2014
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejjího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, vodních plochách a rybnících s chovem ryb. 13.4.1989 - 16.10.1992
2. Družstvo: a) zpracovává zemědělské suroviny, a vyrábí z nich potravinářské výrobky, 13.4.1989 - 16.10.1992
b) vykonává činnost, vyrábí a prodává výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby, 13.4.1989 - 16.10.1992
c) pěstuje, vyrábí a prodává zeleninu, květiny, okrasné dřeviny a ostatní drobné výpěstky, vazbu věnců a kytic 13.4.1989 - 16.10.1992
d) provádí výrobu a prodej teplých a studených jídel, prodej trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků, lahůdek, cigaret, piva, vína a dalších nealkoholických a alkoholických nápojů, 13.4.1989 - 16.10.1992
e) je oprávněno poskytovat placené služby v oboru cestovního ruchu a veřejného stravování, 13.4.1989 - 16.10.1992
f) vyrábí a prodává masné a uzenářské výrobky, 13.4.1989 - 16.10.1992
g) pořádá kult., společ., a školící akce v zařízení společenského domu, 13.4.1989 - 16.10.1992
h) provádí výrobu a prodej minerálních lizů s doplňkem vitamínů pro hospodářská zvířata, 13.4.1989 - 16.10.1992
ch) provozuje školící zařízení pro řídící pracovníky ZPOK, 13.4.1989 - 16.10.1992
i) provádí výrobu a prodej programů pro mikropočítače a služby v oblasti využití výpočetní techniky pro organizace ZPOK, případně pro obyvatelstvo, 13.4.1989 - 16.10.1992
j) zajišťuje dopravu nákladními auty a traktory občanům i organizacím, do 31.12.1989, 13.4.1989 - 16.10.1992
k) provádí práce zemními stroji a autojeřábem občanům i organizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
l) provádí opravářské, kovářské a zámečnické práce občanům i ogranizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
m) provádí práce stavební a tesařské občanům i organizacím, 13.4.1989 - 16.10.1992
n) provádí práce vlastními mechanizačními prostředky a nářadím pro potřebu vlastní i za úplatu členům, organizacím a občanům, zapůjčuje krátkodobě vlastní nástroje, zařízení a mechanismy za úplatu svým členům a občanům, vyjma strojů pro pěstování brambor vzhledem k ochraně před háďátkem, 13.4.1989 - 16.10.1992
o) družstvo bude nakupovat zemědělské výrobky od členů a poskytovat členům a jejich rodinám i ostatním občanům, své výrobky a služby, druh těchto výrobků a služeb, čeny a podmínky stanoví představenstvo, 13.4.1989 - 16.10.1992
p) poskytuje rekondičně rehabilitační služby pro členy a obyvatelstvo. 13.4.1989 - 16.10.1992
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1988, 25.6.1987 - 13.4.1989
obchodní činnost v rozsahu: výroba a prodej teplých a studených jídel, prodej trvanlivého pečiva, cukrářských výrobků, lahůdek, cigaret, piva, vína a dalších alkoholických i nealkoholických nápojů 1.6.1987 - 13.4.1989
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1986, 17.3.1986 - 25.6.1987
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1985, 13.2.1985 - 17.3.1986
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1984, 30.3.1984 - 13.2.1985
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1983, 23.3.1983 - 30.3.1984
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1982, 3.2.1982 - 23.3.1983
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1980, 23.9.1980 - 3.2.1982
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1979, 14.5.1979 - 23.9.1980
zpracovatelská činnost v bramborárně 18.4.1978 - 23.9.1980
práce autojeřábem 18.4.1978 - 23.9.1980
zemní práce 18.4.1978 - 13.4.1989
opravářské práce 18.4.1978 - 13.4.1989
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1978, 29.3.1978 - 14.5.1979
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory - se prodlužuje doba platnosti do 31.12.1977, 2.6.1977 - 29.3.1978
nákladní autodoprava nákladním autem a traktory s platností do 30.12.1972, 9.2.1971 - 2.6.1977
kolářství, kovářství a podkovářství a stavební práce. 9.2.1971 - 18.4.1978
Socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD, 9.2.1971 - 13.4.1989

vedení firmy ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Statutární orgán ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svůj podpis. 1.1.2003
Zastupování a podpisování: Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopředseda. 13.4.1989 - 1.1.2003
Zastupovati a podpisovati za družstvo je oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. 26.4.1956 - 13.4.1989
Předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 8.7.2017
Vznik členství 5.5.2017
Vznik funkce 5.5.2017
Adresa: 8 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
místopředseda představenstva Ing. Marek Kadeřábek 8.7.2017
Vznik členství 5.5.2017
Vznik funkce 5.5.2017
Adresa: Šalounova 1937/10 , Praha 149 00
člen představenstva Jiří Dolejš 8.7.2017
Vznik členství 5.5.2017
Vznik funkce 5.5.2017
Adresa: 165 , Petrovice 262 55
člen představenstva Ing. Marcel Herout 8.7.2017
Vznik členství 5.5.2017
Vznik funkce 5.5.2017
Adresa: 100 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen představenstva Ing. Pavel Hubička 8.7.2017
Vznik členství 5.5.2017
Vznik funkce 5.5.2017
Adresa: 227 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen představenstva Ing. Milan Kakeš 8.7.2017
Vznik členství 5.5.2017
Vznik funkce 5.5.2017
Adresa: 12 , Svatý Jan 262 56
člen představenstva Miroslav Procházka 8.7.2017
Vznik členství 5.5.2017
Vznik funkce 5.5.2017
Adresa: 21 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Předseda Václav Páv 26.4.1956 - 29.7.1957
Adresa: 98 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Ladislav Víšek 26.4.1956 - 29.7.1957
Adresa: 85 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Václav Setikovský 26.4.1956 - 5.11.1962
Adresa: 33 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Marie Květová 26.4.1956 - 5.11.1962
Adresa: 123 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Alois Chmátal 29.7.1957 - 5.11.1962
Adresa: 156 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Předseda Ladislav Víšek 29.7.1957 - 5.11.1962
Adresa: 85 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Anežka Pešatová 26.4.1956 - 22.6.1964
Adresa: 10 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Jiří Polida 5.11.1962 - 22.6.1964
Adresa: Hostovnice 0 , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Dvořák 5.11.1962 - 22.6.1964
Adresa: Vletice 0 , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Josef Kubík 5.11.1962 - 8.4.1966
Adresa: Vletice 0 , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Josef Davídek 22.6.1964 - 8.4.1966
Adresa: 4 , Vletice Česká republika
Člen představenstva Josef Votlučka 5.11.1962 - 24.4.1968
Adresa: 59 , Krásná Hora 582 34
Člen představenstva František Šternberk 5.11.1962 - 24.4.1968
Adresa: Hostovnice 0 , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Josef Chýle 5.11.1962 - 24.4.1968
Adresa: Plešiště 0 , obec Hrabří Česká republika
Předseda Karel Čanda 5.11.1962 - 24.4.1968
Adresa: Hostovnice 0 , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Stanislav Čanda 8.4.1966 - 24.4.1968
Adresa: 0 Hostovnice Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Dvořák 8.4.1966 - 24.4.1968
Adresa: 8 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Stanislav Hubička 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: 42 , Krásná Hora 582 34
Člen představenstva Ladislav Chadima 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Vletice 0 , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Ladislav Kvěch 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Smrčí , obec Hrabří Česká republika
Člen představenstva Josef Holan ml. 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Plešiště 0 , obec Hrabří Česká republika
Člen představenstva Josef Pecholt 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Zhoř 0 , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Švástal 5.11.1962 - 2.5.1973
Adresa: Zhoř 0 , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Vladimír Jiránek 22.6.1964 - 2.5.1973
Adresa: 22 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva František Vokrouhlík 22.6.1964 - 2.5.1973
Adresa: 19 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Jiří Polida 24.4.1968 - 2.5.1973
Adresa: 18 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Pavel Lacina 24.4.1968 - 2.5.1973
Adresa: 7 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Antonín Duchoň 5.11.1962 - 16.5.1978
Adresa: Zhoř , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Karel Čanda 24.4.1968 - 16.5.1978
Adresa: Hostovnice 0 , obec Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva František Kužel 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 36 , Krašovice 330 13
Člen představenstva Václav Smrt 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 0 Vrbice Česká republika
Člen představenstva Jiřina Kolínová 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 0 Mokřice Česká republika
Člen představenstva Josef Hůla 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 48 , Krásná Hora 582 34
Člen představenstva Jaroslav Hůla 2.5.1973 - 16.5.1978
Adresa: 5 , Podmoky 289 04
Člen představenstva Marie Křížová 2.5.1973 - 23.9.1980
Adresa: 0 Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Jiří Hubička 24.4.1968 - 1.6.1987
Adresa: 0 Hostovnice Česká republika
Člen představenstva Josef Hošek 24.4.1968 - 1.6.1987
Adresa: 23 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva František Černý 2.5.1973 - 1.6.1987
Adresa: 0 Mrázova Česká republika
Člen představenstva Pavel Freylich 16.5.1978 - 1.6.1987
Adresa: 186 , Krásná Hora Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Pšenička 16.5.1978 - 1.6.1987
Adresa: 40 , Krásná Hora 582 34
Člen představenstva Jiřina Hájková 3.2.1982 - 1.6.1987
Adresa: 183 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Jaroslav Kubeš 3.2.1982 - 1.6.1987
Adresa: 176 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Antonín Davídek 2.5.1973 - 13.4.1989
Adresa: 0 Vletice Česká republika
Člen představenstva Zdeněk Baloun 2.5.1973 - 13.4.1989
Adresa: 36 , Krašovice 330 13
Člen představenstva Jiří Zelenka 2.5.1973 - 13.4.1989
Adresa: 8 , Podmoky 289 04
Člen představenstva Josef Kříž 23.9.1980 - 13.4.1989
Adresa: 189 , Krásná Hora na Vltavou Česká republika
Člen představenstva Jaroslav Beneš 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 8 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Stanislav Černý 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 18 , Podmoky Česká republika
Člen představenstva František Krátký 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 195 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Václava Kuželová 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 188 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Petr Polák 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 0 Podmoky Česká republika
Člen představenstva Marie Procházková 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 205 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Václav Šplíchal 1.6.1987 - 13.4.1989
Adresa: 212 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Předseda Vladimír Talaváňa 24.4.1968 - 7.12.1990
Adresa: 169 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Místopředseda Jiří Zelenka 13.4.1989 - 7.12.1990
Adresa: 8 , Podmoky 289 04
Místopředseda Vladimír Talavaňa 7.12.1990 - 16.10.1992
Adresa: 169 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Marie Hubičková 16.5.1978 - 5.10.2002
Adresa: 1 , Vrbice Česká republika
Předseda Jiří Zelenka 7.12.1990 - 5.10.2002
Adresa: 8 , Podmoky 289 04
Místopředseda Josef Bartoš 16.10.1992 - 5.10.2002
Adresa: 175 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Předseda Ing. Jiří Zelenka 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: Krásná Hora nad Vltavou , 262 56 Podmoky 8 Česká republika
Místopředseda Josef Bartoš 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: 175 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen Ing. Milan Kakeš 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: 12 , Svatý Jan 262 56
člen Ing. Pavel Hubička 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: 227 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen Miroslav Procházka 5.10.2002 - 1.1.2003
Adresa: 21 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Člen představenstva Josef Bartoš 1.1.2003 - 31.1.2003
Vznik členství 1.1.2003
Adresa: 262 56 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 175, okres Příbram, PSČ 262 56
Předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 1.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 11.5.2007
Adresa: Podmoky čp. 8 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
Člen Ing. Pavel Hubička 1.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: 262 56 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 227, okres Příbram, PSČ 262 56
Člen Ing. Milan Kakeš 1.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: 12 , Svatý Jan 262 56
Člen Miroslav Procházka 1.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: 21 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Místopředseda Josef Bartoš 31.1.2003 - 29.6.2007
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 11.5.2007
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 11.5.2007
Adresa: 262 56 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 175, okres Příbram, PSČ 262 56
člen představenstva Josef Zelenka 10.12.2004 - 29.6.2007
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: 58 , Nechvalice 264 01
člen představenstva Jiří Dolejš 10.12.2004 - 29.6.2007
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: 165 , Petrovice 262 55
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Vznik funkce 11.5.2007
Zánik funkce 4.5.2012
Adresa: 8 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
místopředseda představenstva Josef Bartoš 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Vznik funkce 11.5.2007
Zánik funkce 4.5.2012
Adresa: 175 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen představenstva Ing. Pavel Hubička 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 227 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen představenstva Ing. Milan Kakeš 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 12 , Svatý Jan 262 56
člen představenstva Miroslav Procházka 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 21 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen představenstva Josef Zelenka 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 58 , Nechvalice 264 01
člen představenstva Jiří Dolejš 29.6.2007 - 8.6.2012
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: 165 , Petrovice 262 55
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 8.6.2012 - 30.7.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: 8 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Hubička 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 227 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
místopředseda představenstva Ing. Milan Kakeš 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: 12 , Svatý Jan 262 56
člen představenstva Miroslav Procházka 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 21 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen představenstva Josef Zelenka 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 58 , Nechvalice 264 01
člen představenstva Jiří Dolejš 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Adresa: 165 , Petrovice 262 55
člen představenstva Ing. Marek Kadeřábek 8.6.2012 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: Šalounova 1937/10 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 30.7.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 4.5.2012
Vznik funkce 4.5.2012
Adresa: 8 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
předseda představenstva Ing. Jiří Zelenka 20.10.2015 - 8.7.2017
Vznik členství 4.5.2012
Zánik členství 4.5.2017
Vznik funkce 4.5.2012
Zánik funkce 4.5.2017
Adresa: 8 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen představenstva Ing. Pavel Hubička 20.10.2015 - 8.7.2017
Vznik členství 4.5.2012
Zánik členství 4.5.2017
Zánik funkce 4.5.2017
Adresa: 227 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
místopředseda představenstva Ing. Milan Kakeš 20.10.2015 - 8.7.2017
Vznik členství 4.5.2012
Zánik členství 4.5.2017
Vznik funkce 4.5.2012
Zánik funkce 4.5.2017
Adresa: 12 , Svatý Jan 262 56
člen představenstva Miroslav Procházka 20.10.2015 - 8.7.2017
Vznik členství 4.5.2012
Zánik členství 4.5.2017
Zánik funkce 4.5.2017
Adresa: 21 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen představenstva Josef Zelenka 20.10.2015 - 8.7.2017
Vznik členství 4.5.2012
Zánik členství 4.5.2017
Zánik funkce 4.5.2017
Adresa: 58 , Nechvalice 264 01
člen představenstva Jiří Dolejš 20.10.2015 - 8.7.2017
Vznik členství 4.5.2012
Zánik členství 4.5.2017
Zánik funkce 4.5.2017
Adresa: 165 , Petrovice 262 55
člen představenstva Ing. Marek Kadeřábek 20.10.2015 - 8.7.2017
Vznik členství 4.5.2012
Zánik členství 4.5.2017
Vznik funkce 4.5.2012
Zánik funkce 4.5.2017
Adresa: Šalounova 1937/10 , Praha 149 00

Dozorčí rada ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Vít Hubička 5.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Vznik funkce 9.5.2019
Adresa: 42 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Ing Vlastimil Blažek 5.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Adresa: 5. května 693 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Pavel Bláha 5.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Adresa: Olbrachtova 1050 , Sedlčany 264 01
člen dozorčí rady Marie Hubičková 5.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Adresa: 3 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Josef Mandík 5.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Adresa: 28 , Petrovice 262 55
člen dozorčí rady Pavel Votlučka 5.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Adresa: 15 , Svatý Jan 262 56
Předseda dozorčí rady Vít Hubička 1.1.2003 - 19.6.2009
Vznik členství 1.1.2003
Vznik funkce 1.1.2003
Adresa: 262 56 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 42, okres Příbram, PSČ 262 56
Člen Jaroslav Kříž 1.1.2003 - 19.6.2009
Vznik členství 1.1.2003
Adresa: 262 56 Česká republika
Krásná Hora nad Vltavou čp. 209, okres Příbram, PSČ 262 56
Člen Josef Ptáček 1.1.2003 - 19.6.2009
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 1.1.2008
Adresa: 24 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Josef Jirsa 10.12.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 11.6.2004
Adresa: 1 , Petrovice 262 55
člen dozorčí rady Pavel Škoch 10.12.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: 18 , Petrovice 262 55
člen dozorčí rady Jiří Pečený 10.12.2004 - 19.6.2009
Vznik členství 11.6.2004
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: 15 , Svatý Jan 262 56
předseda dozorčí rady Vít Hubička 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 26.3.2009
Zánik členství 26.3.2014
Vznik funkce 7.5.2009
Zánik funkce 26.3.2014
Adresa: 42 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Jaroslav Kříž 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 209 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Marie Holanová 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 2 , Petrovice 262 55
člen dozorčí rady Josef Jirsa 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 23.3.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 1 , Petrovice 262 55
člen dozorčí rady Josef Šmejkal 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 223 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Hůla 19.6.2009 - 30.7.2014
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 7.5.2014
Zánik funkce 7.5.2014
Adresa: 5 , 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Česká republika
předseda dozorčí rady Vít Hubička 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 42 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Marie Holanová 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 2 , Petrovice 262 55
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Hůla 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 5 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Josef Jirsa 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 1 , Petrovice 262 55
člen dozorčí rady Jaroslav Kříž 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 12 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Josef Šmejkal 30.7.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 8.5.2014
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 223 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
předseda dozorčí rady Vít Hubička 20.10.2015 - 5.7.2019
Vznik členství 8.5.2014
Zánik členství 8.5.2019
Vznik funkce 8.5.2014
Zánik funkce 8.5.2019
Adresa: 42 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Marie Holanová 20.10.2015 - 5.7.2019
Vznik členství 8.5.2014
Zánik členství 8.5.2019
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 2 , Petrovice 262 55
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Hůla 20.10.2015 - 5.7.2019
Vznik členství 8.5.2014
Zánik členství 8.5.2019
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 5 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Josef Jirsa 20.10.2015 - 5.7.2019
Vznik členství 8.5.2014
Zánik členství 8.5.2019
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 1 , Petrovice 262 55
člen dozorčí rady Jaroslav Kříž 20.10.2015 - 5.7.2019
Vznik členství 8.5.2014
Zánik členství 8.5.2019
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 12 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56
člen dozorčí rady Josef Šmejkal 20.10.2015 - 5.7.2019
Vznik členství 8.5.2014
Zánik členství 8.5.2019
Vznik funkce 8.5.2014
Adresa: 223 , Krásná Hora nad Vltavou 262 56

Sbírka Listin ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8020/SL 54 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora zápis z VH z 7.5.2015 Městský soud v Praze 31.12.2014 19.8.2015 21.8.2015 50
B 8020/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.10.2014 20.11.2014 59
B 8020/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.10.2014 19.11.2014 59
B 8020/SL 50 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 7.5.2014 23.7.2014 5.8.2014 9
B 8020/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 124/2014 Městský soud v Praze 27.5.2014 23.7.2014 5.8.2014 22
B 8020/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.8.2013 17.9.2013 61
B 8020/SL 47 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 4.5.2012 1.11.2012 5.11.2012 10
B 8020/SL 44 notářský zápis, účetní závěrka r. 2010,NZ 148/2011 Městský soud v Praze 30.5.2011 3.6.2011 18.8.2011 12
B 8020/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 17.8.2011 48
B 8020/SL 42 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 13.5.2009 3.7.2009 6
B 8020/SL 41 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Městský soud v Praze 13.5.2009 3.7.2009 1
B 8020/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.6.2009 5.6.2009 49
B 8020/SL 39 notářský zápis, účetní závěrka -NZ154/08, r.2007 Městský soud v Praze 2.5.2008 14.5.2008 2.9.2008 21
B 8020/SL 38 notářský zápis -NZ210/08 Městský soud v Praze 20.6.2008 15.7.2008 2.9.2008 6
B 8020/SL 37 notářský zápis -NZ144/06 Městský soud v Praze 1.6.2006 1.8.2008 2.9.2008 10
B 8020/SL 36 notářský zápis -NZ263/08 Městský soud v Praze 13.8.2008 18.8.2008 6
B 8020/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2008 30.7.2008 31.7.2008 14
B 8020/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.5.2008 2.6.2008 57
B 8020/SL 33 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 11.5.2007 8.10.2007 1
B 8020/SL 32 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 9.5.2007 8.10.2007 1
B 8020/SL 31 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.5.2007 8.10.2007 8
B 8020/SL 30 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 13.6.2007 8.10.2007 2
B 8020/SL 29 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 14.6.2007 8.10.2007 5
B 8020/SL 28 notářský zápis -NZ114/07 Městský soud v Praze 7.6.2007 8.10.2007 13
B 8020/SL 27 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.6.2007 14.6.2007 57
B 8020/SL 25 notářský zápis NZ 117/2005-rozhodnutí VH Městský soud v Praze 27.5.2005 19.7.2005 0
B 8020/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 23.6.2005 19.7.2005 0
B 8020/SL 23 ostatní -zpr.o přezk.fúze DR+představ. Městský soud v Praze 7.5.2004 11.5.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 11.6.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 21 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 30.8.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 20 notářský zápis -NZ164-165-166/04+sml.o fúzi Městský soud v Praze 20.7.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 19 ostatní -zahaj.rozvaha 1.1.04 Městský soud v Praze 1.1.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 18 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 27.12.2004 0
B 8020/SL 17 účetní závěrka r.2003+audit/B6258/ Městský soud v Praze 31.12.2003 27.12.2004 0
B 8020/SL 16 ostatní -přezkoum.návrhu sml.o fúzi Městský soud v Praze 30.4.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 15 posudek znalce č.1703/19/04 Městský soud v Praze 15.3.2004 27.12.2004 0
B 8020/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 10.8.2004 26.8.2004 0
B 8020/SL 13 ostatní - návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 7.5.2004 11.5.2004 13.5.2004 0
B 8020/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 13.5.2003 14.5.2003 0
B 8020/SL 9 posudek znalce č. 1544/132/2002 Městský soud v Praze 18.9.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 253/2002 Městský soud v Praze 16.10.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 11 podpisové vzory 5x Městský soud v Praze 27.9.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 10 notářský zápis NZ 252/2002 Městský soud v Praze 16.10.2002 17.12.2002 0
B 8020/SL 6 ostatní -zápis z výroční čl.schůze Městský soud v Praze 15.3.2002 8.8.2002 0
B 8020/SL 5 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 8.7.2002 8.8.2002 0
B 8020/SL 4 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 8.7.2002 8.8.2002 0
B 8020/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 10.6.2002 11.6.2002 0
B 8020/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.3.1996 3.11.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

IČO (identifikační číslo) 00107999
Jméno ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Sedlčany
Vznik první živnosti: 5.1.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 9

Sídlo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Živnosti a provozovny ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Živnost č. 1 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 139, Petrovice 262 55
Identifikační číslo provozovny 1000285383
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Ubytovací služby

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 16.7.2004
Provozovna č. 2
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.5.2003

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 66, Petrovice 262 55
Identifikační číslo provozovny 1000285375
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.7.2004

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.8.2004

Živnost č. 9 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 172, Krásná Hora nad Vltavou 262 56
Identifikační číslo provozovny 1000285367
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.4.2014

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 11 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 12 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 4.8.2000

Živnost č. 14 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 15 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 16 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 17 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 18 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1995
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.1995
Zánik oprávnění 21.4.2000

Živnost č. 21 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.1995
Zánik oprávnění 1.1.2003

Živnost č. 22 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní pro tahače a vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2003
Zánik oprávnění 3.8.2005
Konec oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba hnojiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Marek Kadeřábek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Zelenka
Člen statutárního orgánu Miroslav Procházka
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Hubička
Člen statutárního orgánu Jiří Dolejš
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Kakeš
Člen statutárního orgánu Ing. Marcel Herout

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

IČO: 00107999
Firma: ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Příbram
Základní územní jednotka: Krásná Hora nad Vltavou
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s nápoji
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Administrativní a kancelářské činnosti
Provozování kulturních zařízení
tracking image