Hlavní navigace

FIRMA ZÁLESÍ a.s. IČO: 00135143

ZÁLESÍ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

ZÁLESÍ a.s. (00135143) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Uherskobrodská 119, 76326 Luhačovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 1950 a je stále aktivní. ZÁLESÍ a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o ZÁLESÍ a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ZÁLESÍ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ZÁLESÍ a.s.

Soud: Krajský soud v Brně 23. 10. 1950
Spisová značka: B 4382
IČO (identifikační číslo osoby): 00135143
Jméno: ZÁLESÍ a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.7.2005
Zapsána dne: 23.10.1950
V důsledku rozdělení odštěpením přešla vyčleněná část jmění společnosti na nově vzniklou společnost ZÁLESÍ agro a.s. se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ 763 26. 1.11.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.9.2014
Společnost se sloučila se zanikající společností ZÁLUH s.r.o., se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 02050331, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 80093. V důsledku sloučení přešlo na společnost jměn í zanikající společnosti ZÁLUH s.r.o., se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 02050331, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 80093. 3.9.2014
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 31.10.2013: (1) Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti ZÁLESÍ a.s., se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 119, PSČ 763 26, IČ 00135143, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4382, ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou op rávněnou vykonávat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení 183i a násl. obchodního zákoníku, je obchodní společnost ZÁLUH s.r.o., se sídlem Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice, IČ: 02050331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80093 (dále jen „hlavní akcionář“). Na základě zjištěných skutečností a listiny přítomných akcionářů valná hromada konstatuje a osvědčuje, že hlavní akcionář je k dnešnímu dni vlastníkem: (a) 74 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (b) 136 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (c) 104 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) (d) 117 kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydaných v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), tzn. akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 128.834.000,-Kč (jedno sto dvacet osm milionů osm set třicet čtyři tisíc korun českých), což představuje 90,0528 % (devadesát celých pět set dvacet osm desetitisícin procenta) základního kapitálu společn osti ZÁLESÍ a.s., s nimiž jsou spojena hlasovací práva, a současně, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 90,621 % (devadesát celých šest set dvacet jedna tisícina procenta). (2) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti ZÁLESÍ a.s., to znamená všechny akcie vydané společností ZÁLESÍ a.s., které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přech ázejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodní ho rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. (3) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané ZÁLESÍ a.s., které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění: (a) 500,- Kč (pět set korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (b) 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (c) 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2211-20/13 ze dne 18.9.2013 vypracovaným znalcem Ing. Radoslavem Žourem, který stanovil: (i) obvyklou cenu akcie na 417,- Kč (čtyři sta sedmnáct korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (ii) obvyklou cenu akcie na 4.170,- Kč (čtyři tisíce jedno sto sedmdesát korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (iii) obvyklou cenu akcie na 41.700,- Kč (čtyřicet jeden tisíc sedm set korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Hlavní akcionář se rozhodl výši protiplnění navýšit na uvedených 500,- Kč (pět set korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun český ch), na uvedených 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a na uvedených 50.000,- Kč (padesát ti síc korun českých) za každou jednu kmenovou akcii společnosti ZÁLESÍ a.s., ve formě na jméno, vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Hlavní akcionář poskytne úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře (dále jen "úrok") oprávněným osobám, které mají nárok na vyplacení úrok u, převodem na účet bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti (30) dnů, poté, kdy oprávněná osoba písemně sdělí na adresu hlavního akcionáře informaci, na který účet má hlavní akcionář úrok poskytnout. (4) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem nám. Míru 64, Zlín, IČO: 607 32 075 vždy v pracovní pondělí a středu od 8:00 do 12:00 nebo od 13:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice. Tomuto obchodníkovi hlavní ak cionář předal před konáním mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti ZÁLESÍ a.s. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplace ní za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro předložení akcií počíná běžet, v souladu s § 183l odst. 5. obchodního zákoníku, okamžikem přechodu vlastnictví na hlavního akcionáře a je stanovena na 30 (třicet) dní. Po jejím uplynutí bude vyhlášena dodatečná lhůta dle § 183l odst. 6 a případn ě dle § 214 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po tomto předání. 14.11.2013 - 3.9.2014
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.6.2013: Valná hromada snižuje základní kapitál o částku 897.000,- Kč (osm set devadesát sedm tisíc korun českých): a) důvod snížení základního kapitálu:Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost ve stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a to 27 (dvacet sedm) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc ko run českých) a 87 (osmdesát sedm) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. Celková jmenovitá hodnota všech nabytých vlas tních akcií činí 897.000,- Kč (osm set devadesát sedm tisíc korun českých), což odpovídá podílu 0,63 % (šedesát tři setin procenta) na základním kapitálu. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou nabytých vlastních akcií ve výši 897.000,- Kč (osm set de vadesát sedm tisíc korun českých) odpovídající snížení základní kapitálu a celkovou pořizovací cenou nabytých vlastních akcií ve výši 448.500,- Kč (čtyři sta čtyřicet osm tisíc pětset korun českých) bude zúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů p o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) rozsah snížení základního kapitálu: Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že základní kapitál bude snížen ze současné výše 143,065.000,- Kč (jedno sto čtyři cet tři milionů šedesát pět tisíc korun českých) o částku 897.000,- Kč (osm set devadesát sedm tisíc korun českých), což odpovídá podílu 0,63 % (nula celá šedesát tři setiny procenta) na základním kapitálu společnosti. Základní kapitál po snížení bude čin it 142,168.000,- Kč (sto čtyřicet dva milionů sto šedesát osm tisíc korun českých). Počet akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje z počtu 535 (pět set třicet pět) kusů na 508 (pět set osm) kus ů. Počet akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se snižuje z počtu 1.513 (tisíc pět set třináct) kusů na 1.426 (tisíc čtyři sta dvacet šest) kusů. c) způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 27 (dvaceti sedmi) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a 87 (osmdesát i sedmi) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), vykazovaných v majetku společnosti v hodnotě částkou 897.000,- Kč (osm set devadesát sedm tisíc korun českých), což odpovídá hodnotě sníž ení základního kapitálu. 15.7.2013 - 16.12.2013
Usnesením valné hromady společnosti ze dne 14.06.2011: Valná hromada společnosti ZÁLESÍ a.s. snižuje základní kapitál o částku 2,608.000,-Kč: a) důvod snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost ve stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a to 48 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a 256 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité h odnotě 10.000,-Kč, a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou nabytých vlastních akcií ve výši 2,608.000,-Kč odpovídající snížení základní kapitálu a celkovou pořizovací cenou nabytých vlastních akcií ve výši 1,304.000,-Kč, tedy částka ve výši 1,304.000,-Kč, bude zúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. b) rozsah snížení základního kapitálu: Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že základní kapitál bude snížen ze současné výše 145,673.000,-Kč o částku 2,608.000,-Kč, což odpovídá podílu 1,79% na zák ladním kapitálu společnosti. Základní kapitál po snížení bude činit 143,065.000,-Kč. c) způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 48 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a 256 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč vykazovaných v majetku společnosti v hodnotě částku 2,608.000,-Kč, což odpovídá hodnotě snížení základního kapitálu. 28.7.2011 - 9.1.2012
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 15.06.2010: Valná hromada společnosti ZÁLESÍ a.s. snižuje základní kapitál o částku 11.446.000,-Kč (jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých): a) důvod snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost ve stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a to 336,00 (tři sta třiceti šesti) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) a 1.111,00 (jednoho tisíce jedno sto jedenácti) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých), a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou nabytých vlastních akcií ve výši 11.446,000,-Kč (jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu a celkovou pořizovací cenou nabytých vlastních akcií ve výši 5 .723.000,-Kč (pět milionů sedm set dvacet tři tisíc korun českých), tedy částka ve výši 5.723.000,-Kč (pět milionů sedm set dvacet tři tisíc korun českých), bude zúčtován ve prospěch ostatních kapitálových fondů po zápisu snížení základního kapitálu do ob chodního rejstříku. b) rozsah snížení základního kapitálu: Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že základní kapitál bude snížen ze současné výše 157.119.000,-Kč (jedno sto padesát sedm milionů jedno sto devatenáct tis íc korun českých) o částku 11.446.000,-Kč (jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých), což odpovídá podílu 7,28% (sedm celých dvacet osm setin procenta) na základním kapitálu společnosti. Základní kapitál po snížení bude činit 145.673.0 00,-Kč (jedno sto čtyřicet pět milionů šest set sedmdesát tři tisíc korun českých). c) způsob, jakým má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 336,00(tři sta třiceti šesti) kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) a 1.111.00 (jednoho tisíce jedno sto jedenácti) kusů vlastních akc ií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých) vykazovaných v majetku společnosti v hodnotě částku 11.446.000,-Kč (jedenáct milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých), což odpovídá hodnotě snížení základ ního kapitálu. 14.7.2010 - 23.12.2010
Společnost se sloučila se zanikající společností ZÁLESÍ ZL a.s., se sídlem v Luhačovicích, Uherskobrodská 119, IČ: 49450620, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4524 a se zanikající společností AG Zálesí a.s., s e sídlem ve Slavičíně, Luhačovská ul. 122, IČ: 25332945, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2288. V důsledku sloučení přešlo na společnost jmění zanikajících společností ZÁLESÍ ZL a.s., se sídlem v Luhačovicích , Uherskobrodská 119, IČ: 49450620, a AG Zálesí a.s., se sídlem ve Slavičíně, Luhačovská ul. 122, IČ: 25332945. 1.8.2006
ZÁLESÍ družstvo vlastníků Luhačovice změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím mimořádné členské schůze konané dne 10. června 2005. Obchodní společnost ZÁLESÍ DV a.s. se převádí z odd. Dr.XXXVI, vložka 1089 do odd. B, vložka 4382. 27.7.2005
Členská schůze 29.5.1998, 18.5.2000 schválila změnu stanov, 11.7.2000 - 27.7.2005
Členská schůze 29.5.1998 schválila změnu stanov. 7.9.1998 - 11.7.2000
Členská schůze 22.3.1996 schválila změnu stanov. 1.7.1996 - 1.7.1996
Členská schůze 22.3.1996 schválila změnu stanov. 1.7.1996 - 27.7.2005
Zapisované základní jmění: 69,207.990,-- Kč 10.1.1994 - 1.7.1996
Výše členského vkladu: 20.000,-- Kč 10.1.1994 - 1.7.1996
Zapisované základní jmění: 92,052.114,-- Kčs 2.12.1992 - 10.1.1994
Základní členský vklad: 40.000,-- Kčs 2.12.1992 - 10.1.1994
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na členské schůzi konané dne 20. listopadu 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku a podle z.č. 42/92 Sb.. 2.12.1992 - 27.7.2005
Ručení: Členové ručí za případnou ztrátu družstva svou průměrnou měsíční odměnou za výsledek práce. 25.3.1991 - 2.12.1992
Ručení: Člen je povinen ručit za případnou ztrátu družstva svou průměrnou měsíční odměnou za práci. 23.10.1950 - 25.3.1991
Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 23.10.1950 - 2.12.1992
Způsob zřízení: Družstvo vzniklo schválením Ústřední rady družstev zastoupené Okresní družstevní radou v Uherském Brodě ze dne 20. září 1950 čís. 812/50 podle zák.čís. 69/49 Sb. 23.10.1950 - 27.7.2005

Kapitál ZÁLESÍ a.s.

Základní kapitál 142 168 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.12.2013
Základní kapitál 143 065 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.1.2012  - 16.12.2013
Základní kapitál 145 673 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2010  - 9.1.2012
Základní kapitál 157 119 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2006  - 23.12.2010
Základní kapitál 83 373 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.7.2005  - 1.8.2006
Základní kapitál 25 557 042 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.7.2000  - 27.7.2005
Základní kapitál 69 207 990 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1996  - 11.7.2000

Akcie ZÁLESÍ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 508 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 426 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 104 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 117 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 508 16.12.2013  - 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 426 16.12.2013  - 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 535 9.1.2012  - 16.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 513 9.1.2012  - 16.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 583 23.12.2010  - 9.1.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 769 23.12.2010  - 9.1.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 919 1.8.2006  - 23.12.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 880 1.8.2006  - 23.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 104 1.8.2006  - 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 117 1.8.2006  - 29.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 873 27.7.2005  - 1.8.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 860 27.7.2005  - 1.8.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 539 27.7.2005  - 1.8.2006

Sídlo ZÁLESÍ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Uherskobrodská 119, Luhačovice 76326, Česká republika 27.7.2005
Adresa: 207, Biskupice , Česká republika 7.9.1998 - 27.7.2005
Adresa: Uherskobrodská 119, Luhačovice , Česká republika 2.12.1992 - 1.7.1996
Adresa: , Luhačovice, okres Zlín , Česká republika 23.10.1950 - 2.12.1992

Předmět podnikání ZÁLESÍ a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 3.9.2014
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 10.1.2012
Obráběčství 14.7.2010
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 14.7.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.7.2010
Zámečnictví, nástrojářství 14.7.2010
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 14.7.2010 - 10.1.2012
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 14.7.2010 - 3.9.2014
opravy silničních vozidel 22.8.2006
hostinská činnost 22.8.2006
kosmetické služby 22.8.2006
pedikúra, manikúra 22.8.2006
masérské, rekondiční a regenerační služby 22.8.2006
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 22.8.2006 - 14.7.2010
velkoobchod 22.8.2006 - 14.7.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 22.8.2006 - 14.7.2010
nástrojářství 22.8.2006 - 14.7.2010
kovoobráběčství 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 22.8.2006 - 14.7.2010
polygrafická výroba 22.8.2006 - 14.7.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 22.8.2006 - 14.7.2010
realitní činnost 22.8.2006 - 14.7.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 22.8.2006 - 14.7.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.8.2006 - 14.7.2010
opravy pracovních strojů 22.8.2006 - 14.7.2010
poskytování technických služeb 22.8.2006 - 14.7.2010
ubytovací služby 22.8.2006 - 14.7.2010
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 22.8.2006 - 14.7.2010
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozována vozidly do 3,5 tuny i nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 22.8.2006 - 14.7.2010
směnárenská činnost 22.8.2006 - 14.7.2010
podnikání v zemědělské výrobě, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účely zpracování a dalšího prodeje 2.12.1992
výroba nástrojů 2.12.1992 - 1.8.2006
kovoobrábění 2.12.1992 - 1.8.2006
stavba strojů s mechanickým pohonem 2.12.1992 - 1.8.2006
opravy motorových vozidel 2.12.1992 - 1.8.2006
výroba a opravy zemědělských strojů 2.12.1992 - 1.8.2006
výrobky z plastických hmot, obaly 2.12.1992 - 1.8.2006
ubytovací služby v ubytovnách 2.12.1992 - 1.8.2006
pronájem motorových vozidel 2.12.1992 - 1.8.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.12.1992 - 1.8.2006
oprava autoagregátů 2.12.1992 - 1.8.2006
silniční motorová doprava 2.12.1992 - 1.8.2006
zámečnictví 2.12.1992 - 14.7.2010
mechanizované polní práce 2.12.1992 - 14.7.2010
1/ Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě. 23.10.1950 - 2.12.1992
2/ Družstvo 23.10.1950 - 2.12.1992
a/ zpracovává zemědělské suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky, masné výrobky 23.10.1950 - 2.12.1992
b/ vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby - sušení a tvarování krmiv 23.10.1950 - 2.12.1992
c/ poskytuje práce a služby pro občany 23.10.1950 - 2.12.1992
dopravu 23.10.1950 - 2.12.1992
stánkový prodej 23.10.1950 - 2.12.1992
práce mechanismy a potažní práce 23.10.1950 - 2.12.1992
opravářskou činnost 23.10.1950 - 2.12.1992
ubytovací služby 23.10.1950 - 2.12.1992
provoz a služby ve vlastních rekreačních zařízeních 23.10.1950 - 2.12.1992
prodej v bufetech 23.10.1950 - 2.12.1992
obchodní činnost Agroslužeb pro zahrádkáře a chovatele drobného zvířectva 23.10.1950 - 2.12.1992
sedlářské práce 23.10.1950 - 2.12.1992
pořez kulatiny 23.10.1950 - 2.12.1992
výrobu a dopravu betonové směsi 23.10.1950 - 2.12.1992
stavební a řemeslnické práce 23.10.1950 - 2.12.1992
provoz mateřské školy 23.10.1950 - 2.12.1992
částečný provoz jeslí 23.10.1950 - 2.12.1992
služby ve vlastní cestovní kanceláři a hotelu Zálesí *** 23.10.1950 - 2.12.1992
propagační, písmomalířské, návrhářské a fotografické práce 23.10.1950 - 2.12.1992
d/ prodává vlastní vyrobené zboží - keramiku, potravinářské výrobky, hospodářská zvířata i drůbež, obiloviny, betonové výrobky, nakupuje obiloviny, jalovice, býky, zeleninu, ovoce, ovocné výpěstky a jiné plodiny, prodává kosmetické výrobky a drogistické zboží. 23.10.1950 - 2.12.1992
3/ Předmětem jiné hospodářské činnosti je 23.10.1950 - 2.12.1992
kovovýroba-kooperace s národními podniky při kovoobrábění a montáži součástek a upomínkových předmětů 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba z plastických hmot, lisování různých výrobků 23.10.1950 - 2.12.1992
opravy autoagregátů, dynam 23.10.1950 - 2.12.1992
renovace opravy dílů pro zemědělské stroje-traktory řady Zetor 5111 - Zetor 7045 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba trkačů 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba těles změkčovacího filtru ZFRC 380 23.10.1950 - 2.12.1992
oprava elektromagnetických ventilů EV-58, T-138 a starterů Avia 23.10.1950 - 2.12.1992
renovace a opravy dílů zemědělských strojů - servozařízení na traktory řady Zetor 5111 až Zetor 7045 23.10.1950 - 2.12.1992
běžné, celkové a generální opravy hydraulických polypových a lžícových drapáků 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba a opravy forem 23.10.1950 - 2.12.1992
výroba zonálních sušáren 23.10.1950 - 2.12.1992
činnost podnikové laboratoře 23.10.1950 - 2.12.1992
práce mechanismy a potažní práce 23.10.1950 - 2.12.1992
práce sedlářské 23.10.1950 - 2.12.1992
pořez kulatiny 23.10.1950 - 2.12.1992
stavební a řemeslnické práce 23.10.1950 - 2.12.1992
doprava nákladů pro cizí 23.10.1950 - 2.12.1992
obchodní činnosti, včetně služeb ubytovacích a stravovacích 23.10.1950 - 2.12.1992
projektová činnost 23.10.1950 - 2.12.1992

Vedení firmy ZÁLESÍ a.s.

Statutární orgán ZÁLESÍ a.s.

člen představenstva Ing. Marek Vysloužil
Ve funkci od 6.9.2013
Adresa Tyršovo nábřeží 2369, 76001 Zlín
člen představenstva Ing. Jiří Koláček
Ve funkci od 6.9.2013
Adresa Ludkovická 372, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Josef Chvíla
Ve funkci od 6.9.2013
Adresa Antonína Václavíka 341, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Karel Zicha
Ve funkci od 6.9.2013
Adresa Krátká 220, 76326 Luhačovice
člen představenstva Ing. Aleš Svízela
Ve funkci od 16.9.2020
Adresa Ludkovická 1118, 76326 Luhačovice
předseda představenstva Ing. Jaromír Semela
Ve funkci od 28.3.2017
Adresa Rolnická 1791, 68801 Uherský Brod
místopředseda představenstva Ing. Jan Vavrys
Ve funkci od 28.3.2017
Adresa Hrazanská 932, 76326 Luhačovice
člen představenstva René Uher
Ve funkci od 28.3.2017
Adresa 200, 76341 Ludkovice
člen představenstva Ing. Josef Hampl
Ve funkci od 28.3.2017
Adresa Ludkovická 373, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Aleš Svízela
Ve funkci od 6.9.2013 do 16.9.2020
Adresa Masarykova 214, 76326 Luhačovice
předseda představenstva Ing. Josef Hampl
Ve funkci od 6.9.2013 do 28.3.2017
Adresa Ludkovická 373, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Jaromír Semela
Ve funkci od 6.9.2013 do 28.3.2017
Adresa Rolnická 1791, 68801 Uherský Brod
člen představenstva Ing. Jan Vavrys
Ve funkci od 6.9.2013 do 28.3.2017
Adresa Hrazanská 932, 76326 Luhačovice
místopředseda představenstva René Uher
Ve funkci od 6.9.2013 do 28.3.2017
Adresa 200, 76341 Ludkovice
předseda představenstva Ing. Josef Hampl
Ve funkci od 6.9.2013 do 28.3.2017
Adresa Ludkovická 373, 76326 Pozlovice
místopředseda představenstva René Uher
Ve funkci od 6.9.2013 do 28.3.2017
Adresa 200, 76341 Ludkovice
člen představenstva Ing. Jan Vavrys
Ve funkci od 6.9.2013 do 28.3.2017
Adresa Hrazanská 932, 76326 Luhačovice
člen představenstva Ing. Jaromír Semela
Ve funkci od 6.9.2013 do 28.3.2017
Adresa Rolnická 1791, 68801 Uherský Brod
člen představenstva Ing. Jiří Kadlčík
Ve funkci od 6.9.2013 do 29.12.2014
Adresa Kvítkovská 312, 76361 Pohořelice
člen představenstva Ing. Karel Zicha
Ve funkci od 28.7.2011 do 6.9.2013
Adresa Krátká 220, 76326 Luhačovice
člen představenstva Ing. Aleš Svízela
Ve funkci od 28.7.2011 do 6.9.2013
Adresa Masarykova 214, 76326 Luhačovice
místopředseda představenstva René Uher
Ve funkci od 28.7.2011 do 6.9.2013
Adresa 200, 76341 Ludkovice
předseda představenstva Ing. Josef Hampl
Ve funkci od 28.7.2011 do 6.9.2013
Adresa Ludkovická 373, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Jiří Koláček
Ve funkci od 28.7.2011 do 6.9.2013
Adresa Ludkovická 372, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Josef Chvíla
Ve funkci od 28.7.2011 do 6.9.2013
Adresa A. Václavíka 341, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Jaromír Semela
Ve funkci od 28.7.2011 do 6.9.2013
Adresa Rolnická 1791, 68801 Uherský Brod
člen představenstva Ing. Jan Vavrys
Ve funkci od 28.7.2011 do 6.9.2013
Adresa Hrazanská 932, 76326 Luhačovice
člen představenstva Ing. Marek Vysloužil
Ve funkci od 28.7.2011 do 6.9.2013
Adresa Tyršovo nábřeží 2369, 76001 Zlín
člen představenstva Ing. Jiří Kadlčík
Ve funkci od 10.1.2012 do 6.9.2013
Adresa tř.Osvobození 167, 76502 Otrokovice
člen představenstva Ing. Jiří Kadlčík
Ve funkci od 28.7.2011 do 10.1.2012
Adresa Osvobození 167, 76502 Otrokovice
člen představenstva Ing. Jaromír Semela
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa Rolnická 1791, 68801 Uherský Brod
člen představenstva Ing. Karel Zicha
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa Krátká 220, 76326 Luhačovice
místopředseda představenstva René Uher
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa 200, 76341 Ludkovice
člen představenstva Ing. Jiří Koláček
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa 372, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Marek Vysloužil
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa Tyršovo nábřeží 2369, 76001 Zlín
člen představenstva Ing. Jan Vavrys
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa Hrazanská 932, 76326 Luhačovice
předseda představenstva Ing. Josef Hampl
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa Ludkovická 373, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Jiří Kadlčík
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa Osvobození 167, 76502 Otrokovice
člen představenstva Ing. Aleš Svízela
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa Masarykova 214, 76326 Luhačovice
člen představenstva Ing. Josef Chvíla
Ve funkci od 1.8.2006 do 28.7.2011
Adresa A. Václavíka 341, 76326 Pozlovice
člen představenstva Jarmila Urbancová
Ve funkci od 27.7.2005 do 1.8.2006
Adresa 168, 76341 Ludkovice
člen představenstva Ing. František Vysloužil
Ve funkci od 27.7.2005 do 1.8.2006
Adresa Tyršovo nábřeží 2369, 76001 Zlín
místopředseda představenstva Jaroslav Mikulčík
Ve funkci od 27.7.2005 do 1.8.2006
Adresa Pod Větrníkem 28, 76326 Pozlovice
člen představenstva Ing. Aleš Svízela
Ve funkci od 27.7.2005 do 1.8.2006
Adresa Masarykova 214, 76326 Luhačovice
člen představenstva Ing. Josef Hampl
Ve funkci od 27.7.2005 do 1.8.2006
Adresa Ludkovická 373, 76326 Pozlovice
předseda představenstva Ing. Karel Zicha
Ve funkci od 27.7.2005 do 1.8.2006
Adresa Krátká 220, 76326 Luhačovice
člen představenstva Ladislav Mikulec
Ve funkci od 27.7.2005 do 1.8.2006
Adresa Kladná Žilín 96, 76326 Luhačovice
člen představenstva Jaroslav Mikulčík
Ve funkci od 7.9.1998 do 27.7.2005
Adresa 28, Pozlovice
člen představenstva Ladislav Mikulec
Ve funkci od 7.9.1998 do 27.7.2005
Adresa 96, Kladná - Žilín
člen představenstva ing. František Vysloužil
Ve funkci od 7.9.1998 do 27.7.2005
Adresa Tyršovo nábř. 2369, Zlín
člen představenstva Jarmila Urbancová
Ve funkci od 7.9.1998 do 27.7.2005
Adresa 168, Ludkovice
člen představenstva ing. Josef Hampl
Ve funkci od 14.10.1998 do 27.7.2005
Adresa 373, Pozlovice
předseda ing. Karel Zicha
Ve funkci od 14.10.1998 do 27.7.2005
Adresa Krátká 220, Luhačovice
člen představenstva Ing. Aleš Svízela
Ve funkci od 16.11.1998 do 27.7.2005
Adresa Masarykova 214, Luhačovice
člen představenstva Ing. Karel Zicha
Ve funkci od 7.9.1998 do 14.10.1998
Adresa Krátká 220, Luhačavice
předseda ing. Josef Hampl
Ve funkci od 7.9.1998 do 14.10.1998
Adresa 373, Pozlovice
člen představenstva Milena Srcháčková
Ve funkci od 10.1.1994 do 7.9.1998
Adresa 77, Biskupice
předseda Jaroslav Mikulčík
Ve funkci od 10.1.1994 do 7.9.1998
Adresa 28, Pozlovice
člen představenstva Marie Kolaříková
Ve funkci od 10.1.1994 do 7.9.1998
Adresa 53, Pozlovice
člen představenstva Marie Coufalíková
Ve funkci od 10.1.1994 do 7.9.1998
Adresa Družstevní 885, Luhačovice
člen představenstva Alois Coufalík
Ve funkci od 10.1.1994 do 7.9.1998
Adresa 13, Pozlovice
člen představenstva Jarmila Urbancová
Ve funkci od 10.1.1994 do 7.9.1998
Adresa 168, Ludkovice
člen představenstva Oldřich Černocký
Ve funkci od 10.1.1994 do 7.9.1998
Adresa Hrazanská 21, Luhačovice
člen představenstva Josef Kašpárek
Ve funkci od 14.6.1994 do 7.9.1998
Adresa 27, Polichno
člen představenstva Karel Mačálík
Ve funkci od 14.6.1994 do 7.9.1998
Adresa 61, Podhradí
člen představenstva Jaroslava Studená
Ve funkci od 14.6.1994 do 7.9.1998
Adresa 57, Polichno
člen představenstva Ladislav Mikulec
Ve funkci od 1.7.1996 do 7.9.1998
Adresa 96, Kladná Žilín
člen představenstva Ladislav Mikulec
Ve funkci od 14.6.1994 do 1.7.1996
Adresa , Kladná Žilín 96
předseda ing. František Vysloužil
Ve funkci od 23.10.1950 do 10.1.1994
Adresa Tyršovo nábřeží 2369, Zlín
místopředseda ing. Aleš Svízela
Ve funkci od 5.3.1992 do 10.1.1994
Adresa Masarykova 214, Luhačovice
člen představenstva Milena Srcháčková
Ve funkci od 2.12.1992 do 10.1.1994
Adresa 77, Biskupice
člen představenstva ing. Jan Vavrys
Ve funkci od 2.12.1992 do 10.1.1994
Adresa Hrazanská 932, Luhačovice
člen představenstva ing. Karel Zicha
Ve funkci od 2.12.1992 do 10.1.1994
Adresa Krátká 220, Luhačovice
člen představenstva Marie Coufalíková
Ve funkci od 2.12.1992 do 10.1.1994
Adresa Družstevní 885, Luhačovice
člen představenstva Jaroslav Mikulčík
Ve funkci od 2.12.1992 do 10.1.1994
Adresa 28, Pozlovice
člen představenstva Alois Coufalík
Ve funkci od 2.12.1992 do 10.1.1994
Adresa 13, Pozlovice
člen představenstva Oldřich Černocký
Ve funkci od 2.12.1992 do 10.1.1994
Adresa Hrazanská 21, Luhačovice
místopředseda ing. Zdeněk Červenka
Ve funkci od 23.10.1950 do 5.3.1992
Adresa Družstevní 90, Luhačovice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ZÁLESÍ a.s.

IČO (identifikační číslo): 00135143
Jméno: ZÁLESÍ a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1976
Celkový počet živností: 44
Aktivních živností: 12

Sídlo ZÁLESÍ a.s.

Sídlo: Uherskobrodská 119, Luhačovice 76326

Živnosti ZÁLESÍ a.s.

Živnost č. 1 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 3. 2014

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 8. 2006

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 8. 2006

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 8. 2006

Živnost č. 5 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 8. 2006

Živnost č. 6 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 8. 2006

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 8. 2006

Živnost č. 8 Pedikúra, manikúra

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 8. 2006

Živnost č. 9 Kosmetické služby

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 1. 8. 2006

Živnost č. 10 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 11. 1992

Živnost č. 11 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 9. 1992

Živnost č. 12 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 9. 1992

Statutární orgán ZÁLESÍ a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Hampl
Člen statutárního orgánu: René Uher
Člen statutárního orgánu: Ing. Karel Zicha
Člen statutárního orgánu: Ing. Aleš Svízela
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Chvíla
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Koláček
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaromír Semela
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Vavrys
Člen statutárního orgánu: Ing. Marek Vysloužil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ZÁLESÍ a.s.

IČO: 00135143
Firma: ZÁLESÍ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Luhačovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1976

Sídlo ZÁLESÍ a.s.

Sídlo: Uherskobrodská 119, Luhačovice 76326

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Příprava tisku a digitálních dat
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Informační a komunikační činnosti