Hlavní navigace

FIRMA WOHNRAUM SE IČO: 01383809

WOHNRAUM SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

WOHNRAUM SE (01383809) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Zemědělská 89/17, 61300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2013 a je stále aktivní. WOHNRAUM SE má dva obory činností.

Jako zdroj dat o WOHNRAUM SE nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro WOHNRAUM SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje WOHNRAUM SE

Soud: Krajský soud v Brně 14. 2. 2013
Spisová značka: H 315
IČO (identifikační číslo osoby): 01383809
Jméno: WOHNRAUM SE
Právní forma: Evropská společnost 14.2.2013
Zapsána dne: 14.2.2013
Valná hromada společnosti WOHNRAUM SE rozhodla dne 19.10.2015 o snížení základního kapitálu takto: 1) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jednak úhrada dosud vykázané ztráty minulých let, jednak že společnost ke své činnosti základní kapitál ve stávající výši nepotřebuje; 2) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o částku 12.516.759,- Kč (dvanáct milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých), tedy ze stávajících 38.516.759,- Kč (třicet osm milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých) na novou výši 26.000.000,- Kč (dvacet šest milionů korun českých); 3) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 12.516.759,- Kč (dvanáct milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých) bude naloženo takto: (i) v částce ve výši 5.472.000,- Kč (pět milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc e korun českých) použita na úhradu ztrát společnosti účtovaných na účtu Neuhrazené ztráty minulých let, (ii) v částce ve výši 7.044.759,- Kč (sedm milionů čtyřicet čtyři tisíce sedm set padesát devět korun českých) bude vyplacena akcionářům podle poměru j menovitých hodnot jejich akcií, a to nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku; 4) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti dle ust. § 524 a násl. Zákona o přeměnách, a to takto: akcie o jmenovité hodnotě 251.400,- Kč (dvě stě padesát jedna tisíc čtyři sta korun českých), snižují svoji j menovitou hodnotu na novou výši 169.702,- Kč (jedno sto šedesát devět tisíc sedm set dva korun českých), akcie o jmenovité hodnotě 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých) snižují svoji jmeno vitou hodnotu na novou výši 11.981.788,- Kč (jedenáct milionů devět set osmdesát jedna tisíc sedm set osmdesát osm korun českých); 5) lhůta pro předložení akcií za účelem výměny za nové, s nižší jmenovitou hodnotou, se stanovuje v délce dvou měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 526 Zákona o přeměnách, představenstvu se ukládá, aby výzvu dle § 526 Zákona o přeměnách uv eřejnilo pokud možno nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.10.2015
Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.378.104,- EUR (jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto čtyři eura), v korunovém vyjádření o částku 35.499.959,- Kč (třicet pět milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set padesát devět korun českých), tedy z dosavadní výše 120.000,- EUR (jedno sto dvacet tisíc eur), v korunovém vyjádření z částky 3.016.800,- Kč (tři miliony šestnáct tisíc osm set korun českých), na novou výši 1.498.104,- EUR (jeden milion čtyři sta devadesát osm tisíc jedno sto čtyři eura), v korunovém vyjádření 38.516.759,- Kč (třicet osm milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu se nepřipouští; 16.4.2013 - 24.4.2013
b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to 8 (osmi) kusy nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v kor unovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých); 16.4.2013 - 24.4.2013
c) Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nemají stávající akcionáři přednostní právo na úpis nových akcií; 16.4.2013 - 24.4.2013
d) Akcie v rozsahu 2 (dvou) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm s et čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - Vítu Strejčkovi, dat. nar. 03.06.1970, bytem Brno - Židenice, Vojanova 4447/26, PSČ 615 00, který emisní kurs upisovaných akcií splatí v ce lém rozsahu dále popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 1.378.104,- EUR (jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto čtyři eura), v korunovém vyjádření částku 35.499.959,- Kč (třicet pět milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set padesát devět korun českých); 16.4.2013 - 24.4.2013
e) Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých); 16.4.2013 - 24.4.2013
f) Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatele, kterým je Vít Strejček, jako vlastník nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou: - nemovitosti, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č.1123, pro k.ú. Černá Pole, obec Brno, jako budova č.p. 89, v části obce Černá Pole, na pozemku p.č. 138, a pozemek p.č. 138, - bytová jednotka č. 314/2, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 4564/60054 na společných částech popsané budovy a pozemku, - bytová jednotka č.314/5, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1985/60054, na společných částech popsané budovy a pozemku, - bytová jednotka č.314/6, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1936/60054, na společných částech popsané budovy a pozemku, - bytová jednotka č.314/10, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1936/60054 na společných částech popsané budovy a pozemku, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3956 pro obec Brno, k.ú. Veveří, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, který je blíže popsán ve znaleckých posudcích č. 4817-88/13 a č. 4816-87/13, zpracovaných společností STAVEXIS, s.r.o., se sídlem na adrese Brno, Bodlákova 8, PSČ 628 00, IČ: 463 47 194, která byla pro tento účel jmenována usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 04.03.2013, č.j. 18 Nc 6093/2013-11, kterými byla hodnota předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku celkem ve výši 35.500.000,- Kč (třicet pět milionů pět set tisíc korun českých), z toho v částce ve výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů kor un českých), za nemovitosti na LV č. 1123, pro k.ú. Černá Pole, a v částce ve výši 5.500.000,- Kč (pět milionů pět set tisíc korun českých), za nemovitosti na LV č. 3956, pro k.ú. Veveří; 16.4.2013 - 24.4.2013
g) Za takto popsaný nepeněžitý vklad v hodnotě 35.500.000,- Kč (třicet pět milionů pět set tisíc korun českých), budou Společností předem určenému zájemci vydány 2 (dva) kusy nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každ é jedné ve výši 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmen ovitou hodnotou emitovaných akcií, a to ve výši 41,- Kč (čtyřicet jedna korun českých), představuje, ve smyslu ust. § 163a odst. 3 Obchodního zákoníku, příděl do rezervního fondu; 16.4.2013 - 24.4.2013
h) Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné Smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na Smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií představenstvem Společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavř ení Smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo Společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu; 16.4.2013 - 24.4.2013
i) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde bude uzavřena smlouvy o upsání akcií, je sídlo Společnosti na adrese Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno; 16.4.2013 - 24.4.2013
j) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tak, že určený zájemce předá Společnosti v jej ím sídle na adrese Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 Obchodního zákoníku o vkladu popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti, spolu s předáním nep eněžitého vkladu společnosti. 16.4.2013 - 24.4.2013

Kapitál WOHNRAUM SE

Základní kapitál 26 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.4.2016
Základní kapitál 38 516 759 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.4.2013  - 11.4.2016
Základní kapitál 3 016 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.2.2013  - 24.4.2013

Akcie WOHNRAUM SE

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 169 702 Kč 12 11.4.2016
Kmenové akcie na jméno 11 981 788 Kč 2 11.4.2016
Kmenové akcie na jméno 17 749 979 Kč 2 22.10.2015  - 11.4.2016
Akcie na majitele 17 749 979 Kč 2 24.4.2013  - 22.10.2015
Kmenové akcie na jméno 251 400 Kč 12 14.2.2013  - 11.4.2016

Sídlo WOHNRAUM SE

Platnost údajů od - do
Adresa: Zemědělská 89/17, Brno 61300, Česká republika 11.4.2016

Předmět podnikání WOHNRAUM SE

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.2.2013

Vedení firmy WOHNRAUM SE

Statutární orgán WOHNRAUM SE

člen představenstva Vít Strejček
Ve funkci od 12.10.2022
Adresa Vojanova 4447/26, 61500 Brno
člen představenstva Michal Strejček
Ve funkci od 12.10.2022
Adresa Plástky 517/3, 66431 Lelekovice
člen představenstva Michal Strejček
Ve funkci od 11.4.2016 do 12.10.2022
Adresa Plástky 517/3, 66431 Lelekovice
člen představenstva Vít Strejček
Ve funkci od 11.4.2016 do 12.10.2022
Adresa Vojanova 4447/26, 61500 Brno
člen představenstva Michal Strejček
Ve funkci od 22.10.2015 do 11.4.2016
Adresa Plástky 517/3, 66431 Lelekovice
člen představenstva Vít Strejček
Ve funkci od 22.10.2015 do 11.4.2016
Adresa Vojanova 4447/26, 61500 Brno
člen představenstva Michal Strejček
Ve funkci od 22.10.2015 do 11.4.2016
Adresa Plástky 517/3, 66431 Lelekovice
člen představenstva Vít Strejček
Ve funkci od 22.10.2015 do 11.4.2016
Adresa Vojanova 4447/26, 61500 Brno
člen představenstva Vít Strejček
Ve funkci od 14.2.2013 do 22.10.2015
Adresa Vojanova 4447/26, 61500 Brno
člen představenstva Michal Strejček
Ve funkci od 14.2.2013 do 22.10.2015
Adresa Plástky 517/3, 66431 Lelekovice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje WOHNRAUM SE

IČO (identifikační číslo): 01383809
Jméno: WOHNRAUM SE
Právní forma podnikání: Evropská společnost
Vznik první živnosti: 14. 2. 2013
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo WOHNRAUM SE

Sídlo: Zemědělská 89/17, Brno 61300

Živnosti WOHNRAUM SE

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 2. 2013

Statutární orgán WOHNRAUM SE

Člen statutárního orgánu: Michal Strejček
Člen statutárního orgánu: Mag.rer.soc.oec. Vít Strejček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje WOHNRAUM SE

IČO: 01383809
Firma: WOHNRAUM SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-sever
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 14. 2. 2013

Sídlo WOHNRAUM SE

Sídlo: Zemědělská 89/17, Brno 61300

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí