Firma WOHNRAUM SE IČO 01383809


WOHNRAUM SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

WOHNRAUM SE (01383809) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Zemědělská 89, 613 00 Brno Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2013 a je stále aktivní. WOHNRAUM SE nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o WOHNRAUM SE nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o WOHNRAUM SE na Justice.cz
Detailní informace o WOHNRAUM SE na rzp.cz

Výpis dat pro WOHNRAUM SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje WOHNRAUM SE

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka H 315
IČO (identifikační číslo osoby) 01383809
Jméno WOHNRAUM SE
Právní forma podnikání Evropská společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 14.2.2013
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.10.2015
Valná hromada společnosti WOHNRAUM SE rozhodla dne 19.10.2015 o snížení základního kapitálu takto:1) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je jednak úhrada dosud vykázané ztráty minulých let, jednak že společnost ke své činnosti základní kapitál ve stávající výši nepotřebuje; 2) rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje o částku 12.516.759,- Kč (dvanáct milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých), tedy ze stávajících 38.516.759,- Kč (třicet osm milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých) na novou výši 26.000.000,- Kč (dvacet šest milionů korun českých); 3) s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 12.516.759,- Kč (dvanáct milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých) bude naloženo takto: (i) v částce ve výši 5.472.000,- Kč (pět milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých) použita na úhradu ztrát společnosti účtovaných na účtu Neuhrazené ztráty minulých let, (ii) v částce ve výši 7.044.759,- Kč (sedm milionů čtyřicet čtyři tisíce sedm set padesát devět korun českých) bude vyplacena akcionářům podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, a to nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku; 4) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti dle ust. § 524 a násl. Zákona o přeměnách, a to takto: akcie o jmenovité hodnotě 251.400,- Kč (dvě stě padesát jedna tisíc čtyři sta korun českých), snižují svoji jmenovitou hodnotu na novou výši 169.702,- Kč (jedno sto šedesát devět tisíc sedm set dva korun českých), akcie o jmenovité hodnotě 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých) snižují svoji jmenovitou hodnotu na novou výši 11.981.788,- Kč (jedenáct milionů devět set osmdesát jedna tisíc sedm set osmdesát osm korun českých); 5) lhůta pro předložení akcií za účelem výměny za nové, s nižší jmenovitou hodnotou, se stanovuje v délce dvou měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 526 Zákona o přeměnách, představenstvu se ukládá, aby výzvu dle § 526 Zákona o přeměnách uveřejnilo pokud možno nejpozději do 1 měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.10.2015
Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 1.378.104,- EUR (jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto čtyři eura), v korunovém vyjádření o částku 35.499.959,- Kč (třicet pět milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set padesát devět korun českých), tedy z dosavadní výše 120.000,- EUR (jedno sto dvacet tisíc eur), v korunovém vyjádření z částky 3.016.800,- Kč (tři miliony šestnáct tisíc osm set korun českých), na novou výši 1.498.104,- EUR (jeden milion čtyři sta devadesát osm tisíc jedno sto čtyři eura), v korunovém vyjádření 38.516.759,- Kč (třicet osm milionů pět set šestnáct tisíc sedm set padesát devět korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 16.4.2013 - 24.4.2013
b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to 8 (osmi) kusy nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých); 16.4.2013 - 24.4.2013
c) Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nemají stávající akcionáři přednostní právo na úpis nových akcií; 16.4.2013 - 24.4.2013
d) Akcie v rozsahu 2 (dvou) kusů nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci – Vítu Strejčkovi, dat. nar. 03.06.1970, bytem Brno - Židenice, Vojanova 4447/26, PSČ 615 00, který emisní kurs upisovaných akcií splatí v celém rozsahu dále popsaným nepeněžitým vkladem. Celková jmenovitá hodnota akcií činí 1.378.104,- EUR (jeden milion tři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto čtyři eura), v korunovém vyjádření částku 35.499.959,- Kč (třicet pět milionů čtyři sta devadesát devět tisíc devět set padesát devět korun českých); 16.4.2013 - 24.4.2013
e) Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie činí 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých); 16.4.2013 - 24.4.2013
f) Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatele, kterým je Vít Strejček, jako vlastník nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou: - nemovitosti, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č.1123, pro k.ú. Černá Pole, obec Brno, jako budova č.p. 89, v části obce Černá Pole, na pozemku p.č. 138, a pozemek p.č. 138, - bytová jednotka č. 314/2, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 4564/60054 na společných částech popsané budovy a pozemku, - bytová jednotka č.314/5, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1985/60054, na společných částech popsané budovy a pozemku, - bytová jednotka č.314/6, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1936/60054, na společných částech popsané budovy a pozemku, - bytová jednotka č.314/10, umístěná v budově č.p. 314, v části obce Veveří, na pozemku p.č. 495, včetně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1936/60054 na společných částech popsané budovy a pozemku, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3956 pro obec Brno, k.ú. Veveří, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-město, který je blíže popsán ve znaleckých posudcích č. 4817-88/13 a č. 4816-87/13, zpracovaných společností STAVEXIS, s.r.o., se sídlem na adrese Brno, Bodlákova 8, PSČ 628 00, IČ: 463 47 194, která byla pro tento účel jmenována usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 04.03.2013, č.j. 18 Nc 6093/2013-11, kterými byla hodnota předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku celkem ve výši 35.500.000,- Kč (třicet pět milionů pět set tisíc korun českých), z toho v částce ve výši 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých), za nemovitosti na LV č. 1123, pro k.ú. Černá Pole, a v částce ve výši 5.500.000,- Kč (pět milionů pět set tisíc korun českých), za nemovitosti na LV č. 3956, pro k.ú. Veveří; 16.4.2013 - 24.4.2013
g) Za takto popsaný nepeněžitý vklad v hodnotě 35.500.000,- Kč (třicet pět milionů pět set tisíc korun českých), budou Společností předem určenému zájemci vydány 2 (dva) kusy nových kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné ve výši 689.052,- EUR (šest set osmdesát devět tisíc padesát dva euro), v korunovém vyjádření 17.749.979,- Kč (sedmnáct milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou emitovaných akcií, a to ve výši 41,- Kč (čtyřicet jedna korun českých), představuje, ve smyslu ust. § 163a odst. 3 Obchodního zákoníku, příděl do rezervního fondu; 16.4.2013 - 24.4.2013
h) Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné Smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na Smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií představenstvem Společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo Společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu; 16.4.2013 - 24.4.2013
i) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde bude uzavřena smlouvy o upsání akcií, je sídlo Společnosti na adrese Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno; 16.4.2013 - 24.4.2013
j) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tak, že určený zájemce předá Společnosti v jejím sídle na adrese Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 Obchodního zákoníku o vkladu popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti, spolu s předáním nepeněžitého vkladu společnosti. 16.4.2013 - 24.4.2013

Kapitál WOHNRAUM SE

zakladni jmění 26 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.4.2016
zakladni jmění 38 516 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.4.2013 - 11.4.2016
zakladni jmění 3 016 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.2.2013 - 24.4.2013

Sídlo WOHNRAUM SE

Platnost údajů od - do
Adresa Zemědělská 89 , 613 00 Brno Česká republika
Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno
11.4.2016
Adresa Zemědělská 89 , 613 00 Brno Česká republika
Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno
22.10.2015 - 11.4.2016
Adresa Zemědělská 89 , 613 00 Brno Česká republika
Zemědělská 89/17, Černá Pole, 613 00 Brno
14.2.2013 - 22.10.2015

Předmět podnikání WOHNRAUM SE

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.2.2013

Předmět činnosti WOHNRAUM SE

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 14.2.2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 14.2.2013

vedení firmy WOHNRAUM SE

Statutární orgán WOHNRAUM SE

Platnost údajů od - do
člen představenstva Vít Strejček 11.4.2016
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Vojanova 4447 , 615 00 Brno Česká republika
Vojanova 4447/26, Židenice, 615 00 Brno
člen představenstva Michal Strejček 11.4.2016
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Plástky 517 , 664 31 Lelekovice Česká republika
Plástky 517/3, 664 31 Lelekovice
člen představenstva Vít Strejček 14.2.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Vojanova 4447 , 615 00 Brno Česká republika
Vojanova 4447/26, Židenice, 615 00 Brno
člen představenstva Michal Strejček 14.2.2013 - 22.10.2015
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Plástky 517 , 664 31 Lelekovice Česká republika
Plástky 517/3, 664 31 Lelekovice
člen představenstva Vít Strejček 22.10.2015 - 11.4.2016
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Vojanova 4447 , 615 00 Brno Česká republika
Vojanova 4447/26, Židenice, 615 00 Brno
člen představenstva Michal Strejček 22.10.2015 - 11.4.2016
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Plástky 517 , 664 31 Lelekovice Česká republika
Plástky 517/3, 664 31 Lelekovice

Dozorčí rada WOHNRAUM SE

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marta Částková 11.4.2016
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: U Leskavy 737 , 625 00 Brno Česká republika
U Leskavy 737/24, Starý Lískovec, 625 00 Brno
člen dozorčí rady Marta Částková 14.2.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Na Návsi 63 , 692 01 Pavlov Česká republika
Na Návsi 63, 692 01 Pavlov
člen dozorčí rady Marta Částková 25.7.2014 - 22.10.2015
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: U Leskavy 737 , 625 00 Brno Česká republika
U Leskavy 737/24, Starý Lískovec, 625 00 Brno
člen dozorčí rady Marta Částková 22.10.2015 - 11.4.2016
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: U Leskavy 737 , 625 00 Brno Česká republika
U Leskavy 737/24, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Sbírka Listin WOHNRAUM SE

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
H 315/SL 9 notářský zápis [NZ 1229/2014] rozhodnutí řádné VH, stanovy Krajský soud v Brně 7.8.2014 21.10.2015 23.10.2015 24
H 315/SL 10 notářský zápis [NZ 1245/2015] rozhodnutí řádné VH Krajský soud v Brně 19.10.2015 21.10.2015 23.10.2015 6
H 315/SL 8 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 28.3.2015 10.6.2015 11.6.2015 6
H 315/SL 7 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 28.3.2015 10.6.2015 11.6.2015 2
H 315/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.4.2013 23.4.2013 29.4.2013 16
H 315/SL 4 posudek znalce č. 4817 - 88/13 Krajský soud v Brně 5.4.2013 11.4.2013 17.4.2013 33
H 315/SL 3 posudek znalce č. 4816 - 87/13 Krajský soud v Brně 5.4.2013 11.4.2013 17.4.2013 33
H 315/SL 2 notářský zápis rozhod. mim. VH, NZ 396/2013 Krajský soud v Brně 10.4.2013 11.4.2013 17.4.2013 16
H 315/SL 1 notářský zápis zakl. smlouva, NZ 19/2013 Krajský soud v Brně 7.1.2013 29.1.2013 18.2.2013 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje WOHNRAUM SE

IČO (identifikační číslo) 01383809
Jméno WOHNRAUM SE
Právní forma podnikání Evropská společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 14.2.2013
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo WOHNRAUM SE

Živnosti a provozovny WOHNRAUM SE

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.2013

Statutární orgán WOHNRAUM SE

Člen statutárního orgánu Michal Strejček
Člen statutárního orgánu Mag.rer.soc.oec. Vít Strejček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje WOHNRAUM SE

IČO: 01383809
Firma: WOHNRAUM SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-sever
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 14.2.2013

Sídlo WOHNRAUM SE

Sídlo: Zemědělská 89/17, Brno 613 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti v oblasti nemovitostí
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image