Firma WALTER a.s. IČO 00010561


WALTER a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

WALTER a.s. (00010561) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 180, 150 00 Praha Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 1. 1991 a je stále aktivní. WALTER a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o WALTER a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o WALTER a.s. na Justice.cz
Detailní informace o WALTER a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro WALTER a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje WALTER a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 445
IČO (identifikační číslo osoby) 00010561
Jméno WALTER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 2.1.1991
Počet členů statutárního orgánu: 1 7.5.2014
Počet členů správní rady: 1 7.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.5.2014
Společnost WALTER a.s., Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07, identifikační číslo 000 10 561, se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností Pembroke Radlice a.s., Praha 2 - Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, identifikační číslo 274 07 411. V důsledku fúze sloučením společností WALTER a.s. a Pembroke Radlice a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Pembroke Radlice a.s. na nástupnickou společnost WALTER a.s. 11.1.2013
Společnost WALTER a.s. byla sloučena se zanikající společností Tark s.r.o., se sídlem Praha 5, Jinonice, Jinonická 329, PSČ 150 07, IČ: 25790 056 azanikající společností Pembroke Holdings, s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Svobodova 1961/1, PSČ 128 00, IČ: 27380939.Na společnost WALTER a.s. přešlo jmění, včetně práv apovinností zpracovněprávních vztahů zanikajících společností Tark s.r.o. aPembroke Holdings, s.r.o. 1.11.2009
Řádná valná hromada společnosti přijala dne 30. září 2008 toto usnesení:Řádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?) o přechodu všech ostatních akcií společnosti WALTER a.s., tj. akcií společnosti ve vlastnictví všech ostatních akcionářů společnosti WALTER a.s., na společnost Tark s.r.o., se sídlem Praha 5, Jinonice, Jinonická 329, PSČ 15007, IČ: 25790056, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 70471, jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Tark s.r.o. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena a osvědčena opisem seznamu všech akcionářů společnosti ke dni 27. května 2008.Z tohoto dokladu vyplývá, že společnost Tark s.r.o. je vlastníkem 2 584 117 kusů kmenových akcií společnosti WALTER a.s. na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč a 531 924 kusů prioritních akcií společnosti WALTER a.s. na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,49 % základního kapitálu Společnosti.Z těchto dokladů dále vyplývá, že společnost Tark s.r.o. je vlastníkem akcií společnosti WALTER a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti WALTER a.s., a společnost Tark s.r.o. je tedy hlavním akcionářem společnosti WALTER a.s.Společnost Tark s.r.o. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti WALTER a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen ?Oprávněná osoba?) protiplnění za akcie společnosti ve výši 199,- Kč za jednu akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč.Hlavní akcionář určil výši protiplnění na základě ocenění čistého obchodního majetku společnosti s použitím majetkového způsobu ocenění metodou likvidační hodnoty. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2008/239/77 vyhotoveným znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ: 25109197, dne 22. srpna 2008. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení §183i a násl. obchodního zákoníku.Představenstvo společnosti WALTER a.s. posoudilo výši protiplnění stanovenou hlavním akcionářem za akcie společnosti s péčí řádného hospodáře na základě relevantních ekonomických údajů o Společnosti, a to včetně zohlednění hospodářského plánu společnosti. Představenstvo na základě výše zmíněného interního posouzení hodnoty akcií společnosti dospělo k závěru, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 obchodního zákoníku.Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude v souladu s § 183m odst. 3 obc 6.10.2008 - 19.2.2009
Společnost WALTER a.s. převedla část podniku WALTER a.s., označenou jako "WALTER ENGINES", tvořící samostatnou organizační složku vyčleněnou na základě interní Organizační směrnice vkladatele č. INF-4002 ze dne 30.9.2004, která je schopná komplexně zajišťovat vývoj, výrobu aúdržbu turbovrtulových motorů avýrobu dílů apdsestav na zakázku zejména pro letecký průmysl, kterou tvoří soubor hmotných, jakož iosobních anehmotných složek podnikání, kněmuž náleží věci, práva ajiné majetkové hodnoty, které slouží kprovozování uvedené části podniku vkladatele nebo vzhledem ke své povaze mají ktomuto účelu sloužit ajejichž součástí jsou zejména Majetek, Závazky aZaměstnanci, vkladem do základního kapitálu akciové společnosti WALTER ENGINES a.s., se sídlem Jinonická 329, Praha 5, PSČ 150 07, IČ 27180417, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze oddíl B, vložka 9567, na základě smlouvy oúpisu akcií ze dne 28.4.2005 asmlouvy ovkladu části podniku ze dne 30.4.2005. 1.8.2005
Společnost WALTER a.s. převedla část podniku WALTER a.s., označenou jako "WALTER MEDICA", tvořící samostatnou organizační složku vyčleněnou na základě interní Organizační směrnice vkladatele č. INF-4002 ze dne 30.9.2004, která je schopná komplexně zajišťovat vývoj, konstrukční, technologickou avýrobní dokumentaci, prototypovou výrobu, výrobu operačního instrumentářia, prodej aservis zdravotnických prostředků (implantátů) azdravotnických prostředků na zakázku, kteoru tvoří soubor hmotných, jakož iosobních anehmotných složek podnikání, kněmuž náleží věci, práva ajiné majetkové hodnoty, které slouží kprovozování uvedené části podniku vkaldatele nebo vzhledem ke své povaze mají ktomuto účelu sloužit ajejichž součástí jsou zejména Majetek, Závazky aZaměstnanci, vkladem do základního kapitálu akciové společnosti WALTER MEDICA a.s., se sídlem Jinonická 329, Praha 5, PSČ 150 07, IČ 27172538, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze oddíl B, vložka 9500, na základě smlouvy oúpisu akcií ze dne 28.4.2005 asmlouvy ovkladu části podniku ze dne 30.4.2005. 25.7.2005
Valná hromada společnosti WALTER a.s. konaná dne 5. září 2002rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadníhodnoty 3 163 689 000,-Kč (slovy: tři miliardy sto šedesát třimiliony šest set osmdesát devět tisíc korun českých) na hodnotu632 737 800,-Kč (slovy: šest set třicet dva miliony sedm settřicet sedm tisíc osm set korun českých) tedy o2 530 951 200,-Kč (slovy: dvě miliardy pět set třicet milionůdevět set padesát jeden tisíc dvě stě korun) za účelem úhradyztrát minulých období. Snížení základního kapitálu se provedesnížením jmenovité hodnoty akcií všech akcionářů. Akcionářipředloží akcie za účelem vyznačí jejich nižší jmenovité hodnotyna 200,- Kč ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvypředstavenstva společnosti k předložení akcií. Představenstvo jepovinno vyzvat akcionáře nejpozději do 30 dnů ode dne, kdyrozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu do obchodníhorejstříku nabude právní moci. 6.1.2003
Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost Motorlet, a.s. byla založena jednorázověna základě rozhodnutí představenstva zakladatele společnostiAERO, akciová společnost ze dne 19.12.1990, kterým byloustanoveno složení představenstva, dozorčí rady, jmenovánrevizor účtů, byl schválen zakladatelský plán a stanovy. 18.12.2002
Mimořádná valná hromada společnosti WALTER a.s., která se konaladne 19. prosince 2000 přijala následující usnesení o zvýšenízákladního jmění :1. Důvody zvýšení základního jměníDůvodem zvýšení základního jmění je potřeba nového provozníhokapitálu,zlepšení struktury pasiv společnosti a provedenírestrukturalizace společnosti ve smyslu usnesení vlády ČRč.485/2000 ze dne 15. května 2000.2. Způsob a rozsah zvýšení základního jmění,druh,podoba,forma,počet a jmenovitá hodnota nových akcií(a) Zvyšuje se základní jmění společnosti z 1280129000.- Kčnejméně o 1883525000.- Kč na nejméně 3163654000,- Kč a nejvýše o2998654000,- Kč na nejvýše 4278783000,- Kč a to upsáním :(i) nejméně 1550569 ks a nejvýše 2665698 ks nových kmenovýchakcií, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, ve formě na jméno, vlistinné podobě, a(ii) 332956 ks nových prioritních akcií, každá o jmenovitéhodnotě 1000,- Kč, ve formě na jméno, v listinné podobě (novékmenové a prioritní akcie dále jen " Akcie").b) Část akcií a to nejméně ve výši 165000 ks nových kmenovýchakcií společnosti a nejvýše ve výši 1280129 ks nových kmenovýchakcií (dále jen "První část Akcií") bude upsána peněžitýmivklady při zachování přednostního práva současných akcionářůspolečnosti a to následujícím způsobem : V rámci úpisu První části Akcií budou oprávněni upsat Prvníčást Akcií pouze akcionáři, kteří budou zapsáni v seznamuakcionářů společnosti k rozhodnému dni ( dále jen "Oprávněnéosoby ") a to s využitím přednostního práva v poměru, v jakém sejejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti.každá Oprávněná osoba má právo na upsání jednoho kusu Prvníčásti Akcií připadající na každou dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1000,- Kč. lhůta pro úpis (dále jen "Lhůta proúpis") bude trvat osmnáct kalendářních dnů a začne běžet třicátýdtuhý kalendářní den následující po dni odeslání oznámeníakcionářům společnosti ve smyslu ustanovení § 204 a odst. 2obchod.zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního právabude jeden kalendářní den před prvním dnem Lhůty pro úpis.osoby, které upíší v rámci úpisu První části Akcií budou povinnysplatit 30% peněžitého vkladu do pěti pracovních dnů ode dneúpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č.5004119001/2600 vedený u Citibank, a.s.(dále jen Účet") a 70%peněžitého vkladu nejpozději do jednoho roku ode dne úpisupřevodem na Účet.Akcie, jež tvoří první část Akcií a nebudou upsány s využitímpřednostního práva ve Lhůtě pro úpis,nebudou poskytnuty kdalšímu upisování.c) Část Akcií v celkové výši 1385569 ks nových kmenových akciíspolečnosti a 332956 ks nových prioritních akcií společnosti(dále jen "Druhá část Akcií") bude upsána nepeněžitými vkladypředem určenými zájemci, kterými budou společnost AERO HOLDINGa.s., se sídlem Praha 9,Beranových 130, IČO :00002127 ( dále jen"AERO HOLDING") a Konsolidační banka Praha,s.p.ú., se sídlemPraha 7,Janovského 438/2, IČO:48118672( dále jen "KONSOLIDAČNÍBANKA") a 4.6.2001 - 5.10.2001
Mimořádná valná hromada společnosti WALTER a.s., která se konaladne 19. prosince 2000 přijala následující usnesení o zvýšenízákladního jmění :1. Důvody zvýšení základního jměníDůvodem zvýšení základního jmění je potřeba nového provozníhokapitálu,zlepšení struktury pasiv společnosti a provedenírestrukturalizace společnosti ve smyslu usnesení vlády ČRč.485/2000 ze dne 15. května 2000.2. Způsob a rozsah zvýšení základního jmění, podoba, forma,počet a jmenovitá hodnota nových akcií(a) Zvyšuje se základní jmění společnosti z 1280129000.- Kčnejméně o 1883525000.- Kč na nejméně 3163654000,- Kč a nejvýše o2998654000,- Kč na nejvýše 4278783000,- Kč a to upsáním :(i) nejméně 1550569 ks o nejvýše 2665698 ks nových kmenovýchakcií, každá o jmenovité hodnotě 1000,- Kč, ve formě na jméno, vlistinné podobě, a(ii) 332956 ks nových prioritních akcií, každá o jmenovitéhodnotě 1000,- Kč, ve formě na jméno, v listinné podobě (novékmenové a prioritní akcie dále jen " Akcie").b) Část akcií a to nejméně ve výši 165000 ks nových kmenovýchakcií společnosti a nejvýše ve výši 1280129 ks nových kmenovýchakcií (dále jen "První část Akcií") bude upsána peněžitýmivklady při zachování přednostního práva současných akcionářůspolečnosti a to následujícím způsobem : V rámci úpisu První části Akcií budou oprávněni upsat Prvníčást Akcií pouze akcionáři, kteří budou zapsáni v seznamuakcionářů společnosti k rozhodnému dni ( dále jen "Oprávněnéosoby ") a to s využitím přednostního práva v poměru, v jakém sejejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění společnosti.každá Oprávněná osoba má právo na upsání jednoho kusu Prvníčásti Akcií připadající na každou dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1000,- Kč. lhůta pro úpis (dále jen "Lhůta proúpis") bude trvat osmnáct kalendářních dnů a začne běžet třicátýdtuhý kalendářní den následující po dni odeslání oznámeníakcionářům společnosti ve smyslu ustanovení § 204 a odst. 2obchod.zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního právabude jeden kalendářní den před prvním dnem Lhůty pro úpis.osoby, které upíší v rámci úpisu První části Akcií budou povinnysplatit 30% peněžitého vkladu do pěti pracovních dnů ode dneúpisu a to bankovním převodem na bankovní účet společnosti č.500419001/2600 vedený u Citibank, a.s.(dále jen Účet") a 70%peněžitého vkladu nejpozději do jednoho roku ode dne úpisupřevodem na Účet.Akcie, jež tvoří první část Akcií a nebudou upsány s využitímpřednostního práva ve Lhůtě pro úpis,nebudou poskytnuty kdalšímu upisování.c) Část Akcií v celkové výši 1385569 ks nových kmenových akciíspolečnosti a 332956 ks nových prioritních akcií společnosti(dále jen "Druhá část Akcií") bude upsána nepeněžitými vkladypředem určenými zájemci, kterými budou společnost AERO HOLDINGa.s., se sídlem Praha 9,beranových 130, IČO :00002127 ( dále jen"AERO HOLDING") a Konsolidační banka Praha,s.p.ú., se sídlemPraha 7,Janovského 438/2, IČO:48118672( dále jen "KONSOLIDAČNÍBANKA") a to 21.5.2001 - 4.6.2001
Valná hromada dne 28.6.1996 rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti emisí prioritních akcií ve výši nejméně o150000000,- Kč a nejvíce o 450000000,- Kč. 26.3.1997
Změna stanov ze dne 9.3.1995. 12.7.1995
Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost Motorlet, a.s. byla založena jednorázověna základě rozhodnutí představenstva zakladatele společnostiAERO, akciová společnost ze dne 19.12.1990, kterým byloustanoveno složení představenstva, dozorčí rady, jmenovánrevizor účtů, byl schválen zakladatelský plán a stanovy,ze 100 % upsaného akciového kapitálu bylo splaceno více než30 %, přičemž se jedná o nepeněžité plnění předběžně oceněnéznalcem z oboru ekonomika a stavebnictví ing. Jiřím Matějovským,bytem Praha 5, Zborovská 506/48. 2.1.1991 - 18.12.2002
Revizor účtů:ing. František Vostřák, bytem Praha 5, Machatého 679 2.1.1991 - 12.7.1995
Ředitel společnosti:ing. Josef Krča, bytem Praha 10, Chmelová 2895 2.1.1991 - 9.11.1994
Předmět činnosti je v souladu se schvalovacím výměrem MZ ČRč.j. 015/91 a 016/91 z 14.1.1991. 2.1.1991 - 22.9.1993

Kapitál WALTER a.s.

zakladni jmění 5 272 820 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2009
zakladni jmění 632 738 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.4.2003 - 1.11.2009
zakladni jmění 3 163 690 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.2001 - 2.4.2003
zakladni jmění 1 280 130 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.1997 - 5.10.2001
zakladni jmění 1 033 510 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.9.1994 - 30.6.1997
zakladni jmění 763 518 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.1.1991 - 26.9.1994

Sídlo WALTER a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Radlická 180 , 150 00 Praha Česká republika
Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha
29.1.2013
Adresa Jinonická 329 , 150 07 Praha 5 - Jinonice Česká republika
Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329, PSČ 15007
1.11.2009 - 29.1.2013
Adresa Jinonická 329 , Praha 5 - Jinonice Česká republika
Praha 5 - Jinonice, Jinonická 329
12.7.1995 - 1.11.2009
Adresa Jinonická 329 , Praha 5-Jinonice Česká republika
Praha 5-Jinonice, Jinonická 329
2.1.1991 - 12.7.1995

Předmět podnikání WALTER a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.11.2009
vodoinstalatérství, topenářství 17.2.2006
inženýrská činnost vinvestiční výstavbě 17.2.2006 - 1.11.2009
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 17.2.2006 - 1.11.2009
výroba, instalace aopravy elektrických strojů apřístrojů 17.2.2006 - 1.11.2009
činnost technických poradců voblasti ekologie 17.2.2006 - 1.11.2009
nakládání sodpady ( vyjma nebezpečných) 17.2.2006 - 1.11.2009
realitní činnost 17.2.2006 - 1.11.2009
poskytování služeb voblasti bezpečnosti aochrany zdraví při práci 17.2.2006 - 19.2.2009
pronájem apůjčování věcí movitých 18.5.2004 - 1.11.2009
pronájem nemovitostí, bytových anebytových prostor aposkytování základních služeb spronájmem spojených 18.5.2004 - 1.11.2009
ubytovací služby 18.5.2004 - 19.2.2009
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, modifikace akonstrukční změny letadel, jejich součástí avýrobků letecké techniky 18.5.2004 - 17.2.2006
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd 18.5.2004 - 17.2.2006
činnost technických poradců voblasti řízení jakosti 18.5.2004 - 17.2.2006
výroba sportovních potřeb 18.5.2004 - 17.2.2006
výroba strojů azařízení pro využití mechanické energie motorů aturbin 18.5.2004 - 17.2.2006
zpracování dat, služby databank, správa sítí 18.5.2004 - 17.2.2006
galvanizérství 18.5.2004 - 17.2.2006
kovoobráběčství 18.5.2004 - 17.2.2006
nástrojářství 18.5.2004 - 17.2.2006
povrchové úpravy asvařování kovů 18.5.2004 - 17.2.2006
výroba zdravotnických přístrojů azdravotnických prostředků 18.5.2004 - 17.2.2006
výrobní činnost v oblasti srojírenství 22.9.1993 - 18.5.2004
výroba leteckých motorů 22.9.1993 - 18.5.2004
výroba spotřebních předmětů - velosoučástky, horolezeckékarabiny 22.9.1993 - 18.5.2004
stavba strojů s mechanickým pohonem 22.9.1993 - 18.5.2004
kovoobrábění 22.9.1993 - 18.5.2004
výroba nástrojů 22.9.1993 - 18.5.2004
galvanizace kovů 22.9.1993 - 18.5.2004
provádění metrologických prací 22.9.1993 - 18.5.2004
koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej 22.9.1993 - 18.5.2004
hostinská činnost 22.9.1993 - 18.5.2004
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních vč. provozováníhostinské činnosti v těchto zařízeních 22.9.1993 - 18.5.2004
automatizované zpracování dat 22.9.1993 - 18.5.2004
silniční motorová doprava 22.9.1993 - 18.5.2004
zajišťování ostrahy majetku osob 22.9.1993 - 18.5.2004
poradenská činnost v oblasti řízení jakosti 22.9.1993 - 18.5.2004
výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojůzdravotnických potřeb 22.9.1993 - 18.5.2004
1) Výzkum, vývoj, výroba, prodej, opravy a servis leteckýchpohonných jednotek a jejich dílů, včetně souvisejícíchobchodně technických služeb 2.1.1991 - 22.9.1993
2) Vývoj, výroba a prodej zdravotnických potřeb-implantátůlidských kloubů a zubů a instrumentárií 2.1.1991 - 22.9.1993
3) Vývoj, výroba a prodej přesných odlitků z ocelí 2.1.1991 - 22.9.1993
4) Vývoj, výroba, prodej a opravy sportovních potřeb-velosoučástek a horolezeckých karabin 2.1.1991 - 22.9.1993
7) Nákup a prodej obchodního zboží souvisejícího s výrobnímprogramem organizace 2.1.1991 - 22.9.1993
8) Práce průmyslové povahy ve strojírenství ostatní, dodávkytepelné a elektrické energie 2.1.1991 - 22.9.1993
9) Provoz ubytovacích a stravovacích zařízení ve správěorganizace, poskytování ubytovacích, stravovacícha doplňkových služeb v těchto zařízeních; správa podnikovýchbytů; provoz předškolních zařízení 2.1.1991 - 22.9.1993
10) Dodávky prací a služeb organizační, výpočetní a měřicítechniky a poskytování metrologických prací a služeb 2.1.1991 - 22.9.1993
11) Dodávky tiskařských prací 2.1.1991 - 22.9.1993
12) Provoz železniční vlečky 2.1.1991 - 22.9.1993
13) Pronájem svých výrobků formou leasingu a poskytováníporadenských služeb 2.1.1991 - 22.9.1993
14) Příprava mládeže pro výkon povolání ve stanovených oborech 2.1.1991 - 22.9.1993
5) Výroba, prodej, opravy a servis hydraulických prvkůagregátů a jejich dílů včetně souvisejících obchodně-technických služeb 2.1.1991 - 22.9.1993
6) Vývoj, výroba a prodej nářadí, měřidel, nástrojů, modelůforem, šablon, výkovků a výlisků, součástí agregátů strojůa zařízení, jednoúčelových strojů a sanačních souprav;opravy nářadí, měřidel a nástrojů a servis elektronickýchměřicích přístrojů na měření vibrací 2.1.1991 - 22.9.1993

Předmět činnosti WALTER a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.11.2009

vedení firmy WALTER a.s.

Statutární orgán WALTER a.s.

Platnost údajů od - do
statutární ředitel Richard Henry Stewart Ness
Vznik funkce 1.4.2014
Adresa: Na hvězdárně 410 , 159 00 Praha 5 Česká republika
Na hvězdárně 410/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
předseda představenstva Ing. Josef Krča 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Chmelová 2895 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Chmelová 2895
místopředseda představenstva Ing. Josef Jeníček 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Trachtova 1128 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Trachtova 1128
člen představenstva Ing. Jiří Blatný 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Žandovská 304 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Žandovská 304
člen představenstva Svatopluk Dytrych 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Olbrachtova 1062 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Olbrachtova 1062
člen představenstva Ing. Ivan Marinec 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Chaplinovo nám. 650 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Chaplinovo nám. 650
člen představenstva Radovan Potužník 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Česká republika
Horoměřice 16, okr.Praha-západ
člen představenstva Zdeňka Schmidtová 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Národní obrany 4 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Národní obrany 4
předseda představenstva Ing. František Blecha 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Letovská 546 , Praha 9-Letňany Česká republika
Praha 9-Letňany, Letovská 546
místopředseda představenstva Ing. Josef Krča 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Chmelová 2895 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Chmelová 2895
člen představenstva Ing. Josef Jeníček 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Trachtova 1128 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Trachtova 1128
člen představenstva Ing. Jiří Blatný 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Žandovská 304 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Žandovská 304
člen představenstva Svatopluk Dytrych 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Olbrachtova 1062 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Olbrachtova 1062
člen představenstva Radovan Potužník 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Česká republika
Horoměřice 16,okr.Praha-západ
člen představenstva Zdeňka Schmidtová 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Národní obrany 4 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Národní obrany 4
člen představenstva Ing. Jiří Samek CSc. 26.9.1994 - 18.8.1995
Adresa: Radhošťská 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 21
člen představenstva Ing. Pavel Svatoš CSc. 26.9.1994 - 18.8.1995
Adresa: Novosibřinská 858 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Novosibřinská 858
člen představenstva Ing. Vladimír Plšek 26.9.1994 - 18.8.1995
Adresa: U Svépomoci 883 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Svépomoci 883
člen představenstva Ing. Jan Štěpánek 26.9.1994 - 18.8.1995
Adresa: B. Smetany 1489 , Čelákovice Česká republika
Čelákovice, B. Smetany 1489
předseda Představenstva Ing. Michal Černý 18.8.1995 - 10.3.1998
Adresa: Ostravská 633 , Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Ostravská 633
místopředseda předstvenstva Ing. Libor Veverka 18.8.1995 - 10.3.1998
Adresa: Ostravská 610 , Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Ostravská 610
člen Ing. Zdeněk Přinosil 18.8.1995 - 10.3.1998
Adresa: Kremnická 3031 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremnická 3031
člen Ing. Václav Havlan 18.8.1995 - 10.3.1998
Adresa: Katusická 683 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Katusická 683
člen Ing. Václav Vaněk CSc. 18.8.1995 - 10.3.1998
Adresa: Nad Santoškou 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Santoškou 3
člen Ing. Vladimír Plšek 18.8.1995 - 10.3.1998
Adresa: U Svépomoci 883 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Svépomoci 883
člen Ing. Oldřich Matoušek CSc. 18.8.1995 - 10.3.1998
Adresa: Zemědělská 2 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zemědělská 2
předseda Představenstva Ing. Michal Černý 10.3.1998 - 14.10.2002
Zánik funkce 5.8.1999
Adresa: Ostravská 633 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Ostravská 633, PSČ 19900
místopředseda předstvenstva Ing. Libor Veverka 10.3.1998 - 14.10.2002
Zánik funkce 5.8.1999
Adresa: Ostravská 610 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Ostravská 610, PSČ 19900
člen Ing. Zdeněk Přinosil 10.3.1998 - 14.10.2002
Zánik funkce 5.8.1999
Adresa: Kremnická 3031 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremnická 3031, PSČ 14100
člen Ing. Václav Havlan 10.3.1998 - 14.10.2002
Zánik funkce 5.8.1999
Adresa: Katusická 683 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Katusická 683, PSČ 19000
člen Ing. Václav Vaněk CSc. 10.3.1998 - 14.10.2002
Zánik funkce 23.1.2002
Adresa: Nad Santoškou 3 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Santoškou 3, PSČ 15000
člen Ing. Vladimír Plšek 10.3.1998 - 14.10.2002
Zánik funkce 5.8.1999
Adresa: U Svépomoci 883 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Svépomoci 883, PSČ 14000
člen Ing. Oldřich Matoušek CSc. 10.3.1998 - 14.10.2002
Zánik funkce 23.1.2002
Adresa: Zemědělská 2 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zemědělská 2, PSČ 16000
předseda představenstva Ing. Václav Vaněk CSc. 14.10.2002 - 10.8.2004
Vznik funkce 25.1.2002
Zánik funkce 31.3.2004
Adresa: Nad Santoškou 3 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Santoškou 3, PSČ 15000
člen představenstva Ing. Oldřich Matoušek CSc. 14.10.2002 - 10.8.2004
Vznik členství 23.1.2002
Zánik členství 31.3.2004
Adresa: Zemědělská 2 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, ul. Zemědělská 2, PSČ 16000
člen představenstva Mgr. Libor Douděra 10.8.2004 - 10.8.2004
Vznik členství 31.3.2004
Zánik členství 31.3.2004
Adresa: Jirečkova 7 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Jirečkova 7, PSČ 17000
člen představenstva Mgr. Jan Hrazdíra 10.8.2004 - 10.8.2004
Vznik členství 31.3.2004
Zánik členství 31.3.2004
Adresa: Na Hřebenkách 76 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Hřebenkách 76, PSČ 15000
místopředseda představenstva Ing. Václav Havlan 14.10.2002 - 12.12.2005
Zánik členství 17.8.2005
Vznik funkce 25.1.2002
Zánik funkce 17.8.2005
Adresa: Katusická 683 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, ul. Katusická 683, PSČ 19000
předseda představenstva Ing. Michal Černý 10.8.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 1.4.2004
Zánik členství 17.8.2005
Vznik funkce 1.4.2004
Zánik funkce 17.8.2005
Adresa: Společná 2193 , 182 00 Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Společná 2193/7, PSČ 18200
člen představenstva Ing. Libor Veverka 10.8.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 1.4.2004
Zánik členství 17.8.2005
Adresa: Kaštanová 159 , 250 66 Zdiby Česká republika
Zdiby, Kaštanová 159, PSČ 25066
předseda představenstva John Peter Mccarthy 12.12.2005 - 13.12.2005
Vznik členství 18.8.2005
Zánik členství 29.9.2005
Vznik funkce 18.8.2005
Zánik funkce 29.9.2005
Adresa: Irsko
Amberley, Sixmilebridge, Co. Clare
člen představenstva Ing. Zdeněk Přinosil 12.12.2005 - 13.12.2005
Vznik členství 18.8.2005
Zánik členství 29.9.2005
Adresa: Kremnická 3031 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremnická 3031/11, PSČ 14100
předseda představenstva Barry A Cullen 13.12.2005 - 19.2.2009
Vznik členství 29.9.2005
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Lumírova 102 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Lumírova 102/27, PSČ 12800
člen představenstva Richard Henry Stewart Ness 13.12.2005 - 19.2.2009
Vznik členství 29.9.2005
Adresa: Kubelíkova 1208 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kubelíkova 1208/39, PSČ 13000
místopředseda představenstva Francis Nourse 13.12.2005 - 27.12.2010
Vznik členství 29.9.2005
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 24.11.2010
Adresa: Malá Michnovka 1122 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Malá Michnovka 1122/1, PSČ 15000
člen představenstva Richard Henry Stewart Ness 19.2.2009 - 27.12.2010
Vznik členství 29.9.2005
Adresa: Na Parukářce 2771 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na Parukářce 2771/1, PSČ 13000
místopředseda představenstva Richard Henry Stewart Ness 27.12.2010 - 20.9.2012
Vznik členství 29.9.2005
Zánik členství 24.11.2010
Vznik funkce 24.11.2010
Zánik funkce 24.11.2010
Adresa: Na Parukářce 2771 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na Parukářce 2771/1, PSČ 13000
člen představenstva Francis Nourse 27.12.2010 - 20.9.2012
Zánik členství 16.12.2011
Adresa: Na Žvahově 329 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Na Žvahově 329/9, PSČ 15200
předseda představenstva Barry A Cullen 19.2.2009 - 7.5.2013
Vznik členství 29.9.2005
Zánik členství 21.2.2013
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 21.2.2013
Adresa: Na Hřebenkách 2782 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách 2782/96, PSČ 15000
místopředseda představenstva Richard Henry Stewart Ness 20.9.2012 - 7.5.2013
Vznik členství 29.9.2005
Zánik členství 24.11.2010
Vznik funkce 24.11.2010
Zánik funkce 24.11.2010
Adresa: Na Hvězdárně 410 , 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle Česká republika
Praha 5 - Velká Chuchle, Na Hvězdárně 410/10, PSČ 15900
člen představenstva Iain James Fanthorpe 20.9.2012 - 7.5.2013
Vznik členství 16.12.2011
Zánik členství 1.4.2014
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: Na Děkance 2109 , 128 00 Praha 2 - Nové Město Česká republika
Praha 2 - Nové Město, Na Děkance 2109/1, PSČ 12800
místopředseda představenstva Richard Henry Stewart Ness 7.5.2013 - 7.5.2013
Vznik členství 24.11.2010
Vznik funkce 24.11.2010
Zánik funkce 21.3.2013
Adresa: Na hvězdárně 410 , 159 00 Praha 5 Česká republika
Na hvězdárně 410/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
místopředseda představenstva Iain James Fanthorpe 7.5.2013 - 7.5.2014
Vznik členství 16.12.2011
Zánik členství 1.4.2014
Vznik funkce 21.3.2013
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: Na Děkance 2109 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Na Děkance 2109/1, Nové Město, 128 00 Praha 2
předseda představenstva Richard Henry Stewart Ness 7.5.2013 - 7.5.2014
Vznik členství 24.11.2010
Zánik členství 1.4.2014
Vznik funkce 21.3.2013
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: Na hvězdárně 410 , 159 00 Praha 5 Česká republika
Na hvězdárně 410/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5

Dozorčí rada WALTER a.s.

Platnost údajů od - do
člen František Brabec 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: 9. května 976 , Hostivice III Česká republika
Hostivice III, 9. května 976
člen Ing. Leopold Jansa 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Letná 257 , Mimoň Česká republika
Mimoň, Letná 257
člen Ing. Karel Sovák 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Klírova 1916 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klírova 1916
člen Ing. Miloslav Šimonovský 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: U Klavírky 2 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Klavírky 2
člen Ing. Jana Topinková 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Starobylá 497 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Starobylá 497
člen Ing. Miroslav Voráček 2.1.1991 - 22.9.1993
Adresa: Pod svahem 9 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod svahem 9
člen dozorčí rady František Brabec 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: 9. května 976 , Hostivice Česká republika
Hostivice, 9. května 976
člen dozorčí rady Ing. Jana Topinková 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Starobylá 497 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Starobylá 497
člen dozorčí rady Jiří Svoboda 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Na Farkáně IV 0 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Farkáně IV/24
člen dozorčí rady Ing. Antonín Málek CSc. 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Kotorská 1571 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kotorská 1571/10
člen dozorčí rady Ing. Karel Sovák 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Klírova 1916 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klírova 1916
člen dozorčí rady Miroslav Voráček 22.9.1993 - 26.9.1994
Adresa: Pod svahem 9 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod svahem 9
člen dozorčí rady Ing. Karel Soukup 26.9.1994 - 12.7.1995
Adresa: Petárkova 1948 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Petárkova 1948
člen dozorčí rady Ing. František Blecha 26.9.1994 - 12.7.1995
Adresa: Letovská 546 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Letovská 546
člen Ing. Vladimír Plšek 12.7.1995 - 23.4.1996
Adresa: U Svépomoci 883 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Svépomoci 883/2
člen Ing. Emilián Fould 12.7.1995 - 20.8.1996
Adresa: Dunajská 15 , Brno 25 Česká republika
Brno 25, Dunajská 15
člen Ing. Vladimír Klepal 12.7.1995 - 20.8.1996
Adresa: Dobrovského 42 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Dobrovského 42
člen dozorčí rady Jiří Svoboda 26.9.1994 - 26.3.1997
Adresa: Na Farkáně 24 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Farkáně 24
člen Ing. František Petrášek CSc. 12.7.1995 - 30.6.1997
Adresa: Přeštická 1091 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přeštická 1091/14
člen Ing. František Blecha 23.4.1996 - 30.6.1997
Adresa: Letovská 546 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Letovská 546
člen Ing. Jan Bartoň 20.8.1996 - 30.6.1997
Adresa: Vyžlovská 2246 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vyžlovská 2246
člen Ing. Jan Štěpánek 20.8.1996 - 30.6.1997
Adresa: B Smetany 1489 , Čelákovice Česká republika
Čelákovice, B Smetany 1489, okres Praha-východ
člen Ing. Zlata Göringerová 30.6.1997 - 30.6.1997
Adresa: Makovského 1341 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Makovského 1341
člen Ing. Vladimír Soukup 12.7.1995 - 10.3.1998
Adresa: Trávníčkova 1762 , Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Trávníčkova 1762
člen Ing. Zlata Gröningerová 30.6.1997 - 16.10.2000
Adresa: Makovského 1341 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Makovského 1341
člen Ing. Alexander Hýsek 30.6.1997 - 16.10.2000
Adresa: Ondrouškova 4 , Brno Česká republika
Brno, Ondrouškova 4, okres Brno-město
člen Ing. Jiří Gerle 30.6.1997 - 16.10.2000
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 1 Česká republika
Strakonice 1, Zvolenská 890
člen Ing. František Petrášek CSc. 30.6.1997 - 16.10.2000
Adresa: Přeštická 1091 , Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, Přeštická 1091/14
člen Ing. Michal Janda 26.3.1997 - 14.10.2002
Zánik funkce 16.1.2002
Adresa: Chalupkova 1364 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Chalupkova 1364/7
člen Ing. Vladimír Soukup 10.3.1998 - 14.10.2002
Zánik funkce 16.1.2002
Adresa: Trávníčkova 1762 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Trávníčkova 1762, PSČ 15500
předseda Ing. Jiří Gerle 16.10.2000 - 14.10.2002
Zánik funkce 19.12.2000
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 1 Česká republika
Strakonice 1, Zvolenská 890
místopředseda Ing. Martin Drinka 16.10.2000 - 14.10.2002
Zánik funkce 19.12.2000
Adresa: Španielova 13 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 13, PSČ 16300
Jméno Ing. Lenka Krejčíková 16.10.2000 - 14.10.2002
Zánik funkce 19.12.2000
Adresa: Kubelíkova 409 , 460 07 Liberec Česká republika
Liberec, Kubelíkova 409/23, PSČ 46007
Jméno Treacy Declan Gerard 16.10.2000 - 14.10.2002
Zánik funkce 19.12.2000
Adresa: Co. Limerick , Abington Irsko
Abington, Co. Limerick
člen dozorčí rady Ing. Martin Drinka 14.10.2002 - 31.3.2003
Vznik funkce 19.12.2000
Zánik funkce 5.9.2002
Adresa: Španielova 13 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 13, PSČ 16300
člen dozorčí rady Ing. Jiří Gerle 14.10.2002 - 31.3.2003
Vznik funkce 19.12.2000
Zánik funkce 5.9.2002
Adresa: Zvolencká 890 , 386 01 Strakonice Česká republika
Strakonice, Zvolencká 890, PSČ 38601
předseda dozorčí rady Treacy Declan Gerard 14.10.2002 - 22.9.2004
Zánik členství 1.3.2004
Vznik funkce 19.12.2000
Zánik funkce 1.3.2004
Adresa: Irsko
Abington, Murroe, Co. Limerick
člen dozorčí rady Ing. Michal Janda 14.10.2002 - 9.2.2005
Vznik funkce 16.1.2002
Zánik funkce 15.1.2005
Adresa: Chaloupkova 1364 , 140 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, ul. Chaloupkova 1364/7, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. Pavel Smyčka 14.10.2002 - 9.2.2005
Vznik funkce 16.1.2002
Zánik funkce 15.1.2005
Adresa: Baronova 19 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, ul. Baronova 19, PSČ 13000
člen dozorčí rady John Peter Mc Carthy 31.3.2003 - 12.12.2005
Zánik členství 17.8.2005
Vznik funkce 5.9.2002
Adresa: Irsko
Amberley, Deerpark, Sixmilebridge, Co. Clare
člen dozorčí rady Robert W Fessler 14.10.2002 - 13.12.2005
Zánik členství 3.10.2005
Vznik funkce 14.12.2001
Adresa: Spojené státy americké
5586A, N. Ocean Bulevar, Oceanridge, Florida 33435, USA
člen dozorčí rady Patrick Gerard Burke 22.9.2004 - 13.12.2005
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 3.10.2005
Adresa: Irsko
Co. Claire, Millbank, Roslevan, Ennis
předseda dozorčí rady Treacy Declan Gerard 22.9.2004 - 13.12.2005
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 3.10.2005
Vznik funkce 1.3.2004
Zánik funkce 3.10.2005
Adresa: Irsko
Co. Limerick, Abington, Murroe
člen dozorčí rady Ing. Michal Janda 9.2.2005 - 13.12.2005
Zánik členství 3.10.2005
Vznik funkce 16.1.2005
Adresa: Chalupkova 1364 , 140 00 Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Chalupkova 1364/7, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. Pavel Smyčka 9.2.2005 - 13.12.2005
Zánik členství 3.10.2005
Vznik funkce 16.1.2005
Adresa: Baranova 19 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Baranova 19, PSČ 13000
předseda dozorčí rady Mgr. Alexandra Děcká 13.12.2005 - 19.2.2009
Vznik členství 3.10.2005
Zánik členství 30.9.2008
Vznik funkce 3.10.2005
Zánik funkce 30.9.2008
Adresa: Horní 137 , 739 31 Řepiště Česká republika
Řepiště, Horní 137, PSČ 73931
místopředseda dozorčí rady Markéta Rokosová 13.12.2005 - 19.2.2009
Vznik členství 3.10.2005
Zánik členství 30.9.2008
Vznik funkce 3.10.2005
Zánik funkce 30.9.2008
Adresa: Středová 4600 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Středová 4600, PSČ 76005
člen dozorčí rady Hana Navrátilová 15.11.2006 - 22.4.2009
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 30.9.2008
Adresa: 763 19 Kašava 24 Česká republika
Kašava 24, PSČ 76319
předseda dozorčí rady Colin Glover 19.2.2009 - 27.12.2010
Vznik členství 30.9.2008
Zánik členství 10.11.2010
Vznik funkce 31.10.2008
Zánik funkce 10.11.2010
Adresa: 273 51 Unhošť - Horní Bezděkov 151 Česká republika
Unhošť - Horní Bezděkov 151, PSČ 27351
člen dozorčí rady Ivana Šeráková 19.2.2009 - 27.12.2010
Vznik členství 30.9.2008
Adresa: Družstevní 139 , 277 11 Neratovice - Byškovice Česká republika
Neratovice - Byškovice, Družstevní 139, PSČ 27711
člen dozorčí rady Zdeňka Kabátková 19.2.2009 - 27.12.2010
Vznik členství 30.9.2008
Zánik členství 10.11.2010
Adresa: Londýnská 6 , 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Londýnská 6, PSČ 12000
předseda dozorčí rady Libuše Šubová 27.12.2010 - 20.9.2012
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 14.12.2011
Vznik funkce 23.11.2010
Zánik funkce 14.12.2011
Adresa: Jičínská 1617 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jičínská 1617/31, PSČ 13000
člen dozorčí rady Gabriela Gergičová 27.12.2010 - 30.1.2014
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 10.2.2014
Adresa: Adamovská 803 , 140 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, Adamovská 803/1, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ivana Růžičková 27.12.2010 - 7.5.2014
Vznik členství 30.9.2008
Zánik členství 30.12.2011
Adresa: Luční 269 , 277 11 Neratovice - Lobkovice Česká republika
Neratovice - Lobkovice, Luční 269, PSČ 27711
předseda dozorčí rady Yvetta Nekvasilová 20.9.2012 - 7.5.2014
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 1.4.2014
Vznik funkce 16.12.2011
Zánik funkce 1.4.2014
Adresa: V Dolích 310 , 252 28 Černošice Česká republika
Černošice, V Dolích 310, PSČ 25228
člen dozorčí rady Gabriela Gergičová 30.1.2014 - 7.5.2014
Vznik členství 10.11.2010
Zánik členství 10.2.2014
Adresa: Nad Závěrkou 2434 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6

Prokura WALTER a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Josef Krča 26.9.1994 - 9.11.1994
Adresa: Chmelová 2895 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Chmelová 2895/2
Jméno Ing. Zdeněk Přinosil 9.11.1994 - 12.7.1995
Adresa: Kremnická 3031 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremnická 3031
Jméno Ing. Václav Vaněk CSc. 12.7.1995 - 10.3.1998
Adresa: Nad Santoškou 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Santoškou 3
Jméno Ing. Václav Vaněk CSc. 10.3.1998 - 10.8.2004
Adresa: Nad Santoškou 3 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Santoškou 3, PSČ 15000
Jméno Iain James Fanthorpe 7.5.2014 - 26.3.2015
Adresa: Na Děkance 2109 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Na Děkance 2109/1, Nové Město, 128 00 Praha 2

Sbírka Listin WALTER a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 445/SL 132 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.9.2014 18.12.2014 23.12.2014 1
B 445/SL 131 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2013 Městský soud v Praze 31.3.2013 8.8.2014 23.10.2014 40
B 445/SL 130 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 132/2014 Městský soud v Praze 1.4.2014 18.4.2014 20.5.2014 32
B 445/SL 129 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 28.2.2012 2.12.2013 3.12.2013 39
B 445/SL 128 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 24.10.2010 30.4.2013 14.5.2013 2
B 445/SL 127 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 21.3.2013 30.4.2013 14.5.2013 1
B 445/SL 126 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 21.2.2013 30.4.2013 14.5.2013 1
B 445/SL 125 ostatní zápis z jednání DR/jmenování předs. Městský soud v Praze 23.11.2010 30.4.2013 14.5.2013 4
B 445/SL 124 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 20.2.2013 30.4.2013 14.5.2013 1
B 445/SL 123 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2013 22.1.2013 14.2.2013 17
B 445/SL 122 notářský zápis NZ 595/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 11.12.2012 13.12.2012 21.1.2013 93
B 445/SL 121 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 30.10.2012 1.11.2012 1.11.2012 9
B 445/SL 120 ostatní -zápis z jednání DR /čl.předst./ Městský soud v Praze 16.12.2011 28.8.2012 4.10.2012 2
B 445/SL 119 zpráva o vztazích -k 31.3.11 Městský soud v Praze 31.3.2011 21.12.2011 23.12.2011 8
B 445/SL 118 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.12.2011 23.12.2011 39
B 445/SL 117 ostatní zápi z jedná í řádné VH Městský soud v Praze 27.9.2011 21.12.2011 23.12.2011 5
B 445/SL 116 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 10.11.2010 3.2.2011 4.2.2011 6
B 445/SL 115 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -1.1.09-31.3.10 Městský soud v Praze 31.3.2010 3.2.2011 4.2.2011 46
B 445/SL 111 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.11.2009 16.2.2010 17.2.2010 17
B 445/SL 109 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 1.4.08 - 31.12.08 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.11.2009 53
B 445/SL 99 účetní závěrka r.2008-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2009 8.8.2009 2
B 445/SL 98 ostatní - projekt fúze bez data Městský soud v Praze 30.6.2009 30.6.2009 12
B 445/SL 97 ostatní -zp.představenstva Městský soud v Praze 26.8.2008 28.11.2008 1.12.2008 2
B 445/SL 95 zpráva auditora Městský soud v Praze 29.8.2008 28.11.2008 1.12.2008 2
B 445/SL 94 výroční zpráva -r.2008 Městský soud v Praze 29.8.2008 28.11.2008 1.12.2008 9
B 445/SL 93 účetní závěrka -změn.kapit. k datu 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 28.11.2008 1.12.2008 1
B 445/SL 92 účetní závěrka -cash flow k datu 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 28.11.2008 1.12.2008 1
B 445/SL 91 účetní závěrka -příloha k datu 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 28.11.2008 1.12.2008 21
B 445/SL 90 účetní závěrka -VZZ k datu 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 28.11.2008 1.12.2008 2
B 445/SL 89 účetní závěrka -rozvaha k datu 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 28.11.2008 1.12.2008 4
B 445/SL 88 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.9.2008 28.11.2008 1.12.2008 24
B 445/SL 87 notářský zápis NZ 259/2008 Městský soud v Praze 30.9.2008 19.10.2008 18
B 445/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.9.2007 30.11.2007 18
B 445/SL 85 ostatní -příl.k NZ476/07-prez.list. Městský soud v Praze 25.9.2007 30.11.2007 1
B 445/SL 84 notářský zápis -NZ476/07 Městský soud v Praze 25.9.2007 30.11.2007 37
B 445/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.9.2007 18.9.2007 60
B 445/SL 82 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.9.2006 21.12.2006 0
B 445/SL 81 účetní závěrka, výroční zpráva 1.1.05-31.3.06+aud.+o vztazích Městský soud v Praze 31.3.2006 24.11.2006 13.12.2006 0
B 445/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.9.2006 24.11.2006 13.12.2006 0
B 445/SL 79 notářský zápis -NZ242/06 Městský soud v Praze 27.9.2006 24.11.2006 13.12.2006 0
B 445/SL 78 účetní závěrka k 31.3.06 Městský soud v Praze 31.3.2006 10.10.2006 10.10.2006 35
B 445/SL 77 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.12.2005 15.3.2006 0
B 445/SL 76 notářský zápis -NZ327/05 Městský soud v Praze 13.12.2005 15.3.2006 0
B 445/SL 75 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 17.8.2005 15.3.2006 0
B 445/SL 72 notářský zápis -NZ588/05 Městský soud v Praze 9.9.2005 15.3.2006 0
B 445/SL 71 ostatní -návrh kupních smluv Městský soud v Praze 22.2.2006 3.3.2006 0
B 445/SL 70 ostatní -návrh kupních smluv Městský soud v Praze 22.2.2006 3.3.2006 0
B 445/SL 69 notářský zápis -NZ588/05+přílohy Městský soud v Praze 9.9.2005 3.1.2006 0
B 445/SL 67 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 6.10.2005 3.1.2006 0
B 445/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.10.2005 3.1.2006 0
B 445/SL 64 notářský zápis -NZ263/05 Městský soud v Praze 3.10.2005 3.1.2006 0
B 445/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.10.2005 3.1.2006 0
B 445/SL 58 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ269/05 Městský soud v Praze 2.5.2005 27.7.2005 0
B 445/SL 57 notářský zápis NZ 264/2005+sml. o vkladu Městský soud v Praze 30.4.2005 27.7.2005 0
B 445/SL 56 notářský zápis NZ 263/2005+sml. o vkladu Městský soud v Praze 30.4.2005 27.7.2005 0
B 445/SL 55 notářský zápis -NZ219/05+náv.sml.o převodu Městský soud v Praze 11.4.2005 27.7.2005 0
B 445/SL 54 ostatní -předávací protokol+přílohy 2x Městský soud v Praze 30.4.2005 27.7.2005 0
B 445/SL 50 ostatní -zpr.představenstva/B9500/ Městský soud v Praze 3.3.2005 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 49 ostatní -zpr.představenstva/B9567/ Městský soud v Praze 2.3.2005 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 48 ostatní zpr.představenstva Městský soud v Praze 2.3.2005 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 47 posudek znalce č.440/18/05 Městský soud v Praze 1.3.2005 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 46 posudek znalce č.436/14/05 Městský soud v Praze 1.3.2005 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 45 posudek znalce č.B11/05 Městský soud v Praze 3.3.2005 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 44 posudek znalce č.B9/05 Městský soud v Praze 22.2.2005 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 43 posudek znalce č.B54/04 Městský soud v Praze 15.12.2004 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 42 posudek znalce č.B53/04 Městský soud v Praze 15.12.2004 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 39 ostatní náv.sml.o vkladu č.podni-B9500 Městský soud v Praze 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 38 ostatní náv.sml.o vkladu č.podni-B9567 Městský soud v Praze 8.3.2005 21.3.2005 0
B 445/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 22.9.2004 0
B 445/SL 35 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 26.8.2004 0
B 445/SL 33 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 1.4.2004 26.8.2004 0
B 445/SL 31 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 31.3.2004 26.8.2004 0
B 445/SL 28 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 1.3.2004 26.8.2004 0
B 445/SL 27 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 5.9.2002 26.8.2004 0
B 445/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.9.2003 19.5.2004 0
B 445/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.12.2003 19.5.2004 0
B 445/SL 24 notářský zápis -NZ318/03 Městský soud v Praze 5.12.2003 19.5.2004 0
B 445/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 28.8.2003 11.9.2003 0
B 445/SL 21 účetní závěrka r.2001,zpráva auditora Městský soud v Praze 15.10.2002 28.8.2003 10.9.2003 0
B 445/SL 20 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 5.9.2002 3.4.2003 0
B 445/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 285/2002 Městský soud v Praze 5.9.2002 18.12.2002 0
B 445/SL 18 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.12.2002 18.12.2002 0
B 445/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 18.12.2002 18.12.2002 0
B 445/SL 7 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 14.12.2001 28.11.2002 0
B 445/SL 14 notářský zápis NZ483/2000 Městský soud v Praze 19.12.2000 28.11.2002 0
B 445/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ103/2001 Městský soud v Praze 14.12.2001 28.11.2002 0
B 445/SL 12 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 28.11.2002 0
B 445/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 15.2.2002 19.3.2002 0
B 445/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.7.2001 1.3.2002 1.3.2002 0
B 445/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 30.10.2001 5.11.2001 0
B 445/SL 2 účetní závěrka r.1998,1999 Městský soud v Praze 12.9.2000 0
B 445/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 7.9.1998 2.10.1998 0
B 445/SL 74 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 17.8.2005 0
B 445/SL 68 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 29.9.2005 0
B 445/SL 65 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 3.10.2005 0
B 445/SL 62 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 24.10.2005 0
B 445/SL 61 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 21.10.2005 0
B 445/SL 60 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 17.8.2005 0
B 445/SL 52 ostatní souhlas s hlasováním DR Městský soud v Praze 3.3.2005 8.3.2005 0
B 445/SL 51 ostatní -zpráva DR/B9567-B9500/ Městský soud v Praze 7.3.2005 8.3.2005 0
B 445/SL 34 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 23.4.2004 4
B 445/SL 32 ostatní -odvolání prokury Městský soud v Praze 31.3.2004 1
B 445/SL 30 ostatní -navrhovaná rozhodnutí DR-7x Městský soud v Praze 31.3.2004 2
B 445/SL 29 ostatní -návrhovaná rozhodnutí DR-7x Městský soud v Praze 30.4.2004 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje WALTER a.s.

IČO (identifikační číslo) 00010561
Jméno WALTER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 16.9.1992
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 2

Sídlo WALTER a.s.

Živnosti a provozovny WALTER a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Klikatá 329/1, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1008017841
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 4.5.2005

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.5.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Klikatá 329/1, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1008017841
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2005

Živnost č. 3 kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 4 galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 5 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 27.1.2004

Živnost č. 6 výrobní činnost v oblasti strojírenství - výroba leteckých motorů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 27.1.2004

Živnost č. 7 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie motorů a turbin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 8 nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 9 Výroba sportovních potřeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 10 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 11 provádění metrologických prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1992
Zánik oprávnění 27.1.2004

Živnost č. 12 ubytovací služby v ubytovacích zařízeních vč. provozování hostinské činnosti v těchto zaříze

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.1992
Zánik oprávnění 16.10.1994
Konec oprávnění 16.10.1994

Živnost č. 13 hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.1992
Zánik oprávnění 30.10.1994
Konec oprávnění 30.10.1994

Živnost č. 14 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.1993
Zánik oprávnění 15.2.1995
Konec oprávnění 15.2.1995

Živnost č. 15 Činnost technických poradců v oblasti řízení jakosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 16 podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.2.1993
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 17 Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.5.1993
Zánik oprávnění 26.5.1995
Konec oprávnění 26.5.1995

Živnost č. 18 Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.1995
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 19 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.1996
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 20 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 pronájem nemovitostí a nebytových prostor a poskytování základních služeb s pronájmem spojených

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.1997
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 23 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 25 Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2003
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 26 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2004
Zánik oprávnění 7.2.2006

Živnost č. 27 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.2005
Zánik oprávnění 5.8.2015

Živnost č. 29 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Činnost technických poradců v oblasti v oblasti ekologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.2005
Zánik oprávnění 18.11.2008

Živnost č. 32 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán WALTER a.s.

Člen statutárního orgánu Richard Henry Steward Ness

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje WALTER a.s.

IČO: 00010561
Firma: WALTER a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.1990

Sídlo WALTER a.s.

Sídlo: Radlická 180/50, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image