Firma Vykáň, a.s. IČO 46356193


Vykáň, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vykáň, a.s. (46356193) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 38, Vykáň 289 15. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 1993 a je stále aktivní. Vykáň, a.s. nemá žádnou provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o Vykáň, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vykáň, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vykáň a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vykáň, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vykáň, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1900
IČO (identifikační číslo osoby) 46356193
Jméno Vykáň, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.3.1993
Valná hromada společnosti přijala dne 21.11.2017 rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v tomto znění: Valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: 1. určuje, že hlavním akcionářem obchodní společnosti Vykáň, a.s, IČO 463 56 193, se sídlem č.p. 38, 289 15 Vykáň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1900 (dále jen Společnost), je v souladu s § 375 zákona o obc hodních korporacích Ing. Luboš Pokorný, nar. 27.05.1970, bytem Pražská 45, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady (dále jen Hlavní akcionář), který je vlastníkem 2.069 ks (slovy: dva tisíce šedesát devět kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné ak cie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterými je spojeno celkem 2.069 (slovy: dva tisíce šedesát devět) hlasů na valné hromadě, tj. který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právec h ve společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 20.9.2017 představenstvu společnosti s tím, že hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede společnost. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 20.690.000,- Kč (slovy: dvacet milionů šest set devadesát tisíc korun českých), což představuje podíl 95,39 % (slovy: devadesát pět celých a třicet devět setin procent) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Pan Ing. Luboš Pokorný je tedy jako hlavní akcionář oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastenských cenných papírů vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za kus, v listinné pod obě ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na Ing. Luboše Pokorného, nar. 27.05.1970, bytem Pražská 45, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady. Vlastnické právo k akciím Společnosti ostatních akcionářů odli šných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dál e jen Den přechodu akcií). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 10.172,- Kč (slovy: deset tisíc sto sedmdesát dva korun českých) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 (deset tisíc korun českých) v lis tinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 194-19/2017 ze dne 27.8.2017 vypracovaným znalkyní Ing. Lenkou Tůmovou, znalcem v oboru ekonomika, ceny a od hady, specializace oceňování podniků, jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze, dne 29.6.2010, pod č. spr. 4117/2009, bytem Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha 8. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30.6.2017 a znalcem potvrzen ke dn i 27.8.2017 (Znalecký posudek tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B , vložka 1171, jakožto pověřené osobě dle § 378 zákona o obchodních korporacích. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s. 4. schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích dosavadním vlastníkům akcií, osobou odlišnou od Hlavního akcionáře, tj. Pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích, tj. Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171, která je bankou s bankovní licencí udělenou Českou národní bankou, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních ko rporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo - ve smyslu ust. § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výš i obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akcionářů, na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. 5. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 21.11.2017, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložen k nahlédnutí v sídle společnosti, a to vždy od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 12.00 hodin. 6. určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své listinné akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, v sí dle Společnosti na adrese č.p. 38, 289 15 Vykáň v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předl ožení akcií, která nebude kratší než 14 (čtrnáct) dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o ob chodních korporacích, v sídle Společnosti na adrese č.p. 38, 289 15 Vykáň v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty p rvní zákona o obchodních korporacích, tj. prohlásí akcie za neplatné. 7. konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 zákona o obchodních korporacích předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost v souladu s § 387 ods t. 4 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. 21.11.2017
Právní forma : akciová společnost 23.3.1993 - 8.6.1994

Kapitál Vykáň, a.s.

zakladni jmění 21 690 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.6.1994
zakladni jmění 23 390 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.1993 - 8.6.1994

Akcie Vykáň, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 169 25.10.2018
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 169 2.7.2014 - 25.10.2018
Akcie na majitele 10 000 Kč 2 169 8.6.1994 - 2.7.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 339 23.3.1993 - 8.6.1994

Sídlo Vykáň, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 38 , Vykáň 289 15 4.11.2016
Adresa 38 , Vykáň 289 15 10.1.1997 - 4.11.2016
Adresa Vykáň, okres , Nymburk Česká republika
23.3.1993 - 10.1.1997

Předmět podnikání Vykáň, a.s.

Platnost údajů od - do
zednictví 23.12.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 23.12.2009
opravy silničních vozidel 23.12.2009
malířství, lakýrnictví a natěračství 23.12.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.12.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 23.12.2009
Opravy motorových vozidel. 10.1.1997 - 23.12.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků. 10.1.1997 - 23.12.2009
Výroba a opravy zemědělských strojů. 8.6.1994 - 23.12.2009
Rostlinná a živočišná výroba 23.3.1993 - 23.12.2009
Zednictví 23.3.1993 - 23.12.2009
Truhlářství 23.3.1993 - 23.12.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.3.1993 - 23.12.2009
Montáže a opravy technologických zařízení pro zemědělskou výrobu, s výjimkou elektrických částí. 23.3.1993 - 23.12.2009
Natěračské práce 23.3.1993 - 23.12.2009
Silniční motorová doprava 23.3.1993 - 23.12.2009
Hostinská činnost 23.3.1993 - 23.12.2009

vedení firmy Vykáň, a.s.

Statutární orgán Vykáň, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti, připojí svůj podpis samostatně vždy jeden z členů představenstva. 24.1.2000
Za společnost jedná navenek předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, případně člen představenstva pověřený k tomu písemnou plnou mocí. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, či společně místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování se děje tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 10.1.1997 - 24.1.2000
Za společnost jedná představenstvo. Podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, nebo pověřený pracovník na základě plné moci. 1.2.1996 - 10.1.1997
Za společnost jedná představenstvo. Podepisuje samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva a ředitel společnosti, pokud je současně členem představenstva. Pověřený člen představenstva pode- pisuje na základě plné moci. 8.6.1994 - 1.2.1996
Způsob jednání za společnost : Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva Ing. Jan Jakubec, místopředseda a ředitel Ing. Vladimír Nešpůrek a pověřený člen představenstva Josef Němec. Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedení jména a sídla společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda a ředitel společnosti a pověřený člen představenstva. 23.3.1993 - 8.6.1994
místopředseda představenstva Ing. Luboš Pokorný 13.8.2015
Vznik členství 30.6.2014
Vznik funkce 30.6.2014
Adresa: Pražská 45 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Vladimír Pokorný 4.2.2017
Vznik členství 30.6.2014
Vznik funkce 30.6.2014
Adresa: Na Chmelnici 276/3 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Tomáš Pokorný 20.5.2018
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Na Zámostí 51/8 , Poděbrady 290 01
člen Vladimír Hamták 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: 240 , Kounice 289 15
člen Karel Březina 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: Mstětická 102 , Čelákovice 250 88
člen Jaroslava Rašovcová 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: Smrkovská 209 , Mukařov Česká republika
člen Josef Němec 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: Rokycanova 1292 , Český Brod 282 01
člen Jiří Veselý 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: 129 , Vykáň 289 15
člen Josef Miltner 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: Černíky 25 , 289 15 Černíky Česká republika
člen Ing. Petr Veselý 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: 120 , Kounice 289 15
člen Ing. Jan Jakubec 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: Plzeňská 232/4 , Praha 150 00
člen Ing. Vladimír Nešpůrek 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: Máchova , 1526 Česká republika
Předseda představenstva Ing. Vladimír Nešpůrek 1.2.1996 - 1.2.1996
Adresa: 15 , Kounice 289 15
Místopředseda představenstva Ing. Jan Jakubec 1.2.1996 - 10.1.1997
Adresa: Plzeňská 232/4 , Praha 150 00
Předseda představenstva Ing. Vladimír Nešpůrek 1.2.1996 - 10.1.1997
Adresa: 15 , Kounice 289 15
Místopředseda představenstva Vladislava Toušová 1.2.1996 - 10.1.1997
Adresa: 121 , Stratov 289 22
Člen představenstva Stanislav Ježek 1.2.1996 - 10.1.1997
Adresa: U Křížku 1478/20 , Lysá nad Labem 289 22
Člen představenstva ing. Pavel Touš 1.2.1996 - 10.1.1997
Adresa: 121 , Stratov 289 22
Místopředseda představenstva ing. Dalibor Vítek 10.1.1997 - 13.3.1997
Adresa: Malkovského 599 , Praha 199 00
Předseda představenstva ing. Tomáš Reichl 10.1.1997 - 16.2.1999
Adresa: Rooseveltova 830/16 , Praha 160 00
Člen představenstva ing. Vladimír Nešpůrek 10.1.1997 - 16.2.1999
Adresa: 15 , Kounice 289 15
Člen představenstva ing. Miroslav Amsler 10.1.1997 - 16.2.1999
Adresa: Učitelská 1575/56 , Praha 182 00
Člen představenstva Jiří Veselý 10.1.1997 - 16.2.1999
Adresa: 129 , Vykáň 289 15
Místopředseda představenstva ing. Dalimil Vítek 13.3.1997 - 16.2.1999
Adresa: Malkovského 599 , Praha 199 00
Člen představenstva Václava Říhová 16.2.1999 - 24.1.2000
Adresa: Polní 1392/15 , Nymburk 288 02
Člen představenstva Simona Pokorná 16.2.1999 - 24.1.2000
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
Předseda představenstva Vladimír Pokorný 16.2.1999 - 1.8.2007
Adresa: Jandova 756 , Poděbrady 290 01
Místopředseda představenstva ing. Luboš Pokorný 16.2.1999 - 1.8.2007
Adresa: Jandova 756 , Poděbrady 290 01
Člen představenstva Tomáš Pokorný 16.2.1999 - 10.2.2010
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
Předseda představenstva Vladimír Pokorný 1.8.2007 - 10.2.2010
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
Místopředseda představenstva Ing. Luboš Pokorný 1.8.2007 - 10.2.2010
Adresa: Pražská 45 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Vladimír Pokorný 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 30.9.1998
Zánik členství 20.11.2000
Vznik funkce 30.9.1998
Zánik funkce 20.11.2000
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Luboš Pokorný 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 30.9.1998
Zánik členství 20.11.2000
Vznik funkce 30.9.1998
Zánik funkce 20.11.2000
Adresa: Pražská 45 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Tomáš Pokorný 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 30.9.1998
Zánik členství 20.11.2000
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Vladimír Pokorný 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 20.11.2000
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 20.11.2000
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Luboš Pokorný 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 20.11.2000
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 20.11.2000
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Pražská 45 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Tomáš Pokorný 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 20.11.2000
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Vladimír Pokorný 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Luboš Pokorný 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Pražská 45 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Tomáš Pokorný 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Vladimír Pokorný 10.2.2010 - 13.8.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 29.6.2009
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Luboš Pokorný 10.2.2010 - 13.8.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 29.6.2009
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Pražská 45 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Tomáš Pokorný 10.2.2010 - 13.8.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Vladimír Pokorný 13.8.2015 - 4.2.2017
Vznik členství 30.6.2014
Vznik funkce 30.6.2014
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Tomáš Pokorný 13.8.2015 - 20.5.2018
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01

Dozorčí rada Vykáň, a.s.

Platnost údajů od - do
člen: Ing. František Pospíšil, Leveského 3206 Praha - Modřany. člen Josef Procházka Černíky 8 23.3.1993
předseda dozorčí rady Miloš Papírník 13.8.2015
Vznik členství 30.6.2014
Vznik funkce 24.6.2015
Adresa: Sadová 2109 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Růžena Pokorná 3.2.2017
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Na Chmelnici 276/3 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Radek Holub 6.10.2018
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: Dr. Horákové 301/43 , Poděbrady 290 01
člen Anna Musilová 23.3.1993 - 8.6.1994
Adresa: Pod Homolkou 167/23 , Praha 150 00
člen Anna Kadeřávková 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: Vykáň 5 , Vykaň Česká republika
člen Ing. František Pospíšil 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: Levského 3206/13 , Praha 143 00
člen Josef Bendl 23.3.1993 - 1.2.1996
Adresa: Vykáň 14 , Vykaň Česká republika
člen Miroslav Drábek 8.6.1994 - 1.2.1996
Adresa: 122 , Kounice 289 15
Předseda JUDr. Jiří Teryngl 1.2.1996 - 10.1.1997
Adresa: U plynárny 389/71 , Praha 140 00
Člen Jiří Veselý 1.2.1996 - 10.1.1997
Adresa: 129 , Vykáň 289 15
Člen JUDr. Michaela Strnadová 1.2.1996 - 10.1.1997
Adresa: Žižkovo nám. 44 , Třeboň 379 01
Předseda JUDr. Jiří Vostárek 10.1.1997 - 13.3.1997
Adresa: Sartoriova 16 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Jméno ing. Bořivoj Frýbert 10.1.1997 - 16.2.1999
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
Jméno ing. Petr Veselý 10.1.1997 - 16.2.1999
Adresa: 120 , Kounice 289 15
Předseda JUDr. Josef Vostárek 13.3.1997 - 16.2.1999
Adresa: Sartoriova 16 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Předseda JUDr. Zdeněk Černý 16.2.1999 - 4.9.2006
Zánik členství 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Hořátevská 2009/2 , Nymburk 288 02
člen Růžena Pokorná 16.2.1999 - 1.8.2007
Adresa: Jandova 756 , Poděbrady 290 01
člen Josef Kubín 16.2.1999 - 10.2.2010
Adresa: Jandova 756 , Poděbrady 290 01
předseda dozorčí rady Miloš Papírník 4.9.2006 - 10.2.2010
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Sadová 2115 , Nymburk 288 02
člen Růžena Pokorná 1.8.2007 - 10.2.2010
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Josef Kubín 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 30.9.1998
Zánik členství 20.11.2000
Adresa: Jandova 756 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Růžena Pokorná 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 30.9.1998
Zánik členství 20.11.2000
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Josef Kubín 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 20.11.2000
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Jandova 756 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Růžena Pokorná 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 20.11.2000
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Josef Kubín 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Jandova 756 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Růžena Pokorná 10.2.2010 - 10.2.2010
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
předseda dozorčí rady Miloš Papírník 10.2.2010 - 13.8.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 29.6.2009
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Sadová 2115 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Josef Kubín 10.2.2010 - 13.8.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Jandova 756 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Růžena Pokorná 10.2.2010 - 13.8.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Růžena Pokorná 13.8.2015 - 3.2.2017
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Palackého 208/45 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Radek Holub 13.8.2015 - 6.10.2018
Vznik členství 24.6.2015
Adresa: Revoluční 674 , Velký Osek 281 51

Sbírka Listin Vykáň, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1900/SL 27 notářský zápis [NZ 396/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.7.2014 24.7.2015 18.8.2015 22
B 1900/SL 26 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.6.2014 24.7.2015 18.8.2015 2
B 1900/SL 25 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 24.6.2015 24.7.2015 18.8.2015 9
B 1900/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2014 3.7.2014 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vykáň a.s.

IČO (identifikační číslo) 46356193
Jméno Vykáň a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Český Brod
Vznik první živnosti: 23.3.1993
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 6

Sídlo Vykáň a.s.

Živnosti a provozovny Vykáň a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993

Živnost č. 3 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993

Živnost č. 6 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.1996

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 1.9.2008

Živnost č. 8 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 1.9.2008

Živnost č. 9 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 16.4.1996

Živnost č. 12 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Montáže a opravy technologických zařízení pro zemědělskou výrobu s vyjímkou elektrických částí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vykáň a.s.

Člen statutárního orgánu Vladimír Pokorný
Člen statutárního orgánu Ing. Luboš Pokorný MBA
Člen statutárního orgánu Tomáš Pokorný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vykáň, a.s

IČO: 46356193
Firma: Vykáň, a.s
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Vykáň
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.12.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
tracking image