Firma VVUÚ, a.s. IČO 45193380


VVUÚ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VVUÚ, a.s. (45193380) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pikartská 1337/7, Ostrava 716 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 4. 1992 a je stále aktivní. VVUÚ, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o VVUÚ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VVUÚ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VVUÚ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VVUÚ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VVUÚ, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 315
IČO (identifikační číslo osoby) 45193380
Jméno VVUÚ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.4.1992
Mimořádná valná hromada VVUÚ, a.s. konaná v sídle společnosti dne 16.9.2005 schválila toto usnesení: 12.10.2005 - 24.2.2006
1.Hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Petr Štroch, Ph.D., bytem Ostrava, Křístkova 24, PSČ 716 00, datum narození 23.11.1967 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 95, 49 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, ze kterého vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konán í valné hromady vlastníkem 173 674 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a 1 ks zaknihované kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, dále bylo vlastnictví doloženo předložením hromadné listiny ke dni kon ání valné hromady nahrazující 18 000 ks jednotlivých listinných kmenových akcií Společnosti série a čísla A 000001- A 018000 na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 95,49 % a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a  násl. obchodního zákoníku. 12.10.2005 - 24.2.2006
2. Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, j ejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 12.10.2005 - 24.2.2006
3. Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 313,-Kč (slovy: třistatřináct korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s  § 183m odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č.57/2005 Ing. Radimem Dědicem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě, čj. Spr 2790/2000, se sídlem ul. Mírová 18, 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále jen "znalecký po sudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že : "Zjištěná tržní hodnota akcie přiměřená hodnotě kmenové akcie společnosti VVUÚ, a.s. o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč k směrodatnému datu ocenění, tj. k 30.6.2005, činí 313,-Kč (slovy: třistatřináct korun českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody likvidační. 12.10.2005 - 24.2.2006
4. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců , ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cen ných papírů). Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněnce společnosti GARFIELD a.s., se sídlem Velká 2984/23, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 , tel.: 59 7575 118. Protiplnění bude akcionářům zasláno formou peněžní poukázky na adresu uvedenou ve výpisu z registru emitenta. 12.10.2005 - 24.2.2006
5. Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního pr áva k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 12.10.2005 - 24.2.2006
Valná hromada svým usnesením ze dne 7. října rozhodla o zvýšení základního kapitálu ze stávající částky 182,715.000,- Kč na celkovou minimální částku 197,715.000,- Kč, tedy o částku minimálně 15,000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku 15,000.000,- Kč se připouští až do výše 20,000.000,- Kč. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu bude představenstvo. Upsání akcií bude splaceno peněžitými vklady, emisní kurs upisované akcie činí 1.000,- Kč. Akcie budou vydány jako kmenové v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v počtu minimálně 15.000 kusů, maximálně 20.000 kusů. Specifikace platí pro první i druhé kolo upisování akcií. V prvním kole upisují akcie akcionáři na základě svého přednostního práva a akcie, které nebudou takto upsány, budou nabídnuty ve druhém kole akcionáři Daneši Zátorskému, r.č. 680401/1137, bytem Ostrava - Heřmanice, Parcelní 330/20. Upsání celé emise akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti se uskuteční v sídle společnosti VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice, 716 07, Pikartská 1337/7, IČ: 45193380, v pracovních dnech od 08.00 hod do 16.00 hod v k tomu označené místnosti. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dní. Počátek prvního kola upisování akcií bude akcionářům oznámen uveřejněním počátku lhůty v deníku Slovo do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o povolení návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že lhůta pro upisování akcií začne běžet dnem následujícím po dni uveřejnění této informace. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá právo upsat na jedné nové akcii podíl ve výši 4000/36543 s tím, že lze upsat pouze celé akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je prvý den lhůty pro upisování akcií v prvním kole. Počátek druhého kola upisování akcií začne běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci a lhůta pro upsání činí 15 dní. Den doručení návrhu je dnem oznámení počátku lhůty k upisování. Společnost je povinna návrh smlouvy doručit předem určenému zájemci do 3 dnů ode dne skončení prvního kola. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí částku 1.000,- Kč a každý upisovatel je povinen zaplatit 30 % upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu akcií na účet u Komerční banky, a.s. č.ú. 27-5538350267/0100. Pokud nebudou upsané akcie splaceny v uvedené lhůtě, je upsání akcií neúčinné. 20.3.2002 - 6.5.2002
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32. 28.4.1992
Dozorčí rada: Ing. Josef B a r t o š , bytem Rodopská 3157, Praha 10 Ing. Jaromír M o r a v e c , bytem Nádražní 75/2923, Ostrava 1 Ing.Pavel G r o c h o l , bytem Fibichova 19, Havířov-město Ing. Stanislav M a c k o , bytem Na Revine 15, Bratislava Ing. Zdislav W a n t u l a , bytem Vítkovická 3078, Ostrava 1 28.4.1992 - 13.7.1993
J e d n á n í : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 28.4.1992 - 13.7.1993

Kapitál VVUÚ, a.s.

zakladni jmění 200 715 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.2002
zakladni jmění 182 715 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.4.1997 - 6.5.2002
zakladni jmění 182 716 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.4.1996 - 15.4.1997
zakladni jmění 181 775 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.4.1992 - 12.4.1996

Akcie VVUÚ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 200 715 24.8.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 200 715 15.5.2015 - 24.8.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 200 715 12.5.2015 - 15.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 14.6.2006 - 12.5.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 200 714 14.6.2006 - 12.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 8.10.2002 - 14.6.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 18 000 6.5.2002 - 14.6.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 20.9.1996 - 8.10.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 182 714 20.9.1996 - 14.6.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 178 139 28.4.1992 - 20.9.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 636 28.4.1992 - 20.9.1996

Sídlo VVUÚ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pikartská 1337/7 , Ostrava 716 00 24.3.2015
Adresa Pikartská 1337/7 , Ostrava 716 00 30.7.2001 - 24.3.2015
Adresa Pikartská 1337/7 , Ostrava 716 00 28.4.1992 - 30.7.2001

Předmět podnikání VVUÚ, a.s.

Platnost údajů od - do
Výkon činnosti autorizované osoby a oznámeného subjektu v rozsahu udělených oprávnění 11.8.2017
Provádění trhacích a ohňostrojných prací 12.5.2015
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.5.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.8.2011
Zámečnictví, nástrojářství 18.8.2011
Obráběčství 18.8.2011
Výzkum, ničení, zneškodňování, zpracování a nákup výbušnin 18.8.2011
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 18.8.2011
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 18.8.2011
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.8.2011
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.8.2011
Malířství, lakýrnictví, natěračství 18.8.2011
Výkon certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu 18.8.2011
Výkon zkušební laboratoře zásypových materiálů pro likvidaci hlavních důlních děl ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. 18.8.2011
Výkon Certifikačního orgánu, pro certifikaci výrobků, akreditovaného v rozsahu přílohy k osvědčení o akreditaci 18.8.2011
Zpracování odborných posudků a vykonávání zkoušek vybraného důlního zařízení 18.8.2011
Výkon akreditované zkušební laboratoře v rozsahu přílohy osvědčení o akreditaci 18.8.2011
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem dle § 2,3 a 5 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě - Hornická činnost: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl. - Činnost prováděná hornickým způsobem a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, h) práce na zpřístupňování starých důlních děl nebo trvale opuštěných děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším, než 300 m3 horniny. 18.8.2011
Projektování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 18.8.2011
Výkon činností Autorizované osoby (AO) v rozsahu udělených autorizací 18.8.2011 - 11.8.2017
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem dle § 2, 3 a 5 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě 11.4.2007 - 18.8.2011
Hornická činnost: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl. 11.4.2007 - 18.8.2011
Činnost prováděná hornickým způsobem a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším, než 300 m3 horniny. 11.4.2007 - 18.8.2011
Projektování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 11.4.2007 - 18.8.2011
Realitní činnost 14.6.2006 - 18.8.2011
Správa a údržba nemovitostí 14.6.2006 - 18.8.2011
Dokončovací stavební práce 14.6.2006 - 18.8.2011
Překladatelská a tlumočnická činnost 14.6.2006 - 18.8.2011
Výuka jazyků 14.6.2006 - 18.8.2011
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 14.6.2006 - 18.8.2011
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 14.6.2006 - 18.8.2011
Grafické práce a kresličské práce 14.6.2006 - 18.8.2011
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 14.6.2006 - 18.8.2011
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 29.6.2005 - 18.8.2011
Výkon Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu jakosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, akreditovaného v rozsahu přílohy k osvědčení o akreditaci 29.6.2005 - 18.8.2011
Výkon Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů environmentálního managementu (EMS), akreditovaného v rozsahu přílohy k osvědčení o akreditaci 29.6.2005 - 18.8.2011
Výroba tepelné energie (sk. 31); Rozvod tepelné energie (sk. 32); dle licencí 20.10.2004 - 1.8.2005
Výkon akreditované zkušební laboratoře v rozsahu přílohy osvědčení o akreditaci 20.10.2004 - 18.8.2011
Výkon činností Autorizované osoby (AO) v rozsahu udělených autorizací 20.10.2004 - 18.8.2011
Výkon Certifikačního orgánu pro certifikaci systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 akreditovaného v rozsahu přílohy k osvědčení o akreditaci 13.3.2004 - 29.6.2005
Výkon Inspekčního orgánu s předmětem akreditace: Inspekční činnost typu C týkající se inspekce elektrických zařízení a systémů v prostorech s nebezpečím výbuchu a inspekce požární bezpečnosti v dokumentaci volných skladů s hořlavými kapalinami v nadzemníc h nádržích a otevřených technologických zařízení s hořlavými kapalinami, akreditovaného v rozsahu přílohy k osvědčení o akreditaci 13.3.2004 - 18.8.2011
Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem dle § 2, 3 a 5 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě 23.9.2003 - 11.4.2007
Hornická činnost: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"), b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování , zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d), f) zvláštní zásahy do zemské kůry, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl. 23.9.2003 - 11.4.2007
Činnost prováděná hornickým způsobem a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3, h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším, než 300 m3 horniny. 23.9.2003 - 11.4.2007
Rozsah činnosti podle ustanovení § 2, písm. c), g) a § 3, písm. h) zákona č. 61/1988 Sb. v platném znění se navíc upřesňuje o tyto činnosti: a) zpracování komplexní dokumentace ke starým důlním dílům, posuzování jejich zajištění a likvidace, vytvoření bezpečnostních pásem a stanovení bezpečnostních opatření, b) projekční činnost ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. k zajištění a likvidaci starých důlních děl, c) navrhování a řešení bezpečnostních opatření v rámci stávající zástavby včetně inženýrských sítí v oblastech s možným výstupem důlních plynů, montáž a údržba bezpečnostních zařízení, d) projekční činnost se zaměřením na báňské řešení územního systému v rámci ekologické stability a územně plánovací dokumentace, e) projekční a realizační činnost k dohledání starých důlních děl, f) zjišťování a sledování bezpečnostních parametrů důlních děl ve smyslu Vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. 23.9.2003 - 11.4.2007
Poskytování služeb v oblati bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 6.8.2003 - 29.6.2005
Výzkum, ničení, zneškodňování, zpracování a nákup výbušnin 6.8.2003 - 18.8.2011
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 6.8.2003 - 18.8.2011
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 6.8.2003 - 18.8.2011
Projektování, odborné řízení a provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 2, 3 a 5 zákona č. 61/1988 Sb. 8.10.2002 - 23.9.2003
Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů 8.10.2002 - 23.9.2003
Otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek 8.10.2002 - 23.9.2003
Zřizování, zajišťování důlních děl a lomů 8.10.2002 - 23.9.2003
Úprava a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním 8.10.2002 - 23.9.2003
Zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť 8.10.2002 - 23.9.2003
Zvláštní zásahy do zemské kůry 8.10.2002 - 23.9.2003
Zajišťování a likvidace starých důlních děl 8.10.2002 - 23.9.2003
Dobývání ložisek nevyhrazených nerostů 8.10.2002 - 23.9.2003
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 8.10.2002 - 23.9.2003
Podzemní práce prováděné hornickým způsobem 8.10.2002 - 23.9.2003
Práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) 8.10.2002 - 23.9.2003
Práce na zpřístupnění starých a opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu 8.10.2002 - 23.9.2003
Zpracování komplexní dokumentace o starých důlních dílech a posuzování způsobu likvidace starých jam, navrhování konstrukce bezpečnostních pásem a bezpečnostních opatření 8.10.2002 - 23.9.2003
Vyhledávání přesné polohy starých jam geofyzikálními metodami 8.10.2002 - 23.9.2003
Zpracování projektové dokumentace a realizace zajištění a likvidace starých důlních děl ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. 8.10.2002 - 23.9.2003
Posuzování projektovaných staveb z hlediska bezpečnosti proti možnému výstupu důlních plynů 8.10.2002 - 23.9.2003
Navrhování bezpečnostních opatření pro stávající zástavbu a inženýrské sítě v oblastech s možným výstupem důlních plynů, včetně instalací a udržování bezpečnostních zařízení 8.10.2002 - 23.9.2003
Zpracování návrhů havarijních plánů pro případy zjištění výstupů důlních plynů v rámci integrovaného záchranného systému města Ostravy a centra tísňového volání 8.10.2002 - 23.9.2003
Zpracování návrhů generelu cílového stavu báňského řešení územního systému, ekologické stability a územně plánovací dokumentace 8.10.2002 - 23.9.2003
Výkon akreditované zkušební laboratoře a výkon činností Autorizované osoby (AO) v rozsahu udělených oprávnění příslušnými výnosy 8.10.2002 - 20.10.2004
Distribuce elektřiny (sk. 12); Výroba tepelné energie (sk. 31); Rozvod tepelné energie (sk. 32); Distribuce plynu (sk. 22) dle licencí 8.10.2002 - 20.10.2004
Zpracování odborných posudků a vykonávání zkoušek vybraného důlního zařízení 8.10.2002 - 18.8.2011
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 8.10.2002 - 18.8.2011
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 8.10.2002 - 18.8.2011
Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 30.7.2001 - 18.8.2011
Dovoz průmyslových trhavin dle § 68, odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb. 13.12.2000 - 30.7.2001
Rozvod elektřiny (sk. 12); Výroba tepla (sk. 31); Rozvod tepla (sk. 32); Rozvod plynu (sk. 22) dle autorizace 13.12.2000 - 8.10.2002
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin 13.12.2000 - 6.8.2003
Výkon Certifikačního orgánu, pro certifikaci výrobků, akreditovaného v rozsahu přílohy k osvědčení o akreditaci 13.12.2000 - 18.8.2011
Leasing spojený s financováním 15.8.1999 - 13.12.2000
Výroba, opravy a montáž měřidel 15.8.1999 - 30.7.2001
Projektování, odborné řízení a provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle § 2, 3 a 5 zákona č. 440/1992 Sb. 15.8.1999 - 8.10.2002
Zpracování komplexní dokumentace o starých důlních dílech a posuzování způsobu likvidace starých jam, navrhování konstrukce bezpečnostních pásem a bezpečnostních opatření 15.8.1999 - 8.10.2002
Vyhledávání přesné polohy starých jam geofyzikálními metodami 15.8.1999 - 8.10.2002
Zpracování projektové dokumentace a realizace zajištění a likvidace starých důlních děl ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. 15.8.1999 - 8.10.2002
Posuzování projektových staveb z hlediska bezpečnosti proti možnému výstupu důlních plynů 15.8.1999 - 8.10.2002
Navrhování bezpečnostních opatření pro stávající zástavbu a inženýrské sítě v oblastech s možným výstupem důlních plynů, včetně instalací a udržování bezpečnostních zařízení 15.8.1999 - 8.10.2002
Zpracování návrhů havarijních plánů pro případy zjištění výstupů důlních plynů v rámci integrovaného záchranného systému města Ostravy a centra tísňového volání 15.8.1999 - 8.10.2002
Zpracování návrhů generelu cílového stavu báňského řešení územního systému, ekologické stability a územně plánovací dokumentace 15.8.1999 - 8.10.2002
Zpracování odborných posudků a vykonávání zkoušek vybraného důlního zařízení - důlní stroje dobývací a stroje razící - podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky ČBÚ č. 5/1998 Sb. 15.8.1999 - 8.10.2002
Automatizované zpracování dat 15.8.1999 - 8.10.2002
Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) 15.8.1999 - 8.10.2002
Výkon státem akreditované zkušební laboratoře č. 1025 a výkon zkušebnictví a certifikace jako Autorizovaná osoba (AO) č. 214 v rozsahu oprávnění, uděleného příslušnými výnosy 15.8.1999 - 8.10.2002
Vodoinstalatérství 15.8.1999 - 8.10.2002
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle § 2 vyhlášky MŽP č. 339/1997 Sb. 15.8.1999 - 6.8.2003
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 15.8.1999 - 20.7.2005
Projektová činnost ve výstavbě 15.8.1999 - 20.7.2005
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.8.1999 - 20.7.2005
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 15.8.1999 - 18.8.2011
Výkon zkušební laboratoře zásypových materiálů pro likvidaci hlavních důlních děl ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 52/1997 Sb. 15.8.1999 - 18.8.2011
Činnost organizačních a ekonomických poradců 15.8.1999 - 18.8.2011
Stavba strojů s mechanickým pohonem 15.8.1999 - 18.8.2011
Nakládání s odpady kromě nebezpečných 15.8.1999 - 18.8.2011
Pronájem strojů a přístrojů 15.8.1999 - 18.8.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.8.1999 - 18.8.2011
Zprostředkovatelská činnost 15.8.1999 - 18.8.2011
Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 15.8.1999 - 18.8.2011
Výroba stavebních hmot a materiálů mimo příloh v zák. č. 455/1991 Sb. výroba a užití stavebních prvků a hmot 15.8.1999 - 18.8.2011
Zámečnictví 15.8.1999 - 18.8.2011
Kovoobráběčství 15.8.1999 - 18.8.2011
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15.8.1999 - 18.8.2011
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 15.8.1999 - 18.8.2011
nakládání s odpady kromě nebezpečných, 19.8.1998 - 15.8.1999
montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí, 19.8.1998 - 15.8.1999
výroba, oprava a montáž měřidel, 19.8.1998 - 15.8.1999
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, 19.8.1998 - 15.8.1999
projektová činnost ve výstavbě 20.9.1996 - 15.8.1999
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování 20.9.1996 - 15.8.1999
odborné řízení, projekce, provádění a kontrola hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 23.1.1996 - 15.8.1999
výkon státního metrologického střediska pro ověřování měřidel K45 26.6.1995 - 15.8.1999
leasing spojený s financováním 26.6.1995 - 15.8.1999
vodoinstalatérství 26.6.1995 - 15.8.1999
výkon státního zkušebnictví ve státní zkušebně č. 214 v rozsahu přílohy k autorizaci č.9/92 ze dne 14.7.1992 26.6.1995 - 15.8.1999
výroba stavebních hmot a materiálů mimo příloh v zák. č. 455/91 Sb. - výroba a užití stavebních prvků a hmot 26.6.1995 - 15.8.1999
Montáž, oprava, údržba vyhr. el. zař. a výroba rozvaděčů NN 13.7.1993 - 19.8.1998
Montáž a opr. měřící a regulační techniky 13.7.1993 - 19.8.1998
Projektová činnost v IV 13.7.1993 - 19.8.1998
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 13.7.1993 - 15.8.1999
Pronájem strojů a přístrojů 13.7.1993 - 15.8.1999
Výroba, instal. a opravy el. strojů a přístrojů 13.7.1993 - 15.8.1999
Automatizované zpracování dat 13.7.1993 - 15.8.1999
Stavba strojů s mechanickým pohonem 13.7.1993 - 15.8.1999
Kovoobrábění 13.7.1993 - 15.8.1999
Zámečnictví 13.7.1993 - 15.8.1999
Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) 13.7.1993 - 15.8.1999
Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb 13.7.1993 - 15.8.1999
Výkon státem akreditované zkušební laboratoře č.1025 v rozsahu předmětu akreditace 13.7.1993 - 15.8.1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.7.1993 - 15.8.1999
Zprostředkovatelská činnost 13.7.1993 - 15.8.1999
Činnost organizačních a ekonomických poradců 13.7.1993 - 15.8.1999
Rozhodnutím ze dne 28.7.1989 č.j. 6/4487/89, poř. č. 378/89 Federálního ministerstva zahraničního obchodu v Praze bylo organizaci uděleno povolení k zahraničně obchodní činnosti s časovým omezením do 31.12.1991 v tomto rozsahu: "Dovoz z NSZ vyhodnocovácí části k geomagnetickému monitorovacímu systému a geofyzikálnímu monitorovacímu systému, JKPOV 496 64, č. cel. sazebníku 8430411 vč. programového vybavení náhradních dílů a příslušného spotřebního materiálu, pro potřebu řešení státního úkolu P 01 125 806 Horské otřesy". 28.4.1992 - 13.7.1993
Rozhodnutím Federálního ministerstva zahraničního obchodu v Praze ze dne 1.2.1990 č.j. 6/7369/63/89 poř. č. 1017je organizaci uděleno povolení k zahraničně-obchodní činnosti v tomto rozsahu: 1. Poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou technicko-poradenské činnosti v souladu s předmětem činnosti organizace 2. Poskytování služeb zahraničním osobám formou provádění nestranné kontroly na základě smlouvy za účelem vydání kontrolního osvědčeni o zboží dodávaném v mezinárodním obchodě v souladu s předmětem činnosti organizace 28.4.1992 - 13.7.1993
3. propagace vlastní zahraničně obchodní činnosti v zahraničí Rozhodnutím ze dne 31.10.1990 č.j. 13/12520/90, reg.č. 108 003557 Federálního ministerstva zahraničního obchodu a rozhodnutím ze dne 15.11.1990 č.j. 13/13345/90, reg. č. 108 004187 Federálního ministerstva zahraničního obchodu bylo organizaci uděleno povolení k zahraničně obchodní činnosti v tomto rozsahu: 28.4.1992 - 13.7.1993
1. vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby orgnaizace v nomenklatuře celního sazebníku hs 5906 hs 8206 hs 8413 hs 8414 hs 8415 hs 8421 hs 8423 hs 8424 hs 8428 hs 8430 hs 8431 hs 8471 hs 8473 hs 8474 hs 8479 hs 8513 hs 8505 hs 8531 hs 8541 hs 8542 hs 8543 hs 9013 hs 9015 hs 9022 hs 9024 hs 9025 hs 9026 hs 9027 hs 9028 hs 9030 hs 9031 hs 9032 hs 8530 28.4.1992 - 13.7.1993
2. dovoz věcí do ČSFR učených k využití ve výrobě organizace 3. poskytování služeb v zahraničí v souladu s předmětem činnosti 4. přijímání služeb od zahraničních osob v souladu s předmětem činnosti 5. zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami na základě smluv o obstaraní záležitostí jménem organizace na účet těchto osob v oblasti vývozu a dovozu. 28.4.1992 - 13.7.1993
1. výzkum bezpečnosti a hygieny hornické práce, přírodních podmínek dobývání, technologických problémů spojených s dobýváním a úpravou uhlí 2. výkon státního zkušebnictví jako Státní zkušebna (SZ) č. 214 v rozsahu oprávnění uděleného příslušnými výnosy Federálního úřadu pro normalizaci a měření 3. výkon resortního zkušebnictví jako resortní zkušebna č. 1504 v rozsahu oprávnění uděleného Rozhodnutím ministra paliv a energetiky ČSFR 4. vývoj, výroba prototypů, inovace, montáž, servis a další služby v oblasti strojů a zařízení k realizaci úkolů RVT pro potřeby hlubinného dobývání a ostatních činností resortu paliv a energetiky 28.4.1992 - 13.7.1993
5. vědeckotechnická spolupráce a pomoc výzkumným a vývojovým pracovištím, výrobním podnikům a hornickým provozům v resortu i mimo resort FMPE 6. řešení úkolů soustavy vědeckotechnických informací resortu paliv a energetiky 7. mezinárodní vědeckotechnická spolupráce při řešení otázek vývoje, výroby inovací, montáží, servisu a dalších služeb pro potřeby hlubinného dobývání včetně doprovodných hornických činností 8. výkon resortních i mimoresortních funkcí, kterými ho pověřil zakladatel a doplňková odborná činnost, pro kterou má státní podnik materiální výbavení a kvalifikované pracovníky 28.4.1992 - 13.7.1993
9. ekologický výzkum v oblasti minimalizace vlivu škodlivých látek v pracovním a životním prostředí 10. vývoj a výroba řídících, ovládacích, přenosových, vyhodnocovacích a monitorovacích systémů 11. výroba strojů, přístrojů a zařízení v rozsahu základního předmětu činnosti podniku 12. zprostředkování koupě a prodeje věcí a služeb souvisejících se základním předmětem činnosti podniku včetně obchodního zastoupení a zajišťování montáže, servisu a dalších služeb 28.4.1992 - 13.7.1993

vedení firmy VVUÚ, a.s.

Statutární orgán VVUÚ, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. 21.3.2017
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 14.6.2016 - 21.3.2017
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva, společně místopředseda představenstva a člen představenstva, nebo společně všichni členové představenstva. 12.5.2015 - 14.6.2016
Za společnost jednají a podepisují buď: - samostatně předseda představenstva , anebo - společně všichni členové představenstva, anebo - společně místopředseda představenstva ačlen představenstva 24.3.2015 - 12.5.2015
Jednání: Za společnost jednají a podepisují buď: - samostatně předseda představenstva , anebo - společně všichni členové představenstva, anebo - společně místopředseda představenstva a člen představenstva 1.8.2005 - 24.3.2015
Jednání: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně: - předseda představenstva a místopředseda představenstva, - předseda představenstva a člen představenstva, - místopředseda představenstva a člen představenstva. 15.8.1999 - 1.8.2005
Jednání: Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a člen představenstva. 16.7.1997 - 15.8.1999
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představensto, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva či jiný člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva písemně pověřen, či samostatně prokurista společnosti se samostatnou prokurou. Podepisování za společnost: Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně předseda představenstva a člen představenstva, anebo samostatně prokurista společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Pokud se za společnost podepisuje prokurista se samostatnou prokurou nebo zmocněná osoba, pak s dodatkem označujícím prokuru nebo zmocněnce. 12.4.1996 - 16.7.1997
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představensto. Za představenstvo jedná samostatně osoba, popřípadě osoby písemně pověřené představenstvem. 1.11.1995 - 12.4.1996
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představensto. Za předsta- venstvo jedná samostatně osoba, popř. osoby písemně pově- řené představenstvem. Za společnost podepisují dva členové představenstva současně. Činí tak způsobem, že k názvu spo- lečnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 13.7.1993 - 1.11.1995
předseda představenstva Doc. Ing. Petr Štroch Ph.D. 21.3.2017
Vznik členství 14.6.2016
Vznik funkce 21.3.2017
Adresa: Křístkova 1134/24 , Ostrava 716 00
člen představenstva Ing. Petr Janas, Csc. 28.4.1992 - 13.7.1993
Adresa: Studentská 1773/6 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Adolf Škrabiš, Dr.sc. 28.4.1992 - 13.7.1993
Adresa: Hlavní třída 1048/22 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen představenstva Prof.Ing. Antonín Krumnikl DrSc. 13.7.1993 - 14.9.1995
Adresa: Eden 1000 , Rychvald 735 32
člen představenstva Ing. Andrzej Santarius 13.7.1993 - 14.9.1995
Adresa: 142 , Albrechtice Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Schreiber, Csc. 28.4.1992 - 12.4.1996
Adresa: Československé armády 108/16 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jan Adámek, Mba 13.7.1993 - 12.4.1996
Adresa: Gen. Hrušky 1197/2 , Ostrava 709 00
člen představenstva Ing. František Maneth 13.7.1993 - 12.4.1996
Adresa: V Cihelně 873 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. Karel Pánek 14.9.1995 - 12.4.1996
Adresa: Vrátkovská 2066/12 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Tomáš Dzik 14.9.1995 - 12.4.1996
Adresa: Komorní 580/10 , Český Těšín 737 01
předseda představenstva Ing. Štěpán Matula 12.4.1996 - 10.3.1997
Adresa: Bendlova 3126 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Ludvík Blaško 12.4.1996 - 16.7.1997
Adresa: Hráského 1909/9 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Schreiber, Csc. 12.4.1996 - 8.1.1998
Adresa: Československé armády 108/16 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Ivan Jančuška CSc. 10.3.1997 - 8.1.1998
Adresa: Jarníkova 1894/21 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Janas CSc. 8.1.1998 - 10.3.1998
Adresa: Studentská 1773/6 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jan Chlup 16.7.1997 - 30.7.2001
Zánik členství 29.3.2001
Adresa: Hybešova 359 , Brno-Venkov, Kuřim Česká republika
předseda představenstva Ing. Pavel Míšek 8.1.1998 - 30.7.2001
Zánik členství 29.3.2001
Adresa: Běloruská 525/6 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Ctirad Beránek 10.3.1998 - 30.7.2001
Zánik členství 29.3.2001
Adresa: Nová 533/33 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Ctirad Beránek 30.7.2001 - 22.4.2002
Vznik členství 29.3.2001
Zánik členství 11.1.2002
Vznik funkce 29.3.2001
Zánik funkce 11.1.2002
Adresa: Nová 533/33 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Petr Štroch Ph.D. 30.7.2001 - 22.4.2002
Vznik členství 29.3.2001
Vznik funkce 29.3.2001
Zánik funkce 11.1.2002
Adresa: Křístkova 1134/24 , Ostrava 716 00
člen představenstva Ing. Richard Turza 30.7.2001 - 10.7.2002
Vznik členství 29.3.2001
Zánik členství 6.5.2002
Adresa: 1. máje 1356 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Ing. Tomáš Faller 10.7.2002 - 13.3.2004
Vznik členství 6.5.2002
Adresa: Ondříčkova 2527/40 , Opava 746 01
předseda představenstva Ing. Petr Štroch Ph.D. 22.4.2002 - 15.12.2004
Vznik členství 29.3.2001
Zánik členství 30.7.2004
Vznik funkce 11.1.2002
Zánik funkce 30.7.2004
Adresa: Křístkova 1134/24 , Ostrava 716 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Grunt 22.4.2002 - 15.12.2004
Vznik členství 11.1.2002
Zánik členství 27.9.2004
Vznik funkce 11.1.2002
Zánik funkce 27.9.2004
Adresa: Josefa Kotase 1180/15 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Tomáš Faller 13.3.2004 - 15.12.2004
Vznik členství 6.5.2002
Zánik členství 27.9.2004
Adresa: Palisova 1224/8 , Opava 747 06
místopředseda představenstva Ing. Ivo Sajaš 15.12.2004 - 29.6.2005
Vznik členství 27.9.2004
Zánik členství 4.4.2005
Vznik funkce 27.9.2004
Zánik funkce 4.4.2005
Adresa: Na Čtvrti 132/9 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Sylva Bsumková 29.6.2005 - 1.8.2005
Vznik členství 4.4.2005
Vznik funkce 4.4.2005
Adresa: Bobrovnická 22/29 , Ostrava 725 28
předseda představenstva Ing. Libor Štroch 15.12.2004 - 25.1.2010
Vznik členství 30.7.2004
Zánik členství 25.10.2009
Vznik funkce 2.8.2004
Zánik funkce 25.10.2009
Adresa: Menšíkova 426/5 , Ostrava 716 00
člen představenstva Ing. Josef Štůrala 15.12.2004 - 25.1.2010
Vznik členství 27.9.2004
Zánik členství 25.10.2009
Adresa: Antošovická 361/119 , Ostrava 711 00
místopředseda představenstva Ing. Sylva Kazárová 1.8.2005 - 21.6.2010
Vznik členství 4.4.2005
Zánik členství 24.5.2010
Vznik funkce 4.4.2005
Zánik funkce 24.5.2010
Adresa: Bobrovnická 22/29 , Ostrava 725 28
předseda představenstva Ing. Tomáš Dorazil 25.1.2010 - 1.10.2010
Vznik členství 25.10.2009
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 25.10.2009
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Kozinova 5194/7 , Ostrava 722 00
člen představenstva Ing. Miloš Pešák Ph.D. 25.1.2010 - 24.3.2015
Vznik členství 25.10.2009
Adresa: Hlavní 995 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
místopředseda představenstva Ing. Ivo Kiška 21.6.2010 - 24.3.2015
Vznik členství 24.5.2010
Vznik funkce 25.5.2010
Adresa: Na Podlesí 800/5 , Vratimov 739 32
předseda představenstva Ing. Libor Štroch 1.10.2010 - 24.3.2015
Vznik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.9.2010
Adresa: Menšíkova 426/5 , Ostrava 716 00
předseda představenstva Ing. Libor Štroch 24.3.2015 - 12.5.2015
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 20.1.2015
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 20.1.2015
Adresa: Menšíkova 426/5 , Ostrava 716 00
místopředseda představenstva Ing. Ivo Kiška 24.3.2015 - 12.5.2015
Vznik členství 24.5.2010
Zánik členství 20.1.2015
Vznik funkce 25.5.2010
Zánik funkce 20.1.2015
Adresa: Na Podlesí 800/5 , Vratimov 739 32
člen představenstva Ing. Miloš Pešák Ph.D. 24.3.2015 - 12.5.2015
Vznik členství 25.10.2009
Zánik členství 20.1.2015
Adresa: Hlavní 995 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda představenstva Ing. Libor Štroch Ph.D. 12.5.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 20.1.2015
Zánik členství 14.6.2016
Vznik funkce 20.1.2015
Zánik funkce 14.6.2016
Adresa: Menšíkova 426/5 , Ostrava 716 00
místopředseda představenstva Ing. Ivo Kiška 12.5.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 20.1.2015
Zánik členství 14.6.2016
Vznik funkce 20.1.2015
Zánik funkce 14.6.2016
Adresa: Na Podlesí 800/5 , Vratimov 739 32
člen představenstva Ing. Miloš Pešák Ph.D. 12.5.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 20.1.2015
Zánik členství 14.6.2016
Adresa: Hlavní 995 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen představenstva Doc. Ing. Petr Štroch Ph.D. 14.6.2016 - 21.3.2017
Vznik členství 14.6.2016
Adresa: Křístkova 1134/24 , Ostrava 716 00
člen představenstva Ing. Libor Štroch Ph.D. 21.3.2017 - 5.9.2018
Vznik členství 21.3.2017
Zánik členství 18.8.2018
Adresa: Menšíkova 426/5 , Ostrava 716 00

Dozorčí rada VVUÚ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zdeňka Štrbová 14.6.2016
Vznik členství 14.6.2016
Adresa: Opavská 6125/16 , Ostrava 708 00
člen Ing. Karel Pánek 13.7.1993 - 14.9.1995
Adresa: Vrátkovská 2066/12 , Praha 100 00
člen JUDr. Oldřich Zapletal 13.7.1993 - 12.4.1996
Adresa: Družstevní 4507 , Zlín 760 05
člen Ing. Jiří Vejmelka 14.9.1995 - 12.4.1996
Adresa: Pod Kesnerkou 2396/15 , Praha 150 00
člen Ing. Michal Lukeš 13.7.1993 - 20.9.1996
Adresa: Chrjukinova 1519/3 , Ostrava 700 30
člen Ing. Jiří Jakoubek 12.4.1996 - 10.3.1997
Adresa: Kunešova 2649/10 , Praha 130 00
člen Ing. Jiří Sedlář 12.4.1996 - 8.1.1998
Adresa: Mikulova 1571/15 , Praha 149 00
člen Ing. Štěpán Matula 10.3.1997 - 30.7.2001
Zánik členství 29.3.2001
Adresa: Bendlova 3126 , Kladno 272 01
předseda Ing. Ivan Jančuška CSc. 8.1.1998 - 30.7.2001
Zánik členství 29.3.2001
Adresa: Jarníkova 1894/21 , Praha 148 00
člen Ing. Ludvík Štěpán 20.9.1996 - 20.10.2004
Zánik členství 23.6.2004
Adresa: Tichá 832/8 , Ostrava 721 00
předseda Doc.Ing. Jiří Vítek CSc. 30.7.2001 - 15.12.2004
Vznik členství 29.3.2001
Zánik členství 16.11.2004
Vznik funkce 29.3.2001
Zánik funkce 16.11.2004
Adresa: Puchmajerova 1799/9 , Ostrava 702 00
člen Daneš Zátorský 30.7.2001 - 15.12.2004
Vznik členství 29.3.2001
Zánik členství 30.7.2004
Adresa: Parcelní 330/20 , Ostrava 713 00
člen Ing. Petr Šelešovský 20.10.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 23.6.2004
Zánik členství 12.6.2009
Adresa: Vráclavská 1395 , Šenov 739 34
předseda dozorčí rady Ing. Petr Štroch Ph.D. 15.12.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 30.7.2004
Zánik členství 28.7.2009
Vznik funkce 18.11.2004
Zánik funkce 28.7.2009
Adresa: Křístkova 1134/24 , Ostrava 716 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Katarina Orlíková CSc. 15.12.2004 - 16.9.2009
Vznik členství 18.11.2004
Zánik členství 28.7.2009
Adresa: Sokolovská 1178/16 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Štroch Ph.D. 16.9.2009 - 25.1.2010
Vznik členství 28.7.2009
Adresa: Křístkova 1134/24 , Ostrava 716 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Katarina Orlíková CSc. 16.9.2009 - 24.3.2015
Vznik členství 28.7.2009
Adresa: Sokolovská 1178/16 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Zdeňka Štrbová 16.9.2009 - 24.3.2015
Vznik členství 12.6.2009
Adresa: Opavská 6125/16 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Štroch Ph.D. 25.1.2010 - 24.3.2015
Vznik členství 28.7.2009
Vznik funkce 12.8.2009
Adresa: Křístkova 1134/24 , Ostrava 716 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Štroch Ph.D. 24.3.2015 - 12.5.2015
Vznik členství 28.7.2009
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 12.8.2009
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Křístkova 1134/24 , Ostrava 716 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Katarina Orlíková CSc. 24.3.2015 - 12.5.2015
Vznik členství 28.7.2009
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Sokolovská 1178/16 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Zdeňka Štrbová 24.3.2015 - 12.5.2015
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Opavská 6125/16 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Petr Štroch Ph.D. 12.5.2015 - 14.6.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 14.6.2016
Adresa: Křístkova 1134/24 , Ostrava 716 00

Sbírka Listin VVUÚ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 315/SL 94 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 13.8.2015 17.8.2015 13
B 315/SL 93 rozhod. o statut. orgánu Záp. o usnesení předst. Krajský soud v Ostravě 20.1.2015 20.4.2015 18.5.2015 1
B 315/SL 92 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. člena DR Krajský soud v Ostravě 20.1.2015 20.4.2015 18.5.2015 1
B 315/SL 91 notářský zápis [Nz 552/2014,N 597/2014] Krajský soud v Ostravě 26.6.2014 20.4.2015 18.5.2015 15
B 315/SL 90 výroční zpráva [2010] , zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.7.2014 1.9.2014 17
B 315/SL 89 účetní závěrka [2011]  bez příloh Krajský soud v Ostravě 16.7.2014 1.9.2014 6
B 315/SL 88 účetní závěrka [2010]  bez příloh Krajský soud v Ostravě 16.7.2014 1.9.2014 6
B 315/SL 87 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.7.2014 1.9.2014 17
B 315/SL 86 účetní závěrka [2012]  bez příloh Krajský soud v Ostravě 16.7.2014 1.9.2014 6
B 315/SL 85 výroční zpráva [2011] , zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 16.7.2014 1.9.2014 17
B 315/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.6.2006 30.6.2006 19.7.2006 24
B 315/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 29.8.2005 31.8.2005 22
B 315/SL 48 účetní závěrka r.2003 Krajský soud v Ostravě 21.10.2004 24
B 315/SL 47 výroční zpráva r.2003 Krajský soud v Ostravě 21.10.2004 37
B 315/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 21.10.2004 22
B 315/SL 45 podpisové vzory - Ing. Petr Šelešovský Krajský soud v Ostravě 23.6.2004 21.10.2004 2
B 315/SL 44 notářský zápis NZ 126/2004 Krajský soud v Ostravě 9.7.2004 21.10.2004 12
B 315/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 17.6.2003 20.8.2003 22
B 315/SL 42 notářský zápis NZ 560/2003 Krajský soud v Ostravě 17.6.2003 20.8.2003 5
B 315/SL 41 výroční zpráva r.2002 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 20.8.2003 101
B 315/SL 40 podpisové vzory - Štroch,Grunt,Faller Krajský soud v Ostravě 11.10.2002 6
B 315/SL 39 notářský zápis NZ 376/2002 Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 11.10.2002 6
B 315/SL 38 notářský zápis NZ 539/2002 Krajský soud v Ostravě 18.6.2002 11.10.2002 13
B 315/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.6.2002 11.10.2002 22
B 315/SL 36 účetní závěrka r. 2001vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.10.2002 27
B 315/SL 35 výroční zpráva r. 2001vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 11.10.2002 41
B 315/SL 34 notářský zápis NZ 369/01 Krajský soud v Ostravě 7.9.2001 27.5.2002 20
B 315/SL 33 notářský zápis NZ 317/02 Krajský soud v Ostravě 17.4.2002 27.5.2002 10
B 315/SL 32 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 11.1.2002 8.4.2002 15.4.2002 3
B 315/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst. Krajský soud v Ostravě 11.1.2002 8.4.2002 15.4.2002 4
B 315/SL 30 notářský zápis NZ 369/2001 Krajský soud v Ostravě 7.9.2001 8.4.2002 15.4.2002 21
B 315/SL 3 notářský zápis NZ 393/98 vč.roční zprávy Krajský soud v Ostravě 27.5.1998 8.4.2002 15.4.2002 99
B 315/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 15.8.1997 8.4.2002 15.4.2002 2
B 315/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 14.5.1997 8.4.2002 15.4.2002 3
B 315/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst. Krajský soud v Ostravě 7.11.1996 8.4.2002 15.4.2002 4
B 315/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 15.2.1996 8.4.2002 15.4.2002 3
B 315/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst. Krajský soud v Ostravě 14.10.1997 8.4.2002 15.4.2002 3
B 315/SL 24 notářský zápis NZ 178/2000 Krajský soud v Ostravě 15.8.2000 8.4.2002 15.4.2002 88
B 315/SL 23 notářský zápis NZ 421/99 Krajský soud v Ostravě 26.5.1999 8.4.2002 15.4.2002 114
B 315/SL 22 notářský zápis NZ 381/97 Krajský soud v Ostravě 27.5.1997 8.4.2002 15.4.2002 94
B 315/SL 21 notářský zápis NZ 100/96 Krajský soud v Ostravě 26.6.1996 8.4.2002 15.4.2002 98
B 315/SL 20 notářský zápis NZ 45/96 Krajský soud v Ostravě 31.1.1996 8.4.2002 15.4.2002 30
B 315/SL 19 notářský zápis NZ 78/96 Krajský soud v Ostravě 15.2.1996 8.4.2002 15.4.2002 34
B 315/SL 18 notářský zápis NZ 203/95 Krajský soud v Ostravě 27.6.1995 8.4.2002 15.4.2002 109
B 315/SL 17 notářský zápis NZ 130/94 Krajský soud v Ostravě 29.6.1994 8.4.2002 15.4.2002 92
B 315/SL 16 notářský zápis NZ 148/93 Krajský soud v Ostravě 15.6.1993 8.4.2002 15.4.2002 37
B 315/SL 15 notářský zápis NZ 48/93 Krajský soud v Ostravě 20.1.1993 8.4.2002 15.4.2002 24
B 315/SL 14 notářský zápis NZ 333/92 Krajský soud v Ostravě 17.4.1992 8.4.2002 15.4.2002 24
B 315/SL 13 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 8.4.2002 15.4.2002 27
B 315/SL 12 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 8.4.2002 15.4.2002 27
B 315/SL 11 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 8.4.2002 15.4.2002 26
B 315/SL 10 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 8.4.2002 15.4.2002 25
B 315/SL 4 výroční zpráva r. 2000 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 8.2.2001 3.10.2001 31
B 315/SL 1 notářský zápis NZ 303/97 Krajský soud v Ostravě 15.8.1997 17.11.1997 17.11.1997 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VVUÚ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45193380
Jméno VVUÚ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 18.1.1993
Celkový počet živností: 46
Aktivních živností: 10

Sídlo VVUÚ, a.s.

Živnosti a provozovny VVUÚ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Pikartská 1337/7, Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny 1000442250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Pikartská 1337/7, Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny 1000442250
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 18.1.1993

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Pikartská 1337/7, Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny 1000442250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Na Drahách 32, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23
Identifikační číslo provozovny 1011976391
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.1.2018

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Pikartská 1337/7, Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny 1000442250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.1993

Živnost č. 5 Výzkum, ničení, zneškodňování, zpracování a nákup výbušnin a provádění trhacích prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.2000

Živnost č. 6 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Pikartská 1337/7, Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny 1000442250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.11.2002

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.6.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Pikartská 1337/7, Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny 1000442250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.6.2003

Živnost č. 8 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.2006

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Pikartská 1337/7, Ostrava 716 00
Identifikační číslo provozovny 1000442250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.5.2006

Živnost č. 10 Provádění ohňostrojných prací

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2014

Živnost č. 11 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 28.5.1996

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 28.6.2005

Živnost č. 14 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 28.6.2005

Živnost č. 15 Poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 19.8.2002

Živnost č. 16 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 montáž, oprava a údržba vyhr. elektr.zaříz. a výroba rozvaděčů NN

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 7.4.1997

Živnost č. 20 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 19.8.2002

Živnost č. 21 Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.1993
Zánik oprávnění 20.3.1996

Živnost č. 27 Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Leasing spojený s financováním

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1993
Zánik oprávnění 4.3.2002

Živnost č. 29 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.1994
Zánik oprávnění 12.9.2002

Živnost č. 30 Výroba stav.hmot a materiálů mimo příloh v zák.č.455/91 Sb. výroba a užití stavebních prvků a hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1996
Zánik oprávnění 28.6.2005

Živnost č. 32 Nakládání s odpady kromě nebezpečných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1998
Zánik oprávnění 27.2.2002

Živnost č. 34 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Výuka jazyků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.2009
Zánik oprávnění 11.8.2010

Živnost č. 46 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2014
Zánik oprávnění 3.9.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VVUÚ, a.s.

Člen statutárního orgánu Doc. Ing. Petr Štroch Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VVUÚ, a.s.

IČO: 45193380
Firma: VVUÚ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Radvanice a Bartovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo VVUÚ, a.s.

Sídlo: Pikartská 1337/7, Ostrava 716 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro lesnictví
Těžba a úprava černého uhlí
Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
Výroba výbušnin
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba elektřiny
Přenos elektřiny
Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Průzkumné vrtné práce
Kompletační a dokončovací práce
Ostatní kompletační a dokončovací práce
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Geologický průzkum
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání j. n.

Podobné firmy

tracking image