Firma VV invest a.s. IČO 27664392


VV invest a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VV invest a.s. (27664392) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vinohrady 794/45, Brno 639 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 2005 a je stále aktivní. VV invest a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o VV invest a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VV invest a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VV invest a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VV invest a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VV invest a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4470
IČO (identifikační číslo osoby) 27664392
Jméno VV invest a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.10.2005
Na základě Projektu rozdělení společnosti VV invest a.s. se sídlem Brno, Štýřice, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00, IČ 276 64 392, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4470, ze dne 10.11.2017, schváleného valnou hromad ou společnosti VV invest a.s. dne 15.12.2017, došlo k rozdělení společnosti VV invest a.s. odštěpením a přechodu odštěpované části jmění, vymezené v Projektu rozdělení, na nově vzniklou obchodní společnost VV invest Osvětimany a.s. se sídlem Brno, Štýřice , Vinohrady 794/45, PSČ 639 00. 30.12.2017
Valná hromada obchodní společnosti VV invest a.s. rozhodla dne 15.12.2017, v souvislosti s rozhodnutím o rozdělení odštěpením, o snížení základního kapitálu obchodní společnosti VV invest a.s. o částku 33.930.000,-- Kč ze současných 36.000.000,-- Kč na 2. 070.000,-- Kč, a o snížení jmenovité hodnoty akcií obchodní společnosti VV invest a.s., a to ze současných 200.000,-- Kč na akcii na 11.500,-- Kč na akcii, a ze současných 1.000.000,-- Kč na akcii na 57.500,-- Kč na akcii, a dále rozhodla o tom, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. 30.12.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 1.7.2014 - 18.10.2016
Počet členů správní rady: 3 1.7.2014 - 18.10.2016
Valná hromada společnosti VV invest a.s. dne 17. září 2012 schválila rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto obsahu: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých), tedy z dosavadní výše 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) na novou výši 36.000.000,- Kč (třicet šest milionů korun českých), a to úpisem nových akc ií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to 6 (šesti) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). S nově vydanými akciemi budou s pojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. c) Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti VV invest a.s. před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, svého přednostního práva na úpis nových akcií, kte ré se upisují peněžitým vkladem, a to v celém rozsahu, nerozhoduje valná hromada o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií upisovaných peněžitým vkladem. d) Všech celkem 6 (šest) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci - panu Ing. Vratislavu Mynářovi, dat. nar. 23. 06.1967, bytem Osvětimany 274, PSČ 687 42, který emisní kurs těchto nových akcií splatí v rozsahu 5.797.000,- Kč (pět milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých) dále popsaným nepeněžitým vkladem a v rozsahu 203.000,- Kč (dvě stě tři tisíce korun českých) peněžitým vkladem. e) Emisní kurs každé jedné nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). f) Předmětem nepeněžitého vkladu je obchodní podíl ve výši 100% na společnosti s obchodní firmou CLEVER MANAGEMENT s.r.o., se sídlem na adrese Osvětimany 202, PSČ 687 42, IČ: 276 80 576, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brn ě, v oddílu C, vložce 51571, který je blíže popsán ve znaleckém posudku č. 475-012/2012, zpracovaném Doc. Ing. Pavlem Legátem, bytem Brno, Urbánkova 791/24, PSČ 624 00, IČ: 146 28 287, znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod zn. 44/2 000-Zn, který byl pro tento účel jmenován usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 02.07.2012, č.j. 18 Nc 6213/2012 - 14, kterým byla hodnota předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku ve výši 5.797.000,- Kč (pět milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých). g) Za takto popsaný nepeněžitý vklad v hodnotě 5.797.000,- Kč (pět milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých) a peněžitý vklad ve výši 203.000,- Kč (dvě stě tři tisíce korun českých), bude společností předem určenému zájemci vydáno celkem 6 (šes t) kusů nových listinných, kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), o celkové jmenovité hodnotě 6.000.000,-Kč (šest milionů korun českých). h) Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno odeslat předem určenému zájemci nejpozději do 3 dnů po zápisu usnesení va lné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude předem určenému zájemci doručen současně s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. i) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde bude uzavřena smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti VV invest a.s., na adrese Brno, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00.“ j) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do 15-ti dnů od jejich upsání, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií akcionářů dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, takto: a) v rozsahu částky 5.797.000,- Kč (pět milionů sedm set devadesát sedm tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem tak, že určený zájemce předá společnosti v jejím sídle na adrese Brno, Vinohrady 794/45, PSČ 639 00, IČ: 276 64 392 (místo splacení nepeněžité ho vkladu), Smlouvu o převodu obchodního podílu, uzavřenou ve smyslu ust. § 60 odst. 2 obchodního zákoníku (s úředně ověřeným podpisem převodce), b) v rozsahu částky 203.000,- Kč (dvě stě tři tisíce korun českých) peněžitým vkladem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti VV invest a.s., vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 107-0123940297/0100.“ 2.10.2012 - 11.10.2012
Usnesením valné hromady akciové společnosti ze dne 24. května 2007 bylo rozhodnuto o tom, že: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacetosm milionů korun českých) t.j. z částky 2.000.000,- Kč na částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku 28.0 00.000,- Kč se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to 28 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, na jednu akcii. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Dosavadní akcie, jejich druh, podoba a forma zůstávají nezměněny. c) Vzhledem k tomu, že se oba dosavadní akcionáři společnosti vzdali přednostního práva na upisování akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání tomuto zájemci (dále jen "předem určený zájemce"): Ing. Vratislav Mynář, r.č. 670623/0300, bytem Osvěti many 274, PSČ 687 42, 28 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii. Celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 28.000.000,- Kč. d) Předem určený zájemce upíše akcie, jejichž emisní kurs se rovná jejich jmenovité hodnotě, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností v písemné formě, podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypracuje návrh smlouvy o upsání a doručí jej předem určenému zájemci ve lhůtě 14 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 15 dnů od doručení jejího návrhu předem určenému zájemci. Předem určený zájemce je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti. e) Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tzn. že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč činí 1.000.000,- Kč. f) Schvaluje se, aby emisní kurs 28 kusů kmenových akcií v listinné podobě na majitele o nominální hodnotě jedné akcie 1.000.000 Kč, t.j. o celkové nominální hodnotě 28.000.000,- Kč, byl splacen předem určeným zájemcem Ing. Vratislavem Mynářem nepeněžitým vkladem nemovitého majetku, který je blíže specifikován takto: nemovitosti včetně všech součástí a příslušenství, ke kterým má předem určený zájemce vlastnické právo, a to nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální prac oviště Praha na LV č. 641 pro obec Praha, katastrální území Malá Strana, a to: a) pozemek p.č. 41 o výměře 108 m2 zastavěná plocha a nádvoří b) budova č.p. 313 postavená na pozemku p.č. 41. Uvedené nemovitosti jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku znalce Doc. Ing. Pavla Legáta, jmenovaného pro tento účel usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.4.2007 č.j. 50 Nc 6209/2007-10. Znalecký posudek zpracovaný pod č. 212/2007 ze dn e 8. května 2007 uvádí výslednou cenu nemovitostí výše uvedených ve výši 28.000.000,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude tedy vydáno celkem 28 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé, celkem tedy o jmenovité hodnotě 28.000.000,- Kč. Jde o akcie kmenové, na majitele, v listinné podobě g) Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do 15 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií) tak, že předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 Obch. zák. s úředně ověřeným podpisem a současně fakticky i protokolárně (podpisem protokolu o předání nemovitostí) předá společnosti určené nemovitosti. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. Písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 Obch. zák. musí vkladatel předat společ nosti před zápisem do obchodního rejstříku. 28.5.2007 - 14.7.2007

Aktuální kontaktní údaje VV invest a.s.

Kapitál VV invest a.s.

zakladni jmění 2 070 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2017
zakladni jmění 36 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.10.2012 - 30.12.2017
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.7.2007 - 11.10.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.10.2005 - 14.7.2007

Akcie VV invest a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 11 500 Kč 10 30.12.2017
Kmenové akcie na jméno 57 500 Kč 34 30.12.2017
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 1.7.2014 - 30.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 28 1.7.2014 - 30.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 6 1.7.2014 - 30.12.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 6 11.10.2012 - 1.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 28 14.7.2007 - 1.7.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 31.10.2005 - 1.7.2014

Sídlo VV invest a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vinohrady 794/45 , Brno 639 00 18.10.2016
Adresa Vinohrady 794/45 , Brno 639 00 28.3.2006 - 18.10.2016
Adresa Mlýnská 326/13 , Brno 602 00 31.10.2005 - 28.3.2006

Předmět podnikání VV invest a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.12.2011
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 14.6.2006 - 28.12.2011
realitní činnost 14.6.2006 - 28.12.2011
správa a údržba nemovitostí 14.6.2006 - 28.12.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 14.6.2006 - 28.12.2011
správa vlastního majetku 14.6.2006 - 28.12.2011
Činnost technických poradců v oblasti chemie 28.3.2006 - 14.6.2006
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 28.3.2006 - 14.6.2006
zprostředkování obchodu a služeb 28.3.2006 - 28.12.2011
velkoobchod 28.3.2006 - 28.12.2011
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 28.3.2006 - 28.12.2011
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 28.3.2006 - 28.12.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 31.10.2005 - 28.3.2006

Předmět činnosti VV invest a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 28.12.2011
správa vlastního majetku 28.12.2011

vedení firmy VV invest a.s.

Statutární orgán VV invest a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná statutární ředitel. 1.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 14.6.2006 - 1.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný předseda představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 28.3.2006 - 14.6.2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 31.10.2005 - 28.3.2006
Jméno ing. Vladimír Pavlík 1.7.2014
Vznik funkce 13.6.2014
Adresa: Hatě 367/31 , Brno 621 00
člen představenstva Karel Horák 31.10.2005 - 28.3.2006
Vznik členství 31.10.2005
Zánik členství 27.2.2006
Adresa: Slepá 558/28 , Brno 613 00
předseda představenstva Oldřich Hájek 28.3.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 15.5.2006
Vznik funkce 27.2.2006
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: Zrenjaninská 345/17 , Teplice 415 03
člen představenstva Ing. Robert Antoš 28.3.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 15.5.2006
Adresa: Jana Koziny 1471/16 , Teplice 415 01
člen představenstva Ing. Miloš Žák 28.3.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 15.5.2006
Adresa: Dobrovského 660 , Vrchlabí 543 01
předseda představenstva Ing. Vratislav Mynář 14.6.2006 - 28.12.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: 262 , Vřesovice 696 48
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Pavlík 14.6.2006 - 28.12.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Hatě 637 , 621 00 Brno Česká republika
člen představenstva Mgr. Roman Ambrož 14.6.2006 - 28.12.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Karáskovo náměstí 2569/8 , Brno 615 00
předseda představenstva Ing. Vratislav Mynář 28.12.2011 - 19.6.2013
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 7.6.2013
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 7.6.2013
Adresa: 274 , Osvětimany 687 42
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Pavlík 28.12.2011 - 19.6.2013
Vznik členství 12.5.2011
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 7.6.2013
Adresa: Hatě 367/31 , Brno 621 00
člen představenstva Mgr. Roman Ambrož 28.12.2011 - 27.11.2013
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: 222 , Starovičky 693 01
předseda představenstva Vladimír Pavlík 19.6.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 13.6.2014
Vznik funkce 7.6.2013
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: Hatě 367/31 , Brno 621 00
místopředsedkyně představenstva Kamila Mynářová 19.6.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 13.6.2014
Vznik funkce 7.6.2013
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: 274 , Osvětimany 687 42
člen představenstva Mgr. Roman Ambrož 27.11.2013 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: 222 , Starovičky 693 01

Dozorčí rada VV invest a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Vítězslav Schuster 31.10.2005 - 28.3.2006
Vznik členství 31.10.2005
Zánik členství 27.2.2006
Vznik funkce 31.10.2005
Zánik funkce 27.2.2006
Adresa: Labská 153/31 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Veronika Petrová 31.10.2005 - 28.3.2006
Vznik členství 31.10.2005
Zánik členství 27.2.2006
Adresa: Modřická 101/19 , Brno 619 00
člen dozorčí rady Edita Sýkorová 31.10.2005 - 28.3.2006
Vznik členství 31.10.2005
Zánik členství 27.2.2006
Adresa: Nováčkova 681/35 , Brno 614 00
předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Rybář 28.3.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 15.5.2006
Vznik funkce 27.2.2006
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: Štolcova 715/87 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Pavlík 28.3.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 15.5.2006
Adresa: Hatě 367/31 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Ing. Vratislav Mynář 28.3.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 27.2.2006
Zánik členství 15.5.2006
Adresa: 262 , Vřesovice 696 48
předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Rybář 14.6.2006 - 28.12.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Štolcova 715/87 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Bc. Jana Rybářová Kapounová 14.6.2006 - 28.12.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Štolcova 715/87 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Pucharová 14.6.2006 - 28.12.2011
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 12.5.2011
Adresa: Dvořákova 1076/12 , Kyjov 697 01
předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Rybář 28.12.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 13.6.2014
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: Štolcova 715/87 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Bc. Jana Rybářová Kapounová 28.12.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: Štolcova 715/87 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Pucharová 28.12.2011 - 1.7.2014
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: Dvořákova 1076/12 , Kyjov 697 01

Sbírka Listin VV invest a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4470/SL 38 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 29.5.2014 1.8.2014 7.10.2014 11
B 4470/SL 37 ostatní zápis z jednání správní rady Krajský soud v Brně 13.6.2014 24.6.2014 22.7.2014 3
B 4470/SL 36 notářský zápis stanovy, NZ 515/2014 Krajský soud v Brně 13.6.2014 24.6.2014 22.7.2014 8
B 4470/SL 34 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 7.6.2013 19.6.2013 24.6.2013 3
B 4470/SL 33 ostatní představenstvo spol. Krajský soud v Brně 7.6.2013 19.6.2013 24.6.2013 2
B 4470/SL 32 notářský zápis rozhod. VH, Stanovy, NZ 403/2013 Krajský soud v Brně 7.6.2013 19.6.2013 24.6.2013 22
B 4470/SL 31 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.9.2012 8.10.2012 4
B 4470/SL 30 ostatní cash flow Krajský soud v Brně 31.12.2011 21.9.2012 8.10.2012 1
B 4470/SL 29 účetní závěrka rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.9.2012 8.10.2012 6
B 4470/SL 28 notářský zápis rozhod.mim.VH,NZ 996/2012 Krajský soud v Brně 17.9.2012 19.9.2012 8.10.2012 11
B 4470/SL 27 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 12.5.2011 11.1.2012 2
B 4470/SL 26 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 12.5.2011 11.1.2012 2
B 4470/SL 25 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 29.6.2011 31.8.2011 4
B 4470/SL 24 účetní závěrka -přehled o peněžn. tocích 2010 Krajský soud v Brně 31.8.2011 1
B 4470/SL 23 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 29.6.2011 31.8.2011 6
B 4470/SL 22 účetní závěrka -příloha 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2010 24.8.2010 4
B 4470/SL 21 účetní závěrka -cash flow 2009 Krajský soud v Brně 24.8.2010 1
B 4470/SL 20 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2009 Krajský soud v Brně 31.5.2010 24.8.2010 6
B 4470/SL 19 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 24.8.2010 2
B 4470/SL 18 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 24.8.2010 6
B 4470/SL 17 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 21.6.2007 24.8.2010 2
B 4470/SL 16 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 Krajský soud v Brně 21.6.2007 24.8.2010 6
B 4470/SL 15 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 26.6.2008 15.7.2008 2
B 4470/SL 14 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2007 Krajský soud v Brně 26.6.2008 15.7.2008 6
B 4470/SL 13 notářský zápis -NZ 138/2007 Krajský soud v Brně 24.5.2007 30.5.2007 6
B 4470/SL 12 posudek znalce č. 212/2007 Krajský soud v Brně 8.5.2007 30.5.2007 77
B 4470/SL 9 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 275/06 Krajský soud v Brně 15.5.2006 15.6.2006 9
B 4470/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Brně 15.5.2006 15.6.2006 4
B 4470/SL 10 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 15.5.2006 15.6.2006 5
B 4470/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.2.2006 31.3.2006 14
B 4470/SL 7 notářský zápis -NZ 108/2006 Krajský soud v Brně 27.2.2006 31.3.2006 10
B 4470/SL 6 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 27.2.2006 31.3.2006 2
B 4470/SL 5 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 27.2.2006 31.3.2006 13
B 4470/SL 4 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 27.2.2006 31.3.2006 2
B 4470/SL 3 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 29.9.2005 1.11.2005 10
B 4470/SL 2 ostatní -zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 29.9.2005 1.11.2005 1
B 4470/SL 1 notářský zápis -NZ 501/2005-stanovy Krajský soud v Brně 29.9.2005 1.11.2005 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VV invest a.s.

IČO (identifikační číslo) 27664392
Jméno VV invest a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 27.2.2006
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo VV invest a.s.

Živnosti a provozovny VV invest a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.2.2006

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2006
Zánik oprávnění 31.5.2006

Živnost č. 7 Činnost technických poradců v oblasti chemie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2006
Zánik oprávnění 31.5.2006

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VV invest a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Pavlík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VV invest a.s.

IČO: 27664392
Firma: VV invest a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.10.2005

Sídlo VV invest a.s.

Sídlo: Vinohrady 794/45, Brno 639 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image