Hlavní navigace

FIRMA VUCHZ, a.s. IČO: 00008711

VUCHZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VUCHZ, a.s. (00008711) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křižíkova 2697/70, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. VUCHZ, a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o VUCHZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro VUCHZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VUCHZ, a.s.

Soud: Krajský soud v Brně 29. 12. 1990
Spisová značka: B 256
IČO (identifikační číslo osoby): 00008711
Jméno: VUCHZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Zapsána dne: 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 1 26.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 26.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.11.2007 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s. (dále jen společnost) určuje: Akcionář společnosti Lubomír Stoklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 77.745 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 250,- Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 20.704.000,- Kč, představuje podíl 93,877 % na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcii: Série od čísla do čísla počet ks H 1 69 69000 A 69001 69568 568 A 69599 69685 87 A 69691 69798 108 A 69840 69949 110 A 69974 70115 142 A 70231 70294 64 A 70328 77817 7490 A 77981 77995 15 A 78119 78173 55 A 78583 78593 11 A 79065 79131 67 A 79134 79161 28 77 745 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti VUCHZ, a.s. dne 15. listopadu 2007 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch.zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČO 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 24.10.2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 17.2.2006. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti by! zjištěn ze stanov společnosti ze dne 17.2.2006. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti VUCHZ, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada VUCHZ, a.s. schvaluje: přechod všech ostatních akcií společnosti VUCHZ, a.s., tj. 5.071 ks s číselným označením uvedeným dále: série od čísla do čísla počet ks A 69569 69598 30 A 69686 69690 5 A 69799 69839 41 A 69950 69973 24 A 70116 70230 115 A 70295 70327 33 A 77818 77980 163 A 77996 78118 123 A 78174 78582 409 A 78594 79064 471 A 79132 79133 2 A 79162 82816 3655 počet kusů akcií 5071 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 250,- Kč, nekótované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle §1831 odst. 3 obch.zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 295,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 250,- Kč, tato výše je doložena znaleckým posudkem č. 355-36/07 ze dne 1.10.2007 zhotoveného soudní znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboitovou, CSc, bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Pro ocenění byly použity metody majetkové (metoda účetní hodnoty a metoda likvidační hodnoty) a výnosová paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů. Vzhledem k účelu oceněn í byla za základ hodnoty čistého obchodního majetku společnosti vzata hodnota zjištěná metodou likvidační hodnoty. Společnost sice v dohledné době neplánuje svoji likvidaci, ale takto stanovená hodnota se jeví pro minoritní akcionáře jako nejvýhodnější. - lhůtu pro poskytnutí protiplnění - protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených §183m odst. 2 obch.zák., tj . poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti. Podle §1831 odst. 5 obch.zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po p řechodu vlastnického práva dle §1831 odst. 3 obch.zák., bude společnost postupovat dle ust. § 1831 odst. 6 a 7 obch.zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch.zák.. 4. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. Sp/544/324/2007, 2007/15977/540 ze dne 4. října 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i o dst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti VUCHZ, a.s., IČ 00008711, se sídlem Brno, Křižíkova 70, č.p. 2697, PSČ 612 00, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 295,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 250,- Kč. 5. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. 6. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. 21.11.2007 - 12.11.2010
Valná hromada společnosti, konaná dne 8. dubna 2005, schválila toto usnesení o snížení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 82.816.000,- Kč o částku 62.112.000,- Kč (slovy: šedesátdvamilionyjednostodvanácttisíc korun českých) na hodnotu základního kapitálu 20.704.000,- Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu jsou kumulované ztráty z předchozích let (tj. za období od r. 1998 do r. 2004), které snížením základního kapitálu budou vyrovnány a uhrazeny ve výši 62.112.000,- Kč, tj. v částce odpovídající snížení základního kapi tálu. 3. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Stávající jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000,- Kč a bude snížena o 75% stávající výše, tj. jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena na 250,- Kč. Celkem společnost v ydala 82816 akcií. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v SCP. Snížení základního kapitálu se děje bez poskytnutí jakýchkoli plnění akcionářům. 4. Toto usnesení je účinné v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálu dochází v souladu s § 216 odst. 3 obch. zák. ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. 20.7.2005 - 7.11.2005
Valná hromada společnosti, konaná dne 8. dubna 2005 schválila změnu stanov. 20.7.2005 - 26.6.2014
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 27.6.2000. 21.8.2000 - 26.6.2014
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 22.6.1999. 24.8.1999 - 21.8.2000
Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou 19.5.1997. 11.7.1997 - 21.8.2000
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 19.6.1996. 19.7.1996 - 21.8.2000
Základní jmění : 82,645.000 Kčs, na které bude vydána jedna akcie znějící na jméno. 2.4.1992 - 9.2.1993
Základní kapitál : 92,973.000,-Kčs, na který bude vydána jedna akcie znějící na jméno. 4.6.1991 - 2.4.1992
Základní kapitál : činí 81,244.000 Kčs, na který bude vydána jedna akcie znějící na jméno 29.12.1990 - 4.6.1991
Způsob zřízení : Rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky ČR č. 114/1990 ze dne 17.12.1990 o zrušení bez likvidace s.p. VÚCHZ se sídlem v Brně a jednorázovém založení a.s. VÚCHZ se sídlem v Brně a zakladatelským plánem téhož ministerstva ze dne 17.12.1990 o založení a.s. VÚCHZ se sídlem v Brně s účinností od 31.12.1990. 29.12.1990 - 26.6.2014

Kapitál VUCHZ, a.s.

Základní kapitál 20 704 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.11.2005
Základní kapitál 82 816 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.2.1993  - 7.11.2005

Akcie VUCHZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 250 Kč 82 816 24.9.2012
Akcie na majitele 250 Kč 82 816 6.3.2006  - 24.9.2012
Akcie na majitele 250 Kč 82 816 7.11.2005  - 6.3.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 82 816 9.2.1993  - 7.11.2005

Sídlo VUCHZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Křižíkova 2697/70, Brno 61200, Česká republika 26.6.2014
Adresa: Křižíkova 70, č.p. 2697, Brno 61200, Česká republika 1.10.2004 - 24.2.2012
Adresa: Křižíkova 70, č.p. 2697, Brno 66089, Česká republika 21.11.2001 - 1.10.2004
Adresa: Křižíkova 70, Brno , Česká republika 8.9.1994 - 21.11.2001
Adresa: , Brno , Česká republika 29.12.1990 - 8.9.1994

Předmět podnikání VUCHZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.11.2010
Obráběčství 5.11.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 5.11.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 5.11.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 5.11.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.11.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 5.11.2010
Zámečnictví, nástrojářství 5.11.2010
měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií 20.7.2005 - 24.9.2012
výroba tlakových zařízení 21.11.2001 - 5.11.2010
výroba zdvihacích zařízení 21.11.2001 - 5.11.2010
montáž, opravy vyhrazených zdvihacích zařízení 21.11.2001 - 5.11.2010
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 21.11.2001 - 5.11.2010
výroba rozvaděčů nízkého napětí 21.11.2001 - 5.11.2010
projektová činnost ve výstavbě 11.7.1997
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení 11.7.1997 - 21.11.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 11.7.1997 - 21.11.2001
měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel 11.7.1997 - 20.7.2005
nástrojařství 11.7.1997 - 5.11.2010
kovoobráběčství 11.7.1997 - 5.11.2010
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 11.7.1997 - 5.11.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 11.7.1997 - 5.11.2010
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 11.7.1997 - 5.11.2010
pronájem nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 8.9.1994 - 5.11.2010
výroba nástrojů 9.2.1993 - 11.7.1997
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vybraných zdvihacích zařízení 9.2.1993 - 11.7.1997
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 9.2.1993 - 11.7.1997
revize elektrických zařízení 9.2.1993 - 11.7.1997
výroba, montáž a oprava výrobků a zařízení spotřební elektroniky 9.2.1993 - 11.7.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 9.2.1993 - 11.7.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců v oborech měření plynných, kapalných a tuhých emisí a imisí, měření pachových látek a měření a vyhodnocování účinnosti odlučovacích zařízení na záchyt plynných, kapalných a tuhých látek 9.2.1993 - 11.7.1997
výroba, montáž a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 9.2.1993 - 11.7.1997
montáž a opravy měřicí a regulační techniky 9.2.1993 - 11.7.1997
kovoobrábění 9.2.1993 - 11.7.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 9.2.1993 - 11.7.1997
provádění průmyslových staveb 9.2.1993 - 11.7.1997
elektroinstalatérství 9.2.1993 - 11.7.1997
zámečnictví 9.2.1993 - 5.11.2010
broušení a leštění kovů 9.2.1993 - 5.11.2010
stavba strojů s mechanickým pohonem 9.2.1993 - 5.11.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.2.1993 - 5.11.2010
automatizované zpracování dat 9.2.1993 - 5.11.2010
poskytování software 9.2.1993 - 5.11.2010
provozování středisek kalibrační služby 9.2.1993 - 5.11.2010
činnost organizačních a ekonomických poradců v oborech řízení jakosti, doporučování materiálů a zkušebnictví 9.2.1993 - 5.11.2010
7. Projektová činnost v rozsahu povolení ministerstva průmyslu ČR v Praze č.j. B 40/80/91 ze dne 31.1.1991 8. Zahraničně obchodní činnost vyjma věcí a činností omezených zvláštními předpisy 6.3.1991 - 9.2.1993
1. Výzkum, vývoj, výroba, dodávky, montáž, funkční zkoušky, hodnocení a modernizace zařízení v oboru: a/ chemie a zpracování ropy b/ biotechnologie c/ potravinářství a zemědělství d/ ekologie e/ zpracování gumy a plastů f/ jeřábů a jejich příslušenství g/ speciální elektroniky, měřící a regulační techniky 2. Vývoj software pro inženýrskou činnost v oborech dle bodu 1. 29.12.1990 - 9.2.1993
3. Vývoj a provádění vědeckotechnických a pevnostních výpočtů v oborech dle bodu 1. 4. Výzkum, vývoj, zkoušky a doporučení materiálů v oborech dle bodu 1. 5. Servisní činnost, poradenská činnost, zkušebnictví a vykonávání kontrolních a měřících činností v rozsahu udělených oprávnění a pověření (resortní autorizovaná zkušebna, kontrolní metrologické středisko aj.) 6. Školící a kontrolní činnost v oblasti řízení jakosti 29.12.1990 - 9.2.1993

Vedení firmy VUCHZ, a.s.

Statutární orgán VUCHZ, a.s.

člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 13.1.2020
Adresa Úvoz 437/94, 60200 Brno
předseda představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 26.6.2014 do 13.1.2020
Adresa Úvoz 437/94, 60200 Brno
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 24.9.2012 do 26.6.2014
Adresa Úvoz 437/94, 60200 Brno
předseda představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 12.11.2010 do 24.9.2012
Adresa Úvoz 94, 60200 Brno
člen představenstva Ing. Lenka Fialová
Ve funkci od 12.11.2010 do 24.9.2012
Adresa Třískalova 1, 63800 Brno
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vymazal
Ve funkci od 12.11.2010 do 24.9.2012
Adresa Pančava 169, 68354 Otnice
členka představenstva Ing. Lenka Fialová
Ve funkci od 14.9.2006 do 12.11.2010
Adresa Třískalova 1, 63800 Brno
předseda představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 14.9.2006 do 12.11.2010
Adresa Úvoz 94, 60200 Brno
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Heneš
Ve funkci od 14.9.2006 do 12.11.2010
Adresa Zdráhalova 27, 61300 Brno
předseda představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 11.7.1997 do 14.9.2006
Adresa Úvoz 94, Brno
členka představenstva Ing. Lenka Fialová
Ve funkci od 17.9.2002 do 14.9.2006
Adresa Třískalova 1, Brno
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Heneš
Ve funkci od 28.11.2003 do 14.9.2006
Adresa Zdráhalova 27, Brno
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Heneš
Ve funkci od 17.9.2002 do 28.11.2003
Adresa Josefy Faimonové 24, Brno
člen představenstva Ing. Zdeněk Heneš
Ve funkci od 17.6.1998 do 17.9.2002
Adresa Josefy Faimonové 24, Brno
místopředsedkyně představenstva JUDr. Zdena Bezděková
Ve funkci od 21.8.2000 do 17.9.2002
Adresa Bzenecká 4 , Brno
členka představenstva JUDr. Zdena Bezděková
Ve funkci od 11.7.1997 do 21.8.2000
Adresa Bzenecká 4 , Brno
člen představenstva Ing. Jaroslav Staněk
Ve funkci od 27.1.1998 do 21.8.2000
Adresa Botanická 25, Brno
místopředseda představenstva ing. Petr Veselý
Ve funkci od 17.6.1998 do 21.8.2000
Adresa Kotlářská 27, Brno
místopředseda představenstva Ing. Pavel Bohuš
Ve funkci od 11.7.1997 do 17.6.1998
Adresa Schodová 12 , Brno
člen představenstva ing. Petr Veselý
Ve funkci od 11.7.1997 do 17.6.1998
Adresa Kotlářská 27, Brno
člen představenstva Ing. Pavel Jeníček
Ve funkci od 11.7.1997 do 27.1.1998
Adresa Bohuslava Martinů 50 , Brno
člen představenstva ing. Petr Veselý
Ve funkci od 29.12.1990 do 11.7.1997
Adresa Kotlářská 27, Brno
člen představenstva Ing. Pavel Jeníček
Ve funkci od 19.7.1996 do 11.7.1997
Adresa Bohuslava Martinů 50 , Brno
předseda představenstva ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 19.7.1996 do 11.7.1997
Adresa Úvoz 94, Brno
místopředseda představenstva Ing. Pavel Bohuš
Ve funkci od 19.7.1996 do 11.7.1997
Adresa Schodová 12 , Brno
členka představenstva JUDr. Zdena Bezděková
Ve funkci od 19.7.1996 do 11.7.1997
Adresa Bzenecká 4 , Brno
předseda předst. a ředitel ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 6.3.1991 do 19.7.1996
Adresa Úvoz 94, Brno
člen představenstva Doc.Ing. Ludmila Hromková CSc.
Ve funkci od 30.7.1993 do 19.7.1996
Adresa nám. SNP 25, Brno
místopředseda představenstva Ing. Jiří Vencl
Ve funkci od 30.7.1993 do 19.7.1996
Adresa Hovorčovická 22, Praha 8
člen představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 30.7.1993 do 19.7.1996
Adresa Zemědělská 60, Brno
člen představenstva prof.JUDr. Petr Hajn DrSc.
Ve funkci od 29.12.1990 do 30.7.1993
Adresa Heyrovského 24, Brno
člen představenstva ing. Jiří Langer CSc.
Ve funkci od 29.12.1990 do 30.7.1993
Adresa Borského 664, Praha 5
místopředseda představenstva ing. Pavel Bohuš
Ve funkci od 6.3.1991 do 30.7.1993
Adresa Schodová 12, Brno
člen představenstva ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 29.12.1990 do 6.3.1991
Adresa Úvoz 94, Brno
člen představenstva ing. Pavel Bohuš
Ve funkci od 29.12.1990 do 6.3.1991
Adresa Schodová 12, Brno

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VUCHZ, a.s.

IČO (identifikační číslo): 00008711
Jméno: VUCHZ, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 5. 1988
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 9

Sídlo VUCHZ, a.s.

Sídlo: Křižíkova 2697/70, Brno 61200

Živnosti VUCHZ, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 1992

Statutární orgán VUCHZ, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Bořivoj Němeček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VUCHZ, a.s.

IČO: 00008711
Firma: VUCHZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1988

Sídlo VUCHZ, a.s.

Sídlo: Křižíkova 2697/70, Brno 61200

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Činnosti v oblasti nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.