Firma VUCHZ, a.s. IČO 00008711


VUCHZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VUCHZ, a.s. (00008711) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křižíkova 2697/70, Brno 612 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. VUCHZ, a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o VUCHZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VUCHZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VUCHZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VUCHZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VUCHZ, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 256
IČO (identifikační číslo osoby) 00008711
Jméno VUCHZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 1 26.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 26.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.6.2014
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 15.11.2007 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s. (dále jen společnost) určuje: Akcionář společnosti Lubomír Stoklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 77.745 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 250,- Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 20.704.000,- Kč, představuje podíl 93,877 % na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcii: Série od čísla do čísla počet ks H 1 69 69000 A 69001 69568 568 A 69599 69685 87 A 69691 69798 108 A 69840 69949 110 A 69974 70115 142 A 70231 70294 64 A 70328 77817 7490 A 77981 77995 15 A 78119 78173 55 A 78583 78593 11 A 79065 79131 67 A 79134 79161 28 77 745 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti VUCHZ, a.s. dne 15. listopadu 2007 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch.zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČO 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 24.10.2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 17.2.2006. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti by! zjištěn ze stanov společnosti ze dne 17.2.2006. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti VUCHZ, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada VUCHZ, a.s. schvaluje: přechod všech ostatních akcií společnosti VUCHZ, a.s., tj. 5.071 ks s číselným označením uvedeným dále: série od čísla do čísla počet ks A 69569 69598 30 A 69686 69690 5 A 69799 69839 41 A 69950 69973 24 A 70116 70230 115 A 70295 70327 33 A 77818 77980 163 A 77996 78118 123 A 78174 78582 409 A 78594 79064 471 A 79132 79133 2 A 79162 82816 3655 počet kusů akcií 5071 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 250,- Kč, nekótované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle §1831 odst. 3 obch.zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 295,- Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 250,- Kč, tato výše je doložena znaleckým posudkem č. 355-36/07 ze dne 1.10.2007 zhotoveného soudní znalkyní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboitovou, CSc, bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Pro ocenění byly použity metody majetkové (metoda účetní hodnoty a metoda likvidační hodnoty) a výnosová paušální metoda kapitalizovaných čistých výnosů. Vzhledem k účelu oceněn í byla za základ hodnoty čistého obchodního majetku společnosti vzata hodnota zjištěná metodou likvidační hodnoty. Společnost sice v dohledné době neplánuje svoji likvidaci, ale takto stanovená hodnota se jeví pro minoritní akcionáře jako nejvýhodnější. - lhůtu pro poskytnutí protiplnění - protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených §183m odst. 2 obch.zák., tj . poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti. Podle §1831 odst. 5 obch.zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po p řechodu vlastnického práva dle §1831 odst. 3 obch.zák., bude společnost postupovat dle ust. § 1831 odst. 6 a 7 obch.zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch.zák.. 4. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. Sp/544/324/2007, 2007/15977/540 ze dne 4. října 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i o dst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti VUCHZ, a.s., IČ 00008711, se sídlem Brno, Křižíkova 70, č.p. 2697, PSČ 612 00, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 295,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 250,- Kč. 5. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. 6. Valná hromada společnosti VUCHZ, a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. 21.11.2007 - 12.11.2010
Valná hromada společnosti, konaná dne 8. dubna 2005, schválila toto usnesení o snížení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 82.816.000,- Kč o částku 62.112.000,- Kč (slovy: šedesátdvamilionyjednostodvanácttisíc korun českých) na hodnotu základního kapitálu 20.704.000,- Kč. 2. Důvodem snížení základního kapitálu jsou kumulované ztráty z předchozích let (tj. za období od r. 1998 do r. 2004), které snížením základního kapitálu budou vyrovnány a uhrazeny ve výši 62.112.000,- Kč, tj. v částce odpovídající snížení základního kapi tálu. 3. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Stávající jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1.000,- Kč a bude snížena o 75% stávající výše, tj. jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena na 250,- Kč. Celkem společnost v ydala 82816 akcií. Snížení jmenovité hodnoty bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v SCP. Snížení základního kapitálu se děje bez poskytnutí jakýchkoli plnění akcionářům. 4. Toto usnesení je účinné v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku. Ke snížení základního kapitálu dochází v souladu s § 216 odst. 3 obch. zák. ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. 20.7.2005 - 7.11.2005
Valná hromada společnosti, konaná dne 8. dubna 2005 schválila změnu stanov. 20.7.2005 - 26.6.2014
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 27.6.2000. 21.8.2000 - 26.6.2014
Společnost předložila stanovy v úplném znění schválené valnou hromadou 22.6.1999. 24.8.1999 - 21.8.2000
Zapisuje se úplné znění stanov schválené valnou hromadou 19.5.1997. 11.7.1997 - 21.8.2000
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 19.6.1996. 19.7.1996 - 21.8.2000
Základní jmění : 82,645.000 Kčs, na které bude vydána jedna akcie znějící na jméno. 2.4.1992 - 9.2.1993
Základní kapitál : 92,973.000,-Kčs, na který bude vydána jedna akcie znějící na jméno. 4.6.1991 - 2.4.1992
Základní kapitál : činí 81,244.000 Kčs, na který bude vydána jedna akcie znějící na jméno 29.12.1990 - 4.6.1991
Způsob zřízení : Rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky ČR č. 114/1990 ze dne 17.12.1990 o zrušení bez likvidace s.p. VÚCHZ se sídlem v Brně a jednorázovém založení a.s. VÚCHZ se sídlem v Brně a zakladatelským plánem téhož ministerstva ze dne 17.12.1990 o založení a.s. VÚCHZ se sídlem v Brně s účinností od 31.12.1990. 29.12.1990 - 26.6.2014

Kapitál VUCHZ, a.s.

zakladni jmění 20 704 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.11.2005
zakladni jmění 82 816 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.2.1993 - 7.11.2005

Akcie VUCHZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 250 Kč 82 816 24.9.2012
Akcie na majitele 250 Kč 82 816 6.3.2006 - 24.9.2012
Akcie na majitele 250 Kč 82 816 7.11.2005 - 6.3.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 82 816 9.2.1993 - 7.11.2005

Sídlo VUCHZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křižíkova 2697/70 , Brno 612 00 26.6.2014
Adresa Křižíkova 2697/70 , Brno 612 00 24.2.2012 - 26.6.2014
Adresa Křižíkova 2697/70 , Brno 612 00 1.10.2004 - 24.2.2012
Adresa Křižíkova 2697/70 , Brno 612 00 21.11.2001 - 1.10.2004
Adresa Křižíkova 2697/70 , Brno 612 00 8.9.1994 - 21.11.2001
Adresa Brno Česká republika
29.12.1990 - 8.9.1994

Předmět podnikání VUCHZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.11.2010
Obráběčství 5.11.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 5.11.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 5.11.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 5.11.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.11.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 5.11.2010
Zámečnictví, nástrojářství 5.11.2010
měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií 20.7.2005 - 24.9.2012
výroba tlakových zařízení 21.11.2001 - 5.11.2010
výroba zdvihacích zařízení 21.11.2001 - 5.11.2010
montáž, opravy vyhrazených zdvihacích zařízení 21.11.2001 - 5.11.2010
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 21.11.2001 - 5.11.2010
výroba rozvaděčů nízkého napětí 21.11.2001 - 5.11.2010
projektová činnost ve výstavbě 11.7.1997
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení 11.7.1997 - 21.11.2001
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 11.7.1997 - 21.11.2001
měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel 11.7.1997 - 20.7.2005
nástrojařství 11.7.1997 - 5.11.2010
kovoobráběčství 11.7.1997 - 5.11.2010
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 11.7.1997 - 5.11.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 11.7.1997 - 5.11.2010
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 11.7.1997 - 5.11.2010
pronájem nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 8.9.1994 - 5.11.2010
výroba nástrojů 9.2.1993 - 11.7.1997
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vybraných zdvihacích zařízení 9.2.1993 - 11.7.1997
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 9.2.1993 - 11.7.1997
revize elektrických zařízení 9.2.1993 - 11.7.1997
výroba, montáž a oprava výrobků a zařízení spotřební elektroniky 9.2.1993 - 11.7.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 9.2.1993 - 11.7.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců v oborech měření plynných, kapalných a tuhých emisí a imisí, měření pachových látek a měření a vyhodnocování účinnosti odlučovacích zařízení na záchyt plynných, kapalných a tuhých látek 9.2.1993 - 11.7.1997
výroba, montáž a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 9.2.1993 - 11.7.1997
montáž a opravy měřicí a regulační techniky 9.2.1993 - 11.7.1997
kovoobrábění 9.2.1993 - 11.7.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 9.2.1993 - 11.7.1997
provádění průmyslových staveb 9.2.1993 - 11.7.1997
elektroinstalatérství 9.2.1993 - 11.7.1997
zámečnictví 9.2.1993 - 5.11.2010
broušení a leštění kovů 9.2.1993 - 5.11.2010
stavba strojů s mechanickým pohonem 9.2.1993 - 5.11.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 9.2.1993 - 5.11.2010
automatizované zpracování dat 9.2.1993 - 5.11.2010
poskytování software 9.2.1993 - 5.11.2010
provozování středisek kalibrační služby 9.2.1993 - 5.11.2010
činnost organizačních a ekonomických poradců v oborech řízení jakosti, doporučování materiálů a zkušebnictví 9.2.1993 - 5.11.2010
7. Projektová činnost v rozsahu povolení ministerstva průmyslu ČR v Praze č.j. B 40/80/91 ze dne 31.1.1991 8. Zahraničně obchodní činnost vyjma věcí a činností omezených zvláštními předpisy 6.3.1991 - 9.2.1993
1. Výzkum, vývoj, výroba, dodávky, montáž, funkční zkoušky, hodnocení a modernizace zařízení v oboru: a/ chemie a zpracování ropy b/ biotechnologie c/ potravinářství a zemědělství d/ ekologie e/ zpracování gumy a plastů f/ jeřábů a jejich příslušenství g/ speciální elektroniky, měřící a regulační techniky 2. Vývoj software pro inženýrskou činnost v oborech dle bodu 1. 29.12.1990 - 9.2.1993
3. Vývoj a provádění vědeckotechnických a pevnostních výpočtů v oborech dle bodu 1. 4. Výzkum, vývoj, zkoušky a doporučení materiálů v oborech dle bodu 1. 5. Servisní činnost, poradenská činnost, zkušebnictví a vykonávání kontrolních a měřících činností v rozsahu udělených oprávnění a pověření (resortní autorizovaná zkušebna, kontrolní metrologické středisko aj.) 6. Školící a kontrolní činnost v oblasti řízení jakosti 29.12.1990 - 9.2.1993

vedení firmy VUCHZ, a.s.

Statutární orgán VUCHZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva. 26.6.2014
Vzhledem k tomu, že představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná a podepisuje za společnost člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti či otisk u jejího razítka. 24.9.2012 - 26.6.2014
Způsob jednání: Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společnosti, a to tak, že k firmě společnosti připojí svůj (své) podpisy. 21.11.2001 - 24.9.2012
Způsob jednání: Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy představenstva místopředseda představenstva a nejméně jeden člen představenstva akciové společnosti. 19.7.1996 - 21.11.2001
Způsob jednání: Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 29.12.1990 - 19.7.1996
předseda představenstva Ing. Bořivoj Němeček 26.6.2014
Vznik členství 20.9.2012
Vznik funkce 25.6.2014
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Pavel Bohuš 29.12.1990 - 6.3.1991
Adresa: Schodová 1775/12 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Bořivoj Němeček 29.12.1990 - 6.3.1991
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Jiří Langer CSc. 29.12.1990 - 30.7.1993
Adresa: Borského 664/6 , Praha 152 00
člen představenstva prof.JUDr. Petr Hajn DrSc. 29.12.1990 - 30.7.1993
Adresa: Heyrovského 601/24 , Brno 635 00
místopředseda představenstva ing. Pavel Bohuš 6.3.1991 - 30.7.1993
Adresa: Schodová 1775/12 , Brno 602 00
předseda předst. a ředitel ing. Bořivoj Němeček 6.3.1991 - 19.7.1996
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
člen představenstva Lubomír Stoklásek 30.7.1993 - 19.7.1996
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen představenstva Doc.Ing. Ludmila Hromková CSc. 30.7.1993 - 19.7.1996
Adresa: náměstí SNP 1133/25 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Vencl 30.7.1993 - 19.7.1996
Adresa: Hovorčovická 1713/22 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Petr Veselý 29.12.1990 - 11.7.1997
Adresa: Kotlářská 815/27 , Brno 602 00
předseda představenstva ing. Bořivoj Němeček 19.7.1996 - 11.7.1997
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Bohuš 19.7.1996 - 11.7.1997
Adresa: Schodová 1775/12 , Brno 602 00
členka představenstva JUDr. Zdena Bezděková 19.7.1996 - 11.7.1997
Adresa: Bzenecká 4190/4 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Pavel Jeníček 19.7.1996 - 11.7.1997
Adresa: Bohuslava Martinů 829/50 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Pavel Jeníček 11.7.1997 - 27.1.1998
Adresa: Bohuslava Martinů 829/50 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Petr Veselý 11.7.1997 - 17.6.1998
Adresa: Kotlářská 815/27 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Bohuš 11.7.1997 - 17.6.1998
Adresa: Schodová 1775/12 , Brno 602 00
členka představenstva JUDr. Zdena Bezděková 11.7.1997 - 21.8.2000
Adresa: Bzenecká 4190/4 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Staněk 27.1.1998 - 21.8.2000
Adresa: Botanická 819/25 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Veselý 17.6.1998 - 21.8.2000
Adresa: Kotlářská 815/27 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Heneš 17.6.1998 - 17.9.2002
Adresa: Josefy Faimonové 2238/24 , Brno 628 00
místopředsedkyně představenstva JUDr. Zdena Bezděková 21.8.2000 - 17.9.2002
Adresa: Bzenecká 4190/4 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Heneš 17.9.2002 - 28.11.2003
Adresa: Josefy Faimonové 2238/24 , Brno 628 00
předseda představenstva ing. Bořivoj Němeček 11.7.1997 - 14.9.2006
Zánik členství 28.6.2006
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
členka představenstva Ing. Lenka Fialová 17.9.2002 - 14.9.2006
Vznik členství 28.6.2006
Adresa: Třískalova 523/1 , Brno 638 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Heneš 28.11.2003 - 14.9.2006
Zánik členství 28.6.2006
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Zdráhalova 1653/27 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Bořivoj Němeček 14.9.2006 - 12.11.2010
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 12.10.2010
Vznik funkce 13.7.2006
Zánik funkce 12.10.2010
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Heneš 14.9.2006 - 12.11.2010
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 12.10.2010
Vznik funkce 13.7.2006
Zánik funkce 12.10.2010
Adresa: Zdráhalova 1653/27 , Brno 613 00
členka představenstva Ing. Lenka Fialová 14.9.2006 - 12.11.2010
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 12.10.2010
Adresa: Třískalova 523/1 , Brno 638 00
předseda představenstva Ing. Bořivoj Němeček 12.11.2010 - 24.9.2012
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 20.9.2012
Vznik funkce 22.10.2010
Zánik funkce 20.9.2012
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vymazal 12.11.2010 - 24.9.2012
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 20.9.2012
Vznik funkce 22.10.2010
Zánik funkce 20.9.2012
Adresa: Pančava 169 , Otnice 683 54
člen představenstva Ing. Lenka Fialová 12.11.2010 - 24.9.2012
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 20.9.2012
Adresa: Třískalova 523/1 , Brno 638 00
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček 24.9.2012 - 26.6.2014
Vznik členství 20.9.2012
Adresa: Úvoz 437/94 , Brno 602 00

Dozorčí rada VUCHZ, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Petra Špačková 26.6.2014
Vznik členství 20.9.2012
Vznik funkce 20.9.2012
Adresa: 233 , Jinačovice 664 34
člen dozorčí rady Bc. Gabriela Jalová 26.6.2014
Vznik členství 20.9.2012
Adresa: Neužilova 688/2 , Brno 625 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Heneš 13.3.2019
Vznik členství 20.9.2012
Vznik funkce 20.9.2012
Adresa: 663 , 664 02 Ochoz u Brna Česká republika
člen Ing. Zdeněk Beran CSc. 30.7.1993 - 24.3.1995
Adresa: Biskupská 266/6 , Brno 602 00
člen prof.JUDr. Petr Hajn DrSc. 30.7.1993 - 19.7.1996
Adresa: Heyrovského 601/24 , Brno 635 00
předsedkyně Ing. Zdeňka Mahovská 30.7.1993 - 19.7.1996
Adresa: Valtická 4153/1 , Brno 628 00
člen Ing. Václav Sobotka, Csc. 12.5.1995 - 11.7.1997
Adresa: Brněnská 1438 , Šlapanice u Brna Česká republika
členka Ing. Zdeňka Mahovská 19.7.1996 - 11.7.1997
Adresa: Valtická 4153/1 , Brno 628 00
předseda Lubomír Stoklásek 19.7.1996 - 11.7.1997
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen Ing. Václav Sobotka CSc. 11.7.1997 - 17.6.1998
Adresa: Brněnská 1438 , Šlapanice u Brna Česká republika
místopředsedkyně Ing. Zdeňka Mahovská 11.7.1997 - 24.8.1999
Adresa: Valtická 4153/1 , Brno 628 00
člen Ing. Josef Frank 17.6.1998 - 21.8.2000
Adresa: Zemědělská 1672/12 , Brno 613 00
člen Ing. Peter Schwanzer 11.7.1997 - 21.11.2001
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
člen Ing. Jaroslav Staněk 21.8.2000 - 21.11.2001
Adresa: Botanická 819/25 , Brno 602 00
místopředsedkyně Mgr. Petra Štěpánková 24.8.1999 - 28.11.2003
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
člen Ing. Václav Maštalíř 21.11.2001 - 28.11.2003
Zánik funkce 31.12.2002
Adresa: náměstí Svobody 210/18 , Znojmo 669 02
předseda Lubomír Stoklásek 11.7.1997 - 20.7.2005
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
místopředsedkyně JUDr. Petra Štěpánková 28.11.2003 - 14.9.2006
Zánik členství 20.6.2006
Zánik funkce 20.6.2006
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
člen Ing. Petr Gabriel 28.11.2003 - 14.9.2006
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Havlíčkovo náměstí 234 , Jedovnice 679 06
předseda Lubomír Stoklásek 20.7.2005 - 14.9.2006
Zánik členství 18.4.2006
Zánik funkce 18.4.2006
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 14.9.2006 - 12.11.2010
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 6.10.2010
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 6.10.2010
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Lubomír Stoklásek 14.9.2006 - 12.11.2010
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 6.10.2010
Vznik funkce 29.6.2006
Zánik funkce 6.10.2010
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Gabriel 14.9.2006 - 12.11.2010
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 6.10.2010
Adresa: Havlíčkovo náměstí 234 , Jedovnice 679 06
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 12.11.2010 - 25.10.2011
Vznik členství 6.10.2010
Vznik funkce 12.10.2010
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Lubomír Stoklásek 12.11.2010 - 24.9.2012
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 20.9.2012
Vznik funkce 12.10.2010
Zánik funkce 20.9.2012
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Gabriel 12.11.2010 - 24.9.2012
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 20.9.2012
Adresa: Havlíčkovo náměstí 234 , Jedovnice 679 06
místopředseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 25.10.2011 - 24.9.2012
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 20.9.2012
Vznik funkce 12.10.2010
Zánik funkce 20.9.2012
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Heneš 24.9.2012 - 26.6.2014
Vznik členství 20.9.2012
Vznik funkce 20.9.2012
Adresa: Zdráhalova 1653/27 , Brno 613 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petra Špačková 24.9.2012 - 26.6.2014
Vznik členství 20.9.2012
Vznik funkce 20.9.2012
Adresa: 233 , Jinačovice 664 34
člen dozorčí rady Bc. Gabriela Jalová 24.9.2012 - 26.6.2014
Vznik členství 20.9.2012
Adresa: Úvoz 437 97, 602 00 Brno Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Heneš 26.6.2014 - 13.3.2019
Vznik členství 20.9.2012
Vznik funkce 20.9.2012
Adresa: Zdráhalova 1653/27 , Brno 613 00

Sbírka Listin VUCHZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 256/SL 68 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 14.5.2015 15.9.2015 17.9.2015 29
B 256/SL 67 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 30.6.2014 15.9.2015 17.9.2015 2
B 256/SL 66 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 31.3.2015 15.9.2015 17.9.2015 36
B 256/SL 65 ostatní rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 30.6.2014 5.9.2014 10.11.2014 2
B 256/SL 64 ostatní zpráva o vztazích, 2013 Krajský soud v Brně 31.3.2014 1.9.2014 7.11.2014 4
B 256/SL 63 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 26.6.2014 1.9.2014 7.11.2014 21
B 256/SL 62 výroční zpráva [2013], zpráva auditora + cashflow, zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 26.6.2014 1.9.2014 7.11.2014 33
B 256/SL 61 notářský zápis stanovy, NZ 317/2014 Krajský soud v Brně 25.6.2014 25.6.2014 16.7.2014 8
B 256/SL 60 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 9.5.2013 27.9.2013 1.10.2013 36
B 256/SL 59 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 9.5.2013 27.9.2013 1.10.2013 36
B 256/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.9.2012 21.9.2012 11.10.2012 22
B 256/SL 57 notářský zápis - rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 290/2012 Krajský soud v Brně 20.9.2012 21.9.2012 11.10.2012 10
B 256/SL 56 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 23.4.2012 24.9.2012 11.10.2012 32
B 256/SL 55 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.4.2012 24.9.2012 11.10.2012 46
B 256/SL 54 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 23.3.2011 2.11.2011 38
B 256/SL 53 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.3.2010 15.3.2011 40
B 256/SL 52 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.10.2010 22.11.2010 1
B 256/SL 51 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.10.2010 22.11.2010 1
B 256/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 6.10.2010 22.11.2010 1
B 256/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 22.11.2010 1
B 256/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 22.11.2010 1
B 256/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 22.11.2010 2
B 256/SL 46 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 22.10.2010 22.11.2010 1
B 256/SL 45 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 12.10.2010 22.11.2010 2
B 256/SL 44 notářský zápis - rozh.jedin.akc., NZ 597/2010 Krajský soud v Brně 6.10.2010 22.11.2010 4
B 256/SL 43 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 25.6.2009 15.3.2010 44
B 256/SL 42 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 16.4.2008 15.3.2010 47
B 256/SL 41 notářský zápis - rozh. VH, NZ 579/07 Krajský soud v Brně 15.11.2007 3.12.2007 113
B 256/SL 40 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 19.4.2007 15.6.2007 42
B 256/SL 39 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 13.7.2006 18.9.2006 3
B 256/SL 38 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 6.9.2006 18.9.2006 8
B 256/SL 37 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 29.6.2006 18.9.2006 2
B 256/SL 36 ostatní -zpráva dozorčí rady Krajský soud v Brně 23.6.2006 18.9.2006 1
B 256/SL 35 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 23.6.2006 18.9.2006 9
B 256/SL 34 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 16.6.2006 18.9.2006 42
B 256/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.3.2006 24
B 256/SL 32 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 17.2.2006 7.3.2006 8
B 256/SL 31 notářský zápis -NZ 75/2006-rozh.org. práv. os Krajský soud v Brně 20.2.2006 7.3.2006 18
B 256/SL 30 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 5.3.2005 11.8.2005 56
B 256/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.8.2005 23
B 256/SL 28 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 195/05 Krajský soud v Brně 12.4.2005 11.8.2005 11
B 256/SL 27 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Brně 29.6.2004 4.11.2004 3
B 256/SL 26 ostatní - zpráva doz. rady Krajský soud v Brně 29.6.2004 4.11.2004 2
B 256/SL 25 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 29.6.2004 4.11.2004 17
B 256/SL 24 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 2.7.2004 4.11.2004 6
B 256/SL 23 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 12.5.2004 4.11.2004 53
B 256/SL 22 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.8.2003 3.12.2003 3
B 256/SL 21 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 20.1.2003 3.12.2003 2
B 256/SL 20 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 20.6.2003 3.12.2003 3
B 256/SL 19 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 20.6.2003 3.12.2003 19
B 256/SL 18 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 16.4.2003 3.12.2003 48
B 256/SL 17 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 26.3.2002 4.10.2002 59
B 256/SL 16 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 31.5.2002 4.10.2002 3
B 256/SL 15 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 31.5.2002 4.10.2002 4
B 256/SL 14 ostatní - zpráva doz. rady Krajský soud v Brně 31.5.2002 4.10.2002 8
B 256/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2001 6.12.2001 23
B 256/SL 13 podpisové vzory ČP Krajský soud v Brně 24.4.2001 6.12.2001 1
B 256/SL 12 ostatní zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 20.4.2001 6.12.2001 3
B 256/SL 11 ostatní VH Krajský soud v Brně 11.6.2001 6.12.2001 24
B 256/SL 10 notářský zápis Krajský soud v Brně 14.6.2001 6.12.2001 32
B 256/SL 8 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 19.9.2001 79
B 256/SL 7 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 31.12.1999 30.8.2000 19
B 256/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.8.2000 26
B 256/SL 5 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 31.3.1999 14.6.1999 38
B 256/SL 4 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 10.5.1999 14.6.1999 18
B 256/SL 3 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 16.3.1998 22.7.1998 20
B 256/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 24.2.1998 20
B 256/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 31.5.1994 24.2.1998 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VUCHZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00008711
Jméno VUCHZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 23.11.1992
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 9

Sídlo VUCHZ, a.s.

Živnosti a provozovny VUCHZ, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2697/70, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003856977
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2697/70, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003856977
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 31.8.2000

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2697/70, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003856977
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.1992

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2697/70, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003856977
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.1992

Živnost č. 7 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Křižíkova 2697/70, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003856977
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.1992

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1992

Živnost č. 10 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 11 Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 12 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost organizačních a ekonomických poradců v oborech řízení jakosti, doporučování materiálů a zkušebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba, montáž a rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 16 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.8.2000

Živnost č. 19 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 20 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vybraných zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 21 Výroba tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.8.2000

Živnost č. 23 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 9.10.2000

Živnost č. 24 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.8.2012

Živnost č. 27 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 28 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 32 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 33 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 34 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 36 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 31.8.2000

Živnost č. 38 Pronájem nebytových prostor s poskytováním jiných,než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VUCHZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Bořivoj Němeček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VUCHZ, a.s.

IČO: 00008711
Firma: VUCHZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Královo Pole
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1988

Sídlo VUCHZ, a.s.

Sídlo: Křižíkova 2697/70, Brno 612 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Činnosti v oblasti nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Podobné firmy

tracking image