Hlavní navigace

FIRMA VSV, a.s. IČO: 25331850

VSV, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

VSV, a.s. (25331850) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vlkošská 379, 69642 Vracov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1997 a je stále aktivní. VSV, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o VSV, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro VSV, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VSV, a.s.

Soud: Krajský soud v Brně 24. 3. 1997
Spisová značka: B 2236
IČO (identifikační číslo osoby): 25331850
Jméno: VSV, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.3.1997
Zapsána dne: 24.3.1997
Valná hromada společnosti VSV, a.s. přijala dne 4. 4. 2017 následující usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti VSV, a.s., se sídlem Vlkošská 379, 696 42 Vracov, IČO 25331850 (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857 ( dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti lis tinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 113.865.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spoj ených s těmito akciemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 94,52 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlas tnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.095,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 10.952,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v soula du s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 3011-71/17 ze dne 7. 2. 2017, vypracovaným společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno -město, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 60717068 (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodn íka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. 4.4.2017 - 7.6.2017
Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 20.6.2016. 19.8.2016 - 10.10.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.7.2014 - 17.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014 - 17.8.2015
Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 7.5.2014. 2.7.2014 - 19.8.2016
Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 21.6.2012 31.7.2012 - 2.7.2014
Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 11.05.2000 a ze dne 28.6.2000 o záměru zvýšit základní jmění: 12.7.2000 - 21.2.2001
Základní jmění ve výši 100.297.000,- Kč se zvyšuje minimálně o částku ve výši 13.148.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 20.257.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 12.7.2000 - 21.2.2001
Bude upisováno minimálně: 28 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.312 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Bude upisováno maximálně: 457 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.980 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 12.7.2000 - 21.2.2001
Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. 12.7.2000 - 21.2.2001
Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. 12.7.2000 - 21.2.2001
Upisování bude zahájeno třetí pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. 12.7.2000 - 21.2.2001
Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být předložena k listině upisovatelů. 12.7.2000 - 21.2.2001
Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému upisovateli- Zemědělskému družstvu Vracov se sídlem ve Vracově. Vlkošská 379, okr. Hodonín a dále předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO: 00 13 61 40, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou jmenovitě s výší pohledávky uvedeni v příloze notářského zápisu NZ 82/2000, N 75/2000. 12.7.2000 - 21.2.2001
Emisní kurs upisovaných akcií pro nepeněžitý vklad předem určených zájemců je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 12.7.2000 - 21.2.2001
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO: 00 13 61 40 podle zákona č. 42/1992 Sb. - Ocenění nepeněžitých vkladů pohledávek oprávněných osob schválila dozorčí rada jednomyslně ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Dagmar Bělohoubkové ze dne 30.04.2000, znalecký posudek č. 018/2000 a společností B. AUDIT s.r.o. ze dne 30.04.2000, znalecký posudek č. 058/2000. 12.7.2000 - 21.2.2001
Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO 00 13 61 40. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou cenné papíry ve vlastnictví tohoto předem určeného upisovatele, a to 1.216 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč společnosti Agrohelp a.s. se sídlem Ratíškovice, PSČ: 696 02, IČO: 63 47 77 42. 12.7.2000 - 21.2.2001
Emisní kurs upisovaných akcií pro nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 12.7.2000 - 21.2.2001
Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele - akcie - bude splacen ve stejné lhůtě, jež je stanovena pro upisování akcií. V okamžiku a v místě úpisu předá vkladatel fyzicky vkládané akcie společnosti a na rubopisu vyznačí převod akcií. 12.7.2000 - 21.2.2001
Ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele bylo provedeno ve výši 10.042,- Kč na jednu akcii a bylo provedeno znaleckým posudkem soudního znalce ing. Dagmar Bělohoubkové ze dne 09.05.2000, znalecký posudek č. 020/2000 a znaleckým posudkem společnosti B.AUDIT s.r.o. ze dne 10.05.2000, znalecký posudek č. 063/2000. Dozorčí rada schválila jednomyslně ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 12.160.000,- Kč na základě znaleckých posudků. 12.7.2000 - 21.2.2001
Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 28.4.1998 o záměru zvýšit základní jmění na základě pověření rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 4.9.1997. 25.6.1998 - 17.11.1998
Základní jmění ve výši 90,416.000,-Kč se zvyšuje minimálně o částku 500.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezením maximálně o částku ve výši 30.138.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. 25.6.1998 - 17.11.1998
Budou upisovány akcie, a to: akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 25.6.1998 - 17.11.1998
Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. 25.6.1998 - 17.11.1998
Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská č.379, okr. Hodonín v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. 25.6.1998 - 17.11.1998
Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po ni, kdy nabude právní moci usnesení obchodního soudu o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví patnáct dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 25.6.1998 - 17.11.1998
Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací listiny a jejím podpisem a vrácením v upisovací lhůtě do sídla společnosti se považuje za úpis. 25.6.1998 - 17.11.1998
Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 25.6.1998 - 17.11.1998
Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO 00 13 61 40, podle zákona č.42/1992 Sb. Nepeněžité vkady budou splaceny současně dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu akcií. 25.6.1998 - 17.11.1998
Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob /vlastníků majetkových podílů ze zákona č.42/1992 Sb./ bylo provedeno společným znaleckým posudkem znalců - Ing. Jiřího Bimky, znalce v oboru ekonomika - odvětví mzdy, ceny a účetnictví. Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 42/98 - Ing. Miroslava Slavíka, znalce v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady věcí movitých. Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 60/98. 25.6.1998 - 17.11.1998
Dozorčí rada společnosti jednomyslně schvaluje ocenění nepeněžitých vkladů na základě znaleckých posudků. 25.6.1998 - 17.11.1998
Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 123/98, N 114/98 notářky JUDr. Stanislavy Schmiedové. 25.6.1998 - 17.11.1998
Předloženy stanovy v novém znění schválené rozhodnutím jediného akcionáře v postavení valné hromady ze dne 4.9.1997. 15.12.1997 - 31.7.2012
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.5.1997 o zvýšení základního jmění. Zvyšuje se základní jmění společnosti upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení je nutnost získat zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. 9.6.1997 - 15.12.1997
Základní jmění se zvyšuje o částku 30,000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady. 9.6.1997 - 15.12.1997
Budou upisovány: akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. 9.6.1997 - 15.12.1997
Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42 v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kurzu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 60 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje za úpis. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. 9.6.1997 - 15.12.1997
Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 9.6.1997 - 15.12.1997
Nepeněžitými vklady, kterými budou upisovány nové akcie mohou být jen pohledávky - majetkové podíly, oprávněných osob dle zákona číslo 42/1992 Sb. vzniklých z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42, IČO: 00 13 61 40. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky u upisovatele na společnost, tj. dnem úpisu akcií. 9.6.1997 - 15.12.1997
Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek (majetkových podílů oprávněných osob dle zákona číslo 42/1992 Sb.) schvaluje jediný akcionář ve výši stanovené na základě posudků zpracovaných dvěma soudními znalci. 9.6.1997 - 15.12.1997
Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská č.p. 379, PSČ: 696 42, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., kteří jsou konkrétně uvedeni s výší pohledávky v notářském zápisu JUDr. Stanislavy Schmiedové, notářky v Kyjově, NZ 123/97, N 121/97 ze dne 9.5.1997. 9.6.1997 - 15.12.1997
Základní jmění: 1 070 000,-Kč, splaceno. 24.3.1997 - 15.12.1997
Jediný akcionář Zemědělské družstvo Vracov, 696 42 Vracov, IČO 00 13 61 40. 24.3.1997 - 15.12.1997
Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 24.3.1997 - 10.10.2017

Kapitál VSV, a.s.

Základní kapitál 120 468 000 Kč
Splaceno 100;00%
Platnost od - do 4.5.2021
Základní kapitál 120 468 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.2.2001  - 4.5.2021
Základní kapitál 100 297 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.11.1998  - 21.2.2001
Základní kapitál 90 416 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.1997  - 17.11.1998
Základní kapitál 1 070 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.3.1997  - 15.12.1997

Akcie VSV, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 120 468 000 Kč 1 4.5.2021
Kmenové akcie na jméno 120 368 000 Kč 1 10.10.2017  - 4.5.2021
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 10.10.2017  - 4.5.2021
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 618 21.2.2001  - 10.10.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 485 21.2.2001  - 10.10.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 5 467 17.11.1998  - 21.2.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 9 483 17.11.1998  - 21.2.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 926 15.12.1997  - 17.11.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 549 15.12.1997  - 17.11.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 70 24.3.1997  - 15.12.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 24.3.1997  - 15.12.1997

Sídlo VSV, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Vlkošská 379, Vracov 69642, Česká republika 17.8.2015

Předmět podnikání VSV, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 10.10.2017
zemědělská výroba 2.7.2014
-Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 2.7.2014 - 10.10.2017
zemědělská výroba se zaměřením: 1. Rostlinná výroba včetně ovocnářství, vinohradnictví, pěstování rostlin pro technické využití 2. Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských zvířat 3. Výroba osiv 4. Prodej vlastní produkce zemědělské výroby 31.7.2012 - 2.7.2014
zámečnictví, nástrojářství 30.6.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.6.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.6.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 30.6.2010 - 2.7.2014
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 8.8.2006 - 30.6.2010
výroba nápojů 20.3.2002 - 30.6.2010
výroba potravinářských výrobků 20.3.2002 - 30.6.2010
velkoobchod 20.3.2002 - 30.6.2010
specializovaný maloobchod 20.3.2002 - 30.6.2010
opravy pracovních strojů 20.3.2002 - 30.6.2010
přípravné práce pro stavby 20.3.2002 - 30.6.2010
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 20.3.2002 - 30.6.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 20.3.2002 - 30.6.2010
zpracování dat, služba databank, správa sítí 20.3.2002 - 30.6.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 20.3.2002 - 30.6.2010
realitní činnost 20.3.2002 - 30.6.2010
letecké práce 19.5.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.5.1998 - 20.3.2002
výroba a prodej vína 19.5.1998 - 20.3.2002
jeřábnické práce 19.5.1998 - 20.3.2002
automatizované zpracování dat 19.5.1998 - 20.3.2002
zámečnictví 19.5.1998 - 30.6.2010
silniční motorová doprava nákladní 19.5.1998 - 30.6.2010
silniční motorová doprava osobní 19.5.1998 - 30.6.2010
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 24.3.1997 - 30.6.2010

Vedení firmy VSV, a.s.

Statutární orgán VSV, a.s.

člen představenstva Ing. Milan Škvor
Ve funkci od 14.7.2021
Adresa 132, 25724 Ostředek
místopředseda představenstva Ing. Josef Ležák
Ve funkci od 19.6.2019
Adresa 183, 76843 Kostelec u Holešova
předseda představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 22.7.2020
Adresa Sídliště Klínky 2481/50, 69701 Kyjov
člen představenstva Ing. Milan Škvor
Ve funkci od 19.8.2016 do 14.7.2021
Adresa 132, 25724 Ostředek
předseda představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 17.8.2015 do 22.7.2020
Adresa Sídliště Klínky 2481/50, 69701 Kyjov
místopředseda představenstva Ing. Pavel Novotný
Ve funkci od 17.8.2015 do 19.6.2019
Adresa 87, 67552 Lipník
člen představenstva Ing. Milan Škvor
Ve funkci od 4.9.2015 do 19.8.2016
Adresa 132, 25724 Ostředek
člen představenstva Ing. Milan Škvor
Ve funkci od 4.9.2015 do 19.8.2016
Adresa 132, 25724 Ostředek
člen představenstva Ing. Vlastislav Mudrák
Ve funkci od 2.7.2014 do 4.9.2015
Adresa Komenského 1273, 76312 Vizovice
místopředseda představenstva Ing. Pavel Novotný
Ve funkci od 2.7.2014 do 17.8.2015
Adresa 87, 67552 Lipník
předseda představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 4.8.2015 do 17.8.2015
Adresa Sídliště Klínky 2481/50, 69701 Kyjov
předseda představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 2.7.2014 do 4.8.2015
Adresa Sídliště Klínky 2481/50, 69701 Kyjov
předseda představenstva Ing. Vladimír Šťastný
Ve funkci od 13.3.2014 do 2.7.2014
Adresa Vinohrady 2536/42, 69701 Kyjov
místopředseda představenstva Ing. Vlastislav Mudrák
Ve funkci od 13.3.2014 do 2.7.2014
Adresa Komenského 1273, 76312 Vizovice
člen představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 20.3.2014 do 2.7.2014
Adresa Sídliště Klínky 2481/50, 69701 Kyjov
člen představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 19.10.2011 do 20.3.2014
Adresa Klínky 2481, 69701 Kyjov
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Šťastný
Ve funkci od 19.10.2011 do 13.3.2014
Adresa Vinohrady 2536, 69701 Kyjov
předseda představenstva Ing. Vlastislav Mudrák
Ve funkci od 31.7.2012 do 13.3.2014
Adresa Komenského 1273, 76312 Vizovice
předseda představenstva Ing. Vlastislav Mudrák
Ve funkci od 19.10.2011 do 31.7.2012
Adresa Komenského 1273, 76312 Vizovice
předseda představenstva Ing. Vladimír Šťastný
Ve funkci od 30.6.2010 do 19.10.2011
Adresa Vinohrady 2536, 69701 Kyjov
člen představenstva Ing. Josef Ondra
Ve funkci od 30.6.2010 do 19.10.2011
Adresa Vrbky 721, 69602 Ratíškovice
místopředseda představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 30.6.2010 do 19.10.2011
Adresa Klínky 2481, 69701 Kyjov
předseda představenstva Ing. Vladimír Šťastný
Ve funkci od 21.7.2005 do 30.6.2010
Adresa Vinohrady 2536, 69701 Kyjov
místopředseda představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 21.7.2005 do 30.6.2010
Adresa Klínky 2481, 69701 Kyjov
člen představenstva Ing. Josef Ondra
Ve funkci od 21.7.2005 do 30.6.2010
Adresa 721, 69602 Ratíškovice
předseda představenstva Ing. Vladimír Šťastný
Ve funkci od 23.4.2004 do 21.7.2005
Adresa Vinohrady 2536, Kyjov
člen představenstva Ing. Josef Ondra
Ve funkci od 23.4.2004 do 21.7.2005
Adresa 721, Ratíškovice
člen představenstva Ing. Josef Ondra
Ve funkci od 23.4.2004 do 21.7.2005
Adresa 721, Ratíškovice
místopředseda představenstva Ing. Petr Bonczek
Ve funkci od 23.4.2004 do 21.7.2005
Adresa Vrbátky 37/70, Svatobořice - Mistřín
člen představenstva JUDr. Peter Kmeť
Ve funkci od 20.3.2002 do 23.4.2004
Adresa Pavlišovská 2287, Praha 9
místopředseda představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 20.3.2002 do 23.4.2004
Adresa Klínky 2481, 69701 Kyjov
předseda představenstva Mgr. Josef Vavrinec
Ve funkci od 20.3.2002 do 23.4.2004
Adresa Sportovní 1317, 69642 Vracov
člen představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 23.4.2004 do 23.4.2004
Adresa Klínky 2481/50, Kyjov
předseda představenstva Ing. Petr Bonczek
Ve funkci od 23.4.2004 do 23.4.2004
Adresa Vrbátky 37/70, Svatobořice - Mistřín
člen představenstva Ing. Ivan Moudrý
Ve funkci od 23.4.2004 do 23.4.2004
Adresa Nětčice 2507/15, Kyjov
místopředseda představenstva Mgr. Josef Vavrinec
Ve funkci od 23.4.2004 do 23.4.2004
Adresa Sportovní 1317, Vracov
členka představenstva Marta Klimková
Ve funkci od 24.3.1997 do 20.3.2002
Adresa Drahy 150, 69642 Vracov
člen představenstva Petr Jahoda
Ve funkci od 24.3.1997 do 20.3.2002
Adresa 74, 69641 Skoronice
člen představenstva Josef Loprais
Ve funkci od 24.3.1997 do 20.3.2002
Adresa Mlýnská 32, 69642 Vracov
místopředseda představenstva Ing. Bořivoj Rektořík
Ve funkci od 24.3.1997 do 20.3.2002
Adresa Klínky 2481, 69701 Kyjov
předseda představenstva Mgr. Josef Vavrinec
Ve funkci od 24.3.1997 do 20.3.2002
Adresa Sportovní 1317, 69642 Vracov

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VSV, a.s.

IČO (identifikační číslo): 25331850
Jméno: VSV, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 24. 3. 1997
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 4

Sídlo VSV, a.s.

Sídlo: Vlkošská 379, Vracov 69642

Živnosti VSV, a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 10. 2001

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 9. 4. 1998

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 11. 2. 1998

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 2. 1998

Statutární orgán VSV, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Ležák
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Škvor

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VSV, a.s.

IČO: 25331850
Firma: VSV, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Vracov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 24. 3. 1997

Sídlo VSV, a.s.

Sídlo: Vlkošská 379, Vracov 69642

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Příprava staveniště
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Fotografické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost