Firma Vojensko-historický klub Enzian z.s. IČO 01327348


Vojensko-historický klub Enzian z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Vojensko-historický klub Enzian z.s. (01327348) je Spolek. Sídlí na adrese Ostrovačická 590/9, Brno 641 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 1. 2013 a je stále aktivní. Vojensko-historický klub Enzian z.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Vojensko-historický klub Enzian z.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vojensko-historický klub Enzian z.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Vojensko-historický klub Enzian z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vojensko-historický klub Enzian z.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka L 17128
IČO (identifikační číslo osoby) 01327348
Jméno Vojensko-historický klub Enzian z.s.
Právní forma podnikání Spolek
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Vzniklá dne 9.1.2013
Zapsána dne 1.1.2014
Vojensko-historický klub Enzian z.s. Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Spolek bude užívat název Vojensko-historický klub Enzian z.s. (dále jen VHK), jeho sídlo je Brno, Ostrovačická 9, PSČ 641 00. Čl. 2 Účel spolku 1. VHK sdružuje členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie a přispívají tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie. 2. Sdružuje členy zabývající se badatelskou a sběratelskou činností, zaměřenou na horské jednotky Třetí říše v období 1938 1945, konkrétně 4. Horské Divize a Wehrmachtu z období roku 1939 1945. Dále se spolek zabývá pořádáním a účastí na reenactingových a pietních ukázkách a spoluprací s jinými domácími i zahraničními vojensko historickými kluby. 3. VHK respektuje při své činnosti humanitní a společenské normy, vychovává své členy v úctě člověka k člověku, k ochraně zdravého životního prostředí a pozitivních výsledků lidské činnosti a ochraně historického odkazu našich předků. VHK vychovává své čl eny k odmítání válek, násilí a rasové, národnostní a jiné nesnášenlivosti. Čl. 3 Hlavní činnost spolku Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a) výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenské historie, b) uchovávání památek, c) výchovu svých členů a ostatních občanů k odmítání válek, násilí, stejně tak rasové, národnostní a jiné nesnášenlivosti, d) rekonstrukcí historických uniforem, výstrojních součástek, odznaků a jiných věcí souvisejících s činností VHK, e) rekonstrukcí historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, přednášek, rekonstrukcí bojů nebo při natáčení historických filmů a dokumentů apod., f) další činností zaměřenou do oblasti amatérského výzkumu historie vojenství v České republice i v zahraničí, g) pořadatelství a účast členů na sportovních a kulturně-historických akcích a soutěžích. Čl. 4 Členství ve spolku 1. Členem VHK se může stát každá fyzická starší 18 let, která nebyla odsouzena pro spáchání úmyslného trestného činu a má zájem prosazovat myšlenky a cíle spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky. O přijetí rozhodují členov é spolku na své časově nejbližší členské schůzi, prostou většinou hlasů. Spolek vede seznam členů. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí ředitel při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. 2. Člen VHK má právo: účastnit se jednání členské schůze, a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit ředitele spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, podílet se na praktické činnosti spolku. 3. Člen VHK má povinnost: dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku, aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce. 4. Členství ve VHK zaniká: ústním oznámení člena řediteli klubu, úmrtím člena spolku, zánikem spolku, vyloučením člena VHK členskou schůzí, v případech, kdy člen obzvláště hrubým způsobem konal v rozporu s ustanoveními těchto stanov; o vyloučení člena z VHK rozhoduje členská schůze prostou většinou hlasů. Člen je o ukončení členství informován písemně. 5. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství. Čl. 5 Orgány spolku Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: členská schůze, ředitel klubu. Čl. 6 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, b) volí ředitele a odvolává jej, c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob, g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních, h) rozhoduje o zániku spolku. 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku. 3. Zasedání členské schůze spolku svolává ředitel podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Ředitel je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské s chůze zasílá ředitel členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá ředitel členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí ředitele. 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Je-li hlasov ání nerozhodné, rozhodne hlas ředitele. 6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze. Čl. 7 Ředitel klubu 1. Ředitel je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Za spolek může jednat r ovněž předsedou zmocněný člen nebo spolku, který za své jednání nese plnou zodpovědnost. 2. Ředitel je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Ředitel se funkce ujímá den následujícího po dni volby. 3. Ředitel je povinen: a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 těchto stanov, b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu. Čl. 8 Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Likvidátorem je ředitel spolku. Schváleno členskou schůzí v Brně dne 30. 12. 2015. 30.3.2016

Aktuální kontaktní údaje Vojensko-historický klub Enzian z.s.

Sídlo Vojensko-historický klub Enzian z.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ostrovačická 590/9 , Brno 641 00 1.1.2014

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vojensko-historický klub Enzian z.s.

IČO: 01327348
Firma: Vojensko-historický klub Enzian z.s.
Právní forma: Spolek
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-Žebětín
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem soukromé národní
Datum vzniku: 9.1.2013

Sídlo Vojensko-historický klub Enzian z.s.

Sídlo: Ostrovačická 590/9, Brno 641 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
tracking image