Firma Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. IČO 47674521


Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (47674521) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Šířava 482/21, Přerov 750 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1993 a je stále aktivní. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 675
IČO (identifikační číslo osoby) 47674521
Jméno Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1993
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 12.5.2017 pověřila představenstvo společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ust. § 511 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, takto: "Představenstvo společnosti je oprávněno za podmínek určených zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami společnosti zvýšit základní kapitál upisováním nových kmenových akcií s tím, že emisní kurs akcií bude splácen peněžitý mi vklady, nebo nepeněžitými vklady hospodářsky využitelnými ke vztahu k předmětu podnikání společnosti, nejvýše však o 1/3 dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Představenstvo je oprávněno pro zvyšování základního kapitálu stanovit pravidla. Toto pověření se uděluje na dobu pěti let ode dne konání valné hromady, která se na pověření představenstva zvýšit základní kapitál usnesla. Akcie, které budou na zvýšení zák ladního kapitálu vydány, budou: (a) kmenové akcie společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), (b) kmenové akcie společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun český ch). O ocenění nepeněžitých vkladů, jimiž bude splácen emisní kurs akcií, rozhodne na základě posudku znalce představenstvo společnosti. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základní ho kapitálu stanovený limit." 7.6.2017
1. Akcie na jméno ve vlastnictví obce nebo města jsou převoditelné pouze na stávajícího akcionáře, kterým je obec nebo město a pouze s předchozím souhlasem valné hromady. 2. Akcie, jejichž forma z akcie na majitele na akcii na jméno se změnila k 1.1.2014 dle zák. č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, jsou převoditelné bez omezení. 20.7.2015 - 9.6.2017
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, které budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: 1. Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675 (dále jen společnost) se zvyš uje o částku 12.862.000,- Kč, a to z původní výše 999.803.000 ,--Kč na novou výši 1.012.665.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, které budou nabídnuty předem určeným zájemcům. Upisování nových akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští, u pisování nových akcií pod navrhovanou částku se připouští. 2. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12.862.000 Kč bude upsáno 12.862 kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii v listinné podobě. 3. Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splácen nepeněžitými vklady předem určenými zájemci, nemají stávající akcionáři společnosti přednostní právo na jejich úpis dle § 484 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb ., o obchodních korporacích (dále jen ZOK). 4. Všechny akcie upisované na zvýšení základního kapitálu v počtu 12.862 kusů budou upsány nepeněžitými vklady a budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: - Město Tovačov, se sídlem Náměstí 12, 751 01 Tovačov, IČ: 00302082 - Město Hranice, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČ: 00301311 - Město Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 00301370 - Obec Klenovice na Hané, se sídlem Klenovice na Hané 3, PSČ 798 23, IČ: 00288349 5. Místem pro upsání nových akcií bude sídlo společnosti na adrese Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Lhůta pro upsání nových akcií počíná dnem 15.12.2014 a končí dnem 20.2.2015. Předem určení zájemci upíší akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednu akcii. 6. Místem pro vnesení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti na adrese Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů činí 10 dnů ode dne uzavření písemné smlouvy o upsání akcií nepeněžitými vklady (odst. 5. tohoto r ozhodnutí). Je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá osobě oprávněné za společnost jednat své písemné prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu společnosti dle § 19 ZOK opatřené úře dně ověřeným podpisem a předá jí fyzicky tuto nemovitou věc. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu movitá věc, je vklad vnesen předáním této movité věci osobě oprávněné za společnost jednat. Konkrétní termín vnesení nepeněžitého vkladu je vhodné předem tele fonicky se společností dohodnout. 7. Představenstvo společnosti schvaluje, že základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií předem určenými zájemci těmito nepeněžitými vklady: a) Zájemce: Město Tovačov, se sídlem Náměstí 12, 751 01 Tovačov, IČ: 00302082 Geometrickým plánem vyhotoveným CZK s.r.o., Škrochova 31, 615 00 Brno, č. plánu 2012-78/2014, souhlas KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov dne 2.10.2014 pod č. 286/2014, ověřený dne 3.10.2014 pod č. 325/2014 (dále jen Geometrický plán), zaměřená a oddělená čá st parcely č. 1371/1, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, nově označená v Geometrickém plánu jako parcela č. 1371/6 o výměře 72 m2, ostatní plocha, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, dosud nezapsaná v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov Geometrickým plánem zaměřená a oddělená část parcely č. 1371/1, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, nově označená v Geometrickém plánu jako parcela č. St. 1245 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, dosud nezapsaná v katast ru nemovitostí vedeném KÚ pro Olomoucký kraj, KP Přerov budova čerpací stanice odpadních vod, dosud nezapsaná v katastru nemovitostí, která je součástí splaškové kanalizace uvedené v další odrážce tohoto odstavce 7. bodu a) tohoto rozhodnutí, a která stojí na Geometrickým plánem zaměřené a oddělené části parc ely č. 1371/1, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, nově označené v Geometrickém plánu jako parcela č. St. 1245 o výměře 10 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v obci Tovačov a k.ú. Tovačov, rovněž dosud nezapsané v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Olomoucký kr aj, KP Přerov Kanalizace splašková v obci Tovačov II Annín, a to, kanalizační stoka z PVC DN 400 délky 211 m, stoka z PVC DN 300 délky 897 m, kanalizační shybka z litiny DN 300 délky 7,85 m, revizní prefabrikované šachty v počtu 35 ks jako součást kanalizace, výtlačné potrubí z PE DN 110 délky 953 m, výtlačné potrubí z PE DN 50 délky 132 m, uložené na pozemcích p.č. 645, p.č. 2960, p.č. 2959/5, p.č. 2959/4, p.č. 2959/1, p.č. 1371/2, p.č. 1371/1, p.č. 2961/2, p.č. 2959/3, p.č. 2959/2, p.č. 1117/19, p.č. 3018/2, p.č. 1118/2, p.č. 1330/4, p.č. 2958/3, p.č. 1331, p.č. 2957/3, p.č. 2958/1, p.č. 1358/1, p.č. 2958/2, p.č. 3019/3, p.č. 3168, p.č. 1482/1, p.č. 3141/4, p.č. 2974/7, p.č. 3141/3, p.č. 512, p.č. 2957/5, p.č. 2957/6, p.č. 1150/141, p.č. 1150/140, p.č. 1150/139, p .č. 1150/138, p.č. 1150/137, p.č. 1150/169, p.č. 1150/170, p.č. 1150/6, p.č. 1150/5, p.č. 1150/2, p.č. 1150/4 a p.č. 1150/3, v obci a k.ú. Tovačov, a p.č. 634/1 a p.č. 635/1 v obci a k.ú. Oplocany. Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu Znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Vratislavem Dočkalíkem, č. 1186/34/14, ze dne 12.10.2014, činí 5.920.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.920 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, jejichž emisní kurs činí 1.000,- Kč na jednu akcii. b) Zájemce: Město Hranice, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Vodovod na Potštátské ulici v Hranicích z PE DN 80 délky 45,8 m a vodovod z tvárné litiny DN 80 délky 220,7 m uložené na pozemcích p.č. 2334/6, p.č. 870/4, p.č. 2336/2 a p.č. 850/2, v obci a k.ú. Hranice Kanalizace na ul. Hviezdoslavova v Hranicích z materiálu beton DN 500 délky 316,75 m, kanalizace betonová DN 400 délky 161,12 m, kanalizace betonová DN 300, délky 81,74 m včetně 13 ks prefabrikovaných šachet, uložené na pozemcích p.č. 2333/1, p.č. 632/3, p.č. 2333/4, p.č. 644/2, p.č. 624/8, p.č. 624/7, p.č. 621/13, p.č. 624/3 a p.č. 623/4, v obci a k.ú. Hranice. Kanalizace betonová na ulici Erbenova v Hranicích DN 300 délky 54,88 m, včetně 1 ks prefabrikované šachty, uložená na pozemku p.č. 645/13 v obci a k.ú. Hranice. Kanalizace betonová na ulici Studentská DN 400 délky 258,70 m včetně 6 ks prefabrikovaných šachet, uložená na pozemcích p.č. 2328/5 a p.č. 454/3 v obci a k.ú. Hranice. Kanalizace propojující ulice Jungmannova a Dobrovského z potrubí PVC DN 400 délky 209 m s 10 prefabrikovanými šachtami, uložená na pozemcích p.č. 1607/3, p.č. 2444/1 a p.č. 2438/4 v obci a k.ú. Hranice. Kanalizace v Hranicích IV Drahotuše z potrubí PVC DN 250 délky 209,20 m s 5 prefabrikovanými šachtami uložená na pozemcích p.č. 1850/1 a p.č. 2798 v obci Hranice a k.ú. Drahotuše. Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu Znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Vratislavem Dočkalíkem, č. 1185/33/14, ze dne 15.10.2014, činí 5.265.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.265 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, jejichž emisní kurs činí 1.000,- Kč na jednu akcii. c) Zájemce: Město Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, IČ: 00301370 Kanalizace na ulici Padlých hrdinů a to kanalizační stoky z PVC potrubí DN 250 v délce 76 m včetně 2 ks prefabrikovaných šachet uložená na pozemku p.č. 5747/1 v obci a k.ú. Kojetín a dále kanalizace z PVC DN 250 délky 57,15 m včetně 4 ks šachet, kanalizač ní stoka 1 z PVC DN 300 délky 1,5 m a PVC DN 250 délky 42,51 m včetně 3 ks šachet, stoka 2 z PVC DN 300 délky 5,53 m a PVC DN 250 délky 61,41 m včetně 3 ks šachet, stoka 3 z PVC DN 300 délky 1,71 m a PVC DN 250 délky 21,32 m včetně 2 ks šachet, stoka 4 z PVC DN 250 délky 75,48 m včetně 4 ks prefabrikovaných šachet, stoka 5 z PVC DN 250 délky 44,74 m včetně 2 ks prefabrikovaných šachet uložené na pozemku p.č. 5748/1 v obci a k.ú. Kojetín. Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu Znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Vratislavem Dočkalíkem, č. 1183/31/14, ze dne 17.10.2014, činí 1.247.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.247 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, jejichž emisní kurs činí 1.000,- Kč na jednu akcii. d) Zájemce: Obec Klenovice na Hané, se sídlem Klenovice na Hané 3, PSČ 798 23, IČ: 00288349 Vodovod z PE DN 80 v lokalitě Pod cihelnou délky 115,4 m uložený na pozemcích p.č. 462/1, p.č. 463/2, p.č. 464/2 a p.č. 929/1 v obci a k.ú. Klenovice na Hané a vodovod z PE DN 80 v lokalitě U hřiště délky 150,7 m uložený na pozemcích p.č. 514/5 a p.č. 937 v obci a k.ú. Klenovice na Hané. Částka ocenění tohoto nepeněžitého vkladu Znaleckým posudkem vyhotoveným Ing. Vratislavem Dočkalíkem, č. 1184/32/14, ze dne 17.10.2014, činí 430.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 430 kusů kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, jejichž emisní kurs činí 1.000,- Kč na jednu akcii. 26.3.2015 - 20.7.2015
Rozhodnutí představenstva Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, Šířava 482/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, o zvýšení základního kapitálu společnosti: Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se s ídlem Přerov I-Město, Šířava 482/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících akcionářů takto: 1.Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675 (dále jen společnost), se zvyšuj e o částku 10.000.000,- Kč, a to z původní výše 989.803.000,- Kč na novou výši 999.803.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících akcionářů. Upisování nových akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští, upiso vání nových akcií pod navrhovanou částku se připouští. 2. Na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 10.000.000,- Kč bude upsáno 10.000 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenov ité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednu akcii. 3. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů podle § 491 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a nebudou nabídnuty určenému zájemci nebo zájemcům. 4. Údaje pro využití přednostního práva na upisování nových akcií jsou tyto: a) Místem pro vykonání přednostního práva bude sídlo společnosti na adrese Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, dveře č. 10 ve 2. nadzemním podlaží. Lhůta pro vykonání p řednostního práva počíná dnem uveřejnění informace představenstva společnosti o údajích pro využití přednostního práva na upsání nových akcií dle § 485 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti www.vakpr.cz, to je dnem 3.10.2014, a činí tři týdny . Počátek běhu této lhůty bude obsažen v této informaci. b) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl o velikosti 0,0101 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. c) S využitím přednostn ího práva bude upsáno 10.000 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč na jednu akcii. d) Každý akcionář společnosti má dle § 484 odst. 1 ZOK přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu (odst. 4. písm. b) tohoto rozhodnutí). Každý akcionář společnosti má dále dle § 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na up sání i těch nových akcií, které neupsal jiný akcionář, a to poměrně podle počtu akcií vlastněných akcionáři, kteří rovněž využili tohoto svého přednostního práva. Každý akcionář společnosti, který využije svého přednostního práva na úpis nových akcií, uve de v listině upisovatelů v místě a ve lhůtě pro vykonání přednostního práva, v jakém rozsahu využívá svého přednostního práva na úpis nových akcií dle § 484 odst. 1 ZOK a zda a v jakém rozsahu využívá dle § 484 odst. 2 ZOK svého přednostního práva na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář. e) Představenstvo společnosti zašle do pěti pracovních dnů ode dne skončení lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářům společnosti, kteří využili dle § 484 odst. 2 ZOK svého přednostního práva upsat nové akcie, které neupsal jiný akcionář společnosti, na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů, a současně uveřejní na internetových stránkách společnosti www.vakpr.cz informaci o počtu takto jimi upsaných akcií. 5.Představenstvo společnosti dne 3.10.2014 zašle všem akcionářům společnosti na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů, uveřejní na internetových stránkách společnosti www.vakpr.cz a zveřejní v obchodním věstníku informaci o údajích pro využití přednos tního práva na upsání nových akcií dle § 485 odst. 1 ZOK. Tato informace se považuje za doručenou všem akcionářům dnem jejího uveřejnění na internetových stránkách společnosti www.vakpr.cz. 6. Emisní kurs všech upsaných nových akcií jsou akcionáři společnosti povinni uhradit v plné výši ve lhůtě do 14.11.2014 na bankovní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č. 2307831/0100 pod variabilním symbolem, kterým je identifikační číslo ne bo rodné čísla akcionáře. 7. Představenstvo společnosti po uplynutí lhůty na splacení emisního kursu upsaných nových akcií uvedené v odstavci 6. tohoto rozhodnutí zašle doporučeným dopisem všem akcionářům společnosti, kteří využili svého přednostního práva, na jejich adresy uveden é v seznamu akcionářů potvrzení o druhu, počtu, formě, jmenovité hodnotě, celkové výši emisního kursu a rozsahu splacení emisního kursu všech jimi upsaných nových akcií, jakož i výzvu k převzetí nově vydaných akcií. 13.1.2015 - 26.3.2015
Řádna valná hromada společnosti konaná dne 16.5.2014 pověřila v souladu s ust. § 511 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a stanovami společnosti zvýšilo základní kapitál upisováním nových kmenových akcií, nejvýše však o jedna třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Toto pověření se uděluje s účinností ode dne zveřejnění podřízení se společ nosti zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku změnou stanov společnosti v obchodním rejstříku, a to na dobu pěti let. Akcie, které budou na zvýšení základního kapitálu vydány, budou kmenovými akciemi na jméno v listinné po době ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč omezeně převoditelné dle článku 13 odstavec 1. stanov společnosti. O ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapit ál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. 6.9.2014 - 12.11.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
1. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Toto omezení převoditelnosti se nevztahuje na akcie, jejichž forma z akcie na majitele na akcii na jméno se změnila k 1.1.2014 dle zák. č. 134/2013 Sb., o některýc h opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. 2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno, které jsou omezeně převoditelné dle odstavce 1. v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími akcionáři, kteří jsou drželi akcií na jméno, nebo b) stávajícím akcionářem, který je držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí) 2.7.2014 - 20.7.2015
Počet členů statutárního orgánu: 9 2.7.2014 - 20.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 2.7.2014 - 20.7.2015
1.Představenstvo obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Přerov,a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov, IČ 47674521 konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. 28.12.2001 - 18.6.2002
2.Představenstvo obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. schvaluje návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti nejméně o 40 mil. Kč, nejvýše však o 164,505 mil. Kč, a to upsáním nových akcií, které budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou tyto obce: obec Bělotín, IČ 301019, obec Blazice, IČ 47930292, obec Černotín, IČ 301141, obec Dřevohostice, IČ 00301213, obec Horní Moštěnice, IČ 301264, město Hranice, IČ 00301311, obec Klenovice, IČ 00288349, město Kojetín, IČ 00301370, obec Kokory, IČ 301388, obec Křtomil, IČ 636312, obec Lazníky, IČ 301451, město Lipník nad Bečvou, IČ 301493, obec Lipová, IČ 636363, obec Majetín, IČ 00299197, obec Obědkovice, IČ 488569, obec Potštát, IČ 301795, obec Prosenice, IČ 00301809, město Přerov, IČ 00301825, obec Radvanice, IČ 00636533, obec Rokytnice, IČ 00301914, obec Říkovice, IČ 636568, obec Sobíšky, IČ 636576, obec Špičky, IČ 00850705, obec Teplice nad Bečvou, IČ 636622, obec Troubky, IČ 302104, obec Tučín, IČ 00636631, obec Tvorovice, IČ 487872, obec Vitonice IČ 380873, obec Vrchoslavice, IČ 288942, obec Žákovice, IČ 600890 Níže uvedeným způsobem bude upsáno nejméně 40.000 kusů akcií, nejvýše 164.505 kusů akcií. Všechny upisované akcie budou registrovanými kmenovými akciemi na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii, budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů s omezenou převoditelností. Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu se provede výhradně nepeněžitými vklady, jejichž předmětem může být pouze představenstvem společnosti schválený infrastrukturní majetek měst a obcí, související s předmětem činnosti společnosti a pro tento předmět činnosti vhodný a hospodářsky využitelný. Upisování akcií nad částku 164,505 mil. Kč se nepřipouští 28.12.2001 - 18.6.2002
3.Představenstvo společnosti schvaluje v souladu se "Zásadami pro přejímání infrastrukturního majetku a následné zvyšování základního jmění u akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov" koeficient 0,66956, kterým se dle poměru základního kapitálu a čistého obchodního majetku společnosti dle rozvahy k 31.12.2000 upravuje vstupní hodnota nových nepeněžitých vkladů do základního kapitálu. Představenstvo společnosti schvaluje emisní kurs upisovaných akcií, který odpovídá součtu jmenovité hodnoty akcií a emisního ážia tak, že emisní kurs jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.493,50 Kč, jakož i výši emisního ážia. 28.12.2001 - 18.6.2002
4.Upisování nových akcií proběhne tak, že upisovatelé uvedeni v bodě 1. usnesení upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií, uzavřených se společností. Tyto smlouvy o upsání akcií budou mít písemnou formu a podpisy na nich budou úředně ověřeny. Smlouvy o upsání akcií budou obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák. Návrh smluv o upsání akcií, opatřených podpisem statutárního zástupce společnosti s uvedením emisního kursu takto upisovaných akcií bude předložen jednotlivým upisovatelům do 30-ti dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zápisu tohoto usnesení představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 dnů, počínající dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., to je Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov. Upisovatelům bude sděleno místo a lhůta pro upisování akcií, jakož i počátek běhu této lhůty v průvodním dopise, jehož přílohou bude návrh smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé budou současně s předložením návrhu smlouvy o upsání akcií vyzváni, aby spolu s jimi podepsanou smlouvou předložili společnosti úplnou dokumentaci týkající se nepeněžitých vkladů. V případě, že nepeněžitým vkladem je nemovitost, budou upisovatelé dále povinni předložit společnosti originál nebo ověřenou fotokopii listiny prokazující jejich oprávnění nakládat s nemovitostí a dále výpis z katastru nemovitostí. 28.12.2001 - 18.6.2002
5.Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v plné výši takto: a) nepeněžité vklady - nemovitosti: předáním písemného prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obch.zák. spolu s fyzickým předáním nemovitosti správci vkladů a to do 10-ti dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií upisovatelem, b) nepeněžité vklady - věci movité: smlouvou o poskytnutí a předání nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti spolu s fyzickým předáním vkladu správci vkladů, a to do 10-ti dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií upisovatelem, Místem splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Vodovody a kana- lizace Přerov, a.s., to je Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov. 28.12.2001 - 18.6.2002
6.Představenstvo schvaluje předmět vkladů, výši jejich ocenění určeného posudky znalce nebo znalců jmenovaných za tím účelem soudem, jakož i výši jejich ocenění dle "Zásad pro přejímání infrastrukturního majetku a následné zvyšování základního jmění u akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s." a stanovení emisního ážia, jakož i počet registrovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s omezenou převoditelností, jež budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů za tyto nepeněžité vklady předem určeným zájemcům, takto: 1. OBEC BĚLOTÍN IČO: 301019 28.12.2001 - 18.6.2002
1.1. Bělotín - I. stavba -čerpací stanice na pozemcích parc. čísla 755/1 a 755/2 v k.ú. Černotín -zemní vodojem na pozemcích 524/2 a 524/3 v katastrálním území Špičky včetně venkovních úprav, oplocení a odpadu, -výtlačný řad DN 150 v Černotíně délky 465 m -přívodní řad řad DN 200 ze Špiček do Kunčic délky 2 028m. vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2357/01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2443 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem7 280 130,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů4 874 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele4 874 emisní ážio2 406 130,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
Technologické zařízení čerpací stanice Černotín Oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2857/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem78 844,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů52 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele52 emisní ážio26 844,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
Bělotín I. stavba celkem: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem7 358 974,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů4 926 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele4 926 emisní ážio2 432 974,00Kč 1.2. Bělotín II. stavba -rozvodné řady DN 80 délky 4 664m, -DN 40 délky 282 m v Kunčicích -přivaděč DN 150 z Kunčic do Bělotína délky 2 318 m vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2332/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2380/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem11 085 300,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů 7 422 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele7 422 emisní ážio 3 663 300,00Kč 1.3. Bělotín III. stavba - 1. část rozvodné řady v Bělotíně DN 150 v délce 222m, DN 100 - 807m a DN 80 délky 1 321 m. vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2333/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2381/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem3 666 890,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů2 455 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele2 455 emisní ážio1 211 890,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
1.4. Bělotín III. stavba - 2. část -přívodní řad PVC DN 100 v délce 1 546 m -rozvodný řad PVC DN 100 v délce 315 m a DN 80 v délce 815 m. vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2334/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2382/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem4 333 540,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů2 901 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele2 901 emisní ážio1 432 540,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
1.5. Bělotín IV. stavba vodovod PVC DN 80 v délce 5 634m a PVC DN 100 délky 233 m. vše oceněno společným posudkem znalců -Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2335/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2383/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem8 666 190,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů5 802 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele5 802 emisní ážio2 864 190,00Kč Celkově byl majetek vkládaný obcí Bělotín oceněn následovně: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem35 110 894,00 Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů 23 506 000,00 Kč počet akcií na jméno pro upisovatele23 506 emisní ážio11 604 894,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
2. OBEC BLAZICE IČO:47930292 -ideální 1/3 vodojemu - stavby tech vybavenosti na pozemku p.č. 597/4 zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Žákovice a parcela č. 597/4, včetně všech venkovních úprav, oplocení, odpadu z vodojemu -ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/2 KN (orná půda) o výměře 531 m2 v k.ú Žákovice -ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/3 KN (orná půda) o výměře 54 m2 v k.ú Žákovice, -řady PVC DN 100 v délce 270 m, PVC DN 80 v délce 3 372 m a PE DN 50 délky 139 m. vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2321/01 ,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2372/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem4 345 803,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů2 909 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele2 909 emisní ážio1 436 803,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
3. OBEC ČERNOTÍN IČO: 331141 -zemní vodojem na parcele č. 496 v k.ú. Černotín včetně armaturní komory a venkovních úprav a oplocení. -pozemek parc.č. 496 zastavěná plocha o výměře 36 m2 v k.ú Černotín -pozemek parc.č. 497/1 ostatní plocha o výměře 853 m2 v k.ú Černotín, vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2373/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2421 28.12.2001 - 18.6.2002
hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem731 290,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů489 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele489 emisní ážio242 290,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
4. OBEC DŘEVOHOSTICE IČO:00301213 -pozemek stavební parcelní číslo 486/5 ostatní plocha o výměře 89 m2 v katastrálním území Turovice -čerpací stanice - ostatní stavební objekt na p.č. 486/5 v k.ú. Turovice (není zápis stavby v KN) -pozemek p.č. 486/4 (ostatní plocha) o výměře 475 m2 v k.ú. Turovice -pozemek stavební p.č. 260/4 ostatní plocha o výměře 27 m2 v k.ú. Turovice -vodojem - ostatní stavební objekt na p.č. 260/4 v k.ú. Turovice -pozemek p.č. 260/3 KN (ostatní plocha) o výměře 931 m2 v k.ú. Turovice vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2344/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2433/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem2 396 790,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů1 604 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele1 604 emisní ážio792 790,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
5. OBEC HORNÍ MOŠTĚNICE IČO: 301264 - vodovodní řady AZC DN 150 - 555 m, AZC DN 100 - 294 m, litina DN 100 - 162 m, PVC DN 100 - 130 m a PE 60 - 495 m. vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2346/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2431/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem1 916 790,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů1 283 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele1 283 emisní ážio633 790,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
6. MĚSTO HRANICE IČO:00301311 - pozemek stavební p.č. 641/1 zastavěná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Hranice -ostatní stavební objekt na p.č. stavební 641/1 v k.ú. Hranice -pozemek stavební 641/2 zastavěná plocha o výměře 1341 m2 v k.ú. Hranice -objekt bydlení č.p. 462 na p.č. stavební 641/2 v k.ú. Hranice -pozemek stavební 641/4 zastavěná plocha o výměře 81 m2 v k.ú. Hranice -pozemek stavební 2772 zastavěná plocha o výměře 227 m2 v k.ú. Hranice -pozemek p.č. 2059 KN (ostatní plocha) o výměře 3754 m2 v k.ú. Hranice -kanalizace v ulicích Zámecká a Jiráskova DN 500 - 128 m, DN 400 - 139 m, -kanalizace Jungmanova DN 300 - 120,10 m -kanalizace Pod Bílým kamenem DN 250 - 122,40 m a DN 300 - 246,5 m -věžový vodojem typu hydroglobus na pozemku p.č. 1082 a 1063/3 v k.ú. Valšovice včetně venkovních úprav a oplocení, -čerpací stanice technická vybavenost na pozemcích p.č. st.253/1, st. 253/2, st.253/3 v k.ú. Paršovice včetně venkovních úprav a oplocení, -vodovod Valšovice - přívodní řad PVC DN 80 v délce 583 m, -vodovod Valšovice - výtlačný řad PVC DN 80 - 1070m -rozvodné řady PVC DN 80 v délce 1 916 m, -pozemek stavební p.č. 253/1 zastavěná plocha o výměře 68 m2 v k.ú Paršovice -pozemek stavební p.č. 253/2 zastavěná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Paršovice -vodovod Velká - PVC DN 100 - 1 650 m, -vodovod Velká - PVC DN 80 - 1 232 m -vodovod Velká - PE DN 50 v délce 530 m. vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2367-70/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2422-2425 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem20 990 620,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů14 054 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele14 054 emisní ážio6 936 620,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
technologické zařízení čerpací stanice Paršovice oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2856/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem23 827,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů15 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele15 emisní ážio8 827,00Kč Město Hranice celkem: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem21 014 447,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů14 069 000Kč počet akcií na jméno pro upisovatele14 069 emisní ážio6 945 447Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
7. OBEC KLENOVICE NA HANÉ IČO: 00288349 -čerpací stanice na pozemku parc. č. st. 354 občanská vybavenost v k.ú. Klenovice na Hané -věžový vodojem na pozemku č.279/3 v k.ú. Klenovice na Hané -vodovodní řady litina DN 150 - 401 m, litina DN 200 - 7m, AZC DN 150 - 2 129 m, PVC DN 80 - 257m, PVC DN 100 - 4 532 m a PVC DN 150 - 319 m. vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2329/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2377/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem6 167 050,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů4 129 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele4 129 emisní ážio2 038 050,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
technologické čerpací stanice Klenovice na Hané oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2863/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem16 939,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů11 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele11 emisní ážio5 939,00Kč Obec Klenovice na Hané celkem: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem6 183 989,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů4 140 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele4 140 emisní ážio2 043 989Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
8. MĚSTO KOJETÍN IČO: 00301370 -soubor objektů čistírny odpadních vod Kojetín dle znaleckého posudku -stavba technické vybavenosti na p.č. 2423 v k.ú. Kojetín -stavba technické vybavenosti na p.č. 2424 v k.ú. Kojetín -stavba technické vybavenosti na p.č. 2425 v k.ú. Kojetín -stavba technické vybavenosti na p.č. 2427 v k.ú. Kojetín -pozemek stavební p.č. 2422 zastavěná plocha o výměře 228 m2, objekt tech. vybavenosti na p.č. 2422 v k.ú. Kojetín -pozemek stavební p.č. 2426 zastavěná plocha o výměře 137 m2, objekt tech. vybavenosti na p.č. 2426 v k.ú. Kojetín -parcela č. 4931/14 KN (ostatní plocha) o výměře 7 554 m2 v k.ú. Kojetín -parcela č. 4931/17 KN (ostatní plocha) o výměře 559 m2 v k.ú. Kojetín -parcela č. 4931/20 KN (ostatní plocha) o výměře 262 m2 v k.ú. Kojetín vše oceněno společným posudkem - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2331/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2379/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem36 115 960,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů24 181 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele 24 181 28.12.2001 - 18.6.2002
emisní ážio11 934 960,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
Technologické zařízení čistírny odpadních vod Kojetín Oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2865/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem1 249 820,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů836 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele836 emisní ážio413 820,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
Město Kojetín celkem: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem37 365 780,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů25 017 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele25 017 emisní ážio12 348 780,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
9. OBEC KOKORY IČO: 301388 -zemní vodojem 2 x 250 m3 na parcele č. st. 477 a pozemek parcelní číslo st. 477 o výměře 48 m2 v k.ú. Kokory včetně armaturní komory, terénních úprav, odpadu. -pozemek parc. č. 362/3 KN (orná půda) o výměře 856 m2 v k.ú. Kokory -pozemek parc. č. 362/4 KN (orná půda) o výměře 99m2 v k.ú. Kokory -vodovodní řady PVC DN 150 délky 3 543 m, PVC DN 100 délky 1 999 m a PVC DN 80 délky 2 871m vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2316/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2367/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem15 585 820Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů10 435 000Kč počet akcií na jméno pro upisovatele10 435 emisní ážio5 150 820Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
10. OBEC KŘTOMIL IČO:636312 Podíl obce na společném vodovodu - Křtomil PVC 100 - 3044 m, PVC 80 - 748 m - Lipová PVC DN 150 - 1 891,7 m, PVC DN 100 - 1354,9 m, PVC DN 80 - 933 m z toho na obec připadá podíl ve výši 57,3 % celkové hodnoty vše oceněno společným posudkem dvou znalců -Josefem Bartkem, zapsaným jako znalecký úkon č. 2316/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem7 635 832,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů5 112 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele5 112 emisní ážio2 523 832,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
11. OBEC LAZNÍKY IČO: 301451 vodojem 250 m3 na pozemku parcelní číslo 1253/8 a 1253/9 o výměře 42 m2 v k.ú. Veselíčko včetně armaturní komory, venkovních úprav a odpadní kanalizace vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2352/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2407. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem889 410,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů595 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele595 emisní ážio294 410,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
12. MĚSTO LIPNÍK IČO: 301493 -vodovodní řad PVC DN 80 v délce 124,6 m -kanalizace DN 300 v délce 88,40 m. vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2341/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2386/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem352 300,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů235 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele235 emisní ážio117 300,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
13. OBEC LIPOVÁ IČO: 636363 Podíl obce na společném vodovodu - Křtomil PVC 100 - 3044 m, PVC 80 - 748 m - Lipová PVC DN 150 - 1 891,7 m, PVC DN 100 - 1354,9 m, PVC DN 80 - 933 m z toho na obec připadá podíl ve výši 42,7 % celkové hodnoty vše oceněno společným posudkem dvou znalců -Josefem Bartkem, zapsaným jako znalecký úkon č. 2347/01 ,Ing. Janem Dvořákem, zapsaným jako znalecký úkon č. 2432/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem5 690 228,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů3 809 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele3 809 emisní ážio1 881 228,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
MAJETÍN IČO:00299197 vodovod v ulici Za humny PVC DN 100 délky 218 m. vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2338/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2385/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem470 600,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů315 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele315 emisní ážio155 600,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
15. OBEC OBĚDKOVICE IČO: 488569 -vodovodní přivaděč PVC DN 100 - 125 m, -vodovodní rozvody v obci PVC DN 100 - 893 m a PVC DN 80 - 774 m. vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2327/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2375/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem1 040 290,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů696 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele696 emisní ážio344 290,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
16. OBEC POTŠTÁT IČO: 301795 -Úpravna vody - na pozemku parcelní číslo st. 70 - zastavěná plocha, technická vybavenost v k.ú. Potštát - Dolní předměstí včetně všech provozních souborů, kalových lagun, havarijní jímky, všech propojovacích potrubí a včetně technologického zařízení čerpací stanice surové vody, výtlaku - ocel DN 150 - 36 m a venkovních úprav -zemní vodojem 250 m3 na pozemku parcelní číslo st 228 - zastavěná plocha, technická vybavenost v k.ú. Potštát - Horní předměstí včetně příslušenství a venkovních úprav -výtlačné potrubí na vodojem PVC DN 150 - 860 m -zásobovací řad PVC DN 200 - 96 m -vodovod v místní části Kyžlířov - přívodní řad DN 150 - 375 m, výtlak DN 80 - 930 m, rozvodné řady PVC DN 80 - 2 162 m a PE DN 50 - 75 m, -přečerpací stanice na pozemku parc.č. 305/1 v k.ú. Kyžlířov vše oceněno společným posudkem znalců -Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2342 a 2356/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2418 a 2419 28.12.2001 - 18.6.2002
hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem14 051 480,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů9 408 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele9 408 emisní ážio4 643 480,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
technologické zařízení úpravny vody Potštát oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2860/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem1 010 613,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů676 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele676 emisní ážio334 613,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
technologické zařízení čerpací stanice Kyžlířov oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2859/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem71 055,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů47 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele47 emisní ážio24 055,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
Obec Potštát celkem: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem15 133 148,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů10 131 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele10 131 emisní ážio5 002 148,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
17. OBEC PROSENICE IČO: 00301809 -čerpací stanice s příslušenstvím a vodojemem 2 x 250 m3 - ostatní stavební objekt na p.č. 186 v k.ú. Buk a ostatní stavební objekt na p.č. 187 v k.ú. Buk -pozemek p.č. stavební 186 zastavěná plocha o výměře 207 m2 v k.ú. Buk -pozemek p.č. stavební 187 zastavěná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Buk -pozemek p.č. 85/2 KN (ostatní plocha) o výměře 1750 m2 v k.ú. Buk -přívodní řad DN 200 - 911m, zásobovací řad DN 200 - 1 833m, výtlačný řad PVC DN 100 - 105 m vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2315/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2366/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem9 391 650,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů6 288 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele6 288 emisní ážio3 103 650,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
technologické zařízení čerpací stanice Prosenice oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2864/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem148 880,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů99 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele99 emisní ážio49 880,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
Obec Prosenice celkem: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem9 540 530,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů6 387 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele6 387 emisní ážio3 153 530,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
18. MĚSTO PŘEROV IČO: 00301825 -vodovod Dluhonice - vodovodní řad PVC DN 80 v délce 90,0 m -vodovod Kozlovice - vodovodní řad AZC DN 100 - 85 m a AZC DN 125 - 1 600m -vodovod Lýsky - AZC DN 100 - 1 165m a PE profilu 60 mm - 170 m -vodovod Popovice - rozvodné řady AZC DN 100 - 530 m, AZC DN 80 - 84 m a litinový řad DN 100 - 253m -kanalizace Předmostí - sběrače DN 1400 v délce 249m, DN 1000 - 358m, DN 800 - 316m, DN 300 - 490m. -vodovod Předmostí - řady AZC DN 150 - 232m, AZC DN 100 - 405m, AZC DN 80 - 687 m a PE profilu 60 mm - 130m -vodovod Přerov - řady "K Laguně" - AZC DN 100 - 961 m a PVC DN 80 - 158,5m -kanalizace Újezdec - kanalizační sběrač DN 400 v délce 5 232m, kanalizační sběrač DN 300 v délce 345m, přečerpací stanice šachty odpadních vod I a II včetně přípojek elektro -kanalizace Vinary - zahrnuje kanalizaci v ulici Polní - DN 300 - 471m, Za Humny - DN 300 - 50m, Doubí - DN 300 - 287m a DN 500 - 127m, ulice Mezilesí - sběrače DN 300 - 527,5m, DN 400 - 201m a DN 600 - 68,53m, kanalizace Popovice - Vinary ( Viničná - I. stavba ) - DN 300 délky - 374 m a DN 400 délky 357 m, kanalizace Předmostí - Popovice ( Viničná II. stavba ) - DN 600 - 157 m a DN 700 - 248 m, -vodovod Vinary řad AZC DN 100 - 3 052m, -vodovod Žeravice - řad PE DN 50 - 185m, PE prof. 60 mm - 35m, PVC DN 80 - 238,5m -stavba čerpací stanice - ostatní stavební objekt na p.č. 328 v k.ú.Žeravice bez technologické části. vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným j ako znalecký úkon č. 2357-66/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2409, 2403, 2408, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem31 241 340,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů20 917 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele20 917 emisní ážio10 324 340,00Kč technologická zařízení čerpacích stanic Újezdec oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2861/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem181 941,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů121 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele121 emisní ážio60 941,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
Město Přerov celkem: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem31 423 281,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů21 038 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele21 038 emisní ážio10 385 281,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
19. OBEC RADVANICE IČO: 00636533 - vodovodní řad DN 100 v délce 446 m a DN 80 v délce 357m. vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2320/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2371/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem956 770,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů640 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele640 emisní ážio316 770,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
20. OBEC ROKYTNICE IČO: 00301914 vodovod v lokalitě Nová ulice PVC DN 100 v délce 157 m oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2319/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2370/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem281 030,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů188 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele188 emisní ážio93 030,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
21. OBEC ŘÍKOVICE IČO: 636568 vodovodní řady PVC DN 150 v délce 2 241m, PVC DN 100 v délce 2 629m a PVC DN 80 v délce 237m vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2317/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2368/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem8 971 250,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů6 006 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele6 006 emisní ážio2 965 250,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
22. OBEC SOBÍŠKY IČO: 636576 vodovodní řad PVC DN 80 v délce 151m oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2318/01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2369/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem210 290,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů140 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele140 emisní ážio70 290,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
23. OBEC ŠPIČKY IČO: 00850705 -věžový vodojem na pozemku parcelní č. 522/1 v kú Špičky s armaturní komorou včetně venkovních úprav a oplocení, -technologické zařízení čerpací stanice umístěné v armaturní komoře zemního vodojemu na pozemku p.č. 524/3 v kú Špičky. -výtlačné potrubí DN 150 v délce 1 481m, -vodovodní potrubí PVC DN 150 - 3 808m, PVC DN 100 - 1 506m, PVC DN 80 - 445m, PE DN 40 - 87 m a PE DN 25 - 62m. vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2353/01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2410 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem14 585 373,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů9 765 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele9 765 emisní ážio4 820 373,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
technologické zařízení čerpací stanice umístěné v armaturní komoře zemního vodojemu na pozemku p.č. 524/3 v kú Špičky oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2858/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem16 741,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů11 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele11 emisní ážio5 741,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
Obec Špičky celkem: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem14 602 114,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů9 776 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele9 776 emisní ážio4 826 114,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
24. OBEC TEPLICE NAD BEČVOU IČO: 636622 -kanalizační stoky BA profilu DN 150 - 31m, DN 200 - 136m, DN 250 - 78m, BA-1 profilu DN 150 - 19m, BA-2 DN 150 - 40m, DN 200 - 30m, BB-1 profilu DN 250 v délce 100m, stoka BC profilu DN 250 v délce 169m a profilu DN 150 v délce 27m, BD DN 250 - 94m, BE DN 250 - 52m, BH DN 250 v délce 48m a DN 150 v délce 49m, BH1 DN 150 v délce 19m, -výtlačné potrubí PE profilu 63 mm o délce 142m a -dvě čerpací šachty vše oceněno společným posudkem znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2343/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2410 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem1 559 750,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů1 044 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele1 044 emisní ážio515 750,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
-technologické zařízení čerpacích šachet oceněno posudkem znalce Ing. Petra Schulmeistera č. 2388/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem20 313,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů13 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele13 emisní ážio7 313,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
Obec Teplice celkem: hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem1 580 063,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů1 057 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele1 057 emisní ážio523 063,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
25. OBEC TROUBKY IČO: 302104 vodovodní řad PVC DN 100 - 550m v lokalitě Ve Dvoře oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2349/01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2404/01 28.12.2001 - 18.6.2002
hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem927 940,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů621 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele621 emisní ážio306 940,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
26. OBEC TUČÍN IČO: 00636631 vodovodní řad v obci PVC DN 80 délky 70m oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2350/01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2405/01. hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem 97 490,00 Kč 97 490,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů65 000,00 Kč65 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele 6565 emisní ážio32 490,00 Kč32 490,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
27. OBEC TVOROVICE IČO: 487872 vodovodní řady PVC DN 80 - 54m, PVC DN 100 - 859m a PVC DN 150 - 721 m vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2326/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2374/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem525 060,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů351 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele351 emisní ážio174 060,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
28. OBEC VÍTONICE IČO:380873 -ideální 1/3 vodojemu - stavby tech. vybavenosti na pozemku p.č. 597/4 zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Žákovice a parcela č. 597/4 včetně všech venkovních úprav, oplocení, odpadu z vodojemu -ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/2 KN (orná půda) o výměře 531 m2 v k.ú Žákovice -ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/3 KN (orná půda) o výměře 54 m2 v k.ú Žákovice, -vodovodní řady PVC DN 100 - 2700 m, PVC a PE DN 80 - 4490 m vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2355/01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2321 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem9 776 673,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů6 546 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele6 546 emisní ážio3 230 673,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
29. OBEC VRCHOSLAVICE IČO: 288942 -přívodní řad PVC DN 150 - 2 183m, - rozvodný řad PVC DN 100 - 1 049m a PVC DN 80 - 1 320 m vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2328/01,Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2376/01 hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem4 631 270,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů3 100 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele3 100 emisní ážio1 531 270,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
30. OBEC ŽÁKOVICE IČO: 600890 -ideální 1/3 vodojemu - stavby tech. vybavenosti na pozemku p.č. 597/4 zastavěná plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Žákovice a parcela č. 597/4 včetně všech venkovních úprav, oplocení, odpadu z vodojemu -ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/2 KN (orná půda) o výměře 531 m2 v k.ú Žákovice -ideální 1/3 pozemku parc.č. 597/3 KN (orná půda) o výměře 54 m2 v k.ú Žákovice, -přívodní řad Horní Nětčice-Žákovice z PVC trubek DN 100 v délce 3535,5 m vše oceněno společným posudkem dvou znalců - Josefa Bartka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2355/01, Ing. Jana Dvořáka, zapsaným jako znalecký úkon č. 2368 28.12.2001 - 18.6.2002
hodnota nepeněžitého vkladu obce vyplývající z ocenění znaleckým posudkem6 340 993,00Kč navýšení základního kapitálu zaokrouhleného vždy na 1.000,- Kč dolů4 245 000,00Kč počet akcií na jméno pro upisovatele4 245 emisní ážio2 095 993,00Kč 28.12.2001 - 18.6.2002
7. Představenstvo společnosti určuje osobou, spravující splacené vklady, tedy správcem vkladů, předsedu představenstva a ředitele společnosti Ing.Miroslava Dundálka, bytem Přerov, Šířava 23, r.č. 550702/2070, k zabezpečení zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a k zabezpečení vlastního úpisu akcií. 28.12.2001 - 18.6.2002
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno jsou dle čl. 13 stanov převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. 28.8.2001 - 2.7.2014
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti. 17.9.1999 - 28.8.2001
Ostatní skutečnosti: Rozhodnutím představenstva ze dne 18.9.1997 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti nejméně o 50.000.000,-Kč, nejvýše však o 131.801.000,-Kč, a to úpisem nových akcií. Úpis nad stanovenou částku 131.801.000,-Kč se nepřipouští. Veškeré akcie budou akciemi na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a budou vydány v podobě zaknihovaných cenných papírů s omezenou převoditelností dle § 13 stanov. Základní jmění bude zvýšeno pouze nepeněžitými vklady, jejichž předmětem může být pouze infrastrukturtní majetek měst a obcí souvisejících s předmětem činnosti společnosti a pro tento předmět činnosti vhodný. Emisní kurzy jedné upsané akcie na zvýšení základního jmění činí 1.196,-Kč. 13.1.1998 - 25.5.1998
Výzva k upisování akcií bude zveřejněna způsobem, upraveným v § 53 stanov, to je v Obchodním věstníku a Novém Přerovsku, a to do 14 dnů po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Úpis akcií se bude konat v sídle společnosti v Přerově, Šířava č. 21 v zasedací místnosti, a to druhé pondělí a úterý po zveřejnění výzvy k upisování akcií vždy od 9.00 do 12.00 hodin. Bude-li kdykoliv, v průběhu upisování akcií dosaženo navrhovaného zvýšení základního jmění, další upisování se neuskuteční. Informace o počtu upisovaných akcií budou poskytnuty v upisovacím místě. Před úpisem je každý upisovatel povinen odevzdat úplnou dokumentaci, týkající se nepeněžitých vkladů. V případě, že nepeněžitým vkladem je nemovitost, je upisovatel povinen rovněž odevzdat originál nebo ověřený opis listiny, prokazující jeho oprávnění nakládat s nemovitostí a dále výpis z katastru nemovitostí. 13.1.1998 - 25.5.1998
Upsané akcie budou splaceny v plné výši takto: a) nepeněžité vklady - nemovitosti: předáním prohlášení vkladatele dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s předáním nemovitosti, a to v den úpisu akcií; b) ostatní nepeněžité vklady: smlouvou o poskytnutí a předání nepeněžitého vkladu do základního jmění společnosti, uzavřenou s emitentem při úpisu akcií, spolu s předáním vkladu, a to v den úpisu akcií. 13.1.1998 - 25.5.1998
Předměty nepeněžitých vkladů na zvýšení základního jmění včetně znaleckého ocenění jsou popsány a uvedeny v usnesení číslo 5 shora uvedeného rozhodnutí představenstva. 13.1.1998 - 25.5.1998
Z p ů s o b z a l o ž e n í : Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42. 1.11.1993

Aktuální kontaktní údaje Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Kapitál Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

zakladni jmění 1 022 670 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2018
zakladni jmění 1 012 670 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.2015 - 12.11.2018
zakladni jmění 999 803 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.1.2015 - 26.3.2015
zakladni jmění 989 803 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.7.2014 - 13.1.2015
zakladni jmění 989 803 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.11.2010 - 2.7.2014
zakladni jmění 862 002 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.8.2010 - 20.11.2010
zakladni jmění 862 002 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.3.2002 - 17.8.2010
zakladni jmění 697 503 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.5.1998 - 13.3.2002
zakladni jmění 576 057 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1996 - 25.5.1998
zakladni jmění 527 171 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1993 - 6.5.1996

Akcie Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 975 431 12.11.2018
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 94 468 12.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 965 450 7.6.2017 - 12.11.2018
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 94 430 7.6.2017 - 12.11.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 012 665 26.3.2015 - 7.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 999 803 13.1.2015 - 26.3.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 989 803 2.7.2014 - 13.1.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 942 596 20.11.2010 - 2.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 814 795 8.3.2006 - 20.11.2010
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 4.10.2005 - 8.3.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 47 207 4.10.2005 - 2.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 814 794 13.3.2002 - 8.3.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 650 295 25.5.1998 - 13.3.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 528 849 6.5.1996 - 25.5.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 479 963 23.3.1994 - 6.5.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 47 207 23.3.1994 - 4.10.2005
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 23.3.1994 - 4.10.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 501 050 1.11.1993 - 23.3.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 26 121 1.11.1993 - 23.3.1994

Sídlo Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Šířava 482/21 , Přerov 750 02 2.7.2014
Adresa Šířava 483 21, 750 02 Přerov Česká republika
26.10.2011 - 2.7.2014
Adresa 750 02 Česká republika
Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov
28.8.2001 - 26.10.2011
Adresa Šířava 482/21 , Přerov 750 02 10.11.1997 - 28.8.2001
Adresa Šířava 482/21 , Přerov 750 02 1.11.1993 - 10.11.1997

Předmět podnikání Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 12.4.2013
Vodoinstalatérství, topenářství 18.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.11.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 18.11.2009 - 12.4.2013
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 13.8.2003
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.8.2003
Projektová činnost ve výstavbě 13.8.2003
Rozvod tepelné energie 13.8.2003 - 12.5.2004
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 13.8.2003 - 18.11.2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 13.8.2003 - 18.11.2009
Silniční motorová doprava nákladní 13.8.2003 - 18.11.2009
Měření a analýzy 13.8.2003 - 18.11.2009
Výroba, opravy a montáž měřidel 13.8.2003 - 18.11.2009
Velkoobchod materiálem pro vodárenství 13.8.2003 - 18.11.2009
Přípravné práce pro stavby 13.8.2003 - 18.11.2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 13.8.2003 - 18.11.2009
Činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství 13.8.2003 - 18.11.2009
Vodoinstalatérství 13.8.2003 - 18.11.2009
6. Měření a analýzy 13.3.2002 - 13.8.2003
Testování, měření a analýzy 28.8.2001 - 13.3.2002
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 28.8.2001 - 13.8.2003
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 28.8.2001 - 13.8.2003
Velkoobchod materiálem pro vodárenství 28.8.2001 - 13.8.2003
Přípravné práce pro stavby 28.8.2001 - 13.8.2003
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 28.8.2001 - 13.8.2003
Činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství 28.8.2001 - 13.8.2003
Ubytovací služby 28.8.2001 - 13.8.2003
Projektová činnost ve výstavbě 28.8.2001 - 13.8.2003
3. Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo zvláště nebezpečné odpady 10.11.1997 - 28.8.2001
4. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 10.11.1997 - 28.8.2001
6. Laboratorní práce s vyjímkou činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona - laboratorní činnost na úseku pitných i odpadních vod 10.11.1997 - 28.8.2001
8. Nákup zboží za účelem dalšího prodeje, mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 10.11.1997 - 28.8.2001
9. Zemní práce prováděné strojem 10.11.1997 - 28.8.2001
10. Inženýrská činnost v oblasti výstavby 10.11.1997 - 28.8.2001
11. Poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství 10.11.1997 - 28.8.2001
12. Přechodné ubytování 10.11.1997 - 28.8.2001
14. Projektová činnost v investiční výstavbě 10.11.1997 - 28.8.2001
1. Provozování vodovodů a kanalizací 10.11.1997 - 13.8.2003
2. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 10.11.1997 - 13.8.2003
5. Silniční motorová doprava nákladní 10.11.1997 - 13.8.2003
7. Výroba, opravy a montáž měřidel 10.11.1997 - 13.8.2003
13. Rozvod tepla 10.11.1997 - 13.8.2003
15. Vodoinstalatérství 10.11.1997 - 13.8.2003
14. Výroba, opravy a montáž měřidel 5.9.1994 - 10.11.1997
1. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona. 1.11.1993 - 10.11.1997
2. Poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství. 1.11.1993 - 10.11.1997
3. Přechodné ubytování v ubytovacích zařízeních bez provozování hostinské činnosti. 1.11.1993 - 10.11.1997
4. Provoz vodohospodářských zařízení. 1.11.1993 - 10.11.1997
5. Výroba a dodávka pitné vody. 1.11.1993 - 10.11.1997
6. Zemní práce prováděné strojem. 1.11.1993 - 10.11.1997
7. Laboratorní práce s vyjímkou činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona - činnosti na úseku pitných a odpadních vod. 1.11.1993 - 10.11.1997
8. Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 1.11.1993 - 10.11.1997
9. Silniční motorová doprava. 1.11.1993 - 10.11.1997
10. Inženýrská činnost v oblasti výstavby. 1.11.1993 - 10.11.1997
11. Provádění inženýrských staveb (vč. tech. vybavenosti sídl. celků) 1.11.1993 - 10.11.1997
12. Provádění průmyslových staveb. 1.11.1993 - 10.11.1997
13. Projektová činnost v investiční výstavbě. 1.11.1993 - 10.11.1997

vedení firmy Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje v celém rozsahu: a) celé představenstvo nebo b) samostatně předseda představenstva nebo c) samostatně místopředseda představenstva nebo d) samostatně člen představenstva k tomu představenstvem písemně pověřený 2.7.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva b) předseda představenstva c) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva 2.7.2010 - 2.7.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo, nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k znění obchodního jména společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 10.11.1997 - 2.7.2010
J e d n á n í : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.11.1993 - 10.11.1997
místopředseda představenstva Eduard Kavala 7.6.2017
Vznik členství 25.5.2017
Vznik funkce 25.5.2017
Adresa: 223 , Bělotín 753 64
člen představenstva Petr Dostál 7.6.2017
Vznik členství 25.5.2017
Adresa: Mlýnská 217 , Dřevohostice 751 14
předseda představenstva Michal Zácha DiS. 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Vznik funkce 28.5.2019
Adresa: Palackého 1462/32 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Přikryl 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Vznik funkce 28.5.2019
Adresa: B. Němcové 818/10 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Ing. Vladimír Holan 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Adresa: Sokolská 2783/6 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Hana Mazochová 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Adresa: Nová 98/14 , Přerov 750 02
člen představenstva Bc. Vlasta Zapatová 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Adresa: Zahradní 518 , Hranice 753 61
člen představenstva Marek Svoboda 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Adresa: Podzámčí 612 , Tovačov 751 01
člen představenstva Bc. Rostislav Hrdiborský 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Adresa: Zvolenov 586 , Tovačov 751 01
člen představenstva ing. Miroslav Dundálek 1.11.1993 - 13.12.1993
Adresa: Šířava 482/21 , Přerov 750 02
člen představenstva ing. Jiří Zdráhal 1.11.1993 - 13.12.1993
Adresa: Šířava 294/23 , Přerov 750 02
člen představenstva ing. Jan Sabadoš 1.11.1993 - 13.12.1993
Adresa: Pod Zahradami 222/4 , Přerov 751 24
člen představenstva ing. Alois Zvoneček 1.11.1993 - 31.7.1995
Adresa: Bohumila Němce 12 , Přerov Česká republika
člen představenstva ing. Josef Volenec 1.11.1993 - 31.7.1995
Adresa: Mladenova 3232 , Praha 4 Česká republika
člen představenstva MUDr. Michal Chromec 1.11.1993 - 31.7.1995
Adresa: Dvořákova 2429/33 , Přerov 750 02
I. místopředseda představenstva ing. Jiří Zdráhal 13.12.1993 - 31.7.1995
Adresa: Šířava 294/23 , Přerov 750 02
II. místopředseda představenstva ing. Jan Sabadoš 13.12.1993 - 31.7.1995
Adresa: Pod Zahradami 222/4 , Přerov 751 24
člen představenstva ing. Josef Ježík 1.11.1993 - 25.2.1997
Adresa: Sklenný kopec 1680 , Hranice Česká republika
člen představenstva Vladimír Vybíral 1.11.1993 - 25.2.1997
Adresa: Dvořákova 482 , Tovačov 751 01
člen představenstva Josef Hasilík 1.11.1993 - 25.2.1997
Adresa: Hlavní 22 , Opatovice 753 56
předseda představenstva ing. Miroslav Dundálek 13.12.1993 - 25.2.1997
Adresa: Šířava 482/21 , Přerov 750 02
člen představenstva ing. Jan Sabadoš 31.7.1995 - 25.2.1997
Adresa: Pod Zahradami 222/4 , Přerov 751 24
člen představenstva ing. Zbyněk Belák 31.7.1995 - 25.2.1997
Adresa: 28. října 21/8 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Eduard Kavala 31.7.1995 - 25.2.1997
Adresa: 186 , Bělotín 753 64
místopředseda představenstva ing. Jiří Zdráhal 31.7.1995 - 25.2.1997
Adresa: Šířava 294/23 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva MUDr. Michal Chromec 31.7.1995 - 25.2.1997
Adresa: Dvořákova 2429/33 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zdráhal 25.2.1997 - 10.11.1997
Adresa: Šířava 294/23 , Přerov 750 02
člen představenstva Eduard Kavala 25.2.1997 - 10.11.1997
Adresa: 186 , Bělotín 753 64
člen představenstva Vladimír Vybíral 25.2.1997 - 10.11.1997
Adresa: Dvořákova 33 , 751 01 Tovačov Česká republika
člen představenstva Josef Hasilík 25.2.1997 - 17.9.1999
Adresa: Hlavní 22 , Opatovice 753 56
člen představenstva Vladimír Vybíral 10.11.1997 - 17.9.1999
Adresa: Dvořákova 482 , Tovačov 751 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Dundálek 25.2.1997 - 14.9.2000
Adresa: Šířava 482/21 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Josef Ježík 25.2.1997 - 14.9.2000
Adresa: Sklenný kopec 1680 , Hranice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zdráhal 10.11.1997 - 14.9.2000
Adresa: nám. Svobody 1943/12 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva MUDr. Michal Chromec 25.2.1997 - 7.11.2001
Vznik funkce 6.6.1997
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Dvořákova 2429/33 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Jan Sabadoš 25.2.1997 - 7.11.2001
Vznik funkce 6.6.1997
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Pod Zahradami 222/4 , Přerov 751 24
člen představenstva Ing. Zbyněk Belák 25.2.1997 - 7.11.2001
Vznik funkce 6.6.1997
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: 28. října 21/8 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Eduard Kavala 10.11.1997 - 7.11.2001
Vznik funkce 6.6.1997
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: 223 , Bělotín 753 64
člen představenstva Zdenka Dopitová 17.9.1999 - 7.11.2001
Vznik funkce 10.6.1999
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Žižkova 263 , Tovačov 751 01
člen představenstva Vojtěch Soldán 17.9.1999 - 7.11.2001
Vznik funkce 10.6.1999
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: 338 , Rokytnice 751 04
člen představenstva Ing. Bohumil Procházka 14.9.2000 - 7.11.2001
Vznik funkce 15.6.2000
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Doubí 177/30 , Přerov 751 24
předseda představenstva Ing. Miroslav Dundálek 14.9.2000 - 7.11.2001
Vznik funkce 6.6.1997
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Šířava 294/23 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Josef Ježík 14.9.2000 - 7.11.2001
Vznik funkce 6.6.1997
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Sklenný kopec 1680 , Hranice Česká republika
místopředseda představenstva MUDr. Michal Chromec 7.11.2001 - 13.3.2002
Vznik členství 12.6.2001
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Dvořákova 2429/33 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Miroslav Dundálek 7.11.2001 - 15.2.2003
Vznik členství 12.6.2001
Vznik funkce 12.6.2001
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Šířava 294/23 , Přerov 750 02
člen představenstva Eduard Kavala 7.11.2001 - 15.2.2003
Vznik členství 12.6.2001
Adresa: 223 , Bělotín 753 64
místopředseda představenstva MUDr. Michal Chromec 13.3.2002 - 15.2.2003
Vznik členství 12.6.2001
Vznik funkce 12.6.2001
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Alšova 2891/2 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Bohumil Procházka 7.11.2001 - 3.5.2003
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 28.1.2003
Adresa: Doubí 177/30 , Přerov 751 24
místopředseda představenstva Ing. Josef Ježík 7.11.2001 - 13.8.2003
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Sklenný kopec 1680 , Hranice Česká republika
člen představenstva Ing. Zbyněk Belák 7.11.2001 - 13.8.2003
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: 28. října 21/8 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Ing. Miroslav Dundálek 15.2.2003 - 20.4.2004
Vznik členství 12.6.2001
Adresa: Šířava 294/23 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Jan Sabadoš 7.11.2001 - 4.10.2005
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 31.5.2005
Adresa: Pod Zahradami 222/4 , Přerov 751 24
člen představenstva Zdenka Dopitová 7.11.2001 - 4.10.2005
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 31.5.2005
Adresa: Žižkova 263 , Tovačov 751 01
člen představenstva Vojtěch Soldán 7.11.2001 - 4.10.2005
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 31.5.2005
Adresa: 338 , Rokytnice 751 04
předseda představenstva MUDr. Michal Chromec 15.2.2003 - 4.10.2005
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 31.5.2005
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 31.5.2005
Adresa: Alšova 2891/2 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Mgr. Eduard Kavala 15.2.2003 - 4.10.2005
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 31.5.2005
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 31.5.2005
Adresa: 223 , Bělotín 753 64
člen představenstva Ing. Miroslav Dundálek 20.4.2004 - 4.10.2005
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 31.5.2005
Adresa: 146 , Tučín 751 16
místopředseda představenstva Mgr. Petr Flajšar 13.8.2003 - 10.7.2007
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 11.5.2007
Vznik funkce 10.6.2003
Zánik funkce 11.5.2007
Adresa: Pod Křivým 383 , Hranice 753 01
člen představenstva Ing. Jiří Lajtoch 13.8.2003 - 10.7.2007
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: Bratrská 534/26 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Miloslav Přikryl 13.8.2003 - 10.7.2007
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: B. Němcové 818/10 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Daniel Dostal 4.10.2005 - 10.7.2007
Vznik členství 31.5.2005
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: Ztracená 1714/39 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Zdeněk Kazílek 10.7.2007 - 7.3.2008
Vznik členství 11.5.2007
Adresa: Na Odpoledni 156/7 , Přerov 750 02
předseda představenstva MUDr. Michal Chromec 4.10.2005 - 14.7.2009
Vznik členství 31.5.2005
Zánik členství 22.5.2009
Vznik funkce 31.5.2005
Zánik funkce 22.5.2009
Adresa: Alšova 2891/2 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Mgr. Eduard Kavala 4.10.2005 - 14.7.2009
Vznik členství 31.5.2005
Zánik členství 22.5.2009
Vznik funkce 31.5.2005
Zánik funkce 22.5.2009
Adresa: 223 , Bělotín 753 64
člen představenstva Ing. Miroslav Dundálek 4.10.2005 - 14.7.2009
Vznik členství 31.5.2005
Zánik členství 22.5.2009
Adresa: 146 , Tučín 751 16
člen představenstva Zdenka Dopitová 4.10.2005 - 14.7.2009
Vznik členství 31.5.2005
Zánik členství 22.5.2009
Adresa: Žižkova 263 , Tovačov 751 01
člen představenstva Vojtěch Soldán 4.10.2005 - 14.7.2009
Vznik členství 31.5.2005
Zánik členství 22.5.2009
Adresa: 338 , Rokytnice 751 04
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Přikryl 10.7.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 11.5.2007
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: B. Němcové 818/10 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Mgr. Radovan Rašťák 10.7.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Pod Valy 201/4 , Přerov 750 02
člen představenstva Miroslav Nehyba 10.7.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Zahradní 511 , 753 61 Drahotuše Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Kazílek 7.3.2008 - 11.7.2011
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Macharova 960/33 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Stanislav Rozehnal 14.7.2009 - 11.7.2011
Vznik členství 22.5.2009
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: Podzámčí 591 , Tovačov 751 01
předseda představenstva MUDr. Michal Chromec 14.7.2009 - 26.6.2013
Vznik členství 22.5.2009
Zánik členství 24.5.2013
Vznik funkce 22.5.2009
Zánik funkce 24.5.2013
Adresa: Alšova 2891/2 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Mgr. Eduard Kavala 14.7.2009 - 26.6.2013
Vznik členství 22.5.2009
Zánik členství 24.5.2013
Vznik funkce 22.5.2009
Zánik funkce 24.5.2013
Adresa: 223 , Bělotín 753 64
člen představenstva Ing. Miroslav Dundálek 14.7.2009 - 26.6.2013
Vznik členství 22.5.2009
Zánik členství 24.5.2013
Adresa: 146 , Tučín 751 16
člen představenstva Vojtěch Soldán 14.7.2009 - 26.6.2013
Vznik členství 22.5.2009
Zánik členství 24.5.2013
Adresa: 338 , Rokytnice 751 04
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Přikryl 11.7.2011 - 5.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Vznik funkce 20.5.2011
Adresa: B. Němcové 818/10 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Mgr. Radovan Rašťák 11.7.2011 - 20.9.2013
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: Pod Valy 201/4 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Jaroslav Čermák 11.7.2011 - 15.2.2014
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: Palackého 1446/30 , Přerov 750 02
člen představenstva Mgr. Bc. Leon Bouchal 11.7.2011 - 2.7.2014
Vznik členství 20.5.2011
Adresa: Kpt. Jaroše 557 , Tovačov 751 01
člen představenstva Ing. Radka Ondriášová 11.7.2011 - 20.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2015
Adresa: Hálkova 913 , Hranice 753 01
předseda představenstva Michal Chromec 26.6.2013 - 20.7.2015
Vznik členství 24.5.2013
Vznik funkce 24.5.2013
Adresa: Alšova 2891/2 , Přerov 750 02
člen představenstva Miroslav Dundálek 26.6.2013 - 20.7.2015
Vznik členství 24.5.2013
Adresa: 146 , Tučín 751 16
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Přikryl 5.9.2013 - 20.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2015
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 20.5.2015
Adresa: B. Němcové 818/10 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Mgr. Radovan Rašťák 20.9.2013 - 20.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2015
Adresa: Pod Valy 201/4 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Jaroslav Čermák 15.2.2014 - 20.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2015
Adresa: Palackého 1446/30 , Přerov 750 02
člen představenstva Mgr. Bc. Leon Bouchal 2.7.2014 - 20.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2015
Adresa: Podzámčí 700 , Tovačov 751 01
místopředseda představenstva Eduard Kavala 26.6.2013 - 7.6.2017
Vznik členství 24.5.2013
Zánik členství 24.5.2017
Vznik funkce 24.5.2013
Zánik funkce 24.5.2017
Adresa: 223 , Bělotín 753 64
člen představenstva Stanislav Skýpala 26.6.2013 - 7.6.2017
Vznik členství 24.5.2013
Zánik členství 24.5.2017
Adresa: Zámecká 276 , Dřevohostice 751 14
předseda představenstva MUDr. Michal Chromec 20.7.2015 - 7.6.2017
Vznik členství 24.5.2013
Zánik členství 24.5.2017
Vznik funkce 24.5.2013
Zánik funkce 24.5.2017
Adresa: Alšova 2891/2 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Miroslav Dundálek 20.7.2015 - 7.6.2017
Vznik členství 24.5.2013
Zánik členství 24.5.2017
Adresa: 146 , Tučín 751 16
člen představenstva Mgr. Robert Pavlíček 20.7.2015 - 7.6.2017
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 12.5.2017
Adresa: Sušilova 1432/15 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Přikryl 20.7.2015 - 11.7.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 21.5.2019
Adresa: B. Němcové 818/10 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen představenstva Mgr. Bc. Leon Bouchal 20.7.2015 - 11.7.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: Podzámčí 700 , Tovačov 751 01
člen představenstva Ing. Karel Hűbl 20.7.2015 - 11.7.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: 28. října 127 , Hranice 753 01
člen představenstva Ing. Vladimír Holan 20.7.2015 - 11.7.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: Sokolská 2783/6 , Přerov 750 02
předseda představenstva MUDr. Michal Chromec 7.6.2017 - 11.7.2019
Vznik členství 25.5.2017
Zánik členství 21.5.2019
Vznik funkce 25.5.2017
Zánik funkce 21.5.2019
Adresa: Alšova 2891/2 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Miroslav Dundálek 7.6.2017 - 11.7.2019
Vznik členství 25.5.2017
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: 146 , Tučín 751 16
člen představenstva Petr Hermély 7.6.2017 - 11.7.2019
Vznik členství 25.5.2017
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: Přerovská 318/12 , Přerov 750 02

Dozorčí rada Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Leoš Ptáček 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Vznik funkce 3.6.2019
Adresa: Tržní náměstí 63 , Kojetín 752 01
místopředseda dozorčí rady Igor Kraicz 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Vznik funkce 3.6.2019
Adresa: Kosmákova 301/50 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Navrátil 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Adresa: Za Humny 206/12 , Přerov 751 24
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Martínek 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Adresa: Zahradní 522/41 , Horní Moštěnice 751 17
člen dozorčí rady Ing. Jiří Urban 11.7.2019
Vznik členství 22.5.2019
Adresa: 192 , Osek nad Bečvou 751 22
člen ing. Vladimír Ševela 1.11.1993 - 31.7.1995
Adresa: Kuzníkova 1248 , Kojetín 752 01
člen ing. Zbyněk Belák 1.11.1993 - 31.7.1995
Adresa: 28. října 21/8 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen Pavel Jeřábek 1.11.1993 - 31.7.1995
Adresa: Nádražní 1123 , Hranice 753 01
člen Zdeněk Hanych 1.11.1993 - 31.7.1995
Adresa: Petřivalského 2747 , 750 02 Přerov Česká republika
člen Ladislav Táborský 1.11.1993 - 25.2.1997
Adresa: 753 01 Teplice nad Bečvou 11 Česká republika
člen Zdeněk Rosketel 1.11.1993 - 25.2.1997
Adresa: Lančíkových 889/37 , Přerov 750 02
člen Ladislav Sigmund 31.7.1995 - 25.2.1997
Adresa: Sadová 422 , Dřevohostice 751 14
člen ing. Karel Werner 31.7.1995 - 25.2.1997
Adresa: Nová 1223 , Kojetín 752 01
člen Stanislav Zatloukal 31.7.1995 - 25.2.1997
Adresa: Vlkošská 275 , 751 02 Troubky nad Bečvou Česká republika
člen Zdeněk Rosketel 25.2.1997 - 17.9.1999
Adresa: Lančíkových 889/37 , Přerov 750 02
člen Ing. Karel Werner 25.2.1997 - 17.9.1999
Adresa: Nová 1223 , Kojetín 752 01
člen Stanislav Zatloukal 25.2.1997 - 17.9.1999
Adresa: Vlkošská 275 , 751 02 Troubky nad Bečvou Česká republika
člen Ladislav Táborský 25.2.1997 - 13.8.2003
Zánik členství 7.5.2003
Vznik funkce 3.6.1999
Adresa: 753 01 Teplice nad Bečvou 11 Česká republika
člen Ladislav Sigmund 25.2.1997 - 13.8.2003
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 10.6.1999
Adresa: Sadová 422 , Dřevohostice 751 14
člen Ing. Mojmír Haupt 17.9.1999 - 13.8.2003
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 10.6.1999
Adresa: Stan. Masara 1354 , Kojetín 752 01
člen František Němčák 17.9.1999 - 13.8.2003
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 10.6.1999
Adresa: 388 , Troubky nad Bečvou Česká republika
člen Pavel Jeřábek 17.9.1999 - 13.8.2003
Zánik členství 7.5.2003
Vznik funkce 3.6.1999
Adresa: Nádražní 1123 , Hranice 753 01
člen Ing. Jiří Lajtoch 28.8.2001 - 13.8.2003
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 28.2.2001
Adresa: Bratrská 534/26 , Přerov 750 02
člen MUDr. Tomáš Havlík 13.8.2003 - 4.10.2005
Vznik členství 15.5.2003
Adresa: Hranická 71/15 , Přerov 751 24
člen Ladislav Táborský 13.8.2003 - 10.7.2007
Vznik členství 7.5.2003
Zánik členství 10.5.2007
Adresa: 753 01 Teplice nad Bečvou 11 Česká republika
člen Ing. Mojmír Haupt 13.8.2003 - 10.7.2007
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: Stan. Masara 1354 , Kojetín 752 01
člen Zdeněk Hanych 13.8.2003 - 10.7.2007
Vznik členství 7.5.2003
Zánik členství 10.5.2007
Adresa: Petřivalského 2743/8 , Přerov 750 02
člen Josef Jemelka 13.8.2003 - 10.7.2007
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: Na Chmelínku 23 , Prosenice 751 21
člen Ing. Vladimír Lichnovský 13.8.2003 - 10.7.2007
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: 28 , 751 05 Kokory Česká republika
člen MUDr. Tomáš Havlík 4.10.2005 - 10.7.2007
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 11.5.2007
Adresa: Ztracená 923/38 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Ing. Mojmír Haupt 10.7.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 11.5.2007
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: Stan. Masara 1354 , Kojetín 752 01
místopředseda dozorčí rady Bc. Jaroslav Čermák 10.7.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 11.5.2007
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: Palackého 1446/30 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Lichnovský 10.7.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: 28 , 751 05 Kokory Česká republika
člen dozorčí rady Ladislav Táborský 10.7.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 11.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: 11 , 753 01 Teplice nad Bečvou Česká republika
člen dozorčí rady Viktor Gybas 10.7.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: 129 , Domaželice 751 15
člen dozorčí rady Jaroslava Minaříková 10.7.2007 - 11.7.2011
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 20.5.2011
Adresa: 124 , Domaželice 751 15
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Šírek 11.7.2011 - 20.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2015
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 20.5.2015
Adresa: Tržní náměstí 63 , Kojetín 752 01
místopředseda dozorčí rady Karel Galas 11.7.2011 - 20.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2015
Vznik funkce 20.5.2011
Zánik funkce 20.5.2015
Adresa: Bočkovo nám. 11 , Potštát 753 62
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Lichnovský 11.7.2011 - 20.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2015
Adresa: 28 , Kokory 751 05
člen dozorčí rady Mgr. Lenka Ticháčková 11.7.2011 - 20.7.2015
Vznik členství 20.5.2011
Zánik členství 20.5.2015
Adresa: Pod Skalkou 92/8 , Přerov 751 24
člen dozorčí rady Viktor Gybas 11.7.2011 - 20.7.2015
Vznik členství 10.5.2011
Zánik členství 10.5.2015
Adresa: 129 , Domaželice 751 15
člen dozorčí rady Lubomír Král 11.7.2011 - 20.7.2015
Vznik členství 10.5.2011
Zánik členství 10.5.2015
Adresa: 28 , Želatovice 751 16
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Šírek 20.7.2015 - 11.7.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 21.5.2019
Adresa: Tržní náměstí 63 , Kojetín 752 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Petr Tylšar 20.7.2015 - 11.7.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 21.5.2019
Adresa: Vážného 1992/5 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Lichnovský 20.7.2015 - 11.7.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: 28 , Kokory 751 05
člen dozorčí rady Viktor Gybas 20.7.2015 - 11.7.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: 129 , Domaželice 751 15
člen dozorčí rady Ing. Luboš Maršálek MBA 20.7.2015 - 11.7.2019
Vznik členství 21.5.2015
Zánik členství 21.5.2019
Adresa: 21 , Potštát 753 62

Sbírka Listin Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 675/SL 142 stanovy společnosti úplné znění ke dni 21.5.2015 Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 21.7.2015 26
B 675/SL 141 notářský zápis [NZ 81/2015 RVH - změna stanov] Krajský soud v Ostravě 15.5.2015 23.6.2015 21.7.2015 12
B 675/SL 140 ostatní Zápis č. 4/2015 z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 24.6.2015 21.7.2015 3
B 675/SL 139 ostatní Záis č. 5/2015 z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 24.6.2015 21.7.2015 2
B 675/SL 138 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora ÚZ vč. příl. Krajský soud v Ostravě 17.6.2015 22.6.2015 56
B 675/SL 137 notářský zápis [NZ 257/2014] Krajský soud v Ostravě 9.12.2014 17.3.2015 3.4.2015 5
B 675/SL 136 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.2.2015 17.3.2015 3.4.2015 26
B 675/SL 135 posudek znalce č. 1186/2014 Krajský soud v Ostravě 12.10.2014 17.3.2015 30.3.2015 27
B 675/SL 134 posudek znalce č. 1185/33/14 Krajský soud v Ostravě 15.10.2014 17.3.2015 30.3.2015 39
B 675/SL 133 posudek znalce č. 1183/31/14 Krajský soud v Ostravě 17.10.2014 17.3.2015 30.3.2015 31
B 675/SL 132 posudek znalce č. 1184/32/14 Krajský soud v Ostravě 17.10.2014 17.3.2015 30.3.2015 17
B 675/SL 130 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 18.11.2014 21.11.2014 16.1.2015 26
B 675/SL 129 ostatní Zápis o jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 8.10.2014 5.12.2014 16.1.2015 3
B 675/SL 127 stanovy společnosti úplné znění schválené VH dne 16.5.2014 Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 5.8.2014 26
B 675/SL 126 notářský zápis NZ 80/2014 RVH - změna stanov Krajský soud v Ostravě 16.5.2014 17.6.2014 5.8.2014 45
B 675/SL 125 ostatní Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 16.5.2014 17.6.2014 5.8.2014 7
B 675/SL 99 výroční zpráva r. 2008 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 18.6.2009 3.8.2009 50
B 675/SL 98 ostatní zápis z VH-návrh na rozd. zisk Krajský soud v Ostravě 18.6.2009 3.8.2009 4
B 675/SL 97 rozhod. o statut. orgánu zápis č.5/2009, vol.předsedy Krajský soud v Ostravě 10.7.2009 16.7.2009 1
B 675/SL 96 ostatní zápis z jedn VH z 22.5.09 Krajský soud v Ostravě 10.7.2009 16.7.2009 5
B 675/SL 95 ostatní záp. z jed.VH - schv.ÚZ r.2007 Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 13.5.2009 3
B 675/SL 94 výroční zpráva R.2007 VČ. ÚČET.ZÁVĚRKY Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 13.5.2009 50
B 675/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání doz. rady Krajský soud v Ostravě 11.5.2007 3.7.2007 17.7.2007 1
B 675/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - Záp.č.6/2007 z jed.představ. Krajský soud v Ostravě 11.5.2007 3.7.2007 17.7.2007 1
B 675/SL 91 ostatní - Zápis o jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 11.5.2007 3.7.2007 17.7.2007 4
B 675/SL 90 ostatní - Ostoupení z fce - 8x Krajský soud v Ostravě 24.4.2007 3.7.2007 17.7.2007 8
B 675/SL 89 notářský zápis NZ 81/2007 - Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 11.5.2007 3.7.2007 17.7.2007 21
B 675/SL 88 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 13.7.2007 16.7.2007 48
B 675/SL 87 výroční zpráva r. 2005 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 12.6.2006 19.6.2006 48
B 675/SL 86 ostatní sml.o ups.akc.+znal.pos.-svaz. Krajský soud v Ostravě 8.6.2006 0
B 675/SL 85 stanovy společnosti ÚPZ Krajský soud v Ostravě 28.2.2006 7.9.2006 6.6.2006 27
B 675/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 28.2.2006 7.9.2006 6.6.2006 6
B 675/SL 83 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 24.10.2005 24
B 675/SL 82 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 28.6.2004 5
B 675/SL 81 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 28.6.2004 44
B 675/SL 80 ostatní zápis z VH vč. příloh Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 28.6.2004 23
B 675/SL 79 notářský zápis NZ 79/2003 Krajský soud v Ostravě 15.5.2003 3.9.2003 21
B 675/SL 78 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 10.6.2003 3.9.2003 5
B 675/SL 77 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 10.6.2003 3.9.2003 3
B 675/SL 76 ostatní zápis č.1 z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 28.1.2003 14.8.2003 6
B 675/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 18.6.2002 3.7.2002 8.7.2002 27
B 675/SL 9 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 11
B 675/SL 8 notářský zápis NZ 215/2001 Krajský soud v Ostravě 18.9.2001 4.2.2002 27
B 675/SL 52 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 51 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 8
B 675/SL 50 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 49 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 9
B 675/SL 48 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 47 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 3
B 675/SL 46 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 3
B 675/SL 44 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 5.7.2001 4.2.2002 6
B 675/SL 42 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 10
B 675/SL 41 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 30.6.2001 4.2.2002 4
B 675/SL 40 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 39 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 30.6.2001 4.2.2002 4
B 675/SL 38 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 30.6.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 36 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 34
B 675/SL 34 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 4.2.2002 16
B 675/SL 31 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 30
B 675/SL 30 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 2.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 29 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 4.2.2002 4
B 675/SL 28 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 27 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 26 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 4
B 675/SL 25 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 9
B 675/SL 23 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 5.7.2001 4.2.2002 32
B 675/SL 21 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 4.2.2002 11
B 675/SL 19 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 32
B 675/SL 18 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 9.7.2001 4.2.2002 6
B 675/SL 17 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 9.7.2001 4.2.2002 13
B 675/SL 16 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 6
B 675/SL 15 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 18.7.2001 4.2.2002 10
B 675/SL 14 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 13 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 12 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 11 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 3.7.2001 4.2.2002 5
B 675/SL 7 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 24.7.2001 2.1.2002 9
B 675/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 24.7.2001 2.1.2002 28

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47674521
Jméno Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Přerov
Vznik první živnosti: 12.5.1994
Celkový počet živností: 21
Aktivních živností: 6

Sídlo Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Živnosti a provozovny Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.5.1994

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Na Bečvě 1576, Lipník nad Bečvou 751 31
Identifikační číslo provozovny 1011097303
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 200, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011097125
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna 753 64 Bělotín
Identifikační číslo provozovny 1011097281
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 4
Provozovna 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny 1011097214
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 5
Provozovna 200, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011097141
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 6
Provozovna 753 67 Milotice nad Bečvou
Identifikační číslo provozovny 1011097222
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 7
Provozovna 752 01 Kojetín
Identifikační číslo provozovny 1011097176
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 8
Provozovna 798 21 Klopotovice
Identifikační číslo provozovny 1011097290
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 9
Provozovna Šířava 482/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011097150
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 10
Provozovna Šířava 482/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011097133
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 11
Provozovna 751 03 Brodek u Přerova
Identifikační číslo provozovny 1011097265
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 12
Provozovna 751 01 Tovačov
Identifikační číslo provozovny 1011097184
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 13
Provozovna 751 14 Dřevohostice
Identifikační číslo provozovny 1011097206
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 14
Provozovna 753 01 Hranice
Identifikační číslo provozovny 1011097168
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 15
Provozovna 751 02 Troubky
Identifikační číslo provozovny 1011097192
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 16
Provozovna Šířava 482/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011097117
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 17
Provozovna Sady Čs. legií 462, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1011103923
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 18
Provozovna 200, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011103931
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 19
Provozovna Šířava 482/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011103958
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 20
Provozovna 751 02 Troubky
Identifikační číslo provozovny 1011103940
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.9.2016

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.5.1994

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 200, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011097141
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 752 01 Kojetín
Identifikační číslo provozovny 1011097176
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Šířava 482/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011097133
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 4
Provozovna 753 01 Hranice
Identifikační číslo provozovny 1011097168
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Šířava 482/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011097117
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Na Bečvě 1576, Lipník nad Bečvou 751 31
Identifikační číslo provozovny 1011097303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 7
Provozovna 200, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011103931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 8
Provozovna Šířava 482/21, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1011103958
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 9
Provozovna 751 02 Troubky
Identifikační číslo provozovny 1011103940
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 10
Provozovna Sady Čs. legií 462, Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny 1011103923
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.1996

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1997

Živnost č. 7 provádění inženýrských staveb (vč. tech. vybavenosti sídl. celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 7.4.1997

Živnost č. 8 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 9.7.2003

Živnost č. 11 Měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a dodávka pitné vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 14 Provoz vodohospodářských zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 15 Velkoobchod materiálem pro vodárenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1994
Zánik oprávnění 18.5.1996
Konec oprávnění 18.5.1996

Živnost č. 17 výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Podnikání v oblasti nakládání odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.1994
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 20 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1996
Zánik oprávnění 6.8.2002

Živnost č. 21 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Dostál
Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Přikryl
Člen statutárního orgánu Eduard Kavala
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Holan
Člen statutárního orgánu Michal Zácha DiS.
Člen statutárního orgánu Rostislav Hrdiborský
Člen statutárního orgánu Ing. Hana Mazochová
Člen statutárního orgánu Marek Svoboda
Člen statutárního orgánu Vlasta Zapatová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

IČO: 47674521
Firma: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Přerov
Základní územní jednotka: Přerov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.11.1993

Sídlo Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Sídlo: Šířava 482/21, Přerov 750 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
tracking image