Firma Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. IČO 60193689


Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. (60193689) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křížová 472/47, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. má celkem dvě provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2382
IČO (identifikační číslo osoby) 60193689
Jméno Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Valná hromada společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., přijala dne 12.12.2016 toto rozhodnutí : Valná hromada společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., rozhoduje o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře takto: Hlavní akcionář: Hlavním akcionářem společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., se sídlem Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 60193689, Spisová značka: B 2382 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Společnost), je společnost Vodovody a kanalizace Mla dá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22, IČ: 46356983 (výše i dále také jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 35.962 ks (třiceti pěti tisíc devíti seti šedesáti dvou kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplý vá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 35.962.000 Kč (třicet pět milionů devět set šedesát dva tisíc korun českých), což představuje podíl 93,54 % (devadesát tři celých padesát čtyři setin procenta) n a základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 2.484 ks (dva tisíce čtyři sta osmdesát čtyři kusy) akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obch odních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodníc h korporacích právo na zaplacení protiplnění, které valná hromada určuje na základě znaleckého posudku a návrhu Hlavního akcionáře ve výši 2.153 Kč (dva tisíce jedno sto padesát tři korun českých) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hod notě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2852-122/16 ze dne 24.10.2016, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 4411909 7, Spisová značka: C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění provedl nejprve výpočet hodnoty společnosti pomocí metod: Výnosovou metodou DCF = 82.790.000 Kč (osmdesát dva milionů sedm set devadesát tisíc korun českých). Účetní metodou na principu historických cen = 45.760.000 Kč (čtyřicet pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) Znalec určil, že nejvíce relevantní metodou je metoda diskontovaných toků (DCF) a stanovil přiměřené protiplnění, a to ve výši =2.153 Kč (dva tisíce jedno sto padesát tři korun českých) za každou akcii Společnosti. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akc ionáře. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, a to v sídle společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. v Praze 5, Křížová 472/47, každý pracovní den od 9.00 hod. do 12.00 hod. a 13.00 hod. do 15.00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodate čné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který byl uveden v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku Přechodu vlastnictví akcií na Hlavního akcionáře, l edaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 612 00, IČ: 27758419, zapsáno u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: B 5249, kontakt: corporate@cyrrus.cz, tel. 538 705 742 (dále také jen Pověřený obchodník). Valné hromadě bylo doloženo, že hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Informace o uložení usnesení veřejné listiny Valná hromada informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v každý pracovní den od 9.00 hod. do 12.00 hod. 13.12.2016
Počet členů statutárního orgánu: 1 7.8.2014
Počet členů správní rady: 3 7.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.8.2014
Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti: a) z důvodu předchozího rozhodnutí valné hromady o odkupu vlastních akcií od akcionářů, kteří je chtěli prodat, ale pro jejich neobchodovatelnost na veřejných trzích se obraceli na emitenta. b) základní kapitál se snižuje z částky 40.495.000,-- Kč na částku 38.446.000,-- Kč. Základní kapitál se sníží o jmenovitou hodnotu 2.049 kusů vlastních akcií, ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé z nich, které jsou v majetku společnosti, tj. o částku 2 .049.000,-- Kč. c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude po odečtení nákladů na odkup vlastních akcií tj. 922 050,- Kč převedena do rezervního fondu ve výši 1 126 950,- Kč. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku budou akcie použité na snížení základního kapitálu, které jsou v majetku společnosti zničeny a pořízen o zničení akcií protokol. 7.8.2014
Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 č.j. 24/93 - 360. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Kapitál Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

zakladni jmění 38 446 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.8.2014
zakladni jmění 40 495 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 7.8.2014

Akcie Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 38 446 7.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 40 495 9.7.2009 - 7.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 40 495 1.1.1994 - 9.7.2009

Sídlo Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křížová 472/47 , Praha 150 00 11.8.2015
Adresa Křížová 472/47 , Praha 150 00 5.2.2003 - 11.8.2015
Adresa Křížová 472/47 , Praha 150 00 1.1.1994 - 5.2.2003

Předmět podnikání Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.4.2010
výkon zeměměřických činností 5.2.2003
projektová činnost ve výstavbě 5.2.2003
projektování elektrických zařízení 5.2.2003 - 8.4.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.2.2003 - 8.4.2010
testování, měření a analýzy 5.2.2003 - 8.4.2010
poskytování technických služeb 5.2.2003 - 8.4.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 5.2.2003 - 8.4.2010
provozování vodovodů a kanalizací 5.2.2003 - 8.4.2010
nakládání s odpady 5.2.2003 - 8.4.2010
správa a údržba nemovitostí 5.2.2003 - 8.4.2010
ubytovací služby 5.2.2003 - 8.4.2010
kopírovací práce 5.2.2003 - 8.4.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.2.2003 - 8.4.2010
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 5.2.2003 - 7.8.2014
Projektová činnost ve výstavbě. 7.10.1996 - 5.2.2003
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. 7.10.1996 - 5.2.2003
Výkon zeměměříčských činností. 7.10.1996 - 5.2.2003
Provozování vodovodů a kanalizací. 7.10.1996 - 5.2.2003
Projektování elektrických zařízení. 7.10.1996 - 5.2.2003
Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 7.10.1996 - 5.2.2003
Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 7.10.1996 - 5.2.2003
Revize kanalizačních a vodovodních sítí. 7.10.1996 - 5.2.2003
Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 7.10.1996 - 5.2.2003
Inženýrská činnost ve výstavbě. 7.10.1996 - 5.2.2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 7.10.1996 - 5.2.2003
Pronájem bytových a nebytových prostor. 7.10.1996 - 5.2.2003
Ubytovací služby. 7.10.1996 - 5.2.2003
Kopírovací a vazačské práce. 7.10.1996 - 5.2.2003
Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 1.1.1994 - 7.10.1996
Výroba cementového zboží. 1.1.1994 - 7.10.1996
Projektová činnost v investiční výstavbě. 1.1.1994 - 7.10.1996
Provádění inženýrských staveb. 1.1.1994 - 7.10.1996
Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 1.1.1994 - 7.10.1996
Oprava - čištění - výroba a distribuce vody odkanalizování odpadních vod. 1.1.1994 - 7.10.1996
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 1.1.1994 - 7.10.1996
Provádění geodetických a kartografických prací. 1.1.1994 - 7.10.1996
Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 1.1.1994 - 7.10.1996
Revize a zkoušky tlakových nádob. 1.1.1994 - 5.2.2003
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení. 1.1.1994 - 5.2.2003
Revize elektrických zařízení. 1.1.1994 - 5.2.2003

vedení firmy Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Statutární orgán Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 7.8.2014
1. Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva, b) samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s jedním členem představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj podpis: a) předseda představenstva a místopředseda představenstva, b) předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, c) místopředseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, d) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, 3. Společnost může zastupovat zástupce v rozsahu uděleného písemného oprávnění představenstvem. 5.2.2003 - 7.8.2014
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva. 11.8.1999 - 5.2.2003
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu jednak celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen předsavenstva. 8.6.1998 - 11.8.1999
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně všichni členové představenstva. Za společnos podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředsedsa a jeden člen představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 7.10.1996 - 8.6.1998
Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnos podepisuje předseda představenstva samos- tatně, nebo dva členové představenstva společně. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce. 7.11.1995 - 7.10.1996
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl písemně pověřen. Podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1994 - 7.11.1995
Statutární ředitel Ing. Martin Butor 1.5.2019
Vznik funkce 25.3.2019
Adresa: Soukalova 2042/1 , Praha 143 00
Člen představenstva ing. Miroslav Riegl 1.1.1994 - 7.11.1995
Adresa: Valčíkova 1588/4 , Praha 180 00
Člen představenstva ing. Vladimír Emmer 1.1.1994 - 7.11.1995
Adresa: V korytech 2996 , Praha 10 Česká republika
Člen představenstva ing. Vladimír Jilemnický 1.1.1994 - 7.10.1996
Adresa: Pod Rapidem 2455/12 , Praha 100 00
Člen představenstva František Kábele 1.1.1994 - 7.10.1996
Adresa: Sídliště 224 , Davle 252 06
místopředseda představenstva ing. Vladimír Jilemnický 7.10.1996 - 8.6.1998
Adresa: Pod Rapidem 2455/12 , Praha 100 00
Člen představenstva Petr Tausch 7.11.1995 - 9.6.1999
Adresa: Myslbekova 8 , Praha 169 00
předseda představenstva František Kábele 7.10.1996 - 9.6.1999
Adresa: Sídliště 224 , Davle 252 06
člen ing. Viktor Budasz 7.10.1996 - 9.6.1999
Adresa: Lidická 1001 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen ing. Kamil Rucký 8.6.1998 - 9.6.1999
Adresa: Křížová 861/49 , Praha 150 00
místopředseda Petr Tausch 8.6.1998 - 9.10.2000
Adresa: Myslbekova 8 , Praha 169 00
předseda Ing. Vladimír Stehlík 9.6.1999 - 9.10.2000
Adresa: 26 , Kolomuty 293 01
člen Ing. Zdeněk Dlouhý 9.6.1999 - 9.10.2000
Adresa: J. Š. Baara 451 , Neratovice 277 11
člen Ing. Kamil Rucký 9.6.1999 - 5.2.2003
Adresa: Karla Čapka 4 , Nový Jičín Česká republika
místopředseda Ing. Zdeněk Dlouhý 9.10.2000 - 5.2.2003
Adresa: J. Š. Baara 451 , Neratovice 277 11
předseda Petr Tausch 9.10.2000 - 5.2.2003
Adresa: Myslbekova 8 , Praha 169 00
člen Ing. Josef Brzobohatý 9.10.2000 - 5.2.2003
Adresa: U stadionu 968 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda Ing. Zdeněk Dlouhý 5.2.2003 - 22.3.2003
Vznik funkce 31.3.1999
Adresa: J. Š. Baara 451 , Neratovice 277 11
člen Ing. Kamil Rucký 5.2.2003 - 16.3.2005
Vznik funkce 9.9.1997
Zánik funkce 9.9.2002
Adresa: Bulharská 747/15 , Nový Jičín 741 01
člen Ing. Josef Brzobohatý 5.2.2003 - 26.5.2005
Vznik funkce 14.3.2000
Zánik funkce 14.3.2005
Adresa: U stadionu 968 , Mladá Boleslav 293 01
předseda Petr Tausch 5.2.2003 - 29.6.2005
Vznik funkce 15.5.2000
Zánik funkce 15.5.2005
Adresa: Myslbekova 8 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Kamil Rucký 16.3.2005 - 12.10.2005
Vznik členství 9.9.1997
Zánik členství 29.8.2005
Vznik funkce 9.9.2002
Zánik funkce 29.8.2005
Adresa: Bulharská 747/15 , Nový Jičín 741 01
místopředseda Ing. Antonín Rozporka 22.3.2003 - 15.6.2007
Vznik funkce 29.5.2002
Adresa: Holečkova 2650/86 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Martin Butor 10.1.2006 - 9.7.2009
Vznik členství 24.10.2005
Adresa: V Štíhlách 1319/22 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing. Antonín Rozporka 15.6.2007 - 9.7.2009
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 5.6.2009
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 5.6.2009
Adresa: Holečkova 2650/86 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Josef Brzobohatý 26.5.2005 - 8.4.2010
Vznik funkce 14.3.2005
Zánik funkce 14.3.2010
Adresa: U stadionu 968 , Mladá Boleslav 293 01
předseda představenstva Petr Tausch 29.6.2005 - 4.6.2010
Vznik funkce 15.5.2005
Zánik funkce 15.5.2010
Adresa: Myslbekova 8 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Butor 9.7.2009 - 9.11.2010
Vznik členství 24.10.2005
Zánik členství 24.10.2010
Vznik funkce 5.6.2009
Zánik funkce 24.10.2010
Adresa: Soukalova 2042/1 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Josef Brzobohatý 8.4.2010 - 7.8.2014
Vznik členství 14.3.2010
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: U stadionu 968 , Mladá Boleslav 293 01
předseda představenstva Petr Tausch 4.6.2010 - 7.8.2014
Vznik členství 15.5.2010
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 24.5.2010
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Myslbekova 8 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Butor 9.11.2010 - 7.8.2014
Vznik členství 24.10.2010
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 1.11.2010
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Soukalova 2042/1 , Praha 143 00
statutární ředitel Petr Tausch 7.8.2014 - 15.6.2017
Vznik členství 30.5.2014
Zánik členství 27.4.2017
Vznik funkce 30.5.2014
Zánik funkce 27.4.2017
Adresa: Myslbekova 8 , Praha 169 00
Statutární ředitel Petr Tausch 15.6.2017 - 1.5.2019
Vznik funkce 27.4.2017
Zánik funkce 25.3.2019
Adresa: Myslbekova 8 , Praha 169 00

Dozorčí rada Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Petr Tausch 1.1.1994 - 7.11.1995
Adresa: Myslbekova 8 , Praha 169 00
Jméno ing. Pavel Čapek 1.1.1994 - 7.11.1995
Adresa: Vysočanská 241/109 , Praha 190 00
Jméno Eduard Kulich 1.1.1994 - 7.11.1995
Adresa: gen. Píky 1999 , Kladno 272 01
Jméno ing. Eva Peerová 1.1.1994 - 7.11.1995
Adresa: Přeštická 1096/4 , Praha 102 00
předseda ing. Jiří Vepřek 7.11.1995 - 15.2.1996
Adresa: Dukelská 1384 , Vrchlabí 543 01
místopředseda Bořivoj Kult 7.11.1995 - 15.2.1996
Adresa: Západní 1134/5 , Karlovy Vary 360 01
člen ing. Vladimír Stehlík 15.2.1996 - 9.6.1999
Adresa: 26 , Kolomuty 293 01
člen Václav Klouzal 7.11.1995 - 5.2.2003
Adresa: Stýblova 957/12 , Praha 149 00
člen Richard Kastner 15.2.1996 - 5.2.2003
Adresa: 73 , Nová Ves u Bakova nad Jizerou Česká republika
člen Ing. Viktor Budasz 9.6.1999 - 5.2.2003
Adresa: Lidická 1001 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen Ing. Viktor Budasz 5.2.2003 - 4.3.2005
Vznik funkce 1.6.1999
Zánik funkce 1.6.2004
Adresa: Lidická 1001 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen Václav Klouzal 5.2.2003 - 27.6.2006
Zánik členství 17.5.2006
Vznik funkce 17.5.2001
Zánik funkce 17.5.2006
Adresa: Stýblova 957/12 , Praha 149 00
člen Miloš Fiala 5.2.2003 - 15.8.2006
Zánik členství 22.6.2006
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2006
Adresa: Jiráskova 396/22 , Mladá Boleslav 293 01
člen dozorčí rady Ing. Viktor Budasz 4.3.2005 - 15.8.2006
Vznik funkce 1.6.2004
Adresa: Lidická 1001 , Mnichovo Hradiště 295 01
předseda dozorčí rady Ing. Viktor Budasz 15.8.2006 - 9.7.2009
Vznik členství 1.6.2004
Zánik členství 1.6.2009
Vznik funkce 26.6.2006
Zánik funkce 1.6.2009
Adresa: Lidická 1001 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen Ing. Zdeněk Jelen 27.6.2006 - 14.6.2011
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 17.5.2011
Adresa: Na Pískách 519 , Hostivice 253 01
místopředseda dozorčí rady Miloš Fiala 15.8.2006 - 8.8.2011
Vznik členství 26.6.2006
Zánik členství 26.6.2011
Vznik funkce 26.6.2006
Zánik funkce 26.6.2011
Adresa: Jiráskova 396/22 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Ing. Viktor Budasz 9.7.2009 - 10.7.2012
Vznik členství 5.6.2009
Zánik členství 8.6.2012
Vznik funkce 5.6.2009
Zánik funkce 8.6.2012
Adresa: Lidická 1001 , Mnichovo Hradiště 295 01
člen dozorčí rady Martina Kovaříčková 14.6.2011 - 10.7.2012
Vznik funkce 17.5.2011
Zánik funkce 8.6.2012
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
místopředseda dozorčí rady Ladislav Rydval 8.8.2011 - 10.7.2012
Vznik členství 12.7.2011
Zánik členství 8.6.2012
Vznik funkce 12.7.2011
Zánik funkce 8.6.2012
Adresa: 17. listopadu 1178 , Mladá Boleslav 293 01
předseda dozorčí rady Ladislav Rydval 10.7.2012 - 7.8.2014
Vznik členství 8.6.2012
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 8.6.2012
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: 17. listopadu 1178 , Mladá Boleslav 293 01
místopředseda dozorčí rady Martina Kovaříčková 10.7.2012 - 7.8.2014
Vznik členství 17.5.2011
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 8.6.2012
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Jitka Hrubá 10.7.2012 - 7.8.2014
Vznik členství 8.6.2012
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: 82 , Harrachov 512 46

Sbírka Listin Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2382/SL 119 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2014 /zápis VH Městský soud v Praze 31.12.2014 5.6.2015 9.6.2015 44
B 2382/SL 118 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.8.2014 12.9.2014 16
B 2382/SL 117 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 396/2014 Městský soud v Praze 30.5.2014 2.7.2014 11.9.2014 33
B 2382/SL 116 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 396/2014 Městský soud v Praze 30.5.2014 10.7.2014 18.8.2014 33
B 2382/SL 115 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.5.2014 10.7.2014 18.8.2014 9
B 2382/SL 114 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2014 10.7.2014 18.8.2014 16
B 2382/SL 113 zpráva auditora 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 18.8.2014 1
B 2382/SL 112 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 18.8.2014 29
B 2382/SL 111 ostatní zápis z valné hromady r.2012 Městský soud v Praze 31.5.2013 24.4.2014 5.5.2014 3
B 2382/SL 110 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.6.2013 6.6.2013 29
B 2382/SL 109 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2013 5.6.2013 6.6.2013 3
B 2382/SL 108 zpráva auditora Městský soud v Praze 25.3.2013 5.6.2013 6.6.2013 2
B 2382/SL 107 ostatní -návrh na rozděl.HV za r.2011 Městský soud v Praze 8.6.2012 23.7.2012 20.8.2012 5
B 2382/SL 106 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 8.6.2012 23.7.2012 20.8.2012 4
B 2382/SL 105 zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.7.2012 20.8.2012 1
B 2382/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.7.2012 20.8.2012 29
B 2382/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.8.2011 4.8.2011 34
B 2382/SL 103 ostatní -zápis z VH-přílohy Městský soud v Praze 3.6.2011 1.8.2011 4.8.2011 4
B 2382/SL 102 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.6.2011 1.8.2011 4.8.2011 4
B 2382/SL 101 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 1.8.2011 4.8.2011 18
B 2382/SL 100 zpráva auditora za r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.8.2011 4.8.2011 1
B 2382/SL 98 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 14.1.2011 4.2.2011 9.2.2011 7
B 2382/SL 97 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.10.2010 4.10.2010 2
B 2382/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.10.2010 4.10.2010 36
B 2382/SL 95 ostatní zápis z DR - představenstvo Městský soud v Praze 5.5.2010 31.5.2010 14.6.2010 1
B 2382/SL 94 ostatní zápis z jed.představ.č. 4/2010 Městský soud v Praze 24.5.2010 31.5.2010 14.6.2010 1
B 2382/SL 93 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2010 31.5.2010 14.6.2010 1
B 2382/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.3.2010 31.5.2010 14.6.2010 1
B 2382/SL 91 ostatní zápis z DR - představenstvo Městský soud v Praze 2.3.2010 31.5.2010 14.6.2010 1
B 2382/SL 90 ostatní - záp.č.4/2010 Městský soud v Praze 24.5.2010 2.6.2010 9.6.2010 1
B 2382/SL 89 ostatní - záp.z jed.DR/představenstvo/ Městský soud v Praze 5.5.2010 2.6.2010 9.6.2010 1
B 2382/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2010 2.6.2010 9.6.2010 1
B 2382/SL 87 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.4.2010 13.4.2010 6
B 2382/SL 86 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 5.6.2009 22.7.2009 17.8.2009 21
B 2382/SL 85 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 7.5.2009 22.7.2009 17.8.2009 1
B 2382/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 17.8.2009 36
B 2382/SL 83 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.6.2009 30.7.2009 4.8.2009 17
B 2382/SL 82 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 5.6.2009 30.7.2009 4.8.2009 2
B 2382/SL 81 notářský zápis NZ 387/2009 Městský soud v Praze 5.6.2009 30.7.2009 4.8.2009 9
B 2382/SL 80 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 5.6.2009 30.7.2009 4.8.2009 1
B 2382/SL 79 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.4.2009 20.4.2009 6
B 2382/SL 78 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2008 9.7.2008 9.7.2008 12
B 2382/SL 77 zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 9.7.2008 2
B 2382/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.7.2008 9.7.2008 40
B 2382/SL 75 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 9.4.2008 11.4.2008 6
B 2382/SL 74 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2007 12.11.2007 15.11.2007 12
B 2382/SL 71 zpráva auditora Městský soud v Praze 17.5.2007 11.7.2007 26.7.2007 1
B 2382/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 26.7.2007 41
B 2382/SL 73 ostatní -zápis z jednání DR /předst./ Městský soud v Praze 28.5.2007 3.7.2007 2
B 2382/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2007 3.7.2007 1
B 2382/SL 69 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2006 Městský soud v Praze 26.3.2007 23.4.2007 24.4.2007 0
B 2382/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zp.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 12.9.2006 50
B 2382/SL 65 ostatní -zpr.o vztazích r.2005 Městský soud v Praze 27.3.2006 11.4.2006 11.4.2006 6
B 2382/SL 64 ostatní -zápis z jednání DR /předst./ Městský soud v Praze 24.10.2005 23.1.2006 0
B 2382/SL 63 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.11.2005 23.1.2006 0
B 2382/SL 62 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 29.5.2003 17.6.2005 16.8.2005 0
B 2382/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 17.6.2003 16.8.2005 0
B 2382/SL 60 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 17.5.2005 20.6.2005 22.6.2005 0
B 2382/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 20.6.2005 22.6.2005 0
B 2382/SL 58 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.5.2005 20.6.2005 22.6.2005 0
B 2382/SL 57 ostatní -zpráva o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 28.4.2005 9.5.2005 0
B 2382/SL 56 ostatní -zápis z mimoř.VH Městský soud v Praze 23.3.2005 28.4.2005 9.5.2005 0
B 2382/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2002 18.3.2005 0
B 2382/SL 54 notářský zápis NZ 516/2002 Městský soud v Praze 29.5.2002 18.3.2005 0
B 2382/SL 53 ostatní - zápis z jed. DR /předst. Městský soud v Praze 9.9.1997 18.3.2005 0
B 2382/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2002+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 4.2.2005 0
B 2382/SL 51 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 29.5.2003 4.2.2005 0
B 2382/SL 50 účetní závěrka +audit r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 12.7.2004 0
B 2382/SL 49 ostatní -materiály k jednání VH Městský soud v Praze 28.5.2004 24.6.2004 12.7.2004 0
B 2382/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.2003+zpr.o vztazích+př Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 12.7.2004 0
B 2382/SL 47 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.5.2004 24.6.2004 12.7.2004 0
B 2382/SL 46 ostatní -zpráva o propoj.osobách r.03 Městský soud v Praze 31.12.2003 7.4.2004 15.4.2004 0
B 2382/SL 45 ostatní zpr.o propojených osobách r.02 Městský soud v Praze 31.12.2002 10.4.2003 23.4.2003 0
B 2382/SL 44 ostatní zápis z jed. DR /předst./ Městský soud v Praze 5.9.2002 19.12.2002 20.1.2003 0
B 2382/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.6.2002 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 40 ostatní -zápis z jednání představenstv Městský soud v Praze 6.6.2002 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 39 ostatní - zápis z DR /předst./ Městský soud v Praze 29.5.2002 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 38 ostatní -zpráva auditoraza rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 37 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 36 ostatní - zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.5.2002 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 33 notářský zápis NZ 516/2002 Městský soud v Praze 29.5.2002 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 32 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 29.5.2002 13.6.2002 2.7.2002 0
B 2382/SL 29 ostatní -zápis z DR /předst./ Městský soud v Praze 14.3.2000 26.3.2002 26.3.2002 0
B 2382/SL 28 ostatní -zápis z DR /předst./ Městský soud v Praze 9.9.1997 26.3.2002 26.3.2002 0
B 2382/SL 27 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 14.3.2000 26.3.2002 26.3.2002 0
B 2382/SL 26 ostatní -zápis z DR /předst./ Městský soud v Praze 31.3.1999 26.3.2002 26.3.2002 0
B 2382/SL 25 ostatní -zápis z představensta Městský soud v Praze 22.5.2000 26.3.2002 26.3.2002 0
B 2382/SL 24 ostatní -zápis z DR /předst./ Městský soud v Praze 15.5.2000 26.3.2002 26.3.2002 0
B 2382/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - za rok 1995 Městský soud v Praze 31.12.1995 29.1.2002 5.3.2002 0
B 2382/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - za rok 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 29.1.2002 5.3.2002 0
B 2382/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - za rok 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 29.1.2002 5.3.2002 0
B 2382/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 29.1.2002 5.3.2002 0
B 2382/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 29.1.2002 5.3.2002 0
B 2382/SL 17 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 181/93 Městský soud v Praze 3.12.1993 29.1.2002 5.3.2002 0
B 2382/SL 16 výroční zpráva - rok 2000 - doplnění Městský soud v Praze 27.11.2001 13.12.2001 0
B 2382/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 + audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 0
B 2382/SL 9 notářský zápis NZ 355/2001 Městský soud v Praze 29.5.2001 12.7.2001 13.9.2001 0
B 2382/SL 8 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 29.5.2001 12.7.2001 13.9.2001 0
B 2382/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2001 12.7.2001 13.9.2001 0
B 2382/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 12.7.2001 13.9.2001 0
B 2382/SL 12 notářský zápis NZ 425/2001 Městský soud v Praze 22.6.2001 12.7.2001 13.9.2001 0
B 2382/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 426/2001 Městský soud v Praze 30.6.2001 12.7.2001 13.9.2001 0
B 2382/SL 10 ostatní -zápis náhradní VH Městský soud v Praze 22.6.2001 12.7.2001 13.9.2001 0
B 2382/SL 7 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.3.2001 25.4.2001 0
B 2382/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.3.2001 25.4.2001 0
B 2382/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.3.2001 25.4.2001 0
B 2382/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.3.2001 25.4.2001 0
B 2382/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.3.2001 25.4.2001 0
B 2382/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 15.6.2000 11.8.2000 0
B 2382/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 266/99 Městský soud v Praze 1.6.1999 6.10.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60193689
Jméno Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 3.7.1996
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 4

Sídlo Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Živnosti a provozovny Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Křížová 472/47, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1004115326
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 5.9.2001
Provozovna č. 2
Provozovna 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny 1012004198
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.1.2018

Živnost č. 2 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1996

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1996

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.1996

Živnost č. 5 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 14 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Martin Butor

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

IČO: 60193689
Firma: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Sídlo: Křížová 472/47, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Vydávání softwaru
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image