Hlavní navigace

FIRMA Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. IČO: 60193689

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. (60193689) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křížová 472/47, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. má čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 1. 1. 1994
Spisová značka: B 2382
IČO (identifikační číslo osoby): 60193689
Jméno: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Zapsána dne: 1.1.1994
Valná hromada společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., přijala dne 12.12.2016 toto rozhodnutí : Valná hromada společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., rozhoduje o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře takto: Hlavní akcionář: Hlavním akcionářem společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., se sídlem Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 60193689, Spisová značka: B 2382 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Společnost), je společnost Vodovody a kanalizace Mla dá Boleslav, a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Čechova 1151, PSČ 293 22, IČ: 46356983 (výše i dále také jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 35.962 ks (třiceti pěti tisíc devíti seti šedesáti dvou kusů) kmenových listinných akcií emitovaných Společností ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých). Z uvedeného vyplý vá, že Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 35.962.000 Kč (třicet pět milionů devět set šedesát dva tisíc korun českých), což představuje podíl 93,54 % (devadesát tři celých padesát čtyři setin procenta) n a základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat Nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 2.484 ks (dva tisíce čtyři sta osmdesát čtyři kusy) akcií, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. zákona o obch odních korporacích na tohoto hlavního akcionáře, tj. na Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodníc h korporacích právo na zaplacení protiplnění, které valná hromada určuje na základě znaleckého posudku a návrhu Hlavního akcionáře ve výši 2.153 Kč (dva tisíce jedno sto padesát tři korun českých) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hod notě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), emitovanou společností Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem číslo 2852-122/16 ze dne 24.10.2016, vypracovaným znalcem, kterým je společnost Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 4411909 7, Spisová značka: C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení výše protiplnění provedl nejprve výpočet hodnoty společnosti pomocí metod: Výnosovou metodou DCF = 82.790.000 Kč (osmdesát dva milionů sedm set devadesát tisíc korun českých). Účetní metodou na principu historických cen = 45.760.000 Kč (čtyřicet pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) Znalec určil, že nejvíce relevantní metodou je metoda diskontovaných toků (DCF) a stanovil přiměřené protiplnění, a to ve výši =2.153 Kč (dva tisíce jedno sto padesát tři korun českých) za každou akcii Společnosti. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akc ionáře. Právo na úrok podle zákona nevzniká po dobu, po jakou je oprávněná osoba v prodlení s předáním účastnických cenných papírů Společnosti. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a pro výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží (odevzdají) Společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím, a to v sídle společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. v Praze 5, Křížová 472/47, každý pracovní den od 9.00 hod. do 12.00 hod. a 13.00 hod. do 15.00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Po uplynutí této dodate čné lhůty bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dní po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, týkajících se předložení účastnických cenných papírů daného akcionáře Společnosti. Protiplnění bude poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu vlastnického práva akcií, a to na bankovní účet vytěsněného akcionáře, který byl uveden v seznamu akcionářů Společnosti k okamžiku Přechodu vlastnictví akcií na Hlavního akcionáře, l edaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. Výplatou protiplnění je pověřen dle § 378 zákona o obchodních korporacích obchodník s cennými papíry, a to společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111, Brno, PSČ 612 00, IČ: 27758419, zapsáno u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: B 5249, kontakt: corporate@cyrrus.cz, tel. 538 705 742 (dále také jen Pověřený obchodník). Valné hromadě bylo doloženo, že hlavní akcionář složil u Pověřeného obchodníka prostředky potřebné k výplatě protiplnění. Informace o uložení usnesení veřejné listiny Valná hromada informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude v souladu s § 384 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uložena k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v každý pracovní den od 9.00 hod. do 12.00 hod. 13.12.2016 - 12.1.2021
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 7.8.2014 - 12.1.2021
Počet členů správní rady: 3 7.8.2014 - 12.1.2021
Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti: a) z důvodu předchozího rozhodnutí valné hromady o odkupu vlastních akcií od akcionářů, kteří je chtěli prodat, ale pro jejich neobchodovatelnost na veřejných trzích se obraceli na emitenta. b) základní kapitál se snižuje z částky 40.495.000,-- Kč na částku 38.446.000,-- Kč. Základní kapitál se sníží o jmenovitou hodnotu 2.049 kusů vlastních akcií, ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč každé z nich, které jsou v majetku společnosti, tj. o částku 2 .049.000,-- Kč. c) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude po odečtení nákladů na odkup vlastních akcií tj. 922 050,- Kč převedena do rezervního fondu ve výši 1 126 950,- Kč. Po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku budou akcie použité na snížení základního kapitálu, které jsou v majetku společnosti zničeny a pořízen o zničení akcií protokol. 7.8.2014 - 12.1.2021
Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 č.j. 24/93 - 360. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Kapitál Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Základní kapitál 38 446 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.8.2014
Základní kapitál 40 495 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994  - 7.8.2014

Akcie Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 38 446 7.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 40 495 9.7.2009  - 7.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 40 495 1.1.1994  - 9.7.2009

Sídlo Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Křížová 472/47, Praha 15000, Česká republika 11.8.2015
Adresa: Křížová 472/47, Praha 5 15039, Česká republika 5.2.2003 - 11.8.2015
Adresa: Křížová 472, Praha 5 , Česká republika 1.1.1994 - 5.2.2003

Předmět podnikání Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.4.2010
výkon zeměměřických činností 5.2.2003
projektová činnost ve výstavbě 5.2.2003
projektování elektrických zařízení 5.2.2003 - 8.4.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 5.2.2003 - 8.4.2010
testování, měření a analýzy 5.2.2003 - 8.4.2010
poskytování technických služeb 5.2.2003 - 8.4.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 5.2.2003 - 8.4.2010
provozování vodovodů a kanalizací 5.2.2003 - 8.4.2010
nakládání s odpady 5.2.2003 - 8.4.2010
správa a údržba nemovitostí 5.2.2003 - 8.4.2010
ubytovací služby 5.2.2003 - 8.4.2010
kopírovací práce 5.2.2003 - 8.4.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.2.2003 - 8.4.2010
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 5.2.2003 - 7.8.2014
Projektová činnost ve výstavbě. 7.10.1996 - 5.2.2003
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. 7.10.1996 - 5.2.2003
Výkon zeměměříčských činností. 7.10.1996 - 5.2.2003
Provozování vodovodů a kanalizací. 7.10.1996 - 5.2.2003
Projektování elektrických zařízení. 7.10.1996 - 5.2.2003
Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 7.10.1996 - 5.2.2003
Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 7.10.1996 - 5.2.2003
Revize kanalizačních a vodovodních sítí. 7.10.1996 - 5.2.2003
Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 7.10.1996 - 5.2.2003
Inženýrská činnost ve výstavbě. 7.10.1996 - 5.2.2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 7.10.1996 - 5.2.2003
Pronájem bytových a nebytových prostor. 7.10.1996 - 5.2.2003
Ubytovací služby. 7.10.1996 - 5.2.2003
Kopírovací a vazačské práce. 7.10.1996 - 5.2.2003
Podnikání v oblasti nakládání s odpady. 1.1.1994 - 7.10.1996
Výroba cementového zboží. 1.1.1994 - 7.10.1996
Projektová činnost v investiční výstavbě. 1.1.1994 - 7.10.1996
Provádění inženýrských staveb. 1.1.1994 - 7.10.1996
Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 1.1.1994 - 7.10.1996
Oprava - čištění - výroba a distribuce vody odkanalizování odpadních vod. 1.1.1994 - 7.10.1996
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 1.1.1994 - 7.10.1996
Provádění geodetických a kartografických prací. 1.1.1994 - 7.10.1996
Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací. 1.1.1994 - 7.10.1996
Revize a zkoušky tlakových nádob. 1.1.1994 - 5.2.2003
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení. 1.1.1994 - 5.2.2003
Revize elektrických zařízení. 1.1.1994 - 5.2.2003

Vedení firmy Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Statutární orgán Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Místopředseda správní rady Petr Tausch
Ve funkci od 12.1.2021
Adresa Myslbekova 8, 16900 Praha
Člen správní rady Ing. Jitka Filipová
Ve funkci od 12.1.2021
Adresa 83, 29301 Kosmonosy
Člen správní rady Ing. Jitka Hrubá
Ve funkci od 12.1.2021
Adresa 82, 51246 Harrachov
Předseda správní rady Ing. Martin Butor
Ve funkci od 12.1.2021
Adresa Soukalova 2042/1g, 14300 Praha
Předseda správní rady Petr Tausch
Ve funkci od 1.5.2019 do 12.1.2021
Adresa Myslbekova 8, 16900 Praha
člen správní rady Ing. Jitka Hrubá
Ve funkci od 3.6.2020 do 12.1.2021
Adresa 21, 29430 Strenice
člen správní rady Ing. Jitka Filipová
Ve funkci od 3.6.2020 do 12.1.2021
Adresa 83, 29301 Kosmonosy
Statutární ředitel Ing. Martin Butor
Ve funkci od 1.5.2019 do 1.1.2021
Adresa Soukalova 2042/1g, 14300 Praha
člen správní rady Ing. Jitka Filipová
Ve funkci od 15.6.2017 do 3.6.2020
Adresa 83, 29301 Kosmonosy
člen správní rady Ing. Jitka Hrubá
Ve funkci od 15.6.2017 do 3.6.2020
Adresa 21, 29430 Strenice
Předseda správní rady Ing. Martin Butor
Ve funkci od 15.6.2017 do 1.5.2019
Adresa Soukalova 2042/1g, 14300 Praha
Statutární ředitel Petr Tausch
Ve funkci od 15.6.2017 do 1.5.2019
Adresa Myslbekova 8, 16900 Praha
statutární ředitel Petr Tausch
Ve funkci od 7.8.2014 do 15.6.2017
Adresa Myslbekova 8, 16900 Praha
předseda správní rady Ing. Martin Butor
Ve funkci od 7.8.2014 do 15.6.2017
Adresa Soukalova 2042/1g, 14300 Praha
člen správní rady Milena Prskavcová
Ve funkci od 7.8.2014 do 15.6.2017
Adresa 2, 29501 Horní Bukovina
člen správní rady Ing. Jitka Hrubá
Ve funkci od 7.8.2014 do 15.6.2017
Adresa 82, 51246 Harrachov
statutární ředitel Petr Tausch
Ve funkci od 7.8.2014 do 15.6.2017
Adresa Myslbekova 8, 16900 Praha
člen představenstva Ing. Josef Brzobohatý
Ve funkci od 8.4.2010 do 7.8.2014
Adresa U Stadionu 968, 29301 Mladá Boleslav II
předseda představenstva Petr Tausch
Ve funkci od 4.6.2010 do 7.8.2014
Adresa Myslbekova 8, 16900 Praha 6
místopředseda představenstva Ing. Martin Butor
Ve funkci od 9.11.2010 do 7.8.2014
Adresa Soukalova 2042/1G, 14300 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Martin Butor
Ve funkci od 9.7.2009 do 9.11.2010
Adresa Soukalova 2042/1G, 14300 Praha 4
předseda představenstva Petr Tausch
Ve funkci od 29.6.2005 do 4.6.2010
Adresa Myslbekova 8, 16900 Praha 6
člen představenstva Ing. Josef Brzobohatý
Ve funkci od 26.5.2005 do 8.4.2010
Adresa U Stadionu 968, 29301 Mladá Boleslav II
člen představenstva Ing. Martin Butor
Ve funkci od 10.1.2006 do 9.7.2009
Adresa V Štíhlách 1319/22, 14200 Praha 4
místopředseda představenstva Ing. Antonín Rozporka
Ve funkci od 15.6.2007 do 9.7.2009
Adresa Holečkova 86/2650, 15000 Praha 5
místopředseda Ing. Antonín Rozporka
Ve funkci od 22.3.2003 do 15.6.2007
Adresa Holečkova 86/2650, 15000 Praha 5
člen představenstva Ing. Kamil Rucký
Ve funkci od 16.3.2005 do 12.10.2005
Adresa Bulharská 747/15, 74101 Nový Jičín
předseda Petr Tausch
Ve funkci od 5.2.2003 do 29.6.2005
Adresa Myslbekova 8, 16900 Praha 6
člen Ing. Josef Brzobohatý
Ve funkci od 5.2.2003 do 26.5.2005
Adresa U Stadionu 968, 29301 Mladá Boleslav II
člen Ing. Kamil Rucký
Ve funkci od 5.2.2003 do 16.3.2005
Adresa Bulharská 747/15, 74101 Nový Jičín
místopředseda Ing. Zdeněk Dlouhý
Ve funkci od 5.2.2003 do 22.3.2003
Adresa J.Š. Baara 451, 27711 Neratovice
člen Ing. Kamil Rucký
Ve funkci od 9.6.1999 do 5.2.2003
Adresa Karla Čapka 4, Nový Jičín
místopředseda Ing. Zdeněk Dlouhý
Ve funkci od 9.10.2000 do 5.2.2003
Adresa J.Š. Baara 451, Neratovice
předseda Petr Tausch
Ve funkci od 9.10.2000 do 5.2.2003
Adresa Myslbekova 8, Praha 6
člen Ing. Josef Brzobohatý
Ve funkci od 9.10.2000 do 5.2.2003
Adresa U stadionu 968, Mladá Boleslav II
místopředseda Petr Tausch
Ve funkci od 8.6.1998 do 9.10.2000
Adresa Myslbekova 8, Praha 6
člen Ing. Zdeněk Dlouhý
Ve funkci od 9.6.1999 do 9.10.2000
Adresa J.Š.Baara 451, Neratovice
předseda Ing. Vladimír Stehlík
Ve funkci od 9.6.1999 do 9.10.2000
Adresa Kolomuty 26, Mladá Boleslav
Člen představenstva Petr Tausch
Ve funkci od 7.11.1995 do 9.6.1999
Adresa Myslbekova 8, Praha 6
člen ing. Viktor Budasz
Ve funkci od 7.10.1996 do 9.6.1999
Adresa Lidická 1001, Mnichovo Hradiště
předseda představenstva František Kábele
Ve funkci od 7.10.1996 do 9.6.1999
Adresa 224, 25206 Davle
člen ing. Kamil Rucký
Ve funkci od 8.6.1998 do 9.6.1999
Adresa Křížová 49, Praha 5
místopředseda představenstva ing. Vladimír Jilemnický
Ve funkci od 7.10.1996 do 8.6.1998
Adresa Pod Rapidem 2455/12, Praha 10
Člen představenstva František Kábele
Ve funkci od 1.1.1994 do 7.10.1996
Adresa 224, 25206 Davle
Člen představenstva ing. Vladimír Jilemnický
Ve funkci od 1.1.1994 do 7.10.1996
Adresa Pod Rapidem 2455/12, Praha 10
Člen představenstva ing. Miroslav Riegl
Ve funkci od 1.1.1994 do 7.11.1995
Adresa Valčíkova 4, Praha 8
Člen představenstva ing. Vladimír Emmer
Ve funkci od 1.1.1994 do 7.11.1995
Adresa V korytech 2996/4, Praha 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

IČO (identifikační číslo): 60193689
Jméno: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1994
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 4

Sídlo Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Sídlo: Křížová 472/47, Praha 15000

Živnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 7. 1996

Živnost č. 2 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 7. 1996

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 7. 1996

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 3. 7. 1996

Statutární orgán Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Butor

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

IČO: 60193689
Firma: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1994

Sídlo Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Sídlo: Křížová 472/47, Praha 15000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Vydávání softwaru
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
Technické zkoušky a analýzy
Překladatelské a tlumočnické činnosti