Firma Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. IČO 60109149


Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (60109149) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Tobolce 428, Jičín 506 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1045
IČO (identifikační číslo osoby) 60109149
Jméno Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Valná hromada společnosti Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s., konaná dne 10.6.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.570.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 2.570 nových kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s o mezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce město Miletín, město Vysoké Veselí, obec Úbislavice, Podhorní Újezd a Vojice a Cerekvice nad Bystřicí, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto rozhodnutí, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohl edem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry, 3) akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůt y písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost je p ovinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 479 ZOK), 4 ) místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, 5) zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. : a) Nepeněžitý vklad města Miletín: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situovaný na území města Miletín, v k.ú. Miletín a obce Rohoznice, v k.ú. Rohoznice u Hořic tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 3.053.200,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5517-12-2019 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Miletín, IČ: 00271811, se sídlem nám. K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín - vydáno 1.602 kusů kmenových akcií spole čnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.905,86 Kč, b) Nepeněžitý vklad města Vysoké Veselí: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situované na území města Vysoké Veselí, v k.ú. Vysoké Veselí tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 239.300,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5516-12-2019 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Vysoké Veselí, IČ: 00272418, se sídlem Mírové náměstí 9, 507 03 Vysoké Veselí - vydáno 125 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelnost í v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.914,40 Kč, c) Nepeněžitý vklad obce Úbislavice: vodovod (vybraná vodovodní síť) situované na území obce Úbislavice, v k.ú. Úbislavice a Zboží u Nové Paky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 839.400,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalec ká, a.s., číslo posudku 5515-12-2019 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Úbislavice, IČ: 00272264, se sídlem Úbislavice 53, 507 92 Úbislavice - vydáno 440 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelnost í v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.907,72 Kč, d) Nepeněžitý vklad obce Podhorní Újezd a Vojice: vodovod (vybraná vodovodní síť) situované na území obce Podhorní Újezd a Vojice, v k.ú. Vojice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 248.600,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znale cká, a.s., číslo posudku 5514-12-2019 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Podhorní Újezd a Vojice, IČ: 00271942 , se sídlem Vojice 141, 508 01 Podhorní Újezd a Vojice - vydáno 130 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.912,30 Kč, e) Nepeněžitý vklad obce Cerekvice nad Bystřicí: vodovod (vybraná vodovodní síť) situované na území obce Cerekvice nad Bystřicí, v k.ú. Cerekvice nad Bystřicí tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 521.700,- Kč ve znaleckém posudku vypracovaném společnos tí Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5513-12-2019 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Cerekvice nad Bystřicí, IČ: 00271438, se sídlem Cerekvice nad Bystřicí 53, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí - vydáno 273 kusů kmenových akcií spol ečnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, s emisním kursem 1.910,98 Kč, při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 0 8.06.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu JUDr. Jany Čírtkové, notářky v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 08.06.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektiviz ace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. 6) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 30.7.2019
Valná hromada společnosti, konaná dne 21.6.2018 přijala toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.096.000,--Kč ( deset milionů devadesát šest tisíc korun českých) z dosavadních 618.716.000,--Kč (šest set osmnáct milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých) na částku 628.812.000,--Kč ( šest set d vacet osm milionů osm set dvanáct tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 10.096 ( deseti tisíc devadesáti šesti) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějíc í na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2.Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce - město Sobotka, obec Lískovice a obec Úlibice, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožt o vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto rozhodnutí, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřip adá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) ZOK. Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry. 3.Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 ( jedno sto dvacet) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen poč átek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 479 ZOK). 4.Místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií společnosti. 5.Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s. IČ 25260138 : a)Nepeněžitý vklad města Sobotka: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území města Sobotka, v k.ú. Staňkova Lhota tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 3.955.800,-- Kč ( tři miliony devět set padesát pět tisíc osm set korun českých) ve znaleck ém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5300-00-2018 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Městu Sobotka, IČ: 00272124, se sídlem Boleslavská 440, 507 43 Sobotka - vydáno 2.280 ( dva tisíce dvě stě osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.735,- Kč ( jeden tisíc sedm set tři cet pět korun českých), b)Nepeněžitý vklad obce Lískovice: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Lískovice, v k.ú. Lískovice, k.ú. Tereziny Dary a dále v k.ú. Chlum u Hořic tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 7.686.700,-- Kč ( sedm milionů šest set osmdesá t šest tisíc sedm set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5299-12-2018 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Lískovice, IČ: 00578436, se sídlem Lískovice 72, 508 01 Lískovic e - vydáno 4.432 ( čtyři tisíce čtyři sta třicet dva) kusy kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s e misním kursem 1.734,36 Kč ( jeden tisíc sedm set třicet čtyři koruny české třicet šest haléřů), c)Nepeněžitý vklad obce Úlibice: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Úlibice, v k.ú. Úlibice tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 5.870.000,- Kč ( pět milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých ) ve znaleckém posudku vypracované m společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5301-12-2018 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Úlibice, IČ: 00578631, se sídlem Úlibice 53, 507 07 Úlibice - vydáno 3.384 ( tři tisíce tři sta osmdesát čtyři) kusy kmenových akci í společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.734,63 Kč ( jeden tisíc sedm set třicet čtyři koruny česk é šedesát tři haléře), Při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 8 .6.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu JUDr. Jany Čírtkové, notářky v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 8.6.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna objektivizace po měrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. 6.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 22.6.2018 - 8.9.2018
Valná hromada, konanaá dne 19.12.2017 přijala toto usnesení: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 514,286.000,--Kč (pět set čtrnáct milionů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých) o částku 104,430.000,--Kč (jedno sto čtyři miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých) na částku 618,716.000,--Kč (še st set osmnáct milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 104.430 ( jedno sto čtyři tisíce čtyři sta třicet) nových kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov v platném znění, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých) a s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného z výšení základního kapitálu. 2.Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce - město Jičín, město Sobotka, město Hořice, město Lázně Bělohrad, město Libáň, město Nová Paka, město Kop idlno, městys Pecka a obec Osek, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto usnesení 3., které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nově upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního pr áva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry. 4.Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 ( jedno sto dvacet ) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen po čátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 479 ZOK). 5.Místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií společnosti. 6.Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., IČ 25260138 : a) Nepeněžitý vklad města Sobotka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Sobotka v k.ú. Sobotka tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1,758.200,- Kč ( jeden milion sedm set padesát osm tisíc dvě stě korun č eských) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5092-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Městu Sobotka, IČ: 00272124, se sídlem Boleslavská 440, 507 43 Sobotka - vydáno 1.008 ( jeden tisí c osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm s et čtyřicet čtyři koruny české), b) Nepeněžitý vklad města Kopidlno: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Kopidlno v k.ú. Kopidlno tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 3,667.600,-- Kč ( tři miliony šest set šedesát sedm tisíc šest set ko run českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5189-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Kopidlno, IČ: 00271705, se sídlem Náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno - vydáno 2.103 ( dva tisíce jedno sto tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), c) Nepeněžitý vklad městyse Pecka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území městyse Pecka v k.ú. Bělá u Pecky, Pecka, Horní Javoří a Bukovina u Pecky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 8,485.600,- Kč ( osm milion ů čtyři sta osmdesát pět tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5192-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městysu Pecka, IČ: 00271926, se sídlem Pecka 2, 507 82 Pecka 2 - vydáno 4.865 ( čtyři tisíce osm set šedesát pět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun česk ých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), d) Nepeněžitý vklad obce Osek: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Osek v k.ú. Osek u Sobotky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 918.300,- Kč ( devět set osmnáct tisíc tři sta korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném spo lečností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5194-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Osek, IČ: 00578487, se sídlem Osek 25, 507 43 Osek vydáno 526 ( pět set dvacet šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.745,82 Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých osmdesát dva haléře), e) Nepeněžitý vklad města Lázně Bělohrad: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Lázně Bělohrad v k.ú. Lázně Bělohrad, k.ú. Horní Nová Ves, k.ú. Prostřední Nová Ves, k.ú. Dolní Nová Ves, k.ú. Lány u Lázní Bělo hradu tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 52,797.600,- Kč ( padesát dva milionů sedm set devadesát sedm tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5089-12-2017 s tím, že za tento nep eněžitý vklad bude upisovateli městu Lázně Bělohrad, IČ: 00271730, se sídlem náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad - vydáno 30.274 ( třicet tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelnos tí v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), f) Nepeněžitý vklad města Libáň: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Libáň v k.ú. Libáň, k.ú. Křešice u Psinic, k.ú. Psinice a k.ú. Zliv u Libáně tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 35,575.100,- Kč ( tř icet pět milionů pět set sedmdesát pět tisíc jedno sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5090-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Libáň, IČ: 00271748, se sídlem náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň - vydáno 20.398 (dvacet tisíc tři sta devadesát osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- K č (jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), g) Nepeněžitý vklad města Jičín: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Jičína v k.ú. Jičín a k.ú. Popovice u Jičína tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 39,398.900,- Kč ( třicet devět milionů tři sta devad esát osm tisíc devět set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5088-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Městu Jičín, IČ: 00271632, se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Ji čín vydáno 22.591 ( dvacet dva tisíce pět set devadesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun č eských), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), h) Nepeněžitý vklad města Nová Paka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Nová Paka v k.ú. Nová Paka a k.ú. Přibyslav u Nové Paky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 8,421.100,- Kč (osm milionů čtyři sta dvacet jeden tisíc jedno sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5091-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Nová Paka, IČ: 00271888, se sídlem Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka - vydáno 4.828 ( čtyři tisíce osm set dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), ch) Nepeněžitý vklad města Hořice: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Hořice v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, k.ú. Libonice a k.ú. Chlum u Hořic tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 31,108.400,- Kč ( třice t jeden milion jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5087-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Hořice, IČ: 00271560, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice - vydáno 17.837 (sedmnáct tisíc osm set třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české). Při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 0 8.06.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu mnou, JUDr. Janou Čírtkovou, notářkou v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 08.06.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněna obj ektivizace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. 7.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 21.12.2017 - 21.12.2017
Valná hromada, konaná dne 19.12.2017přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 514,286.000,--Kč (pět set čtrnáct milionů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých) o částku 104,430.000,--Kč (jedno sto čtyři miliony čtyři sta třicet tisíc korun českých) na částku 618,716.000,--Kč (še st set osmnáct milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, upsáním 104.430 ( jedno sto čtyři tisíce čtyři sta třicet) nových kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov v platném znění, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých) a s tím, že se připouští upisování akcií pod uvedenou částku navrhovaného z výšení základního kapitálu. 2.Přednostní právo akcionářů společnosti na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené zájemce - město Jičín, město Sobotka, město Hořice, město Lázně Bělohrad, město Libáň, město Nová Paka, město Kop idlno, městys Pecka a obec Osek, kteří budou výlučně nově upisované akcie upisovat, jakožto vlastníci nepeněžitých vkladů uvedených pod bodem 5) tohoto rozhodnutí, které budou jedinými vklady, jimiž se bude základní kapitál zvyšovat, resp. jimiž budou nov ě upisované akcie splaceny. S ohledem na tento způsob zvyšování základního kapitálu nepřipadá v souladu s ust. § 484 odst. 1 ZOK v úvahu využití přednostního práva akcionářů na upisování akcií a není možné stanovit určení podle § 475 písm. d) zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Akcie ani žádná jejich část tedy nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK a jejich upisování se nezúčastní žádný obchodník s cennými papíry. 3.Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 ve lhůtě 120 ( jedno sto dvacet ) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisovatelům bude oznámen po čátek běhu této lhůty písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. obsahujícího zapsané usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku. Společnost je povinna zaslat určeným upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií (§ 479 ZOK). 4.Místem pro vnesení (splacení) nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti na adrese Jičín, Na Tobolce 428 a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií společnosti. 5.Zvýšení základního kapitálu se provede těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem Česká znalecká, a.s., IČ 25260138 : a) Nepeněžitý vklad města Sobotka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Sobotka v k.ú. Sobotka tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 1,758.200,- Kč ( jeden milion sedm set padesát osm tisíc dvě stě korun č eských) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5092-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Městu Sobotka, IČ: 00272124, se sídlem Boleslavská 440, 507 43 Sobotka - vydáno 1.008 ( jeden tisí c osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm s et čtyřicet čtyři koruny české), b) Nepeněžitý vklad města Kopidlno: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Kopidlno v k.ú. Kopidlno tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 3,667.600,-- Kč ( tři miliony šest set šedesát sedm tisíc šest set ko run českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5189-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Kopidlno, IČ: 00271705, se sídlem Náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno - vydáno 2.103 ( dva tisíce jedno sto tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), c) Nepeněžitý vklad městyse Pecka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území městyse Pecka v k.ú. Bělá u Pecky, Pecka, Horní Javoří a Bukovina u Pecky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 8,485.600,- Kč ( osm milion ů čtyři sta osmdesát pět tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5192-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městysu Pecka, IČ: 00271926, se sídlem Pecka 2, 507 82 Pecka 2 - vydáno 4.865 ( čtyři tisíce osm set šedesát pět) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun česk ých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), d) Nepeněžitý vklad obce Osek: Vodovod (vybraná vodovodní síť) situovaný na území obce Osek v k.ú. Osek u Sobotky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 918.300,- Kč ( devět set osmnáct tisíc tři sta korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném spo lečností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5194-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli obci Osek, IČ: 00578487, se sídlem Osek 25, 507 43 Osek vydáno 526 ( pět set dvacet šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.745,82 Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých osmdesát dva haléře), e) Nepeněžitý vklad města Lázně Bělohrad: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Lázně Bělohrad v k.ú. Lázně Bělohrad, k.ú. Horní Nová Ves, k.ú. Prostřední Nová Ves, k.ú. Dolní Nová Ves, k.ú. Lány u Lázní Bělo hradu tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 52,797.600,- Kč ( padesát dva milionů sedm set devadesát sedm tisíc šest set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5089-12-2017 s tím, že za tento nep eněžitý vklad bude upisovateli městu Lázně Bělohrad, IČ: 00271730, se sídlem náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad - vydáno 30.274 ( třicet tisíc dvě stě sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelnos tí v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), f) Nepeněžitý vklad města Libáň: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Libáň v k.ú. Libáň, k.ú. Křešice u Psinic, k.ú. Psinice a k.ú. Zliv u Libáně tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 35,575.100,- Kč ( tř icet pět milionů pět set sedmdesát pět tisíc jedno sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5090-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Libáň, IČ: 00271748, se sídlem náměstí Svobody 36, 507 23 Libáň - vydáno 20.398 (dvacet tisíc tři sta devadesát osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- K č (jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), g) Nepeněžitý vklad města Jičín: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Jičína v k.ú. Jičín a k.ú. Popovice u Jičína tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 39,398.900,- Kč ( třicet devět milionů tři sta devad esát osm tisíc devět set korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5088-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli Městu Jičín, IČ: 00271632, se sídlem Žižkovo náměstí 18, 506 01 Ji čín vydáno 22.591 ( dvacet dva tisíce pět set devadesát jedna) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun č eských), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), h) Nepeněžitý vklad města Nová Paka: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Nová Paka v k.ú. Nová Paka a k.ú. Přibyslav u Nové Paky tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 8,421.100,- Kč (osm milionů čtyři sta dvacet jeden tisíc jedno sto korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5091-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Nová Paka, IČ: 00271888, se sídlem Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka - vydáno 4.828 ( čtyři tisíce osm set dvacet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české), ch) Nepeněžitý vklad města Hořice: Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní a kanalizační síť) situované na území města Hořice v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, k.ú. Libonice a k.ú. Chlum u Hořic tak, jak jsou popsány a oceněny částkou 31,108.400,- Kč ( třice t jeden milion jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých) ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., číslo posudku 5087-12-2017 s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli městu Hořice, IČ: 00271560, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice - vydáno 17.837 (sedmnáct tisíc osm set třicet sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě s omezenou převoditelností v souladu s čl. 14 stanov, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( jeden tisíc korun českých), s emisním kursem 1.744,- Kč ( jeden tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české). Při určení výše emisního kursu pro upisovatele se postupovalo jednotně v souladu se Zásadami pro oceňování nepeněžitých vkladů a stanovení emisních ážií za účelem zvyšování základního kapitálu společnosti přijatými řádnou valnou hromadou společnosti dne 0 8.06.2016 (Osvědčení provedeno formou notářského zápisu sepsaného, JUDr. Janou Čírtkovou, notářkou v Hradci Králové pod sp.zn. NZ 316/2016 ze dne 08.06.2016), způsob určení emisního kursu je pro všechny upisovatele stejný a při jeho stanovení je zohledněn a objektivizace poměrem základního kapitálu a celkových aktiv společnosti, čímž jsou chráněny zájmy stávajících akcionářů společnosti. 6.Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení. 21.12.2017 - 8.3.2018
Valná hromada společnosti konaná dne 10.6.2015 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: plnění povinnosti uložené ustanovením § 161 a § 161b odst. 4 a § 213 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, částka odpovíd ající snížení základního kapitálu ve výši 1,142.000,-Kč (jeden milion jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých) představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude převedena ve prospěch účtu Vlastní akcie. 2. Rozsah snížení základního kapitálu: o částku 1,142.000,-Kč (jeden milion jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých) ze stávající výše 515,428.000,-Kč (pět set patnáct milionů čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých), na novou výši 514,286.000,-Kč (p ět set čtrnáct milionů dvě stě osmdesát šest tisíc korun českých). 3. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: zrušením 1.142 (jednoho tisíce jednoho sto čtyřiceti dvou) kusů vlastních akcií společnosti číselně označených 120948 až 121319 a 259946 až 260715 na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden t isíc korun českých) hromadné akcie; vlastní akcie společnosti budou zrušeny tak, že je společnost zničí. 25.11.2015 - 21.12.2017
1. důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: splnění povinnosti uložené ustanovením § 161a, § 161b odstavce 4 a § 213 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále též jen obchodní zákoník), částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 211.000,-- Kč (dvě stě jedenáct t isíc korun českých) představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude převedena ve prospěch účtu Ostatní kapitálové fondy 2. rozsah snížení základního kapitálu: o částku 211.000,-- Kč (dvě stě jedenáct tisíc korun českých) ze stávající výše 515,639.000,-- Kč (pět set patnáct milionů šest set třicet devět tisíc korun českých), na novou výši 515,428.000,-- Kč (pět set patnáct milionů čtyři sta dvacet osm tisíc koru n českých) 3. způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: zrušením 211 (dvou set jedenácti) kusů vlastních akcií společnosti číselně označených 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 , 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 , 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 , 252, 254, 255, 256, 257, 259, 260 (zaměstanecké akcie) na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) vydaných v listinné podobě; vlastní akcie společnosti budou zrušeny tak, že je společnost zničí 21.8.2010 - 21.12.2017
Valná hromada společnosti konaná dne 19.6.2008 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: Důvodem snížení je splnění povinnosti uložené ustanovením § 161a, § 161b odst. 4 a § 213 obchodního zákoníku, - rozsah snížení: základní kapitál společnosti se tedy sníží o 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých). - způsob snížení: vzetí z oběhu akcií číslo 259945 (akcie se zvláštními právy), 25, 26, 77, 78, 117, 118, 155, 156, 207, 231, 251 (zaměstnanecké akcie); zničení listinných akcií na jméno, které jsou v majetku společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena ve prospěch účtu Ostatní kapitálové fondy. 24.1.2009 - 30.4.2010
Rozhodnutí valné hromady ze dne 16.6.2006 o snížení základního kapitálu společnosti: - důvodem snížení je splnění povinnosti uložené ustanovením s § 161a, § 161b odst. 4, § 213 obchodního zákoníku, - rozsah snížení: základní kapitál společnosti se tedy sníží o 11.000,- Kč (slovy: jedenáct tisíc korun českých). - způsob snížení: zničením jedenácti kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Jedná se o akcie číslo 000011, 000012, 000031, 000032, 000045, 000046, 000157, 000158, 000200, 000210, 000217. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena ve prospěch účtu Ostatní kapitálové fondy. 18.8.2006 - 11.6.2007
Mimořádná valná hromada společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu takto: - důvod snížení: splnění povinnosti uložené ustanovením § 161a, § 161b odst. 4 a § 213 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku - rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 20 562 000,-- Kč, tj. jmenovitá hodnota 20 535 kusů akcií společnosti znějících na majitele a jmenovitá hodnota 27 kusů akcií znějících na jméno společnosti - způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: částka odpovídající snížení bude převedena ve prospěch účtu Ostatní kapitálové fondy - způsob, jak má být snížení provedeno: vzetí z oběhu všech akcií znějících na majitele, které jsou v majetku společnosti a zrušení emise akcií CZ 0009084000, zničením 27 kusů kmenových akcií znějících na jméno, vydaných v listinné podobě, čísel 000005, 0 00006, 000015, 000016, 000027, 000028, 000029, 000030, 000055, 000056, 000071, 000072, 000131, 000132, 000139, 000140, 000143, 000144, 000176, 000197, 000202, 000208, 000209, 000222, 000228, 000253, 000258, které jsou v majetku společnosti. 17.10.2005 - 19.1.2006
Představenstvo rozhodlo vyhovět požadavku akcionářů a v souladu se stanovami článku 21 odstavec 3 písmeno m) a podle pověření představenstva třetí valnou hromadou ze dne 26.8.1997, přijalo rozhodnutí o zvýšení základního jmění o nepeněžité vklady obcí, akcionářů, na základě prohlášení o vkladu: 20.1.2000 - 15.8.2000
1. obce Holovousy, IČO 00271551 - novostavby vodovodního řadu "IV. etapa Jalovčí" v obci a katastrálním území Holovousy nezapsané v katastru nemovitostí, podle popisu a polohy zjištěné v posudku znalce Karla Divokého číslo 592-100/99 a oceněné na částku 67.000,- Kč, slovy: šedesát sedm tisíc korun českých. 20.1.2000 - 15.8.2000
2. obce Valdice, IČO 00272311 - novostavby kanalizační stoky B, čerpací stanice s výtlačným potrubím, vodovodního řadu a doprovodných zařízení, nezapsaných v katastru nemovitostí a dále zastavěných pozemků parcela číslo 441 o výměře 75 m2 a parcely číslo 440 o výměře 16 m2, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 10001 pro katastrální území Valdice, u Katastrálního úřadu Jičín, podle popisu a polohy zjištěné v posudcích znalců Karla Divokého číslo 542-47/99 a ing. Jiřího Zemana číslo 2426-114/99 oceněné na částku 533.000,- Kč, slovy: pět set třicet tři tisíce korun českých. 20.1.2000 - 15.8.2000
3. obce Holín, IČO 00271543 - novostavby vodojemu a vodovodních řadů v obci Holín, katastrální území Prachov, staveb II. etapy, nezapsané v katastru nemovitostí a napojení vrtu z čerpací stanicí v katastrálním území Střeleč, též nezapsané v katastru nemovitostí a stavebního pozemku parcela číslo 96 a parcela číslo 3/4, oba v obci Holín, katastrální území Prachov, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 10001, vedeným Katastrálním úřadem v Jičíně, vše se zjištěnou polohou v posudcích znalců ing. Jiřího Zemana číslo 2425-113/99, číslo 2420-108/99, číslo 2484-172/99 a Karla Divokého číslo 545-51/99, dodatku ke znaleckému posudku číslo 545-51/99 a číslo 546-52/99, oceněné na částku 2.310.000,- Kč, slovy: dva miliony tři sta deset tisíc korun českých. 20.1.2000 - 15.8.2000
4. města Jičína, IČO 00271632 - staveb vodovodních řadů v městské části Robousy, Bolzanově a Dvořákově ulici, přivaděče Úlibice, lípy - Zebín, k Popovicím a Javůrkovy louky, staveb vodojemů Zebín, kanalizačních řadů v ulicích Dvořákova, Soudná, Sedličky, Bolzanova - Štrauchova, Jaselská, Čeřovka, Pod Čeřovkou, Javůrkova louka, Sedličky - stoka B, popsané v posudcích znalce ing. Jiřího Zemana číslo 2548-236/99, číslo 2549-237/99, číslo 2550-238/99 a kanalizačního sběrače Valdice, podle posudku téhož znalce číslo 2552-240/99 a dále kanalizační stoky Robousy popsané v posudku znalce Karla Divokého číslo 602-110/99 a kanalizační stoky Jičín - sever, popsané v posudku téhož znalce číslo 603-111/99, vše nemovitosti nezapsané v katastru nemovitostí oceněné na částku 97.820.000,- Kč, slovy: devadesát sedm milionů osm set dvacet tisíc korun českých. 20.1.2000 - 15.8.2000
Základní jmění této akciové společnosti tak bude zvýšeno ke dni 1.1.2000 o 100.730.000,- Kč, slovy: jedno sto milionů sedm set třicet tisíc korun českých a jednotlivým vkladatelům bude touto akciovou společností vydáno celkem 100 730 kusů akcií na jméno bez veřejné obchodovatelnosti v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, a to obci Holovousy, IČO 00271551, 67 kusů akcií, obci Valdice, IČO 00272311, 533 kusů akcií, obci Holín, IČO 00271543, 2310 kusů akcií a městu Jičín, IČO 00271632, 97 820 kusů akcií. 20.1.2000 - 15.8.2000
Představenstvo rozhodlo o zvýšení základního jmění takto: a) představenstvo ve smyslu článku 21 odstavec 3 písmeno m) stanov a pověření představenstva třetí řádnou valnou hromadou ze dne 26.8.1997 rozhodlo o ocenění vkladů obcí a to: 1. města Nová Paka, IČO: 281888 - stavby vodovodních řadů a kanalizačních řadů, nezapsaných v katastru nemovitostí, podle zjištěné polohy uvedené ve znaleckých posudcích znalců Karla Divokého ze dne 5.7.1998, číslo 452-57/98 a ing. Jiřího Zemana ze dne 4.10.1998, číslo 2252-202/98 a 2253-203/98 na částku Kč 4 950 000,-. 28.5.1999 - 4.10.1999
2. města Kopidlno, IČO 271705 - stavby kanalizačních řadů, nezapsaných v katastru nemovitostí, podle zjištění polohy uvedené ve znaleckých posudcích znalců Karla Divokého ze dne 9.10.1998, číslo 468-72/98 a ing. Jiřího Zemana ze dne 6.10.1998, číslo 2259-209/98, na částku Kč 2 936 000,-. 28.5.1999 - 4.10.1999
3. obce Lískovice, IČO: 578436 - stavby vodovodního řadu Dobrá Voda - Lískovice, nezapsané v katastru nemovitostí, podle zjištěné polohy uvedené ve znaleckých posudcích znalců Karla Divokého ze dne 11.5.1998, číslo 444-48/98 a ing. Jiřího Zemana ze dne 27.5.1998, číslo 2162-112/98, po odečtu Kč 200 000,- na úhradu úroků z úvěru na tuto stavbu poskytnutých této obci, na částu Kč 2 100 000,- čisté hodnoty vkladu. 28.5.1999 - 4.10.1999
4. obce Holovousy, IČO 271551 - novostavby vodovodního řadu v západní části této obce, nezapsané v katastru nemovitostí, podle zjištěné polohy uvedené v posudku znalce Karla Divokého ze dne 6.6.1998, číslo 447-51/98, na částku Kč 533 000,-. 28.5.1999 - 4.10.1999
Tedy úhrnem 1. až 4. vklady na částku 10 519 000,- Kč, slovy deset milionů pět set devatenáct tisíc korun českých. 28.5.1999 - 4.10.1999
b) ustanovuje správcem nepeněžitých vkladů obcí - města Nové Paky podle prohlášení o vkladu ze dne 17.11.1998, města Kopidlno podle prohlášení o vkladu ze dne 17.11.1998, obce Lískovice podle prohlášení o vkladu ze dne 17.11.1998 a obce Holovousy podle prohlášení o vkladu ze dne 17.11.1998, pana JUDr. Jindřicha Koutného, prokuristu společnosti. 28.5.1999 - 4.10.1999
c) rozhodlo o zvýšení základního jmění společnosti o částku 10 519 000,- Kč, slovy deset milionů pět set devatenáct tisíc korun českých, tedy z dosavadní výše základního jmění 424 975 000,- Kč, slovy čtyři sta dvacet čtyři milionů devět set sedmdesát pět tisíc korun českých, na částku 435 494 000,- Kč, slovy čtyřista třicet pět milionů čtyřista devadesát čtyři tisíc korun českých, ke dni 1.ledna 1999. 28.5.1999 - 4.10.1999
d) rozhodlo o vydání 10 519 kusů, slovy deset tisíc pět set devatenáct kusů, listinných akcií bez veřejné obchodovatelnosti na jmého v nominální hodnotě 1 000,- Kč, z toho 4 950 kusů akcií městu Nová Paka, IČO 271888, 2 936 kusů akcií městu Kopidlno, IČO 271705, 2 100 kusů akcií obci Lískovice, IČO 578436, 533 kusů akcií obci Holovousy, IČO 271551, poté co Krajský soud v Hradci Králové zapíše novou výši základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 28.5.1999 - 4.10.1999
Představenstvo rozhodlo o zvýšení základního jmění takto: a/ představenstvo ve smyslu článku 21 odstavec 3 písmeno m) stanov a pověření představenstva třetí řádnou valnou hromadou ze dne 26. 8. 1997 rozhodlo o ocenění vkladů obcí a to: 1. města Hořice, IČO 271560, objektu čistírny odpadních vod na parcelách stavební parcela číslo katastru 34/16, stavební parcela číslo katastru 34/17 a komunikací na pozemkové parcele číslo katastru 846/10 v Hořicích, dosud zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 1 pro obec a katastrální území Hořice v Podkrkonoší. Hodnota vkládaných nemovitostí činí podle znaleckých posudků znalců pana ing. Miloše Horčičko ze dne 31. 5. 1997 číslo 25-904/1997 a ing. Jiřího Zemana ze dne 9. 6. 1997 číslo 1908-158/97 na částku 36.000.000,- Kč, slovy: třicet šest milionů korun českých, čisté hodnoty vkladu po odečtení spoluvlastnického podílu příjemce vkladu a převzatého peněžitého dluhu. 25.3.1998 - 28.5.1999
2. města Nové Paky, IČO 281888, stavby vodovodní čerpací stanice na stavební parcele číslo katastru 3824/3 v obci a katastrálním území Nová Paka a veškerého kanalizačního a vodovodního zařízení v obci a katastrálním území Nová Paka, nezapsaných v katastru nemovitostí, podle zjištěné polohy uvedené ve znaleckých posudcích znalců pana Karla Divokého ze dne 12. 11. 1997 číslo 378-61/97 a ing. Jiřího Zemana ze dne 9. 11. 1997 číslo 2013-263/97 na částku 61.800.000,- Kč, slovy: šedesát jeden milion osm set tisíc korun českých, čisté hodnoty vkladu. 3. obce Holovousy, IČO 271551, oplocení vodního zdroje v katastrálním území Holovousy číslo parcely 409/2, nezapsané v katastru nemovitostí, podle posudku znalce ing. Jiřího Zemana na částku 49.000,- Kč, slovy: čtyřicet devět tisíc korun českých, čisté hodnoty vkladu. Tedy úhrnem 1. až 3. vklady na částku 97.849.000,- Kč, slovy: devadesát sedm milionů osm set čtyřicet devět tisíc korun českých. 25.3.1998 - 28.5.1999
b) ustanovuje správcem nepeněžitých vkladů obcí - města Hořic podle prohlášení o vkladu ze dne 21. listopadu 1997, města Nové Paky podle prohlášení o vkladu ze dne 21. listopadu 1997 a obce Holovousy podle prohlášení o vkladu ze dne 21. listopadu 1997, pana JUDr. Jindřicha Koutného, prokuristu společnosti. 25.3.1998 - 28.5.1999
c) rozhodlo o zvýšení základního jmění společnosti o částku 97.849.000,- Kč, slovy: devadesát sedm milionů osm set čtyřicet devět tisíc korun českých, tedy z dosavadní výše základního jmění 327.126.000,- Kč, slovy: tři sta dvacet sedm milionů jedno sto dvacet šest tisíc korun českých, na částku 424.975.000,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet čtyři miliony devět set sedmdesát pět tisíc korun českých, ke dni 1. ledna 1998. 25.3.1998 - 28.5.1999
d) rozhodlo o vydání 97849 kusů, slovy: devadesáti sedmi tisíc osmi set čtyřiceti devíti kusů, listinných akcií bez veřejné obchodovatelnosti na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč, z toho 36000 kusů akcií městu Hořice, IČO 271560, 61800 kusů akcií městu Nová Paka, IČO 271888, 49 kusů akcií obci Holovousy, IČO 271551, poté, co Krajský soud v Hradci Králové zapíše novou výši základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 25.3.1998 - 28.5.1999
Zapisuje se 1 akcie na jméno se zvláštními právy ve jm. hodnotě 1000,- Kč. 8.11.1995 - 15.8.2000

Aktuální kontaktní údaje Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Kapitál Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

zakladni jmění 628 812 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.9.2018
zakladni jmění 618 716 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.3.2018 - 8.9.2018
zakladni jmění 514 286 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.4.2016 - 8.3.2018
zakladni jmění 515 428 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.2014 - 26.4.2016
zakladni jmění 515 428 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.4.2011 - 1.7.2014
zakladni jmění 515 639 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.4.2010 - 6.4.2011
zakladni jmění 515 651 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.6.2007 - 30.4.2010
zakladni jmění 515 662 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.1.2006 - 11.6.2007
zakladni jmění 536 224 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.8.2000 - 19.1.2006
zakladni jmění 435 494 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.10.1999 - 15.8.2000
zakladni jmění 424 975 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.4.1999 - 4.10.1999
zakladni jmění 327 126 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.3.1996 - 7.4.1999
zakladni jmění 259 945 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 6.3.1996

Akcie Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 628 812 8.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 618 716 8.3.2018 - 8.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 514 286 26.4.2016 - 8.3.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 515 428 6.4.2011 - 26.4.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 515 639 30.4.2010 - 6.4.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 515 650 11.6.2007 - 30.4.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 515 661 19.1.2006 - 11.6.2007
Akcie se zvláštními právy 1 000 Kč 1 19.1.2006 - 30.4.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 515 428 15.8.2000 - 19.1.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 414 698 4.10.1999 - 15.8.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 404 179 7.4.1999 - 4.10.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 306 330 6.3.1996 - 7.4.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 8.11.1995 - 19.1.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 239 149 26.4.1995 - 6.3.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 20 535 26.4.1995 - 19.1.2006
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 260 26.4.1995 - 19.1.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 259 685 1.1.1994 - 26.4.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 260 1.1.1994 - 26.4.1995

Sídlo Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Tobolce 428 , Jičín 506 01 1.7.2014
Adresa Na Tobolce 428 , Jičín 506 01 22.9.1997 - 1.7.2014
Adresa 17. listopadu 362 , Jičín 506 01 1.1.1994 - 22.9.1997

Předmět podnikání Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.11.2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 25.11.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Provozování vodovodů a kanalizace - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Velkoobchod a maloobchod - Ubytovací služby - Testování, měření, analýzy a kontroly - Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel 25.11.2015
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní 24.1.2009 - 25.11.2015
Montáž měřidel 17.10.2005 - 25.11.2015
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 14.3.2003
Vodoinstalatérství, topenářství 14.3.2003
Opravy silničních vozidel 14.3.2003
Silniční motorová doprava nákladní 14.3.2003 - 24.1.2009
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 14.3.2003 - 25.11.2015
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 14.3.2003 - 25.11.2015
Ubytovací služby 14.3.2003 - 25.11.2015
Specializovaný maloobchod 14.3.2003 - 25.11.2015
Testování, měření a analýzy 14.3.2003 - 25.11.2015
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 14.3.2003 - 25.11.2015
Velkoobchod 14.3.2003 - 25.11.2015
Vodoinstalatérství 22.9.1997 - 14.3.2003
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 22.9.1997 - 14.3.2003
Laboratorní práce v oboru vodovodů a kanalizací 22.9.1997 - 14.3.2003
Výroba a dodávka vody 1.1.1994 - 14.3.2003
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.1.1994 - 14.3.2003
Silniční motorová doprava 1.1.1994 - 14.3.2003
Opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 14.3.2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě činností uvedených v přílohách č.1 až 3 zákona č. 455/1995 Sb., které by svou povahou mohly splňovat charakter této kategorie obchodní živnosti) 1.1.1994 - 14.3.2003
Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků) 1.1.1994 - 14.3.2003

vedení firmy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Statutární orgán Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jedná společnost pod její firmou v celém rozsahu jednak celým představenstvem, nebo samostatně předsedou představenstva, nebo místopředsedou představenstva a jedním členem představenstva. 1.7.2014
Způsob jednání: Vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány jedná společnost pod její firmou v celém rozsahu jednak celým představenstvem, nebo samostatně předsedou představenstva, nebo místopředsedou představenstva a jedním členem představenstva. 14.3.2003 - 1.7.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 14.3.2003
člen představenstva Ing. Pavel Šubr 23.8.2016
Vznik členství 23.6.2016
Adresa: Husova 580 , Lázně Bělohrad 507 81
předseda představenstva JUDr. Jan Malý 30.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Vznik funkce 9.7.2019
Adresa: Nad cihelnou 1084 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Petr Soukup 30.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Vznik funkce 9.7.2019
Adresa: Českých bratří 313 , Libáň 507 23
člen představenstva Ing. Rudolf Cogan Ph.D. 30.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Pražská 617 , Nová Paka 509 01
člen představenstva Ing. Lubor Jenček 30.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Na Benešově 723 , Sobotka 507 43
člen představenstva Aleš Svoboda 30.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Husova 32 , Hořice 508 01
Člen představenstva Ing. Oldřich Makovička 1.1.1994 - 26.4.1995
Adresa: Havlíčkova 95 , Jičín 506 01
Člen představenstva Ing. Tomáš Flóra 1.1.1994 - 26.4.1995
Adresa: Na Tobolce 212 , Jičín 506 01
Členka představenstva Iva Matoušková 1.1.1994 - 26.4.1995
Adresa: Českých bratří 371 , Jičín 506 01
Místopředseda Iva Matoušková 26.4.1995 - 6.3.1996
Adresa: Českých bratří 371 , Jičín 506 01
Člen představenstva Ing. Oldřich Makovička 26.4.1995 - 6.3.1996
Adresa: Havlíčkova 95 , Jičín 506 01
Předseda představenstva Ing. Tomáš Flóra 26.4.1995 - 22.9.1997
Adresa: Na Tobolce 212 , Jičín 506 01
Člen představenstva Pavel Kymlička 26.4.1995 - 22.9.1997
Adresa: Na Vinici 298 , Vysoké Veselí 507 03
Člen představenstva Karel Divoký 1.1.1994 - 25.3.1998
Adresa: Žerotínova 1512 , Hořice 508 01
Člen představenstva Ing. Jiří Otte 22.9.1997 - 24.2.1999
Adresa: Konecchlumská 536 , 506 01 Jičín Česká republika
Člen představenstva Ing. Andrej Mudray 25.3.1998 - 4.10.1999
Adresa: Šalounova 1795 , Hořice 508 01
Místopředseda představenstva JUDr. Jindřich Koutný 6.3.1996 - 11.4.2002
Adresa: Severní 128 , Valdice 507 11
Člen představenstva Ing. Jiří Bareš 6.3.1996 - 11.4.2002
Adresa: 102 , Lázně Bělohrad 507 81
Předseda představenstva Pavel Kymlička 22.9.1997 - 11.4.2002
Adresa: Na Vinici 298 , Vysoké Veselí 507 03
Člen představenstva Ing. Tomáš Flora 24.2.1999 - 11.4.2002
Adresa: Na Tobolce 212 , Jičín 506 01
Člen představenstva Mgr. Ladislav Vrba 4.10.1999 - 11.4.2002
Adresa: Jiráskova 1386 , Hořice 508 01
Člen představenstva Pavel Kymlička 11.4.2002 - 11.5.2004
Vznik členství 22.6.1999
Zánik členství 16.9.2003
Adresa: Na Vinici 298 , Vysoké Veselí 507 03
Člen představenstva Lenka Kožíšková 11.4.2002 - 26.10.2004
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 3.6.2004
Adresa: Jiřího z Poděbrad 317 , Miletín 507 71
Člen představenstva Mgr. Ing. Václav Pačesný 11.5.2004 - 26.10.2004
Vznik členství 16.9.2003
Zánik členství 3.6.2004
Adresa: K Hájku 1719 , Nová Paka 509 01
Předseda představenstva Ing. Martin Puš 11.4.2002 - 16.11.2005
Vznik členství 28.8.2000
Vznik funkce 12.9.2000
Adresa: Vrchlického 439 , Jičín 506 01
Místopředseda představenstva Mgr. Ladislav Vrba 11.4.2002 - 16.11.2005
Vznik členství 22.6.1999
Vznik funkce 12.9.2000
Adresa: Jiráskova 1386 , Hořice 508 01
Člen představenstva Ing. Pavel Šubr 11.4.2002 - 16.11.2005
Vznik členství 28.8.2000
Adresa: Husova 232 , Lázně Bělohrad 507 81
člen představenstva Josef Hendrych 26.10.2004 - 25.9.2007
Vznik členství 3.6.2004
Adresa: Komenského 1225 , Nová Paka 509 01
místopředseda představenstva Mgr. Ladislav Vrba 16.11.2005 - 25.9.2007
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 15.6.2007
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Jiráskova 1386 , Hořice 508 01
člen představenstva Ing. Pavel Šubr 16.11.2005 - 25.9.2007
Vznik členství 3.6.2004
Adresa: Třetí strana 58 , Lázně Bělohrad 507 81
člen představenstva Jan Šesták 26.10.2004 - 24.1.2009
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 19.6.2008
Adresa: 18 , Libáň 507 23
předseda představenstva Ing. Martin Puš 16.11.2005 - 24.1.2009
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 19.6.2008
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 19.6.2008
Adresa: Vrchlického 439 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Šubr 25.9.2007 - 24.1.2009
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 19.6.2008
Vznik funkce 4.9.2007
Zánik funkce 19.6.2008
Adresa: Třetí strana 58 , Lázně Bělohrad 507 81
člen představenstva Ing. Josef Hendrych 25.9.2007 - 24.1.2009
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 19.6.2008
Adresa: Komenského 1225 , Nová Paka 509 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Vácha 25.9.2007 - 14.9.2011
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Purkyňova 2100 , Hořice 508 01
člen představenstva Ing. Josef Táborský 24.1.2009 - 14.9.2011
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 17.6.2011
Adresa: Jičínská 157 , Kopidlno 507 32
předseda představenstva Ing. Martin Puš 24.1.2009 - 19.10.2012
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 19.6.2008
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Vrchlického 439 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Ing. Pavel Šubr 24.1.2009 - 19.10.2012
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 19.6.2008
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Husova 580 , Lázně Bělohrad 507 81
člen představenstva Ing. Josef Hendrych 24.1.2009 - 19.10.2012
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Komenského 1225 , Nová Paka 509 01
člen představenstva Ivan Doležal 14.9.2011 - 19.10.2012
Vznik členství 17.6.2011
Adresa: Strozziho 1916 , Hořice 508 01
člen představenstva Petr Soukup 14.9.2011 - 19.10.2012
Vznik členství 17.6.2011
Adresa: Českých bratří 313 , Libáň 507 23
místopředseda představenstva Petr Soukup 19.10.2012 - 25.11.2015
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 17.6.2015
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 17.6.2015
Adresa: Českých bratří 313 , Libáň 507 23
člen představenstva Ivan Doležal 19.10.2012 - 25.11.2015
Vznik členství 17.6.2011
Zánik členství 17.6.2015
Adresa: Strozziho 1916 , Hořice 508 01
člen představenstva Mgr. Luděk Havel 19.10.2012 - 25.11.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 10.6.2015
Adresa: Butovská 595 , Jičín 506 01
člen představenstva Ing. Josef Hendrych 19.10.2012 - 25.11.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 10.6.2015
Adresa: Svobody 1164 , Nová Paka 509 01
předseda představenstva Ing. Pavel Šubr 19.10.2012 - 23.8.2016
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Husova 580 , Lázně Bělohrad 507 81
člen představenstva JUDr. Jan Malý 25.11.2015 - 23.8.2016
Vznik členství 10.6.2015
Adresa: Nad cihelnou 1084 , Jičín 506 01
místopředseda představenstva Petr Soukup 25.11.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 18.6.2019
Vznik funkce 14.7.2015
Zánik funkce 18.6.2019
Adresa: Českých bratří 313 , Libáň 507 23
člen představenstva JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph. D. 25.11.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 10.6.2019
Adresa: Pražská 617 , Nová Paka 509 01
člen představenstva Ing. Lubor Jenček 25.11.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 10.6.2019
Adresa: Na Benešově 723 , Sobotka 507 43
člen představenstva Ivan Doležal 25.11.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 18.6.2019
Adresa: Husova 2085 , Hořice 508 01
předseda představenstva JUDr. Jan Malý 23.8.2016 - 30.7.2019
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 10.6.2019
Vznik funkce 12.7.2016
Zánik funkce 10.6.2019
Adresa: Nad cihelnou 1084 , Jičín 506 01

Dozorčí rada Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Kodydek 23.8.2016
Vznik členství 23.6.2016
Adresa: Jaselská 792 , Jičín 506 01
místopředseda dozorčí rady Josef Dlabola 17.11.2017
Vznik členství 23.6.2016
Vznik funkce 8.8.2017
Adresa: K Záduši 545 , Stará Paka 507 91
člen dozorčí rady Hana Štěrbová 17.11.2017
Vznik členství 13.6.2017
Adresa: 86 , Pecka 507 82
člen dozorčí rady Ing. Hana Masáková 30.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: Havlíčkova 320 , Kopidlno 507 32
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Švorc 30.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: 93 , Staré Hrady 507 23
Jméno Jaroslav Kolumpek 1.1.1994 - 26.4.1995
Adresa: Zahradní 38 , 507 43 Sobotka Česká republika
Jméno Petr Kuřík 1.1.1994 - 26.4.1995
Adresa: Achátová 1704 , Nová Paka 509 01
Jméno Milada Zubatá 1.1.1994 - 25.3.1998
Adresa: Na Sídlišti 527 , Libáň 507 23
Předseda Petr Kuřík 26.4.1995 - 11.4.2002
Adresa: Achátová 1704 , Nová Paka 509 01
Místopředseda Jaroslav Kolumpek 26.4.1995 - 11.4.2002
Adresa: Zahradní 38 , 507 43 Sobotka Česká republika
Jméno Karla Tyrichtrová 25.3.1998 - 11.4.2002
Adresa: Komenského 82 , 507 23 Libáň Česká republika
Člen dozorčí rady Pavel Lejdar 1.1.1994 - 14.3.2003
Vznik členství 28.8.2000
Adresa: 39 , Nová Paka 509 01
Člen dozorčí rady Jaroslav Fišera 1.1.1994 - 11.5.2004
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 5.6.2003
Adresa: Příčná 325 , Stará Paka 507 91
Předseda dozorčí rady Miroslav Pitra 11.4.2002 - 11.5.2004
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 11.2.2003
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 11.2.2003
Adresa: F. Pecháčka 1485 , Nová Paka 509 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Hejn 11.4.2002 - 11.5.2004
Vznik členství 28.8.2000
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 9.9.2003
Adresa: Jičínská 230 , Sobotka 507 43
Člen dozorčí rady Ing. Petr Bareš 11.4.2002 - 11.5.2004
Vznik členství 4.12.2000
Adresa: Sv. Čecha 317 , Jičín 506 01
Člen dozorčí rady Mgr. Ing. Václav Pačesný 11.5.2004 - 11.5.2004
Vznik členství 5.6.2003
Zánik členství 9.9.2003
Adresa: K Hájku 1719 , Nová Paka 509 01
Člen dozorčí rady Luboš Haken 1.1.1994 - 16.11.2005
Vznik členství 28.8.2000
Adresa: Holín 0 , 506 01 Jičín Česká republika
Člen dozorčí rady Hana Matějková 26.4.1995 - 16.11.2005
Vznik členství 28.8.2000
Adresa: U stadionu 838 , Jičín 506 01
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Hejn 11.5.2004 - 16.11.2005
Vznik členství 28.8.2000
Vznik funkce 9.9.2003
Adresa: Jičínská 230 , Sobotka 507 43
Místopředseda dozorčí rady Ing. Peter Bareš 11.5.2004 - 16.11.2005
Vznik členství 4.12.2000
Vznik funkce 9.9.2003
Adresa: Sv. Čecha 317 , Jičín 506 01
Člen dozorčí rady Pavel Kymlička 11.5.2004 - 16.11.2005
Vznik členství 14.10.2003
Zánik členství 31.1.2005
Adresa: Na Vinici 298 , Vysoké Veselí 507 03
Člen dozorčí rady Eduard Hradecký 11.5.2004 - 25.9.2007
Vznik členství 5.6.2003
Zánik členství 5.6.2007
Adresa: 28 , Stará Paka 507 91
předseda dozorčí rady Ing. Petr Hejn 16.11.2005 - 24.1.2009
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 19.6.2008
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 19.6.2008
Adresa: Zahradní 627 , Sobotka 507 43
místopředseda dozorčí rady Ing. Peter Bareš 16.11.2005 - 24.1.2009
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 19.6.2008
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 19.6.2008
Adresa: Sv. Čecha 317 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Hana Matějková 16.11.2005 - 24.1.2009
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 13.3.2008
Adresa: U stadionu 838 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Luboš Haken 16.11.2005 - 24.1.2009
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 13.3.2008
Adresa: 85 , 506 01 Jičín Česká republika
Člen dozorčí rady Hana Štěrbová 19.1.2006 - 27.5.2009
Vznik členství 22.4.2005
Zánik členství 22.4.2009
Adresa: 86 , Pecka 507 82
člen dozorčí rady Ing. Petr Hejn 24.1.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 19.6.2008
Adresa: Zahradní 627 , Sobotka 507 43
člen dozorčí rady Ing. Peter Bareš 24.1.2009 - 27.5.2009
Vznik členství 19.6.2008
Adresa: Sv. Čecha 317 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Věra Hlostová 25.9.2007 - 19.10.2012
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: Nová 452 , Stará Paka 507 91
člen dozorčí rady Hana Matějková 24.1.2009 - 19.10.2012
Vznik členství 13.3.2008
Zánik členství 16.3.2012
Adresa: U stadionu 838 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Luboš Haken 24.1.2009 - 19.10.2012
Vznik členství 13.3.2008
Zánik členství 16.3.2012
Adresa: Holín 85 , 506 01 Jičín Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Peter Bareš 27.5.2009 - 19.10.2012
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 19.6.2008
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Sv. Čecha 317 , Jičín 506 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Hejn 27.5.2009 - 19.10.2012
Vznik členství 19.6.2008
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 19.6.2008
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Zahradní 627 , Sobotka 507 43
člen dozorčí rady Hana Štěrbová 27.5.2009 - 29.8.2013
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 24.4.2013
Adresa: 86 , Pecka 507 82
člen dozorčí rady Luboš Haken 19.10.2012 - 1.7.2014
Vznik členství 16.3.2012
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: 85 , Holín 506 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Hejn 19.10.2012 - 25.11.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 10.6.2015
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 10.6.2015
Adresa: Zahradní 627 , Sobotka 507 43
člen dozorčí rady Hana Matějková 19.10.2012 - 25.11.2015
Vznik členství 16.3.2012
Zánik členství 10.6.2015
Adresa: U stadionu 838 , Jičín 506 01
předseda dozorčí rady Mgr. Miloš Starý 19.10.2012 - 23.8.2016
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2012
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Jungmannova 62 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Věra Hlostová 19.10.2012 - 23.8.2016
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 22.6.2016
Zánik funkce 22.6.2016
Adresa: Nová 452 , Stará Paka 507 91
člen dozorčí rady Hana Štěrbová 29.8.2013 - 3.2.2017
Vznik členství 12.6.2013
Adresa: 86 , Pecka 507 82
místopředseda dozorčí rady Ing. Hana Masáková 25.11.2015 - 3.2.2017
Vznik členství 10.6.2015
Vznik funkce 14.7.2015
Adresa: Havlíčkova 320 , Kopidlno 507 32
člen dozorčí rady Josef Dlabola 23.8.2016 - 17.11.2017
Vznik členství 23.6.2016
Adresa: K Záduši 545 , Stará Paka 507 91
místopředseda dozorčí rady Hana Štěrbová 3.2.2017 - 17.11.2017
Vznik členství 12.6.2013
Zánik členství 12.6.2017
Vznik funkce 23.8.2016
Zánik funkce 12.6.2017
Adresa: 86 , Pecka 507 82
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Švorc 25.11.2015 - 30.7.2019
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 10.6.2019
Adresa: 93 , Staré Hrady 507 23
předseda dozorčí rady Ing. Hana Masáková 3.2.2017 - 30.7.2019
Vznik členství 10.6.2015
Zánik členství 10.6.2019
Vznik funkce 23.8.2016
Zánik funkce 10.6.2019
Adresa: Havlíčkova 320 , Kopidlno 507 32

Prokura Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Jiří Koutný 7.2.1994 - 11.2.1994
Adresa: Severní 128 , Valdice 507 11
Jméno JUDr. Jindřich Koutný 11.2.1994 - 11.4.2002
Adresa: Severní 128 , Valdice 507 11
Jméno Ing. Václav Matula 11.4.2002 - 19.10.2012
Adresa: U Kasáren 1528 , Havlíčkův Brod 580 01

Sbírka Listin Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1045/SL 84 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Krajský soud v Hradci Králové 12.10.2015 27.11.2015 30
B 1045/SL 83 notářský zápis [NZ 232/2015], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2015 12.10.2015 27.11.2015 44
B 1045/SL 82 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 28.8.2015 24
B 1045/SL 81 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 28.8.2015 22
B 1045/SL 80 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.8.2015 28.8.2015 24
B 1045/SL 78 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2014 17.7.2014 4
B 1045/SL 77 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2014 17.7.2014 31
B 1045/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2014 17.7.2014 17
B 1045/SL 75 notářský zápis NZ 297/2014 Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2014 17.7.2014 22
B 1045/SL 74 rozhod. o statut. orgánu DR Krajský soud v Hradci Králové 2.6.2014 3.7.2014 2
B 1045/SL 73 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2013 2.9.2013 5
B 1045/SL 72 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 29.8.2013 2.9.2013 31
B 1045/SL 71 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2012 23.10.2012 22
B 1045/SL 70 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 3.10.2012 23.10.2012 20
B 1045/SL 69 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.8.2011 16.9.2011 1
B 1045/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.8.2011 16.9.2011 1
B 1045/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 24.8.2011 16.9.2011 6
B 1045/SL 66 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 24.8.2011 24.8.2011 22
B 1045/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2011 24.5.2011 24.5.2011 28
B 1045/SL 64 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2010 3.8.2010 5
B 1045/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2010 7.4.2010 16.4.2010 31
B 1045/SL 42 účetní závěrka, podpisové vzory 2008 Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2009 19.5.2009 27.5.2009 23
B 1045/SL 41 ostatní zápis z dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2009 27.5.2009 1
B 1045/SL 40 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2009 27.5.2009 4
B 1045/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, výroční zpráva, podpisové vzory 2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2008 30.10.2008 30.10.2008 72
B 1045/SL 38 zakladatelské dokumenty, podpisové vzory -spis Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2007 21.8.2007 1.10.2007 10
B 1045/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2007 18.5.2007 32
B 1045/SL 35 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2006 8.8.2006 24.8.2006 3
B 1045/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2006 2.2.2006 30
B 1045/SL 34 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2005 6.1.2006 6.1.2006 4
B 1045/SL 32 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.2.2005 14.11.2005 14.11.2005 9
B 1045/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 241/2005 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2005 11.10.2005 11.10.2005 49
B 1045/SL 30 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2004 31.8.2004 31.8.2004 17
B 1045/SL 29 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 28.1.2003 23.2.2004 23.2.2004 16
B 1045/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2002 18.9.2002 18.9.2002 2
B 1045/SL 27 účetní závěrka [2000] Krajský soud v Hradci Králové 2.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 28
B 1045/SL 26 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2000 29.1.2001 29.1.2001 16
B 1045/SL 9 posudek znalce - č. 25-904/1997 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.1997 4.3.1999 4.3.1999 69
B 1045/SL 8 posudek znalce - č. 1915-165/97 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.1997 4.3.1999 4.3.1999 5
B 1045/SL 12 posudek znalce - č. 2013-263/97 Krajský soud v Hradci Králové 9.11.1997 4.3.1999 4.3.1999 126
B 1045/SL 11 posudek znalce - č. 1908-158/97 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.1997 4.3.1999 4.3.1999 87
B 1045/SL 10 posudek znalce - č. 378-61/97 Krajský soud v Hradci Králové 12.11.1997 4.3.1999 4.3.1999 47
B 1045/SL 7 notářský zápis - NZ 86/97 Krajský soud v Hradci Králové 21.11.1997 18.12.1997 18.12.1997 3
B 1045/SL 6 notářský zápis - NZ 141/97 Krajský soud v Hradci Králové 26.8.1997 2.10.1997 2.10.1997 4
B 1045/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 20.11.1996 24.1.1997 24.1.1997 22
B 1045/SL 4 notářský zápis - NZ 86/96 Krajský soud v Hradci Králové 19.11.1996 18.12.1996 18.12.1996 3
B 1045/SL 3 notářský zápis - NZ 47/96 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.1996 18.12.1996 18.12.1996 22
B 1045/SL 2 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 14.5.1996 18.12.1996 18.12.1996 2
B 1045/SL 1 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 16.4.1996 18.12.1996 18.12.1996 2
B 1045/SL 62 posudek znalce č. 604-112/99 Krajský soud v Hradci Králové 25.11.1999 35
B 1045/SL 61 posudek znalce č. 603-111/99 Krajský soud v Hradci Králové 25.11.1999 27
B 1045/SL 60 posudek znalce č. 602-110/99 Krajský soud v Hradci Králové 24.11.1999 30
B 1045/SL 59 posudek znalce č. 601-109/99 Krajský soud v Hradci Králové 26.11.1999 25
B 1045/SL 58 posudek znalce č. 600-108/99 Krajský soud v Hradci Králové 23.11.1999 54
B 1045/SL 57 posudek znalce č. 599-107/99 Krajský soud v Hradci Králové 23.11.1999 42
B 1045/SL 56 posudek znalce č. 592-100/99 Krajský soud v Hradci Králové 5.11.1999 11
B 1045/SL 55 posudek znalce č. 546-52/99 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.1999 22
B 1045/SL 54 posudek znalce č. 545-51/99 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.1999 43
B 1045/SL 53 posudek znalce č. 542-47/99 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.1999 21
B 1045/SL 52 posudek znalce č. 2553-241/99 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.1999 19
B 1045/SL 51 posudek znalce č. 2552-240/99 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.1999 23
B 1045/SL 50 posudek znalce č. 2551-239/99 Krajský soud v Hradci Králové 26.11.1999 29
B 1045/SL 49 posudek znalce č. 2550-238/99 Krajský soud v Hradci Králové 26.11.1999 42
B 1045/SL 48 posudek znalce č. 2549-237/99 Krajský soud v Hradci Králové 25.11.1999 14
B 1045/SL 47 posudek znalce č. 2548-236/99 Krajský soud v Hradci Králové 25.11.1999 36
B 1045/SL 46 posudek znalce č. 2484-172/99 Krajský soud v Hradci Králové 24.9.1999 5
B 1045/SL 45 posudek znalce č. 2426-114/99 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.1999 22
B 1045/SL 44 posudek znalce č. 2425-113/99 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.1999 33
B 1045/SL 43 posudek znalce č. 2420-108/99 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.1999 18
B 1045/SL 37 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2007 23
B 1045/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.10.2000 22
B 1045/SL 24 notářský zápis, posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 30.11.1999 5
B 1045/SL 23 stanovy společnosti - platné znění k 11.10.1999 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.1999 44
B 1045/SL 22 posudek znalce - čís. 447-51/98 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.1998 8
B 1045/SL 21 posudek znalce - čís. 452-57/98 Krajský soud v Hradci Králové 5.7.1998 45
B 1045/SL 20 posudek znalce - čís. 2252-202/98 Krajský soud v Hradci Králové 4.10.1998 20
B 1045/SL 19 posudek znalce - čís. 2253-203/98 Krajský soud v Hradci Králové 4.10.1998 18
B 1045/SL 18 posudek znalce - čís. 468-72/98 Krajský soud v Hradci Králové 9.10.1998 46
B 1045/SL 17 posudek znalce - dodatek k ZP č. 2259-209/98 Krajský soud v Hradci Králové 6.10.1999 5
B 1045/SL 16 posudek znalce - posudek č. 444-48/98 Krajský soud v Hradci Králové 11.5.1998 11
B 1045/SL 15 posudek znalce - posudek č. 2162-112/98 Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1999 9
B 1045/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.6.1999 22
B 1045/SL 13 notářský zápis - NZ 36/99- jednání VH Krajský soud v Hradci Králové 22.6.1999 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.

IČO (identifikační číslo) 60109149
Jméno Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Jičín
Vznik první živnosti: 24.11.1994
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 6

Sídlo Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.

Živnosti a provozovny Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Jarošov 390, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1006462198
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.1994
Provozovna č. 2
Provozovna 17, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1006462201
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.1994
Provozovna č. 3
Provozovna Na Benešově 255, Sobotka 507 43
Identifikační číslo provozovny 1006462210
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.1994
Provozovna č. 4
Provozovna Legií 405, Nová Paka 509 01
Identifikační číslo provozovny 1006462228
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.1994
Provozovna č. 5
Provozovna Lindnerova 395, Libáň 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006462236
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.11.1994

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 507 32 Kopidlno
Identifikační číslo provozovny 1010909142
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 507 71 Rohoznice
Identifikační číslo provozovny 1010909193
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna 507 52 Ostroměř
Identifikační číslo provozovny 1010909207
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 4
Provozovna 507 23 Libáň
Identifikační číslo provozovny 1010909151
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 5
Provozovna 507 91 Stará Paka
Identifikační číslo provozovny 1010909215
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 6
Provozovna 507 43 Osek
Identifikační číslo provozovny 1010909169
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Jateční 20, Vysoké Veselí 507 03
Identifikační číslo provozovny 1010909177
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 8
Provozovna 506 01 Jičín
Identifikační číslo provozovny 1010909134
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 9
Provozovna 507 81 Lázně Bělohrad
Identifikační číslo provozovny 1010909223
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 10
Provozovna Janákova 2136, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1010909185
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 11
Provozovna 507 82 Pecka
Identifikační číslo provozovny 1010909231
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 12
Provozovna 508 01 Hořice
Identifikační číslo provozovny 1010923501
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 13
Provozovna Legií 405, Nová Paka 509 01
Identifikační číslo provozovny 1006462228
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.11.1994
Provozovna č. 14
Provozovna Na Tobolce 428, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1006462252
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 28.11.1994
Provozovna č. 15
Provozovna Jarošov 390, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1006462198
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.11.1994
Provozovna č. 16
Provozovna 17, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1006462201
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.11.1994
Provozovna č. 17
Provozovna Na Benešově 255, Sobotka 507 43
Identifikační číslo provozovny 1006462210
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.11.1994
Provozovna č. 18
Provozovna Lindnerova 395, Libáň 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006462236
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.11.1994

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.1994

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.1994

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Na Tobolce 428, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1006462252
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 506 01 Jičín
Identifikační číslo provozovny 1010909134
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Janákova 2136, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1010909185
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Jarošov 390, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1006462198
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.5.2016
Provozovna č. 5
Provozovna 17, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1006462201
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.5.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Na Benešově 255, Sobotka 507 43
Identifikační číslo provozovny 1006462210
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.5.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Legií 405, Nová Paka 509 01
Identifikační číslo provozovny 1006462228
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.12.1994

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Na Benešově 255, Sobotka 507 43
Identifikační číslo provozovny 1006462210
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Legií 405, Nová Paka 509 01
Identifikační číslo provozovny 1006462228
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1996
Provozovna č. 3
Provozovna Lindnerova 395, Libáň 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006462236
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1996
Provozovna č. 4
Provozovna Jarošov 390, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1006462198
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1996
Provozovna č. 5
Provozovna 17, Hořice 508 01
Identifikační číslo provozovny 1006462201
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1996

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1994
Zánik oprávnění 7.1.2002

Živnost č. 10 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě činností uvedených v přílohách č. 1 až 3 zákona č. 455/91 Sb., které by svou povahou mohly splňovat charakter této kategorie obchodní živnosti)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1994
Zánik oprávnění 2.11.2001

Živnost č. 12 výroba a dodávka vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.1994
Zánik oprávnění 21.5.1996

Živnost č. 13 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1994
Zánik oprávnění 22.4.1996

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1994
Zánik oprávnění 16.12.1996
Konec oprávnění 8.12.1999

Živnost č. 16 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1994
Zánik oprávnění 2.11.2001

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 laboratorní práce v oboru vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1996
Zánik oprávnění 2.11.2001

Živnost č. 20 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1996
Zánik oprávnění 27.11.2000

Živnost č. 22 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.

Člen statutárního orgánu Petr Soukup
Člen statutárního orgánu JUDr. Jan Malý
Člen statutárního orgánu Ing. Lubor Jenček
Člen statutárního orgánu JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D.
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Šubr
Člen statutárního orgánu Aleš Svoboda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

IČO: 60109149
Firma: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Jičín
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

Sídlo: Na Tobolce 428, Jičín 506 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Technické zkoušky a analýzy
tracking image