Firma VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. IČO 62497421


VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (62497421) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Budějovická 82, Týn nad Vltavou 375 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 1994 a je stále aktivní. VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 670
IČO (identifikační číslo osoby) 62497421
Jméno VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.10.1994
Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla dne 5.1.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., na základě rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí vlastních akcií společností VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o částku 8 820 000,- Kč (slovy osm milionůosmsetdvacettisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu bude po snížení kapitálu činit 132 350 000,- Kč (slovy jednostotřicetdvamilionů třistapadesáttisíc korun českých). Valná hromada takto rozhodla dále na základě předchozího rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí 200 ks (slovy dvěstě kusů) vlastních akcií společností VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. touto společností od společnosti HOCHTIEF CZ a.s. - viz bod 2. pořadu valné hromady, a to za cenu stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku č. 2/16, který vypracoval Ing. Tomáš Buus, Ph.D. Cena za jednu akcii podle tohoto posudku činí 10 020,- Kč/ks (slovy desettisícdvacet korun českých za jednu akcii), tj. celkem ce na (úplata) za 200 ks (slovy dvěstě kusů) akcií činí 2 004 000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřitisíce korun českých). Valná hromada takto rozhodla dále na základě předchozího rozhodnutí valné hromady o úplatném nabytí 682 ks (slovy šestsetosmdesátdva kusů) vlastních akcií společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. touto společností od společnosti Severní energetická a.s. , IČ 28677986 - viz bod 3. pořadu valné hromady, a to za cenu stanovenou dohodou na základě znaleckého posudku uvedenou ve znaleckém posudku č. 2/16, který vypracoval Ing. Tomáš Buus, Ph.D. Cena za jednu akcii podle tohoto posudku činí 10 020,- Kč/ks (slo vy desettisícdvacet korun českých za jednu akcii), tj. celkem cena (úplata) za 682 ks (slovy šestsetosmdesátdva kusů) akcií činí 6 833 640,- Kč (slovy šestmilionůosmsettřicet třitisícšestset čtyřicet korun českých). Společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabyde tyto akcie od akcionářů za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 306 odst. 1. písmeno a) zákona č. 90/2012 Sb. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 8 820 000,- Kč (slovy osmmilionů osmsetdvacettisíc korun českých) bude naloženo tak, že bude použita na částečnou úhradu kupní ceny nabytých vlastních akcií, a to v části 2 000 000,- Kč (slovy dvamil iony korun českých) na úhradu kupní ceny společnosti HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468 a v části 6 820 000,- Kč (slovy šestmilionůosmsetdvacettisíc korun českých) na úhradu části kupní ceny společnosti Severní energetická a.s., IČ 28677986. Zbývající část kup ní ceny nabytých vlastních akcií, a to v části 4 000,- Kč (slovy čtyřitisíce korun českých) na úhradu kupní ceny společnosti HOCHTIEF CZ a.s. a v části 13 640,- Kč )slovy třinácttisícšestsetčtyřicet korun českých) na úhradu části kupní ceny společnosti Severní energetická a.s., bude hrazena z prostředků společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., a to v souladu se zákonem a smlouvami o převodu akcií. Jedná se o úplatné vzetí akcií z oběhu, když tyto akcie budou dle ust. § 522 zákona č. 90/2012 Sb. po jejich nabytí společností od akcionářů a po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a po vyplacení kupní ceny akcionářům následně znič eny, o čemž bude vyhotoven písemný protokol. Zničení akcií nesmí předcházet zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyplacení kupní ceny akcionářům. Akcionář HOCHTIEF CZ a.s. je povinen předložit společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabízené akcie - 200 (slovy dvěstě) kusů ve formě cenných papírů, nejpozději do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, podle které bude společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRE NSKÁ a.s. nabývat tyto akcie od akcionáře HOCHTIEF CZ a.s. Akcionář Severní energetická a.s., je povinen předložit společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabízené akcie - 682 (slovy šestsetosmdesátdva) kusů ve formě cenných papírů, nejpozději do třiceti dnů po podpisu kupní smlouvy, podle které bude společnos t VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. nabývat tyto akcie od akcionáře Severní energetická a.s. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu uskutečnilo veškeré kroky nezbytné k provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti. 31.1.2017 - 27.6.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 30.7.2014
Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s., rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, a to: - Zvýšení základního kapitálu: z částky 131 230 000,- Kč o částku 9 940 000,- Kč na částku 141 170 000,- Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. - Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií: Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v listinné podobě a neregistrované v počtu 994 ks. - Způsob a rozsah tohoto zvýšení: akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií; přednostní právo na upisování akcií pro stávající akcionáře se vylučuje, když se tohoto svého práva vzdali všichni akcionáři svým prohlášením v soula du s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku ještě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu, přičemž důvody pro vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu akcií a jejich nabídnutí určitému zájemci byly objasněny v písemné zprávě předs tavenstva dle ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Městu Týn nad Vltavou se sídlem nám. Míru, Týn nad Vltavou, PSČ 375 01, identifikační číslo 002 45 585, který se může na zvýšení základního kapitálu účastnit upsáním celkem 994 ks kmenových akcií na jméno, kaž dá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), v listinné podobě a neregistrované. - Lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soud u o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Správcem vkladu se určuje společnost VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a. s. - Emisní kurz nově vydaných akcií: Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění: Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla: A. Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí a) budova č.p. 82 / Týna nad Vltavou / na st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří b) st.p. č. 546/1 a 546/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. B. Nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod Tyršova ulice - okrsek č. 09 Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 a) Inženýrská stavba a1) Teplovod do gymnázia - okrsek č. 08 Teplovod kasárna - větev A a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev A, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev A, podzemní část Teplovod kasárna - větev B a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev B, nadzemní část a2) Teplovod kasárna - větev B, podzemní část Teplovod kasárna - větev C a) Inženýrská stavba a1) Teplovod kasárna - větev C Horkovodní přípojka a) Inženýrská stavba a1) Horkovodní přípojka, vše v kat. území Týn nad Vltavou, a to s veškerým příslušenstvím a součástmi. Celková hodnota vkládaného majetku je 9 940 000,- Kč - Počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad: Nově vydané akcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zápisem nového základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku. 30.7.2010 - 14.10.2010
Valná hromada společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu, a to : - Zvýšení základního kapitálu : z částky 58,820.000,-- Kč o částku 72,410.000,-- Kč na částku 131,230.000,-- Kč. Valná hromada společnosti nepřipouští zvýšení základního kapitálu nad tento rámec. - Navrhovaný druh, forma, podoba a počet akcií : Vydány budou nové kmenové akcie znějící na jméno, v lis- tinné podobě a neregistrované v počtu 7241 ks. - Způsob a rozsah tohoto zvýšení : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno, v souladu s § 203 zákona č. 513/1991 Sb., neveřejným úpisem všech 7241 akcií určitému zájemci, a to Městem Týn nad Vltavou na zá- kladě dohody akcionářů podle § 205. - Lhůta pro upsání nových akcií : Nové akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě čtyř týdnů počína- jící následujícím dnem po zveřejnění výzvy k upisování v obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Emisní kurz nově vydaných akcií : Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. - Předmět nepeněžitého vkladu určitého zájemce a jeho ocenění : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tepelná zařízení nutná k zajištění distribuce tepla : 1. Výměníková stanice EGC I, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2358, k.ú. Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1004-9/2003 na 3,230.000,-- Kč. 2. Výměníková stanice EGC II, včetně zastavěného pozemku parc. č. 2492, k.ú. Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1006-11/2003 na 4,090.000,-- Kč. 3. Výměníková stanice na Veselské ulici, postavená na pozemku parc. č. 2578, k.ú. Týn nad Vltavou (po- zemek není předmětem vkladu), popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1007-12/2003 na 320.000,- Kč. 4. Výměníková stanice v bývalém objektu OD PRIOR , včetně zastavěného pozemku parc. č. 138/11, k.ú. Týn nad Vltavou, popsaná a oceněná v znaleckém posudku č. 1008-13/2003 na 2,370.000,- Kč. 5. Horkovodní napáječ v trase Elektrárna Temelín - Týn nad Vltavou popsaný a oceněný v znaleckém po- sudku č. 1011 - 16 / 2003 na 34,150.000,- Kč. 6. Horkovodní primární napáječ v trase výtopna - sídliště Hlinecká, Týn nad Vltavou popsaný a oceněný v znaleckém posudku č. 1013-18/2003 na 28,250.000,- Kč. Celková hodnota vkládaného majetku je 72,410.000,- Kč. - Počet, jmenovitá hodnota, podoba , forma a druh nových akcií vydaných za nepeněžitý vklad : Nově vydané akcie budou kmenové na jméno v listinné podobě a každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby vypracovalo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zá- pisem nového základního kapitálu od obchodního rejstříku podle § 173 obchodního zákoníku. 4.10.2003 - 5.2.2004
Valná hromada konaná dne 25.4.1995 přijala změny stanov společnosti - jejich znění vyplývá z přílohy k notářskému zápisu pořízenému o průběhu této valné hromady. 23.2.1996
Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií zakla- datelskou listinou ze dne 15.9.1994 jediného zakladatele Města Týn nad Vltavou, sepsanou ve formě notářského zápisu dne 20.9. 1994, ve spojení s notářskými zápisy ze dne 23.9.1994 a 5.10. l994. Zakladatel současně zvolil členy orgánů společnosti a schválil stanovy a.s. Zakladatelské listiny, stanovy a.s. a notářské zápisy byly při- loženy. 5.10.1994

Aktuální kontaktní údaje VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Kapitál VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

zakladni jmění 132 350 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.6.2017
zakladni jmění 141 170 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.10.2010 - 27.6.2017
zakladni jmění 131 230 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.2.2004 - 14.10.2010
zakladni jmění 58 820 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.6.1996 - 5.2.2004
zakladni jmění 11 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.1994 - 19.6.1996

Akcie VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 13 235 27.6.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 14 117 14.10.2010 - 27.6.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 13 123 5.2.2004 - 14.10.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 882 4.10.2003 - 5.2.2004
Akcie na majitele 10 000 Kč 5 882 19.6.1996 - 4.10.2003
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 110 5.10.1994 - 19.6.1996

Sídlo VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Budějovická 82 , Týn nad Vltavou 375 01 7.12.2016
Adresa Budějovická 82 , Týn nad Vltavou 375 01 2.9.1999 - 7.12.2016
Adresa Sakařova 497 , Týn nad Vltavou 375 01 19.6.1996 - 2.9.1999
Adresa Budějovická 82 , Týn nad Vltavou 375 01 5.10.1994 - 19.6.1996

Předmět podnikání VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.3.2009
rozvod tepelné energie 18.10.2002
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 18.10.2002 - 6.3.2009
velkoobchod 18.10.2002 - 6.3.2009
specializovaný maloobchod 18.10.2002 - 6.3.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 18.10.2002 - 6.3.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.10.2001
činnost technických poradců v oblasti energetiky 30.10.2001 - 18.10.2002
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 30.10.2001 - 6.3.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 30.10.2001 - 6.3.2009
montáž měřidel 30.10.2001 - 6.3.2009
vodoinstalatérství, topenářství 24.8.2000
poradenská činnost v oblasti energetiky 24.8.2000 - 30.10.2001
nakládání s komunálním odpadem - kalem ze septiků nebo žump, odpadem z chemických toalet, kód druhu odpadu 200304 2.9.1999 - 30.10.2001
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 15.7.1998 - 30.10.2001
Nákup, výroba, rozvod a dodávky tepla a služeb s tím spojených 15.7.1998 - 18.10.2002
Provozování vodovodů a kanalizací 15.7.1998 - 18.10.2002
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.7.1998 - 18.10.2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - Provozování vodovodů a kanalizací 2.7.1997 - 15.7.1998
1. Nákup, výroba, rozvod a dodávky tepla a služeb s tím spojených 5.10.1994 - 15.7.1998

vedení firmy VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Statutární orgán VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat, za ni zavazovat se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svoje jméno, příjmení, funkci a svůj vlastnoruční podpis: a) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo b) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo c) dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu písemné zmocnění. 30.7.2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat, za ni zavazovat se tak, že k vytištěnému nebo napsaného obchodnímu jménu společnosti, funkci a svému jménu připojí současně své vlastnoruční podpisy: - předseda představenstva a jeden člen - místopředseda představenstva a jeden člen - dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu písemné zmocnění 7.11.1997 - 30.7.2014
Jménem společnosti jedná její představenstvo. Členové předsta- venstva zavazují společnost navenek tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: - předseda představenstva a jeden člen - místopředseda představenstva a jeden člen - dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu písemné zplnomocnění - ředitel společnosti samostatně, pokud se jedná o záležitosti bezprostředně související s běžným chodem společnosti a pokud nejde o dispozice s nemovitostmi společnosti 19.6.1996 - 7.11.1997
Jménem společnosti jedná její představenstvo. Členové předsta- venstva zavazují společnost navenek tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis: - předseda představenstva a jeden člen - místopředseda představenstva a jeden člen - dva členové představenstva, kteří byli k podepsání pověřeni představenstvem a mají k tomu patřičné zplnomocnění - ředitel společnosti samostatně, pokud se jedná o záležitosti bezprostředně související s běžným chodem společnosti a pokud nejde o dispozice s nemovitostmi společnosti 5.10.1994 - 19.6.1996
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Jaroš 28.7.2018
Vznik členství 2.7.2018
Vznik funkce 2.7.2018
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. František Čurda 28.7.2018
Vznik členství 2.7.2018
Adresa: Martina Stáhalíka 737/23 , Rudolfov 373 71
předseda přestavenstva Ing. Tomáš Tvrdík 6.6.2019
Vznik členství 15.4.2019
Vznik funkce 15.4.2019
Adresa: 172 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva David Slepička 6.6.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: Malostranská 443 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Bc. Simon Kostadinov 16.6.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: Komenského 661 , Týn nad Vltavou 375 01
Člen představenstva Jiří Bergler 5.10.1994 - 23.2.1996
Adresa: Malostranská 469 , Týn nad Vltavou 375 01
Předseda představenstva ing. Alois Svoboda 5.10.1994 - 23.2.1996
Adresa: Vinařického náměstí 205 , Týn nad Vltavou 375 01
Místopředseda představenstva Václav Hruška 5.10.1994 - 23.2.1996
Adresa: Tyršova 33 , Týn nad Vltavou 375 01
Člen představenstva ing. Václav Šedivý 5.10.1994 - 23.2.1996
Adresa: Jilemnického 953 , Sezimovo Ústí 391 01
Člen představenstva ing. Jana Havlíková 5.10.1994 - 23.2.1996
Adresa: Havlíčkova 520 , Týn nad Vltavou 375 01
Člen představenstva ing. Václav Šedivý 23.2.1996 - 19.6.1996
Adresa: Jilemnického 953 , Sezimovo Ústí 391 01
člen Václav Hruška 23.2.1996 - 2.7.1997
Adresa: Hlinecká 698 , Týn nad Vltavou 375 01
člen ing. Karel Šik 23.2.1996 - 7.11.1997
Adresa: Nádražní 1402 , Otrokovice 765 02
člen představenstva ing. Vojtěch Kotyza 7.11.1997 - 15.7.1998
Adresa: 22 , Hradiště 335 44
Místopředseda představenstva ing. Jaroslav Brom 23.2.1996 - 2.9.1999
Adresa: Hlinecká 697 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. Ladislav Rafaj 15.7.1998 - 2.9.1999
Adresa: Bratislavská 129 , Piešťany Slovenská republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Křenek 2.9.1999 - 20.9.1999
Adresa: Netolická 1152/4 , České Budějovice 370 05
člen Václav Hruška 2.7.1997 - 6.3.2000
Adresa: Tyršova 33 , Týn nad Vltavou 375 01
Předseda představenstva Václav Marhoun 23.2.1996 - 18.10.2002
Zánik členství 9.4.2002
Zánik funkce 9.4.2002
Adresa: Borovského 489 , Včelná 373 82
Člen představenstva František Klíma 23.2.1996 - 10.5.2003
Adresa: Havlíčkova 440 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva František Macháček 2.9.1999 - 10.5.2003
Zánik členství 26.6.2002
Adresa: Vodňanská 465 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Křenek 20.9.1999 - 10.5.2003
Zánik členství 26.6.2002
Zánik funkce 26.6.2002
Adresa: Netolická 1152/4 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Jiří Eisenvort 18.10.2002 - 10.5.2003
Vznik členství 19.6.2002
Zánik členství 31.1.2003
Vznik funkce 19.6.2002
Zánik funkce 31.1.2003
Adresa: Na brodech 533 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda představenstva František Macháček 10.5.2003 - 10.5.2003
Vznik členství 26.6.2002
Vznik funkce 26.6.2002
Adresa: Vodňanská 465 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Křenek 10.5.2003 - 10.5.2003
Vznik členství 26.6.2002
Adresa: Netolická 1152/4 , České Budějovice 370 05
Člen představenstva Ing. Jiří Příhoda 23.2.1996 - 4.10.2003
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Kpt. Jaroše 331 , Trutnov 541 01
člen představenstva Ing. František Kobera 6.3.2000 - 4.10.2003
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Brom 10.5.2003 - 4.10.2003
Vznik členství 31.1.2003
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Kolodějská 576 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva František Macháček 10.5.2003 - 4.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Vodňanská 465 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Křenek 10.5.2003 - 4.10.2003
Vznik členství 26.6.2002
Zánik členství 30.6.2003
Vznik funkce 26.6.2002
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Netolická 1152/4 , České Budějovice 370 05
Člen představenstva Vladimír Rozner 19.6.1996 - 13.8.2004
Zánik členství 20.6.2004
Adresa: Sakařova 356 , Týn nad Vltavou 375 01
předseda představenstva František Klíma 10.5.2003 - 13.8.2004
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 20.6.2004
Vznik funkce 31.1.2003
Zánik funkce 20.6.2004
Adresa: Havlíčkova 440 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Vladimír Rozner 13.8.2004 - 5.9.2005
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: Sakařova 356 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Křenek 4.10.2003 - 4.9.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 30.6.2006
Vznik funkce 30.6.2003
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: Netolická 1152/4 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. František Čurda 4.10.2003 - 4.9.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: V. Volfa 1328/10 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Jaroslav Brom 4.10.2003 - 4.9.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Kolodějská 576 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva František Macháček 4.10.2003 - 4.9.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Vodňanská 465 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. František Kobera 4.10.2003 - 4.9.2006
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
předseda představenstva František Klíma 13.8.2004 - 4.9.2007
Vznik členství 21.6.2004
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: Havlíčkova 440 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Jiří Vornay 5.9.2005 - 23.7.2009
Vznik členství 16.6.2005
Zánik členství 17.6.2009
Adresa: Sakařova 383 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Křenek 4.9.2006 - 23.7.2009
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 1.7.2006
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Netolická 1152/4 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. František Čurda 4.9.2006 - 23.7.2009
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: V. Volfa 1328/10 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Jaroslav Brom 4.9.2006 - 23.7.2009
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Kolodějská 576 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva František Macháček 4.9.2006 - 23.7.2009
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Vodňanská 465 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. František Kobera 4.9.2006 - 23.7.2009
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 30.6.2009
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
předseda představenstva František Klíma 4.9.2007 - 30.7.2010
Vznik členství 22.6.2007
Zánik členství 21.6.2010
Vznik funkce 22.6.2007
Zánik funkce 21.6.2010
Adresa: Havlíčkova 440 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Jiří Vornay 23.7.2009 - 11.4.2011
Vznik členství 18.6.2009
Zánik členství 25.3.2011
Adresa: Sakařova 383 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Brom 23.7.2009 - 11.4.2011
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 25.3.2011
Adresa: Kolodějská 576 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva František Macháček 23.7.2009 - 11.4.2011
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 25.3.2011
Adresa: Vodňanská 465 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. František Kobera 23.7.2009 - 11.4.2011
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 25.3.2011
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
předseda představenstva František Klíma 30.7.2010 - 11.4.2011
Vznik členství 22.6.2010
Zánik členství 25.3.2011
Vznik funkce 22.6.2010
Zánik funkce 25.3.2011
Adresa: Havlíčkova 440 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Jaroš 23.7.2009 - 28.6.2012
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 30.6.2012
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 30.6.2012
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. František Čurda 23.7.2009 - 28.6.2012
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 30.6.2012
Adresa: V. Volfa 1328/10 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Jaroslav Bezpalec 11.4.2011 - 28.6.2012
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 13.6.2012
Adresa: Písecká 393 , Týn nad Vltavou 375 01
předseda představenstva František Klíma 11.4.2011 - 1.1.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 25.3.2011
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Havlíčkova 440 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. František Kobera 11.4.2011 - 1.1.2014
Vznik členství 25.3.2011
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Boček 11.4.2011 - 6.5.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Budějovická 126 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Mgr. Karel Hájek 11.4.2011 - 6.5.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Na vinicích 478 , Týn nad Vltavou 375 01
předseda představenstva Ing. František Kobera 1.1.2014 - 6.5.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 25.3.2014
Vznik funkce 1.1.2014
Zánik funkce 25.3.2014
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva František Klíma 1.1.2014 - 6.5.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Havlíčkova 440 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. František Čurda 28.6.2012 - 31.5.2014
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: V. Volfa 1328/10 , České Budějovice 370 05
člen představenstva MVDr. Jiří Mikeš 28.6.2012 - 30.4.2015
Vznik členství 13.6.2012
Zánik členství 11.3.2015
Adresa: Komenského 734 , Týn nad Vltavou 375 01
předseda představenstva Ing. František Kobera 6.5.2014 - 30.4.2015
Vznik členství 26.3.2014
Zánik členství 11.3.2015
Vznik funkce 26.3.2014
Zánik funkce 11.3.2015
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Boček 6.5.2014 - 30.4.2015
Vznik členství 26.3.2014
Zánik členství 11.3.2015
Adresa: Budějovická 126 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Mgr. Karel Hájek 6.5.2014 - 30.4.2015
Vznik členství 26.3.2014
Zánik členství 11.3.2015
Adresa: Na vinicích 478 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva František Klíma 6.5.2014 - 30.4.2015
Vznik členství 26.3.2014
Zánik členství 11.3.2015
Adresa: Havlíčkova 440 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Jaroš 28.6.2012 - 24.7.2015
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 1.7.2015
Vznik funkce 1.7.2012
Zánik funkce 1.7.2015
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. František Čurda 31.5.2014 - 24.7.2015
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 1.7.2015
Adresa: Martina Stáhalíka 737/23 , Rudolfov 373 71
člen představenstva Rudolf Trecha 30.4.2015 - 17.8.2016
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 12.8.2016
Adresa: Jiráskova 47 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Jiří Vornay 30.4.2015 - 17.8.2016
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 12.8.2016
Adresa: Sakařova 383 , Týn nad Vltavou 375 01
Předseda představenstva Ing. František Kobera 30.4.2015 - 26.4.2018
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 11.3.2018
Vznik funkce 11.3.2015
Zánik funkce 11.3.2018
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. Tomáš Tvrdík 30.4.2015 - 26.4.2018
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 11.3.2018
Adresa: 172 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Zdeněk Dušek 30.4.2015 - 26.4.2018
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 11.3.2018
Adresa: Komzákova 538 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Jaroš 24.7.2015 - 28.7.2018
Vznik členství 2.7.2015
Zánik členství 1.7.2018
Vznik funkce 2.7.2015
Zánik funkce 1.7.2018
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. František Čurda 24.7.2015 - 28.7.2018
Vznik členství 2.7.2015
Zánik členství 1.7.2018
Adresa: Martina Stáhalíka 737/23 , Rudolfov 373 71
předseda představenstva Ing. František Kobera 26.4.2018 - 6.6.2019
Vznik členství 12.3.2018
Zánik členství 15.4.2019
Vznik funkce 12.3.2018
Zánik funkce 15.4.2019
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. Tomáš Tvrdík 26.4.2018 - 6.6.2019
Vznik členství 12.3.2018
Zánik členství 15.4.2019
Adresa: 172 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Zdeněk Dušek 26.4.2018 - 6.6.2019
Vznik členství 11.3.2018
Zánik členství 15.4.2019
Adresa: Komzákova 538 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Bc. Simon Kostadinov 6.6.2019 - 16.6.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: Hlinecká 716 , Týn nad Vltavou 375 01

Dozorčí rada VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Fuks 28.7.2018
Vznik členství 2.7.2018
Vznik funkce 2.7.2018
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Drda 6.6.2019
Vznik členství 15.4.2019
Vznik funkce 15.4.2019
Adresa: Alej míru 581 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Jan Meidl 6.6.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: Hlinecká 676 , Týn nad Vltavou 375 01
Předseda dozorčí rady ing. Jiří Marek 5.10.1994 - 23.2.1996
Adresa: Pod dálnicí 464/22 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Ivan Kubeš 5.10.1994 - 23.2.1996
Adresa: Bezdrevská 606 , Zliv 373 44
Člen dozorčí rady ing. Jitka Luňáčková 5.10.1994 - 23.2.1996
Adresa: Pod lesem 503 , Týn nad Vltavou 375 01
člen Jaroslav Krajíc 23.2.1996 - 19.6.1996
Adresa: Hlinecká 698 , Týn nad Vltavou 375 01
člen Ivan Kubeš 23.2.1996 - 19.6.1996
Adresa: Bezdrevská 606 , Zliv 373 44
Předseda dozorčí rady ing. Stanislav Votýpka 23.2.1996 - 19.6.1996
Adresa: Netolická 1123/11 , České Budějovice 370 05
Člen dozorčí rady ing. Jana Havlíčková 23.2.1996 - 19.6.1996
Adresa: Havlíčkova 520 , Týn nad Vltavou 375 01
Člen dozorčí rady ing. Petr Sláčala 23.2.1996 - 19.6.1996
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
člen ing. Petr Sláčala 19.6.1996 - 15.7.1998
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
Člen František Němec 19.6.1996 - 2.9.1999
Adresa: Vodňanská 468 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Radomír Mackaňuk 15.7.1998 - 24.8.2000
Adresa: Teplická 1493/30 , Děčín 405 02
Člen Václav Svoboda 19.6.1996 - 30.6.2001
Adresa: Vodňanská 472 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Stárek 2.9.1999 - 30.10.2001
Adresa: Lipová 179 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. František Čurda 24.8.2000 - 4.10.2003
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: V. Volfa 1328/10 , České Budějovice 370 05
Člen Jiří Cihla 30.6.2001 - 6.11.2004
Vznik funkce 27.4.2001
Adresa: Hlinecká 698 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vránek 30.10.2001 - 4.9.2006
Vznik členství 24.1.2001
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Vodňanská 464 , Týn nad Vltavou 375 01
Člen Jiří Cihla 6.11.2004 - 4.9.2006
Zánik členství 29.6.2006
Vznik funkce 27.4.2001
Adresa: Hlinecká 696 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Fuks 4.10.2003 - 11.8.2008
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Vránek 4.9.2006 - 11.4.2011
Vznik členství 21.6.2006
Zánik členství 25.3.2011
Vznik funkce 21.6.2006
Zánik funkce 25.3.2011
Adresa: Vodňanská 464 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Jiří Cihla 4.9.2006 - 31.8.2011
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Hlinecká 696 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Fuks 11.8.2008 - 18.7.2013
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Vladimír Král 11.4.2011 - 30.4.2015
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 11.3.2015
Vznik funkce 25.3.2011
Zánik funkce 11.3.2015
Adresa: Nádražní 207 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Fuks 18.7.2013 - 30.4.2015
Vznik členství 1.7.2013
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Vladimír Vodička 31.8.2011 - 17.8.2016
Vznik členství 11.8.2011
Zánik členství 12.8.2016
Adresa: Hlinecká 697 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Fuks 30.4.2015 - 28.7.2018
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 1.7.2018
Vznik funkce 11.3.2015
Zánik funkce 1.7.2018
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Mgr. Karel Hájek 30.4.2015 - 6.6.2019
Vznik členství 11.3.2015
Zánik členství 15.4.2019
Vznik funkce 11.3.2015
Zánik funkce 15.4.2019
Adresa: Na vinicích 478 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Jiří Vornay 17.8.2016 - 6.6.2019
Vznik členství 12.8.2016
Zánik členství 15.4.2019
Adresa: Sakařova 383 , Týn nad Vltavou 375 01

Prokura VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. 1.12.2013
Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. 31.1.1998
Jméno Ing. František Kobera 1.12.2013
Adresa: Pod prachárnou 653 , Týn nad Vltavou 375 01
Jméno František Klíma 31.1.1998 - 1.12.2013
Adresa: Havlíčkova 440 , Týn nad Vltavou 375 01

Sbírka Listin VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 670/SL 122 zpráva o vztazích k 31.12.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2015 24.7.2015 6
B 670/SL 121 výroční zpráva [2014] za rok 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2015 24.7.2015 50
B 670/SL 120 zpráva auditora o přezkoušení účetnictví, řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích za kalendářní rok 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.7.2015 24.7.2015 56
B 670/SL 118 ostatní Návrh představenstva na úhradu ztráty roku 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2015 3.7.2015 24.7.2015 1
B 670/SL 117 ostatní Zápis z řádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2015 3.7.2015 24.7.2015 1
B 670/SL 116 ostatní Zápis z valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2015 3.7.2015 24.7.2015 14
B 670/SL 115 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady č.2 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.3.2015 10.4.2015 30.4.2015 2
B 670/SL 114 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 11.3.2015 10.4.2015 30.4.2015 1
B 670/SL 113 ostatní Zápis z valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 11.3.2015 10.4.2015 30.4.2015 10
B 670/SL 112 účetní závěrka [2013]  Příloha ke zprávě auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2014 1.8.2014 14
B 670/SL 111 účetní závěrka [2013]  Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2014 1.8.2014 1
B 670/SL 110 zpráva o vztazích 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2014 1.8.2014 6
B 670/SL 109 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2014 1.8.2014 28
B 670/SL 108 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2014 1.8.2014 45
B 670/SL 107 stanovy společnosti úplné znění ke dni 18.6.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2014 1.8.2014 21
B 670/SL 106 ostatní Zápis z valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2014 29.7.2014 1.8.2014 10
B 670/SL 105 notářský zápis 381/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2014 29.7.2014 1.8.2014 25
B 670/SL 103 ostatní Zápis z řádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.10.2013 22.10.2013 3.1.2014 2
B 670/SL 102 ostatní Zápis z řádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2013 22.10.2013 3.1.2014 2
B 670/SL 99 ostatní Návrh na rozdělení zisku za rok 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 19.7.2013 1
B 670/SL 98 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 19.7.2013 28
B 670/SL 97 účetní závěrka [2011]  2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 19.7.2013 18
B 670/SL 96 ostatní Návrh na rozdělení zisku za rok 2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 19.7.2013 1
B 670/SL 95 výroční zpráva [2011]  2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 19.7.2013 28
B 670/SL 94 ostatní Návrh na rozdělení zisku za rok 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 19.7.2013 1
B 670/SL 93 výroční zpráva [2010]  2010 - 2.část Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 19.7.2013 19
B 670/SL 92 výroční zpráva [2010]  2010 - 1.část Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 19.7.2013 28
B 670/SL 101 ostatní Zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2013 10.7.2013 19.7.2013 8
B 670/SL 100 účetní závěrka [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2013 19.7.2013 1
B 670/SL 90 ostatní Zápis z mim. jed. představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 2.7.2012 1
B 670/SL 91 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2012 27.6.2012 9
B 670/SL 89 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.8.2011 2.9.2011 1
B 670/SL 88 ostatní - Zápis z jednání voleb.kom. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2011 2.9.2011 1
B 670/SL 87 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2011 28
B 670/SL 86 ostatní - Návrh na rozděl.zisku Krajský soud v Českých Budějovicích 28.4.2011 2.9.2011 1
B 670/SL 85 ostatní - zápis z jednání předst. a DR Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 2
B 670/SL 84 podpisové vzory 6x Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 6
B 670/SL 83 ostatní - usnesení z ustav. zastup. Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 2
B 670/SL 82 ostatní - listina přítomných Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 1
B 670/SL 81 ostatní - seznam akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 2
B 670/SL 80 ostatní - zápis z mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 8
B 670/SL 79 ostatní - pozvánka na mim. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 1
B 670/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 18
B 670/SL 77 ostatní - zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 8
B 670/SL 76 ostatní - usnesení č. 7 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 2
B 670/SL 75 posudek znalce č. 1869-6/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 14
B 670/SL 74 ostatní - zápis z mim. jedn. představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 1
B 670/SL 73 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 1
B 670/SL 72 notářský zápis 255/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 6
B 670/SL 71 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 6
B 670/SL 70 ostatní - zápis z mim. jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 1
B 670/SL 69 ostatní - seznam akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 2
B 670/SL 68 ostatní - listina přítomných Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 1
B 670/SL 67 ostatní - návrhy na odměny Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 3
B 670/SL 66 ostatní - oznámení o kon. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 1
B 670/SL 65 ostatní - zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.7.2009 7
B 670/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.7.2005 7.9.2005 1
B 670/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.2.2005 18
B 670/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2004 4
B 670/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2003 13.10.2003 18
B 670/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2003 3
B 670/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2002 1.10.2002 29
B 670/SL 9 notářský zápis 256/96 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.1996 26.10.2001 28
B 670/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2001 26.10.2001 28
B 670/SL 11 ostatní - Záp.z 1.jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 24.1.2001 26.10.2001 1
B 670/SL 10 notářský zápis 165/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2001 26.10.2001 40
B 670/SL 8 notářský zápis 106/2000+Úč.uzáv.99+Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2000 13.9.2000 51
B 670/SL 7 ostatní -Zápis z jednání přest.+DR Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2000 8.3.2000 2
B 670/SL 1 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.12.1998 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

IČO (identifikační číslo) 62497421
Jméno VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Týn nad Vltavou
Vznik první živnosti: 2.12.1996
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 3

Sídlo VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Živnosti a provozovny VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.12.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Budějovická 82, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1008003948
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 2.9.1999

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Budějovická 82, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1008003948
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.9.1999

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Budějovická 82, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1008003948
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2000

Živnost č. 4 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1996
Zánik oprávnění 6.5.2004

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1997
Zánik oprávnění 26.2.2002

Živnost č. 8 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Tvrdík
Člen statutárního orgánu Ing. František Čurda
Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Jaroš
Člen statutárního orgánu Bc. Simon Kostadinov
Člen statutárního orgánu David Slepička

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

IČO: 62497421
Firma: VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: Týn nad Vltavou
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 5.10.1994

Sídlo VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Sídlo: Budějovická 82, Týn nad Vltavou 375 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image