Firma Vítkovická nemocnice a.s. IČO 60793201


Vítkovická nemocnice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Vítkovická nemocnice a.s. (60793201) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zalužanského 1192, 703 84 Ostrava - Vítkovice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 6. 1995 a je stále aktivní. Vítkovická nemocnice a.s. má celkem tři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Vítkovická nemocnice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vítkovická nemocnice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Vítkovická nemocnice a.s. na rzp.cz
Detailní informace o Vítkovická nemocnice a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro Vítkovická nemocnice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vítkovická nemocnice a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1050
IČO (identifikační číslo osoby) 60793201
Jméno Vítkovická nemocnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.6.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 4.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.3.2014 - 18.1.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 4.3.2014 - 18.1.2017
Základní kapitál společnosti Vítkovická nemocnice a.s. se zvyšuje zdosavadní výše 101,000.000,-Kč, očástku ve výši 10,000.000,-Kč, slovy deset milionů korun českých, na novou výši 111,000.000,Kč slovy stojedenáctmilionů korun českých, ato upsáním nových akcií.Upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 12.12.2005 - 19.12.2005
Zvýšení základního kapitálu očástku 10,000.000,-Kč se provede upsáním 1 (jednoho ) kusu nové kmenové akcie, znějící na jméno, vlistinné podobě anebude kótovaná, ojmenovité hodnotě této akcie 10,000.000,-Kč, slovy desetmilionů korun českých.Emisní kurz takto upisované akcie je totožný se jmenovitou hodnotou akcie ačiní 10,000.000,-Kč, slovy desetmilionů korun českých, na každou ajednu akcii. 12.12.2005 - 19.12.2005
Akcie bude upsána peněžitým vkladem svyužitím přednostního práva jediného akcionáře na upsání akcie vplném rozsahu, bez veřejné nabídky kupisování akcií. 12.12.2005 - 19.12.2005
Jeden (1) kus akcie bude nabídnut kúpisu předem určenému zájemci , ato jedinému akcionáři - Nemocnice Podlesí a.s., se sídlem Třinec, Konská, 453, PSČ 739 61, identifikační číslo 484 01 129. Jediný akcionář, jako jediný předem určený zájemce, upisuje všech jednu (1) kus kmenové akcie na jméno vlistinné podobě ojmenovité hodnotě každé akcie 10,000.000,-Kč, ato peněžitým vkladem ve výši 10,000.000,-Kč. 12.12.2005 - 19.12.2005
Místem pro upisování akcie je sídlo společnosti Vítkovická nemocnice a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, identifikační číslo: 607 93 201. 12.12.2005 - 19.12.2005
Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií jediného akcionáře stím, že návrh smlouvy oupsání akcií bude jedinému akcionáři doručen do 7 dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu společnosti. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy oupsání akcií. 12.12.2005 - 19.12.2005
Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie na základě smlouvy oupsání akcií, uzavřené se společností vsouladu sustanovením § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva oupsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 12.12.2005 - 19.12.2005
Emisní kurs upisované akcie se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě abude splaceno 100 % emisního kurzu upsané akcie vpenězích na účet , ato na zvláštní účet ubanky, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, upeněžního ústavu - Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu 35-6336970227/0100. 12.12.2005 - 19.12.2005
Na společnost Vítkovická nemocnice a.s. přešlo jmění společnosti Nemocnice Ostrava-Jih, s.r.o. , se sídlem Ostrava-Zábřeh, Pavlovova 2626/31, PSČ 700 30, identifikační číslo: 640 87 891, která byla zrušena bez likvidace, srozhodným dnem sloučení 1.7.2005. 1.12.2005
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. 15.6.2005 - 21.7.2008
Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 19.2.2001 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti v tomto znění: 14.3.2001 - 4.4.2001
Mimořádná valná hromada společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICEBLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost se sídlemOstrava - Vítkovice, Zalužanského 15, identifikační číslo 60 7932 01, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložcečíslo 1050, ze dne 19.2.2001 rozhodla takto: 14.3.2001 - 4.4.2001
1. Základní kapitál společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICEBLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost se sídlemOstrava - Vítkovice, Zalužanského 15, identifikační číslo 60 7932 01, se zvyšuje o 100.000.000,- Kč, (slovy:jednostomiliónůkorunčeských), ze stávající výše základníhokapitálu společnosti 1.000.000,- Kč, (slovy:jedenmiliónkorunčeských), na novou výši základního kapitálu101.000.000,- Kč, (slovy: jednostojedenmiliónkorunčeských). 14.3.2001 - 4.4.2001
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští. 14.3.2001 - 4.4.2001
3. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 100 ks (slovy:jednosto kusů) nových kmenových akcií na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy:jedenmiliónkorunčeských), které nebudou veřejně obchodovatelné. 14.3.2001 - 4.4.2001
4. Všech 100 ks (slovy: jednosto kusů) nově upisovaných akciíbude nabídnuto předem určenému zájemci, a to společnostiMILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau,Společenství Dominika, West Indies. 14.3.2001 - 4.4.2001
5. Důvodem navrhovaného zvýšení kapitálu je posíleníkapitálových zdrojů, posílení ekonomické a hospodářské stabilityspolečnosti, a tím zajištění zvýšení ochrany věřitelů. Úpisemnových akcií předem určenému akcionáři dojde k oddluženíspolečnosti, a to prostřednictvím pohledávek tohoto akcionářevůči společnosti a následnému posílení postavení firmy na trhuzdravotnických služeb. 14.3.2001 - 4.4.2001
6. Akcie budou upisovány v sídle společnosti VÍTKOVICKÁNEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost vOstravě - Vítkovicích, Zalužanského 15, v sekretariátu předsedypředstavenstva, přičemž lhůta pro upisování akcií se stanovuje vpracovních dnech od 10.00 hodin do 14.00 hodin, a to po dobu 10(slovy: deset) dní od zápisu usnesení mimořádné valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.3.2001 - 4.4.2001
7. Mimořádná valné hromada ukládá představenstvu společnostiinformovat neprodleně předem určeného zájemce tj. společnostMILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau,Společenství Dominika, West Indies o dni zápisu usnesenímimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. 14.3.2001 - 4.4.2001
8. Emisní kurs jedné upisované akcie je 1.000.000,- Kč (slovy:jedenmiliónkorunčeských). 14.3.2001 - 4.4.2001
9. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávkys polečnosti MILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane,Roseau, Společenství Dominika, West Indies v celkové výši104.009.535,97 Kč (slovy:stočtyřimilionydevěttisícpětsettřicetpětkorun českých adevadesátsedm haléřů) na splacení emisního kursu s tím, žesmlouva o započtení pohledávek bude sepsána a schválena vsouladu s příslušnými ustanoveními občanského a obchodníhozákoníku, musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku a tato smlouva ozapočtení vzájemných pohledávek emitenta a společnostiMILLENNIUM SECURITIES INC. musí být současně podepsána sesmlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu s úředněověřenými podpisy. 14.3.2001 - 4.4.2001
10. Schvaluje započtení pohledávek MILLENNIUM SECURITIES INC. sesídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, West Indies,vůči společnosti VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIEANTONÍNY, akciová společnost. Pohledávky MILLENNIUM SECURITIESINC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, Společenství Dominika, WestIndies, v celkové výši 104.009.535,97 Kč (slovy:stočtyřimiliónydevěttisícpětsettřicetpětkorunčeských adevadesátsedm haléřů), z toho pohledávky z obchodního styku činí50.060.248,81 Kč, pohledávky z nájemního vztahu činí 53.298.743,43 Kč a pohledávky za služby spojené s nájmem činí 650.543,73Kč. Tyto pohledávky vznikly v letech 1993-1999, a to vůčiprávnímu předchůdci Závodní nemocnici Vítkovice, Ostrava -Vítkovice, Zalužanského 15, IČ: 00635171. Přesná specifikacepohledávek, včetně dokladů prokazujících jejich oprávněnost,bude k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v doběod 9.00 hodin do 13.00 hodin, po celou dobu upisování akcií.Tyto pohledávky jsou určeny k započtení pohledávky VÍTKOVICKÉNEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost, vůčiMILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau,Společenství Dominika, West Indies, z titulu smlouvy o upsáníakcií. Důvodem navrhovaného započtení je zánik dluhu VÍTKOVICKÉNEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost, vůčiMILLENNIUM SECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau,Společenství Dominika, West Indies, a tím posílení ekonomickéhopostavení a hospodářské stability společnosti VÍTKOVICKÉNEMOCNICE BLAHOSLAVENÉ MARIE ANTONÍNY, akciová společnost, cožje v souladu se zájmy a cíly společnosti. Pohledávky MILLENNIUMSECURITIES INC. se sídlem Hodges Lane, Roseau, SpolečenstvíDominika, West Indies, jsou specifikovány v příloze 4 tohotonotářského zápisu. 14.3.2001 - 4.4.2001
Jednání:Za společnost jedná předseda představenstva nebodva členové představenstva. 5.6.1995 - 14.2.2000

Kapitál Vítkovická nemocnice a.s.

zakladni jmění 111 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2005
zakladni jmění 101 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.4.2001 - 19.12.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.6.1995 - 4.4.2001

Sídlo Vítkovická nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zalužanského 1192 , 703 84 Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 70384
15.6.2005
Adresa Zalužanského 1192 , Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 1192/15
30.9.2003 - 15.6.2005
Adresa Zalužanského 15 , Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Zalužanského 15
14.2.2000 - 30.9.2003
Adresa Provozní 1 , Ostrava Třebovice Česká republika
Ostrava Třebovice, Provozní 1
23.6.1997 - 14.2.2000
Adresa Slavíkova 1744 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Slavíkova 1744
5.6.1995 - 23.6.1997

Předmět podnikání Vítkovická nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.10.2016
Obor, forma, případně druh zdravotní péče: -lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, -ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody,-zdravotnická dopravní služba. 7.8.2013 - 4.3.2014
Adresy míst poskytování zdravotních služeb: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 -oddělení vnitřního lékařství, mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, -gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, -oddělení pneumologie a ftizeologie, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, -iktové centrum, neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, -dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, -chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály, -gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál, -otorinolaryngologická ambulance, -urologické oddělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál, -oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance, -ambulance všeobecného praktického lékařství, -oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů, -psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa, -dermatovenerologická ambulance, -pracoviště klinického logopeda, -pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, -pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště, -pracoviště dopravní zdravotnické služby, -pracoviště centrální sterilizace,-revmatologická ambulance,-pracoviště nutričního terapeuta,-oddělení následné lůžkové péče. 7.8.2013 - 4.3.2014
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30 - kardiologická ambulance. 7.8.2013 - 4.3.2014
3. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81- neurologická ambulance. 7.8.2013 - 4.3.2014
Druh a rozsah poskytované péče:-ústavní, ambulantní a komplementární zdravotní péče, dopravní zdravotnická služba,-lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech:-vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie (jen výkony diabetologie), gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut,-ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech:-všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie (jen výkony diabetologie), gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut,-komplementární péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech:-hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody,-dopravní zdravotnická služba, 3.2.2012 - 7.8.2013
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů : 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah,-interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabologická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny,-gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie,-oddělení pneumologie a ftizeologie, jednotka intenzivní péče, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek,-neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, iktové centrum,-dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin,-chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, operační sály,-gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál,-otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance,-urologické oddělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál,-oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny, anesteziologická ambulance,-ambulance všeobecného praktického lékaře,-oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů,-psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa,-dermatovenerologická ambulance,-pracoviště klinického logopeda,-pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie,-pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště,-pracoviště dopravní zdravotnické služby,-pracoviště centrální sterilizace,-revmatologická ambulance. 3.2.2012 - 7.8.2013
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30, podnájemní vztah,- kardiologická ambulance. 3.2.2012 - 7.8.2013
3. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81, nájemní vztah- neurologická ambulance. 3.2.2012 - 7.8.2013
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, bezúplatné užívání- lékařská služba první pomoci pro dospělé. 3.1.2012 - 3.2.2012
4. Bohumín, Starý Bohumín, Slezská 207, PSČ 735 81, nájemní vztah- neurologická ambulance. 3.1.2012 - 3.2.2012
péče odítě do tří let věku vdenním režimu 13.6.2011 - 12.5.2015
Druh arozsah poskytované péče:- ústavní, ambulantní akomplementární zdravotní péče, doprava nemocných araněných,- lůžková péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie aftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie ainteznzivní medicína, rehabilitační afyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut,- ambulantní péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti adorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační afyzikální medicína, pneumologie aftizeologie, alergologie aklinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aintenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut,- komplementární péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- hematologie atransfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie azobrazovací metody,- doprava nemocných araněných,- lékařské služby první pomoci pro dospělé. 10.2.2011 - 3.2.2012
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů:1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah,- interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabologická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční azátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny,- gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická aporuch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie aklinické imunologie, amulance klinické onkologie,- oddělení pneumologie aftizeologie, jednotka intenzivní péče, ambulance pneumulogie aftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie azobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek,- neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, iktové centrum,- dětské oddělení, jednotka intenzivné péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti adorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická aortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin,- chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie aortopedie, operační sály,- gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál,- otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická amgulance,- urologické odělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál,- oddělení anestezilogie aintenzivní medicíny, anesteziologická ambulance,- ambulance všeobecného praktického lékaře,- oddělení rehabilitační afyzikální medicíny, ambulance rehabilitační afyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů,- psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa,- dermatovenerologická ambulance,- pracoviště klinického logopeda,- pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie,- pracoviště radiologie azobrazovacíh metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště,- pracoviště dopravy nemocných araněných,- pracoviště centrální sterilizace,- revmatologická ambulance. 10.2.2011 - 3.2.2012
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30, podnájemní vztah,- kardiologická ambulance. 10.2.2011 - 3.2.2012
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, bezúplatné užívání- lékařské služby první pomoci pro dospělé. 10.2.2011 - 3.1.2012
Druh arozsah poskytované péče:- ústavní, ambulantní akomplementární zdravotní péče, doprava nemocných araněných,- lůžková péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie aftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, gynekologie aporodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie ainteznzivní medicína, rehabilitační afyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut,- ambulantní péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti adorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační afyzikální medicína, pneumologie aftizeologie, alergologie aklinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aintenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut,- komplementární péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- hematologie atransfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie azobrazovací metody,- doprava nemocných araněných,- lékařské služby první pomoci pro dospělé. 10.2.2011 - 10.2.2011
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů:1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah:- interní oddělení, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční azátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny,- gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická aporuch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie aklinické imunologie, amulance klinické onkologie,- oddělení pneumologie aftizeologie, jednotka intenzivní péče, ambulance pneumulogie aftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie azobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek,- neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, iktové centrum,- dětské oddělení, jednotka intenzivné péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti adorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická aortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin,- chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie aortopedie, operační sály,- gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál,- otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická amgulance,- urologické odělení, urologická ambulance, endoskopický urologický sál,- oddělení anestezilogie aintenzivní medicíny, anesteziologická ambulance,- ambulance všeobecného praktického lékaře,- oddělení rehabilitační afyzikální medicíny, ambulance rehabilitační afyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů, pracoviště ergoterapeutů,- psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa,- dermatovenerologická ambulance,- praacoviště klinického logopeda,- pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie,- pracoviště radiologie azobrazovacíh metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště,- pracoviště dopravy nemocných araněných,- pracoviště centrální sterilizace,- revmatologická ambulance. 10.2.2011 - 10.2.2011
2. Ostrava, Zábř, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30, podnájemní vztah,- kardiologická ambulance. 10.2.2011 - 10.2.2011
Druh arozsah poskytované péče:ústavní, ambulantní akomplementární zdravotní péče, doprava nemocných araněných,- Lůžková péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie aftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aintenzivní medicína, rehabilitační afyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut,- ambulantní péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti adorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační afyzikální medicína, pneumologie aftizeologie, alergologie aklinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aintenzivní medicína, klinický logoped, fyzioterapeut, klinický psycholog, revmatologie, ergoterapeut,- komplementární péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- hematologie atransfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie azobrazovací metody, 20.4.2010 - 10.2.2011
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů:1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah,- interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabolická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční azátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál,- gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obezitologická aporuch metabolismu, ambulance alergologie aklinické imunologie, ambulance klinické onkologie,- oddělení pneumologie aftizeologie, jednotka intezivní péče, ambulance pneumologie aftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie azobrazovacích metod,- neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář,- dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti adorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin,- chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály,- gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál,- otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance,- urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál,- oddělení anesteziologie aintenzivní medicíny, anesteziologická ambulance,- ambulance všeobecného praktického lékaře,- ambulance rehabilitační afyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů,- psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa- dermatovenerologická ambulance,- ortopedická ambulance,- pracoviště klinického logopeda,- pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická aporuch metabolismu,- pracoviště radiologie azobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště,- mammografické pracoviště, sonografické pracoviště,- pracoviště dopravy nemocných araněných,- pracoviště centrální sterilizace,- ambulance revmatologická, 18.2.2010 - 10.2.2011
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30, podnájemní vztah,- kardiologická ambulance, 18.2.2010 - 10.2.2011
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, bezúplatné užívání- lékařská služba první pomoci pro dospělé. 18.2.2010 - 10.2.2011
Druh arozsah poskytované péče:ústavní, ambulantní akomplementární zdravotní péče, doprava nemocných araněných,- Lůžková péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie aftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aintenzivní medicína,- ambulantní péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti adorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační afyzikální medicína, pneumologie aftizeologie, alergologie aklinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aintenzivní medicína, klinický logoped, fyzioterapeut, klinický psycholog, revmatologie,- komplementární péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- hematologie atransfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie azobrazovací metody, 18.2.2010 - 20.4.2010
Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.8.2009
Hostinská činnost 20.8.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 20.8.2009
Masérské, rekondiční aregenerační služby 20.8.2009
Ostraha majetku aosob 20.8.2009
doprava nemocných araněných, lékařská služba první pomoci pro dospělé. 20.8.2009 - 10.2.2011
Druh arozsah poskytované péče:ústavní, ambulantní akomplementární zdravotní péče, doprava nemocných araněných,- Lůžková péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie aftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aresuscitace,- ambulantní péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti adorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační afyzikální medicína, pneumologie aftizeologie, alergologie aklinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aresuscitace, klinický logoped, fyzioterapeut, klinický psycholog,- komplementární péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- hematologie atransfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie azobrazovací metody, 20.8.2009 - 18.2.2010
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů:1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah,- interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabolická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční azátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál,- gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obezitologická aporuch metabolismu, ambulance alergologie aklinické imunologie, ambulance klinické onkologie,- oddělení pneumologie aftizeologie, jednotka intezivní péče, ambulance pneumologie aftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie azobrazovacích metod,- neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář,- dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti adorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin,- chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, ambulance úrazové chirurgie (traumatologická), ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály,- gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál,- otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance,- urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál,- anesteziologicko resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance,- ambulance všeobecného praktického lékaře,- ambulance rehabilitační afyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů,- psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa- dermatovenerologická ambulance,- ortopedická ambulance,- pracoviště klinického logopeda,- pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická aporuch metabolismu,- pracoviště radiologie azobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště,- mammografické pracoviště, sonografické pracoviště,- pracoviště dopravy nemocných araněných. 20.8.2009 - 18.2.2010
pravoviště centrální sterilizace 20.8.2009 - 18.2.2010
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30,(podnájemní vztah,- kardiologická ambulance, 18.12.2008 - 18.2.2010
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, bezúplatné užívání- lékařská služba první pomoci pro dospělé. 18.12.2008 - 18.2.2010
Druh arozsah poskytované péče:ústavní, ambulantní akomplementární zdravotní péče, doprava nemocných araněných,- lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí voborech:- vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, tuberkulóza arespirační nemoci, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aresuscitace,- ambulantní péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti adorost, zubní lékařství, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie aresuscitace, klinický logoped, fyzioterapeut, klinický psycholog,- komplementární péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:- hematologie atransfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie azobrazovací metody, 18.12.2008 - 20.8.2009
doprava nemocných araněných, lékařská služba prní pomoci pro dospělé. 18.12.2008 - 20.8.2009
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů:1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: vlastnický vztah,- interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabologická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční azátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál,- gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obesitologická aporuch metabolismu, ambulance alergologie aklinické imunologie, ambulance klinické onkologie,- oddělení tuberkulózy arespiračních nemocí, jednotka intenzivní péče, ambulance tuberkulózy arespiračních nemocí, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie azobrazovacích metod,- neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář,- dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti adorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin,- chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, ambulance úrazové chirurgie (traumatologická), ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály,- gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál,- otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance,- urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál,- anesteziologicko resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance,- ambulance praktického lékaře pro dospělé,- ambulance rehabilitační afyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů,- psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa- dermatovenerologická ambulance,- ortopedická ambulance,- pracoviště klinického logopeda,- pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická aporuch metabolismu,- pracoviště radiologie azobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště,- mammografické pracoviště, sonografické pracoviště,- pracoviště dopravy nemocných araněných. 18.12.2008 - 20.8.2009
ústavní, ambulantní akomplementární zdravotní péče, doprava nemocných araněných,lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí voborech:vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, tuberkulóza arespirační nemoci, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, otorinolaryngologie, oftalmologie, urologie, anesteziologie aresuscitaceambulantní péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti adorost, zubní lékařství, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, oftalmologie, urologie, anesteziologie aresuscitace, klinický logoped, fyzioterapeut, klinický psychologkomplementární péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:hematologie atransfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie azobrazovací metody 28.11.2007 - 18.12.2008
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů:1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 (vlastnický vztah)- interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabolická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční azátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál,- gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obesitologická aporuch metabolismu, ambulance alergologie aklinické imunologie, ambulance klinické onkologie,- oddělení tuberkulózy arespiračních nemocí, jednotka intenzivní péče, ambulance tuberkulózy arespiračních nemocí, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie azobrazovacích metod,- neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář,- dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti adorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin,- chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, ambulance úrazové chirurgie (traumatologická), ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály,- gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, operační sál, porodní sál,- otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance,- oftalmologické oddělení, oftalmologická ambulance, laserové pracoviště, operační sál,- urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál,- anesteziologicko resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance,- ambulance praktického lékaře pro dospělé,- ambulance zubního lékaře,- ambulance rehabilitační afyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů,- psychiatrická ambulance, pracoviště klinického psychologa- dermatovenerologická ambulance,- ortopedická ambulance,- pracoviště klinického logopeda,- pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická aporuch metabolismu,- pracoviště radiologie azobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště,- pracoviště dopravy nemocných araněných. 28.11.2007 - 18.12.2008
technické činnosti vdopravě 14.9.2006 - 20.8.2009
služby voblasti administrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 8.2.2006 - 20.8.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 8.2.2006 - 20.8.2009
poskytování služeb pro rodinu adomácnost 8.2.2006 - 20.8.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.2.2006 - 20.8.2009
doprava nemocných araněných 11.1.2006 - 18.12.2008
lékařská služba první pomoci pro dospělé 11.1.2006 - 18.12.2008
2. Ostrava, Zábřeh, Pavlovova 2624/29, PSČ 700 30 (podnájemní vztah)- kardiologická ambulance. 11.1.2006 - 18.12.2008
3. Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02 (bezúplatné užívání)- lékařská služba první pomoci pro dospělé. 11.1.2006 - 18.12.2008
ústavní, ambulantní akomplementární zdravotní péče, doprava nemocných araněných,lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí voborech:vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, tuberkulóza arespirační nemoci, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, otorinolaryngologie, oftalmologie, urologie, anesteziologie aresuscitaceambulantní péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařství pro děti adorost, zubní lékařství, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, úrazová chirurgie (traumatologie), cévní chirurgie, gynekologie aporodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, oftalmologie, urologie, anesteziologie aresuscitace, klinický logoped, fyzioterapeut, zubní technikkomplementární péče poskytovaná lékaři anelékařskými zdravotnickými pracovníky sodbornou aspecializovanou způsobilostí voborech:hematologie atransfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie azobrazovací metody 11.1.2006 - 28.11.2007
Místo provozování nestátního zařízení včetně vlastnických - nájemních vztahů:1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 (vlastnický vztah)- interní oddělení, jednotka intenzivní péče metabolická, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční azátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál,- gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, poradna dietologická, obesitologická aporuch metabolismu, ambulance alergologie aklinické imunologie, ambulance klinické onkologie,- oddělení tuberkulózy arespiračních nemocí, jednotka intenzivní péče, ambulance tuberkulózy arespiračních nemocí, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie azobrazovacích metod,- neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář,- dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti adorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin,- chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, ambulance úrazové chirurgie (traumatologická), ambulance cévní chirurgie, poradna proktologická, poradna mammologická, poradna miniinvazivní chirurgie, operační sály,- gynekologicko porodnické oddělení, gynekologická ambulance, cytologická laboratoř, operační sál, porodní sál,- otorinolaryngologické oddělení, otorinolaryngologická ambulance,- oftalmologické oddělení, oftalmologická ambulance, laserové pracoviště, operační sál,- urologické oddělení, urologická ambulance, operační sál,- anesteziologicko resuscitační oddělení, anesteziologická ambulance,- ambulance praktického lékaře pro dospělé,- ambulance zubního lékaře, zubní laboratoř,- ambulance rehabilitační afyzikální medicíny, pracoviště fyzioterapeutů,- psychiatrická ambulance,- dermatovenerologická ambulance,- ortopedická ambulance,- pracoviště klinického logopeda,- pracoviště klinické biochemie, pracoviště hematologie, poradna hyperlipidemická aporuch metabolismu,- pracoviště radiologie azobrazovacích metod, pracoviště magnetické rezonance, CT pracoviště, mammografické pracoviště, sonografické pracoviště,- pracoviště dopravy nemocných araněných. 11.1.2006 - 28.11.2007
4. Havířov - Šumbark, Kochova 1227/2, PSČ 736 01 (podnájemní vztah)- ambulance chirurgická, ambulance úrazové chirurgie, zákrokový sálek, pracoviště radiologie azobrazovacích metod. 11.1.2006 - 6.11.2006
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 15.6.2005 - 20.8.2009
ústavní, ambulantní akomplementární zdravotní péče, doprava raněných, nemocných arodičeklůžková péče voborech:vnitřní lékařství, tuberkulóza arespirační nemoci, dětské lékařství, neonatologie,chirurgie, gynekologie aporodnictví, urologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, neurologie, anesteziologie aresuscitace aintenzivní péče,ambulantní péče voborech aodbornostech:vnitřní lékařství, tuberkulóza arespirační nemoci, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti adorost, chirurgie, gynekologie aporodnictví, urologie, oftalmologie, otorinolaryngologie, neurologie, dermatovenerologie, psychiatrie, praktické lékařství pro dospělé, rehabilitační afyzikální medicína, ortopedie, zubní lékařství, funkční laboratoř, klinický logoped,komplementární péče voborech:radiologie azobrazovací metody, klinická biochemie, 15.6.2005 - 11.1.2006
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 30.9.2003 - 20.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 4.4.2001 - 20.8.2009
masérské, rekondiční a regenerační služby 9.11.2000 - 20.8.2009
hostinská činnost 9.11.2000 - 20.8.2009
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 9.11.2000 - 20.8.2009
zdravotní péče ve smyslu zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdravílidu, v platném znění, poskytovaná v lůžkové a ambulantní částiv rozsahu, který odpovídá věcnému i personálnímu vybavení vtěchto oborech: interní lékařství, tuberkulóza a respiračnínemoci, neurologie, pediatrie, neonatologie, gynekologie aporodnictví, chirurgie, ARO a intenzivní péče,otorinolaryngologie, oftalmologie, dermatovenerologie, urologie,ortopedie, praktické lékařství pro dospělé, praktické lékařstvípro děti a dorost, praktické lékařství - stomatologie,fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, klinickábiochemie, radiodiagnostika, hygiena práce a nemocí z povolání,funkční laboratoř, psychiatrie.Zdravotní péče dle vyhlášky č. 434/1992 Sb. o zdravotnickézáchranné službě v platném znění, doprava nemocných, raněných arodiček 9.11.2000 - 15.6.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 9.11.2000 - 15.6.2005
provozování solárií 9.11.2000 - 15.6.2005
realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytovýchprostor 29.8.2000 - 20.8.2009
ubytovací služby 29.8.2000 - 20.8.2009
reklamní činnost a marketing 29.8.2000 - 20.8.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob - vedeníekonomické agendy 29.8.2000 - 15.6.2005
zpracování dat, služby databank, správa sítí - zpracování dat 29.8.2000 - 15.6.2005
poskytování služeb pro rodinu a děti - péče o děti, péče o osobyvyžadující zvýšenou péči 29.8.2000 - 15.6.2005
výroba oděvů a oděvních doplňků - pracovní ošacení, ošacení prosport a volný čas 29.8.2000 - 15.6.2005
výroba textilního zboží 29.8.2000 - 15.6.2005
zdravotní péče ve smyslu zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdravílidu, v platném znění, poskytovaná v lůžkové a ambulantní částiv oborech: interní lékařství, tuberkulóza a respirační nemoci,neurologie, pediatrie, neonatologie, gynekologie a porodnictví,chirurgie, ARO a intenzivní péče, otorinolaryngologie,oftamologie, dermatovenerologie, urologie, ortopedie, praktickélékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost,praktické lékařství - stomatologie, fyziatrie, balneologie aléčebná rehabilitace, klinická biochemie, radiodiagnostika,hygiena práce a nemocí z povolání, funkční laboratoř,psychiatrie.Zdravotní péče dle vyhlášky č. 434/1992 Sb. o zdravotnízáchranné službě, v platném znění: doprava nemocných, raněných arodiček 17.5.2000 - 9.11.2000
ekonomické a organizační poradenství 23.6.1997 - 15.6.2005
vedení hospodářské a účetní agendy 23.6.1997 - 29.8.2000
Poradenství /kromě účetního, ekonom., organiz./ akonzultace 5.6.1995 - 20.8.2009
Zprostředkování obchodu 5.6.1995 - 20.8.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.6.1995 - 20.8.2009

Předmět činnosti Vítkovická nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování zdravotních služeb 12.5.2015
Obor, forma, případně druh zdravotní péče: -lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, -ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody, -zdravotnická dopravní služba. Adresy míst poskytování zdravotních služeb: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 -oddělení vnitřního lékařství, mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, -gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, -oddělení pneumologie a ftizeologie, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, -iktové centrum, neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, -dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, -chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, 12.9.2014 - 12.5.2015
Obor, forma, případně druh zdravotní péče: -lůžková péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, neurologie, dětské lékařství, neonatologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapeut, ergoterapeut, -ambulantní péče poskytovaná lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky s odbornou a specializovanou způsobilostí v oborech: -všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, vnitřní lékařství, angiologie, diabetologie a endokrinologie, gastroenterologie, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, pneumologie a ftizeologie, alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, klinická onkologie, dermatovenerologie, chirurgie, traumatologie, cévní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie, urologie, anesteziologie a intenzivní medicína, revmatologie, klinický logoped, klinický psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, radiologie a zobrazovací metody,-zdravotnická dopravní služba. Adresy míst poskytování zdravotních služeb: 1. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 -oddělení vnitřního lékařství, mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů, jednotka intenzivní péče kardiovaskulárních intervencí (CVI), interní ambulance, diabetologická ambulance, kardiologická ambulance, pracoviště funkční a zátěžové diagnostiky, angiologické oddělení, angiologická ambulance, angiologický sál, ultrazvukové vyšetřovny, -gastroenterologické oddělení, gastroenterologická ambulance, interní ambulance, endoskopické pracoviště, ambulance dietologická, obesitologická a poruch metabolismu, hyperlipidemická poradna, ambulance alergologie a klinické imunologie, ambulance klinické onkologie, -oddělení pneumologie a ftizeologie, ambulance pneumologie a ftizeologie, pracoviště kalmetizace, pracoviště radiologie a zobrazovacích metod, bronchologický endoskopický sálek, -iktové centrum, neurologické oddělení, jednotka intenzivní péče, neurologická ambulance, poradna pro cévní mozkové příhody, pracoviště elektromyografie (EMG), pracoviště elektroencephalografie (EEG), sonografické pracoviště, infúzní stacionář, -dětské oddělení, jednotka intenzivní péče, novorozenecké oddělení, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, dětská ambulance se zaměřením na gastroenterologická, pneumologická, alergologická a ortopedická onemocnění, dětská ambulance se zaměřením na onemocnění ledvin, -chirurgické oddělení, jednotka intenzivní péče, chirurgická ambulance, traumatologická ambulance, ambulance cévní chirurgie, ambulance proktologická, ambulance mammologická, ambulance miniinvazivní chirurgie a ortopedie, o 4.3.2014 - 12.9.2014

vedení firmy Vítkovická nemocnice a.s.

Statutární orgán Vítkovická nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Mgr. Petr Žižka 1.8.2016
Vznik členství 1.1.2016
Adresa: Karvinská 1274 , 736 01 Havířov Česká republika
Karvinská 1274/39, Město, 736 01 Havířov
předseda představenstva Ing. Petr Kovařík Mbace 18.1.2017
Vznik členství 1.8.2016
Vznik funkce 1.8.2016
Adresa: Poštovní 503 , 742 13 Studénka Česká republika
Poštovní 503, Butovice, 742 13 Studénka
místopředseda představenstva MUDr. Miloslav Mazur Ph.D. MBA. 18.1.2017
Vznik členství 1.8.2016
Vznik funkce 1.8.2016
Adresa: Nad Mlýnkem 748 , 725 26 Ostrava Česká republika
Nad Mlýnkem 748, Krásné Pole, 725 26 Ostrava
předseda představenstva Ing. Sylva Mlčochová 5.6.1995 - 23.6.1997
Adresa: B. Martinů 811 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, B. Martinů 811
člen představenstva Ing. Radmila Sosnová 5.6.1995 - 23.6.1997
Adresa: Olomoucká 423 , Slavkov Česká republika
Slavkov, Olomoucká 423
člen představenstva Ing. Martin Jiřík 5.6.1995 - 23.6.1997
Adresa: Horymírova 30 , Ostrava -Starý Zábřeh Česká republika
Ostrava -Starý Zábřeh, Horymírova 30
předseda představenstva Ing. Sylva Mlčochová 23.6.1997 - 14.2.2000
Adresa: B. Martinů 811 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, B. Martinů 811
člen představenstva Ing. Radmila Sosnová 23.6.1997 - 14.2.2000
Adresa: Olomoucká 423 , Slavkov Česká republika
Slavkov, Olomoucká 423
člen představenstva Ing. Martin Jiřík 23.6.1997 - 14.2.2000
Adresa: Horymírova 30 , Ostrava -Starý Zábřeh Česká republika
Ostrava -Starý Zábřeh, Horymírova 30
člen představenstva Ing. René Janosch 14.2.2000 - 17.5.2000
Adresa: Dělnická 13 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Dělnická 13
předseda představenstva MUDr. Jaroslav Lux 14.2.2000 - 8.8.2001
Zánik členství 14.5.2001
Zánik funkce 14.5.2001
Adresa: Kubalova 33 , Ostrava - Výškovice Česká republika
Ostrava - Výškovice, Kubalova 33
člen představenstva Ing.arch. Josef Ullmann 14.2.2000 - 8.8.2001
Zánik členství 14.5.2001
Adresa: Josefa Skupy 1640 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Josefa Skupy 1640
člen představenstva Ing. Ludmila Maluchová 17.5.2000 - 8.8.2001
Zánik členství 14.5.2001
Adresa: Husova 541 , Klimkovice Česká republika
Klimkovice, Husova 541
místopředseda představenstva Ing. René Janosch 17.5.2000 - 8.8.2001
Zánik členství 14.5.2001
Zánik funkce 14.5.2001
Adresa: Dělnická 13 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Dělnická 13, okres Opava
předseda představenstva RNDr. Prof. Jiří Močkoř DrSc. 8.8.2001 - 12.11.2004
Vznik členství 14.5.2001
Vznik funkce 14.5.2001
Adresa: Okružní 55 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Okružní 55
místopředseda představenstva Ing. René Janosch 8.8.2001 - 12.11.2004
Vznik členství 14.5.2001
Vznik funkce 14.5.2001
Adresa: Dělnická 13 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Dělnická 13
předseda představenstva RNDr. Prof. Jiří Močkoř DrSc. 12.11.2004 - 22.11.2004
Vznik členství 14.5.2001
Vznik funkce 14.5.2001
Adresa: Dělnická 13 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Dělnická 13
člen představenstva Ing.arch. Josef Ullmann 8.8.2001 - 15.6.2005
Vznik členství 14.5.2001
Zánik členství 21.4.2005
Adresa: Josefa Skupy 1640 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Josefa Skupy 1640
člen představenstva Mgr. Václav Barbořák 8.8.2001 - 15.6.2005
Vznik členství 14.5.2001
Zánik členství 21.4.2005
Adresa: J. Seiferta 1328 , Hlučín Česká republika
Hlučín, J. Seiferta 1328/11
místopředseda představenstva Ing. René Janosch 12.11.2004 - 15.6.2005
Vznik členství 14.5.2001
Zánik členství 21.4.2005
Vznik funkce 14.5.2001
Zánik funkce 21.4.2005
Adresa: 715 , Čeladná Česká republika
Čeladná 715
předseda představenstva RNDr. Prof. Jiří Močkoř DrSc. 22.11.2004 - 15.6.2005
Vznik členství 14.5.2001
Zánik členství 21.4.2005
Vznik funkce 14.5.2001
Zánik funkce 21.4.2005
Adresa: Mládežnická 1912 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Mládežnická 1912/32
člen představenstva MUDr. Miroslav Homza 15.6.2005 - 27.4.2007
Vznik členství 21.4.2005
Zánik členství 23.4.2007
Adresa: Hrabek 284 , Ostrava - Plesná Česká republika
Ostrava - Plesná, Hrabek 284/28, okres Ostrava-město, PSČ 72527
předseda představenstva MUDr. Radomír Maráček 15.6.2005 - 2.7.2007
Vznik členství 21.4.2005
Zánik členství 30.6.2007
Vznik funkce 21.4.2005
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Bohuslava Martinů 2039 , 738 01 Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Bohuslava Martinů 2039, PSČ 73801
místopředseda představenstva dipl.ek. Aleš Kotásek 15.6.2005 - 2.7.2007
Vznik členství 21.4.2005
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 21.4.2005
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: 17. listopadu 1001 , 736 01 Havířov Česká republika
Havířov, 17. listopadu 1001/25, PSČ 73601
místopředseda představenstva Ing. Karel Kantor 30.8.2007 - 20.8.2009
Vznik členství 1.9.2007
Zánik členství 14.8.2009
Vznik funkce 1.9.2007
Zánik funkce 14.8.2009
Adresa: U Stružníku 515 , 736 01 Havířov - Bludovice Česká republika
Havířov - Bludovice, U Stružníku 515/19, PSČ 73601
místopředseda představenstva Ing. Petr Liškář 20.8.2009 - 10.2.2011
Vznik členství 14.8.2009
Zánik členství 31.1.2011
Vznik funkce 14.8.2009
Zánik funkce 31.1.2011
Adresa: Okružní 1825 , 748 01 Hlučín Česká republika
Hlučín, Okružní 1825/21, PSČ 74801
předseda představenstva MUDr. Petr Uhlig 2.7.2007 - 3.1.2012
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 31.12.2011
Vznik funkce 1.7.2007
Zánik funkce 31.12.2011
Adresa: Okružní 1824 , 748 01 Hlučín Česká republika
Hlučín, Okružní 1824/22, PSČ 74801
člen představenstva Ing. Petr Hýža 27.4.2007 - 25.6.2012
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: Třebízského 833 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Třebízského 833/13, PSČ 75701
předseda představenstva MUDr. Marie Marsová MBA. 3.1.2012 - 7.6.2013
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Sportovní 3242 , 796 01 Prostějov Česká republika
Prostějov, Sportovní 3242/9, PSČ 79601
místopředseda představenstva Ing. Pavel Bědajanek 10.2.2011 - 4.3.2014
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 1.2.2011
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Na Peřeji 730 , 724 00 Ostrava - Stará Bělá Česká republika
Ostrava - Stará Bělá, Na Peřeji 730/5, PSČ 72400
člen představenstva Ing. Petr Hýža 25.6.2012 - 4.3.2014
Vznik členství 24.4.2012
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Třebízského 833 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
Valašské Meziříčí, Třebízského 833/13, PSČ 75701
předseda představenstva MUDr. Marie Marsová MBA. 7.6.2013 - 4.3.2014
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Sportovní 3242 , 796 01 Prostějov Česká republika
Sportovní 3242/9, 796 01 Prostějov
místopředseda představenstva Ing. Pavel Bědajanek 4.3.2014 - 8.7.2014
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 1.3.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Na Peřeji 730 , 724 00 Ostrava Česká republika
Na Peřeji 730/5, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
místopředseda představenstva Ing. Petr Liškář 13.8.2014 - 7.1.2016
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 1.8.2014
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Okružní 1825 , 748 01 Hlučín Česká republika
Okružní 1825/21, 748 01 Hlučín
předseda představenstva MUDr. Marie Marsová MBA. 4.3.2014 - 1.8.2016
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 31.7.2016
Vznik funkce 1.3.2014
Zánik funkce 31.7.2016
Adresa: Sportovní 3242 , 796 01 Prostějov Česká republika
Sportovní 3242/9, 796 01 Prostějov
člen představenstva Ing. Petr Hýža 4.3.2014 - 1.8.2016
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 31.7.2016
Adresa: Třebízského 833 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
Třebízského 833/13, 757 01 Valašské Meziříčí
místopředseda představenstva Mgr. Petr Žižka 7.1.2016 - 1.8.2016
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 1.1.2016
Zánik funkce 31.7.2016
Adresa: Karvinská 1274 , 736 01 Havířov Česká republika
Karvinská 1274/39, Město, 736 01 Havířov
předseda představenstva Ing. Petr Kovařík 1.8.2016 - 18.1.2017
Vznik členství 1.8.2016
Vznik funkce 1.8.2016
Adresa: Poštovní 503 , 742 13 Studénka Česká republika
Poštovní 503, Butovice, 742 13 Studénka
místopředseda představenstva MUDr. Miloslav Mazur Ph.D. 1.8.2016 - 18.1.2017
Vznik členství 1.8.2016
Vznik funkce 1.8.2016
Adresa: Nad Mlýnkem 748 , 725 26 Ostrava Česká republika
Nad Mlýnkem 748, Krásné Pole, 725 26 Ostrava

Dozorčí rada Vítkovická nemocnice a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady MUDr. Michal Lišaník 4.3.2014
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Na Výsluní 170 , 747 94 Dobroslavice Česká republika
Na Výsluní 170/5, 747 94 Dobroslavice
člen dozorčí rady Petr Dlabal 4.3.2014
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Sovova 1339 , 703 00 Ostrava Česká republika
Sovova 1339/10, Vítkovice, 703 00 Ostrava
člen dozorčí rady MUDr. Ján Dudra Ph.D. MPH. 18.1.2017
Vznik členství 14.4.2014
Adresa: Hrabákova 1976 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Hrabákova 1976/10, Chodov, 148 00 Praha 4
předseda dozorčí rady MUDr. Milan Leckéši 18.1.2017
Vznik členství 10.1.2017
Vznik funkce 10.1.2017
Adresa: Třanovského 1331 , 757 01 Valašské Meziříčí Česká republika
Třanovského 1331, 757 01 Valašské Meziříčí
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Šléška 18.1.2017
Vznik členství 10.1.2017
Adresa: Městečko 69 , 257 22 Nespeky Česká republika
Městečko 69, 257 22 Nespeky
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Brabenec LL.M. Ph.D. 18.1.2017
Vznik členství 10.1.2017
Adresa: 658 , 250 67 Klecany Česká republika
č.p. 658, 250 67 Klecany
člen Ing. Eva Smolková 5.6.1995 - 23.6.1997
Adresa: Jiráskova 791 , Bílovec Česká republika
Bílovec, Jiráskova 791
člen Ing. Ivan Dobeš 5.6.1995 - 23.6.1997
Adresa: Hlavní třída 592 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 592
člen Alena Němcová 5.6.1995 - 14.2.2000
Adresa: I. Sekaniny 1805 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, I. Sekaniny 1805
člen Ing. Eva Smolková 23.6.1997 - 14.2.2000
Adresa: Jiráskova 791 , Bílovec Česká republika
Bílovec, Jiráskova 791, okres Nový Jičín
člen Ing. Ivan Dobeš 23.6.1997 - 14.2.2000
Adresa: Hlavní třída 592 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Hlavní třída 592
člen Ing. Ivo Ostrožný 14.2.2000 - 17.5.2000
Adresa: Na Makytůvkách 313 , Ostrava - Pustkovec Česká republika
Ostrava - Pustkovec, Na Makytůvkách 313
předseda RNDr. Prof. Jiří Močkoř DrSc. 14.2.2000 - 8.8.2001
Zánik členství 14.5.2001
Zánik funkce 14.5.2001
Adresa: Okružní 55 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Okružní 55
člen Miloš Holaň 14.2.2000 - 6.4.2002
Zánik členství 25.9.2001
Adresa: Nad Plesénkou 101 , Ostrava - Plesná Česká republika
Ostrava - Plesná, Nad Plesénkou 101
člen Mgr. Petr Kutěj 14.2.2000 - 6.4.2002
Zánik členství 25.9.2001
Adresa: Prokopa Velikého 40 , Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 40
člen MUDr. Prof. Miloslav Duda DrSc. 14.2.2000 - 6.4.2002
Zánik členství 25.9.2001
Adresa: Ovesná 6 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Ovesná 6
člen MUDr. Doc. Bohuslav Svoboda CSc. 14.2.2000 - 6.4.2002
Zánik členství 25.9.2001
Adresa: Na Švihance 8 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Švihance 8
člen Msgrfrantišek Lobkowicz 14.2.2000 - 6.4.2002
Zánik členství 25.9.2001
Adresa: Puchmajerova 10 , Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava - Moravská Ostrava, Puchmajerova 10
předseda Ing. Jiří Černota 6.4.2002 - 30.9.2003
Vznik členství 25.9.2001
Zánik členství 25.4.2003
Vznik funkce 26.10.2001
Zánik funkce 25.4.2003
Adresa: Příkrá 165 , Ostrava-Lhotka Česká republika
Ostrava-Lhotka, Příkrá 165/26
člen Mgr. Petr Kutěj 6.4.2002 - 30.9.2003
Vznik členství 25.9.2001
Adresa: Prokopa Velikého 40 , Ostrava-Vítkovice Česká republika
Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 40
člen MUDr. Prof. Miloslav Duda DrSc. 6.4.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 25.9.2001
Zánik členství 21.4.2005
Adresa: Ovesná 6 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Ovesná 6
člen Ing. Jiří Němeček 6.4.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 25.9.2001
Zánik členství 21.4.2005
Adresa: Havlíčkovo nám. 730 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, Havlíčkovo nám. 730
předseda Mgr. Petr Kutěj 30.9.2003 - 15.6.2005
Vznik členství 25.9.2001
Vznik funkce 5.8.2003
Zánik funkce 21.4.2005
Adresa: Prokopa Velikého 40 , Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 40
člen Ing. Petr Lachnit 30.9.2003 - 15.6.2005
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 21.4.2005
Adresa: Lumírova 11 , 700 30 Ostrava - Výškovice Česká republika
Ostrava - Výškovice, Lumírova 11, PSČ 70030
předseda dozorčí rady MUDr. Marek Potysz 15.6.2005 - 11.10.2006
Vznik členství 21.4.2005
Zánik členství 1.10.2006
Vznik funkce 21.4.2005
Zánik funkce 1.10.2006
Adresa: Rybářská 1302 , 739 61 Třinec - Lyžbice Česká republika
Třinec - Lyžbice, Rybářská 1302, PSČ 73961
člen dozorčí rady MUDr. Michal Lišaník 15.6.2005 - 30.10.2006
Vznik členství 21.4.2005
Zánik členství 13.10.2006
Adresa: Na Výsluní 170 , 747 94 Dobroslavice Česká republika
Dobroslavice, Na Výsluní 170/5, PSČ 74794
předseda dozorčí rady MUDr. Oldřich Šubrt 11.10.2006 - 2.7.2007
Vznik členství 1.10.2006
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 1.10.2006
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: U První baterie 796 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U První baterie 796/2, PSČ 16200
člen dozorčí rady Mgr. Petr Kutěj 15.6.2005 - 18.12.2008
Vznik členství 25.9.2001
Zánik členství 16.12.2008
Adresa: Prokopa Velikého 40 , Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 40
předseda dozorčí rady JUDr. Petr Vaněk Ph.D. 2.7.2007 - 25.11.2010
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 15.11.2010
Vznik funkce 21.6.2007
Zánik funkce 15.11.2010
Adresa: K Rybníku 1191 , 735 14 Orlová - Lutyně Česká republika
Orlová - Lutyně, K Rybníku 1191, PSČ 73514
člen dozorčí rady MUDr. Filip Horák 25.11.2010 - 15.12.2010
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 16.11.2010
Adresa: Bobrovnická 247 , 725 28 Ostrava - Lhotka Česká republika
Ostrava - Lhotka, Bobrovnická 247, PSČ 72528
člen dozorčí rady Mgr. Petr Kutěj 18.12.2008 - 13.6.2011
Vznik členství 16.12.2008
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Prokopa Velikého 849 , 703 00 Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 849/40, PSČ 70300
člen dozorčí rady MUDr. Michal Lišaník 30.10.2006 - 3.1.2012
Vznik členství 13.10.2006
Zánik členství 11.10.2011
Adresa: Na Výsluní 170 , 747 94 Dobroslavice Česká republika
Dobroslavice, Na Výsluní 170/5, PSČ 74794
předseda dozorčí rady MUDr. Filip Horák 15.12.2010 - 13.11.2013
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 10.12.2010
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Bobrovnická 347 , 725 28 Ostrava - Lhotka Česká republika
Ostrava - Lhotka, Bobrovnická 347, PSČ 72528
člen dozorčí rady Petr Dlabal 13.6.2011 - 4.3.2014
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Sovova 1339 , 703 00 Ostrava - Vítkovice Česká republika
Ostrava - Vítkovice, Sovova 1339/10, PSČ 70300
člen dozorčí rady MUDr. Michal Lišaník 3.1.2012 - 4.3.2014
Vznik členství 12.10.2011
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Na Výsluní 170 , 747 94 Dobroslavice Česká republika
Dobroslavice, Na Výsluní 170/5, PSČ 74794
předseda dozorčí rady MUDr. Filip Horák 13.11.2013 - 4.3.2014
Vznik členství 16.11.2010
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 10.12.2010
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Bobrovnická 347 , 725 28 Ostrava Česká republika
Bobrovnická 347/60a, Lhotka, 725 28 Ostrava
předseda dozorčí rady MUDr. Filip Horák MBA. 4.3.2014 - 5.5.2014
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 12.4.2014
Vznik funkce 1.3.2014
Zánik funkce 12.4.2014
Adresa: Bobrovnická 347 , 725 28 Ostrava Česká republika
Bobrovnická 347/60a, Lhotka, 725 28 Ostrava
předseda dozorčí rady MUDr. Ján Dudra Ph.D. 5.5.2014 - 12.5.2015
Vznik členství 14.4.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Adresa: Hrabákova 1976 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Hrabákova 1976/10, Chodov, 148 00 Praha 4
předseda dozorčí rady MUDr. Ján Dudra Ph.D. MPH. 12.5.2015 - 18.1.2017
Vznik členství 14.4.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Adresa: Hrabákova 1976 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Hrabákova 1976/10, Chodov, 148 00 Praha 4

Sbírka Listin Vítkovická nemocnice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1050/SL 133 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 1.1.2016 5.1.2016 8.1.2016 1
B 1050/SL 134 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akc. Krajský soud v Ostravě 7.12.2015 5.1.2016 8.1.2016 2
B 1050/SL 131 notářský zápis [Nz 166/2015,N 214/2015] Krajský soud v Ostravě 28.4.2015 6.5.2015 12.5.2015 3
B 1050/SL 130 ostatní Návrh na rozd. zisku Krajský soud v Ostravě 2.4.2015 30.4.2015 7.5.2015 1
B 1050/SL 129 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. úč. závěrky s příl. Krajský soud v Ostravě 30.4.2015 7.5.2015 58
B 1050/SL 127 notářský zápis NZ 627/2014 Krajský soud v Ostravě 22.9.2014 29.9.2014 6
B 1050/SL 128 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.9.2014 29.9.2014 9
B 1050/SL 125 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 14.8.2014 10.9.2014 1
B 1050/SL 126 ostatní Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 14.8.2014 10.9.2014 1
B 1050/SL 123 ostatní návrh na rozděl. zisku r. 2013 Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 18.6.2014 1
B 1050/SL 124 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ostravě 16.6.2014 18.6.2014 58
B 1050/SL 121 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 14.4.2014 5.5.2014 15.5.2014 1
B 1050/SL 122 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 12.4.2014 5.5.2014 15.5.2014 1
B 1050/SL 118 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 65/2014, N 79/2014 Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 10.3.2014 13.3.2014 13
B 1050/SL 119 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 10.3.2014 13.3.2014 1
B 1050/SL 120 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 17.2.2014 10.3.2014 13.3.2014 1
B 1050/SL 116 stanovy společnosti platné k 29.7.2013 Krajský soud v Ostravě 13.8.2013 14.8.2013 18
B 1050/SL 117 notářský zápis NZ 275/2013, N 307/2013 Krajský soud v Ostravě 29.7.2013 13.8.2013 14.8.2013 7
B 1050/SL 114 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 11.7.2013 69
B 1050/SL 115 ostatní návrh na rozdělení HV r.2012 Krajský soud v Ostravě 28.6.2013 11.7.2013 1
B 1050/SL 113 rozhod. o statut. orgánu - Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 23.4.2012 12.7.2012 20.9.2012 2
B 1050/SL 111 výroční zpráva r.2011 s úč.z.,§ 66a/9,zpr.au. Krajský soud v Ostravě 25.6.2012 15.8.2012 82
B 1050/SL 112 ostatní -návrh na vypořádání HV 2011 Krajský soud v Ostravě 25.6.2012 15.8.2012 1
B 1050/SL 110 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.1.2012 16.2.2012 17.2.2012 17
B 1050/SL 108 notářský zápis NZ 32/2012-rozh. jed. akcion. Krajský soud v Ostravě 30.1.2012 16.2.2012 17.2.2012 5
B 1050/SL 109 ostatní - rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 2.1.2012 16.2.2012 17.2.2012 2
B 1050/SL 103 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 11.10.2011 11.1.2012 24.1.2012 2
B 1050/SL 104 rozhod. o statut. orgánu - záp. o vol. čl. DR Krajský soud v Ostravě 11.10.2011 11.1.2012 24.1.2012 2
B 1050/SL 105 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předs. Krajský soud v Ostravě 11.1.2012 24.1.2012 1
B 1050/SL 106 notářský zápis NZ 458/2011 - rozh. jed. akc. Krajský soud v Ostravě 12.12.2011 11.1.2012 24.1.2012 6
B 1050/SL 107 stanovy společnosti platné k 12.12.2011 Krajský soud v Ostravě 11.1.2012 24.1.2012 17
B 1050/SL 102 podpisové vzory - Dlabal Krajský soud v Ostravě 20.6.2011 22.6.2011 1
B 1050/SL 99 notářský zápis NZ 200/2011 Krajský soud v Ostravě 6.6.2011 16.6.2011 21.6.2011 2
B 1050/SL 100 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.5.2011 16.6.2011 21.6.2011 2
B 1050/SL 101 stanovy společnosti k 6.6.2011 Krajský soud v Ostravě 16.6.2011 21.6.2011 17
B 1050/SL 97 ostatní návrh na rozděl. hosp.výsl. Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 24.5.2011 1
B 1050/SL 98 výroční zpráva r.2010,úč.záv.,příl.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 24.5.2011 42
B 1050/SL 96 stanovy společnosti - ÚZ k 7.2.2011 Krajský soud v Ostravě 14.2.2011 15.2.2011 17
B 1050/SL 92 podpisové vzory - Bědajanek Krajský soud v Ostravě 10.2.2011 11.2.2011 1
B 1050/SL 93 notářský zápis NZ 48/2011 Krajský soud v Ostravě 7.2.2011 10.2.2011 11.2.2011 5
B 1050/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akc. Krajský soud v Ostravě 31.1.2011 10.2.2011 11.2.2011 2
B 1050/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Ostravě 1.2.2011 10.2.2011 11.2.2011 1
B 1050/SL 90 podpisové vzory MUDr. Horák Krajský soud v Ostravě 4.1.2011 5.1.2011 1
B 1050/SL 91 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 10.12.2010 4.1.2011 5.1.2011 1
B 1050/SL 88 podpisové vzory MUDr. Horák Krajský soud v Ostravě 6.12.2010 9.12.2010 1
B 1050/SL 89 rozhod. o statut. orgánu rozh.akcionáře Krajský soud v Ostravě 15.11.2010 6.12.2010 9.12.2010 3
B 1050/SL 87 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.6.2010 22.6.2010 77
B 1050/SL 86 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.4.2010 21.4.2010 22.4.2010 17
B 1050/SL 84 notářský zápis NZ 144/2010 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 14.4.2010 21.4.2010 22.4.2010 5
B 1050/SL 85 ostatní - hospodářský výsledek 2009 Krajský soud v Ostravě 9.4.2010 21.4.2010 22.4.2010 1
B 1050/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.12.2009 16.3.2010 17.3.2010 1
B 1050/SL 82 notářský zápis NZ 64/2010 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 15.2.2010 4.3.2010 5.3.2010 6
B 1050/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.2.2010 1.3.2010 2.3.2010 19
B 1050/SL 77 podpisové vzory +č.pr.-Ing.Petr Liškář Krajský soud v Ostravě 16.9.2009 6.10.2009 1
B 1050/SL 78 notářský zápis NZ 319/2009 RJA-změny Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 16.9.2009 6.10.2009 6
B 1050/SL 79 stanovy společnosti platné k 14.8.2009 Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 16.9.2009 6.10.2009 17
B 1050/SL 80 rozhod. o statut. orgánu -záp.z představ.-volba Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 16.9.2009 6.10.2009 1
B 1050/SL 75 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.7.2009 22.7.2009 82
B 1050/SL 76 ostatní - Vypořádání hosp.výsl.r.2008 Krajský soud v Ostravě 15.4.2009 22.7.2009 22.7.2009 1
B 1050/SL 74 podpisové vzory - Mgr. Petr Kutěj Krajský soud v Ostravě 16.12.2008 9.1.2009 26.1.2009 1
B 1050/SL 73 notářský zápis NZ647/08 Rozh.j.akc.-zm.stanov Krajský soud v Ostravě 16.12.2008 8.1.2009 23.1.2009 9
B 1050/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 16.12.2008 6.1.2009 20.1.2009 18
B 1050/SL 71 stanovy společnosti k 13.8.2008 Krajský soud v Ostravě 13.8.2008 21.8.2008 11.9.2008 17
B 1050/SL 70 stanovy společnosti k 14.7.2008 Krajský soud v Ostravě 14.7.2008 4.8.2008 4.9.2008 17
B 1050/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 9.7.2008 18
B 1050/SL 67 výroční zpráva r.2007 úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.5.2008 11.6.2008 84
B 1050/SL 68 ostatní -Návrh na vypoř.hosp.výsl.2007 Krajský soud v Ostravě 2.6.2007 11.6.2008 1
B 1050/SL 66 notářský zápis NZ 248/2008 RJA-zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 20.5.2008 27.5.2008 5.6.2008 7
B 1050/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 22.11.2007 7.12.2007 12.12.2007 18
B 1050/SL 64 notářský zápis NZ 591/2007 změna stanov Krajský soud v Ostravě 22.11.2007 26.11.2007 6.12.2007 2
B 1050/SL 62 notářský zápis NZ 455/2007 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 21.8.2007 29.8.2007 3.9.2007 3
B 1050/SL 63 podpisové vzory - Ing. Karel Kantor Krajský soud v Ostravě 24.8.2007 29.8.2007 3.9.2007 1
B 1050/SL 60 notářský zápis NZ 316/2007 - Rozh.jed.akcion. Krajský soud v Ostravě 21.6.2007 29.6.2007 17.7.2007 2
B 1050/SL 61 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 21.6.2007 29.6.2007 17.7.2007 2
B 1050/SL 58 výroční zpráva r.2006vč.úč.záv.,§66a +zp.aud. Krajský soud v Ostravě 18.5.2007 1.6.2007 84
B 1050/SL 59 ostatní - návrh na rozděl. zisku Krajský soud v Ostravě 24.4.2007 18.5.2007 1.6.2007 1
B 1050/SL 57 notářský zápis NZ 202/2007 - Rozh.jed.akc.-VH Krajský soud v Ostravě 23.4.2007 22.5.2007 24.5.2007 2
B 1050/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.10.2006 3.11.2006 13.11.2006 18
B 1050/SL 55 notářský zápis NZ 482/2006-RJA VH-zm.Stan. Krajský soud v Ostravě 30.10.2006 3.11.2006 13.11.2006 2
B 1050/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 30.10.2006 3.11.2006 1
B 1050/SL 54 rozhod. o statut. orgánu -zápis volební komise Krajský soud v Ostravě 13.10.2006 30.10.2006 3.11.2006 3
B 1050/SL 52 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 1.10.2006 23.10.2006 30.10.2006 1
B 1050/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 20.9.2006 11.10.2006 16.10.2006 5
B 1050/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.9.2006 11.10.2006 16.10.2006 2
B 1050/SL 48 notářský zápis NZ 378/2006 změna stanov Krajský soud v Ostravě 5.9.2006 11.9.2006 20.9.2006 2
B 1050/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.9.2006 11.9.2006 20.9.2006 18
B 1050/SL 47 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 9.6.2006 15.6.2006 78
B 1050/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.1.2006 30.1.2006 1.2.2006 18
B 1050/SL 45 notářský zápis NZ 6/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 5.1.2006 11.1.2006 23.1.2006 4
B 1050/SL 44 notářský zápis NZ 555/2005 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 9.12.2005 4.1.2006 3
B 1050/SL 40 notářský zápis Nz 476/2005 vč.sml. o fůzi Krajský soud v Ostravě 3.11.2005 18.11.2005 6
B 1050/SL 41 účetní závěrka r. 2002 - nem. Ostrava-Jih Krajský soud v Ostravě 18.11.2005 23
B 1050/SL 42 účetní závěrka r. 2004 - nem. Ostrava.Jih Krajský soud v Ostravě 18.11.2005 26
B 1050/SL 43 účetní závěrka k 30.6.2005 - nem. Ostrava-Jih Krajský soud v Ostravě 18.11.2005 25
B 1050/SL 38 notářský zápis Nz 474/2005vč.n.sml.o fůzi Krajský soud v Ostravě 3.11.2005 18.11.2005 12
B 1050/SL 39 notářský zápis Nz 475/2005vč.n.sml. o fůzi Krajský soud v Ostravě 3.11.2005 18.11.2005 12
B 1050/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 21.4.2005 20.10.2005 5
B 1050/SL 33 účetní závěrka r. 2003 vč. zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 20.10.2005 17
B 1050/SL 34 účetní závěrka mezitímní k 30.6.2005 Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 20.10.2005 29
B 1050/SL 35 účetní závěrka zahaj.rozv. k 1.7.2005 Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 20.10.2005 13
B 1050/SL 36 notářský zápis NZ 139/2005 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 21.4.2005 20.10.2005 19
B 1050/SL 31 změna právní formy, fúze návrh Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 27.9.2005 6
B 1050/SL 32 účetní závěrka r. 2002 - vítk. nem. Krajský soud v Ostravě 27.9.2005 27.9.2005 21
B 1050/SL 29 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 29.7.2005 9.8.2005 38
B 1050/SL 30 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Ostravě 29.7.2005 9.8.2005 35
B 1050/SL 28 ostatní návrh předst. Krajský soud v Ostravě 13.7.2005 27.7.2005 2
B 1050/SL 27 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 16.6.2005 17.6.2005 30
B 1050/SL 26 notářský zápis NZ 1206/2004 Krajský soud v Ostravě 4.1.2005 6.1.2005 4
B 1050/SL 25 notářský zápis Nz 651/2004 Krajský soud v Ostravě 21.6.2004 25.8.2004 5
B 1050/SL 24 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 17.10.2003 21.10.2003 48
B 1050/SL 18 notářský zápis NZ 630/2003 Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 9.10.2003 14
B 1050/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 26.6.2003 9.10.2003 1
B 1050/SL 14 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 26.8.2002 15.10.2002 16.10.2002 1
B 1050/SL 22 výroční zpráva r. 2001 vč.účetní závěrky Krajský soud v Ostravě 7.8.2002 8.8.2002 43
B 1050/SL 21 notářský zápis NZ 327/2002 Krajský soud v Ostravě 27.6.2002 1.8.2002 6.8.2002 10
B 1050/SL 19 notářský zápis NZ 437/01 Krajský soud v Ostravě 25.9.2001 21.5.2002 18
B 1050/SL 20 notářský zápis NZ 438/01-stanovy Krajský soud v Ostravě 25.9.2001 21.5.2002 35
B 1050/SL 17 notářský zápis NZ 189/2001 Krajský soud v Ostravě 14.5.2001 16.5.2001 21.8.2001 11
B 1050/SL 9 ostatní zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Ostravě 23.12.1999 4.6.2001 6.6.2001 3
B 1050/SL 5 notářský zápis NZ 388/2000 Krajský soud v Ostravě 3.10.2000 4.6.2001 6.6.2001 21
B 1050/SL 6 notářský zápis NZ 925/99 Krajský soud v Ostravě 16.11.1999 4.6.2001 6.6.2001 4
B 1050/SL 7 notářský zápis NZ 955/99 Krajský soud v Ostravě 24.11.1999 4.6.2001 6.6.2001 2
B 1050/SL 11 účetní závěrka r. 1995 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 4
B 1050/SL 8 notářský zápis NZ 106/2000 Krajský soud v Ostravě 8.2.2000 4.6.2001 6.6.2001 14
B 1050/SL 12 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 8
B 1050/SL 13 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 10
B 1050/SL 15 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 12
B 1050/SL 3 notářský zápis NZ 27/95 Krajský soud v Ostravě 18.5.1995 4.6.2001 6.6.2001 14
B 1050/SL 4 notářský zápis NZ 262/2000 Krajský soud v Ostravě 11.7.2000 4.6.2001 6.6.2001 7
B 1050/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 6.6.2001 2
B 1050/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 8.3.2000 4.6.2001 6.6.2001 2
B 1050/SL 2 notářský zápis NZ 55/2001 Krajský soud v Ostravě 19.2.2001 20.2.2001 26.3.2001 26
B 1050/SL 1 notářský zápis NZ 21/97-stanovy Krajský soud v Ostravě 8.4.1997 26.3.2001 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Vítkovická nemocnice a.s.

IČO (identifikační číslo) 60793201
Jméno Vítkovická nemocnice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 5.6.1995
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 5

Sídlo Vítkovická nemocnice a.s.

Živnosti a provozovny Vítkovická nemocnice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.6.1995

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.1997

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Zalužanského 1192/15, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1001882598
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.9.2000

Živnost č. 4 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Zalužanského 1192/15, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1001882598
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.9.2000

Živnost č. 5 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Zalužanského 1192/15, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1001882598
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.2000

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenství (kromě účetního,ekonom.,organiz.) a konzultace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1996
Zánik oprávnění 14.4.2005

Živnost č. 11 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Vedení hospodářské a účetní agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1997
Zánik oprávnění 26.6.2000

Živnost č. 13 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba oděvů a oděvních doplňků - pracovní ošacení, ošacení pro sport a volný čas

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2000
Zánik oprávnění 20.4.2005

Živnost č. 17 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba textilního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.8.2000
Zánik oprávnění 20.4.2005

Živnost č. 20 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.9.2000
Zánik oprávnění 20.4.2005

Živnost č. 21 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.2011
Zánik oprávnění 2.11.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Vítkovická nemocnice a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Žižka
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Kovařík MBAce
Člen statutárního orgánu MUDr. Miloslav Mazur Ph.D.,MBA

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Vítkovická nemocnice a.s.

IČO (identifikační číslo) 60793201
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ60793201
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Vítkovická nemocnice a.s.
Sídlo Zalužanského 1192/15 VÍTKOVICE 703 84 OSTRAVA
Přidělaný finanční úřad Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
117097053/0300 1.4.2013
1055004927/5500 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.9.2004
Registrace platná do 31.12.2008

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 60793201
Jméno firmy Vítkovická nemocnice a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 8n3gxas
tracking image