Firma VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. IČO 25911368


VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. (25911368) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ruská 3077/135, Ostrava 700 30. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2002 a je stále aktivní. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2600
IČO (identifikační číslo osoby) 25911368
Jméno VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.2002
Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 23.6.2017 o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se zvyšuje o 1 000 000,- Kč ze současné výše základního kapitálu 1 536 995 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 1 537 995 000,- Kč 2. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsána následující akcie: 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč, Druh upisované akcie kmenová. Forma upisované akcie na jméno. Podoba upisované akcie listinná. 4. Akcie bude upsána jediným akcionářem statutárním městem Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČ: 00845451 a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 ods t. 2 zákona o obchodních korporacích neupravují. 5. Žádné akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. 6. Místem pro upisování akcie jediným akcionářem je sídlo obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská č.p. 3077/135, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcie jediným akcionářem činí 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti písemně a spolu s oznámením doručí upisovateli ná vrh smlouvy o upsání akcií;. 7. Emisní kurs upisované akcie činí 1.000.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč. 8. Emisní kurs upisované akcie může být splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská č.p. 3077/135, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vklad u činí 30 kalendářních dnů od úpisu akcií. 9. Schvaluje se nepeněžitý vklad, jehož předmětem jsou: a)nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, a to: - část pozemku parc. č. 1706 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 56533 m2 označená jako pozemek parc. č. 1706/1, dle za měření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.5.2016, včetně všech součástí a faktického a právního příslušenství, zejména : -budova sociálního zařízení -komunikace (hlavní tribuna hrací plocha) -komunikace (hlavní tribuna trafostanice) -komunikace (u tréninkové hrací plochy) -nekrytá tribuna ochoz -ozvučení na nekryté tribuně -betonové schodiště u hlavního vstupu do areálu -betonové schodiště u vchodů 2,3, 4 -zpevněná plocha před hlavním vstupem -betonová dlažba zámková před hlavním vstupem -betonová dlažba u vchodů 2,3, 4 -plocha z betonových dlaždic 30x30 u vstupu do areálu z východní strany -betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, východní strana -betonová dlažba zámková barevná u mobilních WC, východní strana -betonová dlažba zámková šedá u mobilních WC, západní strana -betonová dlažba zámková šedá mezi hlavní tribunou a hrací plochou -plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky -plot z vlnitého plechu na ocelové sloupky do betonových patek -stánek rychlého občerstvení (u ukazatele skóre ) -stánek rychlého občerstvení (u stožáru osvětlení) -pokladna u vchodu č. 1 -přístřešek nad pokladnou č. 1 -pokladny u vchodů č. 2,3, 4 -pokladny u vchodu č. 5 (4 objekty) -pokladna u vchodu č. 5 -přístřešek nad pokladnou č. 5 pokladna u vstupu č. 5 -podzemní betonový objekt pro 2 ks zásobníků na LTO -pozemek par. č. 1708 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 1028 (stavba hlavní tribuny), -pozemek par. č. 1709/1 - zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba č.p. 1067 (objekt občanské vybavenosti) a stavba bez čp/če (budova trafostanice) -a samostatné nemovité věci na části pozemku par. č. 1706 o výměře 56533 m2 označené jako pozemek parc. č. 1706/1, dle zaměření geometrickým plánem č. 4022-50/2016 ze dne 14.5.2016, a to: -osvětlení komunikace před vstupem do areálu -osvětlení tréninkové hrací plochy -hlavní vodovodní řád v areálu -zavlažovací systém hlavního hřiště b)movité věci, a to: -věž ukazatele skóre -vyhřívací systém hlavního hřiště -2 ks nerezový zásobník LTO -technologie transformovny -2 ks zastřešení střídaček -kovová konstrukce zádržné sítě -7 ks mob. stánek -2 ks branková konstrukce kov. na tréninkovém hřišti -2 ks branková konstrukce na hlavním hřišti -2 ks koš s deskou na basketbal nemovité a movité věci uvedené pod bodem a) a b) oceněné znaleckým posudkem č. 1179/31/17 ze dne 25.5.2017 aktualizovaného znaleckým posudkem č. 1-1179/31/17 ze dne 10.6.2017, oba znalce Ing. Miroslava Balnara částkou 86.508.930,- Kč (slovy: osmdesát šest miliónů pět set osm tisíc devět set třicet korun českých), c)nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to: -pozemek parc. č. st. 1236/1, zast. plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1155, bydlení, včetně všech součástí a faktického a právního příslušenství, zejména venkovních úprav vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, zaústění do jímky, přípojky plynu včetně HUP, zpevněné plochy včetně opěrných zídek, oplocení včetně plotových vrat a vrátek, -pozemek par. č. st. 4860 zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, -pozemek par. č. 117/2 zahrada, včetně všech součástí a faktického a právního příslušenství, zejména studny, -pozemek parc. č. 4475 ostatní plocha, jiná plocha, nemovité uvedené pod bodem c) oceněné znaleckým posudkem č. 2287/17 ze dne 31.5.2017 znalce Ing. Martiny Schulmeisterové částkou 3.650.000,- Kč (slovy: tři milióny šest set padesát tisíc korun českých); 10.Za nepeněžitý vklad uvedený výše v bodě 9 se vydává 1 kus kmenové akcie, znějící na jméno Statutární město Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČO: 00845451 v emisním kursu 1.000.000,- Kč (slovy: jeden miliónů korun českých) v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie se použije na tvorbu rezervního fondu. 22.8.2017
Rada statutárního města Ostravy na svém zasedání dne 26.8.2014 za přítomností 9 členů z celkového počtu 11 členů (hlasováním 9 hlasů pro) v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, při výkonu práv jediného akcionáře st atutárního města Ostravy v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská 3077/135, Zábřeh, PSČ 700 30 Ostrava, IČ 259 11 368, za přítomnosti notáře rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií t a k t o : 1. Základní kapitál obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se zvyšuje o 40 000 000,- Kč ze současné výše základního kapitálu 1 496 995 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 1 536 995 000,- Kč. 2. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány následující akcie: 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Druh upisovaných akcií kmenové. Forma upisovaných akcií na jméno. Podoba upisovaných akcií listinná. 4. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem statutárním městem Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČO: 00845451 s využitím přednostního práva. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádějí. Všechny akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty jedinému akcionáři statutárnímu městu Ostrava. 5. Žádné akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. 6. Místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská č.p. 3077/135, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářn ích dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude u rčitému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději 3 (třetí) následující kalendářní den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto ro zhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 7. Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí: 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). 8. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem na účet č. 42272004/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Lhůta pro splacení emisního kursu ve výši 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet miliónů korun českýc h) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. 1.9.2014 - 29.9.2014
Rada statutárního města Ostravy na svém zasedání dne 15.4.2014 za přítomnosti 10 členů z celkového počtu 11 členů (hlasováním 10 hlasů pro) v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, při výkonu práv jediného akcionáře s tatutárního města Ostravy v obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., se sídlem Ruská č.p. 3077/135, Ostrava - Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 259 11 368, rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií (o tomto rozhodnutí byl vyhoto ven notářský zápis ze dne 22.4.2014), takto: 1.Základní kapitál obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. se zvyšuje o 338 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet osm miliónů korun českých) ze současné výše základního kapitálu 1 158 995 000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto padesát osm miliónů devět set devadesát pět tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 1 496 995 000,- Kč (slovy jedna miliarda čtyři sta devadesát šest miliónů devět set devadesát pět tisíc korun českých ). 2.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3.Na zvýšení základního kapitálu budou upsány následující akcie: 6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě akcie 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) 3 (slovy: tři) kusy o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) 2 (slovy: dva) kusy o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) 1 (slovy: jeden) kus o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) 8 (slovy: osm) kusů o jmenovité hodnotě akcie 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě akcie 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Druh upisovaných akcií kmenové. Forma upisovaných akcií na jméno. Podoba upisovaných akcií listinná. 4.Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem statutárním městem Ostrava, se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČO: 00845451 s využitím přednostního práva. Údaje pro využití přednostního práva se s ohledem na ust. § 485 odst. 2 zákona o o bchodních korporacích neuvádějí. 5.Žádné akcie ani jejich část nebudou upisovány na základě veřejné nabídky dle ust. § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. 6.Místem pro upisování všech akcií jediným akcionářem je sídlo obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská č.p. 3077/135, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem činí 30 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude určitému zájemci oznámen tak, že mu představenstvo společnosti doručí oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, a to nejpozději 3 (třetí) následující kalendářní den od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostra vě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. 7.Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí: 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 50 000 000,- Kč(slovy: padesát miliónů korun českých) 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč(slovy: deset miliónů korun českých) 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč(slovy: pět miliónů korun českých) 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč(slovy: jeden milión korun českých) 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč(slovy: pět set tisíc korun českých) 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 100 000,- Kč(slovy: jedno sto tisíc korun českých) 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 10 000,- Kč(slovy: deset tisíc korun českých) 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě akcie 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). 8.Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem na účet č. 42272004/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Lhůta pro splacení části emisního kursu ve výši 110 000 000,- Kč (slovy: jedno sto deset miliónů korun českých) činí 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od úpisu akcií. Lhůta pro splacení zbývající části emisního kursu ve výši 228 000 000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet osm miliónů korun českých) se stanoví do 30. 6. 2014 (slovy: třicátého června roku dva tisíce čtrnáct). 6.5.2014 - 29.7.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 16.6.2008 rozhodla takto: I. Valná hromada bere na vědomí, že přítomní akcionáři Statutární město Ostrava a VÍTKOVICE, a. s., kteří jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst. 5 Obchodního zákoníku. II. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna miliónů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna miliónů korun českých) se nepřipouští. Společnost nabízí upsání nových akcií: 1. Počet všech upisovaných akcií činí 5 ks akcií, z toho - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) - 3 ks (slovy: tři kusy) kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) 2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 81.000.000,- Kč (slovy: osmdesát jedna miliónů korun českých) 3. Emisní kurs upisovaných akcií - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč : 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč : 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč : 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) 4. Druh upisovaných akcií: kmenové akcie 5. Forma upisovaných akcií: akcie na jméno 6. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie 7. Kótace upisovaných akcií: akcie nebudou kótované 8. Poukázky na nové akcie nebudou vydávány. III. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutím valné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8. Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku. Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií končí čtrnáctým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen zájemci písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zasl ání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin zájemci. Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen zájemc i ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy: - ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Ostrava ? Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, z nichž každé vyhotovení smlouvy - bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude osvědčeno, že o uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo, dle ust. § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ostr avy, - bude opatřeno úředně ověřeným podpisem primátora Statutárního města Ostravy. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. IV. Splácení emisního kursu akcií 1. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši ve lhůtách níže stanovených na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií, v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku, na jméno emitenta u banky : UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 42272047/2700. 3. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 10 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po posledním dni lhůty určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií. 16.7.2008 - 22.8.2008
I. Valná hromada bere na vědomí, že přítomní akcionáři Statutární město Ostrava a VÍTKOVICE, a. s., kteří jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti, se výslovně vzdali přednostního práva na upisování akcií v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst. 5 Obchodního zákoníku. II. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 125,000.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět miliónů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 125,000.000,- Kč (slov y: sto dvacet pět miliónů korun českých) se nepřipouští. Společnost nabízí upsání nových akcií: 1. Počet všech upisovaných akcií činí 5 ks akcií, z toho - 2 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50,000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) - 2 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) - 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) 2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 125,000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet pět miliónů korun českých) 3. Emisní kurs upisovaných akcií - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50,000.000,- Kč : 50,000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč : 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,- Kč : 5,000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) 4. Druh upisovaných akcií : kmenové akcie 5. Forma upisovaných akcií : akcie na jméno 6. Podoba upisovaných akcií : listinné akcie 7. Kótace upisovaných akcií : akcie nebudou kótované 8. Poukázky na nové akcie nebudou vydávány. III. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutím valné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8. Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku. Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo odmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií končí čtrnáctým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen zájemci písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zasl ání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin zájemci. Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen zájemc i ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy - ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhr adný souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Ostrava - Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, z nichž každé vyhotovení smlouvy - bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude osvědčeno, že o uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo, dle ust. § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ost ravy, - bude opatřeno úředně ověřeným podpisem primátora Statutárního města Ostravy. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. IV. Splácení emisního kursu akcií 1. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši ve lhůtách níže stanovených na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií, v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku, na jméno emitenta u banky : HVB Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 42272063/2700. 3. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 10 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po posledním dni lhůty určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií. 5.12.2007 - 20.12.2007
I. Valná hromada bere na vědomí, že přítomný akcionář VÍTKOVICE, a.s., který je vlastníkem akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 0,04 % základního kapitálu společnosti, se výslovně vzdal přednostního práva na upisování akcií v souladu s us t. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst. 5 Obchodního zákoníku. II. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 74 650 000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů šest set padesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o částk u 74 650 000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů šest set padesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Společnost nabízí upsání nových akcií: 1. Počet všech upisovaných akcií činí 18 ks akcií, z toho - 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) - 2 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) - 4 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) - 6 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 5 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10 000,- Kč (slovy: dest tisíc korun českých) 2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 74 650 000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliónů šest set padesát tisíc korun českých) 3. Emisní kurs upisovaných akcií - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč : 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč : 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč : 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč : 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč : 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 4. Druh upisovaných akcií: kmenové akcie 5. Forma upisovaných akcií: akcie na jméno 6. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie 7. Registrace upisovaných akcií: akcie nebudou registrované III. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutím valné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8. Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku. Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Tato lhůta začne běžet třetím dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uza vření smlouvy o upsání akcií bude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen zájemci písemně a tato i nformace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin zájemci. Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen zájemc i ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy - ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhra dný souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Ostrava - Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, z nichž každé vyhotovení smlouvy - bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude osvědčeno, že o uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo, dle ust. § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ost ravy, - bude opatřeno úředně ověřeným podpisem primátora Statutárního města Ostravy. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. IV. Splácení emisního kursu akcií 1. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši ve lhůtách níže stanovených na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií, v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku, na jméno emitenta u  banky: HVB Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 42272063/2700. 3. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií činí 40 pracovních dnů a počíná běžet ode dne následujícího po posledním dni lhůty určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií. 18.4.2006 - 4.8.2006
I. Valná hromada konaná dne 31.10.2003 bere na vědomí, že přítomni akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 100% základního kapitálu společnosti, se výslovně vzdali práva přednostního práva na upisování akcií v  souladu s ust. § 204 a) odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220 b) odst. 5 Obchodního zákoníku. 15.12.2003 - 16.1.2004
II. Valná hromada konaná dne 31.10.2003 rozhodla , že se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 498 845 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm miliónů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 498 845 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm miliónů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) se nepřipouští. Společnost nabízí upsání nových akcií: 1. Počet všech upisovaných akcií činí 34 ks akcií, z toho - 9 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) - 4 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) - 8 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) - 8 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 4 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 498 845 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát osm milionů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) 3. Emisní kurs upisovaných akcií - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč: 50 000 000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč: 10 000 000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč: 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč: 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč: 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč: 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 4. Druh upisovaných akcií: kmenové akcie 5. Forma upisovaných akcií: akcií na jméno 6. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie 7. Registrace upisovaných akcií: akcie nebudou registrované 15.12.2003 - 16.1.2004
III. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutím valné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00845451, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8. Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku. Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů. Tato lhůta začne běžet třetím dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uza vření smlouvy o upsání akcií bude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen zájemci písemně a tato i nformace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin. Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen zájemci ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy - ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhrad ný souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Ostrava - Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, z nichž každé vyhotovení smlouvy - bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude osvědčeno, že o uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo, dle ust. § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ost ravy, - bude opatřeno úředně ověřeným podpisem primátora Statutárního města Ostravy. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. 15.12.2003 - 16.1.2004
IV. Splácení emisního kursu akcií 1. Emisní kurs upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši ve lhůtách níže stanovených na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kursu akcií, v souladu s ust. § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku, na jméno eminenta u  banky: HVB Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 42272-047/2700. 3. Lhůty pro splacení emisního kursu jsou následující: - část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 170 000 000,- Kč (slovy: sto sedmdesát miliónů korun českých) bude splacena do 15 dnů ode dne následujícího po posledním dni lhůty určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií - část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 225 845 000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet pět miliónů osm set čtyřicet pět tisíc korun českých) bude splacena do 31. ledna 2004 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce čtyři) - zbývající část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 103 000 000,- Kč (slovy: sto tři milióny korun českých) bude splacena do 30. června 2004 (slovy: třicátého června roku dva tisíce čtyři). 15.12.2003 - 16.1.2004
I. Valná hromada rozhodla, že se zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 344.500.000,- Kč upsáním nových akcií. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu o částku 344.500.000,- Kč se nepřipouští. Společnost nabízí upsání nových akcií: 1. Počet všech upisovaných akcií činí 39 ks akcií, z toho: - 34 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč - 4 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč 2. Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 344.500.000,- Kč 3. Emisní kurz upisovaných ackií: - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč: 10.000.000,- Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč: 1.000.000,- Kč - 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč: 500.000,- Kč 4. Druh upisovaných akcií: kmenové akcie 5. Forma upisovaných akcií: akcie na jméno 6. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie 7. Registrace upisovaných akcií: akcie nebudou registrované 3.2.2003 - 15.12.2003
II. Valná hromada rozhodla, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, jímž tímto rozhodnutím valné hromady určuje Statutární město Ostrava, IČ: 00 84 54 51, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo náměstí 8. 3.2.2003 - 15.12.2003
Zájemce upisuje nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 Občanského zákoníku. 3.2.2003 - 15.12.2003
Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla, jež je místem pro upisování akcií. 3.2.2003 - 15.12.2003
Lhůta pro upisování akcií činí 30 pracovních dnů. Tato lhůta začne běžet 15-tým pracovním dnem po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci doručen nejpozději v den, od něhož počíná běh lhůty pro upisování akcií, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií, konkretizovaný určitým datem, bude oznámen zájemci písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin zájemci. 3.2.2003 - 15.12.2003
Společnost doručí zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen zájemci ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat jménem společnosti. Účinky přijetí návrhu smlouvy nastanou, jestliže zájemce ve lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy - ve lhůtě pro upisování akcií, projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručením dvou vyhotovení smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Ostrava - Zábřeh, Ruská čp. 3077/135, z nichž každé vyhotovení smlouvy 3. bude obsahovat doložku platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude osvědčeno, že uzavření smlouvy o upsání akcií rozhodlo, dle ust § 84 odst. 2 téhož zákona, Zastupitelstvo města Ostravy 4. bude opatřeno úředně ověřeným podpisem osoby oprávěné jednat jménem Statutárního města Ostravy 3.2.2003 - 15.12.2003
Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně vyhotovená a podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. 3.2.2003 - 15.12.2003
III. Splácení emisního kurzu akcií 1. Emisní kurz upisovaných akcií může být splacen výlučně peněžitým vkladem zájemce - upisovatele. Emisní kurz upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 2. Zájemce - upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií v plné výši ve lhůtě níže stanovené na zvláštní účet u banky zřízený za účelem splacení emisního kurzu akcií, v souladu s ust. § 204 odst. 2 ObchZ, na jméno emitenta u banky: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava - Bělský Les, Horní 1116/52, PSČ 700 30, č.ú.: 277359610237/0100. 3. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií činí 40 pracovních dnů a počíná běžet ode dne následujícího po posledním dni lhůty určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií. 3.2.2003 - 15.12.2003
Mimořádná valná hromada konaná dne 12.12.200 učinila následující rozhodnutí: 3.2.2003 - 16.1.2004

Aktuální kontaktní údaje VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Kapitál VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

zakladni jmění 1 538 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.8.2017
zakladni jmění 1 536 990 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.9.2014 - 22.8.2017
zakladni jmění 1 496 990 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.2014 - 29.9.2014
zakladni jmění 1 158 990 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.8.2008 - 29.7.2014
zakladni jmění 1 078 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.2007 - 22.8.2008
zakladni jmění 952 995 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.8.2006 - 20.12.2007
zakladni jmění 878 345 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.8.2004 - 4.8.2006
zakladni jmění 878 345 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.2.2004 - 18.8.2004
zakladni jmění 878 345 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.1.2004 - 11.2.2004
zakladni jmění 379 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.3.2003 - 16.1.2004
zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.2002 - 21.3.2003

Akcie VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 24 22.8.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 52 29.9.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 8 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 2 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 5 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 27 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 27 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 19 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 48 29.7.2014 - 29.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 23 29.7.2014 - 22.8.2017
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 13 22.8.2008 - 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 45 22.8.2008 - 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 21 22.8.2008 - 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 12 20.12.2007 - 22.8.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 42 20.12.2007 - 22.8.2008
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 7 20.12.2007 - 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 10 4.8.2006 - 20.12.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 40 4.8.2006 - 20.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 4.8.2006 - 22.8.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 23 4.8.2006 - 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 19 4.8.2006 - 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 000 Kč 9 16.1.2004 - 4.8.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 38 16.1.2004 - 4.8.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 16 16.1.2004 - 4.8.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 17 16.1.2004 - 4.8.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 14 16.1.2004 - 4.8.2006
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 6 16.1.2004 - 20.12.2007
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 1 16.1.2004 - 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 16.1.2004 - 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 34 21.3.2003 - 16.1.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 8 21.3.2003 - 16.1.2004
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 1 21.3.2003 - 16.1.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 1.7.2002 - 21.3.2003
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 6 1.7.2002 - 16.1.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 1.7.2002 - 16.1.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 1.7.2002 - 16.1.2004

Sídlo VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ruská 3077/135 , Ostrava 700 30 7.5.2014
Adresa Ruská 3077/135 , Ostrava 700 30 2.3.2010 - 7.5.2014
Adresa Ruská 3077/135 , Ostrava 700 30 1.7.2002 - 2.3.2010

Předmět podnikání VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.4.2009
vodoinstalatérství 7.4.2009
pokrývačství, tesařství 7.4.2009
zámečnictví, nástrojářství 7.4.2009
obráběčství 7.4.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 7.4.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 18.8.2004 - 7.4.2009
zprostředkování služeb 1.7.2002 - 7.4.2009
zprostředkování obchodu 1.7.2002 - 7.4.2009
velkoobchod 1.7.2002 - 7.4.2009
ubytovací služby 1.7.2002 - 7.4.2009
realitní činnost 1.7.2002 - 7.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 1.7.2002 - 7.4.2009
reklamní činnost a marketing 1.7.2002 - 7.4.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 1.7.2002 - 7.4.2009
agenturní činnosti v oblasti kultury a umění 1.7.2002 - 7.4.2009
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 1.7.2002 - 7.4.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 1.7.2002 - 7.4.2009
provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení 1.7.2002 - 7.4.2009
organizování sportovních soutěží 1.7.2002 - 7.4.2009
technické činnosti v dopravě 1.7.2002 - 7.4.2009
kovoobráběčství 1.7.2002 - 7.4.2009
zámečnictví 1.7.2002 - 7.4.2009
výroba, instalace a opravy elektrickcých strojů a přístrojů 1.7.2002 - 7.4.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.7.2002 - 7.4.2009
tesařství 1.7.2002 - 7.4.2009
vodoinstalatérství 1.7.2002 - 7.4.2009

vedení firmy VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Statutární orgán VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupuje představenstvo tak, že společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva. 30.6.2015
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají společně vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva. 1.7.2002 - 30.6.2015
předseda představenstva Kamil Vrubl 30.6.2015
Vznik členství 28.1.2015
Vznik funkce 28.1.2015
Adresa: Vlasty Vlasákové 940/13 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kovář 30.6.2015
Vznik členství 23.5.2015
Vznik funkce 1.6.2015
Adresa: Marty Krásové 4447/5 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jiří Sadil 30.6.2015
Vznik členství 23.5.2015
Adresa: 364 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda představenstva Ing. Alois Vank 1.7.2002 - 3.2.2003
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 12.12.2002
Vznik funkce 1.7.2002
Zánik funkce 12.12.2002
Adresa: 0 739 14 Ostravice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. František Zapletal 1.7.2002 - 3.2.2003
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 11.12.2002
Vznik funkce 1.7.2002
Zánik funkce 11.12.2002
Adresa: Viktora Huga 554/29 , Ostrava 720 00
člen představenstva Pavel Čada 1.7.2002 - 3.2.2003
Vznik členství 1.7.2002
Adresa: Alžírská 1521/4 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Mládek 3.2.2003 - 29.5.2007
Zánik členství 2.3.2007
Vznik funkce 12.12.2002
Zánik funkce 2.3.2007
Adresa: Milana Fialy 247/3 , Ostrava 700 30
člen představenstva Pavel Čada 3.2.2003 - 29.5.2007
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Alžírská 1521/4 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Ivo Mocek 3.2.2003 - 29.5.2007
Zánik členství 2.3.2007
Vznik funkce 12.12.2002
Zánik funkce 2.3.2007
Adresa: Velkostranní 688/19 , Ostrava 712 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Drnovský 29.5.2007 - 29.5.2007
Vznik členství 2.3.2007
Zánik členství 13.3.2007
Vznik funkce 6.3.2007
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: náměstí Gen. Svobody 1995/12 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Radim Berka 29.5.2007 - 29.5.2007
Vznik členství 2.3.2007
Vznik funkce 6.3.2007
Zánik funkce 13.3.2007
Adresa: U oblouku 509 , 708 00 Ostrava Česká republika
předseda představenstva Ing. Radim Berka 29.5.2007 - 29.5.2007
Vznik členství 2.3.2007
Vznik funkce 13.3.2007
Zánik funkce 27.4.2007
Adresa: U oblouku 509 , 708 00 Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva Pavel Čada 29.5.2007 - 29.5.2007
Vznik členství 12.12.2002
Vznik funkce 13.3.2007
Zánik funkce 27.4.2007
Adresa: Alžírská 1521/4 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Radim Berka 29.5.2007 - 7.11.2008
Vznik členství 2.3.2007
Zánik členství 7.10.2008
Vznik funkce 27.4.2007
Zánik funkce 7.10.2008
Adresa: U oblouku 509 , 708 00 Ostrava Česká republika
předseda představenstva Ing. Petr Kajnar 29.5.2007 - 7.4.2009
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 3.3.2009
Vznik funkce 27.4.2007
Zánik funkce 3.3.2009
Adresa: Ivana Sekaniny 1803/13 , Ostrava 708 00
člen představenstva Pavel Čada 29.5.2007 - 7.4.2009
Vznik členství 12.12.2002
Zánik členství 17.3.2009
Adresa: Alžírská 1521/4 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Bc. Kamil Vrubl 7.11.2008 - 7.4.2009
Vznik členství 7.10.2008
Vznik funkce 7.10.2008
Zánik funkce 18.3.2009
Adresa: Vlasty Vlasákové 940/13 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Jiří Sadil 7.4.2009 - 31.1.2014
Vznik členství 17.3.2009
Adresa: 364 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda představenstva Bc. Kamil Vrubl 7.4.2009 - 6.5.2014
Vznik členství 7.10.2008
Vznik funkce 18.3.2009
Adresa: Vlasty Vlasákové 940/13 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kovář 7.4.2009 - 7.5.2014
Vznik členství 17.3.2009
Vznik funkce 18.3.2009
Adresa: Marty Krásové 4447/5 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jiří Sadil 31.1.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 22.5.2012
Adresa: 364 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
předseda představenstva Kamil Vrubl 6.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 20.12.2011
Vznik funkce 18.3.2009
Zánik funkce 20.12.2011
Adresa: Vlasty Vlasákové 940/13 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kovář 7.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 22.5.2012
Vznik funkce 18.3.2009
Zánik funkce 22.5.2012
Adresa: Marty Krásové 4447/5 , Ostrava 708 00

Dozorčí rada VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Mika 7.4.2016
Vznik členství 2.2.2016
Vznik funkce 8.2.2016
Adresa: V Korunce 742/14 , Ostrava 713 00
člen dozorčí rady Ing. František Kolařík 7.4.2016
Vznik členství 2.2.2016
Adresa: Výletní 2280/3 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Stuchlý 7.4.2016
Vznik členství 2.2.2016
Adresa: Mitrovická 410/463 , Ostrava 724 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Libor Folwarczny Ph.D. 7.8.2017
Vznik členství 2.2.2016
Vznik funkce 24.4.2017
Adresa: Komenského 654/24 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Furmančík 18.9.2017
Vznik členství 14.8.2017
Adresa: Korunní 1027/14 , Ostrava 709 00
předseda Ing. Vladimír Bail 1.7.2002 - 3.2.2003
Vznik členství 1.7.2002
Vznik funkce 1.7.2002
Adresa: Výškovická 2539/108 , Ostrava 700 30
člen Dr. Ing. Radim Valas 1.7.2002 - 3.2.2003
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 12.12.2002
Adresa: Fráni Šrámka 1959 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Karel Rojko 1.7.2002 - 3.2.2003
Vznik členství 1.7.2002
Zánik členství 12.12.2002
Adresa: Podolkovická 1421/8 , Havířov 735 64
člen Ing. Vít Ruprich 3.2.2003 - 16.2.2006
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Hlavní třída 564/81 , Ostrava 708 00
člen Dalibor Gříšek 3.2.2003 - 29.5.2007
Vznik členství 12.12.2002
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: Horní 1482/84 , Ostrava 700 30
člen Pavel Zvolánek 3.2.2003 - 29.5.2007
Vznik členství 12.12.2002
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: Josefa Kotase 1174/27 , Ostrava 700 30
člen Ing. Zbyněk Pražák 3.2.2003 - 29.5.2007
Vznik členství 12.12.2002
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1826/5 , Ostrava 702 00
člen MUDr. Hana Heráková 3.2.2003 - 29.5.2007
Vznik členství 12.12.2002
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: Nad Ostravicí 1359/6 , Ostrava 710 00
člen Ing. Vít Ruprich 16.2.2006 - 29.5.2007
Vznik členství 12.12.2002
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: Výletní 2311/33 , Ostrava 708 00
člen Ing. Vladimír Bail 3.2.2003 - 22.8.2008
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Výškovická 2539/108 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Kamil Vrubl 29.6.2006 - 7.11.2008
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: Vlasty Vlasákové 940/13 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Štěpánek PhD. 29.5.2007 - 7.11.2008
Vznik členství 24.1.2007
Vznik funkce 26.1.2007
Adresa: Horní 1482/84 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Trejbal 29.5.2007 - 7.11.2008
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: Čkalovova 862/29 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Jaroslav Vebr 29.6.2006 - 7.4.2009
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 28.11.2008
Adresa: Holasova 1132/12 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Bail Ph.D. 22.8.2008 - 22.3.2010
Vznik členství 12.12.2002
Zánik členství 6.10.2009
Vznik funkce 10.3.2006
Zánik funkce 6.10.2009
Adresa: Výškovická 2539/108 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Štěpánek PhD. 7.11.2008 - 22.3.2010
Vznik členství 24.1.2007
Vznik funkce 26.1.2007
Zánik funkce 9.10.2009
Adresa: Bystřinova 90/5 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Václav Štolba 7.11.2008 - 22.3.2010
Vznik členství 7.10.2008
Adresa: Ruskova 616/34 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Marta Máchová 29.6.2006 - 18.8.2010
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 22.6.2010
Adresa: Jaroslava Misky 81/9 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Dalibor Gříšek 29.5.2007 - 7.11.2011
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Horní 1482/84 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Mgr. Vilém Antončík 29.5.2007 - 7.11.2011
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Bobrovnická 343/70 , Ostrava 725 28
člen dozorčí rady Pavel Zvolánek 29.5.2007 - 7.11.2011
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Josefa Kotase 1174/27 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Šálek 7.4.2009 - 7.11.2011
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 12.11.2010
Adresa: 64 , Pržno 739 11
předseda dozorčí rady Ing. Martin Štěpánek PhD. 22.3.2010 - 7.11.2011
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 9.10.2009
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Bystřinova 90/5 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Václav Štolba 22.3.2010 - 7.11.2011
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 15.12.2010
Vznik funkce 9.10.2009
Zánik funkce 15.12.2010
Adresa: Ruskova 616/34 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady PaedDr. Ivona Klímová 22.3.2010 - 7.11.2011
Vznik členství 6.10.2009
Zánik členství 15.12.2010
Adresa: Zimmlerova 2999/27 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Eva Petrašková 7.11.2011 - 31.10.2013
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Dolní 2129/73 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Helena Kupčíková 7.4.2009 - 7.5.2014
Vznik členství 17.12.2008
Adresa: Srbská 274/29 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Marta Máchová 18.8.2010 - 7.5.2014
Vznik členství 23.6.2010
Adresa: Bedřicha Václavka 986/2 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Ing. František Kolařík 7.11.2011 - 7.5.2014
Vznik členství 15.12.2010
Vznik funkce 14.1.2011
Adresa: Výletní 2280/3 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Dalibor Gříšek 7.11.2011 - 7.5.2014
Vznik členství 15.12.2010
Vznik funkce 14.1.2011
Adresa: Horní 1482/84 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Vojtěch Mynář 7.11.2011 - 7.5.2014
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Lejskova 575/10 , Ostrava 717 00
člen dozorčí rady Monika Schromová 7.11.2011 - 7.5.2014
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Jubilejní 617/91 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Petr Mihálik 7.11.2011 - 7.5.2014
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Loučky 2263/27 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Petr Siba 7.11.2011 - 7.5.2014
Vznik členství 10.12.2010
Adresa: Tarnavova 3003/7 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Eva Petrašková 31.10.2013 - 3.6.2015
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Dolní 2129/73 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Ing. František Kolařík 7.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 28.1.2015
Vznik funkce 14.1.2011
Zánik funkce 28.1.2015
Adresa: Výletní 2280/3 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Dalibor Gříšek 7.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 28.1.2015
Vznik funkce 14.1.2011
Zánik funkce 28.1.2015
Adresa: Horní 1482/84 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Helena Kupčíková 7.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 15.3.2012
Adresa: Srbská 274/29 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Marta Máchová 7.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 23.6.2010
Zánik členství 23.9.2014
Adresa: Bedřicha Václavka 986/2 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Vojtěch Mynář 7.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Lejskova 575/10 , Ostrava 717 00
člen dozorčí rady Monika Schromová 7.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Jubilejní 617/91 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Petr Mihálik 7.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Loučky 2263/27 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Petr Siba 7.5.2014 - 30.6.2015
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Tarnavova 3003/7 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Eva Petrašková 3.6.2015 - 30.6.2015
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 28.1.2015
Adresa: Lumírova 546/76 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Ivo Furmančík 30.6.2015 - 25.2.2016
Vznik členství 28.1.2015
Adresa: Korunní 1088/51 , Ostrava 709 00
předseda dozorčí rady Ing. David Pfleger 30.6.2015 - 7.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Vznik funkce 23.2.2015
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Jantarová 3347/11 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Stuchlý 30.6.2015 - 7.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Vznik funkce 23.2.2015
Zánik funkce 2.2.2016
Adresa: Mitrovická 410/463 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Václav Štolba 30.6.2015 - 7.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: Ruskova 616/34 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Štěpánek 30.6.2015 - 7.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: Bystřinova 90/5 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Eva Petrašková 30.6.2015 - 7.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: Lumírova 546/76 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Bc. Martin Bednář 30.6.2015 - 7.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: Patrice Lumumby 2199/54 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Jan Bochňák 30.6.2015 - 7.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: Akátová 225/18 , Ostrava 725 27
člen dozorčí rady Ing. Ivo Furmančík 25.2.2016 - 7.4.2016
Vznik členství 28.1.2015
Zánik členství 2.2.2016
Adresa: Korunní 1027/14 , Ostrava 709 00
místopředseda dozorčí rady Jindřich Středula 7.4.2016 - 7.8.2017
Vznik členství 2.2.2016
Zánik členství 28.3.2017
Vznik funkce 8.2.2016
Zánik funkce 28.3.2017
Adresa: Do Luk 603/9 , Ostrava 725 29
člen dozorčí rady Ing. Libor Folwarczny Ph.D. 7.4.2016 - 7.8.2017
Vznik členství 2.2.2016
Adresa: Komenského 654/24 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Helena Kupčíková 30.6.2015 - 22.8.2017
Vznik členství 24.5.2013
Zánik členství 24.5.2017
Adresa: Srbská 274/29 , Ostrava 700 30

Sbírka Listin VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2600/SL 42 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích dle §82 ZOK Krajský soud v Ostravě 22.7.2015 23.7.2015 45
B 2600/SL 41 ostatní výpis z usnesení rady města Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 3.7.2015 15.7.2015 2
B 2600/SL 40 notářský zápis [NZ 709/2014,N 618/2014] Krajský soud v Ostravě 17.7.2014 9.6.2015 1.7.2015 20
B 2600/SL 39 účetní závěrka [2013] zpráva auditora, úč. závěrka vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 9.3.2015 10.3.2015 23
B 2600/SL 38 výroční zpráva [2013] úč. závěrka vč. přílohy, zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 9.3.2015 10.3.2015 40
B 2600/SL 37 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., §66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 5.6.2013 7.6.2013 48
B 2600/SL 36 výroční zpráva r. 2011 s úč.z., § 66a/9, zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 18.7.2012 21.9.2012 56
B 2600/SL 35 ostatní - Výpis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 30.5.2012 22.8.2012 27.8.2012 2
B 2600/SL 34 ostatní - Výpis z mimoř.zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 22.12.2011 22.8.2012 27.8.2012 2
B 2600/SL 33 ostatní - Výpis z usn.rady města Krajský soud v Ostravě 22.5.2012 22.8.2012 27.8.2012 2
B 2600/SL 32 ostatní - Výpis z usn. rady města Krajský soud v Ostravě 20.12.2011 22.8.2012 27.8.2012 2
B 2600/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 14.1.2011 3.11.2011 9.11.2011 4
B 2600/SL 30 rozhod. o statut. orgánu -Výpis z usn.schůze rady města Krajský soud v Ostravě 15.12.2010 3.11.2011 9.11.2011 2
B 2600/SL 29 výroční zpráva r.2010 úč.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 6.6.2011 6.6.2011 57
B 2600/SL 28 rozhod. o statut. orgánu - volba členů doz.rady Krajský soud v Ostravě 23.6.2010 18.8.2010 19.8.2010 3
B 2600/SL 27 podpisové vzory -Marta Máchová Krajský soud v Ostravě 30.6.2010 29.7.2010 2.8.2010 1
B 2600/SL 26 výroční zpráva r.2009 s úč.z., př.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 19.4.2010 11.6.2010 15.6.2010 60
B 2600/SL 25 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 11.6.2010 15.6.2010 52
B 2600/SL 24 výroční zpráva 07+úč.záv.vč.příl.+§66a+audit Krajský soud v Ostravě 11.6.2010 15.6.2010 58
B 2600/SL 23 výroční zpráva 06+úč.záv.vč.příl.+§66a+audit Krajský soud v Ostravě 11.6.2010 15.6.2010 48
B 2600/SL 22 výroční zpráva 05+úč.záv.vč.příl.+§66a+audit Krajský soud v Ostravě 11.6.2010 15.6.2010 23
B 2600/SL 21 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Ostravě 18.3.2009 3.4.2009 9.4.2009 6
B 2600/SL 20 notářský zápis NZ 733/2007roz.mimVH,zm.stan Krajský soud v Ostravě 30.11.2007 5.12.2007 13.12.2007 7
B 2600/SL 19 rozhod. o statut. orgánu -volby členů DR Krajský soud v Ostravě 26.4.2006 28.6.2006 16.8.2006 1
B 2600/SL 18 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 9.6.2006 7.8.2006 16.8.2006 9
B 2600/SL 17 notářský zápis Nz 146/2006 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 10.3.2006 13.4.2006 29.5.2006 12
B 2600/SL 16 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 28.2.2006 2.3.2006 40
B 2600/SL 15 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 23.8.2005 29.8.2005 11
B 2600/SL 14 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2004 23.9.2004 27.9.2004 11
B 2600/SL 13 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 23.7.2004 26.7.2004 40
B 2600/SL 12 notářský zápis Nz 1000/2003 Krajský soud v Ostravě 31.10.2003 10.3.2004 12
B 2600/SL 11 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.závěrky Krajský soud v Ostravě 15.7.2003 18.7.2003 39
B 2600/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.12.2002 27.2.2003 28.2.2003 23
B 2600/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 8.1.2003 30.1.2003 14.2.2003 1
B 2600/SL 8 notářský zápis NZ 10/2003 Krajský soud v Ostravě 3.1.2003 30.1.2003 14.2.2003 7
B 2600/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 9.8.2002 28.8.2002 29.8.2002 27
B 2600/SL 6 notářský zápis NZ 701/2002 Krajský soud v Ostravě 9.8.2002 28.8.2002 29.8.2002 4
B 2600/SL 5 posudek znalce č.39-344/01,1855-97/01-dod.č.1 Krajský soud v Ostravě 18.12.2001 6.8.2002 3
B 2600/SL 4 posudek znalce č.39-344/01,1855-97/01 Krajský soud v Ostravě 5.11.2001 6.8.2002 114
B 2600/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 29.5.2002 6.8.2002 6
B 2600/SL 2 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 29.5.2002 6.8.2002 2
B 2600/SL 1 notářský zápis NZ 473/2002 Krajský soud v Ostravě 29.5.2002 6.8.2002 61

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25911368
Jméno VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 1.7.2002
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 8

Sídlo VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Živnosti a provozovny VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Živnost č. 1 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Závodní 2991/86, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1008471712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Závodní 2991/86, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1008471712
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.12.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Ruská 3077/135, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1001873505
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.7.2002

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Závodní 2991/86, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1008471712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2002

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Závodní 2991/86, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1008471712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2002

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Závodní 2991/86, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1008471712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2002

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Závodní 2991/86, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1008471712
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2002

Živnost č. 7 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Ruská 3077/135, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1001873505
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2013

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.8.2019

Živnost č. 9 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Kovář
Člen statutárního orgánu Ing. Libor Folwarczny Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

IČO: 25911368
Firma: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Ostrava-Jih
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.7.2002

Sídlo VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Sídlo: Ruská 3077/135, Ostrava 700 30

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování
Ubytování
Činnosti v oblasti nemovitostí
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Sportovní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image