Firma VINIUM a.s. IČO 46900195


VINIUM a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

VINIUM a.s. (46900195) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hlavní 666/2, Velké Pavlovice 691 06. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 5. 1992 a je stále aktivní. VINIUM a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o VINIUM a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VINIUM a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro VINIUM a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VINIUM a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 823
IČO (identifikační číslo osoby) 46900195
Jméno VINIUM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.5.1992
Jediný akcionář-společnost České vinařské závody a.s., se sídlem Praha 4-Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, IČ 601 93 182, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd.B, vl. 2357, - učinil při výkonu působnosti valné hromady V INIUM, a.s. se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav, PSČ 691 06, IČ 469 00 195, dne 20.12.2012 toto Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti VINIUM a.s.; 1. Rozhodl o spojení všech akcií Společnos ti, tedy 230.000 (slovy: dvou set třiceti tisíců) kusů v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), do 1(slovy: jednoho) kusu kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této je dné akcie 230.000.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých). 2. Dále rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 179.000.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů korun českých), tedy z částky ve výši 230.000.000 ,-Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých) na částku ve výši 51.000.000,-Kč (slovy: padesát jeden milion korun českých). 3. Důvodem snížení základního kapitálu je způsob řešení úhrady vykázané ztráty hospodaření Společnosti s tím, že částka odpoví dající snížení základního kapitálu na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře bude výhradně použita k úhradě ztráty minulých let. 4. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie Společnosti znějící na jméno v listinné podobě tak, že jmenovitá hodnota této akcie ve výši 230.000.000,-Kč (slovy: dvě stě třicet milionů korun českých) se sníží o 179.000.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát devět milionů korun českých) na částku ve výši 51.000.000,-Kč (slovy: pad esát jeden milion korun českých). O tomto Rozhodnutí byl sepsán Notářský zápis č.j. NZ 1752/2012, N 1911/2012. 20.2.2013 - 20.2.2013
Jediný akcionář společnost České vinařské závody a.s. na jednání představenstva dne 28.5.2009 schválil při výkonu působnosti valné hromady společnosti VINIUM a.s. rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o 20.000.000,- Kč na celkovou výši 230.000.000,- Kč upsáním nových 20.000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 1.000,- Kč vydaných v listinné podobě. Akcie nejsou kótovány. Akcie na zvýšení základního kapitálu upíše jediný akcionář pouze peněžitým vkladem a emisní kurz se rovná jejich jme novité hodnotě. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář spo lečnost České vinařské závody a.s. je oprávněn započítat svoji peněžitou pohledávku ve výši 20.000.000,- Kč vyplývající z poskytnuté půjčky dle smlouvy ze dne 27. dubna 2007 ve znění dodatku č. 1 a 2 s pohledávkou na splacení emisního kurzu, a to z důvodu snížení finančních nákladů společnosti. Pravidla pro splacení emisního kurzu jsou následující: ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí oznámení představenstva o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, které je představenstvo společnosti pov inno osobně předat nebo zaslat akcionáři na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, se zavazu je upisovatel uzavřít dohodu o započtení svojí peněžité pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč, slovy: dvacetmilionů korun českých vyplývající z poskytnuté půjčky dle smlouvy ze dne 27. dubna 2007 ve znění dodatku č. 1 a 2 s pohledávkou na splacení emisního k urzu, a to s úředně ověřenými podpisy. 12.6.2009 - 2.7.2009
Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala v sídle společnosti dne 29.10.2008, přijala rozhodnutí o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní z ákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"). O tom byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 1973/2008, N 2114/2008. Usnesení mimořádné valné hromady o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře zní t akto: 1.Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářům Společnosti je obchodní společnost České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělohradská čp. 7/13, PSČ: 140 16, identifikační číslo: 601 93 182, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soude m v Praze, v oddíle B, vložka 2357 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejich souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,66% na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pro střednictvím výpisu ze seznamu akcionářů, ze kterého vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady vlastníkem 209.280 kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předlože ných dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,66%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti př echodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionáři poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 294,-Kč (slovy: dvěstědevadesátčtyři koruny české) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v soula du s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 405-32/08 ze dne 15.září 2008 vyhotovený znalkyní paní Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., Růženec 31b, 644 00 Brno (dále též jen "znalecký posudek"). Z výrokové části z naleckého posudku vyplývá, že: "Zjištěná tržní hodnota akcie přiměřená hodnotě kmenové akcie společnosti VINIUM a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč k směrodatnému datu ocenění, tj. k 31.07.2008 činí 294,-Kč (slovy: dvěstědevadestáčtyři koruny české)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena na základě metody diskontovaných peněžních toků. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů, ode dne přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prok ázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář poskyt ne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněnce společnosti Komerční banka, a.s.. Protiplnění bude akcionářům zasláno formou peněžní poukázky na adresu uvedenou ve výpisu ze seznamu akcionářů. 10.11.2008 - 5.1.2009
základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.304.000,- Kč, slovy: deset milionů tři sta čtyři tisíc korun českých, upsáním 10 304, slovy: deseti tisíc tři sta čtyř, kusů nových kmenových neregistrovaných akcií na majitele v listinné podobě ve jmeno vité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých s tím, že upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští - všechny nově vydané akcie lze upisovat s využitím přednostního práva v sídle společnosti ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 666, v prostorách sekretariátu generálního ředitele v pracovní dny vždy v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin, a to ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dnů ode dne zveřejnění informace o přednostním právu v obchodním věstníku s tím, že tímto zveřejněním bude akcionářům oznámen počátek běhu lhůty - na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, případně podíl na jedné nově vydané akcii o velikosti 644/12481, slovy: šest set čtyřicet čtyři lomeno dvanáct tisíc čtyři sta osmdesát jedna, s tím, že upisovat lze pouze celé akcie - nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitým zájemcům, a to panu Ing. Vladimíru Ohlídalovi, CSc., bytem Rajhad, Dudíkova 440, PSČ 664 41, panu Ing. Jiřímu Tydlačkovi, bytem Olomouc, Horní náměstí 27, pa nu Ing. Leoši Navrátilovi, bytem Netolice, Obecní 60, PSČ 384 11 - nově vydávané akcie upisované bez využití přednostního práva - akcie upisované určitými zájemci - budou upsány ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to ve lhůtě 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu smlouvy na úpis akcií doručení náv rhu smlouvy na úpis akcií určitému zájemci se považuje za oznámení počátku běhu lhůty pro úpis akcií, místem pro takovýto úpis akcií je sídlo společnosti - emisní kurs nově vydaných akcií upisovaných na základě přednostního práva a nově vydávaných akcií upisovaných určitými zájemci je stejný a činí 7.764,00 Kč, slovy: sedm tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých, za jednu akcii - upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů ode dne úpisu, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 17290753/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. pobočka Brno. 18.3.2004 - 12.5.2004
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 20.5.1998. 28.9.1998 - 12.5.2004
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 21.4.1997. 15.7.1997 - 12.5.2004
Dozorčí rada společnosti: - Marie Šalleová, Břeclav 4, Májová 4 - ing. Jakub Šebesta, Brno, Božetěchova 95 - Dušan Tůma, Zaječí, Školní 357 2.5.1992 - 23.2.1994
Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 2.5.1992 - 23.2.1994
Výše základního jmění společnosti činí 199.696.000,-Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Vinium, s.p. 2.5.1992 - 12.5.2004
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 2.5.1992 - 12.5.2004

Kapitál VINIUM a.s.

zakladni jmění 51 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.2.2013
zakladni jmění 230 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.2009 - 20.2.2013
zakladni jmění 210 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.2004 - 2.7.2009
zakladni jmění 199 696 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.5.1992 - 12.5.2004

Akcie VINIUM a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 51 000 000 Kč 1 20.2.2013
Kmenové akcie na jméno 230 000 000 Kč 1 8.1.2013 - 20.2.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 230 000 2.7.2009 - 8.1.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 210 000 1.4.2005 - 2.7.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 210 000 12.5.2004 - 1.4.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 199 696 8.8.2002 - 12.5.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 199 696 2.5.1992 - 8.8.2002

Sídlo VINIUM a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hlavní 666/2 , Velké Pavlovice 691 06 22.5.2015
Adresa Hlavní 666/2 , Velké Pavlovice 691 06 26.8.2014 - 22.5.2015
Adresa Hlavní 666/2 , Velké Pavlovice 691 06 17.4.2002 - 26.8.2014
Adresa Hlavní 666/2 , Velké Pavlovice 691 06 2.5.1992 - 17.4.2002

Předmět podnikání VINIUM a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 24.11.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.6.2009
vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.5.2006
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 12.5.2004 - 12.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 28.9.1998 - 2.5.2006
vedení účetnictví 28.9.1998 - 2.5.2006
provozování vodovodů a kanalizací 28.9.1998 - 2.5.2006
výroba vína a nealkoholických nápojů 28.9.1998 - 12.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.9.1998 - 12.6.2009
laboratorní služby v oboru vinařství 28.9.1998 - 12.6.2009
mytí a desinfekce nádob na potravinářské výrobky 28.9.1998 - 12.6.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 28.9.1998 - 12.6.2009
Zpracování vedlejších produktů vznikajících při hlavní činnosti 30.11.1993 - 28.9.1998
Obchodní činnost 30.11.1993 - 28.9.1998
Zakládání ovocných sadů a pěstování ovoce 30.11.1993 - 28.9.1998
Pěstování vinné révy a jiných zemědělských a lesních kultur 30.11.1993 - 28.9.1998
Výroba výrobků a zboží spotřebovaných ve vinohradnicko - vinařském komplexu, včetně zpracování vedlejších výrobků při této výrobě vznikajících 30.11.1993 - 28.9.1998
Nákup hroznů vinné révy, ovoce, zeleniny 30.11.1993 - 28.9.1998
Výroba révového vína a ovocných produktů 30.11.1993 - 28.9.1998
Výroba moštů, vína a dalších nápojů 30.11.1993 - 28.9.1998
1. nákup hroznů vinné révy, ovoce, zeleniny 2. výroba révového vína a ovocných produktů 3. výroba moštů, vína a dalších nápojů 4. výroba destilátů 5. zpracování vedlejších produktů vznikajících při hlavní činnosti 6. provádění údržby, oprav strojů a zařízení, servisní činnosti 7. obchodní činnost 8. projektová činnost podle zvláštního povolení 9. poskytování prací a služeb výpočetní techniky 10. zakládání ovocných sadů a pěstování ovoce 2.5.1992 - 30.11.1993
11. silniční doprava podle zvláštního povolení 12. pěstování vinné révy a jiných zemědělských a lesních kultur 13. výroba výrobků a zboží spotřebovaných ve vinohradnicko-vinařském komplexu, včetně zpracování vedlejších výrobků při této výrobě vznikajících 14. výstavnictví v oblasti hlavního předmětu podnikání společnosti 2.5.1992 - 30.11.1993

vedení firmy VINIUM a.s.

Statutární orgán VINIUM a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě připojí předseda představenstva svůj podpis. 12.6.2009
Způsob jednání: Společnosti zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo.Za představenstvo jednají společně předseda a místopředseda představenstva nebo kterýkoli z nich spolu s dalším členem představenstva 12.5.2004 - 12.6.2009
Způsob jednání: Společnosti zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo.Za představenstvo jednají společně předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis či podpisy. 17.4.2002 - 12.5.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému, nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Generální ředitel je oprávněn podepisovat za společnost v rozsahu daném speciální plnou mocí, kterou udělí představenstvo. 28.9.1998 - 17.4.2002
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost podepisují dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda představenstva. Děje se tak tím způsobem, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 15.7.1997 - 28.9.1998
Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo osoba k tomu představenstvem písemně zmocněná. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo osoba k tomu představenstvem písemně zmocněná tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 23.2.1994 - 15.7.1997
předseda představenstva Bc. Vladimír Kurka 7.12.2018
Vznik členství 20.7.2012
Vznik funkce 20.7.2012
Adresa: náměstí Biskupa Bruna 3347/1 , Ostrava 702 00
člen představenstva ing. František Pich 2.5.1992 - 23.2.1994
Adresa: Masarykova 393 , Nosislav 691 64
člen představenstva ing. Ludmila Hlavenková 2.5.1992 - 16.7.1996
Adresa: Čs. armády 432/121 , Břeclav 691 41
člen představenstva ing. Jaroslav Machovec 2.5.1992 - 16.7.1996
Adresa: Na Zahradách 626 , Lednice 691 44
člen představenstva Ing. Martin B Á L K A 23.2.1994 - 16.7.1996
Adresa: Dlouhá 415/38 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Ing. Vlastimil Lubal 23.2.1994 - 16.7.1996
Adresa: 390 , Vrbice 691 09
člen představenstva Ing. Svatoslav Chalupa 23.2.1994 - 16.7.1996
Adresa: Tererova 1354/15 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Činčera 23.2.1994 - 16.7.1996
Adresa: Vrážská 1008 , Černošice 252 28
člen představenstva Mgr. Martin Řehořek 16.7.1996 - 15.7.1997
Adresa: Okružní 2218 , Česká Lípa 470 01
předseda představenstva Ing. Svatopluk Chalupa Csc. 16.7.1996 - 15.7.1997
Adresa: Tererova 1354/15 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Machovec 16.7.1996 - 15.7.1997
Adresa: Na Zahradách 626 , Lednice 691 44
člen představenstva Ing. Jan Jakeš 15.7.1997 - 28.9.1998
Adresa: Buková 396/2 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Svatopluk Chalupa Csc. 15.7.1997 - 8.3.2000
Adresa: Tererova 1354/15 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Machovec 15.7.1997 - 8.3.2000
Adresa: Na Zahradách 626 , Lednice 691 44
člen představenstva Mgr. Josef Žáček 28.9.1998 - 25.7.2001
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
předseda představenstva Mgr.Ing. Aleš Doležal 8.3.2000 - 25.7.2001
Adresa: Korunní 774/87 , Praha 130 00
předseda představenstva Mgr.Ing. Aleš Doležal 25.7.2001 - 25.7.2001
Zánik členství 26.3.2001
Zánik funkce 26.3.2001
Adresa: Korunní 774/87 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Pauřík 8.3.2000 - 8.1.2002
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: Viklefova 1825/8 , Praha 130 00
předseda představenstva Mgr. Josef Žáček 25.7.2001 - 8.1.2002
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
člen představenstva Jan Dostálek 25.7.2001 - 8.1.2002
Vznik funkce 26.3.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: 43 , Lučina 739 39
předseda představenstva Jiří Šmehlík 8.1.2002 - 17.4.2002
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 21.8.2001
Adresa: Čsl. armády 169/34 , Rousínov 683 01
místopředseda představenstva Ing. Igor Fait 8.1.2002 - 17.4.2002
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 21.8.2001
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Martin Leskour 8.1.2002 - 17.4.2002
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 21.8.2001
Adresa: Neumannova 2046/13 , Žďár nad Sázavou 591 01
předseda představenstva Jiří Šmehlík 17.4.2002 - 2.7.2003
Vznik funkce 21.8.2001
Zánik funkce 3.4.2003
Adresa: Čsl. armády 169/34 , Rousínov 683 01
místopředseda představenstva Ing. Igor Fait 17.4.2002 - 2.7.2003
Vznik funkce 21.8.2001
Zánik funkce 3.4.2003
Adresa: Stará osada 3971/17 , Brno 615 00
člen představenstva Ing. Martin Leskour 17.4.2002 - 2.7.2003
Vznik funkce 21.8.2001
Zánik funkce 3.4.2003
Adresa: Neumannova 2046/13 , Žďár nad Sázavou 591 01
předseda představenstva Ing. Richard Novák 2.7.2003 - 12.5.2004
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: U starého židovského hřbitova 3133/2 , Praha 150 00
místopředseda představenstva PhDr.Ing. Pavel Stefanovič 2.7.2003 - 12.5.2004
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 21.4.2004
Adresa: Na vápenném 310/5 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jiří Vlach 2.7.2003 - 12.5.2004
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 3.3.2004
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Ludvík Lovše 2.7.2003 - 12.5.2004
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 3.3.2004
Adresa: Lochotínská 481 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Radim Štěpánek 2.7.2003 - 12.5.2004
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 3.3.2004
Adresa: Lipová 383 , Valtice 691 42
místopředseda představenstva Ing. Richard Novák 12.5.2004 - 1.4.2005
Zánik členství 15.12.2004
Vznik funkce 21.4.2004
Zánik funkce 15.12.2004
Adresa: U starého židovského hřbitova 3133/2 , Praha 150 00
člen Ing. Leoš Navrátil 12.5.2004 - 1.4.2005
Vznik funkce 3.3.2004
Adresa: Obecní 60 , Netolice 384 11
člen Ing. Jiří Tydlačka 12.5.2004 - 1.4.2005
Vznik funkce 3.3.2004
Adresa: Horní náměstí 407/27 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Leoš Navrátil 1.4.2005 - 27.10.2005
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 21.6.2005
Vznik funkce 22.12.2004
Zánik funkce 21.6.2005
Adresa: Obecní 60 , Netolice 384 11
místopředseda představenstva Ondřej Valenta 27.10.2005 - 27.9.2006
Vznik členství 29.9.2005
Zánik členství 2.8.2006
Vznik funkce 29.9.2005
Zánik funkce 2.8.2006
Adresa: Spořilov 602 , 561 51 Letohrad Česká republika
člen představenstva Ing. Hana Smržová 1.4.2005 - 3.11.2006
Vznik členství 15.12.2004
Zánik členství 12.10.2006
Adresa: Římská 1317/32 , Praha 120 00
předseda představenstva PhDr.Ing. Pavel Stefanovič 12.5.2004 - 15.6.2007
Vznik funkce 21.4.2004
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Na vápenném 310/5 , Praha 147 00
člen Ing. Vladimír Ohlídal CSc. 12.5.2004 - 15.6.2007
Vznik funkce 3.3.2004
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Dudíkova 440 , Rajhrad 664 61
člen představenstva Ing. Vladimír Peřina 1.4.2005 - 15.6.2007
Vznik členství 15.12.2004
Zánik členství 26.4.2007
Adresa: Zelená 1083/17 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jiří Tydlačka 1.4.2005 - 15.6.2007
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 26.4.2007
Adresa: 150 , Bukovany 779 00
člen představenstva Ing. Jiří Vlach 1.4.2005 - 15.6.2007
Vznik členství 15.12.2004
Zánik členství 26.4.2007
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Jiří Čábelka 15.6.2007 - 20.5.2008
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 9.4.2008
Vznik funkce 26.4.2007
Zánik funkce 9.4.2008
Adresa: Podskalská 366/27 , Praha 128 00
předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 15.6.2007 - 5.1.2009
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 29.12.2008
Vznik funkce 26.4.2007
Zánik funkce 29.12.2008
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov 739 34
člen představenstva Ing. Martin Ciežák 15.6.2007 - 12.6.2009
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 28.5.2009
Adresa: Řadová 91 , Šenov 739 34
místopředseda představenstva Jozef Marček 20.5.2008 - 12.6.2009
Vznik členství 10.4.2008
Zánik členství 28.5.2009
Vznik funkce 10.4.2008
Zánik funkce 28.5.2009
Adresa: Vybíralova 974/5 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Dušan Nevrtal 5.1.2009 - 1.7.2011
Vznik členství 29.12.2008
Vznik funkce 29.12.2008
Adresa: Ve vilkách 103/12 , Brno 644 00
předseda představenstva Ing. Dušan Nevrtal 1.7.2011 - 23.7.2012
Vznik členství 29.12.2008
Zánik členství 19.7.2012
Vznik funkce 29.12.2008
Zánik funkce 19.7.2012
Adresa: Mladá 251/6 , Brno 644 00
předseda představenstva Bc. Vladimír Kurka 23.7.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 20.7.2012
Vznik funkce 20.7.2012
Adresa: Životická 1417/41 , Havířov 735 64
předseda představenstva Bc. Vladimír Kurka 26.8.2014 - 7.12.2018
Vznik členství 20.7.2012
Vznik funkce 20.7.2012
Adresa: Životická 1417/41 , Havířov 735 64

Dozorčí rada VINIUM a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Vladimír Hladiš 1.5.2014
Vznik členství 1.2.2014
Vznik funkce 7.2.2014
Adresa: Opavská 498 , Dolní Benešov 747 22
Jméno Ing. Josef Vašíček 23.2.1994 - 16.7.1996
Adresa: Jilmová 2685/10 , Praha 130 00
Jméno Prof.Ing. Miroslav Martinek 23.2.1994 - 16.7.1996
Adresa: Údolní 503/21 , Brno 602 00
Jméno Ing. František Pich 23.2.1994 - 16.7.1996
Adresa: Masarykova 393 , Nosislav 691 64
Jméno Jana Prátová 23.2.1994 - 16.7.1996
Adresa: Růžová 921/17 , Velké Pavlovice 691 06
Jméno Jaroslav Trsťan 23.2.1994 - 16.7.1996
Adresa: Nová 933/22 , Velké Pavlovice 691 06
člen Ing. Miroslav Nepraš 16.7.1996 - 15.7.1997
Adresa: Plánická 723/3 , Praha 153 00
člen Jindřich Krupka 16.7.1996 - 15.7.1997
Adresa: 55 , Kozmice 256 01
člen Ing. František Pich 16.7.1996 - 15.7.1997
Adresa: Masarykova 393 , Nosislav 691 64
člen Ing. František Pich 15.7.1997 - 12.10.2000
Adresa: Masarykova 393 , Nosislav 691 64
člen Ing. Oldřich Nepraš 15.7.1997 - 12.10.2000
Adresa: Strážovská 381/97 , Praha 153 00
člen Jan Dobrovský 15.7.1997 - 12.10.2000
Adresa: Janouškova 369/1 , Praha 162 00
předseda Ing. Oldřich Nepraš 12.10.2000 - 8.1.2002
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice 252 29
místopředseda Jan Dobrovský 12.10.2000 - 8.1.2002
Zánik funkce 2.7.2001
Adresa: Janouškova 369/1 , Praha 162 00
člen Ing. Libor Šparlinek 8.1.2002 - 17.4.2002
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 21.8.2001
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
členka Miluše Šťavíková 12.10.2000 - 2.7.2003
Vznik funkce 21.8.2001
Adresa: Zahradní 1007/41 , Velké Pavlovice 691 06
předseda Ing. Libor Šparlinek 17.4.2002 - 2.7.2003
Vznik funkce 21.8.2001
Zánik funkce 3.4.2003
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
člen Drs.ing. Peter H.m. Winkelman 17.4.2002 - 2.7.2003
Vznik funkce 21.8.2001
Zánik funkce 3.4.2003
Adresa: Nizozemské království
Jacob van Bredastraat 24, 7412 AX Deventer
předseda Ing. David Krch 2.7.2003 - 12.5.2004
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 3.3.2004
Adresa: Nad Petruskou 639/6 , Praha 120 00
člen JUDr. Zdeněk Hanus 2.7.2003 - 12.5.2004
Vznik funkce 3.4.2003
Zánik funkce 3.3.2004
Adresa: Vlachova 1508/14 , Praha 155 00
čleknka Miluše Šťavíková 2.7.2003 - 1.4.2005
Vznik funkce 21.8.2001
Adresa: 691 06 Velké Pavlovice Česká republika
člen Ing. Jiří Vlach 12.5.2004 - 1.4.2005
Vznik funkce 3.3.2004
Zánik funkce 15.12.2004
Adresa: Vězeňská 116/5 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. František Pavelka 12.5.2004 - 2.5.2006
Vznik funkce 3.3.2004
Zánik funkce 9.3.2005
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
člen dozorčí rady Miluše Šťavíková 1.4.2005 - 2.5.2006
Vznik funkce 21.8.2001
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: 691 06 Velké Pavlovice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Richard Novák 1.4.2005 - 2.5.2006
Vznik členství 15.12.2004
Adresa: Na Pernikářce 776/28 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. František Pavelka 2.5.2006 - 2.5.2006
Vznik členství 3.3.2004
Zánik členství 30.3.2006
Vznik funkce 9.3.2005
Zánik funkce 30.3.2006
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
předseda dozorčí rady Ing. Richard Novák 2.5.2006 - 2.5.2006
Vznik členství 15.12.2004
Zánik členství 7.12.2005
Vznik funkce 9.3.2005
Zánik funkce 7.12.2005
Adresa: Na Pernikářce 776/28 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Viktor Labský 2.5.2006 - 12.3.2007
Vznik členství 30.3.2006
Zánik členství 7.12.2006
Adresa: Holečkova 332/5 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Lexa 2.5.2006 - 15.6.2007
Vznik členství 23.1.2006
Zánik členství 26.4.2007
Vznik funkce 16.3.2006
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Solidarity 2464/5 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Otmar Sikora 15.6.2007 - 12.6.2009
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 28.5.2009
Vznik funkce 30.4.2007
Zánik funkce 28.5.2009
Adresa: Údolní 578 , Orlová 735 14
člen dozorčí rady Jaroslav Trsťan 2.5.2006 - 22.7.2009
Vznik členství 16.1.2006
Zánik členství 29.5.2009
Adresa: Nová 933/22 , Velké Pavlovice 691 06
člen dozorčí rady Ing. Petr Šimice 15.6.2007 - 11.6.2012
Vznik členství 26.4.2007
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Tvardkova 898/2 , Ostrava 710 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Ciežák 12.6.2009 - 1.5.2014
Vznik členství 28.5.2009
Zánik členství 7.2.2014
Vznik funkce 28.5.2009
Zánik funkce 7.2.2014
Adresa: Řadová 91 , Šenov 739 34
člen dozorčí rady Ing. Petr Šimice 11.6.2012 - 1.5.2014
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: Tvardkova 898/2 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Bronislav Hejl 22.7.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 1.7.2009
Adresa: Nová 950/56 , Velké Pavlovice 691 06
člen dozorčí rady Ing. Martin Ciežak 1.5.2014 - 22.5.2015
Vznik členství 7.2.2014
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Řadová 91 , Šenov 739 34
člen dozorčí rady Bronislav Hejl 26.8.2014 - 22.5.2015
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: V Údolí 309/29 , Velké Pavlovice 691 06

Sbírka Listin VINIUM a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 823/SL 87 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 24.4.2015 7.8.2015 10.8.2015 52
B 823/SL 86 výroční zpráva [2013]  výroční zpráva Krajský soud v Brně 24.3.2014 25.7.2014 3.9.2014 53
B 823/SL 85 výroční zpráva [2013]  rozhodnutí jednoho akcionáře Krajský soud v Brně 26.6.2014 25.7.2014 3.9.2014 2
B 823/SL 84 notářský zápis stanovy, NZ 1103/2014 Krajský soud v Brně 26.6.2014 26.8.2014 27.8.2014 16
B 823/SL 83 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 30.1.2014 6.3.2014 12.5.2014 1
B 823/SL 82 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Brně 18.4.2013 28.5.2013 30.5.2013 55
B 823/SL 81 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 1752/2012 Krajský soud v Brně 20.12.2012 26.2.2013 27.2.2013 6
B 823/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.12.2012 26.2.2013 27.2.2013 18
B 823/SL 79 ostatní -rozhod.jed.spol. Krajský soud v Brně 19.7.2012 23.7.2012 1.8.2012 2
B 823/SL 78 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 20.4.2012 27.6.2012 28.6.2012 53
B 823/SL 77 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 31.5.2012 8.6.2012 12.6.2012 2
B 823/SL 76 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 20.4.2011 17.6.2011 53
B 823/SL 75 notářský zápis -rozh.jedin.akcion.,NZ 1261/10 Krajský soud v Brně 15.11.2010 1.12.2010 4
B 823/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.10.2010 1.12.2010 18
B 823/SL 73 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 20.4.2010 21.6.2010 44
B 823/SL 72 ostatní -zápis z volební komise Krajský soud v Brně 1.7.2009 24.7.2009 1
B 823/SL 71 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 26.4.2009 29.6.2009 57
B 823/SL 70 ostatní - výp.ze záp.ze zased.předst. Krajský soud v Brně 28.5.2009 17.6.2009 4
B 823/SL 69 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 26.5.2009 17.6.2009 1
B 823/SL 68 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 28.5.2009 17.6.2009 1
B 823/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2009 17.6.2009 18
B 823/SL 66 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 583/09 Krajský soud v Brně 28.5.2009 17.6.2009 5
B 823/SL 65 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.12.2008 14.1.2009 1
B 823/SL 64 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 29.12.2008 14.1.2009 2
B 823/SL 63 ostatní - výpis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 29.12.2008 14.1.2009 1
B 823/SL 62 notářský zápis -NZ 1973/2008-osvědčení Krajský soud v Brně 29.10.2008 13.11.2008 119
B 823/SL 61 výroční zpráva -od 1.7 - 31.12.2007 Krajský soud v Brně 13.5.2008 29.7.2008 66
B 823/SL 60 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 9.4.2008 26.5.2008 1
B 823/SL 59 ostatní -výpis ze zápisu řád.předst. Krajský soud v Brně 10.4.2007 26.5.2008 1
B 823/SL 58 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 30.4.2008 26.5.2008 1
B 823/SL 57 výroční zpráva - k 1.7.06 - 30.6.07 Krajský soud v Brně 5.9.2007 1.4.2008 51
B 823/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.10.2007 28.11.2007 19
B 823/SL 55 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 11.10.2007 28.11.2007 2
B 823/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2007 20.8.2007 14
B 823/SL 53 notářský zápis -nz 438/2007 Krajský soud v Brně 26.4.2007 20.6.2007 52
B 823/SL 52 notářský zápis -nz 439/2007 Krajský soud v Brně 26.4.2007 20.6.2007 5
B 823/SL 51 ostatní -ZÁPIS Z JED. dr Krajský soud v Brně 30.4.2007 20.6.2007 1
B 823/SL 50 podpisové vzory -čp Krajský soud v Brně 4.5.2007 20.6.2007 12
B 823/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.4.2007 20.6.2007 13
B 823/SL 48 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 26.4.2007 20.6.2007 3
B 823/SL 47 výroční zpráva od 1.1.2003 - 30.6..2003 Krajský soud v Brně 19.3.2003 11.5.2007 69
B 823/SL 46 výroční zpráva od 1.7.05 - 30.6.06 Krajský soud v Brně 14.12.2006 9.5.2007 42
B 823/SL 45 výroční zpráva od 1.7.04 - 30.6.05 Krajský soud v Brně 29.9.2005 9.5.2007 44
B 823/SL 44 ostatní -zápis z mim. VH Krajský soud v Brně 7.12.2006 15.3.2007 3
B 823/SL 43 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 14.3.2006 4.5.2006 5
B 823/SL 42 ostatní -zápis ze zas. Krajský soud v Brně 16.1.2006 4.5.2006 2
B 823/SL 41 ostatní -zápis ze zas. Vol. kom. Krajský soud v Brně 10.1.2006 4.5.2006 2
B 823/SL 40 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 30.3.2006 4.5.2006 1
B 823/SL 39 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 16.3.2006 4.5.2006 2
B 823/SL 38 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 6.12.2005 4.5.2006 2
B 823/SL 37 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 9.3.2005 4.5.2006 2
B 823/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.12.2004 1.11.2005 16
B 823/SL 35 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 4.10.2005 1.11.2005 4
B 823/SL 34 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 29.9.2005 1.11.2005 4
B 823/SL 33 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 21.6.2005 1.11.2005 4
B 823/SL 32 výroční zpráva -1.7.2003-30.6.2004 Krajský soud v Brně 15.9.2004 22.4.2005 41
B 823/SL 31 notářský zápis -NZ 1165/2004-rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 15.12.2004 12.4.2005 22
B 823/SL 30 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 15.12.2004 12.4.2005 10
B 823/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.12.2004 12.4.2005 15
B 823/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Brně 3.1.2005 12.4.2005 4
B 823/SL 27 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 22.12.2004 12.4.2005 3
B 823/SL 26 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 28.4.2004 19.5.2004 12
B 823/SL 25 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 21.4.2004 19.5.2004 1
B 823/SL 24 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.3.2004 19.5.2004 1
B 823/SL 23 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 9.4.2004 19.5.2004 12
B 823/SL 22 ostatní -listina upisatelů Krajský soud v Brně 8.4.2004 19.5.2004 4
B 823/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.3.2004 19.5.2004 17
B 823/SL 20 notářský zápis -osvědčení VH Krajský soud v Brně 3.3.2004 19.5.2004 15
B 823/SL 19 notářský zápis -osvědčení Krajský soud v Brně 3.3.2004 31.3.2004 12
B 823/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Brně 16.4.2003 11.8.2003 5
B 823/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2003 11.8.2003 13
B 823/SL 16 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 25.6.2003 11.8.2003 6
B 823/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.4.2003 11.8.2003 16
B 823/SL 14 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 27.5.2003 10.7.2003 67
B 823/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.2002 14.8.2002 13
B 823/SL 12 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 19.6.2002 14.8.2002 12
B 823/SL 11 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 28.3.2002 24.7.2002 35
B 823/SL 9 podpisové vzory - čest. prohl. Krajský soud v Brně 21.8.2001 3.5.2002 23
B 823/SL 8 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 21.8.2001 3.5.2002 17
B 823/SL 7 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 21.8.2001 3.5.2002 6
B 823/SL 10 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 29.6.2001 3.5.2002 2
B 823/SL 6 podpisové vzory - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 18.4.2001 30.8.2001 4
B 823/SL 5 ostatní - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.3.2001 30.8.2001 3
B 823/SL 4 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 24.7.2001 109
B 823/SL 3 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 11.4.2000 19.7.2000 20
B 823/SL 2 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 27.10.1998 18
B 823/SL 1 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 21.4.1997 26.2.1998 25

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VINIUM a.s.

IČO: 46900195
Firma: VINIUM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Břeclav
Základní územní jednotka: Velké Pavlovice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.5.1992

Sídlo VINIUM a.s.

Sídlo: Hlavní 666/2, Velké Pavlovice 691 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba vína z vinných hroznů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image