Firma Viktoria Žižkov a.s. IČO 25794931


Viktoria Žižkov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Viktoria Žižkov a.s. (25794931) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Francouzská 454/74, Praha 101 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 9. 1999 a je stále aktivní. Viktoria Žižkov a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Viktoria Žižkov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Viktoria Žižkov a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Viktoria Žižkov, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Viktoria Žižkov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Viktoria Žižkov a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6098
IČO (identifikační číslo osoby) 25794931
Jméno Viktoria Žižkov a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.9.1999
Jediný akcionář společnosti přijal dne 18.7.2014 v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu : (1) Jediný akcionář společnosti Viktoria Žižkov a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Viktoria Žižkov a.s. ze současné výše základního kapitálu 181.000.000,- Kč (jedno sto osmdesát jedna milionů korun českých) o částku 110.410.000,- Kč (jedno sto deset milionů čtyři sta deset tisíc korun českých) na novou výši 70.590.000,- Kč (sedmdesát milionů pět set devadesát tisíc korun českých) po snížení základního kapitálu. (2) Důvodem pro snížení základního kapitálu je změna podnikatelské koncepce společnosti spočívající v převzetí realizace podnikatelského záměru jediným akcionářem. V souvislosti s touto skutečností nebude potřebný základní kapitál v dosavadní výši. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionáři společnosti ve výši navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti. (3) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií a to tak, že poměr výše jmenovité hodnoty každé akcie v době přijetí tohoto rozhodnutí vůči nové jmenovité hodnotě každé akcie po provedení snížení základního kapi tálu společnosti bude odpovídat poměru aktuální výše základného kapitálu společnosti vůči nové výši základního kapitálu společnosti; vzhledem k tomu, že společnost vydala 17 (sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podob ě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 9 (devět) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), 64 (šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) a 80 (osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydá společnost po snížení základního kapitálu 17 (sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) novou hodnotu 3.900.000,- Kč (tři miliony devět set tisíc korun českých), 9 (devět) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižko v a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) novou hodnotu 390.000,- Kč (tři sta devadesát tisíc korun českých), 64 (šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společno sti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) novou hodnotu 11.700,- Kč (jedenáct tisíc sedm set korun českých) a 80 (osmdesát) kusů kmenových akc ií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) novou hodnotu 390,- Kč (tři sta devadesát korun českých), ke snížení jmenovité hodnoty akcií tak dojde u všech ve stejném poměru. Jediný akcionář je povinen do 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu usnesení společnosti o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k předložení akcií za účelem jejich výměny. K předložení akcií bude nadto jediný akcionář ještě zvlášť p ísemně vyzván představenstvem společnosti. Částka ve výši 110.410.000,- Kč (jedno sto deset milionů čtyři sta deset tisíc korun českých), o níž bude základní kapitál společnosti snížen, bude použita pro vypořádání vzájemných závazkových vztahů (peněžitých pohledávek) mezi společností a jejím jedi ným akcionářem započtením vzájemných pohledávek, které budou včetně příslušenství vyčísleny a takto vypořádány do 3 (třech) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a případná zbylá část bude jedinému akcioná ři společností vyplacena, a to ve stejné lhůtě, nebude-li mezi společností a jediným akcionářem písemně dohodnuto jinak. Jedná se tedy o snížení základního kapitálu společnosti, které je v plném rozsahu úplatné, a výše úplaty odpovídá celkové částce, o n íž bude základní kapitál společnosti snížen. 28.7.2014 - 14.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 13.6.2014
Valná hromada společnosti přijala na svém zasedání konaném dne 21.9.2009 v sídle společnosti níže uvedené rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O rozhodnutí valné hromady byl sepsán notářský zápis N 717/2009, NZ 714/2009, JUDr. Václavem Halbichem, not ářem v Praze. Valná hromada schválila tento návrh: a) na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem (akcionář FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.), b) na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem (akcionář Městská část Praha 3). 1) Zvýšení základního kapitálu oběma způsoby Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), tj. z 1.000.000,- Kč na 181.000.000 Kč, a to a) zvýšením dosavadního vkladu akcionáře FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. peněžitým vkladem o 100.047.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtyřicet sedm tisíc korun českých), b) zvýšením dosavadního vkladu akcionáře Městská část Praha 3 nepeněžitým vkladem (vkladem nemovitostí) o 79.953.000,- Kč (slovy: sedmdesát devět milionů devět set padesát tři tisíc korun českých). 2) Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem a) Vklad akcionáře FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.. bude zvýšen upsáním 100.047 ks (slovy: jedno sto čtyřicet sedm kusů) nových akcií. b) Upisovatel FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. upíše tyto akcie peněžitým vkladem. c) Upisovatel FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. splatí částku 30.014.100,- Kč (30% emisního kursu) na zvláštní účet u banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v dalších ustanoveních tohoto rozhodn utí. d) Zvláštním účtem u banky je účet č. 10110 u Podnikatelské družstevní záložny, IČ: 63083868, se sídlem Praha 1, Celetná 17/595, PSČ 110 00. e) Zbývající část emisního kursu ve výši 70%, tj. částku 70.032.900,- Kč (slovy sedmdesát miliónů třicet dva tisíce devět set korun českých), splatí tento upisovatel do jednoho roku od uzavření dohody podle § 205 obch. zák., a to bezhotovostním převodem n a účet společnosti. 3) Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Před přednesením další části návrhu oba akcionáři prohlásili, že se seznámili se zprávou představenstva společnosti podle § 204 odst. 3 obch. zák., obsahující důvody k upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. a) Vklad akcionáře Městská část Praha 3 bude zvýšen upsáním 79.953 ks (slovy: sedmdesát devět tisíc devět set padesát tři kusů) nových akcií. b) Upisovatel Městská část Praha 3 upíše tyto akcie výlučně nepeněžitým vkladem, kterým je tento nemovitý majetek: - pozemek č. 163/4 o výměře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. 163/6 o výměře 104 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. 163/7 o výměře 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek 166/2 o výměře 8.019 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, které s výjimkou pozemku č. 163/6 vznikly na základě geometrického oddělovacího plánu zhotoveného Danou Staňkovou pod č. 2064-9/2009, ověřeného Ing. Marií Moresovou dne 13.2.2009 pod č. 12/2 009 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, kat. prac. Praha dne 17.2.2009 pod č. 554-2009, vše dosud zapsáno (před oddělením) na LV č. 1636 pro kat. území Žižkov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracov iště Praha, který byl ve znaleckém posudku Ing. arch. Jana Havlíčka č. 907-09 ze dne 20.8.2009 oceněn na částku 79.953.000,- Kč (slovy sedmdesát devět miliónů devět set padesát tři tisíc korun českých), přičemž předmět a cena nepeněžitého vkladu se schva lují. c) Upisovatel Městská část Praha 3 splatí tento nepeněžitý vklad předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. společnosti a fyzickým předáním nemovitostí společnosti, o čemž bude pořízena listina ?Předávací protokol?, a to nejpozději ve lhůtě uv edené v dalších ustanoveních tohoto rozhodnutí. 4) Společná rozhodnutí pro peněžitý a nepeněžitý vklad a) upisování nad částku 180.000.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů korun českých) se nepřipouští, b) emisní kurs všech nově upsaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou, c) veškeré upisované a nově emitované akcie budou: - druh ? kmenové, - forma ? na jméno, - podoba ? listinná, - jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na českém či mezinárodním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. d) veškeré nové akcie budou upsány v Dohodě o úpisu akcií uzavřené mezi akcionáři podle § 205 obch. zák., přičemž valná hromada požaduje, - aby tato dohoda byla uzavřena u kteréhokoliv notáře v České republice formou notářského zápisu nejpozději do 10 dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - aby lhůta pro splacení 30 % peněžitého vkladu a veškerého nepeněžitého vkladu byla nejvýše 60 dnů od uzavření Dohody o úpisu akcií podle § 205 obch.zák., - aby tato dohoda byla uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Podmínky pro podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - úpis akcií ? uzavření dohody podle § 205 obch. zák. - splacení 30 % peněžitého vkladu a veškerého nepeněžitého vkladu 6) Emise nových akcií Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby emitovalo veškeré nové akcie do 15 dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvalo oba akcionáře doporučenými dopisy zaslanými na jejich adresy, aby je převzali v sídle společnosti, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů a nejvýše 20 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději 60. den ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.9.2009 - 4.11.2009

Aktuální kontaktní údaje Viktoria Žižkov a.s.

Kapitál Viktoria Žižkov a.s.

zakladni jmění 70 590 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.11.2014
zakladni jmění 181 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.12.2009 - 14.11.2014
zakladni jmění 181 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.11.2009 - 17.12.2009
zakladni jmění 181 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.10.2009 - 4.11.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.2000 - 29.10.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 7.9.1999 - 6.11.2000

Akcie Viktoria Žižkov a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 900 000 Kč 17 14.11.2014
Kmenové akcie na jméno 390 000 Kč 9 14.11.2014
Kmenové akcie na jméno 11 700 Kč 64 14.11.2014
Kmenové akcie na jméno 390 Kč 80 14.11.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 17 1.12.2011 - 14.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 9 1.12.2011 - 14.11.2014
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 64 1.12.2011 - 14.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 80 1.12.2011 - 14.11.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 180 000 29.10.2009 - 1.12.2011
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 7.9.1999 - 1.12.2011

Sídlo Viktoria Žižkov a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Francouzská 454/74 , Praha 101 00 30.5.2017
Adresa Seifertova 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
21.2.2006 - 30.5.2017
Adresa Seifertova 32/3 , Praha 130 00 7.9.1999 - 21.2.2006

Předmět podnikání Viktoria Žižkov a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.12.2009
konzultační a poradenská činnost v oblasti sportovního managementu 7.9.1999 - 17.12.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti sportovního managementu 7.9.1999 - 17.12.2009

vedení firmy Viktoria Žižkov a.s.

Statutární orgán Viktoria Žižkov a.s.

Platnost údajů od - do
Člen představenstva zastupuje společnost samostatně. 14.11.2014
Jménem společnosti jedná představenstv. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. 18.10.2010 - 14.11.2014
Jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně, přičemž j eden z nich musí být předseda představenstva, nebo předseda představenstva samostatně. 21.2.2006 - 18.10.2010
Společnost zastupují navenek jednotliví členové představenstva a to každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak,že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis tři členové představenstva. 7.9.1999 - 21.2.2006
člen představenstva Jiří Muška 12.12.2018
Vznik členství 20.6.2018
Vznik funkce 20.6.2018
Adresa: Horská 2105/2 , Praha 128 00
Jméno ing. Milan Cingoš 7.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: Balabánova 1084/10 , Praha 182 00
Jméno ing. Vladimír Neuman 7.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: Chotovická 1788/16 , Praha 182 00
Jméno Jiří Steinbroch 7.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: Přemyslovská 211/46 , Praha 130 00
Jméno ing. Luboš Mleziva 7.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: U rybářství 1002/3 , Praha 149 00
místopředseda ing. Milan Cingroš 27.3.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 2.5.2002
Zánik funkce 2.5.2002
Adresa: Balabánova 1084/10 , Praha 182 00
člen ing. Vladimír Neuman 27.3.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 2.5.2002
Adresa: Chotovická 1788/16 , Praha 182 00
předseda Jiří Steinbroch 27.3.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 10.1.2002
Zánik funkce 10.1.2005
Adresa: Přemyslovská 211/46 , Praha 130 00
člen ing. Luboš Mleziva 27.3.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 10.12.2002
Adresa: U rybářství 1002/3 , Praha 149 00
člen Jiří Daněk 7.11.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 10.1.2005
Adresa: Kouřimská 2407/7 , Praha 130 00
předseda představenstva Michal Kucián 5.8.2005 - 21.2.2006
Vznik členství 10.1.2005
Vznik funkce 12.1.2005
Adresa: Biskupcova 1732/33 , Praha 130 00
člen představenstva Jan Hnilička 5.8.2005 - 21.2.2006
Vznik členství 10.1.2005
Adresa: Pod Brentovou 555/6 , Praha 150 00
člen představenstva ing. arch. Nikolaj Stojanov 5.8.2005 - 21.2.2006
Vznik členství 10.1.2005
Adresa: Chotovická 1788/14 , Praha 182 00
člen představenstva Rudolf Procházka 5.8.2005 - 21.2.2006
Vznik členství 10.1.2002
Zánik členství 15.11.2005
Adresa: Přemyslovská 186/44 , Praha 130 00
člen představenstva Jiří Daněk 5.8.2005 - 1.10.2009
Vznik členství 10.1.2005
Zánik členství 21.9.2009
Adresa: Kouřimská 2407/7 , Praha 130 00
člen představenstva Michal Kucián 21.2.2006 - 1.10.2009
Vznik členství 10.1.2005
Vznik funkce 12.1.2005
Zánik funkce 15.11.2005
Adresa: Biskupcova 1732/33 , Praha 130 00
předseda představenstva ing. Luděk Vinš 21.2.2006 - 1.10.2009
Vznik členství 15.11.2005
Vznik funkce 15.11.2005
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
člen představenstva Michal Kucián 1.10.2009 - 18.10.2010
Vznik členství 21.9.2009
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Blodkova 1476/4 , Praha 130 00
předseda představenstva ing. Luděk Vinš 1.10.2009 - 18.10.2010
Vznik členství 21.9.2009
Vznik funkce 21.9.2009
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
člen představenstva Zdeněk Lochman 1.10.2009 - 18.10.2010
Vznik členství 21.9.2009
Adresa: Slezská 1487/70 , Praha 130 00
předseda představenstva ing. Luděk Vinš 18.10.2010 - 1.12.2011
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 13.10.2011
Vznik funkce 31.8.2010
Zánik funkce 13.10.2011
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
místopředseda představenstva Jiří Muska 18.10.2010 - 1.12.2011
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 13.10.2011
Vznik funkce 31.8.2010
Zánik funkce 13.10.2011
Adresa: Francouzská 454/74 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Marie Sládková 1.12.2011 - 27.1.2012
Vznik členství 13.10.2011
Adresa: Brigádníků 2917/65 , Praha 100 00
člen představenstva Zdeněk Lochman 18.10.2010 - 15.10.2012
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 27.9.2012
Zánik funkce 27.9.2012
Adresa: Slezská 1487/70 , Praha 130 00
předseda představenstva Ján Horváth 1.12.2011 - 15.8.2013
Vznik členství 13.10.2011
Zánik členství 19.6.2013
Vznik funkce 13.10.2011
Zánik funkce 19.6.2013
Adresa: Jasanová 1942 , Hostivice 253 01
místopředseda představenstva Ing. Marie Sládková 27.1.2012 - 15.8.2013
Vznik členství 13.10.2011
Zánik členství 19.6.2013
Vznik funkce 13.10.2011
Zánik funkce 19.6.2013
Adresa: Brigádníků 2917/65 , Praha 100 00
člen Miroslav Fabík 15.10.2012 - 23.7.2014
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 16.6.2014
Adresa: Biskupcova 2391/89 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Daniela Urbanová 15.8.2013 - 14.11.2014
Vznik členství 19.6.2013
Zánik členství 5.11.2014
Vznik funkce 19.6.2013
Zánik funkce 5.11.2014
Adresa: Mánesova 1092/42 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Luděk Vinš 23.7.2014 - 14.11.2014
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 5.11.2014
Zánik funkce 5.11.2014
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
předseda představenstva Jiří Muška 15.8.2013 - 12.12.2018
Vznik členství 19.6.2013
Zánik členství 19.6.2018
Vznik funkce 19.6.2013
Zánik funkce 19.6.2018
Adresa: Horská 2105/2 , Praha 128 00

Dozorčí rada Viktoria Žižkov a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Michaela Mertová 25.10.2016
Vznik členství 27.9.2016
Adresa: Kyselova 1186/1 , Praha 182 00
Jméno Václav Karásek 7.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: Třebenická 1294/24 , Praha 182 00
Jméno Mgr. Jitka Hlaváčová 7.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: Jenečská 21 , Úhonice 252 18
Jméno Rudolf Procházka 7.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: Přemyslovská 186/44 , Praha 130 00
Jméno Dr. Josef Neštický 7.9.1999 - 27.3.2000
Adresa: Brandlova 1560/9 , Praha 149 00
předseda Václav Karásek 27.3.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 18.9.2001
Zánik funkce 18.9.2001
Adresa: Třebenická 1294/24 , Praha 182 00
člen Mgr. Jitka Hlaváčová 27.3.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 10.12.2002
Adresa: Jenečská 21 , Úhonice 252 18
místopředseda Rudolf Procházka 27.3.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 10.1.2005
Adresa: Přemyslovská 186/44 , Praha 130 00
člen Dr. Josef Neštický 27.3.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 10.1.2005
Adresa: Brandlova 1560/9 , Praha 149 00
člen Karel Kupka 7.11.2000 - 5.8.2005
Zánik členství 10.1.2005
Adresa: Blahoslavova 293/10 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady ing. Luděk Vinš 5.8.2005 - 21.2.2006
Vznik členství 10.1.2005
Zánik členství 15.11.2005
Vznik funkce 18.1.2005
Zánik funkce 15.11.2005
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
člen dozorčí rady JUDr. Josef Buzek 5.8.2005 - 21.2.2006
Vznik členství 10.1.2005
Adresa: Podbělohorská 3129/24 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Karel Kupka 5.8.2005 - 1.10.2009
Vznik členství 10.1.2005
Zánik členství 21.9.2009
Adresa: Blahoslavova 293/10 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Buzek 21.2.2006 - 1.10.2009
Vznik členství 10.1.2005
Zánik členství 21.9.2009
Vznik funkce 16.11.2005
Zánik funkce 21.9.2009
Adresa: Podbělohorská 3129/24 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Rudolf Procházka 21.2.2006 - 1.10.2009
Vznik členství 15.11.2005
Vznik funkce 15.11.2005
Adresa: Přemyslovská 186/44 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Ján Bulla 1.10.2009 - 18.10.2010
Vznik členství 21.9.2009
Zánik členství 31.8.2010
Vznik funkce 21.9.2009
Zánik funkce 31.8.2010
Adresa: náměstí Bořislavka 2028/3 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Rudolf Procházka 1.10.2009 - 18.10.2010
Vznik členství 21.9.2009
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: Přemyslovská 186/44 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Eduard Číž 1.10.2009 - 18.10.2010
Vznik členství 21.9.2009
Adresa: Korunní 806/91 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Aleš Kořený 18.10.2010 - 15.6.2011
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 8.2.2011
Vznik funkce 31.8.2010
Zánik funkce 8.2.2011
Adresa: Semická 2026/10 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ján Horváth 18.10.2010 - 1.12.2011
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 13.10.2011
Vznik funkce 31.8.2010
Zánik funkce 13.10.2011
Adresa: Jasanová 1942 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Eduard Číž 18.10.2010 - 1.12.2011
Vznik členství 31.8.2010
Zánik členství 13.10.2011
Adresa: Korunní 806/91 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Michal Kucián 15.6.2011 - 1.12.2011
Vznik členství 8.2.2011
Zánik členství 13.10.2011
Adresa: Blodkova 1476/4 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Luděk Vinš 1.12.2011 - 27.1.2012
Vznik členství 13.10.2011
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
předseda dozorčí rady Jiří Muška 1.12.2011 - 28.1.2013
Vznik členství 13.10.2011
Vznik funkce 13.10.2011
Adresa: Francouzská 454/74 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Luděk Vinš 27.1.2012 - 15.4.2013
Vznik členství 13.10.2011
Zánik členství 2.5.2012
Vznik funkce 13.10.2011
Zánik funkce 2.5.2012
Adresa: Rektorská 234/40 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Michal Kucián 1.12.2011 - 15.8.2013
Vznik členství 13.10.2011
Zánik funkce 19.6.2013
Adresa: Blodkova 1476/4 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Jiří Muška 28.1.2013 - 15.8.2013
Vznik členství 13.10.2011
Zánik členství 19.6.2013
Vznik funkce 13.10.2011
Zánik funkce 19.6.2013
Adresa: Horská 2105/2 , Praha 128 00
místopředseda dozorčí rady Michal Kucián 15.8.2013 - 27.10.2014
Vznik členství 13.10.2011
Zánik členství 5.9.2014
Vznik funkce 19.6.2013
Zánik funkce 5.9.2014
Adresa: Blodkova 1476/4 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Václav Chvála 23.7.2014 - 27.10.2014
Vznik členství 16.6.2014
Zánik členství 5.9.2014
Zánik funkce 5.9.2014
Adresa: José Martího 240/25 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Marie Sládková 15.8.2013 - 25.10.2016
Vznik členství 19.6.2013
Zánik členství 27.9.2016
Vznik funkce 19.6.2013
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Brigádníků 2917/65 , Praha 100 00

Sbírka Listin Viktoria Žižkov a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6098/SL 50 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 + rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2014 12.8.2015 12.8.2015 29
B 6098/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.11.2014 11.2.2015 12.2.2015 6
B 6098/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.11.2014 4.12.2014 8.12.2014 6
B 6098/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.9.2014 4.11.2014 19.11.2014 6
B 6098/SL 46 notářský zápis NZ 2662/2014 Městský soud v Praze 5.11.2014 11.11.2014 18.11.2014 7
B 6098/SL 45 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 10.6.2014 24.7.2014 26.9.2014 10
B 6098/SL 44 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 26.9.2014 25
B 6098/SL 43 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.6.2014 22.7.2014 9.9.2014 2
B 6098/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1103/2014 Městský soud v Praze 10.6.2014 12.6.2014 4.9.2014 11
B 6098/SL 40 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 19.6.2013 14.8.2013 5.9.2013 12
B 6098/SL 39 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 14.8.2013 5.9.2013 25
B 6098/SL 38 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 19.6.2013 14.8.2013 16.8.2013 16
B 6098/SL 37 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 19.6.2013 14.8.2013 16.8.2013 1
B 6098/SL 36 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 20.2.2013 10.4.2013 17.4.2013 4
B 6098/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.10.2012 15.10.2012 25
B 6098/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.12.2011 24.5.2012 7.6.2012 25
B 6098/SL 31 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 23.6.2011 9.12.2011 7
B 6098/SL 30 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 31.8.2011 9.12.2011 7
B 6098/SL 29 zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 9.12.2011 14
B 6098/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 9.12.2011 22
B 6098/SL 33 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 13.10.2011 7.12.2011 1
B 6098/SL 32 notářský zápis NZ 953/2011 Městský soud v Praze 26.10.2011 7.12.2011 14
B 6098/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 778/2010 Městský soud v Praze 1.9.2010 3.11.2010 35
B 6098/SL 26 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 31.8.2010 3.11.2010 2
B 6098/SL 25 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 31.8.2010 3.11.2010 6
B 6098/SL 24 ostatní - prohláš. představenstva Městský soud v Praze 3.11.2009 26.4.2010 1
B 6098/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.9.2009 3.11.2009 4.11.2009 24
B 6098/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.10.2009 3.11.2009 4.11.2009 24
B 6098/SL 21 posudek znalce č.907-09 Městský soud v Praze 20.8.2009 2.11.2009 10
B 6098/SL 20 notářský zápis NZ 737/2009 Městský soud v Praze 1.10.2009 2.11.2009 5
B 6098/SL 19 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 21.9.2009 19.10.2009 2
B 6098/SL 18 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 21.9.2009 19.10.2009 5
B 6098/SL 17 notářský zápis NZ 714/2009 Městský soud v Praze 21.9.2009 19.10.2009 14
B 6098/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.11.2005 8.3.2006 0
B 6098/SL 15 notářský zápis -NZ676/05 Městský soud v Praze 15.11.2005 8.3.2006 0
B 6098/SL 14 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 15.11.2005 8.3.2006 0
B 6098/SL 13 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 28.8.2005 8.3.2006 0
B 6098/SL 12 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 3.11.2005 4.11.2005 19
B 6098/SL 9 ostatní záp z VH Městský soud v Praze 10.1.2005 23.5.2005 0
B 6098/SL 8 ostatní záp. z mimoř. VH Městský soud v Praze 10.12.2002 23.5.2005 0
B 6098/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 776/2002 Městský soud v Praze 10.12.2002 23.5.2005 0
B 6098/SL 10 ostatní záp. z jed. předst. Městský soud v Praze 2.5.2002 23.5.2005 0
B 6098/SL 7 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 20.1.2005 0
B 6098/SL 6 účetní závěrka r.2000/2001/2002 Městský soud v Praze 20.1.2005 0
B 6098/SL 5 ostatní -zápis mimořádné VH Městský soud v Praze 7.9.2000 15.1.2001 0
B 6098/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.9.2000 15.1.2001 0
B 6098/SL 3 notářský zápis [NZ 199/2000], stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.9.2000 15.1.2001 0
B 6098/SL 2 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.1999 5.10.1999 0
B 6098/SL 1 notářský zápis [NZ 313/99], stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.1999 5.10.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Viktoria Žižkov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25794931
Jméno Viktoria Žižkov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 7.9.1999
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo Viktoria Žižkov, a.s.

Živnosti a provozovny Viktoria Žižkov, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.9.1999

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v oblasti sportovního managementu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Konzultační a poradenská činnost v oblasti sportovního managementu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Viktoria Žižkov, a.s.

Člen statutárního orgánu Jiri Muska

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Viktoria Žižkov a.s.

IČO: 25794931
Firma: Viktoria Žižkov a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.9.1999

Sídlo Viktoria Žižkov a.s.

Sídlo: Seifertova Stadion-tr NEOAD, Praha 3 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sportovní činnosti
tracking image