Firma VEPASPOL Olomouc, a.s. IČO 47672846


VEPASPOL Olomouc, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VEPASPOL Olomouc, a.s. (47672846) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 270, Paseka 783 97. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 1993 a je stále aktivní. VEPASPOL Olomouc, a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o VEPASPOL Olomouc, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VEPASPOL Olomouc, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VEPASPOL Olomouc, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VEPASPOL Olomouc, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VEPASPOL Olomouc, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 575
IČO (identifikační číslo osoby) 47672846
Jméno VEPASPOL Olomouc, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.2.1993
Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 18.10.2017 č.j. 23 Nc 7703/2017-51, které nabylo právní moci dne 18.10.2017, soud ustanovil Ing. Pavla Stonawského, nar. 24.3.1963, trvale bytem Šternberk, Uničovská 577/14, PSČ 785 01, opatro vníkem společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., IČ: 476 72 846. 23.10.2017 - 12.6.2018
Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.dubna 2014 o přeměně všech listinných akcií společnosti na akcie zaknihované, tj. o přeměně 13.243 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 3.000,-Kč z listinné podoby na akcie zaknihované, 132.883 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované a 453 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 300,- Kč z listinné podoby na akcie zaknihované. Akcionářům se určuje lhůta k odevzdání akcií společnost i do 2, slovy: dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie. Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být zaknihovaná akcie zaevidována. 23.5.2014
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 39.864.900,-- Kč, slovy: třicet devět milionů osm set šedesát čtyři tisíc devět set korun českých, o částku ve výši 19.932.450,-- Kč, slovy: devatenáct milionů devět set tř icet dva tisíc čtyři sta padesát korun českých, na celkovou novou výši základního kapitálu 59.797.350,-- Kč slovy: padesát devět milionů sedm set devadesát sedm tisíc tři sta padesát korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 132.883 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 150,-- Kč. Emisní kurz upisovaných akcií činí 150,-- Kč. Každý akcion ář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti; přednostní právo bude vykonáno v místě sídla Advokátní kanceláře Mgr. Dany Dvořákové, Litovel, C holinská 1048/19. Lhůta pro vykonání přednostního práva k upisování akcií je 15, slovy: patnáct, kalendářních dnů, a počíná 14. kalendářním dnem po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně - doporučenou listovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 300,-- Kč lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 150,-- Kč a na jednu dosavadní akcii o  jmenovité hodnotě 3000,-- Kč lze upsat 10 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 150,-- Kč. Emisní kurz akcií je splatný do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Šternberk, č. 43-373 2720277/0100. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty zájemci společnosti MJM Litovel a.s., Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592. Emisní kurz akcií upisovaných předem určeným zájemcem činí 150,-- Kč. Po up lynutí lhůty pro upsání akcií na základě přednostního práva bude do tří pracovních dnů předem určený zájemce vyzván k upsání akcií. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 5, slovy: pět, pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy. Místem pr o upsání akcií je Advokátní kancelář Mgr. Dany Dvořákové, Litovel, Cholinská 1048/19. Valná hromada vyslovuje souhlas, aby emisní kurz akcií, které budou upsány společností MJM Litovel a.s., byl splacen započtením peněžité pohledávky vůči společnosti prot i pohledávce na splacení emisního kurzu společností MJM Litovel a.s. jako akcionářem s přednostním právem na upisování akcií i jako určeným zájemcem pro upisování akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, a to pohledávky společnosti MJM L itovel a.s. se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ 45193592, vůči společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., na zaplacení kupní ceny (dílčích kupních cen) z titulu rámcové Kupní smlouvy na dodávky krmných směsí, kterou uzavřela společnost MJM Litov el a.s. v postavení prodávajícího a společnost VEPASPOL Olomouc, a.s., v postavení kupujícího dne 2.1.2007, číslo smlouvy 07/670/50/1/001 (výše pohledávky k datu 14.11.2008 je 50.654.599,-- Kč, započtení je navrhováno do výše rovnající se celkovému emisní mu kurzu upsaných akcií akcionářem MJM Litovel a.s. a určeným zájemcem MJM Litovel a.s.). Započtením pohledávky je odůvodněno shodně jako důvody samotného zvýšení základního kapitálu, a to zvýšením oběžných prostředků společnosti a současně snížením závaz ků společnosti. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - započtení bude realizováno smlouvou o započtení, - do tří dnů ode dne upsání akcií na základě přednostního práva společností MJM Litovel a.s. zašle představenstvo společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., písemný návrh smlouvy o započtení společnosti MJM Litovel a.s.; lhůta pro přijetí návrhu činí pět pracovn ích dnů ode dne jeho doručení, - do tří dnů ode uzavření smlouvy o upsání akcií společností MJM Litovel a.s. zašle představenstvo společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s., písemný návrh smlouvy o započtení společnosti MJM Litovel a.s., lhůta pro přijetí návrhu činí pět pracovních dnů ode dne jeho doručení. 30.12.2008 - 19.3.2009
Důvod, způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu : úhrada ztráty společnosti minulých let a úhrada předpokládané ztráty roku 2008 (rok 2004 ztráta 11.020.856,77 Kč, rok 2007 ztráta 39.991.534,08 Kč, převod do ostatních fondů účet 427 100 pro úhradu předpokládané ztráty roku 2008 ve výši 42.005.709,15 Kč. 9.5.2008 - 12.11.2008
Rozsah snížení základního kapitálu : o částku ve výši 93.018.100,-- Kč, slovy: devadesáttřimilionůosmnácttisícjednostokorunčeských, tj. ze stávající výše 132.883.000,-- Kč, slovy: jednostotřicetdvamilionůosmsetosmdesáttřitisíckorunčeských, na novou výši z ákladního kapitálu 39.864.900,-- Kč, slovy: třicetdevětmilionůosmsetšedesátčtyřitisícdevětsetkorunčeských. 9.5.2008 - 12.11.2008
Způsob snížení základního kapitálu : - snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadních 1.000,-- Kč na 300,-- Kč, poměrně u všech akcií společnosti (tj. u akcií o stávající jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč bude snížena na 3.000,-- Kč a u akcií o stávající jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude sníže na na 300,-- Kč), - snížení jmenovité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii s podpisem alespoň dvou členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti, - představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě do kalendářních čtrnácti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstř íku (v pracovních dnech každý čtvrtek od 12:00 hodin do 15:00 hodin, každý pátek od 8:00 hodin do 12:00 hodin) v sídlu společnosti, za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty (odkolkování). Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, nen í oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená, a představenstvo uplatní postup podle ustanovení § 214 obchodního zákoníku (představenstvo stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu v délce dalších čtrnácti kalendářních dnů s upozorněním, že p okud nebudou akcie předloženy ani v této dodatečné lhůtě, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné. Pro nové akcie, které budou vydány namísto akcií, jež budou prohlášeny za neplatné, uplatní představenstvo postup podle ustanovení § 214, odst. 4 ob chodního zákoníku. 9.5.2008 - 12.11.2008
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno jsou volně převoditelné pouze mezi zakladateli navzájem a mezi zakladateli a oprávněnými osobami podle zákona č. 229/91 Sb. a zákona č. 42/92 Sb. pokud je jimi vypořádán restituční nárok nebo nárok z transformace družstva. K jiným převodům akcií na jméno je třeba souhlasu představenstva. 4.10.1999 - 17.8.2007

Aktuální kontaktní údaje VEPASPOL Olomouc, a.s.

Kapitál VEPASPOL Olomouc, a.s.

zakladni jmění 59 797 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.3.2009
zakladni jmění 39 864 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.2008 - 19.3.2009
zakladni jmění 132 883 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.2.1993 - 12.11.2008

Akcie VEPASPOL Olomouc, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 000 Kč 13 243 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 150 Kč 132 883 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 453 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 150 Kč 132 883 19.3.2009 - 23.5.2014
Akcie na jméno 3 000 Kč 13 243 12.11.2008 - 23.5.2014
Akcie na jméno 300 Kč 453 12.11.2008 - 23.5.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 13 243 7.12.2000 - 12.11.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 453 7.12.2000 - 12.11.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 132 883 18.2.1993 - 7.12.2000

Sídlo VEPASPOL Olomouc, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 270 , Paseka 783 97 15.11.2016
Adresa 270 , Paseka 783 97 4.6.2002 - 15.11.2016
Adresa 270 , Paseka 783 97 7.12.2000 - 4.6.2002
Adresa 783 97 Paseka u Šternberka Česká republika
6.2.1996 - 7.12.2000
Adresa Kateřinská 107/5 , Olomouc 779 00 18.2.1993 - 6.2.1996

Předmět podnikání VEPASPOL Olomouc, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 27.10.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.10.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.10.2006
zemědělství, vč. prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 4.6.2002
testování, měření a analýzy 4.6.2002 - 16.10.2006
velkoobchod 4.6.2002 - 27.10.2015
zprostředkování obchodu 4.6.2002 - 27.10.2015
výroba chemických látek 6.6.2001 - 16.10.2006
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 6.6.2001 - 27.10.2015
silniční motorová doprava nákladní 6.6.2001 - 27.10.2015
rozbory pitných a odpadních vod 26.8.1998 - 4.6.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 26.8.1998 - 4.6.2002
silniční motorová doprava osobní 26.8.1998 - 16.10.2006
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 18.2.1993 - 26.8.1998
výroba jatečných prasat, odchov selat a plemenných prasniček v rozmnožovacím chovu a jejich prodej 18.2.1993 - 4.6.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.2.1993 - 4.6.2002

vedení firmy VEPASPOL Olomouc, a.s.

Statutární orgán VEPASPOL Olomouc, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje jediný člen představenstva. 12.6.2018
Společnost zastupuje představenstvo, a to předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 27.10.2015 - 12.6.2018
J e d n á n í : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Místopředseda představenstva jedná zejména v době nepřítomnosti předsedy představenstva. 8.9.1999 - 27.10.2015
Jednání: Jménem společnosti jednají předseda nebo místopředsedové každý samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému obchodnímu jménu připojí podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 18.2.1993 - 8.9.1999
člen představenstva Ing. Pavel Stonawský 12.6.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: Uničovská 577/14 , Šternberk 785 01
člen představenstva Ing. Václav Stejskal 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: 13 , Štarnov 783 14
člen představenstva Ing. Jaromír Otáhal 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: 63 , Luká 783 24
člen představenstva Stanislav Zatloukal 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: 35 , Bystročice 779 00
člen představenstva Ing. Miroslav Kotrla 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: U hřiště 646/31 , Olomouc 779 00
člen představenstva Stanislav Brosinger 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Komenského 273 , Červenka 784 01
člen představenstva Jiří Daněk 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Plinkout 73 Česká republika
člen představenstva Zbyněk Votava 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: 349 , Dolany 783 16
člen představenstva Ing. Jan Spáčilík 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Drahlov 197 Česká republika
člen představenstva Vojtěch Škoda 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: U kovárny 315/28 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Rostislav Bucher 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: 162 , Nová Hradečná 783 83
člen představenstva Ing. Antonín Pešula 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: E. Zoly 23 , Olomouc Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Výkruta 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: V. Řezáče 16 , Olomouc Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Navrátil 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Těšetice 192 Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Stochleba 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: J. B. Pecky 392/11 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Lubomír Vodička 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: 320 , Tršice 783 57
člen představenstva Stanislav Homola 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Klimeckého 427/7 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Pavel Stonavský 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Uničovská 577/14 , Šternberk 785 01
člen představenstva Ing. Karel Dvořák 18.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Družstevní 417 , Štěpánov Česká republika
člen představenstva Ing. František Smolka 7.9.1993 - 12.11.1996
Adresa: 350 , Věrovany 783 75
člen představenstva Ing. Aleš Vaculík 7.9.1993 - 12.11.1996
Adresa: Slunečná 509/7 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Vrana 18.2.1993 - 25.3.1998
Adresa: 36 , Hnojice 785 01
člen představenstva Ing. Vítězslav Svoboda 18.2.1993 - 25.3.1998
Adresa: Újezd č. 298 Česká republika
člen představenstva Ing. Alena Moťková 18.2.1993 - 8.9.1999
Adresa: Lužice č. 62 Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Kotyk 12.11.1996 - 8.9.1999
Adresa: Uničovská 434/39 , Šternberk 785 01
člen představenstva Antonín Drábek 12.11.1996 - 8.9.1999
Adresa: Masarykova 408 , Velký Týnec 783 72
předseda představenstva Ing. Stanislav Bartoněk 18.2.1993 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: Vojnice 58 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. František Krestýn 18.2.1993 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 71 , Šumvald 783 85
člen představenstva Ing. František Kohoutek 7.9.1993 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 704 , Loučany 783 44
člen představenstva Zdeněk Bureš 7.9.1993 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: Lesní zátiší 576/12 , Litovel 784 01
člen představenstva Ing. Oldřich Heža 26.8.1998 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 183 , Hnojice 785 01
člen představenstva Ing. Karel Kolínek 8.9.1999 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 251 , Paseka 783 97
člen představenstva Ing. Jan Spáčilík 8.9.1999 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 197 , Charváty 783 75
člen představenstva Ing. Zdeněk Šoustal 8.9.1999 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 60 , Těšetice 783 46
předseda představenstva Ing. Stanislav Bartoněk 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.6.2007
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: 58 , Těšetice 783 46
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šuba 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.6.2007
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: Václava III. 109/10 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. František Krestýn 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.6.2007
Adresa: 71 , Šumvald 783 85
člen představenstva Ing. František Kohoutek 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.6.2007
Adresa: 704 , Loučany 783 44
člen představenstva Ing. Oldřich Heža 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.6.2007
Adresa: 183 , Hnojice 785 01
člen představenstva Ing. Karel Kolínek 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.6.2007
Adresa: 251 , Paseka 783 97
člen představenstva Ing. Jan Spáčilík 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.6.2007
Adresa: 197 , Charváty 783 75
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šuba 17.8.2007 - 22.1.2014
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: Václava III. 109/10 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šuba 22.1.2014 - 22.7.2014
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: Václava III. 109/10 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Šoustal 17.8.2007 - 17.10.2014
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 16.7.2014
Adresa: 60 , Těšetice 783 46
člen představenstva Ing. Jan Spáčilík 17.8.2007 - 25.2.2016
Vznik členství 15.6.2007
Adresa: 197 , Charváty 783 75
předseda představenstva Ing. Stanislav Bartoněk 17.8.2007 - 3.11.2016
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 15.6.2007
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: 58 , Těšetice 783 46
člen představenstva Ing. Antonín Hlavinka 17.8.2007 - 3.11.2016
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 12.5.2014
Adresa: 12 , Senice na Hané 783 22
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Šuba 22.7.2014 - 3.11.2016
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 15.6.2007
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: 6 , Bouzov 783 25
člen představenstva Ing. Jan Spáčilík 25.2.2016 - 3.11.2016
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 12.5.2014
Adresa: 121 , Charváty 783 75
předseda představenstva Ing. Miroslav Šuba 3.11.2016 - 15.2.2017
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 4.2.2017
Vznik funkce 31.8.2015
Zánik funkce 4.2.2017
Adresa: 6 , Bouzov 783 25
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Bartoněk 3.11.2016 - 9.11.2017
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 30.5.2017
Vznik funkce 31.8.2015
Zánik funkce 30.5.2017
Adresa: 58 , Těšetice 783 46
člen představenstva Ing. Jan Spáčilík 3.11.2016 - 9.11.2017
Vznik členství 29.6.2015
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: 121 , Charváty 783 75

Dozorčí rada VEPASPOL Olomouc, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Alois Chlebníček 12.6.2018
Vznik členství 11.6.2018
Adresa: 308 , Šumvald 783 85
člen Ing. Josef Španner 18.2.1993 - 12.11.1996
Adresa: Norská 201/4 , Olomouc 779 00
člen Ing. Bedřich Svoboda 18.2.1993 - 12.11.1996
Adresa: 151 , Liboš 783 13
člen Drahomíra Suchá 18.2.1993 - 12.11.1996
Adresa: nám. Osvobození 44/35 , Horka nad Moravou 783 35
předseda Ing. Jaroslav Navrátil 12.11.1996 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 192 , Těšetice 783 46
člen Ing. Bohuslav Nevěřil 12.11.1996 - 30.11.2002
Zánik členství 7.6.2002
Adresa: 783 84 Troubelice č.78 Česká republika
člen Ing. Lubomír Sklenář 12.11.1996 - 30.11.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 23 , Paseka 783 97
předseda Ing. Jaroslav Navrátil 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.6.2007
Vznik funkce 7.6.2002
Zánik funkce 15.6.2007
Adresa: 192 , Těšetice 783 46
člen Ing. Bohuslav Nevěřil 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 7.6.2002
Zánik členství 15.6.2007
Adresa: 78 , Troubelice 783 83
člen Ing. Lubomír Sklenář 30.11.2002 - 17.8.2007
Vznik členství 29.5.2002
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: 23 , Paseka 783 97
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Navrátil 17.8.2007 - 9.8.2015
Vznik členství 15.6.2007
Vznik funkce 15.6.2007
Adresa: 192 , Těšetice 783 46
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Nevěřil 17.8.2007 - 17.12.2015
Vznik členství 15.6.2007
Adresa: 78 , Troubelice 783 83
člen dozorčí rady Alois Chlebníček 17.8.2007 - 3.11.2016
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 29.5.2012
Adresa: 308 , Šumvald 783 85
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Navrátil 9.8.2015 - 3.11.2016
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 15.6.2007
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: 391 , Slatinice 783 42
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Nevěřil 17.12.2015 - 3.11.2016
Vznik členství 15.6.2007
Zánik členství 30.5.2012
Adresa: 158 , Troubelice 783 83
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Navrátil 3.11.2016 - 9.11.2017
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 30.5.2017
Vznik funkce 30.5.2012
Zánik funkce 30.5.2017
Adresa: 391 , Slatinice 783 42
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Nevěřil 3.11.2016 - 9.11.2017
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 30.5.2017
Adresa: 158 , Troubelice 783 83
člen dozorčí rady Alois Chlebníček 3.11.2016 - 9.11.2017
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 30.5.2017
Adresa: 308 , Šumvald 783 85

Prokura VEPASPOL Olomouc, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Výkruta 8.9.1999 - 20.1.2000
Adresa: Řezáčova 419/16 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin VEPASPOL Olomouc, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 575/SL 78 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 31.8.2015 15.9.2015 30.10.2015 2
B 575/SL 77 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 30.5.2012 15.9.2015 30.10.2015 2
B 575/SL 76 ostatní Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 30.5.2012 15.9.2015 30.10.2015 1
B 575/SL 75 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. přílohy, Zápis z VH - volba čl. představenstva Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 15.9.2015 30.10.2015 56
B 575/SL 74 notářský zápis [NZ 160/2014] Rozhodnutí VH - Stanovy Krajský soud v Ostravě 12.5.2014 15.9.2015 30.10.2015 44
B 575/SL 73 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. přílohy, Zápis z VH - odv. + volba představenstva Krajský soud v Ostravě 30.5.2012 15.9.2015 30.10.2015 54
B 575/SL 72 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 22.9.2015 29.9.2015 34
B 575/SL 71 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 22.9.2015 29.9.2015 6
B 575/SL 70 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 včetně příloh Krajský soud v Ostravě 1.9.2015 3.9.2015 24
B 575/SL 69 výroční zpráva [2013] , zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 10.7.2014 17
B 575/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.4.2014 28.5.2014 18
B 575/SL 67 notářský zápis NZ 122/2014 Krajský soud v Ostravě 22.4.2014 25.4.2014 28.5.2014 8
B 575/SL 66 zpráva auditora ověření výroční zprávy Krajský soud v Ostravě 13.3.2014 17.3.2014 1
B 575/SL 65 účetní závěrka [2012]  bez příl. Krajský soud v Ostravě 13.3.2014 17.3.2014 8
B 575/SL 64 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] příloha Krajský soud v Ostravě 23.4.2013 12.3.2014 17.3.2014 19
B 575/SL 63 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 24.4.2013 12.3.2014 17.3.2014 8
B 575/SL 62 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 22.2.2013 12.3.2014 17.3.2014 3
B 575/SL 61 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 30.5.2012 5.4.2013 26.4.2013 15
B 575/SL 60 účetní závěrka r. 2011 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 1.6.2012 14.6.2012 28
B 575/SL 59 účetní závěrka r.2010 vč. příl, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 7.9.2011 15.9.2011 30
B 575/SL 58 účetní závěrka r. 2009 vč. zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 20.7.2010 4.8.2010 11
B 575/SL 57 účetní závěrka r. 2008 rozvaha, výkaz z+z Krajský soud v Ostravě 12.11.2009 6.1.2010 6
B 575/SL 56 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 12.11.2009 6.1.2010 20
B 575/SL 55 zpráva auditora ověř. ÚZ r. 2008 Krajský soud v Ostravě 12.11.2009 6.1.2010 4
B 575/SL 54 zpráva auditora ověř. ÚZ r. 2007 Krajský soud v Ostravě 12.11.2009 6.1.2010 4
B 575/SL 53 zakladatelské dokumenty stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.3.2009 19.6.2009 24.6.2009 18
B 575/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.5.2009 11.6.2009 18
B 575/SL 51 notářský zápis NZ 553/2008 Krajský soud v Ostravě 15.12.2008 2.1.2009 13
B 575/SL 50 účetní závěrka r. 2007 Výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 10.11.2008 10.12.2008 2
B 575/SL 49 účetní závěrka r. 2007 Rozvaha Krajský soud v Ostravě 10.11.2008 10.12.2008 4
B 575/SL 48 účetní závěrka r. 2007 Cash - flow Krajský soud v Ostravě 10.11.2008 10.12.2008 2
B 575/SL 47 výroční zpráva r. 2007 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 10.11.2008 10.12.2008 21
B 575/SL 46 notářský zápis NZ 146/2008 rozhod. VH Krajský soud v Ostravě 16.4.2008 7.10.2008 8.10.2008 12
B 575/SL 45 výroční zpráva r. 2006,vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 31.8.2007 10.10.2007 19
B 575/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 16.8.2007 21.8.2007 18
B 575/SL 43 podpisové vzory 8x Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 16.8.2007 21.8.2007 14
B 575/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz. rady Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 16.8.2007 21.8.2007 1
B 575/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 16.8.2007 21.8.2007 2
B 575/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - Zápis volební komise Krajský soud v Ostravě 14.6.2007 16.8.2007 21.8.2007 2
B 575/SL 39 ostatní - Zápis z VH + příl. Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 16.8.2007 21.8.2007 40
B 575/SL 38 notářský zápis NZ 233/2007 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 16.8.2007 21.8.2007 13
B 575/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 16.6.2006 13.10.2006 26.10.2006 20
B 575/SL 36 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 16.6.2006 13.10.2006 26.10.2006 67
B 575/SL 35 notářský zápis Nz 205/2006 vč. rozh.VH Krajský soud v Ostravě 16.6.2006 13.10.2006 26.10.2006 11
B 575/SL 34 výroční zpráva r.2005 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 8.8.2006 28.8.2006 34
B 575/SL 33 účetní závěrka r.2005 vč.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 8.8.2006 28.8.2006 25
B 575/SL 32 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv.,výr.aud. Krajský soud v Ostravě 17.10.2005 18.10.2005 26
B 575/SL 31 účetní závěrka r. 2004 vč. zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 17.10.2005 18.10.2005 20
B 575/SL 30 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 9.7.2003 13.7.2004 21
B 575/SL 29 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,výr.aud. Krajský soud v Ostravě 9.7.2004 13.7.2004 79
B 575/SL 28 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 30.7.2003 4.8.2003 31
B 575/SL 22 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 30.7.2003 4.8.2003 77
B 575/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 7.6.2002 11.12.2002 14
B 575/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 7.6.2002 11.12.2002 4
B 575/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 26.4.2002 11.12.2002 1
B 575/SL 24 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 11.12.2002 1
B 575/SL 23 notářský zápis Nz 153/2002 Krajský soud v Ostravě 7.6.2002 11.12.2002 15
B 575/SL 21 notářský zápis Nz 154/2002 Krajský soud v Ostravě 7.6.2002 11.12.2002 9
B 575/SL 4 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 8.11.2002 11.11.2002 24
B 575/SL 20 ostatní § 66 a /9 o.z.(r.2001) Krajský soud v Ostravě 29.4.2002 8.11.2002 11.11.2002 1
B 575/SL 19 výroční zpráva r.2001vč.zkr.úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 8.11.2002 11.11.2002 24
B 575/SL 18 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 19.6.1998 9.11.2001 13.11.2001 15
B 575/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 28.6.1996 9.11.2001 13.11.2001 9
B 575/SL 16 notářský zápis NZ 96/95 Krajský soud v Ostravě 26.5.1995 9.11.2001 13.11.2001 21
B 575/SL 15 notářský zápis NZ 225/98 Krajský soud v Ostravě 19.6.1998 9.11.2001 13.11.2001 15
B 575/SL 14 notářský zápis NZ 190/97 Krajský soud v Ostravě 5.6.1997 9.11.2001 13.11.2001 18
B 575/SL 13 notářský zápis NZ 193/96 Krajský soud v Ostravě 28.6.1996 9.11.2001 13.11.2001 17
B 575/SL 12 notářský zápis NZ 73/93 Krajský soud v Ostravě 28.5.1993 9.11.2001 13.11.2001 9
B 575/SL 11 notářský zápis NZ 1155/92 Krajský soud v Ostravě 24.11.1992 9.11.2001 13.11.2001 35
B 575/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 9.11.2001 13.11.2001 2
B 575/SL 9 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 6.8.2001 20.9.2001 17
B 575/SL 8 notářský zápis NZ 276/99 Krajský soud v Ostravě 16.7.1999 12.6.2001 32
B 575/SL 7 notářský zápis NZ 256/2000 Krajský soud v Ostravě 4.8.2000 27.4.2001 12.6.2001 12
B 575/SL 6 účetní závěrka r.99, zpr. auditora Krajský soud v Ostravě 17.10.2000 19.10.2000 26
B 575/SL 2 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 5.6.1997 23.3.1998 25.3.1998 18
B 575/SL 5 účetní závěrka r.98 Krajský soud v Ostravě 31.12.1998 16.8.1999 20
B 575/SL 3 účetní závěrka r.97,zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 31.12.1997 16.7.1998 19
B 575/SL 1 účetní závěrka r.96,vč.výroční zprávy Krajský soud v Ostravě 22.4.1997 26.6.1997 40

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VEPASPOL Olomouc, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47672846
Jméno VEPASPOL Olomouc, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uničov
Vznik první živnosti: 18.2.1993
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo VEPASPOL Olomouc, a.s.

Živnosti a provozovny VEPASPOL Olomouc, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba hnojiv

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Bystřická 415, Velký Týnec 783 72
Identifikační číslo provozovny 1006241493
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 563 783 86 Dlouhá Loučka
Identifikační číslo provozovny 1006241485
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.2.1993
Provozovna č. 3
Provozovna 270, Paseka 783 97
Identifikační číslo provozovny 1006241477
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 18.2.1993

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.8.2006

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 9.3.2001
Přerušení oprávnění 12.12.2017

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1996
Zánik oprávnění 8.2.2006

Živnost č. 7 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1996
Zánik oprávnění 25.5.2006

Živnost č. 8 Výroba chemických látek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2000
Zánik oprávnění 25.5.2006

Živnost č. 9 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VEPASPOL Olomouc, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Stonawský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VEPASPOL Olomouc, a.s.

IČO: 47672846
Firma: VEPASPOL Olomouc, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Paseka
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 18.2.1993

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image