Firma Veolia Energie Kolín, a.s. IČO 45148091


Veolia Energie Kolín, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Veolia Energie Kolín, a.s. (45148091) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tovární 21, Kolín 280 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. Veolia Energie Kolín, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Veolia Energie Kolín, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Veolia Energie Kolín, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Veolia Energie Kolín, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Veolia Energie Kolín, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Veolia Energie Kolín, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1523
IČO (identifikační číslo osoby) 45148091
Jméno Veolia Energie Kolín, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.5.1992
Základní jmění společnosti: Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projekt u státního podniku České energetické závody, s.p. 5.5.2014
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorké náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 5.5.2014
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 5.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 5.5.2014
Počet členů správní rady: 3 5.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 5.5.2014
Valná hromada společnosti Elektrárna Kolín a.s. se sídlem Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63, IČ: 45148091, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1523, (dále jen společnost Elektrárna Kolín a.s.), konaná d ne 8. června 2007 v souladu s ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) rozhodla takto: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje: Hlavním akcionářem společnosti Elektrárna Kolín a.s. je společnost Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 3123/152 PSČ 709 74, IČ 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. B, vložka 318 (dále je n hlavní akcionář nebo Dalkia Česká republika, a.s.), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře dle ust. § 183i odst.1 obchodního zákoníku a zároveň je ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti Elektrárna Kolín a.s. dne 8.6.2007, rozho dující o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku, vlastníkem více než 90% podílu kmenových akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1400,- Kč emitovaných společností Elektrárna Kolín (dále jen akcie Elektrárna Kolín a.s. ) představujících více než 90% podíl na základním kapitálu a více než 90% podíl na hlasovacích právech. Vlastnictví tohoto podílu bylo osvědčeno při doručení žádosti o svolání mimořádné v alné hromady prohlášením představenstva hlavního akcionáře ze dne 27.4.2007, předávacím protokolem o předání a převzetí hromadných listin nahrazujících listinné akcie ze dne 1.2.2007, osvědčujícím držení 90,3% podílu na základním kapitálu a podílu na hlas ovacích právech společnosti Elektrárna Kolín a.s. a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku společnosti Dalkia Česká republika, a.s.. Ke dni účasti hlavního akcionáře na mimořádné valné hromadě pak bylo jeho vlastnictví osvědčeno ?Potvrzením o úschově li stinných cenných papírů? ze dne 5.6.2007, vydaným Československou obchodní bankou, a.s. za účelem výkonu akcionářských práv na mimořádné valné hromadě společnosti Elektrárna Kolín a.s. dne 8.6.2007 a osvědčujících držení 16 ks hromadných listin nahrazujíc ích celkem 141 131 kusů akcií Elektrárna Kolín a.s.. Dalkia Česká republika, a.s. je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu ostatních akcií společnosti Elektrárna Kolín a.s. dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií Elektrárna Kolín a.s. na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje: Přechod vlastnického práva ke všem akciím Elektrárna Kolín a.s., které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Elektrárna Kolín a.s. vlastněných akcionáři společnosti odlišnými od osoby hlavního akcionáře, na osobu hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183l, odst. 3 obchodního zákoníku. Vlastnické právo k akciím Elektrárna Kolín a.s. přechází na osobu hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále také jen účinnost přechodu vlastnického práva). Na hlavního akcionáře dnem účinnosti přechodu vlastnického práva přejde vlastnické právo ke všem akciím Elektrárna Kolín a.s., jejichž vlastníky budou k tomut o datu ostatní akcionáři odlišní od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Valná hromada stanovuje: Výše protiplnění v penězích ve smyslu ust. § 183m obchodního zákoníku, určená hlavním akcionářem činí 3 856,- Kč (slovy: třitisíceosmsetpadesátšestkorunčeských) za jednu (1) akcii Elektrárna Kolín a.s. o jmenovité hodnotě 1 400,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je ve smyslu ust. § 183j odst.6 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 82/2007 ze dne 11.4.2007, vypracovaným znalcem Ing. Radimem Dědicem, soudním znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, pohledá vek, nehmotného majetku a cenných papírů, Spr.č. 2790/2000, se sídlem Mírová 18, Ostrava ? Vítkovice. Znalcem stanovená tržní hodnota 1 ks (jednoho kusu) akcie na majitele, v listinné podobě společnosti Elektrárna Kolín a.s. o jmenovité hodnotě 1 400,- Kč činí: 3 855,01 Kč/1 ks akcie (slovy:Třitisíceosmsetpadesátpětkorunčeských01hal.). Česká národní banka svým rozhodnutím č.j. Sp/544/109/2007-2007/6307/540 ze dne 17.4.2007 udělila předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti Elektrárna Kolín a.s., IČ 451 48 091, se sídlem Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63, o přechodu všech účastnických cenných papírů této společnosti na účastníka řízení (společnost Dalkia Česká republika, a.s., IČ 451 93 410, se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74) jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 3 856,- Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1 400,- Kč. 4. Předložení akcií a poskytnutí protiplnění Valná hromada určuje: K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst.3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Elektrárna Kolín a.s. je pověřena Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20; IČ: 00001350 (dále jen?bank a?) na základě mandátní smlouvy ze dne 1.6.2007. Hlavní akcionář předal podle ust. § 183i odst.6 dne 5.6.2007 bance peněžní prostředky ve výši 58.426.112,- Kč (slovy padesátosmmilionůčtyřistadvacetšesttisícstodvanáct korun českých) potřebné k výplatě protiplnění a valné hromadě to doložil potvrzením banky o vinkulaci ze dne 5.6.2007. Dosavadní vlastníci akcií Elektrárna Kolín a.s. odlišní od hlavního akcionáře (dále jen oprávněné osoby) předloží akcie Elektrárna Kolín a.s. pracovišti banky na adrese Radlická 333/150, Praha 5, útvar Back office podílových fondů a výplat, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hod. Oprávněné osoby současně s předložením akcií předloží pro evidenční účely průkaz totožnosti, právnické osoby se navíc prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, zástupci oprávněné osoby také plnou mocí. Výplata protiplnění jednotlivým oprávněným osobám včetně případného provedení srážky daně v souladu s příslušnými daňovými předpisy a smlouvami o zamezení dvojího zdanění, bude provedena peněžní poukázkou, která bude odeslána oprávněným osobám, nebo bezho tovostním převodem na peněžní účet oprávněné osoby, a to na základě žádosti oprávněné osoby a podle jejích dispozic, nebo výplatou v hotovosti, a to odesláním peněžní poukázky nebo odepsáním z účtu nebo vyplacením hotovosti v Kč ve lhůtách obvyklých pro t akto poskytnuté služby. Oprávněným osobám, kterým náleží protiplnění v ekvivalentu částky vyšší než 15.000 (patnácttisíc) EUR, však bude takové protiplnění vyplaceno pouze bezhotovostním převodem na účet, který za tímto účelem oprávněná osoba bance sdělí. Lhůta pro předložení akcií Elektrárna Kolín a.s. je v souladu s ust. § 138l obchodního zákoníku do 30 dnů po přechodu vlastnického práva akcií Elektrárna Kolín a.s. na hlavního akcionáře. Pro případ prodlení dosavadních akcionářů s předložením akcií Elekt rárna Kolín a.s. v uvedené lhůtě, představenstvo Elektrárna Kolín a.s. vyzve akcionáře způsobem určeným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 14 dní. Protiplnění bude poskytnuto dosavadnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po vzniku práva na zaplacení protiplnění dle ust. § 138m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou měsíců od vzniku tohoto práva. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií Elektrárna Kolín a.s. V tomto případě zástavní právo okamžikem přechodu vlastnického práva k zastaveným akciím zaniká a zástavní věřitel má stejná práva a povinnosti jako oprávněná osoba. To neplatí, prokáže li vlastník akcií Elektrárna Kolín a.s. že zástavní právo zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. 19.6.2007 - 14.8.2007
Základní jmění společnosti: Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku České energetické závody, s.p. 4.5.1992 - 5.5.2014
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorké náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 4.5.1992 - 5.5.2014
V zakladtelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 4.5.1992 - 5.5.2014

Aktuální kontaktní údaje Veolia Energie Kolín, a.s.

Kapitál Veolia Energie Kolín, a.s.

zakladni jmění 218 796 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.7.2006
zakladni jmění 218 796 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.7.1996 - 17.7.2006
zakladni jmění 156 283 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.4.1996 - 12.7.1996
zakladni jmění 104 283 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1992 - 10.4.1996

Akcie Veolia Energie Kolín, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 400 Kč 156 283 5.5.2014
Akcie na jméno 1 400 Kč 156 283 29.1.2008 - 5.5.2014
Akcie na majitele 1 400 Kč 156 283 22.7.2002 - 29.1.2008
Akcie na majitele 1 400 Kč 156 283 12.7.1996 - 22.7.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 156 283 10.4.1996 - 12.7.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 104 283 4.5.1992 - 10.4.1996

Sídlo Veolia Energie Kolín, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tovární 21 , Kolín 280 02 22.7.2002
Adresa Tovární 21 , Kolín, Zálabí Česká republika
4.5.1992 - 22.7.2002

Předmět podnikání Veolia Energie Kolín, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 21.1.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 18.3.2009
zámečnictví, nástrojářství 18.3.2009
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 18.3.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.3.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 18.3.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 18.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 6.8.2008 - 18.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 6.8.2008 - 18.3.2009
vodoinstalatérství, topenářství 15.4.2008
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15.4.2008 - 18.3.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 15.4.2008 - 18.3.2009
zámečnictví 15.4.2008 - 18.3.2009
montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel 15.4.2008 - 18.3.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 15.4.2008 - 18.3.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 15.4.2008 - 18.3.2009
správa a údržba nemovitostí 15.4.2008 - 18.3.2009
poskytování technických služeb 15.4.2008 - 18.3.2009
zprostředkování obchodu a služeb 15.4.2008 - 18.3.2009
opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 17.8.2004 - 18.3.2009
výroba elektřiny 27.8.2003
distribuce elektřiny 27.8.2003
obchod s elektřinou 27.8.2003
výroba tepelné energie 27.8.2003
rozvod tepelné energie 27.8.2003
montáž měřidel 27.8.2003 - 18.3.2009
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba suspenzí a výroba umělého kameniva 22.7.2002 - 15.4.2008
nakládání s odpady - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu - skladování a zpracování nekovového odpadu 22.7.2002 - 18.3.2009
provozování dráhy (vlečky EKO a.s.) 12.7.1996 - 18.3.2009
opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení 28.11.1994 - 17.8.2004
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 28.11.1994 - 17.8.2004
hostinská činnost 28.11.1994 - 15.4.2008
pronájem strojů a zařízení 28.11.1994 - 18.3.2009
nastřelování 28.11.1994 - 18.3.2009
ubytovací služby 28.11.1994 - 18.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.11.1994 - 18.3.2009
2. Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení. 4.5.1992 - 28.11.1994
3. Vývoz výrobků, stavebně-montážních, strojně-montážních, projektových činností. 4.5.1992 - 28.11.1994
4. Stavebně montážní a strojně montážní činnost. 4.5.1992 - 28.11.1994
5. Výroba náhradních dílů, strojírenských a elektrotechnických výrobků. 4.5.1992 - 28.11.1994
6. Skladování a likvidace radioaktivních odpadů. 4.5.1992 - 28.11.1994
7. Investiční výstavba energetických a jiných zařízení a jejich likvidace po vyřazení z provozu. 4.5.1992 - 28.11.1994
8. Projektová činnost v rozsahu oprávnění. 4.5.1992 - 28.11.1994
9. Vývoz, dovoz a tranzit elektřiny a řízení elektrizační soustavy ČSFR v rámci sdružené činnosti se s.p. Slovenský podnik, Bratislava. 4.5.1992 - 28.11.1994
10. Výroba, výkony a odbyt jiných výrobků a prací, které souvisejí s předmětem činnosti. 4.5.1992 - 28.11.1994
11. Zřizování a provoz SOU a středisek praktického výcviku. 4.5.1992 - 28.11.1994
12. Provoz vzdělávacích a sociálních zařízení. 4.5.1992 - 28.11.1994
1. Výroba, přenos a odbyt elektřiny a tepla. 4.5.1992 - 27.8.2003

vedení firmy Veolia Energie Kolín, a.s.

Statutární orgán Veolia Energie Kolín, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost samostatně zastupuje statutární ředitel, nebo vždy alespoň dva z ostatních členů správní rady společně. 5.5.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně nejméně dva členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. 7.6.2007 - 20.5.2014
1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis dva členové představenstva. 3. Generální ředitel je oprávněn podepisovat za společnost v rozsahu daném specielní plnou mocí, kterou mu udělí představenstvo. 16.3.1999 - 7.6.2007
Způsob jednání za společnost: Představenstvo je statutárním orgánem jenž řídí společnost a jedná jejím jménem. Za představenstvo navenek jednají jménem společnosti alespoň dva jeho členové. 19.8.1997 - 16.3.1999
Způsob jednání za společnost: společnost zastupuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 28.11.1994 - 19.8.1997
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 4.5.1992 - 28.11.1994
statutární ředitel Ing. Martin Brůha 10.7.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: náměstí Josefa Machka 856/13 , Praha 158 00
člen představenstva ing. Bohuslav Kalous 4.5.1992 - 28.11.1994
Adresa: Purkyňova 708/73 , Nymburk 288 02
člen představenstva ing. Vít Picek 4.5.1992 - 28.11.1994
Adresa: Fügnerova 451 , Kolín 280 02
člen představenstva Jiří Buřič 28.11.1994 - 26.4.1995
Adresa: V zídkách 528 , 280 02 Kolín 2 Česká republika
předseda představenstva ing. Miloslav Mošnička CSc. 28.11.1994 - 12.7.1996
Adresa: Levského 3210/5 , Praha 143 00
místopředseda představenstva ing. Miloš Doubrava 28.11.1994 - 12.7.1996
Adresa: Čechovy sady 405 , Kolín 280 02
člen představenstva Jaromír Čábela 26.4.1995 - 12.7.1996
Adresa: Fügnerova 449 , Kolín 280 02
člen představenstva Zdeněk Ružek 4.5.1992 - 19.8.1997
Adresa: Budovatelů 643 , 280 02 Kolín II Česká republika
člen představenstva ing. Petr Villner 28.11.1994 - 19.8.1997
Adresa: Polepská 785 , Kolín 280 02
předseda představenstva ing. Miloslav Mošnička CSc. 12.7.1996 - 19.8.1997
Adresa: Levského 3210/5 , Praha 143 00
místopředseda představenstva ing. Miloš Doubrava 12.7.1996 - 19.8.1997
Adresa: Čechovy sady 405 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Milan Pavlica 12.7.1996 - 19.8.1997
Adresa: Studentská 529/1 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Miloš Doubrava 19.8.1997 - 16.3.1999
Adresa: Čechovy sady 405 , Kolín 280 02
člen představenstva Zdeněk Růžek 19.8.1997 - 19.11.1999
Adresa: Budovatelů 643 , 280 02 Kolín II Česká republika
předseda představenstva Ing. Milan Pavlica 19.8.1997 - 22.7.2002
Adresa: Studentská 529/1 , Praha 160 00
člen představenstva Zdeněk Růžek 19.11.1999 - 22.7.2002
Adresa: Benešova 643 , Kolín 280 02
člen představenstva Zdenek Růžek 22.7.2002 - 26.8.2002
Zánik funkce 19.11.2001
Adresa: Benešova 643 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. František Čermák CSc. 16.3.1999 - 19.2.2003
Zánik členství 30.11.2002
Adresa: Jaselská 435/26 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Miloš Doubrava 16.3.1999 - 7.5.2003
Zánik funkce 26.3.2003
Adresa: Táboritská 834 , Kolín 280 02
předseda představenstva Mgr. Josef Žáček 22.7.2002 - 28.6.2006
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
člen představenstva Ing.Mgr. Aleš Doležal 19.2.2003 - 10.2.2007
Vznik členství 1.12.2002
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Mandloňová 828/1 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Radko Kaska 7.5.2003 - 10.2.2007
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 26.3.2003
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Halenkovská 188/8 , Praha 155 21
předseda představenstva Mgr. Josef Žáček 28.6.2006 - 10.2.2007
Vznik členství 25.10.2000
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 25.10.2000
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Borovanského 2215/1 , Praha 155 00
člen představenstva Christophe Johany Lanneluc 10.2.2007 - 22.9.2008
Vznik členství 31.1.2007
Adresa: Korunní 682/21 , Ostrava 709 00
předseda představenstva Renaud Capris 10.2.2007 - 15.6.2010
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 7.5.2010
Vznik funkce 31.1.2007
Zánik funkce 7.5.2010
Adresa: Vodárenská 650 , Ostrava 725 26
předseda představenstva Ing. Josef Novák 15.6.2010 - 31.8.2011
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 31.7.2011
Vznik funkce 7.5.2010
Zánik funkce 31.7.2011
Adresa: Osvoboditelů 219 , Ústí nad Labem 403 40
místopředseda představenstva Ing. Rostislav Krempaský 10.2.2007 - 5.5.2014
Vznik členství 31.1.2007
Vznik funkce 31.1.2007
Adresa: Na Bunčáku 1087/11 , Ostrava 710 00
člen představenstva Christophe Johany Lanneluc 22.9.2008 - 5.5.2014
Vznik členství 31.1.2007
Adresa: Blahoslavova 3301/11 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Reda Rahma 31.8.2011 - 5.5.2014
Vznik členství 1.8.2011
Vznik funkce 17.8.2011
Adresa: Gabinova 868/11 , Praha 152 00
Statutární ředitel Ing. Reda Rahma 5.5.2014 - 20.7.2015
Vznik členství 1.5.2014
Vznik funkce 1.5.2014
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Gabinova 868/11 , Praha 152 00
Statutární ředitel Ing. Martin Brůha 20.7.2015 - 10.7.2019
Vznik členství 1.7.2015
Zánik funkce 1.7.2019
Adresa: náměstí Josefa Machka 856/13 , Praha 158 00

Dozorčí rada Veolia Energie Kolín, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady ing. Markéta Raková 4.5.1992 - 28.11.1994
Adresa: Háninská 345 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Jiří Brzobohatý 4.5.1992 - 28.11.1994
Adresa: Macharova 1338 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Jiří Moravec 4.5.1992 - 28.11.1994
Adresa: Havlíčkova 83 , 280 02 Kolín IV Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Šedivec 28.11.1994 - 12.7.1996
Adresa: Neškaredice 20 , okr. Kutná Hora Česká republika
člen dozorčí rady ing. Vlastimil Vejnar 28.11.1994 - 12.7.1996
Adresa: Vršovická 730/6 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Šedivec 12.7.1996 - 16.3.1999
Adresa: Malešov - Albrechtice 33 , 285 11 Nepoměřice Česká republika
člen dozorčí rady Jaroslav Svoboda 28.11.1994 - 8.2.2000
Adresa: Tovární 1231 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kozák 16.3.1999 - 8.2.2000
Adresa: Papírenská 716/2 , České Budějovice 370 01
člen Ing. Milan Kerhart 8.2.2000 - 22.7.2002
Adresa: Čapkova 348 , 280 02 Kolín II Česká republika
člen Ing. Oldřich Nepraš 22.5.2002 - 22.7.2002
Vznik funkce 1.4.1999
Adresa: Strážovská 381/97 , Praha 153 00
člen Radko Kaska 22.7.2002 - 26.8.2002
Adresa: Španielova 1298/82 , Praha 163 00
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 12.7.1996 - 7.5.2003
Adresa: Strážovská 381 , 153 00 Praha 5 Česká republika
místopředseda Radko Kaska 26.8.2002 - 7.5.2003
Vznik členství 10.5.2000
Vznik funkce 10.10.2001
Zánik funkce 26.3.2003
Adresa: Španielova 1268/3 , Praha 163 00
člen Josef Lébl 22.7.2002 - 26.5.2004
Zánik funkce 31.3.2004
Adresa: Komenského 199 , Kolín 280 02
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 7.5.2003 - 28.6.2006
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice 252 29
člen Ing. Eva Rathousová 7.5.2003 - 10.2.2007
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Tylova 524/9 , Nymburk 288 02
předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Nepraš 28.6.2006 - 10.2.2007
Vznik členství 21.6.1996
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 21.6.1996
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Jiráskova 804 , Dobřichovice 252 29
člen Miroslav Urban 26.5.2004 - 15.4.2008
Vznik členství 1.4.2004
Zánik členství 20.3.2008
Adresa: Dělnická 786 , Kolín 280 02
předseda dozorčí rady Laurent Barrieux 10.2.2007 - 15.6.2010
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 7.5.2010
Vznik funkce 31.1.2007
Zánik funkce 7.5.2010
Adresa: Tyršova 1250/6 , Ostrava 702 00
předseda dozorčí rady Renaud Capris 15.6.2010 - 31.8.2011
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 31.7.2011
Vznik funkce 7.5.2010
Zánik funkce 31.7.2011
Adresa: Vodárenská 650 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Ing. Josef Novák 31.8.2011 - 19.9.2011
Vznik členství 1.8.2011
Vznik funkce 24.8.2011
Adresa: Osvoboditelů 219 , Ústí nad Labem 403 40
člen dozorčí rady Lubomír Černý 15.4.2008 - 19.4.2012
Vznik členství 20.3.2008
Zánik členství 31.3.2012
Adresa: Tovární 22 , Kolín 280 02
místopředseda dozorčí rady Mgr. Eva Tmejová 10.2.2007 - 5.5.2014
Vznik členství 31.1.2007
Vznik funkce 31.1.2007
Adresa: Hlavní třída 589/109 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Novák 19.9.2011 - 5.5.2014
Vznik členství 1.8.2011
Vznik funkce 24.8.2011
Adresa: Osvoboditelů 219 , Ústí nad Labem 403 40
člen dozorčí rady Miroslav Urban 19.4.2012 - 5.5.2014
Vznik členství 1.4.2012
Adresa: Dělnická 786 , Kolín 280 02

Sbírka Listin Veolia Energie Kolín, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1523/SL 88 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 19.6.2015 22.6.2015 54
B 1523/SL 87 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.11.2014 18.12.2014 18.2.2015 10
B 1523/SL 86 notářský zápis [NZ 567/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.11.2014 18.12.2014 18.2.2015 12
B 1523/SL 85 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 12.6.2014 27.6.2014 38
B 1523/SL 84 stanovy společnosti NZ 71/2014 Městský soud v Praze 9.4.2014 28.4.2014 22.5.2014 10
B 1523/SL 83 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 71/2014 Městský soud v Praze 9.4.2014 28.4.2014 22.5.2014 14
B 1523/SL 82 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.6.2013 25.6.2013 28
B 1523/SL 81 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.12.2012 28.12.2012 7.3.2013 17
B 1523/SL 80 notářský zápis NZ 176/2012 Městský soud v Praze 18.12.2012 28.12.2012 7.3.2013 5
B 1523/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.6.2012 14.6.2012 28
B 1523/SL 78 ostatní - zápis ze zased. představenst Městský soud v Praze 17.8.2011 26.8.2011 23.9.2011 2
B 1523/SL 76 ostatní - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 26.7.2011 26.8.2011 23.9.2011 1
B 1523/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.8.2011 26.8.2011 23.9.2011 1
B 1523/SL 74 ostatní výpis z rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 15.3.2011 19.4.2011 19.4.2011 1
B 1523/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.4.2011 18.4.2011 34
B 1523/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.2.2010 28.7.2010 30.7.2010 2
B 1523/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.5.2010 24.6.2010 1
B 1523/SL 70 ostatní -zápis č.2/10 ze zased.předst. Městský soud v Praze 7.5.2010 24.6.2010 2
B 1523/SL 69 notářský zápis NZ 97/2010 Městský soud v Praze 7.5.2010 24.6.2010 4
B 1523/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2009 15.9.2009 17
B 1523/SL 66 notářský zápis NZ 123/2009 Městský soud v Praze 10.6.2009 17.7.2009 21.7.2009 5
B 1523/SL 65 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 10.6.2009 17.7.2009 21.7.2009 17
B 1523/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.5.2009 4.5.2009 45
B 1523/SL 63 notářský zápis NZ 357/2008 Městský soud v Praze 15.12.2008 20.4.2009 6
B 1523/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.9.2008 24.1.2009 1
B 1523/SL 61 notářský zápis NZ 261/2008 Městský soud v Praze 9.9.2008 24.1.2009 5
B 1523/SL 60 ovládací smlouva Městský soud v Praze 28.5.2008 12.6.2008 12.6.2008 5
B 1523/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.6.2008 10.6.2008 16
B 1523/SL 58 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007-bez UZ Městský soud v Praze 31.12.2007 6.6.2008 10.6.2008 28
B 1523/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.3.2008 17.3.2008 34
B 1523/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 5/2008 Městský soud v Praze 9.1.2008 4.2.2008 19
B 1523/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.1.2007 1.3.2007 0
B 1523/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.1.2007 1.3.2007 0
B 1523/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.1.2007 1.3.2007 0
B 1523/SL 48 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 31.1.2007 1.3.2007 0
B 1523/SL 47 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 31.1.2007 1.3.2007 0
B 1523/SL 46 notářský zápis -NZ51/07 Městský soud v Praze 31.3.2007 1.3.2007 0
B 1523/SL 45 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 24.3.2006 5.5.2006 9.5.2006 0
B 1523/SL 44 ostatní -zápis z jednání VH-př. Městský soud v Praze 24.3.2006 5.5.2006 9.5.2006 0
B 1523/SL 43 notářský zápis NZ 238/93 Městský soud v Praze 14.12.1993 11.5.2005 9.2.2006 0
B 1523/SL 42 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 20.12.2001 11.5.2005 9.2.2006 0
B 1523/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 11.5.2005 23.5.2005 26
B 1523/SL 40 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 25.3.2005 11.5.2005 23.5.2005 8
B 1523/SL 39 notářský zápis NZ 46/2001 Městský soud v Praze 28.3.2001 22.3.2005 24.3.2005 0
B 1523/SL 38 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti 9 NZ 246/92 Městský soud v Praze 24.4.1992 22.3.2005 24.3.2005 0
B 1523/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2003 19.8.2004 0
B 1523/SL 34 notářský zápis NZ131/2004 Městský soud v Praze 27.4.2004 19.8.2004 0
B 1523/SL 37 podpisové vzory protokol o náhradní VH Městský soud v Praze 27.4.2004 2.6.2004 0
B 1523/SL 36 ostatní protokol o řádné VH Městský soud v Praze 24.3.2004 2.6.2004 0
B 1523/SL 32 ostatní -návrh usnesení jed.V.H. Městský soud v Praze 26.2.2001 22.9.2003 0
B 1523/SL 29 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 26.3.2003 22.9.2003 0
B 1523/SL 28 notářský zápis NZ62/2003 Městský soud v Praze 26.3.2002 22.9.2003 0
B 1523/SL 27 notářský zápis NZ46/2001 Městský soud v Praze 28.3.2001 22.9.2003 0
B 1523/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.3.2003 22.9.2003 0
B 1523/SL 25 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 26.3.2003 19.5.2003 0
B 1523/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.3.2003 19.5.2003 0
B 1523/SL 23 zpráva auditora k výroční zprávě r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.4.2003 23.4.2003 3
B 1523/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.4.2003 23.4.2003 20
B 1523/SL 21 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.4.2003 23.4.2003 12
B 1523/SL 20 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 28.11.2002 27.2.2003 28.2.2003 0
B 1523/SL 16 notářský zápis NZ 2/2000 Městský soud v Praze 10.1.2000 12.9.2002 0
B 1523/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.3.2002 5.6.2002 5.8.2002 0
B 1523/SL 19 notářský zápis NZ 69/2000 Městský soud v Praze 27.4.2000 23.7.2002 0
B 1523/SL 18 notářský zápis NZ 73/2000 Městský soud v Praze 10.5.2000 23.7.2002 0
B 1523/SL 15 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.3.2002 23.5.2002 11.6.2002 0
B 1523/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 3.5.2002 6.5.2002 46
B 1523/SL 9 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 10.10.2001 28.12.2001 25.3.2002 0
B 1523/SL 8 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 25.10.2000 28.12.2001 25.3.2002 0
B 1523/SL 7 notářský zápis NZ 216/2001 Městský soud v Praze 10.10.2001 28.12.2002 25.3.2002 0
B 1523/SL 6 notářský zápis 73/2000 Městský soud v Praze 10.5.2000 28.12.2001 25.3.2002 0
B 1523/SL 5 notářský zápis NZ 132/96 Městský soud v Praze 21.6.1996 28.12.2001 25.3.2002 0
B 1523/SL 4 notářský zápis NZ 118/98 Městský soud v Praze 29.5.1998 28.12.2001 25.3.2002 0
B 1523/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 117/98 Městský soud v Praze 29.5.1998 28.12.2001 25.3.2002 0
B 1523/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.10.2001 28.12.2001 25.3.2002 0
B 1523/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.12.2001 25.3.2002 0
B 1523/SL 11 účetní závěrka za rok 1997-2000 Městský soud v Praze 28.12.2001 25.3.2002 180
B 1523/SL 10 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 19.11.2001 28.12.2001 25.3.2002 0
B 1523/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1998 Městský soud v Praze 27.7.1999 37
B 1523/SL 1 notářský zápis NZ 118/98 Městský soud v Praze 29.5.1998 24.3.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Veolia Energie Kolín, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45148091
Jméno Veolia Energie Kolín, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kolín
Vznik první živnosti: 21.10.1993
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 10

Sídlo Veolia Energie Kolín, a.s.

Živnosti a provozovny Veolia Energie Kolín, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.10.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001507142
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 21.10.1993

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001507142
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.2008

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001507142
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Blanická 1930, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1011119366
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016

Živnost č. 4 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001507142
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.2008

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001507142
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.2008

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.10.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 21, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1001507142
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.2008

Živnost č. 7 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.1.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Dvůr 413, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1008662984
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna U Vorliny 1500, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1008662976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Husovo nám. 47, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1008662968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.1.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Na Lukách 1921, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1009867652
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Blanická 1930, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1011119366
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2016

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 25.10.1993
Přerušení oprávnění 22.11.2017

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 23.7.2008
Přerušení oprávnění 22.11.2017

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 23.7.2008
Přerušení oprávnění 22.11.2017

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Nastřelování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1993
Zánik oprávnění 16.1.2008

Živnost č. 16 Opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení ( v rozsahu oprávnění )

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1993
Zánik oprávnění 4.9.1996

Živnost č. 17 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1993
Zánik oprávnění 21.11.2001

Živnost č. 18 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků - výroba suspenzí a výroba umělého kameniva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 9.4.2008

Živnost č. 19 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu - skladování a zpracování nekovového odpadu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Veolia Energie Kolín, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Martin Brůha

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Veolia Energie Kolín, a.s.

IČO: 45148091
Firma: Veolia Energie Kolín, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Kolín
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4.5.1992

Sídlo Veolia Energie Kolín, a.s.

Sídlo: Tovární 21, Kolín 280 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Obrábění
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Přenos elektřiny
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Výroba tepla
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Skladování
Ostatní ubytování
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image