Firma Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. IČO 65138066


Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (65138066) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tyršova 248/16, Jeseník 790 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 2. 1996 a je stále aktivní. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1211
IČO (identifikační číslo osoby) 65138066
Jméno Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.2.1996
Valná hromada rozhodla v souladu s ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (dále jen Společnost) upsáním nových akcií určeným zájemcem takto: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 170.000,-Kč, slovy sto sedmdesát tisíc korun českých upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 214.520.000,-Kč, slovy dvě stě čtrnáct milionů pět set dvacet tisíc korun čes kých, na novou výši základního kapitálu, která činí 214.690.000,-Kč, slovy dvě stě čtrnáct milionů šest set devadesát tisíc korun českých. Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku 170.000,-Kč, slovy sto sedmdesát tisíc korun českých se při tomto zvýšení základního kapitálu Společnosti nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním těchto nových, listinných akcií: počet upisovaných akcií (celkem): 17 (sedmnáct) kusů, jmenovitá hodnota každé upisované akcie: 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 170.000,-Kč, slovy sto sedmdesát tisíc korun českých, druh upi sovaných akcií: kmenové, forma upisovaných akcií: na jméno,podoba upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie). III. Emisní kurs upisovaných akcií Úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií: 1.725.800,-Kč, slovy jeden milion sedm set dvacet pět tisíc osm set korun českých. Úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií v počtu 17 ks je určen ve výši částky, kterou je podle znaleckého posudku oceněna hodnota nepeněžitého vkladu města Jeseník, jenž je popsán pod bodem XI. Emisní kurs každé upisované Akcie: Emisní kurs každé upisované Akcie je roven částce určené v korunách českých, ve výši vyjádřené zlomkem 1.725.800/17 Kč, v jehož čitateli je uveden úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií ve výši 1.725.800,-Kč a v jeho jmenovateli je uveden celkový počet 17 ks Akcií, které Společnost nabízí k upsání určenému zájemci na zvýšení základního kapitálu Společnosti. Takto vyjádřenému způsobu určení emisního kursu každé upisované Akcie je rovna částka emisního kursu každé Akci e ve výši 101.517,6470588235 Kč, vypočtená vydělením úhrnného emisního kursu všech upisovaných Akcií ve výši 1.725.800,-Kč (dělenec) celkovým počtem všech upisovaných Akcií v počtu 17 ks (dělitel). IV. Přednostní právo na upisování akcií Akcionářům při tomto zvýšení základního kapitálu ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, neboť emisní kurs všech nových Akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti se v celém rozsahu splácí výlučně jen vnesením nepeněžitého vkladu města Jeseník, který je specifikován (popsán) pod bodem XI. V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nové Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, kterým je: Město Jeseník, se sídlem na adrese: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník, IČ: 003 02 724 (dále jen město Jeseník), jemuž Společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 ZOK upsal celkem 17, (slovy sedmnáct) kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 170.000,-Kč, slovy sto sedmdesát tisíc korun českých, za úhrnný emisní kurs všech jím upisovaných Akcií v úhrnné výši 1.725.800,-Kč, jenž město Jeseník v celém rozsahu splatí dle ust. § 15 ZOK vnesením jeho nepen ěžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu Společnosti, který je podle znaleckého posudku ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši 1.725.800,-Kč (viz bod IX.). VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta Místo upisování nových Akcií: Místem upisování nových Akcií je sídlo obchodní společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na adrese Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník. Upisovací lhůta: Určený zájemce je oprávněn upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II., upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti do konce upisovací lhůty, jejíž délka je stanovena: ode dne 27. 06. 2018 - do dne 30. 10. 2018 (dále jen upisovací lhůta). Upsáním Akcií se rozumí - uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 ZOK mezi Společností, na straně jedné a městem Jeseník, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy účastníků obou smluvních stran, v upisovací lhůtě tak, aby do konce upisovací lhůty stanovené pod bodem VII. (tj. do dne 30. 10. 2018) byla uzavřená smlouva o upsání akcií uveřejněna prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, přičemž touto smlouvou město Jeseník upíše c elkem 17 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., na zvýšení základního kapitálu Společnosti, za nepeněžitý vklad města Jeseník specifikovaný pod bodem XI., jímž v celém rozsahu splatí emisní kurs všech jím upsaných Akcií. Společnost je povinna uveřejňovat smlouvy, jejichž je smluvní stranou, prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Podle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednic tvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smlouva o upsání akcií uzavřená mezi Společností a městem Jeseník, jakožto upisovatelem, v upisovací lhůtě - nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákon a č. 340/2015 Sb. Společnost postupem podle ust. § 5 zákona č. 340/2015 Sb. zašle smlouvu o upsání akcií správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv do 3 pracovních dní od jejího uzavření s úředně ověřenými podpisy obou smluvních st ran. Společnost první den upisovací lhůty doručí městu Jeseník, na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřeným podpisem osob členů představenstva oprávněných jednat za Společnost navenek, jenž bude mít náležitosti stano vené v ust. § 479 ZOK, kterým Společnost nabídne městu Jeseník upsání celkem 17 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, jako protiplnění za nepeněžitý vklad města Jeseník specifikovaný (popsaný) po b odem XI., s výzvou k přijetí tohoto návrhu smlouvy o upsání akcií v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. tak, aby nejpozději dne 30. 10. 2018 mohla být uzavřená smlouva o upsání akcií uveřejněna prostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže město Jeseník do konce upisovací lhůty stanovené pod bodem VII. projeví vůči Společnosti souhlas s doručeným návrhem smlouvy o upsání akcií. Souhlas s návrhem smlouvy o upsání akcií město Jes eník projeví navenek vůči Společnosti tím způsobem, že doručený návrh smlouvy o upsání akcií podepíše (s úředním ověřením tohoto podpisu) osoba oprávněná zastupovat město Jeseník navenek (starosta, místostarosta, nebo jiná osoba oprávněná za město Jeseník tuto smlouvu o upsání akcií podepsat) a takto podepsanou smlouvu o upsání akcií město Jeseník doručí v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII., do místa pro upisování nových Akcií - na adresu sídla Společnosti specifikovanou pod bodem VII., tak, aby uza vřená smlouva o upsání akcií byla nejpozději poslední den upisovací lhůty (t.j. dne 30.10.2018) uveřejněna prostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Právní účinky upsání nových Akcií nastanou, jestliže v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. nabude účinnosti smlouva o upsání akcií uzavřená mezi Společností a městem Jeseník, jakožto upisovatelem. VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu: Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro splnění vkladové povinnosti města Jeseník spočívající dle ust. § 15 ZOK ve vnesení předmětu jeho nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti je: sídlo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jes enicka, a.s., na adrese Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník. Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu: Město Jeseník, je povinno splnit svou vkladovou povinnost spočívající dle ust. § 15 ZOK ve vnesení předmětu svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu Společnosti, způsobem obsažen ým pod bodem X., ve lhůtě do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi městem Jeseník, jakožto upisovatelem a Společností, kterou město Jeseník upíše všechny nové Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, v po čtu 17 kusů. Úhrnný emisní kurs všech 17 ks nových Akcií, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti - se v celém rozsahu splácí výlučně vnesením nepeněžitého vkladu města Jeseník specifikovaného pod bodem XI., ve lhůtě pro vnesení nepeněžitého vkladu měst a Jeseník, uvedené pod bodem VIII. IX. Schválení nepeněžitého vkladu města Jeseník, částky jeho ocenění a určení emisního kursu akcií, jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad města Jeseník budou vydány Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Jeseník - specifikovaného (popsaného) pod bodem XI., se v jeho souhrnu oceňuje částkou ve výši 1.725.800,-Kč, stanovenou na základě znaleckého posudku č. 2128, ze dne 20. 04. 2018, vypracovaného znalecký m ústavem: qdq services, s.r.o., zapsaným v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, v I. oddílu seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti, pro znalecký obor ekonomika s rozsahem oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí a pro obor - staveb nictví s rozsahem oprávnění pro stavby obytné, stavby inženýrské, stavby vodní, stavby průmyslové a stavební odvětví různá a tato částka ocenění hodnoty nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI., se schvaluje. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce města Jeseník do základního kapitálu Společnosti, jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XI. a souhlasí s tím, aby určený zájemce - město Jeseník, vnesením předmětu tohoto nepeněžitého v kladu do základního kapitálu Společnosti ve smyslu ust. § 15 ZOK, jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 1.725.800,-Kč, slovy jeden milion sedm set dvacet pět tisíc osm set korun českých splatil celý emisní kurs všech jím upsaných Akcií, v úhrnné výši 1 .725.800,-Kč, slovy jeden milion sedm set dvacet pět tisíc osm set korun českých. Za nepeněžitý vklad města Jeseník specifikovaný pod bodem XI., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 1.725.800,-Kč, slovy jeden milion sedm set dvacet pět tisíc osm set korun českých Společnost vydá ve smyslu ust. § 520 zákona č. 89/2012 Sb. ve prospěc h města Jeseník celkem 17, slovy sedmnáct kusů listinných, kmenových Akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 170.000,-Kč, slovy sto sedmdesát tisíc korun českých, (což představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy deset tisíc korun čes kých), jejichž úhrnný emisní kurs činí v úhrnu částku ve výši 1.725.800,-Kč, slovy jeden milion sedm set dvacet pět tisíc osm set korun českých. X. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu města Jeseník Město Jeseník - splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 ZOK spočívající ve vnesení předmětu jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu Společnosti, za účelem zvýšení své účasti ve Společnosti a splacení celého emisního kursu jím upsaných Akcií tak, že v sídle Společnosti (viz.místo pro vnesení nepeněžitého vkladu) předá buď k rukám předsedy představenstva Společnosti, nebo k rukám dvou členů představenstva Společnosti: I.Písemné prohlášení města Jeseník o vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. učiněné ve smyslu ust. § 19 ZOK, s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat město Jeseník navenek (starosta, místostarosta, nebo jiná osoba oprá vněná za město Jeseník takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle města Jeseník, že ve smyslu ust. § 15 a ust. § 19 ZOK, na splnění své vkladové povinnosti a za účelem zvýšení své účasti ve společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. a splacení celého emisního kursu všech jím upsaných Akcií v počtu 17 ks, vkládá do společnosti Vak -Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. a převádí do jejího vlastnictví celý předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný a schválený jako nepeněžitý vkl ad pod bodem IX. a XI. tohoto usnesení řádné valné hromady Společnosti o zvýšení jejího základního kapitálu, ze dne 26. 06. 2018, kterým jsou: - vodovod ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví města Jeseník, tvořený vodovodním řadem v délce 252,10 m, s vnějším průměrem potrubí 90 mm stavební objekt pod názvem SO 301 Prodloužení vodovodu, uložený na pozemcích parc.č. 2 467/7 a parc.č. 2468/1 v k.ú. Jeseník, - kanalizace ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví města Jeseník, tvořená kanalizační stokou v délce 52,40 m, s profilem potrubí DN 250 mm stavební objekt pod názvem SO 302 Splašková kanalizace, uložená na pozemku parc. 2468/ 1 v k.ú. Jeseník, - vodovodní přípojky ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. ve vlastnictví města Jeseník - stavební objekt pod názvem SO 501 Přípojky vody, 9 ks vodovodních přípojek, o celkové déle potrubí 50,8 m, s vnějším průměrem potrubí 32 mm, uložené na pozemcích parc.č. 2468/1, parc.č. 859/1, parc.č. 854/43, parc.č. 854/46, parc.č.854/89 v k.ú. Jeseník, - kanalizační přípojky ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve vlastnictví města Jeseník stavební objekt pod názvem SO 502 Přípojky splaškové kanalizace, 9 ks kanalizačních přípojek, o celkové délce potrubí 61,4 m, s profilem potrubí DN 150 , uložených na pozemcích parc.č. 2468/1, parc.č. 859/1, parc.č. 854/43, parc.č. 854/46, parc.č. 854/89 v k.ú. Jeseník, jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou ve výši 1.725.800,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 2128, ze dne 20. 04. 2018, vypracovaného znaleckým ústavem qdq services, s.r.o., znaleckým ústavem pro znalecký obor ekonomika s rozsahe m oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí a pro znalecký obor stavebnictví s rozsahem pro stavby obytné, stavby inženýrské, stavby vodní, stavby průmyslové a stavební odvětví různá. V písemném prohlášení města Jeseník o vnesení jeho nepeněžitého vkladu mu sí byt předmět nepeněžitého vkladu města Jeseník specifikován (popsán) ve shodě s tím, jak je specifikován (popsán) v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 26. 06. 2018. II.Dokumentaci skutečného provedení stavby: vodovodního řadu (SO 301 Prodloužení vodovodu), kanalizační stoky (SO 302 Splašková kanalizace), vodovodních přípojek (SO 501 Přípojky vody) a kanalizačních přípojek (SO 502 Přípojky splaškové) obsahující t echnikou specifikaci skutečného provedení vodovodního řadu (SO 301), kanalizační stoky (SO 302), vodovodních přípojek (SO 501), kanalizačních přípojek (SO 502) tvořících předmět nepeněžitého vkladu města Jeseník. III.Dokumentaci geodetického zaměření skutečného stavu: vodovodního řadu (SO 301 Prodloužení vodovodu), kanalizační stoky (SO 302 Splašková kanalizace), vodovodních přípojek (SO 501 Přípojky vody) a kanalizačních přípojek (SO 502 Přípojky splaškové) - obsahující do katastrální mapy zakreslené polohové vedení trasy vodovodního řadu (SO 301), kanalizační stoky (SO 302) a polohové umístění vodovodních přípojek (SO 501) a kanalizačních přípojek (SO 502) tvořících předmět nepeněžitého vkladu města Jeseník. IV.Dokumentaci o kamerovém monitoringu kanalizace stavebního objektu SO 302 Splašková kanalizace. V.Projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodního řadu (SO 301 Prodloužení vodovodu), kanalizační stoky (SO 302 Splašková kanalizace), k vodovodním přípojkám (stavební objekt SO 501 Přípojky vody) a kanalizačním přípojkám (stavební objekt SO 502 Přípojky splaškové kanalizace), která v podrobnostech specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu města Jeseník. Určený zájemce předá Společnosti projektovou dokumentaci ke stavbám vodovodního řadu (SO 301), kanalizační stoky (SO 302), vodovodníc h přípojek (SO 501) a kanalizačních přípojek (SO 502) ve stupni: a) projektové dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby (1x vyhotovení), b) ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení (1x vyhotovení) a c) ve stupni projektové dokumentac e pro provádění stavby (1x vyhotovení). VI.Kolaudační souhlas s užíváním stavby vodovodního řadu (SO 301 Prodloužení vodovodu), kanalizační stoky (SO 302 Splašková kanalizace), vodovodních přípojek (stavební objekt SO 501 Přípojky vody) a kanalizačních přípojek (stavební objekt SO 502 Přípo jky splaškové kanalizace), vydaný Městským úřadem Jeseník, odborem životního prostředí, jako vodoprávním úřadem příslušným podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a speciálním stavebním úřadem příslušným dle ust. § 15 odst. 4 vodního záko na a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. VII.Stavební povolení ke stavbě vodního díla tvořené vodovodním řadem (SO 301 Prodloužení vodovodu), kanalizační stokou (SO 302 Splašková kanalizace), vodovodními přípojkami (stavební objekt SO 501 Přípojky vody) a kanalizačními přípojkami (stavební ob jekt SO 502 Přípojky splaškové kanalizace), vydané Městským úřadem Jeseník, odborem životního prostředí, jako vodoprávním úřadem příslušným podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a speciálním stavebním úřadem příslušným dle ust. § 15 od st. 4 vodního zákona a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon. Město Jeseník splní povinnost předat Společnosti předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný pod bodem XI. způsobem traditio longa manu tak, že v sídle společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. předá buď k rukám předsedy představenstva S polečnosti, nebo k rukám dvou členů představenstva Společnosti, v písemné listinné a obrazové formě: Písemné prohlášení města Jeseník o vnesení jeho nepeněžitého vkladu (bod i.); Dokumentaci skutečného provedení stavby vodovodního řadu (SO 301), kanalizač ní stoky (SO 302), vodovodních přípojek (SO 501) a kanalizačních přípojek (SO 502) - tvořících předmět nepeněžitého vkladu města Jeseník (bod II.); Dokumentaci geodetického zaměření skutečného stavu vodovodního řadu (SO 301), kanalizační stoky (SO 302), v odovodních přípojek (SO 501) a kanalizačních přípojek (SO 502 tvořících předmět nepeněžitého vkladu města Jeseník (bod III.), Dokumentaci o kamerovém monitoringu kanalizace (SO 302) - tvořící předmět nepeněžitého vkladu města Jeseník (bod IV.), Projektovo u dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodního řadu (SO 301), kanalizační stoky (SO 302), vodovodních přípojek (SO 501) a kanalizačních přípojek (SO 502) - tvořících předmět nepeněžitého vkladu města Jeseník (v rozsahu dle bodu V.), v níž jsou specifikov ány (popsány) jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu města Jeseník (bod V.), Kolaudační souhlas s užíváním stavby vodovodního řadu (SO 301), kanalizační stoky (SO 302), vodovodních přípojek (SO 501) a kanalizačních přípojek (SO 502) vydaný příslušným sta vebním úřadem (bod VI.), Stavební povolení ke stavbě vodního díla tvořené vodovodním řadem (SO 301), kanalizační stokou (SO 302), vodovodními přípojkami (SO 501) a kanalizačními přípojkami (SO 502), vydaný příslušným stavebním úřadem (bod VII.). XI. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Jeseník: Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce město Jeseník, ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb. vložil do základního kapitálu Společnosti za účelem zvýšení své účasti ve Společnosti a splacení celého emisního kursu všech jím upsaných Akcií, níže spe cifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do základního kapitálu Společnosti, kterým je: Vodovodní řad - stavební objekt pod názvem SO 301 - Prodloužení vodovodu", jenž je tvořen souvislým úsekem vodovodního potrubí v délce 252,10 m, s vnějším průměrem potrubí 90 mm, v materiálovém provedení potrubí PE100 RC SDR 17, rok pořízení 2014, jenž j e uložen v hloubce do 2 m, na pozemcích parc. č. 2467/7 a parc.č. 2468/1, které se nacházejí v k.ú. Jeseník. Součástmi vodovodního řadu jsou 2 podzemní hydranty, které přecházejí do vlastnictví Společnosti společně s převodem vlastnického práva k vodovodnímu řadu (SO 301 Prodloužení vodovodu) při jeho vnesení do základního kapitálu Společnosti, způsobem uvedeným pod bodem X. Kanalizační stoka - stavební objekt pod názvem SO 302 Splašková kanalizace", jenž je tvořen souvislým úsekem kanalizačního potrubí v délce 52,4 m, s profilem potrubí DN 250 mm, v materiálovém provedení potrubí PP UR-2 SN10, rok pořízení 2014, jenž je ulo žen v hloubce do 2 m, na pozemku parc.č. 2468/1 v k.ú. Jeseník. Součástí kanalizační stoky je 1 revizní betonová kanalizační šachta DN 1000 a 3 kanalizační odbočení pro přípojky, které přecházejí do vlastnictví Společnosti společně s převodem vlastnického práva ke kanalizační stoce (SO 302 Splašková kanalizace) při jejím vnesení do základního kapitálu Společnosti, způsobem uvedeným pod bodem X. Vodovodní přípojky - stavební objekt pod názvem SO 501 Přípojky vody" - v počtu 9 ks vodovodních přípojek s vnějším průměrem potrubí 32 mm, v materiálovém provedení PE100 RC SDR 17, o celkové délce potrubí 50,8 m, uložených v hloubce do 2 m, na pozemcíc h parc. č. 2468/1, parc.č. 859/1, parc.č. 854/43, parc.č. 854/46, parc.č. 854/89, které se nacházejí v k.ú. Jeseník. Všechny vodovodní přípojky jsou napojeny navrtávacím pasem s přípojkovým uzávěrem na vodovodní řad (SO 301 Prodloužení vodovodu) a ukonče ny zátkou. Kanalizační přípojky - stavební objekt pod názvem SO 502 Přípojky splaškové kanalizace" - v počtu 9 ks kanalizačních přípojek, s profilem potrubí DN 150, v materiálovém provedení PVC - KG, o celkové délce potrubí 61,4 m, uložených v hloubce do 2 m, na p ozemcích parc.č. 2468/1, parc. č. 859/1, parc.č. 854/43, parc.č. 854/46, parc.č. 854/89, které se nacházejí v k.ú. Jeseník. Kanalizační přípojky jsou napojeny na kanalizační stoku (SO 302 splašková kanalizace) a na kanalizaci zhotovenou v rámci akce Obno va splaškové kanalizace ul. Na Svahu. Zakončení přípojek je provedeno v plastové revizní šachtě DN 315 Wavin. Celý předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Jeseník do základního kapitálu Společnosti, tj. vodovodní řad (SO 301), kanalizační stoka (SO 302), vodovodní přípojky (SO 501) a kanalizační přípojky (SO 502), specifikovaný (popsaný) pod bodem XI. , je ve svém souhrnu oceněn jako nepeněžitý vklad ve znaleckém posudku č. 2128, ze dne 20. 04. 2018, vypracovaném znaleckým ústavem qdq services, s.r.o. 13.7.2018 - 25.9.2018
Valná hromada usnesením o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií přijatým postupem podle ust. § 475 ZOK schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, upsáním nových akcií určenými záje mci, takto: I. Hodnota zvýšení základního kapitálu Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 110.000,- Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 214.410.000-Kč, na novou výši základního kapitálu, která představuje 214.520.000,-Kč. Upisování akcií nad ani pod částku 110.000,-Kč, se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových, listinných akcií: 1) Počet upisovaných akcií: 11 ks, slovy jedenáct kusů, (celkem) 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, 3) Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, 4) Druh upisovaných akcií: kmenové, 5) Forma upisovaných akcií: na jméno, (dále jen Akcie). III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz 1 ks upisované Akcie: 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých. Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií: 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých. IV. Údaj o přednostním právu na upisování akcií Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři společnosti se před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II. V. Určení zájemců, kterým bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nově upisované Akcie v počtu 11 ks, slovy jedenácti kusů, budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, kterými jsou: Město Jeseník, se sídlem na adrese Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ: 790 01, IČ: 003 02 724 (dále jen město Jeseník), kterému společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsalo celkem 9 ks, slovy devět kus ů Akcií specifikovaných pod bodem II, v úhrnné jmenovité hodnotě 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, za úhrnný emisní kurs všech jím upisovaných Akcií ve výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých. Obec Písečná, se sídlem na adrese Písečná 123, PSČ: 790 82, IČ: 003 03 160 (dále jen obec Písečná), které společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsala celkem 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované po d bodem II, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých. Obec Hradec Nová Ves, se sídlem na adrese Hradec Nová Ves 12, PSČ: 790 84, IČ: 006 36 011 (dále jen Hradec - Nová Ves), které společnost nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. upsala celkem 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, za emisní kurs ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých. VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky VII. Místo upisování akcií a upisovací lhůta Místem upisování Akcií je: sídlo obchodní společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na adrese Jeseník, Tyršova 16/248, PSČ: 790 01. Určení zájemci jsou povinni upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě, jejíž d élka je stanovena ode dne 31.03.2015 (včetně) - do dne 30.06.2015 (včetně). Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. mezi společností, na straně jedné a určeným zájemcem, jakožto upisovatele m, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. Společnost první den upisovací lhůty doručí každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (ve trojím vyhotovení) opatřený úředně ověřeným podp isem osob členů představenstva oprávněných jednat za společnost, jenž bude mít náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., kterým společnost příslušnému určenému zájemci nabídne upsání takového počtu kusů Akcií, jaký řádná valná hromada schvál ila, aby příslušný určený zájemce upsal. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže určený zájemce nejpozději do dne 30.06.2015, vyjádří svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy o upsání akcií tímto způsobem: a.podpisem osoby oprávněné jednat za příslušného určeného zájemce učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o upsání akcií před orgánem pověřeným ověřováním pravosti podpisů (legalizace) a současně, b.doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy o upsán í akcií do místa pro upisování nových akcií, na adresu: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Jeseník, Tyršova 16/248, PSČ: 790 01. VIII. Lhůta splacení emisního kursu nových akcií a bankovní spojení Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií na bankovní účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., číslo účtu 5939330267/0100, a to do 30 dnů ode dne upsání nových Akcií, tj. do 30 dnů ode dne, kdy příslušný určený zájemce (upisovatel ) v místě upisování Akcií uzavře se společností dle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. písemnou smlouvu o upsání akcií. IX. Souhlas se započtením pohledávek Započtení pohledávek jednotlivých určených zájemců vůči společnosti specifikovaných v tomto bodu IX. v úhrnné výši 115.188,-Kč, proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým určeným zájemcům na splacení úhrnného emisního kurzu jimi upsaných nových Akcií v úhrnné výši 110.000,-Kč, se připouští. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči určenému zájemci a upisovateli - Městu Jeseník - ve výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, spočívající v právu na splacení úhrnného emisního kursu 9 ks, slovy devět kusů, jím up saných nových listinných, kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, za emisní kurs 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, specifikovaných pod bodem II., byla v celém r ozsahu započtena proti pohledávce města Jeseník vůči společnosti ve výši 93.838,-Kč, slovy devadesáttřitisíceosmsettřicetosm korun českých, spočívající v právu na uhrazení kupní ceny stavby kanalizace pro odvádění odpadních a srážkových vod pod názvem Kan alizace Kasárna I. stoka DPD Dukelská Jeseník, kterou město Jeseník převedlo do vlastnictví společnosti za kupní cenu ve výši 93.838,-Kč, slovy devadesáttřitisíceosmsettřicetosm korun českých, na základě Kupní smlouvy o převodu stavby Kanalizace Kasárna I. stoka DPD Dukelská Jeseník, uzavřené mezi městem Jeseník, jakožto prodávajícím a společností, jakožto kupujícím (ve které je tato kupní cena sjednána). Valná hromada souhlasí, aby pohledávka společnosti vůči městu Jeseník ve výši 90.000,-Kč, slovy dev adesáttisíc korun českých, spočívající v právu na splacení úhrnného emisního kurzu 9 ks, slovy devíti kusů Akcií specifikovaných pod bodem II., zanikla započtením proti shora specifikované pohledávce města Jeseník vůči společnosti, a to v rozsahu, v jakém se tyto vzájemné pohledávky kryjí. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči určenému zájemci a upisovateli - obci Písečná - ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kursu 1 ks, slovy jeden kus, jím upsané nové listin né, kmenové Akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, za emisní kurs 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, specifikované pod bodem II., byla v celém rozsahu započtena proti po hledávce obce Písečná vůči společnosti ve výši 11.810,-Kč, slovy jedenácttisícomsetdeset korun českých, spočívající v právu na uhrazení úhrnné kupní ceny pozemků parc. č. 148/7, parc. č. 148/9, parc. č. 1073/8 a parc. č. 1073/10 v k.ú. Písečná u Jeseníka, které obec Písečná převedla do vlastnictví společnosti za úhrnnou kupní cenu ve výši 11.810,-Kč, slovy jedenácttisícosmsetdeset korun českých, na základě kupní smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené dne 12.6.2013 mezi obcí Písečná, jakožto prod ávajícím a společností, jakožto kupujícím (ve které je tato kupní cena sjednána). Valná hromada souhlasí, aby pohledávka společnosti vůči obci Písečná ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kurzu 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II., zanikla započtením proti shora specifikované pohledávce obce Písečná vůči společnosti, a to v rozsahu, v jakém se tyto vzájemné pohledávky kryjí. Valná hromada uděluje souhlas, aby pohledávka společnosti vůči určenému zájemci a upisovateli - obci Hradec Nová Ves - ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kursu 1 ks, slovy jeden kus, jím upsané no vé listinné, kmenové Akcie na jméno, ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých na jeden kus, za emisní kurs 10.000,-Kč/1ks, slovy desettisíc korun českých za jeden kus, specifikované pod bodem II., byla započtena proti pohledávce obce Hradec Nová Ves vůči společnosti ve výši 9.540,-Kč, slovy devěttisícpětsetčtyřicet korun českých, spočívající v právu na uhrazení úhrnné kupní ceny pozemku parc. č. 4/2 v k.ú. Nová Ves u Jeseníka a pozemku parc. č. 4887/2 v k.ú. Mikulovice u Jesení ka, které obec Hradec - Nová Ves převedla do vlastnictví společnosti za úhrnnou kupní cenu ve výši 9.540,-Kč, slovy devěttisícpětsetčtyřicet korun českých, na základě kupní smlouvy o převodu nemovitostí uzavřené dne 20.7.2013 mezi obcí Hradec - Nová Ves, jakožto prodávajícím a společností, jakožto kupujícím (ve které je tato kupní cena sjednána). Valná hromada souhlasí, aby pohledávka společnosti vůči obci Hradec Nová Ves ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, spočívající v právu na splacení emisního kurzu 1 ks, slovy jeden kus, Akcie specifikované pod bodem II., zanikla započtením proti shora specifikované pohledávce obce Hradec - Nová Ves vůči společnosti, a to v rozsahu, v jakém se tyto vzájemné pohledávky kryjí s tím, že v rozsahu částk y 460,-Kč, slovy čtyřistašedesát korun českých, ve které se vzájemné pohledávky nekryjí, obec Hradec - Nová Ves uhradí emisní kurs jí upsané 1 ks, slovy jeden kus Akcie v penězích, způsobem a ve lhůtě obsaženými pod bodem VIII. X. Způsob splacení emisního kurzu Emisní kurs 9 ks Akcií specifikovaných pod bodem II. v úhrnné výši 90.000,-Kč, slovy devadesáttisíc korun českých, které upíše město Jeseník, bude splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek mezi společností a určeným zájemce (upisovatelem) - městem Jeseník, uvedených pod bodem IX. Emisní kurs 1 ks, slovy jeden kus Akcie specifikované pod bodem II. ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, kterou upíše obec Písečná, bude splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek mezi společností a určeným zájemcem (upisovatelem) - obcí Písečná, uvedených pod bodem IX. Emisní kurs 1 ks Akcie specifikované pod bodem II. ve výši 10.000,-Kč, slovy desettisíc korun českých, kterou upíše obec Hradec - Nová Ves, bude splacen zčásti započtením vzájemných pohledávek mezi společností a určeným zájemcem (upisovatelem) - obcí Hrad ec - Nová Ves, uvedených pod bodem IX., a to v rozsahu částky 9.540,-Kč, slovy devěttisícpětsetčtyřicet korun českých, ve které se tyto vzájemné pohledávky kryjí a ve zbylé části 460,-Kč, slovy čtyřistašedesát korun českých, bude emisní kurs upsané Akcie uhrazen v penězích, způsobem a ve lhůtě obsaženými pod bodem VIII. XI. Pravidla postupu při uzavírání smluv o započtení pohledávek Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti vůči určeným zájemcům (upisovatelům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných Akcií, proti pohledávkám určených zájemců (upisovatelů) vůči společnosti specifikovaným pod bodem IX., budou uzavírány tímt o postupem: Místo pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: V sídle společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. na adrese Jeseník, Tyršova 16/248, PSČ: 790 01. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Upisovatel je povinen v sídle společnosti Vak - vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. uzavřít se společností smlouvu o započtení vzájemných pohledávek mezi příslušným upisovatelem a společností specifikovaných pod bodem IX., a to do 30 dnů ode dne, kdy p říslušný určený zájemce (upisovatel) na základě tohoto rozhodnutí řádné valné hromady uzavře se společnosti podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb. smlouvu o upsání akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za její účastníky a společnost společně s upisovatelem (určeným zájemcem) v ní musí bez výhrad prohlásit, že vzájemně započítávané pohledávky jsou me zi nimi nesporné. Smlouva o započtení pohledávky společnosti vůči příslušnému upisovateli (určenému zájemci) na splacení emisního kurzu jím upsaných Akcií, proti pohledávce příslušného upisovatele (určeného zájemce) vůči společnosti specifikované pod bode m IX., může být uzavřena také při témže právním jednání společně se smlouvou o upisování akcií s tím, že obě tyto smlouvy budou pojaty (zahrnuty) do jedné listiny s úředně ověřenými podpisy všech jejich účastníků. Společnost první den upisovací lhůty, urč ené pod bodem VII., doručí ve trojím vyhotovení každému určenému zájemci na adresu jeho sídla, společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií také návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi příslušným upisovatelem a společností specifikov aných pod bodem IX. tohoto rozhodnutí. Valná hromada v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti o částku 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, a připuštěním započtení pohledávek jednotlivých určených zájemců (akcionářů) vůči společnosti v úhrnné výši 115.188,- Kč, slovy stopatnácttisícstoosmdesátosm korun českých, specifikovaných pod bodem IX. usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti, proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým určeným zájemcům (akcionářům) na splacení emisního kurzu jimi upsaných nových Akcií v úhrnné výši 110.000,-Kč, slovy stodesettisíc korun českých, schvaluje: návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi společností a městem Jeseník, jakožto akcionářem společnosti a určeným zájemcem, specifikovaných pod bodem IX. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek předneseném na valné hromadě, jež tvoří Přílohu č. 2 Pozvánky, návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi společností a obcí Písečná, jakožto akcionářem společnosti a určeným zájemcem, specifikovaných pod bodem IX. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění návrhu smlouvy o z apočtení vzájemných pohledávek předneseném na valné hromadě, jež tvoří Přílohu č. 3 Pozvánky, návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek mezi společností a obcí Hradec Nová Ves, jakožto akcionářem společnosti a určeným zájemcem, specifikovaných pod bodem IX. usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, ve znění návrhu sm louvy o započtení vzájemných pohledávek předneseném na valné hromadě, jež tvoří Přílohu č. 4 Pozvánky. 23.6.2015 - 10.9.2015
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 212.110.000,-Kč, slovy dvěstědvanáctmilionůstodesettisíc korun českých, o částku 2.300.000,-Kč, slovy dvamilionytřistatisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 214,410.0 00,-Kč, slovy dvěstěčtrnáctmilionůčtyřistadesettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 1.10.2013 - 31.12.2013
2. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování podnikatelského záměru společnosti a změna části cizích pasiv společnosti v pasiva vlastní, s cílem snížit celkový objem závazků společnos ti. 1.10.2013 - 31.12.2013
3. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 230 (dvěstětřicet) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 10.000,- Kč na jednu a každou akcii. 1.10.2013 - 31.12.2013
4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 8 (osm) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec - Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 168 (stošedesátosm) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 54 (padesátčtyři) kusů akcií. 1.10.2013 - 31.12.2013
5. Nové akcie v počtu 230 ks (slovy : dvěstětřicet kusů) akcií v listinné podobě, znějící na jméno, nekótované, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíc korun českých) za jednu a každou akcii, budou upsány předem určenými zájemci, a to: - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 8 (osm) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec - Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 168 (jednostošedesátosm) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 54 (padesátčtyři) kusů akcií. 1.10.2013 - 31.12.2013
6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisován í akcií počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, o zápisu rozhodnutí orgánu právnické osoby - řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a končí uplynutí m třicátého dne od započetí úpisu. Předem určeným zájemcům - Městu Jeseník, Obci Česká Ves, Obci Hradec - Nová Ves bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti. 1.10.2013 - 31.12.2013
7. Emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením splatných pohledávek Města Jeseník, Obce Česká Ves, Obce Hradec - Nová Ves vůči společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na splacení emisního kurzu. 1.10.2013 - 31.12.2013
8. Valná hromada společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 24.6.2013 existují splatné pohledávky Města Jeseník, které vznikly na základě : pohledávka Města Jeseník ve výši 9.610,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5.4.2011, jako zůstatek nezapočtené pohledávky z roku 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 20.530,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 13.510,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1.11.2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedené ve smlouvě za kupní cenu 13.510,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 23.020,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 28.2.2012, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 23.020,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 41.954,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 9.2012, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 41.954,- Kč, celková hodnota pohledávek 88.094,- Kč, k započtení 80.000,- Kč, zůstává jako pohledávka 8.094,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, za společností Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršov a 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jese ník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uveden 1.10.2013 - 31.12.2013
9. Valná hromada společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 24.6.2013 existuje splatná pohledávka Obce Hradec - Nová Ves, která vznikla na základě : pohledávka Obce Hradec - Nová Ves ve výši 2.210,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 18.4.2011, jako zůstatek nezapočtené pohledávky, kterou obec prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 82 .210,- Kč, pohledávka Obce Hradec - Nová Ves ve výši 859.760,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1.1.2013, kterou obec prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 859.760,- Kč, pohledávka Obce Hradec - Nová Ves ve výši 823.300,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 1.1.2013, kterou obec prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 823.300,- Kč, celková hodnota pohledávek 1.685.270,- Kč, k započtení 1.680.000,- Kč, zůstává jako pohledávka 5.270,- Kč. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec - Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, za společností Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 2 48, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 1.680.000,- Kč, slovy jedenmilionšestsetosmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 1.10.2013 - 31.12.2013
10. Valná hromada společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Obce Česká Ves, které vznikly na základě : pohledávka obce Česká Ves ve výši 8.580,- Kč, kterou má vůči společnosti jako zůstatek nezapočtené pohledávky z roku 2011, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 39.550,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 13.620,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 13.620,-Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 2.600,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 2.600,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 8.670,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 8.670,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 19.560,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 19.560,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 208.770,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 208.770,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 236.490,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 236.490,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 40.160,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 40.160,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 4.500,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 4.9.2012, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 4.500,- Kč, celková hodnota pohledávek 542.950,- Kč, k započtení 540.000,- Kč, zůstává jako pohledávka 2.950,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, za společností Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 540.000,- Kč, slovy pětsetčtyřicettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby - řádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, bude započtena ve výši 80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Městem Jeseník, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec - Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, bude započtena ve výši 1.680.000,- Kč, slovy jedenmilionšestsetosmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Hradec - Nová Ves, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, bude započtena ve výši 540.000,- Kč, slovy pětsetčtyřicettisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Česká Ves, na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatelů splatit emisní kurz akcie na zvýšení základn ího kapitálu. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zamítnutí zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.10.2013 - 31.12.2013
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky . . . . .210.830.000,-Kč, o částku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,280.000,-Kč, slovy jedenmiliondvěstěosmdesáttisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212,110.000,-Kč, slovy dvěstědvanáctmilionůstodesettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 1. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je posilování vlastních finančních zdrojů společnosti k financování podnikatelského záměru společnosti a změna části cizích pasiv společnosti v pasiva vlastní, s cílem snížit celkový objem závazků společnos ti. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 128 (stodvacestiosmi) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, v listinné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako pr áva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 10.000,- Kč na jednu a každou akcii. 3. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť všichni akcionáři se tohoto práva vzdali a budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 28 (dvacetiosmi) kusů akcií, - Obec Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, v počtu 18 (osmnácti) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 8 (osmi) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 44 (čtyřicetičtyř) kusů akcií, - Obec Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, v počtu 10 (deseti) kusů akcií, - Obec Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, v počtu 20 (dvaceti) kusů akcií. 4. Nové akcie v počtu 128 ks (slovy : stodvacetosm kusů) akcií v listinné podobě, znějící na jméno, nekótované, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy : desettisíc korun českých) za jednu a každou akcii, budou upsány předem určenými zájemci, a to: - Město Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, v počtu 28 (dvacetosm) kusů akcií, - Obec Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, v počtu 18 (osmnáct) kusů akcií, - Obec Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, v počtu 8 (osmi) kusů akcií, - Obec Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, v počtu 44 (čtyřicetičtyř) kusů akcií, - Obec Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, v počtu 10 (deseti) kusů akcií, - Obec Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, v počtu 20 (dvaceti) kusů akcií. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Lhůta pro upisován í akcií počne běžet patnáctým dnem následujícím po právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, o zápisu rozhodnutí orgánu právnické osoby ? řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého dne o d započetí úpisu. Předem určeným zájemcům ? Městu Jeseník, Obci Česká Ves, Obci Lipová ? lázně, Obci Hradec ? Nová Ves, Obci Písečná a Obci Bělá pod Pradědem bude počátek běhu lhůty oznámen písemně představenstvem společnosti. 6. Emisní kurz akcií bude splacen výhradně započtením splatných pohledávek Města Jeseník, Obce Česká Ves, Obce Lipová ? lázně, Obce Hradec ? Nová Ves, Obce Písečná a Obce Bělá pod Pradědem vůči společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., na s placení emisního kurzu. 7. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Města Jeseník, které vznikly na základě : pohledávka Města Jeseník ve výši 30.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 20. 12. 2004, kterou město prodalo společnosti pozemek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 30.900,- Kč (900,- Kč již zaplaceno), pohledávka Města Jeseník ve výši 34.200,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2009, kterou město prodalo společnosti pozemky uvedené ve smlouvě za kupní cenu 34.200,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 138.180,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 18. 8. 2010, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 138.180,- Kč pohledávka Města Jeseník ve výši 39.750,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 39.750,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 26.950,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 26.950,- Kč, pohledávka Města Jeseník ve výši 10.920,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. 4. 2011, kterou město prodalo společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 20.530,- Kč, celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289.610,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.610,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršov a 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 280.000,- Kč, slovy dvěstěosmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídl em Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 8. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Obce Lipová - lázně, které vznikly na základě : pohledávka Obce Lipová ? lázně ve výši 12.614,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2009, kterou obec prodala společnosti pozemky uvedené ve smlouvě za kupní cenu 12.614,- Kč, pohledávka Obce Lipová ? lázně ve výši 159.140,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 15. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 159.140,- Kč, pohledávka Obce Lipová ? lázně ve výši 8.246,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 15. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 8.790,- Kč, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180.544,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PS Č 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 180.000,- Kč, slovy stoosmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídl em Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 9. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existuje splatná pohledávka Obce Písečná, která vznikla na základě : pohledávka Obce Písečná ve výši 200.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy ze dne 20. 2. 2009, celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.000,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200.000,- Kč. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení celé peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, ide ntifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 7 90 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 10. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existuje splatná pohledávka Obce Hradec ? Nová Ves, která vznikla na základě : pohledávka obce Hradec ? Nová Ves, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy ze dne 18. 4. 2011, kterou obec prodává společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 82.210,- Kč, celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.210,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.210,- Kč. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 2 48, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem J eseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 11. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existují splatné pohledávky Obce Česká Ves, které vznikly na základě pohledávka Obce Česká Ves ve výši 330.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě smlouvy ze dne 4. 1. 2007, pohledávka obce Česká Ves ve výši 27.570,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 27.570,-Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 8.870,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 8.870,-Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 10.110,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 10.110,- Kč pohledávka obce Česká Ves ve výši 12.580,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 12.580,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 4.680,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 4.680,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 15.220,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 15.220,- Kč, pohledávka obce Česká Ves ve výši 30.970,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13. 4. 2011, kterou obec prodala společnosti majetek uvedený ve smlouvě za kupní cenu 39.550,- Kč. celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448.580,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.580,- Kč. Konstatuje se, že tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 440.000,- Kč, slovy čtyřistačtyřicettisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídl em Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. 12. Valná hromada společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. konstatuje, že ke dni 20.6.2011 existuje splatná pohledávka Obce Bělá pod Pradědem, která vznikla na základě : pohledávka Obce Bělá pod Pradědem ve výši 100.000,- Kč, kterou má vůči společnosti a to na základě kupní smlouvy ze dne 9. 5. 2011, kterou obec prodává společnosti majetek Vodovod LÁGR za kupní cenu 101.090,- Kč celková hodnota pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.090,- Kč, k započtení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,- Kč, zůstává jako pohledávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.090,- Kč. Konstatuje se, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení. Připouští se započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy Obce Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, za společností Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., se sídlem Jeseník , Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, na pohledávku ve výši 100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých, proti pohledávce společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sí dlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, na splacení emisního kurzu výše uvedených akcií upisovatele. Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ustanovení § 580 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 358 obchodního zákoníku, - písemná smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, - místem pro uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti Vak ? Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. , se sídlem Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01, identifikační číslo: 651 38 066, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím orgánu právnické osoby ? řádné valné hromady, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Města Jeseník, se sídlem Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01, identifikační číslo: 003 02 724, bude započtena ve výši per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280.000,- Kč, slovy dvěstěosmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Městem Jeseník, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Lipová-lázně, se sídlem Lipová ? lázně 396, PSČ 790 61, identifikační číslo: 003 02 929, bude započtena ve výši per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,- Kč, slovy stoosmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Lipová - lázně, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Písečná, se sídlem Písečná 123, PSČ 790 82, identifikační číslo: 003 03 160, bude započtena ve výši . . . . . . . . . . . .200.000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Písečná, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Hradec- Nová Ves, se sídlem Hradec ? Nová Ves 12, PSČ 790 84, identifikační číslo: 006 36 011, bude započtena ve výši per. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.000,- Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Hradec ? Nová Ves, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Česká Ves, se sídlem Česká Ves, Jánského 341, PSČ 790 81, identifikační číslo: 006 36 037, bude započtena ve výši per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.000,- Kč, slovy čtyřistačtyřicettisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Česká Ves, na zvýšení základního kapitálu, - peněžitá pohledávka upisovatele, tedy Obce Bělá pod Pradědem, se sídlem Bělá pod Pradědem, Domašov 381, PSČ 790 85, identifikační číslo: 003 02 333, bude započtena ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,- Kč, slovy stotisíc korun českých, na splacení emisního kurzu akcií upsaného Obcí Bělá pod Pradědem, na zvýšení základního kapitálu, - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek, specifikovaných v tomto rozhodnutí, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatelů splatit emisní kurz akcie na zvýšení základn ího kapitálu. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zamítnutí zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.9.2011 - 22.11.2011
Valná hromada společnosti rozhodla dne 30. června 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, s možností započtení pohledávek stávajících akcionářů vůči společnosti takto: 12.10.2004 - 4.1.2005
Částka o níž bude zvýšen základní kapitál: Zvýšení bude provedeno upisováním nových kmenových akcií s tím, že akcie budou upisovány pouze s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, a to peněžitými vklady splacenými v penězích nebo započtením peněžitých pohledávek akcionářů. Základní kapitál bude zvýšen nejméně o částku 500.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, a to bez omezení. Představenstvo společnosti rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu po upl ynutí lhůty k upsání akcií s využitím přednostního práva. Z tohoto důvodu nebudou akcie nabídnuty v dalších kolech k úpisu akcionářům ani třetím osobám. 12.10.2004 - 4.1.2005
Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií: Navrhuje se vydat kmenové akcie na jméno, v listinné podobě, neregistrované, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, v počtu od 50 ks do výše, která bude odpovídat konečné částce, o kterou bude základní kapitál navýšen. Emisní kurs je stanoven na 10.000,- Kč na akcii. 12.10.2004 - 4.1.2005
Místo a lhůta pro upisování akcií: Přednostní právo úpisu akcií mohou akcionáři společnosti vykonat, tedy upsat nové akcie, v sídle společnosti v kanceláři ředitele, v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům s akciemi na jméno do 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, a to na adresu akcionářů, uvedenou v seznamu akcionářů, který vede společnost. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 5 kusů nové kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. 12.10.2004 - 4.1.2005
Lhůta pro splacení a účet u banky: Lhůta pro splacení se stanovuje 30denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií. Peněžitý vklad je splacen ve lhůtě pro splacení, a to na zvláštní účet společnosti otevřený v bance za tímto účelem na její jméno, tj. účet společno sti číslo 351818420217/0100. Upisovatelé jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na výše uvedený zvláštní účet společnosti ve stanovené lhůtě. 12.10.2004 - 4.1.2005
Možnost započtení pohledávek: Připouští se možnost započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že část nebo všechny nové akcie, mohou být upsány a splaceny započtením pohledávek těchto akcionářů: Pohledávka Obce Písečná ve výši 200.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 10. července 2001, kterou obec prodala společnosti "Vodovod Za zámečkem, Petrák - Písečná" za kupní cenu 377.120,- Kč, Pohledávka Obce Bělá pod Pradědem ve výši 10.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 11. srpna 2003, kterou obec prodala společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 11.990,- Kč, Pohledávka Obce Bělá pod Pradědem ve výši 110.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 9. července 2002, kterou obec prodala společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 111.000,- Kč, Pohledávka Města Jeseník ve výši 90.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 5. srpna 2002, kterou Město Jeseník prodalo společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 96.107,- Kč, Pohledávka Města Jeseník ve výši 80.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 30. října 2003, kterou Město Jeseník prodalo společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 81.200,- Kč, Pohledávka Města Jeseník ve výši 10.000,- Kč, kterou má vůči společnosti, a to na základě kupní smlouvy ze dne 29. dubna 2003, kterou Město Jeseník prodalo společnosti nemovitosti uvedené ve smlouvě za kupní cenu 14.435,- Kč, a z důvodu zachování rovných práv všech akcionářů i všemi pohledávkami, které budou mít akcionáři společnosti vůči společnosti k poslednímu dni lhůty, pro úpis nových akcií. Výše uvedené pohledávky lze započíst proti pohledávkám na splacení emisního kursu upsaných akcií v jejich nominální výši. 12.10.2004 - 4.1.2005
Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: Představenstvu se ukládá povinnost doručit všem akcionářům, jejichž pohledávky lze započíst, první den lhůty ke splacení emisního kursu, návrh dohody o započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu proti pohledávce akcionáře, jehož pohledávk u lze započíst vůči společnosti na zaplacení částky uvedené výše. V případě, že akcionáři vznikne pohledávka za společností v průběhu lhůty pro upisování, doručí představenstvo tomuto akcionáři návrh dohody o započtení třetí den po vzniku pohledávky. Akci onář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení pohledávky dle tohoto odstavce. O tomto usnesení řádné valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 11 odst. 3 stanov společnosti, je 15.775 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 21.030 hlasů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování, což bylo zjištěno optickým pozorováním hlasujících. 12.10.2004 - 4.1.2005
Valná hromada společnosti rozhodla dne 28.6.2001 o přijetí tohoto usnesení: 28.12.2001 - 2.11.2002
Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: zajištění financování investiční činnosti společnosti ze zdrojů od jejich akcionářů. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen o 600.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zýšení základního kapitálu se připouští až do částky, která odpovídá stávajícímu základnímu kapitálu společnosti. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových akcií. Část akcií bude upsána a splacena započtením pohledávky Obce Lipová-lázně, kterou má vůči této společnosti, a to na základě smlouvy o půjčce ze dne 20. října 2000 ve jmenovité hodnotě 600.000,- Kč. Valná hromada souhlasí se započtením uvedené pohledávky z důvodu vyrovnání závazku společnosti vůči svému akcionáři, tj. Obci Lipová-lázně. Existence pohledávky byla ověřena auditorem. Navrhovaný druh, podoba, forma, jmenovitá hodnota, emisní kurs a počet akcií: nové akcie budou emitovány jako kmenové, v podobě listinné, budou znít na jméno a každá bude o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií je rovna jejich jmenovité hodnotě, tj. 10.000,- Kč. Tyto akcie nebudou registrované. Počet vydaných akcií bude odpovídat konečné částce zvýšení základního kapitálu podle rozhodnutí představenstva. Lhůta pro upsání nových akcií: a) První kolo, tj. pro stávající akcionáře, do 30 dnů. Tato lhůta prvního kola počíná běžet 15. dnem následujícím po dni, kdy rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bylo zveřejněno v obchodním věstníku. b) Druhé kolo do 30 dnů. Tato lhůta druhého kola počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po posledním dnu prvního kola upisován 28.12.2001 - 2.11.2002
Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.6.2000 o přijetí tohoto usnesení: 1.12.2000 - 15.5.2001
a) základní jmění se z částky 201.000.000,- Kč zvyšuje o částku 8.730.000,- Kč na částku 209.730.000,- Kč, b) nepřipouští se zvýšení základního jmění nad uvedenou částku, c) základní jmění bude zvýšeno úpisem nových akcií za hodnotu nepeněžitého vkladu, d) předmětem nepeněžitého vkladu je splatná, nesporná a nepodmíněná pohledávka Obce Písečná, sídlo Písečná, PSČ 790 82, IČ 303160, kterou tato má vůči společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., a to ve výši 8.736.000,- Kč, e) tato pohledávka vznikla na základě kupní smlouvy ze dne 30. května 2000, kterou obec Písečná prodala společnosti "Vodovod Písečná" a "Vodovod Písečná - prodloužení Studený Zejf", f) valná hromada oceňuje tento nepeněžitý vklad v souladu s § 59 odstavcem 7 obchodního zákoníku v nominální hodnotě na částku 8.730.000,- Kč, g) bude vydáno 873 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, na jméno, veřejně neobchodovatelných, v listinné podobě, jejichž emisní kurs se bude rovnat nominální hodnotě a bude upsán a splacen vložením výše uvedené pohledávky, h) celková výše emise činí 8.730.000,- Kč, tj. 873 kusy nových akcií, i) upisování provede Obce Písečná, sídlo Písečná, PSČ 790 82, IČ 303160 ve lhůtě pro upsání, která činí 30 dnů a počíná běžet následující den po dni, k němuž nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, j) upisování nad stanovenou výši se nepřipouští, k) místem upisování nových akcií je sídlo společnosti, l) místem pro splácení nových akcií je sídlo společnosti m) lhůta pro splácení se stanovuje 15-denní a počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií, n) ze zákona je vyloučeno přednostní právo na upisování akcií. 1.12.2000 - 15.5.2001
Valná hromada rozhodla dne 30. června 1998 o zvýšení základního jmění společnosti v souladu s § 202 a následujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových akcií s tím, že: 9.12.1998 - 29.2.2000
Zvýšení základního jmění se navrhuje upsáním nových akcií s tím, že: 5,000.000,- Kč činí částka, o niž má být minimálně zvýšeno základní jmění peněžitými vklady a určuje se, že se připouští upisování akcií nad tuto částku s omezením až do částky 10,000.000,- Kč, o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo. Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je realizace schváleného podnikatelského záměru s cílem získat finanční prostředky, potřebné pro investiční rozvoj vodohodpodářské infrastruktury společnosti. Základní charakteristika nově vydávaných akcií: Navrhovaný druh: kmenové akcie Navrhovaná podoba akcie: listinná akcie Navrhovaná forma akcie: na jméno Navrhovaný počet akcií: 500 kusů akcií Obchodovatelnost: neveřejně obchodovatelné Jmenovitá hodnota nových akcií: 10.000,- Kč/akcie Navrhovaná výše emisního kursu: 10.000,- Kč/akcie, tj. emisní kurs bude ve výši jmenovité hodnoty akcie. 9.12.1998 - 29.2.2000
Upisování akcií, které se splácejí peněžitými vklady, bude probíhat ve dvou kolech. a) V prvním kole upisování mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií peněžitými vklady v rozsahu svého dosavadního podílu na základním jmění společnosti. b)Místem pro vykonání přednostního práva se stanovuje sídlo společnosti v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin. c) Lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje na 20 dní, s počátkem běhu lhůty 15. den ode dne zveřejnění výzvy o úpisu akcií odesláním informace akcionářům o přednostním právu na úpis akcií. Informace bude uveřejněna způsobem určeným stanovami, tj. obdobně jako pozvánka na valnou hromadu. d) Na každou dosavadní akcii lze upsat nejméně jednu novou akcii. e) Stávající akcionáři jsou povinni celý emisní kurs upsaných akcií splatit na účet číslo 5939330267/0100 u Komerční banky, a to nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. f) Akcie upisované s využitím přednostního práva: Jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč Druh akcií: kmenové Forma akcií: na jméno Podoba akcií: listinné Emisní kurs akcie: 10.000,- Kč Splatnost akcií: účet číslo 5939330267/0100 u Komerční banky, celý emisní kurs. g) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy může být právo vykonáno poprvé, tj. první den prvního kola upisování. h) Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty a upsány ve druhém kole bez využití přednostního práva stávajících akcionářů těmito určenými zájemci - akcionáři: Město Jeseník - 450 akcií Obec Bělá pod Pradědem - 50 akcií i) Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto: Místo: sídlo společnosti, v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin Lhůta: 10 dnů, začíná následující den po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva Emisní kurs: 10.000,- Kč Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné j) Tito zájemci - akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet číslo - 5939330267/0100 u Komerční banky, nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro upisování v tomto kole. V případě, že upisovatel nesplatí celý emisní kurs upsaných akcií, je jeho úpis neúčinný. k) Informaci o přednostním právu akcionářů společnosti zveřejní představenstvo společnosti. 9.12.1998 - 29.2.2000
Valná hromada společnosti dne 14.11.1996 rozhodla: O zvýšení základního jmění v souladu s § 202 a 203 obchodního zákoníku a to upsáním nových akcií s tím, že: a) 27.330.000,-Kč činí částku, o níž má být základní jmění zvýšeno a určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. b) Upsané AKCIE - počet: 2.733,-kusů - jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč - druh: kmenové - forma: na jméno - podoba: listinná c) Základní jmění se zvyšuje v neveřejném upisování těmito nepeněžitými vklady, které byly posudky soudních znalců oceněny takto: - předmět vkladu nepeněžitý: Soubor movitých a nemovitých věcí Vak Jeseník, svazek obcí; výše ocenění určené posudkem znalce: 25.000.000,-Kč - předmět vkladu nepeněžitý: Vodovod Hradec Nová Ves; výše ocenění určené posudkem znalce: 27.160.320,-Kč - předmět vkladu nepeněžitý: Vodovod Jeseník Kasárna; výše ocenění určené posudkem znalce: 2.091.230,-Kč - předmět vkladu nepeněžitý: Vodovod TVRD Bělá pod Pradědem; výše ocenění určené posudkem znalce: 419.110,-Kč CELKEM --- 54.670.660,-Kč --- d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů (§ 204a obchodního zákoníku) vzhledem k tomu, že jde o nepeněžité vklady do základního jmění společnosti, když přednostní právo by měli akcionáři pouze při upisování peněžitými vklady. e) Všechny nové akcie budou upsány těmi zájemci - akcionáři, kteří mají v majetku výše uvedené nepeněžité vklady a těmto zájemcům budou nabídnuty. f) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. g) Lhůta pro upisování akcií je patnáctidenní a počíná pátého dne ode dne doručení společnosti rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. h) Emisní kurs je 20.000,-Kč/akcie (tj. emisní ážio ve výši 10.000,-Kč/akcie), tj. emisní kurs bude činit dvojnásobek jmenovité hodnoty akcie. 18.4.1997 - 21.10.1998

Aktuální kontaktní údaje Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Kapitál Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

zakladni jmění 214 690 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.9.2018
zakladni jmění 214 520 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.6.2015 - 25.9.2018
zakladni jmění 214 410 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2013 - 23.6.2015
zakladni jmění 212 110 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.11.2011 - 31.12.2013
zakladni jmění 210 830 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.1.2005 - 22.11.2011
zakladni jmění 210 330 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.11.2002 - 4.1.2005
zakladni jmění 209 730 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.5.2001 - 2.11.2002
zakladni jmění 201 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.2.2000 - 15.5.2001
zakladni jmění 196 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.3.1998 - 29.2.2000
zakladni jmění 168 670 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.2.1996 - 12.3.1998

Akcie Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 469 25.9.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 452 23.6.2015 - 25.9.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 441 31.12.2013 - 23.6.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 211 22.11.2011 - 31.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 083 4.1.2005 - 22.11.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 033 2.11.2002 - 4.1.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 20 973 15.5.2001 - 2.11.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 20 100 29.2.2000 - 15.5.2001
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 19 600 12.3.1998 - 29.2.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 16 867 12.2.1996 - 12.3.1998

Sídlo Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tyršova 248/16 , Jeseník 790 01 20.9.2016
Adresa Tyršova 248/16 , Jeseník 790 01 29.2.2000 - 20.9.2016
Adresa V Oblouku 170/1 , Jeseník 790 01 12.2.1996 - 29.2.2000

Předmět podnikání Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.10.2013
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 14.5.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.8.2010
velkoobchod 28.12.2001 - 20.8.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 28.12.2001 - 20.8.2010
zprostředkování obchodu 28.12.2001 - 20.8.2010
zprostředkování služeb 28.12.2001 - 20.8.2010
realitní činnost 28.12.2001 - 20.8.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 28.12.2001 - 20.8.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 28.12.2001 - 20.8.2010
výroba a dodávka pitné vody 12.2.1996 - 28.12.2001
odkanalizování a čištění odpadních vod včetně souvisejících činností 12.2.1996 - 28.12.2001
zajištění reprodukčního procesu oboru vodovodů a kanalizací. 12.2.1996 - 28.12.2001

vedení firmy Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Statutární orgán Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 20.12.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti dva členové představenstva. 1.10.2013 - 20.12.2014
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jedná samostatně předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného člena představenstva. 12.2.1996 - 1.10.2013
člen představenstva Jaroslav Blaník 20.12.2014
Vznik členství 14.7.2014
Adresa: 734 , Lipová-lázně 790 61
člen představenstva Pavel Mrnůštík 23.6.2015
Vznik členství 31.3.2015
Adresa: 68 , Hradec-Nová Ves 790 84
člen představenstva Miroslav Kružík 25.10.2016
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: 306 , Bělá pod Pradědem 790 01
předseda představenstva Ing. Jan Konečný 20.7.2017
Vznik členství 26.5.2014
Vznik funkce 28.4.2017
Adresa: 283 , Písečná 790 82
člen představenstva Petr Mudra 21.11.2017
Vznik členství 5.10.2017
Adresa: Úzká 516 , Česká Ves 790 81
člen představenstva Martin Kouřil 21.11.2017
Vznik členství 14.9.2017
Adresa: Strmá 398 , Jeseník 790 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Mráček 12.2.1996 - 29.2.2000
Adresa: Wolkerova 807 , Zlaté Hory Česká republika
místopředseda představenstva Oldřich Lukeš 12.2.1996 - 29.2.2000
Adresa: Jánského 56 , Česká Ves 790 81
člen představenstva Ing. Jan Lón 12.2.1996 - 28.12.2001
Adresa: Hraniční 19/25 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Mráček 29.2.2000 - 28.12.2001
Adresa: Wolkerova 807 , Zlaté Hory 793 76
místopředseda představenstva Oldřich Lukeš 29.2.2000 - 28.12.2001
Adresa: Polská 50 , Česká Ves 790 81
místopředseda představenstva Oldřich Lukeš 28.12.2001 - 12.10.2004
Vznik funkce 12.2.1996
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Polská 50 , Česká Ves 790 81
předseda představenstva Ing. Miroslav Mráček 28.12.2001 - 12.2.2007
Zánik členství 18.5.2006
Vznik funkce 12.2.1996
Zánik funkce 18.5.2006
Adresa: Wolkerova 807 , Zlaté Hory 793 76
člen představenstva Ing. Jan Lón 28.12.2001 - 12.2.2007
Zánik členství 18.5.2006
Vznik funkce 12.2.1996
Adresa: Hraniční 19/25 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Libor Ráb 12.10.2004 - 12.2.2007
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 30.6.2006
Adresa: Tichá 74 , Česká Ves 790 81
člen představenstva Ing. Jiří Krátký 12.10.2004 - 24.4.2007
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 25.1.2007
Adresa: Krameriova 1127/33 , Jeseník 790 01
člen představenstva Ing. Jan Lón 12.2.2007 - 29.9.2009
Vznik členství 18.5.2006
Zánik členství 13.7.2009
Adresa: Hraniční 19/25 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jan Jedlička 24.4.2007 - 29.9.2009
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 13.7.2009
Adresa: Karla Čapka 240/2 , Jeseník 790 01
člen představenstva Ing. Vladimír Cupal 29.9.2009 - 20.8.2010
Vznik členství 13.7.2009
Zánik členství 23.2.2010
Adresa: Skupova 1211/8 , Jeseník 790 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Mráček 12.2.2007 - 1.9.2011
Vznik členství 18.5.2006
Zánik členství 7.7.2011
Vznik funkce 20.6.2006
Zánik funkce 7.7.2011
Adresa: Wolkerova 807 , Zlaté Hory 793 76
člen představenstva Ing. Ivana Güttnerová 12.2.2007 - 1.9.2011
Vznik členství 18.5.2006
Zánik členství 7.7.2011
Adresa: Purkyňova 803/5 , Jeseník 790 01
člen představenstva Jan Oswald 12.2.2007 - 1.9.2011
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 7.7.2011
Adresa: Haškova 480 , Česká Ves 790 81
člen představenstva Radek Brnka 20.8.2010 - 15.6.2012
Vznik členství 25.5.2010
Zánik členství 16.4.2012
Adresa: Rejvízská 39 , Jeseník 790 01
předseda představenstva Ing. Ivana Güttnerová 1.9.2011 - 14.5.2013
Vznik členství 7.7.2011
Zánik členství 7.2.2013
Vznik funkce 23.8.2011
Zánik funkce 7.2.2013
Adresa: Purkyňova 803/5 , Jeseník 790 01
člen představenstva Jan Oswald 1.9.2011 - 14.5.2013
Vznik členství 7.7.2011
Zánik členství 26.9.2012
Adresa: Haškova 480 , Česká Ves 790 81
člen představenstva Libor Halas 15.6.2012 - 14.5.2013
Vznik členství 16.4.2012
Adresa: Kalvodova 182/47 , Jeseník 790 01
člen představenstva Jaroslav Blaník 29.9.2009 - 20.12.2014
Vznik členství 13.7.2009
Zánik členství 13.7.2014
Adresa: 734 , Lipová-lázně 790 61
člen představenstva Vladimír Kohoutek 14.5.2013 - 20.12.2014
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: 208 , Písečná 790 82
člen představenstva Pavel Stejskal 14.5.2013 - 23.6.2015
Vznik členství 7.2.2013
Zánik členství 9.3.2015
Adresa: 19 , Hradec-Nová Ves 790 84
předseda představenstva Libor Halas 14.5.2013 - 20.9.2016
Vznik členství 16.4.2012
Vznik funkce 27.2.2013
Adresa: Kalvodova 182/47 , Jeseník 790 01
člen představenstva Petr Mudra 14.5.2013 - 20.9.2016
Vznik členství 26.9.2012
Adresa: Úzká 516 , Česká Ves 790 81
člen představenstva Miroslav Kružík 1.9.2011 - 25.10.2016
Vznik členství 7.7.2011
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: 306 , Bělá pod Pradědem 790 01
člen představenstva Ing. Jan Konečný 20.12.2014 - 20.7.2017
Vznik členství 26.5.2014
Adresa: 283 , Písečná 790 82
předseda představenstva Libor Halas 20.9.2016 - 20.7.2017
Vznik členství 16.4.2012
Zánik členství 16.4.2017
Vznik funkce 27.2.2013
Zánik funkce 16.4.2017
Adresa: Kalvodova 182/47 , Jeseník 790 01
člen představenstva Petr Mudra 20.9.2016 - 21.11.2017
Vznik členství 26.9.2012
Zánik členství 26.9.2017
Adresa: Úzká 516 , Česká Ves 790 81

Dozorčí rada Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Žmolík 29.12.2016
Vznik členství 14.11.2016
Adresa: 323 , Lipová-lázně 790 61
člen dozorčí rady Ing. Roman Kalous 20.7.2017
Vznik členství 5.5.2017
Adresa: Lipovská 212/75 , Jeseník 790 01
Předseda dozorčí rady Jana Vaníčková 23.8.2018
Vznik členství 2.4.2018
Vznik funkce 23.5.2018
Adresa: 111 , Hradec-Nová Ves 790 84
Člen dozorčí rady Vladimír Kohoutek 23.8.2018
Vznik členství 2.4.2018
Adresa: 208 , Písečná 790 82
Člen dozorčí rady Ing. Petr Kučák 23.8.2018
Vznik členství 2.4.2018
Adresa: 505 , Bělá pod Pradědem 790 01
Člen dozorčí rady Alena Krčmářová 23.8.2018
Vznik členství 2.4.2018
Adresa: Makarenkova 149 , Česká Ves 790 81
člen Ing. Petr Košacký 12.2.1996 - 29.2.2000
Adresa: Na stráni 318 , Jeseník Česká republika
člen Petr Leška 12.2.1996 - 29.2.2000
Adresa: 440 , Bělá pod Pradědem - Domašov Česká republika
člen Ing. Lubomír Žmolík 12.2.1996 - 29.2.2000
Adresa: Lípová Lázně 323 Česká republika
člen Gabriel Terkovič 12.2.1996 - 28.12.2001
Adresa: Písečná 237 Česká republika
člen Jana Vaníčková 12.2.1996 - 28.12.2001
Adresa: Nová Ves 111 Česká republika
předseda Ing. Lubomír Žmolík 29.2.2000 - 28.12.2001
Adresa: 323 , Lipová-lázně 790 61
člen Petr Leško 29.2.2000 - 28.12.2001
Adresa: 440 , Bělá pod Pradědem-Domašov Česká republika
člen Ing. Jan Chytil 29.2.2000 - 28.12.2001
Adresa: Nábřežní 532/6 , Jeseník 790 01
člen Gabriel Terkovič 28.12.2001 - 21.4.2004
Zánik členství 10.6.2003
Vznik funkce 12.2.1996
Zánik funkce 10.6.2003
Adresa: 237 , Písečná 790 82
člen Jana Vaníčková 28.12.2001 - 12.2.2007
Zánik členství 14.6.2005
Vznik funkce 12.2.1996
Adresa: 0 790 83 Nová Ves Česká republika
předseda Ing. Lubomír Žmolík 28.12.2001 - 12.2.2007
Zánik členství 14.6.2005
Vznik funkce 18.2.1999
Zánik funkce 14.6.2005
Adresa: 323 , Lipová-lázně 790 61
člen Petr Leško 28.12.2001 - 12.2.2007
Zánik členství 14.6.2005
Vznik funkce 12.2.1996
Adresa: 0 790 85 Bělá pod Pradědem-Domašov Česká republika
člen Ing. Jan Chytil 28.12.2001 - 12.2.2007
Zánik členství 14.6.2005
Vznik funkce 18.2.1999
Adresa: Nábřežní 532/6 , Jeseník 790 01
člen Ing. Lumír Proske 21.4.2004 - 24.4.2007
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 30.1.2007
Adresa: U Kasáren 1265/3 , Jeseník 790 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Chytil 12.2.2007 - 24.4.2007
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 6.3.2007
Adresa: Nábřežní 532/6 , Jeseník 790 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kalous 24.4.2007 - 17.12.2007
Vznik členství 6.3.2007
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Zátiší 247 , Jeseník 790 01
člen Mgr. Miroslav Hlavatý 21.4.2004 - 8.1.2009
Vznik členství 10.6.2003
Zánik členství 7.8.2008
Adresa: 39 , Písečná 790 82
člen dozorčí rady Mgr. Alexandr Kaňovský 17.12.2007 - 8.1.2009
Adresa: Kalvodova 1290/2 , Jeseník 790 01
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Žmolík 12.2.2007 - 29.9.2009
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 23.6.2009
Vznik funkce 14.6.2005
Zánik funkce 23.6.2009
Adresa: 323 , Lipová-lázně 790 61
člen dozorčí rady Jana Vaníčková 12.2.2007 - 29.9.2009
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: 111 , 790 83 Nová Ves Česká republika
člen dozorčí rady Petr Leško 12.2.2007 - 29.9.2009
Vznik členství 14.6.2005
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: 440 , Bělá pod Pradědem 790 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Macek 24.4.2007 - 29.9.2009
Vznik členství 6.3.2007
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Dukelská 1248/10 , Jeseník 790 01
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Žmolík 29.9.2009 - 5.1.2010
Vznik členství 23.6.2009
Adresa: 323 , Lipová-lázně 790 61
člen dozorčí rady Mgr. Alexandr Kaňovský 8.1.2009 - 1.9.2011
Vznik členství 7.8.2008
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Kalvodova 1290/2 , Jeseník 790 01
člen dozorčí rady Ing. Roman Kalina 29.9.2009 - 1.9.2011
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Wolkerova 933/2 , Jeseník 790 01
člen dozorčí rady Petr Slovák 8.1.2009 - 15.6.2012
Vznik členství 7.8.2008
Zánik členství 24.4.2012
Adresa: 32 , Písečná 790 82
člen dozorčí rady Mgr. David Raif 1.9.2011 - 14.5.2013
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 26.2.2013
Adresa: Krameriova 503/9 , Jeseník 790 01
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Žmolík 5.1.2010 - 22.7.2014
Vznik členství 23.6.2009
Vznik funkce 30.11.2009
Adresa: 323 , Lipová-lázně 790 61
člen dozorčí rady Jana Vaníčková 29.9.2009 - 20.12.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.9.2013
Adresa: 111 , 790 83 Nová Ves Česká republika
člen dozorčí rady Petr Leško 29.9.2009 - 20.12.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.9.2013
Adresa: 440 , Bělá pod Pradědem 790 01
člen dozorčí rady Mgr. Alexandr Kaňovský 1.9.2011 - 20.12.2014
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Kalvodova 1290/2 , Jeseník 790 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Konečný 15.6.2012 - 20.12.2014
Vznik členství 24.4.2012
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: 283 , Písečná 790 82
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Žmolík 22.7.2014 - 20.12.2014
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.9.2013
Vznik funkce 30.11.2009
Zánik funkce 23.9.2013
Adresa: 323 , Lipová-lázně 790 61
člen dozorčí rady Patrik Tomáš Pavlíček 20.12.2014 - 2.8.2015
Vznik členství 1.4.2014
Adresa: U Kasáren 1268/9 , Jeseník 790 01
člen dozorčí rady Patrik Tomáš Pavlíček 2.8.2015 - 10.9.2015
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 29.6.2015
Adresa: 26 , Hradec-Nová Ves 790 84
člen dozorčí rady Miroslav Táborský 10.9.2015 - 7.2.2017
Vznik členství 29.6.2015
Zánik členství 14.12.2016
Adresa: Horská 1027/6 , Jeseník 790 01
člen dozorčí rady Alena Krčmářová 14.5.2013 - 20.7.2017
Vznik členství 26.2.2013
Zánik členství 26.2.2017
Adresa: Makarenkova 149 , Česká Ves 790 81
náhradní člen dozorčí rady Ing. Roman Kalous 17.3.2017 - 26.8.2017
Vznik členství 20.2.2017
Zánik členství 5.5.2017
Adresa: Lipovská 212/75 , Jeseník 790 01
předseda dozorčí rady Jana Vaníčková 20.12.2014 - 23.8.2018
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 1.4.2018
Vznik funkce 26.5.2014
Zánik funkce 1.4.2018
Adresa: 111 , Hradec-Nová Ves 790 84
člen dozorčí rady Vladimír Kohoutek 20.12.2014 - 23.8.2018
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 1.4.2018
Adresa: 208 , Písečná 790 82
člen dozorčí rady Ing. Petr Kučák 20.12.2014 - 23.8.2018
Vznik členství 1.4.2014
Zánik členství 1.4.2018
Adresa: 505 , Bělá pod Pradědem 790 01

Sbírka Listin Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1211/SL 102 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání Valné hromady Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 12.8.2015 22.9.2015 11
B 1211/SL 99 účetní závěrka [2014] Výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 22.7.2015 24.7.2015 4
B 1211/SL 98 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích Příloha Krajský soud v Ostravě 22.7.2015 24.7.2015 10
B 1211/SL 97 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 22.7.2015 24.7.2015 42
B 1211/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 22.7.2015 24.7.2015 16
B 1211/SL 100 účetní závěrka [2014] Rozvaha Krajský soud v Ostravě 22.7.2015 24.7.2015 4
B 1211/SL 96 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 02/2015 ze zasedání DR - volba člena př. Krajský soud v Ostravě 30.3.2015 28.5.2015 24.6.2015 2
B 1211/SL 95 ostatní Zápis č. 02/2015 ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 9.3.2015 28.5.2015 24.6.2015 6
B 1211/SL 94 notářský zápis [NZ 144/2015] Krajský soud v Ostravě 30.3.2015 28.5.2015 24.6.2015 29
B 1211/SL 93 ostatní Zápis č. 03/2014 za zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 31.3.2014 9.10.2014 14.1.2015 7
B 1211/SL 92 ostatní Zápis č. 03/2014 ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 9.10.2014 14.1.2015 4
B 1211/SL 91 ostatní Zápis č. 01/2014 ze zased. DR Krajský soud v Ostravě 26.5.2014 9.10.2014 14.1.2015 6
B 1211/SL 89 notářský zápis [NZ 415/2014 rozhodnutí části VH], stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 9.10.2014 14.1.2015 24
B 1211/SL 88 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 13.8.2014 27.8.2014 43
B 1211/SL 82 výroční zpráva [2012]  § 66a/9, účetní závěrka+přílohy Krajský soud v Ostravě 2.12.2013 9.12.2013 43
B 1211/SL 81 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 2.12.2013 9.12.2013 42
B 1211/SL 80 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 17.8.2011 12.9.2011 42
B 1211/SL 79 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 12.11.2010 24.11.2010 43
B 1211/SL 78 výroční zpráva r. 2008 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 10.8.2009 9.9.2009 45
B 1211/SL 77 rozhod. o statut. orgánu od.a volb.čl.DR,schv.úč.závěrk Krajský soud v Ostravě 25.11.2008 12.1.2009 6
B 1211/SL 76 podpisové vzory Petr Slovák Krajský soud v Ostravě 10.11.2008 25.11.2008 12.1.2009 1
B 1211/SL 75 podpisové vzory +č.prohl.Alexandr Kaňovský Krajský soud v Ostravě 29.12.2008 8.1.2009 12.1.2009 2
B 1211/SL 74 účetní závěrka r. 2007 Přehl.o změnách vl.kap Krajský soud v Ostravě 14.10.2008 9.12.2008 1
B 1211/SL 73 výroční zpráva r.2007 vč.§66a,úč.záv.vč.příl. Krajský soud v Ostravě 14.10.2008 9.12.2008 43
B 1211/SL 72 účetní závěrka r.2007 bez přílohy Krajský soud v Ostravě 14.10.2008 9.12.2008 7
B 1211/SL 71 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 30.10.2007 24.4.2008 2
B 1211/SL 70 podpisové vzory +čestné prohlášení,A.Kaňovský Krajský soud v Ostravě 1.11.2007 24.4.2008 2
B 1211/SL 69 zpráva auditora k úč.záv. 06 Krajský soud v Ostravě 19.9.2007 18.10.2007 3
B 1211/SL 68 výroční zpráva r. 2006,vč.§66a/9,příloha-06 Krajský soud v Ostravě 23.4.2007 2.8.2007 6.9.2007 36
B 1211/SL 67 ostatní přehled o změn.vlast.kapitálu Krajský soud v Ostravě 20.7.2007 2.8.2007 6.9.2007 1
B 1211/SL 66 účetní závěrka r. 2006, rozvaha,VZZ Krajský soud v Ostravě 31.7.2007 2.8.2007 6.9.2007 6
B 1211/SL 65 ostatní Cash flow r. 2006 Krajský soud v Ostravě 20.7.2007 2.8.2007 6.9.2007 1
B 1211/SL 64 ostatní zápis jed. přdst. Krajský soud v Ostravě 25.1.2007 11.6.2007 12.7.2007 4
B 1211/SL 63 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.1.2007 11.6.2007 12.7.2007 6
B 1211/SL 62 notářský zápis NZ 48/07 rozh. VH změna d.r. Krajský soud v Ostravě 6.3.2007 11.6.2007 12.7.2007 3
B 1211/SL 61 ostatní - odst.f-ce čl.DR Krajský soud v Ostravě 29.1.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 1211/SL 60 ostatní - odst.f-ce čl.předst. Krajský soud v Ostravě 27.11.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 1211/SL 59 podpisové vzory ing. Petr Macek Krajský soud v Ostravě 6.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 1211/SL 58 podpisové vzory ing. Pavel Kalous Krajský soud v Ostravě 6.3.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 1211/SL 57 podpisové vzory ing. Jan Jedlička Krajský soud v Ostravě 13.2.2007 23.4.2007 7.5.2007 1
B 1211/SL 56 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 19.7.2006 9.8.2006 45
B 1211/SL 55 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv.,§66a/ 9 o.z Krajský soud v Ostravě 20.7.2005 29.7.2005 45
B 1211/SL 54 ostatní zápis předst. Krajský soud v Ostravě 12.10.2004 12.1.2005 1
B 1211/SL 53 ostatní zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 12.9.2004 12.1.2005 1
B 1211/SL 52 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 13.10.2004 13
B 1211/SL 51 notářský zápis NZ 140/2004 Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 13.10.2004 7
B 1211/SL 50 notářský zápis NZ 188/2003 Krajský soud v Ostravě 16.12.2003 13.10.2004 3
B 1211/SL 49 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 16.12.2003 13.10.2004 7
B 1211/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.10.2004 2
B 1211/SL 47 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv., § 66a/9 o. Krajský soud v Ostravě 15.7.2004 20.7.2004 49
B 1211/SL 46 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 10.6.2003 22.4.2004 14
B 1211/SL 45 ostatní  zápis z VH Krajský soud v Ostravě 2.7.2003 7.7.2003 14
B 1211/SL 44 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 28.6.2003 2.7.2003 24
B 1211/SL 43 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 27.6.2003 2.7.2003 19
B 1211/SL 15 ostatní -zápis předst. Krajský soud v Ostravě 15.5.2002 7.11.2002 1
B 1211/SL 14 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ostravě 20.6.2002 7.11.2002 9
B 1211/SL 13 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 4.7.2002 12.7.2002 18
B 1211/SL 10 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 4.7.2002 12.7.2002 37
B 1211/SL 42 notářský zápis NZ 133/2001 Krajský soud v Ostravě 9.8.2001 4.2.2002 4
B 1211/SL 41 posudek znalce č. 2070-170/96 + 1179169/96 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 9
B 1211/SL 40 posudek znalce č. 33/681/96 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 7
B 1211/SL 39 posudek znalce č. 32/681/96 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 3
B 1211/SL 38 posudek znalce č. 31/981/96 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 9
B 1211/SL 37 posudek znalce č. 30/681/96 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 20
B 1211/SL 36 posudek znalce č. 128/95 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 4
B 1211/SL 35 posudek znalce č. 127/95 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 4
B 1211/SL 34 posudek znalce č. 126/95 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 5
B 1211/SL 33 posudek znalce č. 125/95 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 6
B 1211/SL 32 posudek znalce č. 43/1995 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 3
B 1211/SL 31 posudek znalce č. 42/1995 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 15
B 1211/SL 30 posudek znalce č. 41/1995 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 16
B 1211/SL 29 posudek znalce č. 40/1995 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 18
B 1211/SL 28 posudek znalce č. 39/95 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 11
B 1211/SL 27 posudek znalce č. 38/1995 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 5
B 1211/SL 26 posudek znalce č. 37/3/95 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 37
B 1211/SL 25 posudek znalce č. 37/2/95 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 39
B 1211/SL 24 posudek znalce č. 37/1/95 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 123
B 1211/SL 23 posudek znalce č. 36/1995 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 21
B 1211/SL 22 posudek znalce č. 35/1995 Krajský soud v Ostravě 15.11.2001 19.11.2001 37
B 1211/SL 21 notářský zápis NZ 103/2001 Krajský soud v Ostravě 28.6.2001 15.11.2001 19.11.2001 18
B 1211/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 3.11.1995 15.11.2001 19.11.2001 51
B 1211/SL 19 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ostravě 3.11.1995 15.11.2001 19.11.2001 6
B 1211/SL 18 notářský zápis NZ 124/95 Krajský soud v Ostravě 3.11.1995 15.11.2001 19.11.2001 5
B 1211/SL 17 výroční zpráva r. 2000vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 25.7.2001 14.8.2001 28
B 1211/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 16.1.2001 22.5.2001 2
B 1211/SL 12 notářský zápis NZ 99/2000-VH Krajský soud v Ostravě 27.6.2000 15.8.2000 1.12.2000 5
B 1211/SL 11 výroční zpráva r. 1999vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 12.7.2000 17.7.2000 21
B 1211/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.9.1999 29.2.2000 15
B 1211/SL 8 notářský zápis NZ 90/99 Krajský soud v Ostravě 1.7.1999 30.9.1999 29.2.2000 13
B 1211/SL 7 výroční zpráva r. 1998vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 9.7.1999 26
B 1211/SL 6 výroční zpráva r. 1997vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 7.7.1998 23
B 1211/SL 5 ostatní upisovací listina-NEDOLOŽENO Krajský soud v Ostravě 3.6.1997 0
B 1211/SL 4 notářský zápis NZ 129/97-stanovy Krajský soud v Ostravě 1.7.1997 8.8.1997 18
B 1211/SL 3 výroční zpráva r. 1996 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 16.7.1997 24
B 1211/SL 2 stanovy společnosti dodatek č.1 Krajský soud v Ostravě 14.11.1996 18.12.1996 1
B 1211/SL 1 notářský zápis NZ 202/96 Krajský soud v Ostravě 14.11.1996 18.12.1996 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

IČO (identifikační číslo) 65138066
Jméno VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Jeseník
Vznik první živnosti: 22.11.1995
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 3

Sídlo VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

Živnosti a provozovny VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Tyršova 248/16, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1001267869
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 3.10.2001

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.5.2012

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.1.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Polská 790 81 Česká Ves
Identifikační číslo provozovny 1008627551
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 3.1.2013

Živnost č. 4 provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.1995
Zánik oprávnění 28.3.1997

Živnost č. 5 Výroba a dodávka pitné vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.1996
Zánik oprávnění 1.3.2005

Živnost č. 6 Zajištění reprodukčního procesu oboru vodovodů a kanalizací.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.1996
Zánik oprávnění 21.12.2004

Živnost č. 7 Odkanalizování a čištění odpadních vod včetně souvisejících činností

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.1996
Zánik oprávnění 1.3.2005

Živnost č. 8 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

Člen statutárního orgánu Miroslav Kružík
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Mudra
Člen statutárního orgánu Jaroslav Blaník
Člen statutárního orgánu Jan Konečný
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Mrnůštík
Člen statutárního orgánu Martin Kouřil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

IČO: 65138066
Firma: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jeseník
Základní územní jednotka: Jeseník
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 12.2.1996

Sídlo Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Sídlo: Tyršova 248/16, Jeseník 790 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image