Firma VAE a.s. IČO 64610144


VAE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

VAE a.s. (64610144) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kalusova 968/12, Ostrava 709 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 1. 1996 a je stále aktivní. VAE a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o VAE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o VAE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o VAE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro VAE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje VAE a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1249
IČO (identifikační číslo osoby) 64610144
Jméno VAE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.1.1996
Počet členů statutárního orgánu: 3 25.8.2014 - 28.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 25.8.2014 - 28.8.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.8.2014 - 28.8.2015
Valná hromada obchodní společnosti VAE a.s. konaná dne 28.6.2011 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen, důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména posílení ekonomického postavení společnosti b) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 7.300.000,-Kč (slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých), tedy ze stávající výše 5.600.000,-Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých) na částku ve výši 12.900.000,-Kč (slovy: dv anáct milionů devět set tisíc korun českých) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 730-ti (slovy: sedmi set třiceti) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých ) s tím, že akcie nebudou kótovány, zvýšení základního k apitálu bude provedeno peněžitým vkladem a emisní kurs jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě d) všichni akcionáři společnosti se svým prohlášením učiněným před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu zákonným způsobem vzdali svého přednostního práva na upisování akcií e) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost VIA PORTEROSA s.r.o. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Kalusova 968/12, PSČ 709 00, identifikační číslo: 285 90 601, zapsána v obchodním rejstříku vede ném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 33409, která upíše celkem 730 ks (slovy: sedm set třicet kusů) akcií f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti VAE a.s. na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Kalusova 968/12, PSČ 709 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15,00 hodin, emisní kurs upisovaných akcií se ro vná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy u akcie ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) částku 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na jednu akcii, g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do 90-ti dnů (devadesáti) dnů ode dne, kdy bude usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku nebo nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným či osobně př edaným nejpozději do 5-ti (pěti) pracovních dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran ve lhůtě shora uvedené h) s ohledem na tu skutečnost, že předem určený zájemce hodlá splatit emisní kurs všech jím upsaných akcií výhradně započtením své peněžité pohledávky za společností, valná hromada připouští možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vů či společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií upsaných na toto zvýšení základního kapitálu předem určeným zájemcem a valná hromada schvaluje, aby na splacení emisního kursu předem určeným zájemcem upsaných akcií byla započtena jeho pohl edávka za společností vzniklá na základě úvěrové smlouvy číslo 91100199 uzavřené dne 22.2.1999 mezi věřitelem První městskou bankou, a.s. (dnes pod novou obchodní firmou PPF banka a.s.), identifikační číslo: 471 16 129 a dlužníkem obchodní společností VAE a.s. ch) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz dějších předpisů - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to společnosti VIA PORTOROSA s.r.o. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Kalusova 968/12, PSČ 709 00. identifikační číslo: 285 90 601, z výše uvedeného titulu bude započtena v rozsahu částky ve výši 7.300.000 ,-Kč (slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady a úč inností smlouvy o započtení tyto vzájemné pohledávky v celkové výši 7.300.000,-Kč (slovy: sedm milionů tři sta tisíc korun českých) zaniknou a tímto je splněna povinnost upisovatele splatit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na toto zvýšení základn ího kapitálu i) upisovatel je povinen splatit: 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 60-ti (šedesáti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to dohodou o započtení pohledávek, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. 23.8.2011 - 1.11.2013
Výkon rozhodnutí prodejem podniku, nařízený usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.11.2005, č.j. 90 E 665/2005 - 10, se zastavuje. 15.3.2007 - 15.3.2007
a) Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 2.800.000,-Kč (slovy: dva milióny osm set tisíc korun českých) o 2.800.000,-Kč (slovy: dva milióny osm set tisíc korun českých) na 5.600.000,-Kč (slovy:pět mili ónů šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 20.7.2006 - 17.6.2008
b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 280 ks (slovy: dvě stě osmdesáti kusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, v zaknihované podobě. 20.7.2006 - 17.6.2008
c) Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva takto: Přednostní právo lze vykonat v kanceláři společnosti v Ostravě, Mariánských Horách, Kalusova 12 - v sekretariátu ředitele společnosti, v době od 8.00 hod. do 12.00 hod., ve lhůtě 14 dnů, počínaje 3 (slovy: třetím) dnem následujícím po právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen písemně. 20.7.2006 - 17.6.2008
Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 1 ks (slovy: jeden kus ) nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. 20.7.2006 - 17.6.2008
S využitím přednostního práva lze upsat 280 Ks (slovy: dvě stě osmdesát kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč každá v zaknihované podobě, v emisním kursu 10.000,-Kč za každou akcii. 20.7.2006 - 17.6.2008
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy lze toto právo vykonat poprvé. 20.7.2006 - 17.6.2008
d) 2/3 (slovy: dvě třetiny) akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu akcionáři - panu Ing. Zdeňku Hillovi, r.č. 600913/1370, bytem Baška 493, 1/3 (slovy: jedna třetina) akcií, které nebudou uspány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu akcionáři - panu Petru Konaříkovi, r.č. 440106/478, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, Miloše Svobody 4. 20.7.2006 - 17.6.2008
Upisovat lze pouze celé akcie. Při čísle nedělitelném 3 se použijí pravidla o matematickém zaokrouhlování. 20.7.2006 - 17.6.2008
e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v kanceláři společnosti v Ostravě, Mariánských Horách, Kalusova 12 - v sekretariátu ředitele společnosti, v době od 8.00 hod do 12.00 hod., ve lhůtě 14 dnů, počínaje 18. dnem ode dne právní moci usnesení o  zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemně. 20.7.2006 - 17.6.2008
Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 10.000,-Kč na jednu akcii. 20.7.2006 - 17.6.2008
f) Upisovatel je povinen splatit: -30 % emisního kursu upsaných akcií v den úpisu akcií - zbytek emisního kursu do 3. měsíců ode dne úpisu akcií, vše na zvláštní účet společnosti vedený u ČSOB, a.s. pobočka Ostrava, č. účtu 209378864/0300. 20.7.2006 - 17.6.2008
Usnesením Okresního soudu v Ostravě č.j. 90 E 665/2005-10 nařídil soud výkon rozhodnutí prodejem podniku povinného VAE, a.s. se sídlem Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 4 podle platebního rozkazu Okresního soudu v Ostravě ze dne 26.2.2002 č.j. 65 Ro 3258/ 2001. Správcem podniku povinného je ustanoven Josef Humlíček, Zdeňka Štěpánka 1783/9, Ostrava-Poruba. 30.1.2006 - 15.3.2007
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 13.9.2004, č.j. 48 Nc 10379/2004-6, nařídil soud exekuci podle rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 15.5.2003, č.j. 66 Ro 3265/2002, na majetek povinného VAE a.s. se sídlem Nám. J. Gagarina 1196/4, Slezská Ostrava, k uspokojení pohledávky oprávněného RUBING s.r.o. se sídlem Starobělská 826/55, Ostrava - Zábřeh, ve výši 27.450,- Kč s přísl. a ve výši 22.838,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Josef Černý, soudní exekutor Exekutorského úřadu ve Zlíně se sídlem Tř. T. Bati 1547, Zlín. 25.11.2004 - 3.1.2005
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 4.11.2003, č.j. 52 Nc 10352/2003, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě dne 22.5.2001, č.j. 6 Ro 1996/2000-9 na majetek povinného, k uspokojení pohledávky oprávněné ho Jihomoravská energetika, a.s., Lidická 36, Brno, ve výši 228.223,70 s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Josef Černý, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 1547. 24.3.2004 - 3.8.2004
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 27.11.1998 usnesení o snížení základního jmění, a to v následujícím znění: 29.6.1999 - 21.3.2001
Mimořádná valná hromada snižuje základní jmění společnosti ze stávajících 3.500.000,-Kč o 700.000,-Kč (slovy: sedmset tisíc korun českých) na 2.800.000,-Kč. 29.6.1999 - 21.3.2001
Základní jmění bude sníženo o jmenovitou hodnotu veškerých akcií ve vlastním majetku společnosti, tedy o 70 ks těchto akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, ISIN 770980000523, sériové č. 01 (20 ks) a sériové č. 02 (50 ks). 29.6.1999 - 21.3.2001
Vzhledem ke skutečnosti, že základní jmění se snižuje pouze s využitím vlastních akcií, budou tyto vlastní akcie použity ke snížení základního jmění tím způsobem, že společnost dá Středisku cenných papírů, které vede evidenci zaknihovaných akcií, příkaz ke zrušení těchto akcií, tedy ke zrušení 70 ks akcií o jmenovité hosnotě 10.000,-Kč, ISIN 770980000523, sériové č. 01 (20 ks) a sériové č. 02 (50 ks). 29.6.1999 - 21.3.2001
Důvodem snížení základního jmění je ust. § 161 c) odst. 2 obchodního zákoníku, tj. zákonem stanovená povinnost společnosti snížit základní jmění o jmenovitou hodnotu vlastních akcií nabytých v rozporu s ust. § 161 a) obchodního zákoníku, pokud společnost tyto akcie nezcizila ve lhůtě zde uvedené. 29.6.1999 - 21.3.2001
Společnost VAE a.s. nabyla své vlastní akcie na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 17.2.1997, a to 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (BAAVAE) a 1 ks o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (BABVAE). Rozhodnutím valné hromady společnosti VAE a.s. ze dne 6.10.1997 byly veškeré akcie této společnosti, tedy i shora specifikované akcie ve vlastním majetku společnosti, rozděleny na akcie nižší jmenovité hodnoty po 10.000,-Kč. 29.6.1999 - 21.3.2001
Ke dni svolání valné hromady je základní jmění společnosti VAE a.s. ve výši 3.500.000,-Kč rozděleno na 350 ks akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč s tím, že ve vlastním majetku má společnost 70 ks těchto akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, ISIN 770980000523, sériové č. 01 (20 ks) a sériové č. 02 (50 ks). Akcie jsou vydány v podobě zaknihovaných akcií. 29.6.1999 - 21.3.2001
Rozsah splacení základního jmění: Základní jmění je splaceno v celém rozsahu. 16.1.1998 - 17.6.2008

Kapitál VAE a.s.

zakladni jmění 12 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.10.2011
zakladni jmění 5 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.2006 - 22.10.2011
zakladni jmění 5 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.9.2006 - 24.11.2006
zakladni jmění 2 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.3.2001 - 27.9.2006
zakladni jmění 3 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.1.1996 - 21.3.2001

Akcie VAE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 290 22.10.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 560 23.8.2011 - 22.10.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 560 27.9.2006 - 23.8.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 280 21.3.2001 - 27.9.2006
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 350 16.1.1998 - 21.3.2001
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 5 9.1.1996 - 16.1.1998
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 9.1.1996 - 16.1.1998

Sídlo VAE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kalusova 968/12 , Ostrava 709 00 1.11.2013
Adresa Kalusova 968/12 , Ostrava 709 00 6.4.2007 - 1.11.2013
Adresa náměstí Jurije Gagarina 1196/4 , Ostrava 710 00 20.5.2002 - 6.4.2007
Adresa Gagarinovo nám. 4 , Slezská Ostrava Česká republika
9.1.1996 - 20.5.2002

Předmět podnikání VAE a.s.

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.8.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.8.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.8.2011
projektová činnost ve výstavbě 20.5.2002
vodoinstalatérství, topenářství 20.5.2002 - 15.6.2005
inženýrská činnost v investiční výstavbě 20.5.2002 - 1.8.2011
projektování elektrických zařízení 20.5.2002 - 1.8.2011
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky 20.5.2002 - 1.8.2011
velkoobchod 20.5.2002 - 1.8.2011
zprostředkování služeb 20.5.2002 - 1.8.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.5.2002 - 1.8.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 20.5.2002 - 25.8.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 20.5.2002 - 25.8.2014
posuzování vlivů na životní prostředí 20.5.2002 - 25.8.2014
technická a inženýrská činnost 29.6.1999 - 20.5.2002
projektová činnost v IV 29.6.1999 - 20.5.2002
projektování el. zařízení 29.6.1999 - 20.5.2002
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zařízení a výroba rozvaděčů NN 29.6.1999 - 20.5.2002
výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 29.6.1999 - 20.5.2002
poradenství a konzultace 29.6.1999 - 20.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.6.1999 - 20.5.2002
zprostředkování prací a služeb 29.6.1999 - 20.5.2002
ekonomické a organizační poradenství 16.1.1998 - 20.5.2002
topenářství 16.1.1998 - 20.5.2002
posuzování vlivu na životní prostředí 16.1.1998 - 20.5.2002
výroba, opravy a montáž měřidel 16.1.1998 - 25.8.2014
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 16.1.1998 - 25.8.2014
4. montáž a opravy měřící a regulační techniky 9.1.1996 - 16.1.1998
7. výroba, instalace a opravy ústř. vytápění a větrání 9.1.1996 - 16.1.1998
8. elektroinstalatérství 9.1.1996 - 16.1.1998
1. technická a inženýrská činnost 9.1.1996 - 29.6.1999
2. projektová činnost v IV 9.1.1996 - 29.6.1999
3. projektování el. zařízení 9.1.1996 - 29.6.1999
5. montáž, oprava, údržba vyhr. el. zařízení a výroba rozvaděčů NN 9.1.1996 - 29.6.1999
6. výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 9.1.1996 - 29.6.1999
9. poradenství a konzultace 9.1.1996 - 29.6.1999
10. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.1.1996 - 29.6.1999
11. zprostředkování prací a služeb 9.1.1996 - 29.6.1999

vedení firmy VAE a.s.

Statutární orgán VAE a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány, v celém rozsahu představenstvo, za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva. 25.8.2014
J e d n á n í: Společnost je zastoupena představenstvem jako statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 6.4.2007 - 25.8.2014
J e d n á n í: Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují dva členové představenstva. 16.1.1998 - 6.4.2007
Jednání: Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. Představenstvo zavazuje společnost tak, že jménem představenstva jednají a podepisují nejméně tři členové představenstva. 9.1.1996 - 16.1.1998
předseda představenstva Zdeněk Hill 4.7.2017
Vznik členství 29.5.2017
Vznik funkce 29.5.2017
Adresa: 493 , Baška 739 01
místopředseda představenstva Jan Kocián 4.7.2017
Vznik členství 29.5.2017
Vznik funkce 29.5.2017
Adresa: Ostravská 28 , Bohumín 735 51
člen představenstva Jan Mosler 4.7.2017
Vznik členství 29.5.2017
Adresa: Petra Bezruče 369 , Dolní Benešov 747 22
člen představenstva Ing. Lubomír Smetana 9.1.1996 - 16.1.1998
Adresa: Moravská 478/37 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Milan Lindovský 9.1.1996 - 16.1.1998
Adresa: Závodní 1370/98 , Ostrava 703 00
člen představenstva Ing. Mirek Topolánek 9.1.1996 - 16.1.1998
Adresa: B. Nikodéma 4476 , Ostrava-Poruba Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Kubeša 9.1.1996 - 16.1.1998
Adresa: Masarykova třída 955 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Zdeněk Hill 9.1.1996 - 16.1.1998
Adresa: Jana Čapka 3079 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Miroslav Topolánek 16.1.1998 - 11.3.1998
Adresa: Tyršova 498/31 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Milan Lindovský 16.1.1998 - 29.6.1999
Adresa: Závodní 1370/98 , Ostrava 703 00
člen představenstva Ing. Jiří Kubeša 16.1.1998 - 29.6.1999
Adresa: Masarykova třída 955 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Mirek Topolánek 11.3.1998 - 29.6.1999
Adresa: Tyršova 498/31 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kubeša 29.6.1999 - 21.3.2001
Adresa: Masarykova třída 955 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Libor Matúš 16.1.1998 - 20.5.2002
Zánik členství 9.4.2001
Adresa: Sadová 2729/19 , Ostrava 702 00
člen představenstva David Vašica 21.3.2001 - 20.5.2002
Zánik členství 8.9.2000
Adresa: Milíře 255 , Václavovice 739 34
předseda představenstva Ing. Mirek Topolánek 29.6.1999 - 17.12.2003
Vznik členství 15.5.2000
Zánik členství 17.2.2003
Vznik funkce 14.1.2002
Zánik funkce 17.2.2003
Adresa: Tyršova 498/31 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Hill 16.1.1998 - 27.4.2005
Vznik členství 15.5.2000
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Jana Čapka 3079 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Lampar 29.6.1999 - 27.4.2005
Vznik členství 15.5.2000
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 14.1.2002
Zánik funkce 15.5.2003
Adresa: Na chmelnici 955/17 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jan Kocián 17.12.2003 - 15.6.2005
Vznik členství 15.4.2003
Adresa: Ostravská 28 , Bohumín 735 51
předseda představenstva Ing. Zdeněk Hill 15.6.2005 - 6.4.2007
Vznik členství 19.10.2004
Zánik členství 2.3.2007
Vznik funkce 1.11.2004
Zánik funkce 2.3.2007
Adresa: 493 , Baška 739 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Kocián 15.6.2005 - 6.4.2007
Vznik členství 15.4.2003
Zánik členství 2.3.2007
Vznik funkce 1.11.2004
Zánik funkce 2.3.2007
Adresa: Ostravská 28 , Bohumín 735 51
člen představenstva Ing. Miroslav Laciok 15.6.2005 - 6.4.2007
Vznik členství 19.10.2004
Zánik členství 2.3.2007
Adresa: Pode Břehy 388 , Staré Město 738 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Hill 6.4.2007 - 16.9.2010
Vznik členství 2.3.2007
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 2.3.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: 493 , Baška 739 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Kocián 6.4.2007 - 16.9.2010
Vznik členství 2.3.2007
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 2.3.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Ostravská 28 , Bohumín 735 51
člen představenstva Ing. Miroslav Laciok 6.4.2007 - 16.9.2010
Vznik členství 2.3.2007
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Pode Břehy 388 , Staré Město 738 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Hill 16.9.2010 - 1.11.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 29.6.2010
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: 493 , Baška 739 01
místopředseda představenstva Ing. Jan Kocián 16.9.2010 - 1.11.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 29.6.2010
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Ostravská 28 , Bohumín 735 51
člen představenstva Ing. Miroslav Laciok 16.9.2010 - 1.11.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Pode Břehy 388 , Staré Město 738 01
člen představenstva Miroslav Laciok 1.11.2013 - 27.1.2017
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 13.1.2017
Adresa: Pode Břehy 388 , Staré Město 738 01
předseda představenstva Zdeněk Hill 1.11.2013 - 4.7.2017
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 29.5.2017
Vznik funkce 1.7.2013
Zánik funkce 29.5.2017
Adresa: 493 , Baška 739 01
místopředseda představenstva Jan Kocián 1.11.2013 - 4.7.2017
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 29.5.2017
Vznik funkce 1.7.2013
Zánik funkce 29.5.2017
Adresa: Ostravská 28 , Bohumín 735 51

Dozorčí rada VAE a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Martin Oechsner 4.7.2017
Vznik členství 29.5.2017
Vznik funkce 29.5.2017
Adresa: Zapletalova 1947/1 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Petr Konařík 4.7.2017
Vznik členství 29.5.2017
Adresa: Miloše Svobody 1817/4 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Martin Hill 4.7.2017
Vznik členství 29.5.2017
Adresa: 493 , Baška 739 01
člen Ing. Ivan Chlebec 9.1.1996 - 16.1.1998
Adresa: Markova 2932/32 , Ostrava 700 30
člen Magdalena Tvarůžková 9.1.1996 - 16.1.1998
Adresa: Moravská 1367/15 , Hlučín 748 01
člen JUDr. Jana Navrátilová 9.1.1996 - 16.1.1998
Adresa: B. Nikodéma 4476 , Ostrava-Poruba Česká republika
člen JUDr. Jana Navrátilová 16.1.1998 - 21.3.2001
Adresa: B. Nikodéma 4476 , Ostrava-Poruba Česká republika
člen Ing. Jiří Slavík 16.1.1998 - 21.3.2001
Adresa: Nad Mlýnem 218/11 , Ludgeřovice 747 14
člen Petr Konařík 16.1.1998 - 20.5.2002
Adresa: Alžírská 1498 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen Ing. Světlana Kravčenková 21.3.2001 - 20.5.2002
Zánik členství 23.4.2001
Adresa: Marie Majerové 1648/27 , Ostrava 708 00
člen Ing. Jan Kocián 21.3.2001 - 17.12.2003
Vznik členství 15.5.2000
Zánik členství 15.4.2003
Adresa: Ostravská 28 , Bohumín 735 51
předseda Petr Konařík 20.5.2002 - 15.6.2005
Vznik členství 15.5.2000
Zánik členství 15.8.2003
Vznik funkce 14.1.2002
Zánik funkce 15.8.2003
Adresa: Alžírská 1496/34 , Ostrava 708 00
člen Ing. František Stehlík 20.5.2002 - 6.4.2007
Vznik členství 19.11.2001
Zánik členství 2.3.2007
Adresa: Květinová 1041/27 , Ostrava 721 00
člen Ing. Zdeněk Kalas 17.12.2003 - 6.4.2007
Vznik členství 15.4.2003
Zánik členství 2.3.2007
Adresa: Výškovická 562/162 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Martin Oechsner 15.6.2005 - 6.4.2007
Vznik členství 1.11.2004
Zánik členství 2.3.2007
Adresa: Zapletalova 1947/1 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Kalas 6.4.2007 - 2.9.2008
Vznik členství 2.3.2007
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: Výškovická 562/162 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Petr Konařík 6.4.2007 - 16.9.2010
Vznik členství 2.3.2007
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 2.3.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Miloše Svobody 1817/4 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Martin Oechsner 6.4.2007 - 16.9.2010
Vznik členství 2.3.2007
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Zapletalova 1947/1 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Mosler 2.9.2008 - 16.9.2010
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Petra Bezruče 369 , Dolní Benešov 747 22
předseda dozorčí rady Ing. Jan Mosler 16.9.2010 - 1.11.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Vznik funkce 29.6.2010
Zánik funkce 28.6.2013
Adresa: Petra Bezruče 369 , Dolní Benešov 747 22
člen dozorčí rady Petr Konařík 16.9.2010 - 1.11.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Miloše Svobody 1817/4 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Martin Oechsner 16.9.2010 - 1.11.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Zapletalova 1947/1 , Ostrava 710 00
předseda dozorčí rady Jan Mosler 1.11.2013 - 4.7.2017
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 29.5.2017
Vznik funkce 1.7.2013
Zánik funkce 29.5.2017
Adresa: Petra Bezruče 369 , Dolní Benešov 747 22
člen dozorčí rady Petr Konařík 1.11.2013 - 4.7.2017
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 29.5.2017
Adresa: Miloše Svobody 1817/4 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady Martin Oechsner 1.11.2013 - 4.7.2017
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 29.5.2017
Adresa: Zapletalova 1947/1 , Ostrava 710 00

Sbírka Listin VAE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1249/SL 62 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., audit Krajský soud v Ostravě 23.6.2015 16.7.2015 23.7.2015 25
B 1249/SL 61 notářský zápis Nz 163/2014 Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 22.8.2014 5.9.2014 16
B 1249/SL 60 výroční zpráva [2013]  s příl. Krajský soud v Ostravě 25.7.2014 1.9.2014 21
B 1249/SL 59 výroční zpráva [2010]  s příl. Krajský soud v Ostravě 26.8.2013 29.8.2013 22
B 1249/SL 58 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] s příl. Krajský soud v Ostravě 23.8.2013 27.8.2013 21
B 1249/SL 57 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 27.7.2012 4.10.2012 21
B 1249/SL 56 notářský zápis Nz 945/2011 vč. rozh. VH Krajský soud v Ostravě 28.6.2011 1.8.2011 23.8.2011 10
B 1249/SL 55 výroční zpráva r. 2009 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 13.10.2010 14.10.2010 20
B 1249/SL 54 výroční zpráva r. 2008 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 13.10.2010 14.10.2010 19
B 1249/SL 53 výroční zpráva r. 2007 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 13.10.2010 14.10.2010 19
B 1249/SL 52 výroční zpráva r. 2006 vč. úč.záv. Krajský soud v Ostravě 13.10.2010 14.10.2010 19
B 1249/SL 51 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 15.9.2010 16.9.2010 6
B 1249/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. předst. - volba Krajský soud v Ostravě 29.6.2010 15.9.2010 16.9.2010 1
B 1249/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. DR - volba Krajský soud v Ostravě 29.6.2010 15.9.2010 16.9.2010 1
B 1249/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. VH - volba Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 15.9.2010 16.9.2010 5
B 1249/SL 47 ostatní - prohl. akcionářů + plná moc Krajský soud v Ostravě 24.1.2007 8.3.2007 8.3.2007 4
B 1249/SL 46 ostatní - zápis z mimořádné VH Krajský soud v Ostravě 24.1.2007 8.3.2007 8.3.2007 3
B 1249/SL 45 ostatní - pozvánka na VH Krajský soud v Ostravě 9.1.2007 8.3.2007 8.3.2007 1
B 1249/SL 44 ostatní - žádost o svolání VH Krajský soud v Ostravě 28.12.2006 8.3.2007 8.3.2007 1
B 1249/SL 43 ostatní upisovací listina Krajský soud v Ostravě 21.9.2006 4.10.2006 2
B 1249/SL 42 výroční zpráva r. 2003,úč.záv.zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 20.9.2006 58
B 1249/SL 41 výroční zpráva r. 2002,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 20.9.2006 42
B 1249/SL 40 zpráva auditora r. 2005 vč.,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 11.9.2006 10.8.2006 19
B 1249/SL 39 notářský zápis NZ 398/2006 usn.VH-§ 210 Krajský soud v Ostravě 26.6.2006 20.7.2006 2.8.2006 13
B 1249/SL 38 podpisové vzory -8x Krajský soud v Ostravě 5.10.2005 8
B 1249/SL 37 rozhod. o statut. orgánu -záp.z MVH-vol.čl.předst. Krajský soud v Ostravě 26.2.2004 5.10.2005 3
B 1249/SL 36 rozhod. o statut. orgánu -záp z jed.DR Krajský soud v Ostravě 1.11.2004 5.10.2005 1
B 1249/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -záp.jed.předs.DR Krajský soud v Ostravě 1.11.2004 5.10.2005 1
B 1249/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -záp MVH-vol.čl.DR Krajský soud v Ostravě 24.11.2003 5.10.2005 3
B 1249/SL 33 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 4.7.2005 14.7.2005 25
B 1249/SL 32 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv, Krajský soud v Ostravě 4.7.2005 14.7.2005 25
B 1249/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.2.2004 22.6.2005 3
B 1249/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 24.11.2003 22.6.2005 3
B 1249/SL 29 notářský zápis Nz 341/2003-rMVH Krajský soud v Ostravě 15.4.2003 22.12.2003 9
B 1249/SL 28 podpisové vzory Ing.Kocián,Ing. Kalas Krajský soud v Ostravě 22.12.2003 2
B 1249/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -záp.z předst.-odstoup. a volb Krajský soud v Ostravě 6.1.1999 25.7.2002 30.7.2002 1
B 1249/SL 26 účetní závěrka r. 2001,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 25.7.2002 30.7.2002 27
B 1249/SL 25 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 8.9.2000 6.6.2002 2
B 1249/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH-volba Krajský soud v Ostravě 12.3.2001 6.6.2002 3
B 1249/SL 23 ostatní zápis z představ. Krajský soud v Ostravě 9.4.2001 6.6.2002 2
B 1249/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 14.1.2002 6.6.2002 1
B 1249/SL 21 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 14.1.2002 6.6.2002 1
B 1249/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 23.4.2001 6.6.2002 2
B 1249/SL 19 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 19.11.2001 6.6.2002 2
B 1249/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.11.2001 6.6.2002 26
B 1249/SL 17 notářský zápis NZ 968/2001 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 19.11.2001 6.6.2002 42
B 1249/SL 9 notářský zápis NZ 918/98 Krajský soud v Ostravě 14.12.1998 13.11.2001 16.11.2001 4
B 1249/SL 8 notářský zápis NZ 437/96-RMVH Krajský soud v Ostravě 11.7.1996 13.11.2001 16.11.2001 8
B 1249/SL 7 notářský zápis NZ 738/96-RVH-zm.stanov Krajský soud v Ostravě 26.11.1996 13.11.2001 16.11.2001 7
B 1249/SL 6 notářský zápis NZ 736/97-RVH Krajský soud v Ostravě 6.10.1997 13.11.2001 16.11.2001 29
B 1249/SL 5 notářský zápis NZ 656/95-RVH Krajský soud v Ostravě 21.12.1995 13.11.2001 16.11.2001 28
B 1249/SL 4 podpisové vzory -7x Krajský soud v Ostravě 13.11.2001 16.11.2001 7
B 1249/SL 3 zakladatelské dokumenty -zakl.list. Krajský soud v Ostravě 21.12.1995 13.11.2001 16.11.2001 5
B 1249/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.12.1995 13.11.2001 16.11.2001 17
B 1249/SL 16 výroční zpráva r. 1996,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 13.11.2001 16.11.2001 30
B 1249/SL 15 výroční zpráva r. 1997,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 13.11.2001 16.11.2001 34
B 1249/SL 14 výroční zpráva r. 1998,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 13.11.2001 16.11.2001 38
B 1249/SL 13 účetní závěrka r. 1999,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 13.11.2001 16.11.2001 20
B 1249/SL 12 výroční zpráva r. 2000, účet.záv. Krajský soud v Ostravě 13.11.2001 16.11.2001 26
B 1249/SL 11 notářský zápis NZ 416/2000 Krajský soud v Ostravě 15.5.2000 13.11.2001 16.11.2001 8
B 1249/SL 10 notářský zápis NZ 885/98-MVH-sníž.zákl.jm. Krajský soud v Ostravě 27.11.1998 13.11.2001 16.11.2001 5
B 1249/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.3.2001 13.11.2001 16.11.2001 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje VAE a.s.

IČO (identifikační číslo) 64610144
Jméno VAE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 24.1.1996
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 9

Sídlo VAE a.s.

Živnosti a provozovny VAE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Kalusova 968/12, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001706978
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 7.8.2008

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.3.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Kalusova 968/12, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001706978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.8.2008

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Kalusova 968/12, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001706978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.8.2008

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Kalusova 968/12, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001706978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.8.2008

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.8.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Kalusova 968/12, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001706978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.8.2008

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.3.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Kalusova 968/12, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001706978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.3.2017

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.3.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Kalusova 968/12, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001706978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.3.2017

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.3.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Kalusova 968/12, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1001706978
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.3.2017

Živnost č. 9 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.4.2017

Živnost č. 10 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenství a konzultace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 10.1.2002

Živnost č. 12 Technická a inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 10.1.2002

Živnost č. 13 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 10.1.2002

Živnost č. 14 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování prací a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 10.1.2002

Živnost č. 16 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1996
Zánik oprávnění 4.11.2004

Živnost č. 20 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.1996
Zánik oprávnění 23.8.2000

Živnost č. 21 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomickýchporadců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1996
Zánik oprávnění 10.1.2002

Živnost č. 26 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízenía výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1999
Zánik oprávnění 24.9.2001

Živnost č. 28 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1999
Zánik oprávnění 30.1.2002

Živnost č. 29 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán VAE a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Kocián
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Hill
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Mosler

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje VAE a.s.

IČO: 64610144
Firma: VAE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Mariánské Hory a Hulváky
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.1.1996

Sídlo VAE a.s.

Sídlo: Kalusova 968/12, Ostrava 709 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Výzkum a vývoj
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
tracking image