Firma Úpravna vody Želivka, a.s. IČO 26496224


Úpravna vody Želivka, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Úpravna vody Želivka, a.s. (26496224) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K Horkám 16/23, Praha 102 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2002 a je stále aktivní. Úpravna vody Želivka, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Úpravna vody Želivka, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Úpravna vody Želivka, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Úpravna vody Želivka, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Úpravna vody Želivka, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Úpravna vody Želivka, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7437
IČO (identifikační číslo osoby) 26496224
Jméno Úpravna vody Želivka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2002
Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žád osti. 2.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 2.7.2014 - 14.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 9 2.7.2014 - 14.4.2015
Valná hromada dne 24. září 2010 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto : 1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 463.500.000,- Kč (čtyřistašedesáttřimilionypětsettisíc korun českých), tj. z původní výše 3.090.000.000,- Kč (třimiliardydevadesátmilionů korun českých) na částku 2.626.500.000,- Kč (dvěmiliardyšestsetdv acetšestmilionůpětsettisíc korun českých). 2) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztrát vyplývajících z přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých), které se promítly do snížení vlastního kapitálu. Tat o ztráta je vykazována v pasivech části A položka oceňovací rozdíly při přeměnách, řádek 77. 3) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita takto : a) částka ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých) na úhradu ztráty vyolývající z  přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti, b) částka ve výši 60.523.000,- Kč (šedesátmilionůpětsetdvacettřitisíce korun českých) za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 4) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tedy takto: a) jmenovitá hodnota každé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.290,- K č (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějících na jméno se sníží o 343,50 Kč (tistačtyřicettři koruny české padesát haléřů), tj. na jmenovitou hodnotu 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů), b) jmenovitá hodnota kaž dé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno se sníží o 120,- Kč (stodvacet korun českých), tj. na jmenovitou hodnotu 680,- Kč (šestsetosmdesát k orun českých). 5) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s odstavcem 4) tohoto rozhodnutí valné hromady, tzn. že jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 2.290,- Kč (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů) znějící na jméno, a jeden kus kme nové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 680,- Kč (šestsetosmdesát korun českých) znějících na jméno. 6) Nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, aby předložili akcie za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí 180 (jednostoosmdesát) dnů ode dne, kdy představenstvo výše uvedeným způsobem učiní výzvu k předložení a kcií. 7) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 21.10.2010 - 6.11.2010
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou registrované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady. Upsání všech akcií, tzn. 1.000.000 (jednohomilionu) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,-Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému záj emci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci, se sídlem Praha 1, Cihelná 4, PSČ 110 00, IČ 677 79 166, registrovanému Obvodním úřadem Praha 1 dne 17. prosince 1997 pod registračním čísle m 96/97, (dále jen "zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. na adrese Praha 1, Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 118 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstav ci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Úpravna vody Želivka, a.s. určitému zájemci - zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně pr oti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) bude upsána emisním kurzem ve výši 800,- Kč (osmset korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vklad u stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Celý základní kapitál ve výši 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých) bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to a) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č.273 pro obec a katastrální území Hulice, a to budovy bez čp/če (budovy ozonizace) na pozemku evidova ném jako stavební parcela parc. č. 326, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 882/25 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 312 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební p arcela parc. č. 313 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc.č. 321 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Hulice, b) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Vestec u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu tech nické vybavenosti (vstupní šachta odtolu) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 241, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (provozní budovy) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc.č. 243, budovy bez čp/če - objektu tech nické vybavenosti (starý vodojem) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 244, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (sklad chloru) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 245, pozemku evidovaného jako stavební parcel a parc. č. 241 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 242 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 243 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parc ela parc. č. 244 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela č. 245 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 249 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela p arc. č. 914/6 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 914/15 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Vestec u Prahy, c) nemovitosti nacházející se ve dvou katastrálních územích, tzn. zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Ves tec u Prahy, a na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (nový vodojem) na dvou stavebních parcelách - na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 242 v katastrálním území Vestec u Prahy a na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 115 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, včetně jejího příslušenství, které tvoří stavby v katastru neevidované, a to objekt (manipulační šachta pro posázavs ký vodovod) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy, vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 82/3 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, d) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako s tavební parcela parc. č. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 116 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 82/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, vše v katastráln ím území Zdiměřice u Prahy, e) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če (odkalovací laguny) na pozemku evidované m jako stavební parcela parc. č. 116 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, f) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 551 pro obec Jesenice a katastrální území Jesenice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako poz emková parcela parc. č. 800/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 800/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Jesenice u Prahy, nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí veden ém Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 446 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 395/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v katast rálním území Soutice, g) dvou třetin nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 476 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcel a parc. č. 395/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Soutice. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. T 20/507/2004 ze dne 14. května 2004 zpracovaným soudním znalcem Ing. Vladimírem Knopem, ustanoveným pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2004 pod č.j. Nc 4177/2004-5. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 801.650.000,- Kč (slovy osmsetjedenmilionšestsetpadesáttisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude určitému zájemci vydán 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hrom ady." 30.8.2004 - 22.11.2004
Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti. 1.1.2002 - 2.7.2014

Aktuální kontaktní údaje Úpravna vody Želivka, a.s.

Kapitál Úpravna vody Želivka, a.s.

zakladni jmění 2 626 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.2010
zakladni jmění 3 090 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.11.2004 - 6.11.2010
zakladni jmění 2 290 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2002 - 22.11.2004

Akcie Úpravna vody Želivka, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 947 Kč 1 000 000 6.11.2010
Kmenové akcie na jméno 680 Kč 1 000 000 6.11.2010
Kmenové akcie na jméno 800 Kč 1 000 000 22.11.2004 - 6.11.2010
Kmenové akcie na jméno 2 290 Kč 1 000 000 30.8.2004 - 6.11.2010
Kmenové akcie na jméno 2 290 Kč 1 000 000 1.1.2002 - 30.8.2004

Sídlo Úpravna vody Želivka, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Horkám 16/23 , Praha 102 00 12.2.2013
Adresa Žatecká 110/2 , Praha 110 00 2.6.2009 - 12.2.2013
Adresa Cihelná 548/4 , Praha 118 00 1.1.2002 - 2.6.2009

Předmět podnikání Úpravna vody Želivka, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.8.2004 - 2.6.2009
činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství 30.8.2004 - 2.6.2009
správa a údržba nemovitostí 1.1.2002 - 2.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 1.1.2002 - 2.6.2009
realitní činnost 1.1.2002 - 2.6.2009

vedení firmy Úpravna vody Želivka, a.s.

Statutární orgán Úpravna vody Želivka, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně. 2.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva. 1.1.2002 - 2.7.2014
člen představenstva Ladislav Med 1.7.2015
Vznik členství 19.6.2015
Adresa: Lipských 2087 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Mgr. Mark Rieder 7.9.2015
Vznik členství 19.6.2015
Vznik funkce 15.7.2015
Adresa: Novosuchdolská 120/15 , Praha 165 00
místopředseda představenstva Mgr. Luděk Jeništa 11.3.2019
Vznik členství 2.7.2015
Vznik funkce 1.3.2019
Adresa: Vítězslava Hálka 534 , Vlašim 258 01
člen představenstva prof. RNDr. Jakub Hruška CSc. 11.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Voskovcova 1035/22 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Jiří Rosický 11.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Dobropolská 1239/10 , Praha 102 00
místopředseda Ing. Miroslav Březina 1.1.2002 - 9.9.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Jiřího Líra 2127 , Pelhřimov 393 01
člen Mgr. Bohumil Černý 9.9.2003 - 19.9.2003
Vznik členství 30.6.2003
Adresa: Na Mlejnku 967/34 , Praha 147 00
předseda Ing. Eva Nesměráková 1.1.2002 - 20.2.2004
Vznik funkce 1.1.2002
Adresa: Na strži 1202/45 , Praha 140 00
člen Ing. Miroslav Václavek 1.1.2002 - 20.2.2004
Zánik členství 10.11.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Adresa: Zvoncovitá 1968/13 , Praha 155 00
člen Radovan Šteiner 1.1.2002 - 20.2.2004
Zánik členství 10.11.2003
Vznik funkce 1.1.2002
Adresa: Střelničná 1680/8 , Praha 182 00
místopředseda Mgr. Bohumil Černý 19.9.2003 - 20.2.2004
Vznik členství 30.6.2003
Vznik funkce 31.7.2003
Adresa: Na Mlejnku 967/34 , Praha 147 00
předseda Mgr. Bohumil Černý 20.2.2004 - 22.9.2005
Vznik členství 30.6.2003
Vznik funkce 1.1.2004
Adresa: Na Mlejnku 967/34 , Praha 147 00
člen Martin Škoda 20.2.2004 - 30.7.2007
Vznik členství 10.11.2003
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Česká republika
Masarykova 845, Orlová -Lutyně
místopředseda Ing. Eva Nesměráková 20.2.2004 - 19.2.2008
Vznik funkce 1.1.2004
Adresa: Na strži 1202/45 , Praha 140 00
člen Ing. Michal Buriánek 20.2.2004 - 19.2.2008
Vznik členství 10.11.2003
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: Dašická 1191 , Pardubice 530 03
člen Antonín Šotola 1.1.2002 - 9.8.2010
Vznik funkce 1.1.2002
Adresa: Vinohradská 121 , Čechtice 257 65
předseda Mgr. Bohumil Černý 22.9.2005 - 9.8.2010
Vznik členství 30.6.2003
Vznik funkce 1.1.2004
Adresa: Hrudičkova 2100/13 , Praha 148 00
místopředseda Ing. Eva Nesměráková 19.2.2008 - 9.8.2010
Vznik členství 1.1.2002
Vznik funkce 1.1.2004
Adresa: Horáčkova 1217/25 , Praha 140 00
člen představenstva Bc. Jana Černá 30.7.2007 - 29.12.2010
Vznik členství 1.7.2007
Adresa: Hostišovská 736/8 , Praha 102 00
předseda Mgr. Bohumil Černý 9.8.2010 - 29.11.2011
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 15.10.2011
Vznik funkce 22.7.2010
Zánik funkce 15.10.2011
Adresa: Hrudičkova 2100/13 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Jiří Toman 9.9.2010 - 29.11.2011
Vznik členství 20.8.2010
Zánik členství 15.10.2011
Adresa: Sokolovská 1851/157 , Praha 180 00
člen představenstva Ing. Jana Černá 29.12.2010 - 29.11.2011
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 15.10.2011
Adresa: Hostišovská 736/8 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Mgr. Jan Morávek 29.11.2011 - 1.8.2012
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 24.10.2011
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Sídliště 1. máje 559 , Rokytnice v Orlických horách 517 61
člen představenstva Mgr. Luděk Jeništa 9.8.2010 - 28.6.2013
Vznik členství 1.7.2010
Adresa: Vítězslava Hálka 534 , Vlašim 258 01
místopředseda představenstva Ing. Radek Lanč 1.8.2012 - 13.9.2013
Vznik členství 22.6.2012
Vznik funkce 25.7.2012
Zánik funkce 22.11.2013
Adresa: Vyžlovská 2246/42 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Jana Černá 29.11.2011 - 11.12.2013
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 22.11.2013
Vznik funkce 24.10.2011
Zánik funkce 22.11.2013
Adresa: Hostišovská 736/8 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Petr Šimánek 29.11.2011 - 11.12.2013
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 22.11.2013
Adresa: Maternova 610/5 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Radek Lanč 13.9.2013 - 11.12.2013
Vznik členství 22.6.2012
Vznik funkce 25.7.2012
Zánik funkce 22.11.2013
Adresa: Vyžlovská 2246/42 , Praha 100 00
člen představenstva Tomáš Petříček 11.12.2013 - 23.12.2013
Vznik členství 22.11.2013
Adresa: Na křivině 1363/4 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Tomáš Dufek 19.8.2009 - 3.1.2014
Vznik členství 16.7.2009
Zánik členství 16.7.2014
Adresa: Mikuláše z Pelhřimova 384 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
místopředseda představenstva Tomáš Petříček 23.12.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 22.11.2013
Vznik funkce 9.12.2013
Adresa: Na křivině 1363/4 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Tomáš Dufek 3.1.2014 - 9.8.2014
Vznik členství 16.7.2009
Zánik členství 16.7.2014
Adresa: Mikuláše z Pelhř. 384 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Mgr. Luděk Jeništa 28.6.2013 - 1.7.2015
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 1.7.2015
Adresa: Vítězslava Hálka 534 , Vlašim 258 01
předseda představenstva Radek Lanč 11.12.2013 - 1.7.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 19.6.2015
Vznik funkce 22.11.2013
Zánik funkce 19.6.2015
Adresa: Vyžlovská 2246/42 , Praha 100 00
člen představenstva Vladislav Černý 11.12.2013 - 1.7.2015
Vznik členství 22.11.2013
Zánik členství 19.6.2015
Adresa: Vidimská 738/13 , Praha 181 00
místopředseda představenstva Tomáš Petříček 30.7.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 22.11.2013
Zánik členství 19.6.2015
Vznik funkce 9.12.2013
Zánik funkce 19.6.2015
Adresa: Livornská 424 , Praha 109 00
člen představenstva Ing. Tomáš Dufek 9.8.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 17.7.2014
Zánik členství 19.6.2015
Adresa: Mikuláše z Pelhř. 384 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Ing. Jiří Špaňhel 1.7.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 19.6.2015
Adresa: Dolomitová 288/5 , Praha 159 00
člen představenstva Mgr. Mark Rieder 1.7.2015 - 7.9.2015
Vznik členství 19.6.2015
Zánik členství 15.7.2015
Zánik funkce 15.7.2015
Adresa: Novosuchdolská 120/15 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Jiří Špaňhel 15.7.2015 - 17.9.2015
Vznik členství 19.6.2015
Zánik členství 20.8.2015
Zánik funkce 20.8.2015
Adresa: Dolomitová 288/5 , Praha 159 00
člen představenstva Tomáš Petříček 1.7.2015 - 3.2.2017
Vznik členství 19.6.2015
Adresa: Livornská 424 , Praha 109 00
člen představenstva Tomáš Petříček 3.2.2017 - 19.7.2017
Vznik členství 19.6.2015
Zánik členství 10.5.2017
Adresa: Heřmanova 1167/26 , Praha 170 00
člen představenstva Mgr. Luděk Jeništa 1.7.2015 - 11.3.2019
Vznik členství 2.7.2015
Adresa: Vítězslava Hálka 534 , Vlašim 258 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Špaňhel 17.9.2015 - 11.3.2019
Vznik členství 19.6.2015
Zánik členství 1.3.2019
Vznik funkce 20.8.2015
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Dolomitová 288/5 , Praha 159 00
člen představenstva Aleš Mareček 19.7.2017 - 11.3.2019
Vznik členství 16.6.2017
Zánik členství 1.3.2019
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Klausova 2541/15 , Praha 155 00

Dozorčí rada Úpravna vody Želivka, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Šváb 1.7.2015
Vznik členství 19.6.2015
Adresa: Římská 66 , Kladno 272 04
člen dozorčí rady Ing. Šárka Endrlová 1.11.2016
Vznik členství 16.10.2016
Adresa: K Dubu 1849 , Beroun 266 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Tecl MBA 19.7.2017
Vznik členství 23.6.2017
Vznik funkce 23.6.2017
Adresa: Jiskrova 719 , Havlíčkův Brod 580 01
první místopředseda dozorčí rady JUDr. Zuzana Chlupáčová 11.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Vznik funkce 1.3.2019
Adresa: Masná 697/19 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Václav Bílek 11.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Pražská 201/27 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Lucie Krejčová 11.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Roškotova 1737/6 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Blažek 11.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Řemenovská 2003 , Pelhřimov 393 01
druhý místopředseda dozorčí rady Ing. Romana Bocková 11.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Vznik funkce 1.3.2019
Adresa: K Horoměřicům 1114/31 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Vojtěch Pištora 11.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Na Petřinách 195/52 , Praha 162 00
předseda MUDr. Jiří Besser 1.1.2002 - 17.10.2008
Vznik funkce 1.1.2002
Adresa: Pod Vodojemem 1582 , Beroun 266 01
místopředseda Ing. František Stádník 1.1.2002 - 9.8.2010
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Trojanova 336/7 , Praha 120 00
člen Milena Paučková 1.1.2002 - 9.8.2010
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: 119 , Konojedy 281 63
předseda dozorčí rady MUDr. Jiří Besser 17.10.2008 - 9.8.2010
Zánik členství 22.7.2010
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Na Ostrově 824 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Ing. František Stádník 9.8.2010 - 29.12.2010
Vznik členství 1.7.2010
Adresa: Trojanova 336/7 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Vojtěch Munzar 6.11.2010 - 29.12.2010
Vznik členství 24.9.2010
Adresa: Poštovní náměstí 706 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Karel Hagel 9.8.2010 - 29.11.2011
Vznik členství 20.7.2010
Zánik členství 15.10.2011
Adresa: V dolinách 267/20 , Praha 109 00
místopředseda dozorčí rady Ing. František Stádník 29.12.2010 - 29.11.2011
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 15.10.2011
Vznik funkce 21.10.2010
Zánik funkce 15.10.2011
Adresa: Trojanova 336/7 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Ing. Vojtěch Munzar 29.12.2010 - 1.8.2012
Vznik členství 24.9.2010
Zánik členství 22.6.2012
Vznik funkce 21.10.2010
Zánik funkce 22.6.2012
Adresa: Poštovní náměstí 706 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Daniel Hodek 29.11.2011 - 1.8.2012
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Senovážné náměstí 1985/11 , Praha 110 00
člen dozorčí rady MUDr. Tomáš Kaštovský 29.11.2011 - 1.8.2012
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Milady Horákové 602/43 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Vinš 29.11.2011 - 1.8.2012
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Petrovická 155/9 , Praha 100 00
člen dozorčí rady JUDr. Lenka Teska Arnoštová PhD. 29.11.2011 - 1.8.2012
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Lannova 1540/6 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Bc. Jan Tecl 29.11.2011 - 1.8.2012
Vznik členství 3.11.2011
Zánik členství 22.6.2012
Adresa: Jiskrova 719 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Mgr. Jan Tecl 1.8.2012 - 8.11.2012
Vznik členství 22.6.2012
Adresa: Jiskrova 719 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Mgr. Jana Šmejcká 1.8.2012 - 12.2.2013
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 23.1.2013
Adresa: Za sadem 208/14 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Radek Větrovec 8.11.2012 - 10.5.2013
Vznik členství 5.10.2012
Zánik členství 15.3.2013
Adresa: H. Malířové 1265 , Kladno 272 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Chvála 29.11.2011 - 12.6.2013
Vznik členství 15.10.2011
Vznik funkce 3.11.2011
Adresa: Čimická 767/92 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Tecl 8.11.2012 - 12.6.2013
Vznik členství 22.6.2012
Vznik funkce 5.10.2012
Adresa: Jiskrova 719 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Mgr. Ludmila Štvánová 1.8.2012 - 11.12.2013
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 22.11.2013
Adresa: Vinohradská 1755/116 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Zdeněk Lochman 29.11.2011 - 24.6.2014
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Slezská 1487/70 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Šárka Endrlová 29.11.2011 - 24.6.2014
Vznik členství 15.10.2011
Adresa: K Dubu 1849 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Bc. Lukáš Herold 1.8.2012 - 24.6.2014
Vznik členství 22.6.2012
Adresa: Nad Popelkou 2414/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Zdeněk Lochman 24.6.2014 - 9.8.2014
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Slezská 1487/70 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Albert Kubišta 1.8.2012 - 14.4.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: Na Kozačce 1272/12 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Radek Klíma 10.5.2013 - 14.4.2015
Vznik členství 15.3.2013
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: Smrčinská 3238/8 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Chvála 12.6.2013 - 14.4.2015
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 20.3.2015
Vznik funkce 3.11.2011
Zánik funkce 20.3.2015
Adresa: Čimická 767/92 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Helena Chudomelová 11.12.2013 - 14.4.2015
Vznik členství 22.11.2013
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: Pirinská 3245/8 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Bc. Lukáš Herold 24.6.2014 - 14.4.2015
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: Nad Popelkou 2414/5 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Pavol Škrak 9.8.2014 - 14.4.2015
Vznik členství 21.6.2014
Zánik členství 20.3.2015
Adresa: Petrská 1171/21 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Radek Větrovec 10.5.2013 - 1.7.2015
Vznik členství 15.3.2013
Zánik členství 19.6.2015
Adresa: H. Malířové 1265 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Tecl 12.6.2013 - 1.7.2015
Vznik členství 22.6.2012
Vznik funkce 5.10.2012
Adresa: Jiskrova 719 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Ing. Šárka Endrlová 24.6.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 15.10.2011
Adresa: K Dubu 1849 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Ing. Michal Drábek 14.4.2015 - 1.7.2015
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Píškova 1961/42 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Václav Bílek 14.4.2015 - 1.7.2015
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Pražská 201/27 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Ing. Romana Bocková 14.4.2015 - 1.7.2015
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: K Horoměřicům 1114/31 , Praha 165 00
člen dozorčí rady JUDr. Zuzana Chlupáčová 14.4.2015 - 1.7.2015
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Na Okrouhlíku 2044/23 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Petr Hrabal DiS. 14.4.2015 - 1.7.2015
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Valentova 1731/21 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Pavol Škrak 14.4.2015 - 1.7.2015
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Petrská 1171/21 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Václav Bílek 1.7.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Pražská 201/27 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Ing. Pavol Škrak 1.7.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Petrská 1171/21 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Zuzana Chlupáčová 1.7.2015 - 7.9.2015
Vznik členství 20.3.2015
Zánik funkce 29.4.2015
Adresa: Na Okrouhlíku 2044/23 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Drábek 1.7.2015 - 7.7.2016
Vznik členství 20.3.2015
Adresa: Píškova 1961/42 , Praha 155 00
místopředsedkyně dozorčí rady JUDr. Zuzana Chlupáčová 7.9.2015 - 7.7.2016
Vznik členství 20.3.2015
Vznik funkce 29.4.2015
Adresa: Na Okrouhlíku 2044/23 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Šárka Endrlová 1.7.2015 - 1.11.2016
Vznik členství 15.10.2011
Zánik členství 15.10.2016
Adresa: K Dubu 1849 , Beroun 266 01
člen dozorčí rady Ing. Romana Bocková 1.7.2015 - 18.1.2017
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 16.12.2016
Zánik funkce 16.12.2016
Adresa: K Horoměřicům 1114/31 , Praha 165 00
první místopředseda dozorčí rady JUDr. Zuzana Chlupáčová 7.7.2016 - 9.3.2017
Vznik členství 20.3.2015
Vznik funkce 29.4.2015
Adresa: Na Okrouhlíku 2044/23 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Tecl 1.7.2015 - 19.7.2017
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 22.6.2017
Vznik funkce 5.10.2012
Zánik funkce 22.6.2017
Adresa: Jiskrova 719 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Petr Hrabal DiS. 1.7.2015 - 19.7.2017
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 30.4.2017
Adresa: Valentova 1731/21 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Bc. Taťána Klíčová 14.3.2017 - 19.7.2017
Vznik členství 21.2.2017
Zánik členství 16.6.2017
Adresa: Dejvická 397/34 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Václav Bílek 16.7.2015 - 11.3.2019
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 1.3.2019
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Pražská 201/27 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Ing. Pavol Škrak 16.7.2015 - 11.3.2019
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 1.3.2019
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Petrská 1171/21 , Praha 110 00
druhý místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Drábek 7.7.2016 - 11.3.2019
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 1.3.2019
Vznik funkce 17.6.2016
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Píškova 1961/42 , Praha 155 00
první místopředseda dozorčí rady JUDr. Zuzana Chlupáčová 9.3.2017 - 11.3.2019
Vznik členství 20.3.2015
Zánik členství 1.3.2019
Vznik funkce 29.4.2015
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Masná 697/19 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Bc. Taťána Klíčová 19.7.2017 - 11.3.2019
Vznik členství 16.6.2017
Zánik členství 1.3.2019
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Dejvická 397/34 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ladislav Horák 19.7.2017 - 11.3.2019
Vznik členství 16.6.2017
Zánik členství 1.3.2019
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Michnova 1623/5 , Praha 149 00

Sbírka Listin Úpravna vody Želivka, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7437/SL 59 ostatní zápis č. 8/2015 Městský soud v Praze 20.8.2015 16.9.2015 21.9.2015 6
B 7437/SL 58 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.6.2015 22.7.2015 29.7.2015 5
B 7437/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 22.7.2015 29.7.2015 33
B 7437/SL 56 notářský zápis [NZ 2503/2015] Městský soud v Praze 19.6.2015 1.7.2015 26
B 7437/SL 55 notářský zápis [NZ 1187/2015] Městský soud v Praze 20.3.2015 3.4.2015 20.4.2015 14
B 7437/SL 54 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 20.6.2014 18.7.2014 27.8.2014 12
B 7437/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.6.2014 4.8.2014 62
B 7437/SL 52 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.6.2014 23.6.2014 4.8.2014 2
B 7437/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3834/2014 Městský soud v Praze 20.6.2014 26.6.2014 7.7.2014 21
B 7437/SL 50 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 2.12.2013 19.12.2013 23.12.2013 7
B 7437/SL 49 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 22.11.2013 29.11.2013 12.12.2013 6
B 7437/SL 48 ostatní zápis z mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 22.11.2013 29.11.2013 12.12.2013 6
B 7437/SL 47 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 25.6.2013 4.7.2013 40
B 7437/SL 46 notářský zápis NZ 1244/2012 Městský soud v Praze 22.6.2012 27.8.2012 28.8.2012 16
B 7437/SL 45 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 25.7.2012 27.8.2012 28.8.2012 2
B 7437/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.7.2012 16.8.2012 36
B 7437/SL 43 ostatní -zápis ze zas.představenstva Městský soud v Praze 24.10.2011 6.12.2011 2
B 7437/SL 42 notářský zápis NZ 2216/2011 Městský soud v Praze 14.10.2011 6.12.2011 12
B 7437/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.10.2011 6.12.2011 25
B 7437/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.9.2011 12.9.2011 32
B 7437/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.9.2010 22.11.2010 25
B 7437/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora -roz. VZaZ ke dni 31.8.2010 Městský soud v Praze 5.10.2010 22.11.2010 7
B 7437/SL 37 notářský zápis NZ 1675/2010 Městský soud v Praze 24.9.2010 22.11.2010 8
B 7437/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.8.2010 16.9.2010 2
B 7437/SL 34 ostatní -zápis z jedn.představenstva Městský soud v Praze 19.8.2010 16.9.2010 3
B 7437/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 24
B 7437/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.7.2010 31.8.2010 2
B 7437/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.7.2010 31.8.2010 2
B 7437/SL 31 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 22.7.2010 31.8.2010 4
B 7437/SL 30 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 28.6.2010 31.8.2010 12
B 7437/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2009 22.7.2009 26.7.2009 26
B 7437/SL 28 notářský zápis NZ 567/2009 Městský soud v Praze 25.6.2009 22.7.2009 26.7.2009 9
B 7437/SL 27 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2009 22.7.2009 26.7.2009 7
B 7437/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 26.7.2009 24
B 7437/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2008 10.9.2008 11.9.2008 25
B 7437/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2008 10.9.2008 11.9.2008 26
B 7437/SL 23 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2008 25.7.2008 29.7.2008 1
B 7437/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.7.2008 29.7.2008 24
B 7437/SL 21 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 27.9.2007 12.10.2007 4
B 7437/SL 20 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 18.7.2007 20.8.2007 2
B 7437/SL 19 ostatní -výpis ze záp.č.6/07představen Městský soud v Praze 27.6.2007 20.8.2007 2
B 7437/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 23.7.2007 27.7.2007 24
B 7437/SL 17 notářský zápis -NZ325/07 Městský soud v Praze 1.6.2007 23.7.2007 27.7.2007 14
B 7437/SL 16 notářský zápis -NZ467/06 Městský soud v Praze 28.6.2006 4.10.2006 0
B 7437/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 3.7.2006 4.7.2006 23
B 7437/SL 13 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 7.7.2005 14.7.2005 0
B 7437/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2004 1.9.2004 0
B 7437/SL 8 notářský zápis -NZ463/04 Městský soud v Praze 1.7.2004 1.9.2004 0
B 7437/SL 7 notářský zápis -NZ131/04 Městský soud v Praze 19.2.2004 1.9.2004 0
B 7437/SL 10 posudek znalce č.T 20/507/04 Městský soud v Praze 14.5.2004 1.9.2004 0
B 7437/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 2.8.2004 26.8.2004 0
B 7437/SL 5 podpisové vzory -2x+rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.11.2003 1.3.2004 0
B 7437/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.7.2003 23.7.2003 0
B 7437/SL 3 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 11.2.2002 27.3.2002 18.4.2002 0
B 7437/SL 2 posudek znalce č.1161/01 a č.421/01 Městský soud v Praze 9.9.2001 18.4.2002 0
B 7437/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, podpisové vzory -NZ546/01+sml.o vkl.podniku Městský soud v Praze 3.10.2001 11.4.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Úpravna vody Želivka, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26496224
Jméno Úpravna vody Želivka, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 1.1.2002
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo Úpravna vody Želivka, a.s.

Živnosti a provozovny Úpravna vody Želivka, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2002

Živnost č. 2 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost technických poradců v oblasti ...

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Úpravna vody Želivka, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Luděk Jeništa
Člen statutárního orgánu Mgr. Mark Rieder
Člen statutárního orgánu Ladislav Med
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Špaňhel
Člen statutárního orgánu Aleš Mareček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Úpravna vody Želivka, a.s.

IČO: 26496224
Firma: Úpravna vody Želivka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.2002

Sídlo Úpravna vody Želivka, a.s.

Sídlo: K Horkám 16/23, Praha 102 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image