Firma UNIPETROL, a.s. IČO 61672190


UNIPETROL, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UNIPETROL, a.s. (61672190) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Milevská 2095/5, 140 00 Praha Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 1995 a je stále aktivní. UNIPETROL, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o UNIPETROL, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UNIPETROL, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o UNIPETROL, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro UNIPETROL, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UNIPETROL, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3020
IČO (identifikační číslo osoby) 61672190
Jméno UNIPETROL, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.2.1995
člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 4. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 29.6.2018 člen výboru pro audit Robert Jasiński dat.nar. 2.6.1970 bytem: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/7, 02-797 Varšava Polská republika vznik členství: 29.6.2018 předseda výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 5.11.2018 - 14.2.2019
Valná hromada I.určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, akciová společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (dále j en Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. 19. červenci 2018), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 170.507.091 akcií vydaných společností, jejichž jmenovitá hodnot a činí 94,0289 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 94,0289% podíl na hlasovacích právech ve společnosti; II.rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných papírů). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů společnosti v příslušné evidenci cenných papírů; III.určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výš i 380 Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je Česká spořitelna , a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen Agent), následující údaje: a.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kód banky; b.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identi fikátor, případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky; c.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný id entifikátor, případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu; d.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky; e.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo) , číslo účtu, kód banky; a f.v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné čí slo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu; a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpi s na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Česká spořitelna, a.s., CEN 8430 Back Office investičních produktů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, Česká republika, obyčejným dopisem, doporuč eným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno Unipetrol. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec vlastníka účastn ických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, ž e je vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, k terá podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka úča stnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec) , nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků; a IV. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci Přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. A gent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, ž e zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. 30.8.2018
člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 04. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 2.6.2015 místopředseda výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: ul. Hajoty 49, 01-821, Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 předseda výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 25.6.2016 vznik funkce: 20.07.2016 16.8.2016 - 5.11.2018
člen výboru pro audit Stanisław Wacław Urban dat.nar. 26. 04. 1951 bytem: ul. Sobieskiego 1m. 71, 02-957 Varšava Polská republika vznik členství: 2.6.2015 člen výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: Hajoty 49, 01-821, Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013 4.9.2015 - 16.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014
Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem Litvínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ: 49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ: 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s.. 6.9.2013
člen výboru pro audit Ing. Ivan Kočárník, CSc. r.č. 441129/042 bytem: K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Piotr Robert Kearney dat.nar. 4.10.1969 bytem: Al. Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Rafał Warpechowski dat.nar. 20.9.1971 bytem: Varšava, Hajoty 49, 01-821 Polská republika vznik členství: 24.6.2013; člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 24.6.2013 6.9.2013 - 4.9.2015
člen výboru pro audit Ing. Ivan Kočárník, CSc. r.č. 441129/042 bytem: K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Piotr Robert Kearney dat.nar. 4.10.1969 bytem: Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot Polská republika vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Slawomir Robert Jedrzejczyk dat.nar. 5.5.1969 bytem: ul. Rabatkowa 9, 94214 Lodz Polská republika vznik členství: 10.12.2009 člen výboru pro audit Iain Haggis dat.nar. 9.12.1961 bytem: ul. Podleśna 42/5, 01 673 Varšava Polská republika vznik členství: 10.12.2009 5.2.2010 - 6.9.2013
Základní jmění společnosti je zcela splaceno. 21.7.1997
Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.3.1997 vyslovil souhlas se sloučením společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. se sídlem liivínov-Záluží čp.1, PSČ 436 70, IČ49903519 a KAUČUK Group, a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 52, IČ 60193409 do společnosti UNIPETROL, a.s.. Sloučením přešel na společnost UNIPETROL, a.s. ke zápisu sloučení do obchodního rejstříku veškerý obchodní majetek, práva a závazky zaniklých společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s. na společnost UNIPETROL, a.s., která je právním nástupcem zrušených společností CHEMOPETROL GROUP, a.s. a KAUČUK Group, a.s.. 21.7.1997 - 6.9.2013
Valná hromada konaná dne 14.1.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění o částku 27.614.000,- Kč na celkovou částku 7.582.672.000,- Kč, a to vydáním 27614 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v listinné podobě. 3.3.1997 - 21.7.1997
Základní jmění společnosti je zcela splaceno. Společnost má jediného akcionáře, jímž je Fond národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42 10.12.1996 - 21.7.1997

Aktuální kontaktní údaje UNIPETROL, a.s.

Kapitál UNIPETROL, a.s.

zakladni jmění 18 133 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.1997
zakladni jmění 7 582 670 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.1997 - 21.7.1997
zakladni jmění 7 555 060 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.1.1996 - 5.5.1997
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.2.1995 - 22.1.1996

Akcie UNIPETROL, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 100 Kč 181 334 764 21.8.2014
Akcie na majitele 100 Kč 181 334 764 21.7.1997 - 21.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 582 672 5.5.1997 - 21.7.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 555 058 22.1.1996 - 5.5.1997
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 1 17.2.1995 - 22.1.1996

Sídlo UNIPETROL, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Milevská 2095 5, 140 00 Praha Česká republika
12.12.2018
Adresa Na Pankráci 1683/127 , Praha 140 00 21.8.2008 - 12.12.2018
Adresa Klimentská 1207/10 , Praha 110 00 21.5.2003 - 21.8.2008
Adresa Trojská 1997/13 , Praha 182 00 16.1.2002 - 21.5.2003
Adresa O. Wichterleho 810 , Kralupy nad Vltavou 278 01 21.1.1999 - 16.1.2002
Adresa areál Kaučuk, a.s. , 278 52 Kralupy nad Vltavou Česká republika
17.2.1995 - 21.1.1999

Předmět podnikání UNIPETROL, a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor 16.8.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.10.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 16.1.2002
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 16.1.2002 - 20.10.2009
činnost technických poradců v oblasti: - výzkumu a vývoje - chemie - ochrany životního prostředí - logistiky 16.1.2002 - 20.10.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 16.1.2002 - 20.10.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. 16.1.2002 - 20.10.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 16.1.2002 - 20.10.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 16.1.2002 - 20.10.2009
zprostředkování obchodu 16.1.2002 - 20.10.2009
zprostředkování služeb 16.1.2002 - 20.10.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 16.1.2002 - 20.10.2009
poskytování úvěrů a půjček (bez účasti veřejnosti) 21.4.2000 - 16.1.2002
poradenství v oblasti vnitřní a vnější komunikace 21.4.2000 - 16.1.2002
poradenství v oblasti ochrany životního prostředí 21.1.1999 - 16.1.2002
poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 21.1.1999 - 16.1.2002
poradenství v oblasti řízení a informačních systémů 21.1.1999 - 16.1.2002
poradenství v oblasti výzkumu a vývoje 21.1.1999 - 16.1.2002
výzkum v oblasti rafinérské, petrochemické a anorganické výroby 21.1.1999 - 16.1.2002
obstarání a organizace školení a vzdělávání 7.8.1997 - 16.1.2002
poradenství ve stavebnictví a investicích 5.5.1997 - 16.1.2002
poradenství ve věcech obchodu a služeb 5.5.1997 - 16.1.2002
poradenství ve věcech personalistiky 5.5.1997 - 16.1.2002
činnost ekonomických a organizačních poradců 17.2.1995 - 16.1.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 17.2.1995 - 16.1.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.2.1995 - 16.1.2002

vedení firmy UNIPETROL, a.s.

Statutární orgán UNIPETROL, a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo společnosti zastupuje společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 21.8.2019
Představenstvo společnosti zastupuje společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové předsta venstva, kteří jsou oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k firmě společnosti. 28.5.2015 - 21.8.2019
Společnost zastupuje představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, znichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva , kteří jsou oprávněni zastupovat společnost, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 4.9.2014 - 28.5.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnost vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představen stva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 8.9.2006 - 4.9.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnost vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jedná společně alespoň pět členů představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 22.1.1996 - 8.9.2006
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo prokurista nebo zmocněnec na základě písemné plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vy- tištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis spo- lečně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, nebo prokurista s dovětkem p.p. nebo zmocněnec na základě písemné plné moci s dovětkem zmocněnec. 17.2.1995 - 22.1.1996
člen představenstva Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D. 11.4.2017
Vznik členství 14.3.2017
Vznik funkce 14.3.2017
Adresa: Partyzánská 107 , Litvínov 436 03
Člen představenstva Przemysław Wacławski 12.12.2018
Vznik členství 1.10.2018
Vznik funkce 1.10.2018
Adresa: ul. Profesora Bobrzyńskiego 39/83 , Krakov Polská republika
člen představenstva Marek Eugeniusz Kaszuba 21.8.2019
Vznik členství 3.7.2019
Vznik funkce 3.7.2019
Adresa: ul. Sobieskiego 9A/21 , Zabrze Polská republika
předseda představenstva Tomasz Wiatrak 21.8.2019
Vznik členství 1.3.2018
Vznik funkce 3.7.2019
Adresa: Dolna 11/11 , Varšava Polská republika
místopředsedkyně představenstva Katarzyna Barbara Woś 21.8.2019
Vznik členství 14.3.2018
Vznik funkce 3.7.2019
Adresa: Węgrzce Wielkie 412 , 320 02 Węgrzce Wielkie Polská republika
místopředseda představenstva Maciej Andrzej Libiszewski 21.8.2019
Vznik členství 14.3.2018
Vznik funkce 3.7.2019
Adresa: Władysława Jurgo 13b/7 , 831 10 Tczew Polská republika
člen představenstva Ing. Miroslav Krejčí 17.2.1995 - 11.10.1995
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov 356 01
člen představenstva Ing. Vladimír Linda 17.2.1995 - 11.10.1995
Adresa: Masarykova 635 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Ing. Miroslav Kornalík 17.2.1995 - 11.10.1995
Adresa: Tylova 2075 , Litvínov 436 01
člen představenstva Ing. Josef Stanislav 11.10.1995 - 16.11.1995
Adresa: Habartická 502/44 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Miroslav Nevosad 11.10.1995 - 22.1.1996
Adresa: Na Vyhlídce 1107 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Téra 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Kryblická 366 , Trutnov 541 01
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kornalík 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Tylova 2075 , Litvínov 436 01
člen představenstva Ing. Miroslav Krejčí 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov 356 01
člen představenstva Ing. Ivan Souček 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: U cukrovaru 1071 , 278 01 Kralupy n/ Vltavou Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Koubek 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Škábova 3057/1 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Dušan Nepejchal 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Komořanská 3111 , 434 01 Most Česká republika
člen představenstva Ing. Ivan Ottis 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: V zátiší 1024 , 278 01 Kralupy n /Vltavou Česká republika
člen představenstva Ing. Radomil Štěpánek 16.11.1995 - 10.12.1996
Adresa: Perlitová 1082/5 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Nevosad 22.1.1996 - 10.12.1996
Adresa: Na Vyhlídce 1107 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Téra 10.12.1996 - 7.8.1997
Adresa: Kryblická 366 , Trutnov 541 01
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Nevosad 10.12.1996 - 7.8.1997
Adresa: Na Vyhlídce 1107 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Ing. Dušan Nepejchal 10.12.1996 - 7.8.1997
Adresa: Komořanská 3111 , 434 01 Most Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kornalík 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Tylova 2075 , Litvínov 436 01
člen představenstva Ing. Miroslav Krejčí 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov 356 01
člen představenstva Ing. Ivan Ottis 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: V zátiší 1024 , 278 01 Kralupy n /Vltavou Česká republika
člen představenstva Ing. Ivan Souček 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: U cukrovaru 1071 , 278 01 Kralupy n/ Vltavou Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Koubek 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Škábova 3057/1 , Praha 106 00
člen představenstva Mgr. Jaromír Mikušek 7.8.1997 - 21.1.1999
Adresa: Čapkova 689 , Valašské Meziříčí Česká republika
předseda představenstva JUDr. Filip Šedivý 7.8.1997 - 21.1.1999
Adresa: Alešova 773 , Litvínov 436 01
člen představenstva Ing. Radomil Štěpánek 10.12.1996 - 7.4.1999
Adresa: Perlitová 1082/5 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Téra 7.8.1997 - 7.4.1999
Adresa: Kryblická 366 , Trutnov 541 01
člen představenstva Prof. Ing. Stanislav Adamec DrSc. 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: 366 , Horní Jirčany Česká republika
člen přestavenstva Ing. Josef Holub 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Sokolská 306 , Děčín 405 05
člen představenstva Ing. Vladimír Kubiš CSc. 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Hrdličkova 2187/16 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Ladislav Zelinka 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: 56 , 285 04 Vavřinec-Žíšov Česká republika
člen představenstva Ing. Ivan Souček 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Na Staré mlýnské cestě 494 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen-předseda představenstva Doc.Ing. Josef Koubek CSc. 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Škábova 3057/1 , Praha 106 00
člen-místopředseda představenstva JUDr. Filip Šedivý 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Alešova 773 , Litvínov 436 01
člen představenstva Ing. Miroslav Kuliha 7.4.1999 - 7.9.1999
Adresa: Durychova 1392/4 , Hradec Králové 500 12
předseda představenstva Ing. Pavel Švarc CSc. 7.4.1999 - 1.5.2004
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 29.1.2004
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Landa 7.4.1999 - 1.5.2004
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 29.1.2004
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
místopředseda představenstva Ing. Václav Přibyl 7.4.1999 - 1.5.2004
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 29.1.2004
Adresa: Jinonická 768/31 , Praha 150 00
člen Ing. Vít Šubert 7.9.1999 - 1.5.2004
Vznik funkce 26.5.1999
Adresa: Klapálkova 2238/1 , Praha 149 00
člen Ing. Pavel Krtek 7.9.1999 - 6.1.2005
Vznik funkce 26.5.1999
Zánik funkce 18.6.2004
Adresa: Milánská 418 , Praha 109 00
místopředseda Ing. Vít Šubert 1.5.2004 - 6.1.2005
Vznik funkce 26.5.1999
Zánik funkce 18.6.2004
Adresa: Klapálkova 2238/1 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Landa 18.5.2004 - 23.9.2005
Vznik členství 30.1.2004
Zánik členství 8.6.2005
Vznik funkce 30.1.2004
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
člen představenstva Doc.Ing. Jiří Havel CSc. 18.5.2004 - 23.9.2005
Vznik členství 30.1.2004
Zánik členství 8.6.2005
Vznik funkce 30.1.2004
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: Na Balkáně 2118/130 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Pavel Krtek 6.1.2005 - 23.9.2005
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 8.6.2005
Adresa: Milánská 418 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Pavel Švarc CSc 18.5.2004 - 6.12.2005
Vznik členství 30.1.2004
Zánik členství 31.8.2005
Vznik funkce 30.1.2004
Zánik funkce 31.8.2005
Adresa: Místecká 451 , Praha 199 00
místopředseda představenstva Ing. Vít Šubert 6.1.2005 - 6.12.2005
Vznik členství 19.6.2004
Vznik funkce 21.6.2004
Adresa: Klapálkova 2238/1 , Praha 149 00
Jméno Adam Życzkowski 23.9.2005 - 8.9.2006
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 8.12.2005
Adresa: Kościuszki 7 , Konstancin - Jeziorna Polská republika
místopředseda představenstva Ing. Vít Šubert 6.12.2005 - 8.9.2006
Vznik členství 19.6.2004
Zánik členství 10.5.2006
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 10.5.2006
Adresa: Příčná 236 , Řitka 252 03
místopředseda představenstva Marek Mroczkowski 23.9.2005 - 13.11.2006
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 26.10.2006
Vznik funkce 8.6.2005
Zánik funkce 26.10.2006
Adresa: Andersa 5 , Płock 09-410 Polská republika
Jméno Frederik Jules Emich 6.12.2005 - 13.11.2006
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 22.6.2006
Adresa: Nebušická 228 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Petr Bodlák 8.9.2006 - 13.11.2006
Vznik členství 19.5.2006
Zánik členství 6.10.2006
Adresa: Mikulandská 122/4 , Praha 110 00
Jméno Dariusz Robert Marzec 6.12.2005 - 21.3.2007
Vznik členství 1.9.2005
Adresa: Krokusa 1 , Lomianki , 05-092 Polská republika
místopředseda představenstva Dariusz Robert Marzec 21.3.2007 - 23.10.2007
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 11.10.2007
Vznik funkce 7.11.2006
Zánik funkce 11.10.2007
Adresa: Krokusa 1 , Lomianki , 05-092 Polská republika
člen představenstva Ing. Miroslav Krejčí 20.11.2006 - 10.9.2008
Vznik členství 6.10.2006
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 6.10.2006
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov 356 01
předseda představenstva Francois Vleugels 8.9.2006 - 2.4.2009
Vznik členství 1.4.2006
Zánik členství 13.2.2009
Vznik funkce 3.4.2006
Zánik funkce 13.2.2009
Adresa: Oblouková 204 , Ohrobec 252 45
člen představenstva Arkadiusz Bogumil Kotlicki 13.9.2007 - 23.6.2009
Vznik funkce 30.8.2007
Zánik funkce 29.4.2009
Adresa: Polská republika
91-485 Łódź, Sovińskiego 22a
člen představenstva Ing. Ivan Ottis 18.10.2006 - 20.10.2009
Vznik členství 22.6.2006
Zánik členství 22.6.2009
Vznik funkce 22.6.2006
Zánik funkce 22.6.2009
Adresa: sídl. V Zátiší 1024 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Ing. Martin Durčák 12.2.2007 - 21.12.2009
Vznik členství 6.10.2006
Vznik funkce 6.10.2006
Adresa: K Šátalce 889 , Jesenice 252 42
předseda představenstva Krzysztof Urbanowicz 2.4.2009 - 5.2.2010
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 10.12.2009
Vznik funkce 13.2.2009
Zánik funkce 10.12.2009
Adresa: Polská republika
Varšava, Wlodarzewska 51G/24, 02384
člen představenstva Piotr Chelmiński 21.12.2009 - 5.2.2010
Vznik členství 30.10.2009
Adresa: ks.T.Boguckiego 1508 , Varšava Polská republika
člen představenstva Ing. Ivan Ottis 20.10.2009 - 11.8.2010
Vznik členství 24.6.2009
Vznik funkce 24.6.2009
Adresa: sídl. V Zátiší 1024 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda představenstva Piotr Chelmiński 5.2.2010 - 11.8.2010
Vznik členství 30.10.2009
Vznik funkce 10.12.2009
Adresa: ks.T.Boguckiego 1508 , Varšava Polská republika
předseda představenstva Piotr Chelmiński 11.8.2010 - 19.8.2010
Vznik členství 30.10.2009
Vznik funkce 10.12.2009
Adresa: Portoriko
Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508
místopředseda představenstva Wojciech Ostrowski 19.10.2007 - 27.9.2010
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 17.6.2010
Vznik funkce 10.7.2007
Zánik funkce 17.6.2010
Adresa: Polská republika
09-410 Płock 12, Gulczewo Nowe, Szlachecka 85
místopředseda představenstva Wojciech Ostrowski 27.9.2010 - 25.10.2010
Vznik členství 18.6.2010
Zánik členství 30.9.2010
Vznik funkce 18.6.2010
Zánik funkce 30.9.2010
Adresa: Polská republika
Pluck, Gulczewo Nowe, Szlachecka 85, 09410
místopředseda představenstva Marek Serafin 17.4.2009 - 4.1.2012
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 13.12.2011
Vznik funkce 13.2.2009
Zánik funkce 13.12.2011
Adresa: Polská republika
Posada, Malczewskiego 7, 62530
člen představenstva Ing. Ivan Ottis 11.8.2010 - 23.7.2012
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 24.6.2012
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 24.6.2012
Adresa: I. Olbrachta 750 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Artur Paździor 21.12.2009 - 18.1.2013
Vznik členství 30.10.2009
Zánik členství 5.12.2012
Adresa: Katowicka 63 , Poznań Polská republika
člen představenstva Ing. Martin Durčák 21.12.2009 - 18.1.2013
Vznik členství 30.10.2009
Zánik členství 5.12.2012
Adresa: V Lukách 1166 , Jesenice 252 42
předseda představenstva Piotr Chelmiński 19.8.2010 - 18.1.2013
Vznik členství 30.10.2009
Zánik členství 5.12.2012
Vznik funkce 10.12.2009
Zánik funkce 5.12.2012
Adresa: Polská republika
Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508
člen představenstva Marek Świtajewski 23.7.2012 - 4.3.2013
Vznik členství 25.6.2012
Adresa: Lomźyńska 208A , 184 00 Lomźa Polská republika
člen představenstva Mariusz Kędra 25.10.2010 - 25.3.2013
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 6.2.2013
Adresa: Polská republika
Minoga 128, 32046
místopředseda představenstva Marek Świtajewski 10.10.2012 - 22.4.2013
Vznik členství 25.6.2012
Vznik funkce 12.9.2012
Adresa: Lomžyńska 208 , 184 00 Lomža Polská republika
předseda Piotr Chelmiński 18.1.2013 - 22.4.2013
Vznik členství 5.12.2012
Zánik členství 8.4.2013
Vznik funkce 5.12.2012
Zánik funkce 8.4.2013
Adresa: Polská republika
Varšava, ks.T.Boguckiego 3a m.87, 01508
člen Artur Paździor 18.1.2013 - 26.6.2014
Vznik členství 5.12.2012
Zánik členství 30.4.2014
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Polská republika
61131 Poznaň, Katowicka 63B/24
místopředseda představenstva Piotr Jan Wielowieyski 17.4.2012 - 28.5.2015
Vznik členství 28.3.2012
Zánik členství 28.3.2015
Vznik funkce 28.3.2012
Zánik funkce 28.3.2015
Adresa: Bruna J. 4A m. 82 4 , 295 Varšava Polská republika
předseda představenstva Marek Świtajewski 22.4.2013 - 4.9.2015
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 8.4.2013
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: Lomžyńska 208 , 184 00 Lomža Polská republika
člen Martin Durčák 18.1.2013 - 11.1.2016
Zánik členství 4.12.2015
Vznik funkce 5.12.2012
Zánik funkce 4.12.2015
Adresa: V Lukách 1166 , Jesenice 252 42
člen Mirosław Kastelik 25.3.2013 - 3.3.2016
Vznik členství 6.2.2013
Zánik členství 5.2.2016
Zánik funkce 5.2.2016
Adresa: Zajaczka 3 , Bielsko-Biala Polská republika
člen Andrzej Kozłowski 22.5.2013 - 18.5.2016
Vznik členství 9.4.2013
Zánik členství 8.4.2016
Vznik funkce 9.4.2013
Zánik funkce 8.4.2016
Adresa: ul. Górnośląska 29A/75 , Varšava Polská republika
místopředseda představenstva Piotr Jan Wielowieyski 28.5.2015 - 11.7.2016
Vznik členství 28.3.2015
Zánik členství 11.5.2016
Vznik funkce 28.3.2015
Zánik funkce 11.5.2016
Adresa: Bruna J. 4A m. 82 , 2594 Varšava Polská republika
předseda představenstva Marek Świtajewski 4.9.2015 - 5.8.2016
Vznik členství 25.6.2015
Zánik členství 1.7.2016
Vznik funkce 25.6.2015
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Łomżyńska 208 Konarzyce , 184 00 Łomża Polská republika
člen představenstva Mirosław Kastelik 3.3.2016 - 5.8.2016
Vznik členství 6.2.2016
Vznik funkce 6.2.2016
Adresa: Zajaczka 3 , Bielsko-Biala Polská republika
místopředseda představenstva Andrzej Mikołaj Modrzejewski 11.7.2016 - 5.8.2016
Vznik členství 12.5.2016
Vznik funkce 25.5.2016
Adresa: Poręba Wielka 650 , Niedźwiedź Polská republika
člen představenstva Mirosław Kastelik 5.8.2016 - 20.9.2016
Vznik členství 6.2.2016
Vznik funkce 6.2.2016
Adresa: Zajaczka 3 , Bielsko-Biala Polská republika
místopředseda představenstva Andrzej Mikołaj Modrzejewski 5.8.2016 - 20.9.2016
Vznik členství 12.5.2016
Vznik funkce 25.5.2016
Adresa: Poręba Wielka 650 , Niedźwiedź Polská republika
místopředseda představenstva Mirosław Kastelik 20.9.2016 - 8.11.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 6.2.2016
Vznik funkce 6.2.2016
Zánik funkce 6.2.2016
Adresa: Zajaczka 3 , Bielsko-Biala Polská republika
člen Ing. Martin Durčák 11.1.2016 - 18.1.2017
Vznik členství 5.12.2015
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 5.12.2015
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: V Lukách 1166 , Jesenice 252 42
člen představenstva Lukasz Piotrowski 21.8.2014 - 21.8.2017
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 11.6.2017
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2017
Adresa: Gasiorowskich 9/19 , Poznań Polská republika
člen představenstva Andrzej Kozłowski 18.5.2016 - 21.2.2018
Vznik členství 9.4.2016
Zánik členství 24.11.2017
Vznik funkce 9.4.2016
Zánik funkce 24.11.2017
Adresa: ul Górnośląska 29A/75 , 00-432 Varšava Polská republika
člen představenstva Robert Dominik Małłek 11.7.2016 - 1.6.2018
Vznik členství 11.5.2016
Zánik členství 9.3.2018
Vznik funkce 11.5.2016
Zánik funkce 9.3.2018
Adresa: ul. Hery 25c/2 , Varšava Polská republika
místopředseda představenstva Krzysztof Zdziarski 16.8.2016 - 1.6.2018
Vznik členství 2.7.2016
Vznik funkce 2.7.2016
Zánik funkce 9.3.2018
Adresa: uł. Okęcka 8 m.28 , Varšava Polská republika
předseda představenstva Andrzej Mikołaj Modrzejewski 20.9.2016 - 1.6.2018
Vznik členství 12.5.2016
Zánik členství 9.3.2018
Vznik funkce 2.7.2016
Zánik funkce 9.3.2018
Adresa: Poręba Wielka 650 , Niedźwiedź Polská republika
místopředseda představenstva Mirosław Kastelik 8.11.2016 - 12.12.2018
Vznik členství 6.2.2016
Zánik členství 1.10.2018
Vznik funkce 1.7.2016
Zánik funkce 1.10.2018
Adresa: ul. Zajaczka , Bielsko - Biala Polská republika
člen představenstva Katarzyna Barbara Woś 1.6.2018 - 21.8.2019
Vznik členství 14.3.2018
Vznik funkce 14.3.2018
Zánik funkce 2.7.2019
Adresa: Węgrzce Wielkie 412 , Węgrzce Wielkie Polská republika
místopředseda představenstva Tomasz Wiatrak 1.6.2018 - 21.8.2019
Vznik členství 1.3.2018
Vznik funkce 10.3.2018
Zánik funkce 2.7.2019
Adresa: Dolna 11/11 , Varšava Polská republika
předseda představenstva Krzysztof Jerzy Zdziarski 1.6.2018 - 21.8.2019
Vznik členství 2.7.2016
Zánik členství 2.7.2019
Vznik funkce 10.3.2018
Zánik funkce 2.7.2019
Adresa: Okęcka 8 m.28 , Varšava Polská republika
člen představenstva Maciej Andrzej Libiszewski 1.6.2018 - 21.8.2019
Vznik členství 14.3.2018
Vznik funkce 14.3.2018
Zánik funkce 2.7.2019
Adresa: Władysława Jurgo 13b/7 , Tczew Polská republika

Dozorčí rada UNIPETROL, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Černý MBA 16.8.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: K Oboře 421 , Loučeň 289 37
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 5.11.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 24.7.2018
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
člen dozorčí rady Wioletta Kandziak 5.11.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 28.6.2018
Adresa: ul. Doroszewskiego 13/5 , Varšava, Polská republika Polská republika
předseda dozorčí rady Robert Harasimiuk 5.11.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 24.7.2018
Adresa: ul. Sady Żoliborskie 15a m.1 , Varšava, Polská republika Polská republika
místopředseda dozorčí rady Janusz Jakub Szurski 5.11.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 24.7.2018
Adresa: ul. Hanki Czaki 4 m 10 , Varšava, Polská republika Polská republika
člen dozorčí rady Edyta Wątor 5.11.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 28.6.2018
Adresa: Stróża 899 , Stróża, Polská republika Polská republika
člen dozorčí rady Adam Wojciech Burak 5.11.2018
Vznik členství 29.6.2018
Vznik funkce 29.6.2018
Adresa: ul. Biała 3/63 , Varšava, Polská republika Polská republika
Jméno Izabela Antos 5.11.2018
Vznik členství 29.6.2018
Vznik funkce 29.6.2018
Adresa: ul. J.Nowaka-Jeziorańskiego 10/35 , Varšava, Polská republika Polská republika
Člen dozorčí rady Barbara Hajdas 14.2.2019
Vznik členství 27.11.2018
Vznik funkce 27.11.2018
Adresa: Fasolowa 19A/13 , Varšava Polská republika
člen Ing. Pavel Šanda 17.2.1995 - 11.10.1995
Adresa: Krouzova 3019/1 , Praha 143 00
člen Ing. Miroslav Téra 17.2.1995 - 11.10.1995
Adresa: Kryblická 366 , Trutnov 541 01
člen RNDr. Libor Kudláček 17.2.1995 - 22.1.1996
Adresa: Bratranců Veverkových 816 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Karel Friedrich 11.10.1995 - 22.1.1996
Adresa: Kosová 837 , Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Karel Fiedler 11.10.1995 - 22.1.1996
Adresa: Petra Bezruče 599 , Velvary 273 24
člen Ing. Petr Čermák 17.2.1995 - 10.12.1996
Adresa: Legerova 1822/43 , Praha 120 00
člen Ing. Josef Uhlíř 17.2.1995 - 10.12.1996
Adresa: Donovalská 1152/15 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Miloslav Soldát 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Koldům 207 , 436 01 Litvínov Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Šanda 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Krouzova 3019/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Síla 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: třída Legií 416/14 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady JUDr. František Maňák 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Přemyšlenská 658/36 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Novák 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Rimavské Soboty 893 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Andreas Stefan 11.10.1995 - 10.12.1996
Adresa: Nad parkem 380 , Meziboří 435 13
člen Ing. Vladimír Dlouhý CSc. 22.1.1996 - 10.12.1996
Adresa: Veletržní 825/65 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Kocourek 22.1.1996 - 10.12.1996
Adresa: Kopeckého 1328/43 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Luděk Janoušek 22.1.1996 - 10.12.1996
Adresa: Brunclíkova 1722/19 , Praha 162 00
Jméno Ing. Pavel Šanda 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Krouzova 3019/1 , Praha 143 00
Jméno Ing. Stanislav Síla 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: třída Legií 416/14 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno JUDr. František Maňák 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Přemyšlenská 658/36 , Praha 182 00
Jméno Ing. Jan Novák 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Rimavské Soboty 893 , Kolín 280 02
Jméno Ing. Martin Kocourek 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Kopeckého 1328/43 , Praha 169 00
Jméno Ing. Luděk Janoušek 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Brunclíkova 1722/19 , Praha 162 00
Jméno Andreas Stefan 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Nad parkem 380 , Meziboří 435 13
Jméno Ing. Petr Zempliner 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Konviktská 319/2 , Praha 110 00
Jméno Ing. Josef Horák 10.12.1996 - 21.1.1999
Adresa: Londýnská 672/20 , Praha 120 00
Jméno Ing. Petr Čermák 10.12.1996 - 7.4.1999
Adresa: Legerova 1822/43 , Praha 120 00
Jméno Ing. Terézia Hrnčířová 10.12.1996 - 7.4.1999
Adresa: Fričova 2502/7 , Praha 120 00
Jméno Doc. Ing. Gustav Šebor CSc. 10.12.1996 - 7.4.1999
Adresa: Mánesova 1624/20 , Praha 120 00
Jméno Karel Ledvinka 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: SNP 607 , Vysoké Mýto Česká republika
Jméno Ing. Josef Horák 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: 19 , 285 07 Samopše Česká republika
Jméno Ing. Radomír Věk 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Za Humny 137 , Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno Ivan Vrzal 21.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: Nebozízek 1222/19 , Karlovy Vary 360 01
člen Ing. Jiří Bayer 25.1.1999 - 7.4.1999
Adresa: U Koupaliště 915/7 , Karlovy Vary 360 05
Jméno Ing. Miroslav Kornalík 21.1.1999 - 7.9.1999
Adresa: Tylova 2035 , 436 01 Litvínov Česká republika
Jméno Ing. Miroslav Krejčí 21.1.1999 - 7.9.1999
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov 356 01
člen Ing. Jaroslav Martinek 7.4.1999 - 21.4.2000
Adresa: Nad kolonií 694/27 , Praha 140 00
Jméno Mgr. Jaromír Mikušek 21.1.1999 - 1.12.2000
Adresa: Čapkova 689 , Valašské Meziříčí Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Stiess 7.4.1999 - 1.12.2000
Adresa: Stiessova 191/3 , Praha 155 00
člen Ing. Karel Zeman CSc. 7.4.1999 - 1.12.2000
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
Jméno Ing. Josef Žák 21.1.1999 - 16.1.2002
Adresa: Podkrušnohorská 1701 , Litvínov 436 01
člen Ing. Miloslav Hejnák CSc. 7.4.1999 - 16.1.2002
Adresa: Slezská 1426/119 , Praha 130 00
člen JUDr. Eva Štruplová 7.9.1999 - 16.1.2002
Adresa: Novodvorská 1128/175 , Praha 142 00
člen Ing. František Škoda 21.4.2000 - 16.1.2002
Adresa: Krkonošská 1477/15 , Praha 120 00
člen Doc.Ing. Jiří Havel CSc. 1.12.2000 - 16.1.2002
Adresa: Na Balkáně 2118/130 , Praha 130 00
člen Ing. Tomáš Potměšil 16.1.2002 - 4.10.2002
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Květnového vítězství 1867/44 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Milada Vlasáková 7.4.1999 - 21.5.2003
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 17.1.2003
Adresa: Masarykova 20 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
člen doc. Ing. Josef Koubek CSc. 7.4.1999 - 21.5.2003
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 17.1.2003
Adresa: Škábova 3057/1 , Praha 106 00
Jméno Ing. Josef Uhlíř 7.9.1999 - 21.5.2003
Vznik funkce 4.5.1999
Zánik funkce 28.10.2002
Adresa: Donovalská 1152/15 , Praha 149 00
člen JUDr. Zdenka Němcová 16.1.2002 - 21.5.2003
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 17.1.2003
Adresa: Košťálkova 1104/4 , Praha 182 00
člen Ing. Pavel Rott 16.1.2002 - 21.5.2003
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.11.2002
Adresa: Fingerova 2179/13 , Praha 158 00
člen JUDr. Zdeněk Černý 7.4.1999 - 1.5.2004
Vznik funkce 29.1.1999
Adresa: Hořátevská 2009/2 , Nymburk 288 02
Jméno Ing. Ladislav Varhaník 7.9.1999 - 6.1.2005
Vznik funkce 4.5.1999
Zánik funkce 17.6.2004
Adresa: 16 , 273 27 Otvovice Česká republika
Jméno Ing. Josef Žák 16.1.2002 - 6.1.2005
Vznik funkce 4.5.1999
Zánik funkce 17.6.2004
Adresa: Braškovská 368/1 , Praha 161 00
člen JUDr. Eva Štruplová 16.1.2002 - 6.1.2005
Vznik funkce 4.5.1999
Zánik funkce 17.6.2004
Adresa: Velká skála 677/3 , Praha 181 00
člen JUDr. Zdeněk Černý 1.5.2004 - 6.1.2005
Vznik členství 21.2.2004
Zánik členství 17.6.2004
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 20.2.2004
Adresa: Hořátevská 2009/2 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Piotr Kearney 6.1.2005 - 22.2.2005
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 23.7.2004
Adresa: Mickiewicza 63 , Sopot Polská republika
člen dozorčí rady Mgr.inz. Andrzej Pawel Sikora 6.1.2005 - 22.2.2005
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 23.7.2004
Adresa: Hetmanska 22 , Warszawa Polská republika
místopředseda dozorčí rady Prof.Ing. Miloslav Suchánek CSc. 1.12.2000 - 23.9.2005
Vznik funkce 18.8.2000
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: Jeremenkova 727/94 , Praha 140 00
Jméno Ing. Jaroslav Ungerman 1.12.2000 - 23.9.2005
Vznik funkce 18.8.2000
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
člen Ing. Jaroslav Šulc 4.10.2002 - 23.9.2005
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: Malkovského 598 , Praha 199 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Srba 21.5.2003 - 23.9.2005
Vznik funkce 17.1.2003
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
člen Ing.Mgr. Klára Malečková 21.5.2003 - 23.9.2005
Vznik funkce 17.1.2003
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: Na Valentince 647/13 , Praha 150 00
člen Pavel Kuta 21.5.2003 - 23.9.2005
Vznik funkce 17.1.2003
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: Bělohorská 195/147 , Praha 169 00
člen Ing. Pavel Suchý 21.5.2003 - 23.9.2005
Vznik funkce 17.1.2003
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: Milešovská 1986/10 , Praha 130 00
člen dozorčí rady PhDr. Tomáš Sedláček 6.1.2005 - 23.9.2005
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 8.6.2005
Adresa: V průčelí 1655/4 , Praha 149 00
člen Ing. Milan Kuncíř 21.5.2003 - 8.9.2006
Zánik členství 13.4.2006
Vznik funkce 19.11.2002
Adresa: U Mlejnku 110 , Zdiby 250 66
člen dozorčí rady Ewa Joanna Chmielewska 23.9.2005 - 8.9.2006
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 16.3.2006
Adresa: Komisji Edukacji Narodowej 94 , Warszawa Polská republika
člen dozorčí rady Prof.Ing. Miloslav Suchánek CSc. 23.9.2005 - 8.11.2006
Vznik členství 18.8.2000
Zánik členství 18.11.2005
Vznik funkce 18.8.2000
Zánik funkce 18.11.2005
Adresa: Jeremenkova 727/94 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Prof.Ing. Miloslav Suchánek CSc. 8.11.2006 - 8.11.2006
Vznik členství 8.12.2005
Zánik členství 12.4.2006
Vznik funkce 8.12.2005
Zánik funkce 12.4.2006
Adresa: Jeremenkova 727/94 , Praha 140 00
místopředseda dozorčí rady Doc.Ing. Miroslav Grégr 23.9.2005 - 13.11.2006
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 22.6.2006
Vznik funkce 8.6.2005
Zánik funkce 22.6.2006
Adresa: Na vinici 400 , Klecany 250 67
člen dozorčí rady Dariusz Marek Formela 23.9.2005 - 13.11.2006
Vznik členství 8.6.2005
Adresa: Na Skarpie 22 , Płock Polská republika
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Růžička 23.9.2005 - 13.11.2006
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 22.6.2006
Adresa: Bochovská 623/2 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 18.10.2006 - 13.11.2006
Vznik členství 22.6.2006
Vznik funkce 22.6.2006
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
člen dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 13.11.2006 - 13.11.2006
Vznik členství 22.6.2006
Vznik funkce 6.10.2006
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
člen dozorčí rady Pawel Jasiński 20.11.2006 - 20.11.2006
Vznik členství 15.3.2006
Zánik členství 12.4.2006
Adresa: Polská republika
09-500 Gostynin, Baby Dolne 17
člen dozorčí rady Cezary Krzysztof Smorszczewski 23.9.2005 - 5.3.2007
Vznik členství 8.6.2005
Adresa: Bitwa Rokitna 1 , Warszawa Polská republika
předseda dozorčí rady Igor Adam Chalupec 23.9.2005 - 2.8.2007
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 26.1.2007
Vznik funkce 8.6.2005
Zánik funkce 26.1.2007
Adresa: Marszałkowska 140 , Warszawa Polská republika
člen dozorčí rady Paweł Henryk Szymaňski 23.9.2005 - 2.8.2007
Vznik členství 8.6.2005
Adresa: Smocza 21 , Warszawa Polská republika
člen dozorčí rady Wojciech Lorenc 23.9.2005 - 2.8.2007
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 26.1.2007
Adresa: Małej Łaki 1 , Piaseczno Polská republika
člen dozorčí rady Pawel Jasiński 20.11.2006 - 2.8.2007
Vznik členství 13.4.2006
Zánik členství 5.3.2007
Adresa: Polská republika
09-500 Gostynin, Baby Dolne 17
místopředseda dozorčí rady Cezary Krzysztof Smorszczewski 5.3.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 26.4.2007
Vznik funkce 10.5.2006
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Bitwa Rokitna 1 , Warszawa Polská republika
člen dozorčí rady Krystian Pater 5.9.2007 - 5.9.2007
Vznik funkce 28.6.2007
Adresa: Polská republika
09-409 Płock, Wiśniewakiego 28
místopředseda dozorčí rady Paweł Henryk Szymaňski 2.8.2007 - 13.9.2007
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 30.8.2007
Vznik funkce 23.5.2007
Zánik funkce 30.8.2007
Adresa: Smocza 21 , Warszawa Polská republika
člen dozorčí rady Arkadiusz Kotlicki 21.8.2007 - 13.9.2007
Vznik funkce 5.3.2007
Zánik funkce 30.8.2008
Adresa: Polská republika
Łódź, ul. Sowińskiego 22A
člen dozorčí rady Rafal Zbigniew Kapler 5.3.2007 - 15.5.2008
Vznik členství 13.12.2006
Zánik členství 28.3.2008
Adresa: Polská republika
05-520 Konstancin-Jeziorna, Warszawska 200/81
předseda dozorčí rady Piotr Wlodzimierz Kownacki 2.8.2007 - 15.5.2008
Vznik členství 5.3.2007
Vznik funkce 5.3.2007
Zánik funkce 28.3.2008
Adresa: Polská republika
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 10m.78
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Černý 6.1.2005 - 10.9.2008
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 18.6.2007
Adresa: Hořátevská 2009/2 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Piotr Kearney 23.9.2005 - 10.9.2008
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Mickiewicza 63 , Sopot Polská republika
člen dozorčí rady Prof.Ing. Miloslav Suchánek CSc. 8.11.2006 - 10.9.2008
Vznik členství 13.4.2006
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 13.4.2006
Adresa: Jeremenkova 727/94 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Dariusz Marek Formela 13.11.2006 - 10.9.2008
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Na Skarpie 22 , Płock Polská republika
člen dozorčí rady Czeslaw Adam Bugaj 5.3.2007 - 10.9.2008
Vznik členství 13.12.2006
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Polská republika
09-402 Plock, Źródlana 17
člen dozorčí rady Mirosław Stanisław Jasiński 21.8.2007 - 10.9.2008
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 5.3.2007
Adresa: Polská republika
53-507 Wrocław, Jęczmienna 20/6
člen dozorčí rady Robert Bednarski 19.10.2007 - 10.9.2008
Vznik členství 30.8.2007
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Polská republika
09-472 Słupno, Jaśminowa 6
člen dozorčí rady Waldemar Maj 26.11.2007 - 10.9.2008
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 8.11.2007
Adresa: Polská republika
00-707 Warszawa, Żenczykowskiego 4B
předseda dozorčí rady Wojciech Andrzej Heydel 15.5.2008 - 10.9.2008
Vznik členství 28.3.2008
Zánik členství 26.6.2008
Vznik funkce 28.3.2008
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Polská republika
31-464 Kraków, Nieznana 16
člen dozorčí rady Piotr Wlodzimierz Kownacki 15.5.2008 - 10.9.2008
Vznik členství 5.3.2007
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: Polská republika
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 10m.78
místopředseda dozorčí rady Dariusz Jacek Krawiec 10.9.2008 - 2.4.2009
Vznik členství 26.6.2008
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 11.12.2008
Adresa: ul.Klonowa 29 , 5506 Magdalenka Česká republika
člen dozorčí rady Robert Bednarski 10.9.2008 - 2.4.2009
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2008
Adresa: ul. Malczewskiego 7 , 625 30 Posada Polská republika
předseda dozorčí rady Wojciech Andrzej Heydel 10.9.2008 - 2.4.2009
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 11.12.2008
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 11.12.2008
Adresa: Polská republika
31-464 Kraków, Nieznana 16
člen dozorčí rady Slawomir Robert Jedrzejczyk 10.9.2008 - 2.4.2009
Vznik členství 26.6.2008
Adresa: ul. Rabatkova 9 , 942 14 Lodz Polská republika
předseda dozorčí rady Dariusz Jacek Krawiec 2.4.2009 - 2.4.2009
Vznik členství 26.6.2008
Vznik funkce 11.12.2008
Adresa: ul.Klonowa 29 , 5506 Magdalenka Česká republika
místopředseda dozorčí rady Slawomir Robert Jedrzejczyk 2.4.2009 - 2.4.2009
Vznik členství 26.6.2008
Vznik funkce 11.12.2008
Adresa: ul. Rabatkova 9 , 942 14 Lodz Polská republika
člen dozorčí rady Marek Serafin 2.4.2009 - 17.4.2009
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 13.2.2009
Adresa: Polská republika
Posada, Malczewskiego 7, 62530
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 13.11.2006 - 20.10.2009
Vznik členství 22.6.2006
Zánik členství 22.6.2009
Vznik funkce 6.10.2006
Zánik funkce 22.6.2009
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
člen dozorčí rady Wojciech Franciszek Wróblewski 10.9.2008 - 20.10.2009
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: ul. Bohaterewicza 1 , 3982 Warszawa Polská republika
člen dozorčí rady Bogdan Dzudzewicz 2.4.2009 - 20.10.2009
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Polská republika
Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807
člen dozorčí rady Arkadiusz Kawecki 2.4.2009 - 20.10.2009
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Polská republika
Varšava, Gwiazdzista 7d/95, 02651
člen dozorčí rady Arkadiusz Kawecki 20.10.2009 - 21.12.2009
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: Polská republika
Varšava, Gwiaździsta 7d/95, 02651
člen dozorčí rady Rafal Sekula 21.12.2009 - 5.2.2010
Vznik členství 30.10.2009
Adresa: Polská republika
Kraków, ul.Bialopradnicka 24C/17
člen dozorčí rady Krystian Pater 5.9.2007 - 11.8.2010
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Polská republika
09-409 Płock, Wiśniewskiego 28
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Černý 10.9.2008 - 11.8.2010
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Hořátevská 2009/2 , Nymburk 288 02
člen dozorčí rady Piotr Robert Kearney 10.9.2008 - 10.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2011
Adresa: Mickiewicza 63 , Sopot Polská republika
předseda dozorčí rady Dariusz Jacek Krawiec 2.4.2009 - 10.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2011
Vznik funkce 11.12.2008
Zánik funkce 26.6.2011
Adresa: ul.Klonowa 19 , 5506 Magdalenka Polská republika
místopředseda dozorčí rady Slawomir Robert Jedrzejczyk 2.4.2009 - 10.8.2011
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 26.6.2011
Vznik funkce 11.12.2008
Zánik funkce 26.6.2011
Adresa: ul. Rabatkowa 9 , 942 14 Lodz Polská republika
člen dozorčí rady Slawomir Robert Jedrzejczyk 10.8.2011 - 16.3.2012
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Polská republika
Lodz, ul. Rabatkowa 9, 94214
člen dozorčí rady Dariusz Jacek Krawiec 10.8.2011 - 16.3.2012
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Polská republika
Magdalenka, ul. Klonowa 19, 05506
člen dozorčí rady Bogdan Dzudzewicz 20.10.2009 - 23.7.2012
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 24.6.2012
Adresa: Polská republika
Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 20.10.2009 - 23.7.2012
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 24.6.2012
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 24.6.2012
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
člen dozorčí rady Andrzej Jerzy Kozłowski 20.10.2009 - 23.7.2012
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 24.6.2012
Adresa: Polská republika
Varšava, ul. Górnoślaska 29A/75, 00432
člen dozorčí rady Rafal Sekula 5.2.2010 - 22.5.2013
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 6.2.2013
Zánik funkce 6.2.2013
Adresa: Polská republika
Kraków, ul.Bialopradnicka 24C/17
člen dozorčí rady Andrzej Jerzy Kozłowski 23.7.2012 - 22.5.2013
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 8.4.2013
Zánik funkce 8.4.2013
Adresa: Polská republika
Varšava, ul. Górnoślaska 29A/75, 00432
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Černý 11.8.2010 - 6.9.2013
Vznik členství 29.6.2010
Adresa: K Oboře 421 , Loučeň 289 37
člen dozorčí rady Krystian Pater 11.8.2010 - 6.9.2013
Vznik členství 29.6.2010
Adresa: Polská republika
Plock, Wiśniewskiego 28, 09400
člen Rafał Sekuła 22.5.2013 - 6.9.2013
Vznik členství 6.2.2013
Vznik funkce 6.2.2013
Adresa: ul. Wspólna 3 , Zielonki Polská republika
člen Piotr Chełmiński 22.5.2013 - 6.9.2013
Vznik členství 9.4.2013
Vznik funkce 9.4.2013
Adresa: ks. T. Boguckiego 3A m.87 , Varšava Polská republika
člen dozorčí rady Piotr Robert Kearney 10.8.2011 - 21.8.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Polská republika
Sopot, ul. A. Mickiewicza 63/51, 81866
místopředseda dozorčí rady Slawomir Robert Jedrzejczyk 16.3.2012 - 21.8.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 12.10.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Polská republika
Lodz, ul. Rabatkowa 9, 94214
předseda dozorčí rady Dariusz Jacek Krawiec 16.3.2012 - 21.8.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 12.10.2011
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Polská republika
Magdalenka, ul. Klonowa 19, 05506
člen dozorčí rady Bogdan Dzudzewicz 23.7.2012 - 4.9.2015
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 25.6.2015
Adresa: Polská republika
Podkowa Lesna, Akacjowa 5, 05807
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 23.7.2012 - 4.9.2015
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 25.6.2015
Vznik funkce 25.6.2012
Zánik funkce 25.6.2015
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
člen dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 4.9.2015 - 11.1.2016
Vznik členství 25.6.2015
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
předseda dozorčí rady Dariusz Jacek Krawiec 21.8.2014 - 23.2.2016
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 21.1.2016
Vznik funkce 3.7.2014
Zánik funkce 21.1.2016
Adresa: ul. Klonova 19 , Magdalenka Polská republika
člen Rafał Sekuła 6.9.2013 - 4.4.2016
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 11.3.2016
Zánik funkce 11.3.2016
Adresa: ul. Wspólna 3 , Zielonki Polská republika
člen Piotr Chełmiński 6.9.2013 - 5.8.2016
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 24.6.2016
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: ks. T. Boguckiego 3A m.87 , Varšava Polská republika
člen dozorčí rady Zdeněk Černý 6.9.2013 - 16.8.2016
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 30.6.2016
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: K Oboře 421 , Loučeň 289 37
člen dozorčí rady Krystian Pater 6.9.2013 - 16.8.2016
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 30.6.2016
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Polská republika
Plock, Wiśniewskiego 28, 09400
Předseda dozorčí rady Wojciech Jásiński 18.5.2016 - 16.8.2016
Vznik členství 7.4.2016
Zánik členství 21.6.2016
Vznik funkce 7.4.2016
Zánik funkce 21.6.2016
Adresa: ul. Lachmana 14m. 25 , 09-407 Płock Polská republika
člen dozorčí rady Zbigniew Leszczyński 18.5.2016 - 16.8.2016
Vznik členství 7.4.2016
Zánik členství 21.6.2016
Vznik funkce 7.4.2016
Zánik funkce 21.6.2016
Adresa: Rogielniczki 21 , 09-213 Gozdowo Polská republika
člen dozorčí rady Bogdan Dzudzewicz 4.9.2015 - 2.3.2017
Vznik členství 25.6.2015
Zánik členství 18.1.2017
Zánik funkce 18.1.2017
Adresa: Akacjowa 5 , 5807 Podkowa Leśna Polská republika
místopředseda dozorčí rady Sławomir Robert Jędrzejczyk 21.8.2014 - 21.8.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 29.7.2017
Vznik funkce 3.7.2014
Zánik funkce 29.7.2017
Adresa: ul. Rabatkowa 9 , Łódź Polská republika
člen dozorčí rady Piotr Robert Kearney 21.8.2014 - 21.8.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: ul. A. Mickiewicza 63/51 , Sopot Polská republika
předseda dozorčí rady Wojciech Jasiński 16.8.2016 - 11.4.2018
Vznik členství 21.6.2016
Zánik členství 8.3.2018
Vznik funkce 21.6.2016
Zánik funkce 21.2.2018
Adresa: ul. Lachmana, 14 m. 25 , Płock Polská republika
člen dozorčí rady Grażyna Baka 16.8.2016 - 11.4.2018
Vznik členství 25.6.2016
Zánik členství 6.3.2018
Vznik funkce 25.6.2016
Zánik funkce 6.3.2018
Adresa: ul. Warszawska 58B/60 , Varšava Polská republika
člen dozorčí rady Krystian Pater 16.8.2016 - 11.4.2018
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Wiśniewskiego 28 , Płock Polská republika
člen dozorčí rady Rafal Maciej Pasieka 21.8.2017 - 11.4.2018
Vznik členství 7.6.2017
Zánik členství 7.3.2018
Vznik funkce 7.6.2017
Zánik funkce 7.3.2018
Adresa: ul. Willowa 9 , Dluga Szlachecka Polská republika
předseda dozorčí rady Krystian Pater 11.4.2018 - 1.6.2018
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 6.4.2018
Vznik funkce 8.11.2017
Zánik funkce 6.4.2018
Adresa: Wiśniewskiego 28 , Płock Polská republika
člen dozorčí rady Zbigniew Leszczyński 16.8.2016 - 29.8.2018
Vznik členství 21.6.2016
Vznik funkce 21.6.2016
Adresa: Małachowskiego 4b/4 , Płock Polská republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník CSc. 11.1.2016 - 5.11.2018
Vznik členství 25.6.2015
Zánik členství 25.6.2018
Vznik funkce 16.9.2015
Zánik funkce 25.6.2018
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy 252 28
člen dozorčí rady Jacek Kosuniak 21.8.2017 - 5.11.2018
Vznik členství 2.7.2017
Zánik členství 28.6.2018
Vznik funkce 2.7.2017
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: Nowolipie 20/59 , Varšava Polská republika
člen dozorčí rady Rafał Warpechowski 21.2.2018 - 5.11.2018
Vznik členství 8.11.2017
Zánik členství 28.6.2018
Vznik funkce 8.11.2017
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: ul. Hajoty 49 , Varšava Polská republika
člen dozorčí rady Wioletta Kandziak 1.6.2018 - 5.11.2018
Vznik členství 7.3.2018
Zánik členství 28.6.2018
Vznik funkce 7.3.2018
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: Doroszewskiego 13/5 , Varšava Polská republika
člen dozorčí rady Robert Harasimiuk 1.6.2018 - 5.11.2018
Vznik členství 9.3.2018
Zánik členství 28.6.2018
Vznik funkce 9.3.2018
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: Sady Źoliborskie 15a m. 1 , Varšava Polská republika
člen dozorčí rady Janusz Jakub Szurski 1.6.2018 - 5.11.2018
Vznik členství 8.3.2018
Zánik členství 28.6.2018
Vznik funkce 8.3.2018
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: Hanki Czaki 4 m 10 , Varšava Polská republika
Předseda dozorčí rady Zbigniew Leszczyński 1.6.2018 - 5.11.2018
Vznik členství 21.6.2016
Zánik členství 28.6.2018
Vznik funkce 22.2.2018
Zánik funkce 28.6.2018
Adresa: Malachovskiego 4B/4 , Plock Polská republika
člen dozorčí rady Robert Jasiński 5.11.2018 - 14.2.2019
Vznik členství 28.6.2018
Zánik členství 26.11.2018
Vznik funkce 28.6.2018
Zánik funkce 26.11.2018
Adresa: Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/7 , Varšava, Polská republika Polská republika

Sbírka Listin UNIPETROL, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3020/SL 151 ostatní usnesení DR (změny ve složení představenstva) Městský soud v Praze 13.1.2015 18.2.2016 11.3.2016 2
B 3020/SL 150 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 18.12.2015 15.2.2016 26.2.2016 3
B 3020/SL 149 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014,i v AJ Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 28.1.2016 564
B 3020/SL 148 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 2.6.2015 24.7.2015 14.9.2015 27
B 3020/SL 147 ostatní usnesení DR Městský soud v Praze 2.6.2015 24.7.2015 14.9.2015 2
B 3020/SL 146 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 3.6.2015 24.7.2015 14.9.2015 2
B 3020/SL 145 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.2015 1.7.2015 2.7.2015 22
B 3020/SL 144 ostatní usnesení č. 1 Městský soud v Praze 23.3.2015 27.4.2015 1.6.2015 2
B 3020/SL 143 ostatní usnesení č. 11 Městský soud v Praze 24.3.2015 27.4.2015 1.6.2015 2
B 3020/SL 142 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 223
B 3020/SL 141 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 212
B 3020/SL 140 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 25.6.2014 21.7.2014 25.9.2014 19
B 3020/SL 139 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2014 30.6.2014 5.8.2014 22
B 3020/SL 138 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 205
B 3020/SL 137 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v českém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 205
B 3020/SL 136 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2013 15.1.2014 22.1.2014 36
B 3020/SL 135 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 24.6.2013 7.8.2013 20.9.2013 27
B 3020/SL 134 ostatní usnesení DR/předs. Městský soud v Praze 8.4.2013 17.5.2013 27.5.2013 2
B 3020/SL 133 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 8.4.2013 18.4.2013 3.5.2013 2
B 3020/SL 132 ostatní usnesení DR/odvolání z funkce předs. Městský soud v Praze 8.4.2013 18.4.2013 3.5.2013 2
B 3020/SL 131 ostatní usnesení DR/předs. Městský soud v Praze 6.2.2013 7.3.2013 5.4.2013 2
B 3020/SL 130 ostatní usnesení DR/ volba předs. Městský soud v Praze 5.12.2012 7.1.2013 5.3.2013 2
B 3020/SL 129 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 5.12.2012 7.1.2013 5.3.2013 2
B 3020/SL 128 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 12.9.2012 8.10.2012 5.3.2013 2
B 3020/SL 127 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 207
B 3020/SL 126 ostatní usnesení představenstva Městský soud v Praze 12.9.2012 26.11.2012 27.11.2012 1
B 3020/SL 125 ostatní - Zápis z jednání VH Městský soud v Praze 5.6.2012 24.7.2012 12
B 3020/SL 124 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 21.3.2012 25.4.2012 2
B 3020/SL 123 ostatní DR/volba předs. Městský soud v Praze 28.3.2012 25.4.2012 2
B 3020/SL 122 ostatní odvolání čl.předs. Městský soud v Praze 13.12.2011 7.2.2012 2
B 3020/SL 121 ostatní doplnění za rok 2010 Městský soud v Praze 8.11.2011 12.1.2012 24.1.2012 1
B 3020/SL 120 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2011 9.8.2011 20.8.2011 13
B 3020/SL 118 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.6.2011 6.6.2011 166
B 3020/SL 116 ostatní usnesení DR/představenstvo Městský soud v Praze 24.9.2010 22.10.2010 15.11.2010 2
B 3020/SL 115 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 24.9.2010 22.10.2010 15.11.2010 2
B 3020/SL 114 výroční zpráva r.2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 1
B 3020/SL 113 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 225
B 3020/SL 111 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 18.6.2010 9.8.2010 6.10.2010 18
B 3020/SL 110 notářský zápis NZ 365/2010 Městský soud v Praze 18.6.2010 24.8.2010 6.10.2010 21
B 3020/SL 109 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.12.2009 9.2.2010 18.2.2010 12
B 3020/SL 107 notářský zápis NZ 590/2009 Městský soud v Praze 9.12.2009 9.2.2010 18.2.2010 18
B 3020/SL 106 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 9.12.2009 9.2.2010 18.2.2010 1
B 3020/SL 105 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 9.12.2009 9.2.2010 18.2.2010 1
B 3020/SL 99 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.11.2009 17.12.2009 20.1.2010 3
B 3020/SL 101 podpisové vzory -bez data Městský soud v Praze 17.12.2009 20.1.2010 3
B 3020/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 212
B 3020/SL 96 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.9.2008 1.10.2008 216
B 3020/SL 95 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2008 19.8.2008 26.8.2008 32
B 3020/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 216
B 3020/SL 92 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 28.3.2008 26.5.2008 3
B 3020/SL 91 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 28.3.2008 26.5.2008 3
B 3020/SL 90 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 28.3.2008 26.5.2008 3
B 3020/SL 89 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 28.2.2008 26.5.2008 4
B 3020/SL 88 ostatní - usnesení představenstva Městský soud v Praze 10.7.2007 15.10.2007 2
B 3020/SL 87 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 28.6.2007 15.10.2007 3
B 3020/SL 86 ostatní - usnesení DR Městský soud v Praze 30.8.2007 15.10.2007 3
B 3020/SL 85 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.9.2007 15.10.2007 1
B 3020/SL 84 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.10.2007 15.10.2007 3
B 3020/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.9.2007 12.9.2007 1
B 3020/SL 81 ostatní usnesení dozorčí rady Městský soud v Praze 30.8.2007 12.9.2007 3
B 3020/SL 83 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2007 31.8.2007 23
B 3020/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 240
B 3020/SL 74 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 38
B 3020/SL 80 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.8.2007 16.8.2007 3
B 3020/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.2.2007 16.8.2007 3
B 3020/SL 78 ostatní - zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 5.3.2007 30.7.2007 8
B 3020/SL 77 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.2.2007 30.7.2007 4
B 3020/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.8.2006 30.7.2007 31
B 3020/SL 73 ostatní usnes.představenstva č.9/40/06 Městský soud v Praze 7.11.2006 20.3.2007 0
B 3020/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.12.2006 2.3.2007 0
B 3020/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2006 2.3.2007 0
B 3020/SL 70 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 27.11.2006 8.2.2007 0
B 3020/SL 67 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 24.3.2006 16.11.2006 0
B 3020/SL 66 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 8.11.2006 16.11.2006 0
B 3020/SL 69 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 13.4.2006 7.11.2006 0
B 3020/SL 68 ostatní -usnesení č.3/13/05 DR Městský soud v Praze 8.12.2005 7.11.2006 0
B 3020/SL 65 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 22.6.2006 12.10.2006 12.10.2006 0
B 3020/SL 64 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 4.8.2006 12.10.2006 12.10.2006 0
B 3020/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 6.10.2006 9.10.2006 173
B 3020/SL 63 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 21.8.2006 21.8.2006 9
B 3020/SL 62 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.8.2006 21.8.2006 3
B 3020/SL 61 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 21.8.2006 21.8.2006 10
B 3020/SL 60 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 31.7.2006 21.8.2006 21.8.2006 0
B 3020/SL 59 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 8.8.2006 21.8.2006 21.8.2006 0
B 3020/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 20.2.2006 20.2.2006 158
B 3020/SL 56 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 29.8.2005 6.12.2005 0
B 3020/SL 55 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 18.10.2005 6.12.2005 0
B 3020/SL 51 notářský zápis -NZ214/05 Městský soud v Praze 8.6.2005 12.9.2005 0
B 3020/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2005 12.9.2005 0
B 3020/SL 49 ostatní -výp.záp.zased.představenstva Městský soud v Praze 8.6.2005 12.9.2005 0
B 3020/SL 47 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.11.2004 22.11.2004 25.1.2005 0
B 3020/SL 46 notářský zápis -NZ277/04+přílohy Městský soud v Praze 17.6.2004 25.1.2005 0
B 3020/SL 44 ostatní -výpis z mimoř.představenstva Městský soud v Praze 21.6.2004 25.1.2005 0
B 3020/SL 42 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 25.1.2005 0
B 3020/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 9.8.2004 0
B 3020/SL 39 ostatní výpis ze zápisu zased.představ Městský soud v Praze 30.1.2004 10.5.2004 0
B 3020/SL 37 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 9.4.2004 21.4.2004 0
B 3020/SL 36 ostatní zpráva představenstva za r. 02 Městský soud v Praze 16.7.2003 15.9.2003 0
B 3020/SL 35 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 24.3.2003 16.7.2003 15.9.2003 0
B 3020/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva audit Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 15.9.2003 0
B 3020/SL 31 ostatní -výpis ze zas.předst. Městský soud v Praze 7.2.2003 26.5.2003 0
B 3020/SL 28 notářský zápis NZ 19/2003 Městský soud v Praze 17.1.2003 26.5.2003 0
B 3020/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ18/2003 Městský soud v Praze 17.1.2003 26.5.2003 0
B 3020/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 9.8.2002 0
B 3020/SL 23 notářský zápis NZ 280/2002 Městský soud v Praze 13.6.2002 30.7.2002 31.7.2002 30
B 3020/SL 20 ostatní návrh sml. o vkladu č.podniku Městský soud v Praze 5.3.2002 20.3.2002 39
B 3020/SL 25 notářský zápis NZ 342/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 22.1.2002 22
B 3020/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 5.12.2001 0
B 3020/SL 18 podpisové vzory 5 x Městský soud v Praze 17.8.2001 0
B 3020/SL 16 notářský zápis NZ 342/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 17.8.2001 22
B 3020/SL 15 notářský zápis NZ 341/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 17.8.2001 0
B 3020/SL 13 notářský zápis NZ 112/2000 Městský soud v Praze 18.8.2000 17.8.2001 17
B 3020/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 8/99 Městský soud v Praze 29.1.1999 10.8.2001 17.8.2001 49
B 3020/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 8.2.2001 0
B 3020/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2001 23.1.2001 31.1.2001 0
B 3020/SL 8 notářský zápis NZ 231/99 Městský soud v Praze 19.8.1999 22.11.2000 17
B 3020/SL 7 účetní závěrka -za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 22.11.2000 0
B 3020/SL 6 účetní závěrka r.1994,1995,1996 Městský soud v Praze 11.8.1999 0
B 3020/SL 4 ostatní - zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 1.8.1997 11.8.1999 0
B 3020/SL 2 posudek znalce 9x Městský soud v Praze 11.8.1999 258
B 3020/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 50/98 Městský soud v Praze 29.5.1998 9.2.1999 0
B 3020/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 546/97 Městský soud v Praze 15.7.1997 29.9.1997 36
B 3020/SL 1 notářský zápis NZ 49/97 - projekt sloučení Městský soud v Praze 27.3.1997 21.7.1997 75
B 3020/SL 54 ostatní -usnesení č.5/10/05 DR Městský soud v Praze 29.8.2005 0
B 3020/SL 53 ostatní -zápis ze 72.zasedání DR Městský soud v Praze 8.6.2005 0
B 3020/SL 52 ostatní výpis ze zápisu mimoř.zased.DR Městský soud v Praze 29.8.2005 0
B 3020/SL 48 ostatní -zápis ze 72.zasedání DR Městský soud v Praze 8.6.2005 0
B 3020/SL 45 ostatní -výpis z 61.zasedání DR Městský soud v Praze 18.6.2004 0
B 3020/SL 43 ostatní -výpis ze 62.zasedání DR Městský soud v Praze 23.7.2004 0
B 3020/SL 40 ostatní výpis z 57.zasedání DR Městský soud v Praze 20.2.2004 1
B 3020/SL 38 ostatní výpis z 56.zasedání DR Městský soud v Praze 23.1.2004 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UNIPETROL, a.s.

IČO (identifikační číslo) 61672190
Jméno UNIPETROL, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 17.2.1995
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 2

Sídlo UNIPETROL, a.s.

Sídlo: Milevská 2095 5 140 00 Praha

Živnosti a provozovny UNIPETROL, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.2.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003893571
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.3.2008

Živnost č. 2 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.6.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003893571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, prodej /kromě činností uvedených v příl. č.1,2,3 z.č.455/91 Sb./

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1995
Zánik oprávnění 24.7.2001

Živnost č. 6 Činnost technických poradců v oblasti chemie, výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, logistiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Poradenství ve věcech personalistiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1997
Zánik oprávnění 26.7.2001

Živnost č. 8 Poradenství ve věcech obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1997
Zánik oprávnění 26.7.2001

Živnost č. 9 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1998
Zánik oprávnění 25.7.2001

Živnost č. 12 Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1998
Zánik oprávnění 25.7.2001

Živnost č. 13 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poradenství v oblasti vnitřní a vnější komunikace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1999
Zánik oprávnění 26.7.2001

Živnost č. 16 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UNIPETROL, a.s.

Člen statutárního orgánu Doc.Ing. Tomáš Herink Ph.D.
Člen statutárního orgánu Tomasz Wiatrak
Člen statutárního orgánu Maciej Andrzej Libiszewski
Člen statutárního orgánu Katarzyna Barbara Woš
Člen statutárního orgánu Przemysław Wacławski
Člen statutárního orgánu Marek Eugeniusz Kaszuba

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UNIPETROL, a.s.

IČO: 61672190
Firma: UNIPETROL, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 17.2.1995

Sídlo UNIPETROL, a.s.

Sídlo: Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Administrativní a kancelářské činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image