Firma UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. IČO 14864606


UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. (14864606) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novosedlická 248, Dubí 417 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1991 a je stále aktivní. UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. má celkem jednu provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 56
IČO (identifikační číslo osoby) 14864606
Jméno UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1991
Na společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. UNION LESNÍ BRÁNA Ltd., UNION LESNÍ BRÁNA A.G. UNION LESNÍ BRÁNA s.a., UNION LESNÍ BRÁNA a.o. přešlo na základě sloučení jmění zanikající společnosti UNION IPR, a.s., IČ: 442 22 874, se sídlem Dubí 3, Novosedlic ká 125, PSČ 417 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 195. 1.10.2010
- Jediný akcionář společnosti přijal dne 25.11.2005 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií bez využití přednostního práva za následujících podmínek: a) schvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 42.456.650,- Kč ( slovy: čtyřicetdvamiliónyčtyřistapadesátšesttisícšestset- padesát korun českých ) b) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií a to upisování 16915 ( šestnáctitisícdevítisetpatnácti ) akcií kmenových, znějících na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 2.510,- Kč ( slovy: dvatisícepětsetdeset korun českých ) c) emisní kurs každé takto upsané akcie je 6.095,- Kč ( slovy: jednostotřimiliónydevadesátšesttisícdevětsedvacetpět korun českých ) d) nepřipustí se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu e) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání zájemci, a to současnému jedinému akcionáři společnosti- TASS INVEST a.s., identifikační číslo 35948744, se sídlem Bratislava, Zahradnícka 64, PSČ 821 08, ve Slovenské republice f) místem pro upsání akcií mezi společností a shora určeným zájemcem jediným akcionářem společnosti je Dubí 3, Novosedlická 125, PSČ 41703 g) lhůta pro upsání akcií shora uvedeným zájemcem - jediným akcionářem smlouvou bude 15 ( patnáct ) dnů s tím, že počátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinno oznámit tomuto zájemci - jedinému akcionáři písemným oznámením, které je představenstvo společnosti povinno předat tomuto zájemci spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií nejdříve po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a nejpozději do deseti dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku smlouvou a upsat akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku i před jeho zápisem do obchodního rejstříku, avšak upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku h) pohledávka společnosti vůči určenému zájemci - shora uvedenému jedinému akcionáři společnosti ve výši 103.096.925,-Kč ( slovy: jednostotřimilónydevadesátšesttisícdevětsetdvacetpět korun českých ) na splacení celého emisního kursu, která vznikne, pokud tento zájemce na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upíše nové akcie výše uvedenou smlouvou o upsání akcií, připustí započtení peněžité pohledávky toho určeného zájemce - shora uvedeného jediného akcionáře společnosti, vzhledem k postupování této pohledávky jako posledního postupníka a věřitele, vůči společnosti, a to pohledávky ve výši 145.388.134,76 Kč (slovy: jednostočtyřicetpět- miliónůtřistaosmdesátosmtisícjednostotřicetčtyři korun českých a sedmdesátšest haléřů ) k původně vzniklé na základě "Úvěrové smlouvy reg.č. 335/95" ze dne 1.2.1995 uzavřené mezi společností jako dlužníkem a SKLO UNION, a.s., jako věřitelem a na základě "Úvěrové smlouvy" ze dne 8.4.1992 uzavřené mezi společností jako dlužníkem a SKLO UNION, a.s., jako věřitelem ( ověřená kopie "Auditorského ověření existence pohledávky společnosti TASS INVEST a.s. vůči společnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. ke dni 22.11.2005" tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu ) i) stanoví se, že emisní kurs může být splacen výhradně započtením shora uvedené pohledávky, a dále se stanoví tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení musí mít písemnou formu a musí být uzavřena společností a akcionářem do 20 ( dvaceti ) dnů od upsání akcií akcionářem, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu ve shora uvedené lhůtě; nebudou-li návrh smlouvy a akceptace návrhu obsaženy v jedné listině, určený zájemce - jediný akcionář, který upsal akcie musí společnosti doručit písemný návrh smlouvy o započtení do 15 ( patnácti ) dnů ode dne, ve kterém jím byly akcie upsány a společnost je povinna takový návrh písemně akceptovat do dalších 5 ( pěti) dnů nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. 26.2.2007 - 2.5.2007
Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 11.10.2002, č.j. 14 Nc 9006/2001-69, byla nařízena exekuce na majetek společnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Zdeněk Zítka, soudní exekutor se sídlem Plzeň, Lindauerova 6. 19.5.2003 - 22.11.2004
Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 16.11.2001, sp.zn. 14 Nc 9006/2001, kterým byla nařízena exekuce. 10.12.2001 - 2.4.2003
Valná hromada konaná dne 31.8.2000 rozhodla o snížení základního jmění společnosti z částky 84 847 620,- Kč o částku 51 000 270,- Kč z důvodu: - úhrady ztráty minulých let ve výši 41 120 937,14 Kč - úhrady ztráty za leden až květen 2000 ve výši 3 180 056,08 Kč - doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty ve výši 6 699 276, 78 Kč, a to snížením jmenovité hodnoty 13 485 ks akcií z částky 6 292,- Kč na částku 2 510,- Kč. 23.11.2000 - 9.3.2001
Údaje o založení: Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciová společnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII. zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne 1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. 23.2.1999
Valná hromada, konaná dne 6.1.1998 rozhodla o snížení základního jmění společnosti z částky 134 850 000,- Kč o částku 50 002 380,- Kč. Po snížení bude základní jmění činit 84 847 620,- Kč. Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií tak, že na každé kmenové, listinné akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč bude vyznačena nová jmenovitá hodnota 6 292,- Kč. 24.9.1998 - 23.2.1999
Mimořádná valná hromada dne 13.12.1996 schválila nové znění stanov akciové společnosti a řádná valná hromada dne 14.8.1997 provedla jejich změnu a doplnění. 24.9.1998 - 2.4.2003
Mimořádná valná hromada dne 13.12.1996 schválila nové znění stanov akciové společnosti. 26.6.1998 - 2.4.2003
Valná hromada dne 17.9.1992 schválila nové znění stanov akciové společnosti, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. 22.2.1993 - 26.6.1998
Základní jmění společnosti činí 133 310 000,- Kčs. Je rozděleno na 13 331 kusů akcií znějících na jméno s jmenovitou hodnotou 10 000,- Kčs. 2.6.1992 - 25.7.1992
Představenstvo akciové společnosti SKLO UNION se sídlem v Teplicích, Sklářská 450, ve funkci valné hromady akciové společnosti UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. se sídlem v Dubí 3, Novosedlická 125, rozhodlo dne 12.2.1992 o snížení základního jmění u této dceřiné společnosti na částku 115 910 tisíc Kčs. 24.3.1992 - 2.6.1992
Stanovy akciové společnosti se mění a doplňují v čl. 6 odst.2, čl. 11 odst.2 písm. g), čl. 11 odst. 3, čl. 13 odst. 1, čl.14 odst. 1, čl. 15 odst.2. 6.12.1991 - 22.2.1993
Základní kapitál akciové společnosti činí 121 300 000,- Kčs a je rozdělen na 12 130 akcií na jméno, z nichž každá má nominální hodnotu 10 000,--Kčs. 10.5.1991 - 24.3.1992
Společnost je založena na dobu neurčitou. Den jejího vzniku je 1.leden 1991. 1.1.1991
Základní kapitál akciové společnosti činí 107 980 tis. Kčs a je stanoven bilanční metodou. Do základního kapitálu není započtena cena pozemků. Bude vydáno 10.798 akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie bude 10.000,- Kčs. Akcie budou znít na jméno. 1.1.1991 - 10.5.1991
Revizorem účtu společnosti je: Stanislav Fork, bytem Proboštov, Dělnická 377. 1.1.1991 - 4.8.1995
Údaje o založení: Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. je dceřinou akciovou společností SKLO UNION, akciová společnost Teplice, která je zapsána v podnikovém rejstříku zdejšího soudu oddílu SA vložce č. 24. Akciová společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu SKLO UNION, akciová společnost Teplice ze dne 20.12.1990 v souladu s bodem XIII. zakladatelského plánu této mateřské akciové společnosti ze dne 1.10.1990 a stanovami, které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. 1.1.1991 - 23.2.1999

Aktuální kontaktní údaje UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Kapitál UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

zakladni jmění 76 304 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.5.2007
zakladni jmění 33 847 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.3.2001 - 2.5.2007
zakladni jmění 84 847 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.2.1999 - 9.3.2001
zakladni jmění 134 850 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.7.1992 - 23.2.1999

Akcie UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 2 510 Kč 30 400 2.5.2007
Kmenové akcie na jméno 2 510 Kč 13 485 9.3.2001 - 2.5.2007
Akcie na jméno 6 292 Kč 13 485 23.2.1999 - 9.3.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 13 485 25.7.1992 - 23.2.1999

Sídlo UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Novosedlická 248 , Dubí 417 03 11.4.2013
Adresa Novosedlická 125 , 471 03 Dubí 3 Česká republika
24.9.1998 - 24.9.1998
Adresa Novosedlická 125 , 417 03 Dubí 3 Česká republika
24.9.1998 - 11.4.2013
Adresa Novosedlická 125 , 417 03 Dubí 3 Česká republika
1.1.1991 - 24.9.1998

Předmět podnikání UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.4.2016
Zámečnictví, nástrojářství 14.4.2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.4.2016
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.4.2016
Zednictví 14.4.2016 - 29.11.2018
obchodní činnost v rozsahu svého předmětu podnikání 17.12.1996 - 14.4.2016
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních bez poskytování hostinské činnosti 17.12.1996 - 14.4.2016
ubytovací služby - ubytovna - kategorie B 26.5.1995 - 17.12.1996
pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s pronájmem spojených 26.5.1995 - 14.4.2016
zprostředkovatelské služby v obchodní činnosti 26.5.1995 - 14.4.2016
zámečnictví 26.5.1995 - 14.4.2016
zednictví 26.5.1995 - 14.4.2016
zprostředkovatelská činnost 22.2.1993 - 26.5.1995
výroba kovů a kovových výrobků 22.2.1993 - 26.5.1995
zušlechťování žáruvzdorného materiálu 22.2.1993 - 26.5.1995
práce stavebnické 22.2.1993 - 26.5.1995
silniční motorová doprava 22.2.1993 - 26.5.1995
ubytovací služby v ubytovacích zařízení 22.2.1993 - 26.5.1995
zahraničně obchodní činnost v rozsahu svého předmětu podnikání 22.2.1993 - 17.12.1996
výroba a prodej skleněných izolačních vláken 22.2.1993 - 14.4.2016
výroba a dodávky tepla 22.2.1993 - 14.4.2016
nákup a prodej spotřebního zboží 22.2.1993 - 14.4.2016
Výroba a prodej: - izolačních skleněných vláken a výrobků z nich 1.1.1991 - 22.2.1993
žáruvzdorných keramických vláken a výrobků z nich 1.1.1991 - 22.2.1993
žáruvzdorných materiálů 1.1.1991 - 22.2.1993
Zahraničně obchodní činnost v rozsahu uděleného povolení a registrace. Maloobchodní prodej a poskytování služeb. 1.1.1991 - 22.2.1993

vedení firmy UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Statutární orgán UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Platnost údajů od - do
1. Společnost zastupuje a podepisuje za ní předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. 2. Ředitel společnosti je oprávněn činit právní jednání za společnost pouze na základě plné moci, a to tak, že k vyznačené firmě připojí svůj podp is a dodatek označující z jakého titulu listinu podepisuje. 3. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis osoba či osoby oprávněné zastupovat společnost. U podpisu musí být uve deno z titulu jaké funkce (oprávnění či zmocnění) daná osoba nebo osoby podepisují. 14.4.2016
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to samostatně jeho předseda nebo společně dva členové představenstva nebo kterákoli jiná osoba, která k tomu byla předsedou představenstva nebo společně dvěma členy představenstva písemně zmocněna. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti své jméno a podpis osoby oprávněné k jejímu zastupování. 2.4.2003 - 2.4.2003
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to samostatně jeho předseda nebo společně dva členové představenstva nebo kterákoli jiná osoba, která k tomu byla předsedou představenstva nebo společně dvěma členy představenstva písemně zmocněna. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí své jméno a podpis osoby oprávněné k jejímu zastupování. 2.4.2003 - 14.4.2016
Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: všichni členové představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo předseda představenstva společnosti samostatně. 24.9.1998 - 2.4.2003
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předepsaný počet členů představenstva nebo prokurista s dodatkem označujícím prokuru. Všichni členové představenstva podepisují návrh na zápis společnosti do podnikového rejstříku. Dva členové představenstva podepisují text akcie a dále v případech uvedených ve stanovách společnosti. V ostatních případech se podepisují členové představenstva každý samostatně, prokurista se podepisuje vždy s dodatkem označujícím prokuru. 1.1.1991 - 24.9.1998
Předseda představenstva Ing. Pavel Gromus 14.4.2016
Vznik členství 20.2.2016
Vznik funkce 20.2.2016
Adresa: U valu 863/4 , Praha 161 00
Člen představenstva Ing. Tomáš Ševčík 14.4.2016
Vznik členství 20.2.2016
Adresa: Záhradnícka 5846/64 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
Člen představenstva Ing. Drahomír Ziegler 14.4.2016
Vznik členství 20.2.2016
Adresa: Kemrova 514/4 , Praha 190 15
Člen Ing. Jaroslav Přerost 1.1.1991 - 10.5.1991
Adresa: 25.února 1323 , Teplice Česká republika
Člen Ing. Viktor Lampl 1.1.1991 - 26.6.1991
Adresa: Františka Hrubína 2868 , Teplice 415 01
člen Ing. Štěpán Popovič CSc 26.6.1991 - 27.1.1992
Adresa: Těšínská cesta 2765 , Teplice 415 01
Člen Ing. Milan Novotný 1.1.1991 - 3.11.1992
Adresa: V závětří 1669/7 , Teplice 415 01
Člen Ing. Miroslav Kubů 26.5.1995 - 18.1.1996
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Předseda Ing. Jaroslav Přerost 10.5.1991 - 29.7.1996
Adresa: 25.února 1323 , Teplice Česká republika
Člen Mgr. Milan Zuna 27.1.1992 - 29.7.1996
Adresa: Ruská 1564/5 , Teplice 415 01
Člen Albert Lewis 3.11.1992 - 29.7.1996
Adresa:
2341 Buenos Aires Drive, Covina, California 91724, USA
Člen Jiří Plánička 18.1.1996 - 29.7.1996
Adresa: Žižkova 215/22 , Dubí 417 02
Člen Ing. Jaroslav Přerost 29.7.1996 - 24.1.1997
Adresa: Trnovanská 1323/53 , Teplice 415 01
Předseda Albert Lewis 29.7.1996 - 26.6.1998
Adresa: 417 03
2341 Buenos Aires Drive, Covina, California 91724, USA dlouhodobý pobyt v ČR: Dubí, Novosedlická 125
Člen Jiří Plánička 29.7.1996 - 26.6.1998
Adresa: Žižkova 215/22 , Dubí 417 02
Člen Ing. Petr Motloch 29.7.1996 - 26.6.1998
Adresa: Kubelíkova 1217/7 , Praha 130 00
Člen Ing. Jaroslav Přerost 24.1.1997 - 26.6.1998
Adresa: Bořivojova 3129 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Milan Bubeníček 26.6.1998 - 24.9.1998
Adresa: Starostrašnická 14 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Předseda představenstva Ing. Lubomír Pužej 26.6.1998 - 4.12.1998
Adresa: Ciolkovského 857/6 , Praha 161 00
Místopředseda představenstva Ing. Alena Kalinová 26.6.1998 - 8.8.2000
Adresa: Konopišťská 1154/8 , Praha 100 00
Člen představenstva Ing. Jiří Bednář 26.6.1998 - 8.8.2000
Adresa: Květn. vítězství 1866 , Praha 4 Česká republika
Člen představenstva Jan Králíček 24.9.1998 - 8.8.2000
Adresa: Dlouhá 922/7 , Praha 110 00
Předseda představenstva Ing. Lubomír Pužej 4.12.1998 - 8.8.2000
Adresa: Chrpová 640 , Průhonice 252 43
Člen představenstva Ing. Pavel Gromus 26.6.1998 - 11.10.2000
Adresa: U valu 863/4 , Praha 161 00
Člen představenstva Ing. František Dvořák 8.8.2000 - 11.10.2000
Adresa: Bohuslava Martinů 919/31 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Jiří Beránek 8.8.2000 - 23.11.2000
Adresa: Lešenská 547/3 , Praha 181 00
Předseda představenstva Ing. Michal Penz 8.8.2000 - 13.3.2002
Zánik funkce 5.12.2001
Adresa: Mánesova 806/18 , Hradec Králové 500 02
Člen představenstva Ing. Pavel Trávníček 23.11.2000 - 13.3.2002
Zánik funkce 5.12.2001
Adresa: Světova 256/16 , Praha 180 00
Místopředseda představenstva Ing. Markéta Šimsová 8.8.2000 - 2.4.2003
Vznik členství 3.4.2002
Zánik členství 2.5.2002
Vznik funkce 3.4.2002
Zánik funkce 2.5.2002
Adresa: Pod Kavalírkou 299/6 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Michal Penz 13.3.2002 - 15.11.2003
Vznik členství 3.4.2000
Zánik členství 11.6.2003
Adresa: Mánesova 806/18 , Hradec Králové 500 02
Předseda představenstva Ing. Pavel Trávníček 13.3.2002 - 8.7.2004
Vznik členství 31.8.2000
Zánik členství 13.4.2004
Vznik funkce 5.12.2001
Zánik funkce 13.4.2004
Adresa: Světova 256/16 , Praha 180 00
Člen představenstva Ing. Drahomír Ziegler 6.9.2003 - 8.7.2004
Vznik členství 31.3.2003
Zánik členství 13.4.2004
Adresa: Prachovská 1452/16 , Praha 193 00
Člen představenstva Ing. Karel Hříbal CSc. 15.11.2003 - 8.7.2004
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 13.4.2004
Adresa: Točitá 1718/10 , Praha 140 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Trávníček 8.7.2004 - 14.4.2005
Vznik členství 13.4.2004
Zánik členství 11.1.2005
Vznik funkce 19.4.2004
Zánik funkce 11.1.2005
Adresa: Světova 256/16 , Praha 180 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Dopita CSc. 8.7.2004 - 30.8.2007
Vznik členství 13.4.2004
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Slavníkova 2357/9 , Praha 169 00
Člen představenstva Ing. Drahomír Ziegler 8.7.2004 - 27.5.2009
Vznik členství 13.4.2004
Zánik členství 13.7.2008
Adresa: Prachovská 1452/16 , Praha 193 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Gromus 14.4.2005 - 27.5.2009
Vznik členství 17.1.2005
Zánik členství 1.1.2009
Vznik funkce 18.1.2005
Zánik funkce 1.1.2009
Adresa: U valu 863/4 , Praha 161 00
Člen představenstva Ivan Matkovič 30.8.2007 - 27.5.2009
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 1.1.2009
Adresa: Dělnická 505 , 417 12 Teplice Česká republika
Předseda představenstva Ing. Pavel Gromus 27.5.2009 - 8.12.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 15.10.2010
Vznik funkce 6.1.2009
Zánik funkce 15.10.2010
Adresa: U valu 863/4 , Praha 161 00
Člen představenstva Ivan Matkovič 27.5.2009 - 8.12.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 15.10.2010
Adresa: Dělnická 505 , 417 12 Teplice Česká republika
Člen představenstva Ing. Drahomír Ziegler 27.5.2009 - 8.12.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 15.10.2010
Adresa: Kemrova 514/4 , Praha 190 15
Předseda představenstva Ing. Pavel Gromus 8.12.2010 - 24.9.2014
Vznik členství 16.10.2010
Zánik členství 22.6.2014
Vznik funkce 18.10.2010
Zánik funkce 22.6.2014
Adresa: U valu 863/4 , Praha 161 00
Člen představenstva Ing. Drahomír Ziegler 8.12.2010 - 24.9.2014
Vznik členství 16.10.2010
Zánik členství 22.6.2014
Adresa: Kemrova 514/4 , Praha 190 15
Člen představenstva Ing. Tomáš Ševčík 8.12.2010 - 24.9.2014
Vznik členství 16.10.2010
Zánik členství 22.6.2014
Adresa: Zahradnícka 5846 64, Bratislava Slovenská republika
Předseda představenstva Ing. Pavel Gromus 24.9.2014 - 14.4.2016
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 19.2.2016
Vznik funkce 23.6.2014
Zánik funkce 19.2.2016
Adresa: U valu 863/4 , Praha 161 00
Člen představenstva Ing. Drahomír Ziegler 24.9.2014 - 14.4.2016
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 19.2.2016
Adresa: Kemrova 514/4 , Praha 190 15
Člen představenstva Ing. Tomáš Ševčík 24.9.2014 - 14.4.2016
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 19.2.2016
Adresa: Zahradnická , 821 08 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady JUDr. František Maňák 14.4.2016
Vznik členství 20.2.2016
Adresa: Přemyšlenská 658/36 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady Kateřina Rollingerová 14.4.2016
Vznik členství 20.2.2016
Adresa: Pražská 2976 , Teplice 415 01
Předseda dozorčí rady JUDr. Jana Sainerová 2.12.2016
Vznik členství 20.2.2016
Vznik funkce 20.2.2016
Adresa: Teplická 604/15 , Praha 190 00
Člen Ing. Jiří Klimsa 1.1.1991 - 6.12.1991
Adresa: V.I.Lenina 625 , Most Česká republika
Člen Jiří Cajthaml 1.1.1991 - 1.4.1993
Adresa: Sokolovská cesta 339/6 , Teplice 415 03
Člen Ivana Šípková 1.1.1991 - 26.5.1995
Adresa: Rooseveltovo náměstí 442 , Teplice 415 03
Člen Milan Folauf 6.12.1991 - 29.7.1996
Adresa: Stará Duchcovská 402/83 , Teplice 415 03
Člen Ing. A. Kottnauer 1.4.1993 - 5.11.1996
Adresa:
4718 Woodvalley Pl. West Vancouver, B.C. CANADA V 7S 2X3
Člen Antonín Renner 26.5.1995 - 5.11.1996
Adresa: K. Světlé 561/12 , Dubí 417 01
Předseda Ing. Čeněk Kottnauer 5.11.1996 - 26.6.1998
Adresa:
4718 Woodvalley Pl. West Vancouver, B.C. CANADA V7S 2X3
Člen Ing. Drahomír Ziegler 29.7.1996 - 5.11.1999
Adresa: Cíglerova 1082/16 , Praha 198 00
Předseda dozorčí rady JUDr. Eva Pužejová 26.6.1998 - 5.11.1999
Adresa: Seydlerova 2146/13 , Praha 158 00
Člen František Renner 5.11.1996 - 11.10.2000
Adresa: K. Světlé 561/12 , Dubí 417 01
Člen Ing. Drahomír Ziegler 5.11.1999 - 11.10.2000
Adresa: Prachovská 1452/16 , Praha 193 00
Předseda dozorčí rady JUDr. Eva Pužejová 5.11.1999 - 11.10.2000
Adresa: U Menhiru II 229 , Zbuzany 252 25
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Pacovský 11.10.2000 - 20.6.2002
Vznik členství 15.5.2000
Zánik členství 5.12.2001
Vznik funkce 15.5.2000
Zánik funkce 5.12.2001
Adresa: Šaldova 493/10 , Praha 186 00
Člen dozorčí rady Ing. František Dvořák 11.10.2000 - 20.6.2002
Vznik členství 15.5.2000
Zánik členství 5.12.2001
Adresa: Bohuslava Martinů 919/31 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Ing. Karel Hříbal CSc. 20.6.2002 - 2.4.2003
Vznik členství 5.12.2001
Adresa: Točitá 1718/10 , Praha 140 00
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Hříbal CSc. 2.4.2003 - 15.11.2003
Vznik členství 5.12.2001
Zánik členství 11.6.2003
Vznik funkce 4.9.2002
Zánik funkce 11.6.2003
Adresa: Točitá 1718/10 , Praha 140 00
Člen dozorčí rady Ladislava Mašková 2.4.2003 - 15.11.2003
Vznik členství 18.7.2002
Adresa: Kaznějovská 1758/43 , Plzeň 323 00
Předseda dozorčí rady JUDr. František Maňák 15.11.2003 - 8.7.2004
Vznik členství 11.6.2003
Zánik členství 13.4.2004
Vznik funkce 2.7.2003
Zánik funkce 13.4.2004
Adresa: Přemyšlenská 658/36 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady Ladislava Mašková 15.11.2003 - 8.7.2004
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 13.4.2004
Adresa: Ve žlíbku 151/5 , Praha 193 00
Člen dozorčí rady Věra Moravcová 11.10.2000 - 1.9.2004
Vznik členství 5.5.2000
Zánik členství 5.5.2004
Adresa: Rovná 250/2 , Teplice 415 01
Předseda dozorčí rady Jaroslav Novotný 8.7.2004 - 15.11.2006
Vznik členství 13.4.2004
Zánik členství 6.9.2006
Vznik funkce 19.4.2004
Zánik funkce 6.9.2006
Adresa: Dětská 2440/47 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kudrna 8.7.2004 - 6.8.2008
Vznik členství 13.4.2004
Zánik členství 31.5.2008
Adresa: Farní 1010/19 , Praha 162 00
Člen dozorčí rady Jan Duben 1.9.2004 - 17.4.2009
Vznik členství 6.5.2004
Zánik členství 20.6.2008
Adresa: Krušnohorská 1571/3 , Teplice 415 01
Předseda dozorčí rady Ing. Vladimíra Baloušková 15.11.2006 - 8.12.2010
Vznik členství 6.9.2006
Zánik členství 15.10.2010
Vznik funkce 6.10.2006
Zánik funkce 15.10.2010
Adresa: Husova 52/43 , Dubí 417 02
člen dozorčí rady Jan Andres 6.8.2008 - 8.12.2010
Zánik členství 15.10.2010
Vznik funkce 1.6.2008
Adresa: Pešlova 94/6 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady JUDr. Jana Sainerová 8.12.2010 - 3.6.2011
Vznik členství 16.10.2010
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady František Renner 17.4.2009 - 19.7.2012
Vznik členství 21.6.2008
Zánik členství 21.6.2012
Adresa: K. Světlé 561/12 , Dubí 417 01
Člen dozorčí rady JUDr. František Maňák 8.12.2010 - 24.9.2014
Vznik členství 16.10.2010
Zánik členství 22.6.2014
Adresa: Přemyšlenská 658/36 , Praha 182 00
Předseda dozorčí rady JUDr. Jana Sainerová 3.6.2011 - 24.9.2014
Vznik členství 16.10.2010
Zánik členství 22.6.2014
Vznik funkce 26.5.2011
Zánik funkce 22.6.2014
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00
Člen dozorčí rady Roman Jícha 19.7.2012 - 6.2.2015
Vznik členství 22.6.2012
Adresa: Zahradní 162/47 , Dubí 417 01
Předseda dozorčí rady JUDr. Jana Sainerová 24.9.2014 - 14.4.2016
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 19.2.2016
Vznik funkce 24.7.2014
Zánik funkce 19.2.2016
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00
Člen dozorční rady JUDr. František Maňák 24.9.2014 - 14.4.2016
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 19.2.2016
Adresa: Přemyšlenská 658/36 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady Roman Jícha 6.2.2015 - 14.4.2016
Vznik členství 22.6.2012
Zánik členství 19.2.2016
Adresa: Zahradní 162/47 , Dubí 417 01
Předseda dozorčí rady JUDr. Jana Sainerová 14.4.2016 - 2.12.2016
Vznik členství 20.2.2016
Vznik funkce 20.2.2016
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00

Prokura UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista je zmocněn ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Prokurista není oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti. Při podpisu musí prokurista k názvu společnosti, za kterou jedná připojit pod svůj podpis dodatek označující prokuru. 11.10.2000
Jméno Jan Fiala 10.5.1991 - 25.2.1993
Adresa: Horská 914/13 , Teplice 415 01
Jméno Ing. Pavel Ostrý 25.2.1993 - 18.1.1996
Adresa: Prosetická 235/34 , Teplice 415 01
Jméno Ing. František Hadraba 18.1.1996 - 15.2.2000
Adresa: Máchova 1347 , Teplice 415 01
Jméno Ing. František Hadraba 15.2.2000 - 8.8.2000
Adresa: 9 , Proboštov 417 12
Jméno Ing. Zdeněk Zedník 11.10.2000 - 13.3.2002
Adresa: Česká republika
Harachov - Nový Svět 546

Sbírka Listin UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 56/SL 108 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2015 7.7.2015 9.7.2015 3
B 56/SL 107 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2015 7.7.2015 9.7.2015 19
B 56/SL 106 rozhod. o statut. orgánu jediného akcion., DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2014 30.7.2014 30.9.2014 9
B 56/SL 105 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2014 23.6.2014 25.6.2014 16
B 56/SL 104 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2013 30.10.2013 31.10.2013 16
B 56/SL 102 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2012 4.7.2012 11.7.2012 27
B 56/SL 101 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2011 1.8.2011 1.8.2011 26
B 56/SL 99 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2010 8.11.2010 13.12.2010 29
B 56/SL 98 podpisové vzory - členů představ. 3x Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2010 8.11.2010 13.12.2010 3
B 56/SL 97 notářský zápis - NZ 248/2010- stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2010 8.11.2010 13.12.2010 18
B 56/SL 96 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2010 8.11.2010 13.12.2010 2
B 56/SL 95 účetní závěrka zpráva auditora k 31.12.2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2010 6.10.2010 27
B 56/SL 94 zpráva auditora 1.1.2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2010 6.10.2010 9
B 56/SL 93 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2010 6.10.2010 34
B 56/SL 92 notářský zápis NZ 1066/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2010 6.10.2010 13
B 56/SL 91 notářský zápis NZ 1065/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2010 6.10.2010 11
B 56/SL 90 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2010 28.7.2010 28.7.2010 29
B 56/SL 89 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2010 29.6.2010 29.6.2010 8
B 56/SL 88 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2009 13.7.2009 29
B 56/SL 87 podpisové vzory Ing. Drahomír Ziegler Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2009 29.5.2009 1
B 56/SL 86 podpisové vzory Ivan Matkovič Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2009 1
B 56/SL 85 podpisové vzory Ing. Pavel Gromus Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2009 29.5.2009 1
B 56/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.1.2009 27.5.2009 1
B 56/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2008 27.5.2009 1
B 56/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2008 11.8.2008 1
B 56/SL 81 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2008 4.6.2008 2
B 56/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2008 4.6.2008 28
B 56/SL 79 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2007 5.10.2007 27
B 56/SL 78 podpisové vzory - Ivan Matkovič Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2007 3.10.2007 3
B 56/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2007 3.10.2007 1
B 56/SL 76 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2005 6.6.2007 30
B 56/SL 75 notářský zápis NZ 265/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2005 27.2.2007 15
B 56/SL 74 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2006 6.12.2006 35
B 56/SL 73 notářský zápis NZ 137/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2006 6.12.2006 14
B 56/SL 72 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2006 6.12.2006 1
B 56/SL 71 notářský zápis NZ 212/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2006 6.12.2006 10
B 56/SL 70 podpisové vzory - Ing. Vladimíra Baloušková Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2006 6.12.2006 2
B 56/SL 69 účetní závěrka k 31.12.2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 15.9.2005 28
B 56/SL 68 podpisové vzory - Ing. Pavel Gromus Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2005 29.4.2005 1
B 56/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2005 29.4.2005 1
B 56/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí jediného akcionář Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2005 29.4.2005 1
B 56/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí jediného akcionář Krajský soud v Ústí nad Labem 11.1.2005 29.4.2005 8
B 56/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2004 14.9.2004 20
B 56/SL 63 podpisové vzory - Jan Duben Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2004 14.9.2004 2
B 56/SL 62 ostatní - zápis z voleb do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2004 14.9.2004 1
B 56/SL 61 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2004 13.7.2004 1
B 56/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2004 13.7.2004 1
B 56/SL 59 podpisové vzory - Jaroslav Novotný Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 13.7.2004 1
B 56/SL 58 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Kudrna Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2004 13.7.2004 1
B 56/SL 57 podpisové vzory - Ing. Miroslav Dopita, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2004 13.7.2004 1
B 56/SL 56 podpisové vzory - Ing. Pavel Trávníček Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2004 13.7.2004 1
B 56/SL 55 notářský zápis NZ 84/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2004 13.7.2004 35
B 56/SL 54 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2003 19.1.2004 1
B 56/SL 53 podpisové vzory - Ing. Karel Hříbal, CSc Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2003 19.1.2004 1
B 56/SL 52 podpisové vzory - JUDr. František Maňák Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2003 19.1.2004 1
B 56/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2003 19.1.2004 6
B 56/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2003 19.1.2004 85
B 56/SL 49 podpisové vzory - Drahomír Ziegler Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2003 25.11.2003 2
B 56/SL 48 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2003 25.11.2003 4
B 56/SL 47 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Ústí nad Labem 5.9.2002 25.9.2003 1
B 56/SL 46 notářský zápis NZ 112/2002 - vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2002 25.9.2003 33
B 56/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání náhradní VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.7.2002 25.9.2003 8
B 56/SL 44 podpisové vzory Ladislava Mašková Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2002 25.9.2003 1
B 56/SL 43 rozhod. o statut. orgánu rezignace na členství v předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2002 25.9.2003 1
B 56/SL 42 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2002 17.2.2003 34
B 56/SL 41 podpisové vzory Ing. Karel Hříbal Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2001 7.2.2003 1
B 56/SL 40 ostatní -VH odstoupení z funkce předse Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2001 7.2.2003 1
B 56/SL 39 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2001 7.2.2003 11
B 56/SL 38 podpisové vzory - Ing. Markéta Šimsová Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2001 3.4.2002 1
B 56/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2001 3.4.2002 26
B 56/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2001 22
B 56/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.1999 17.2.2000 23
B 56/SL 8 notářský zápis NZ 128/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1999 17.2.2000 5
B 56/SL 7 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1999 22.9.1999 5
B 56/SL 6 účetní závěrka -příloha pro podnikatele Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.1999 22.9.1999 10
B 56/SL 5 účetní závěrka -zpráva auditora r.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.1999 22.9.1999 7
B 56/SL 4 notářský zápis NZ 3/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.1.1998 21.10.1998 30
B 56/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.8.1997 21.10.1998 24

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 14864606
Jméno UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 2.9.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 4

Sídlo UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Živnosti a provozovny UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba a zpracování skla

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Novosedlická 125 417 03 Dubí
Identifikační číslo provozovny 1001413300
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba a zpracování skla

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.6.1993

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.6.2007

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.2016

Živnost č. 5 Opracování žáruvzdorného materiálu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1992
Zánik oprávnění 29.11.1995

Živnost č. 6 Obchodní činnost v rozsahu svého předmětu podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a dodávky tepla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a prodej skleněných izolačních vláken

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Nákup a prodej spotřebního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkovatelské služby v obchodní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 25.2.1994

Živnost č. 12 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 26.11.2018

Živnost č. 13 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních bez poskytování hostinské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s pronájmem spojených

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.11.2006
Zánik oprávnění 4.6.2007
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Ševčík
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Gromus
Člen statutárního orgánu Ing. Drahomír Ziegler

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

IČO: 14864606
Firma: UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Dubí
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.10.1991

Sídlo UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.

Sídlo: Novosedlická 248, Dubí 417 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image