Firma UNIGEO a.s. IČO 45192260


UNIGEO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UNIGEO a.s. (45192260) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Místecká 329/258, Ostrava 720 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. UNIGEO a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o UNIGEO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UNIGEO a.s. na Justice.cz
Detailní informace o UNIGEO a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro UNIGEO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UNIGEO a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 386
IČO (identifikační číslo osoby) 45192260
Jméno UNIGEO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Na základě Dohody o zákazu zcizení a zatížení akcií uzavřené dne 13.prosince 2017 mezi společností Touzimsky Geo a.s., se sídlem Místecká 329/258, Ostrava, Hrabová, IČ : 06457169 (dále jen jediný akcionář) a UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s. , se sídlem Praha 4-Michle, Želetavská 1525/1, PSČ : 14092, IČ : 64948242 (dále jen Banka) se jedinému akcionáři společnosti do 31.12.2031 zakazuje bez předchozího souhlasu Banky zcizit a zatížit 85 000 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě v e jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každé z nich za účelem zajištění pohledávek Banky, vzniklých z nebo v souvislosti se Smlouvou o úvěru Reg. č. 611/15T-120, uzavřené dne 15.6.2015 mezi Bankou jako úvěrujícím a jediným akcionářem. 20.1.2018
Na společnost UNIGEO a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikající společnosti Touzimsky Geo, a.s. se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČ: 03568318 16.7.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 27.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 27.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.6.2014
Společnost UNIGEO a.s. byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti KOORDITA, a.s., se sídlem Ostrava, Hrabová, Místecká 329/258, PSČ 720 00, identifikační číslo: 278 21 650, na kterou přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti UNIGEO a.s. specifikovaná v projektu rozdělení odštěpením se založením nové společnosti. 1.12.2007
Mimořádná valná hromada společnosti UNIGEO a.s. rozhodla ve smyslu § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře. 9.2.2006 - 4.9.2006
Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti je akciová společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČ 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 1897 , který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a ke dni konání mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na zákla dním kapitálu společnosti. 9.2.2006 - 4.9.2006
Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů, výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl: - ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady - k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady - ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 100.654 ks kmenových nekótovaných akcií vydaných společností v zaknihované podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč, ISIN CZO008428901, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl na základním kapitá lu i hlasovacích právech společnosti ve výši 90,92 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění. 9.2.2006 - 4.9.2006
Přechod ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností na hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada rozhodla podle § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových, zaknihovaných, nekótovaných akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé jedné akcie, ISIN CZO008428901, ve vla stnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinno sti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. 9.2.2006 - 4.9.2006
Výše protiplnění, závěry znaleckého posudku: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1.090,- Kč (slovy: jedentisícdevadesát korun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění navrženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., IČ 25640585, číslo posudku 060104 ze dne 4.1.2006. Znalec je toho názoru, že podle výsledku tohot o znaleckého posudku, kdy při ocenění byl použit přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metoda likvidační hodnoty), je protiplnění ve výši 1.090,- Kč za jednu akcii, navržené hlavním akcionářem přiměřené a koresponduje se závěry znalce. 9.2.2006 - 4.9.2006
Hlavní akcionář poskytne, v souladu s § 183m odstavec 2 a 3 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejic hž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde dnem účinnosti. Výplatu protiplnění provede Česká spořitelna, a.s. H lavní akcionář doložil složení peněžních prostředků ve výši potřebné k výplatě protiplnění při valné hromadě potvrzením České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 ze dne 26.1.2006. O možnosti výběru těchto peněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány dopisem České spořitelny, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré informace týkající se poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou ve Středisku cenných papírů. Oso bou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník přecházejících akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo zaniklo ne bo že dohoda mezi vlastníkem a zástavním věřitelem určuje jinak). Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií hlavní akcionář též oznámí konkrétní způsob poskytnutí protiplnění způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem u veřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 9.2.2006 - 4.9.2006
Rozhodnutí Komise pro cenné papíry: Komise pro cenné papíry přezkoumala žádost hlavního akcionáře o předchozí souhlas k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti UNIGEO a.s. na osobu hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odstavec 5 obchodního zákoníku a svým rozhodnutím ze dne 6.1.2006, čj. 45/N/174/2005/2, které nabylo právní moci dne 6.1.2006, vyslovila souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti UNIGEO a.s. o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 1.090,- Kč za jednu akcii. 9.2.2006 - 4.9.2006
Rozsah splacení základního jmění: Základní jmění společnosti je splaceno v plné výši. 27.3.1997
Způsob založení: Akciová společnost byla založena dle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 30.4.1992
Den vzniku: 1.5.1992 30.4.1992

Kapitál UNIGEO a.s.

zakladni jmění 85 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2007
zakladni jmění 110 701 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.11.1992 - 1.12.2007
zakladni jmění 109 919 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1992 - 10.11.1992

Akcie UNIGEO a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 85 000 1.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 85 000 1.12.2007 - 1.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 110 701 29.10.2007 - 1.12.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 110 701 2.8.2006 - 29.10.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 110 701 18.9.1997 - 2.8.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 4 080 10.11.1992 - 18.9.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 298 30.4.1992 - 10.11.1992
Akcie na jméno 1 000 Kč 106 621 30.4.1992 - 18.9.1997

Sídlo UNIGEO a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Místecká 329/258 , Ostrava 720 00 26.3.2013
Adresa Místecká 329/258 , Ostrava 720 00 13.12.2000 - 26.3.2013
Adresa Místecká 329/258 , Ostrava 720 00 30.4.1992 - 13.12.2000

Předmět podnikání UNIGEO a.s.

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 5.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 5.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.5.2009
Správa a údržba nemovitostí 11.12.2007 - 5.5.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.2.2005
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 12.2.2005 - 5.5.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 11.8.2004 - 5.5.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 27.2.2004 - 5.5.2009
Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ust. § 2 písm. a),b),c),d),e),f),g) a ust. § 3 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i), zák. ČNR č. 440/1992 Sb. spočívající v projekci, realizaci a kontrole této činnosti 13.2.2003
Provádění technické a finanční kontroly útlumových programů v hornictví ČR včetně kontroly plnění jejich sociálních částí 13.2.2003
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 13.2.2003
Geologické práce 13.2.2003
Projektová činnost ve výstavbě 13.2.2003
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.2.2003
Silniční motorová doprava nákladní 13.2.2003
Výkon zeměměřičských činností 13.2.2003
Výroba plynu 13.2.2003
Specializovaný maloobchod 13.2.2003 - 12.1.2005
Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 13.2.2003 - 12.1.2005
Výroba potravinářských výrobků - úprava bylinných a ovocných čajů, koření, zpracování sušeného ovoce a zeleniny 13.2.2003 - 12.1.2005
Výroba léčivých přípravků - léčivých čajů a výroba léčivých látek - rostlinných drog 13.2.2003 - 12.2.2005
Fyzikální, fyzikálně - chemické a chemické zkoušení léčiv 13.2.2003 - 12.2.2005
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 13.2.2003 - 12.2.2005
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 13.2.2003 - 5.5.2009
Posuzování vlivů na životní prostředí 13.2.2003 - 5.5.2009
Asanace znečištění vod a zemin 13.2.2003 - 5.5.2009
Zámečnictví 13.2.2003 - 5.5.2009
Kovoobráběčství 13.2.2003 - 5.5.2009
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 13.2.2003 - 5.5.2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc, inženýrská a investorská činnost, stavební dozor, investorský dozor 13.2.2003 - 5.5.2009
Zprostředkování obchodu 13.2.2003 - 5.5.2009
Zprostředkování služeb 13.2.2003 - 5.5.2009
Velkoobchod 13.2.2003 - 5.5.2009
Kopírovací práce 13.2.2003 - 5.5.2009
Činnost technických poradců v oblasti ochrany podzemních vod 13.2.2003 - 5.5.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.2.2003 - 5.5.2009
Testování, měření a analýzy 13.2.2003 - 5.5.2009
Realitní činnost 13.2.2003 - 5.5.2009
Přípravné práce pro stavby 13.2.2003 - 5.5.2009
Specializované stavební činnosti 13.2.2003 - 5.5.2009
Grafické práce a kresličské práce 13.2.2003 - 5.5.2009
Izolatérství 13.2.2003 - 5.5.2009
Klempířství 13.2.2003 - 5.5.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 13.2.2003 - 5.5.2009
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 13.2.2003 - 5.5.2009
Povrchové úpravy a svařování kovů 13.2.2003 - 5.5.2009
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ust. § 2 písm. a),b),c),d),e),f),g) a ust. § 3 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i) zák. ČNR č. 440/1992 Sb. spočívající v projekci, realizaci a kontrole této živnosti 27.2.2002 - 13.2.2003
provádění technické a finanční kontroly útlumových programů v hornictví ČR včetně kontroly plnění jejich sociálních částí 27.2.2002 - 13.2.2003
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 27.2.2002 - 13.2.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 27.2.2002 - 13.2.2003
posuzování vlivů na životní prostředí 27.2.2002 - 13.2.2003
asanace znečištění vod a zemin 27.2.2002 - 13.2.2003
projektová činnost ve výstavbě 27.2.2002 - 13.2.2003
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 27.2.2002 - 13.2.2003
zámečnictví 27.2.2002 - 13.2.2003
kovoobráběčství 27.2.2002 - 13.2.2003
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 27.2.2002 - 13.2.2003
inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc, inženýrská a investorská činnost, stavební dozor, investorský dozor 27.2.2002 - 13.2.2003
zprostředkování obchodu 27.2.2002 - 13.2.2003
zprostředkování služeb 27.2.2002 - 13.2.2003
specializovaný maloobchod 27.2.2002 - 13.2.2003
velkoobchod 27.2.2002 - 13.2.2003
kopírovací práce 27.2.2002 - 13.2.2003
činnost technických poradců v oblasti ochrany podzemních vod 27.2.2002 - 13.2.2003
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.2.2002 - 13.2.2003
silniční motorová doprava nákladní 27.2.2002 - 13.2.2003
testování, měření a analýzy 27.2.2002 - 13.2.2003
výroba léčivých přípravků - léčivých čajů a výroba léčivých látek - rostlinných drog 27.2.2002 - 13.2.2003
realitní činnost 27.2.2002 - 13.2.2003
výroba potravinářských výrobků - úprava bylinných a ovocných čajů, koření, zpracování sušeného ovoce a zeleniny 27.2.2002 - 13.2.2003
fyzikální, fyzikálně - chemické a chemické zkoušení léčiv 27.2.2002 - 13.2.2003
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 27.2.2002 - 13.2.2003
přípravné práce pro stavby - specializované stavební činnosti 27.2.2002 - 13.2.2003
grafické práce a kresličské práce 27.2.2002 - 13.2.2003
izolatérství 27.2.2002 - 13.2.2003
klempířství 27.2.2002 - 13.2.2003
výkon zeměměřičských činností 27.2.2002 - 13.2.2003
zpracování dat, služby databank, správa sítí 27.2.2002 - 13.2.2003
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 27.2.2002 - 13.2.2003
povrchové úpravy a svařování kovů 27.2.2002 - 13.2.2003
geologické práce 27.2.2002 - 13.2.2003
Výroba potravinářských výrobků-úprava bylinných a ovocných čajů, koření, zpracování sušeného ovoce a zeleniny 13.12.2000 - 27.2.2002
4. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.9.1998 - 27.2.2002
5. Zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí 21.9.1998 - 27.2.2002
9. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 21.9.1998 - 27.2.2002
10. Zámečnictví 21.9.1998 - 27.2.2002
11. Kovoobráběčství 21.9.1998 - 27.2.2002
12. Stavba strojů s mechanickým pohonem 21.9.1998 - 27.2.2002
13. Technická a inženýrská činnost 21.9.1998 - 27.2.2002
14. Automatické zpracování dat 21.9.1998 - 27.2.2002
16. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 21.9.1998 - 27.2.2002
17. Reprografické práce 21.9.1998 - 27.2.2002
18. Hostinská činnost 21.9.1998 - 27.2.2002
19. Poradenství (kromě účetního, ekenomického, organizačního a konzultace) 21.9.1998 - 27.2.2002
20. Činnost organizačních a ekonomických poradců 21.9.1998 - 27.2.2002
21. Silniční motorová doprava nákladní 21.9.1998 - 27.2.2002
22. Technické testování a analýzy 21.9.1998 - 27.2.2002
23. Výroba jednodruhových vegetabilních drog s výjimkou drog obsahujících látky skupiny I a II ČSL 4 21.9.1998 - 27.2.2002
24. Výroba léčivých přípravků - léčivých čajů a výroba léčivých látek - rostlinných drog 21.9.1998 - 27.2.2002
25. Pronájem nemovitostí 21.9.1998 - 27.2.2002
1. Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ust. § 2 písm. a),b),c),d),e),f),g), a ust. § 3 písm. a),b),c),d),e),f),g),h),i) zák. ČNR č. 440/1992 Sb, spočívající v projekci, realizaci a kontrole této činnosti 21.9.1998 - 27.2.2002
2. Provádění technické a finanční kontroly útlumových programů v hornictví ČR včetně kontroly plnění jejich sociálních částí 21.9.1998 - 27.2.2002
3. Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo příloh zákona č. 455/1991 Sb. 21.9.1998 - 27.2.2002
6. Asanace znečištění vod a zemin 21.9.1998 - 27.2.2002
7. Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 21.9.1998 - 27.2.2002
8. Projektová činnost ve výstavbě 21.9.1998 - 27.2.2002
15. Zprostředkování prací a služeb 21.9.1998 - 13.2.2003
18) provádění průmyslových staveb 13.9.1995 - 21.9.1998
19) zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí a zpracování posudků hodnotících vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí 13.9.1995 - 21.9.1998
20) provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 13.9.1995 - 21.9.1998
21) výroba jednodruhových vegetabilních drog s vyjímkou drog obsahujících látky skupiny I a II ČSL 4. 13.9.1995 - 21.9.1998
17) provádění inženýrských staveb (vč. techn. vybavenosti sídlištních celků) 13.9.1995 - 21.9.1998
15) činnost organizačních a ekonomických poradců 24.3.1995 - 21.9.1998
16) opravy motorových vozidel 24.3.1995 - 21.9.1998
14) provádění technické a finanční kontroly útlumových programů v hornictví ČR, včetně kontroly plnění jejich sociálních částí 19.7.1994 - 21.9.1998
1) Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ustanovení par. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), a ust. par. 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona ČNR č. 440/1992 Sb., spočívající v projekci, realizaci a kontrole této činnosti. 6.12.1993 - 21.9.1998
1) Hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu ustanovení par. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), a ust. par. 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) zákona ČNR č. 440/1992 Sb. 7.10.1993 - 6.12.1993
2) hostinská činnost bez ubytování, výjma prodeje nealkoholických nápojů, láhvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích 7.10.1993 - 21.9.1998
3) podnikání v oblasti s nakládání odpady 7.10.1993 - 21.9.1998
4) projektová činnost v investiční výstavbě 7.10.1993 - 21.9.1998
5) automatizované zpracování dat 7.10.1993 - 21.9.1998
6) zámečnictví, kovoobrábění, broušení a leštění kovů, s vyjímkou nožů a nástrojů 7.10.1993 - 21.9.1998
7) zprostředkování prací a služeb 7.10.1993 - 21.9.1998
8) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.10.1993 - 21.9.1998
9) reprografické práce 7.10.1993 - 21.9.1998
10) jiné ubytovací možnosti 7.10.1993 - 21.9.1998
11) poradenství (kromě účetního, ekonomického, organizačního a konzultace) 7.10.1993 - 21.9.1998
12) technické testování a analýzy 7.10.1993 - 21.9.1998
13) stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdod.) 7.10.1993 - 21.9.1998
5) stavba strojů s mechanickým pohonem 7.10.1993 - 21.9.1998
6) technická a inženýrská činnost 7.10.1993 - 21.9.1998
1a) řešení geologických úkolů ložiskového, hydrogeologického, inženýrsko-geologického a podologického průzkumu a úkolů ke zjišťování a zvládání geofaktorů životního prostředí, prováděné všemi prostředky průzkumné techniky a všemi metodami geologických věd, včetně prací aplikovaného výzkumu 30.4.1992 - 7.10.1993
1b) zjišťování a ověřování geologických podmínek pro podzemní uskladňování plynu, kapalin a odpadů a pro využívání tepelné energie zemské kůry, zřizování, provoz a likvidace těchto zařízení, zjišťování a likvidace starých důlních děl a podzemních prostorů 30.4.1992 - 7.10.1993
1c) provádění odborných prací průzkumnou technikou, zejména vrtných a hornických, geofyzikálních, kartonážních a geotechnických prací (včetně zatěžovacích zkoušek, zemnících prací a katodické ochrany), geochemických prací, projektování, sled a řízení geologických prací, provádění geologické dokumentace a mapování, dodávaných k výzkumným hospodářským a technickým účelům 30.4.1992 - 7.10.1993
1d) těžba ložisek nerostů, úprava a zušlechťování jejich surovin, prováděné zejména v návaznosti na geologický průzkum nebo ve spojení s ním, včetně technologického výzkumu nerostných a druhotných surovin 30.4.1992 - 7.10.1993
1e) jímání zdrojů podzemních vod 30.4.1992 - 7.10.1993
1f) hospodaření se všemi druhy odpadů, včetně vybraných technologií pro recyklink, zkoumání geologických poměrů pro zřizování skládek a složišť všech druhů odpadů vč. toxických a radioaktivních, jejich budování a provoz 30.4.1992 - 7.10.1993
1g) laboratorní a polní rozbory a zkoušky, měřičské a kartografické práce, programátorské a výpočetní práce, vývoj, poradenská činnost a prodej softwaru, práce reprodukční, reprografické, tiskařské a knihařské, kompletní dodávky a instalace mikropočítačů a programového vybavení 30.4.1992 - 7.10.1993
1h) speciální práce podpovrchové, zemní a stavební, zvláště stabilizace sesuvů, práce odvodňovací, utěsňovací a injektážní, zakládání staveb speciálními způsoby 30.4.1992 - 7.10.1993
1i) sanace objektů a staveb, rekonstrukce podzemní a podzákladí, domolice a snášení historických a ostatních objektů, stavby zaměřené na ochranu životního prostředí ve vztahu ke geofaktorům 30.4.1992 - 7.10.1993
1j) kamenické a sochařské práce a restaurátorské práce s nimi související 30.4.1992 - 7.10.1993
1k) modernizace, rekonstrukce a výstavba občanských, průmyslových a inženýrských staveb, výroba stavebních prvků pro vlastní potřebu v rámci komplexního zabezpečování úkolů podniku 30.4.1992 - 7.10.1993
1l) vývoj, výroba a opravy strojů, technologických zařízení (včetně motorových vozidel), přístrojů, nářadí a materiálů k provádění prací a pro vlastní potřebu, speciálních strojů a zařízení k provádění stavebních, sanačních, zemních a těžebních prací 30.4.1992 - 7.10.1993
1m) výroba a opravy mobilních a montovaných objektů pro potřeby geologických apod. provozů a výroba charakteru truhlářské a stavební dřevovýroby 30.4.1992 - 7.10.1993
1n) výroba, opravy a servis elektronických zařízení a přístrojů 30.4.1992 - 7.10.1993
1o) v souladu s předpisy pro hospodářské styky se zahraničím zejména: - vývoz prací a služeb, výrobků, nerostných surovin, minerálů - dovoz surovin, materiálů, strojů a zařízení pro vlastní potřebu - výrobní kooperace se zahraničím - výkon funkce hlavního dodavatele při vývozu materiálů, strojů, zařízení a investičních celků pro geologické a těžební projekty - obchodní, technické zastupitelské činnosti (technickoporadenská, konzultační a servisní činnost, vedení konsignačních skladů apod.) 30.4.1992 - 7.10.1993
1p) výroba učebních pomůcek z oboru nerostných přírodnin pro výchovně vzdělávací a pedagogické instituce 30.4.1992 - 7.10.1993
1r) znalecká a posudková činnost v rozsahu předmětu činnosti podniku 30.4.1992 - 7.10.1993
1s) projektové a konstrukční práce v rozsahu předmětu činnosti podniku 30.4.1992 - 7.10.1993
1t) investorská inženýrská činnost 30.4.1992 - 7.10.1993
1u) pasířské pájecí a montážní práce 30.4.1992 - 7.10.1993
1v) provoz rekreačních a stravovacích zařízení 30.4.1992 - 7.10.1993
1x) těžba podlimitních ložisek přírodních uhlovodíků a výroba energie 30.4.1992 - 7.10.1993
1y) dopravní činnost osobní a nákladní 30.4.1992 - 7.10.1993
1z) vydávání časopisu pro inzertní službu 30.4.1992 - 7.10.1993
ad1) Práce uvedené v bodech a,c,e,g,h,i,j,k,r,s,y,z provádí podnik na objednávku i pro potřeby občanů Podle rozhodnutí č. 1234/1989 ministerstva průmyslu ČSR ze dne 30.5.1989 byl udělen souhlas k provozu rozmnožovny. 30.4.1992 - 7.10.1993
2a) obchodní a zprostředkovatelská činnost 30.4.1992 - 7.10.1993

vedení firmy UNIGEO a.s.

Statutární orgán UNIGEO a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 18.9.2015
Společnost zastupují vždy 2 (dva) členové společně. 27.6.2014 - 18.9.2015
Jednání: Společnost zastupuje a za společnost jednají: a) předseda představenstva samostatně b) dva členové představenstva společně 27.2.2002 - 27.6.2014
Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo další člen, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 7.10.1993 - 27.2.2002
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.4.1992 - 7.10.1993
člen představenstva Irena Valentová 16.7.2015
Vznik členství 29.9.2014
Adresa: Dvorecká 788/26 , Praha 147 00
člen představenstva Jan Veverka 16.4.2018
Vznik členství 29.9.2014
Adresa: Úvoz 229/3 , Praha 118 00
předseda představenstva Jan Pekař 14.9.2018
Vznik členství 16.4.2018
Vznik funkce 16.4.2018
Adresa: Dlouhá 1365/2 , Český Těšín 737 01
člen představenstva ing. Otto Rudolf 30.4.1992 - 10.11.1992
Adresa: Svornosti 2296/41 , Ostrava 700 30
člen představenstva ing. Radomír Doubravský 30.4.1992 - 7.10.1993
Adresa: Sad pionýrů 431 , Zlaté Hory Česká republika
člen představenstva ing. Vladimír Vodička 30.4.1992 - 7.10.1993
Adresa: Jana Ziky 1939/32 , Ostrava 708 00
člen představenstva ing. Dan Köhler 10.11.1992 - 7.10.1993
Adresa: Na Kamenci 1362/3 , Ostrava 710 00
1. místopředseda představenstva ing. Dalibor Grulich 7.10.1993 - 13.9.1995
Adresa: Mazáčova 9 , Vratimov Česká republika
člen představenstva ing. Evžen Suk 7.10.1993 - 13.9.1995
Adresa: Maďarská 1458/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva ing. Stanislav Fridrich 7.10.1993 - 13.9.1995
Adresa: Jana Čapka 3080 , Frýdek-Místek 738 01
2. místopředseda představenstva ing. Hynek Esterka 7.10.1993 - 17.11.1995
Adresa: Baráškova 20 , 143 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva ing. Karel Šrimpl 7.10.1993 - 27.3.1997
Adresa: Libřická 642 , Praha 190 14
člen představenstva ing. Miloš Barnet 7.10.1993 - 27.3.1997
Adresa: Nežárská 459 , Hostavice, Praha 9 Česká republika
člen představenstva ing. Tomáš Prstek 13.9.1995 - 27.3.1997
Adresa: Meziříčská 1660 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
místopředseda představenstva ing. Hynek Esterka 17.11.1995 - 27.3.1997
Adresa: Baráškova 20 , 143 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Mráz 27.3.1997 - 18.9.1997
Adresa: Charkovská 393/10 , Praha 101 00
místopředseda představenstva Ing. Hynek Esterka 27.3.1997 - 18.9.1997
Adresa: Bachova 1584/20 , Praha 149 00
předseda představenstva ing. Jiří Mukařovský 7.10.1993 - 27.2.2002
Zánik členství 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Oty Synka 1831/16 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jan Mraček 27.3.1997 - 27.2.2002
Zánik členství 14.6.2001
Adresa: Borovy 8 , Lužany Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Strnad 27.3.1997 - 27.2.2002
Zánik členství 14.6.2001
Adresa: Srbská 185/1 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Michael Hořejš 18.9.1997 - 27.2.2002
Zánik členství 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Ovčí hájek 2165/28 , Praha 158 00
člen představenstva Vladimíra Schneedorferová 18.9.1997 - 27.2.2002
Zánik členství 14.6.2001
Adresa: Emy Destinové 1081/5 , České Budějovice 370 05
místopředseda představenstva Vladimíra Schneedorferová 27.2.2002 - 22.8.2003
Vznik členství 14.6.2001
Vznik funkce 14.6.2001
Adresa: Emy Destinové 1081/5 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Josef Strnad 27.2.2002 - 11.8.2004
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 12.5.2004
Adresa: Srbská 185/1 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Jiří Mukařovský 27.2.2002 - 2.8.2006
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 26.5.2006
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 26.5.2006
Adresa: 521 , Metylovice 739 49
člen představenstva Ing. Jan Mraček 27.2.2002 - 2.8.2006
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 26.5.2006
Adresa: Borovy 8 , Přeštice Česká republika
člen představenstva Ing. Benedikt Krofta 27.2.2002 - 2.8.2006
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 26.5.2006
Adresa: Davídkova 988/125 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Vladimíra Schneedorferová 22.8.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 26.5.2006
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 26.5.2006
Adresa: Emy Destinové 1081/5 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Luděk Marek 11.8.2004 - 2.8.2006
Vznik členství 12.5.2004
Zánik členství 26.5.2006
Adresa: Saratovská 382/25 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Vladimíra Schneedorferová 2.8.2006 - 5.5.2009
Vznik členství 27.5.2006
Zánik členství 30.4.2009
Vznik funkce 29.5.2006
Zánik funkce 30.4.2009
Adresa: Emy Destinové 1081/5 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Jan Mraček 2.8.2006 - 5.5.2009
Vznik členství 27.5.2006
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: 8 , 334 01 Přeštice Česká republika
člen představenstva Ing. Benedikt Krofta 2.8.2006 - 5.5.2009
Vznik členství 27.5.2006
Zánik členství 30.4.2009
Adresa: Davídkova 988/125 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Luděk Marek 2.8.2006 - 5.5.2009
Vznik členství 27.5.2006
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: Saratovská 382/25 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Jiří Mukařovský 2.8.2006 - 14.7.2011
Vznik členství 27.5.2006
Zánik členství 26.5.2011
Vznik funkce 29.5.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: 521 , Metylovice 739 49
člen představenstva Ing. Luděk Marek 5.5.2009 - 14.7.2011
Vznik členství 27.5.2006
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: Saratovská 382/25 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Ladislav Cifrain 5.5.2009 - 20.3.2013
Vznik členství 1.5.2009
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Nálepkova 888/25 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Jiří Mukařovský 14.7.2011 - 27.6.2014
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 27.5.2011
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 521 , Metylovice 739 49
člen představenstva Ing. Luděk Marek 14.7.2011 - 27.6.2014
Vznik členství 27.5.2011
Adresa: Počernická 3226/2 , Praha 100 00
člen představenstva Ladislav Cifrain 20.3.2013 - 27.6.2014
Vznik členství 1.5.2009
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Na Kopci 594 , Velká Polom 747 64
předseda představenstva Ing. Luděk Marek 27.6.2014 - 14.10.2014
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 29.9.2014
Vznik funkce 12.6.2014
Zánik funkce 29.9.2014
Adresa: Počernická 3226/2 , Praha 100 00
člen představenstva Zbyněk Dostál 27.6.2014 - 14.10.2014
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 29.9.2014
Adresa: Hrubčická 497 , Kralice na Hané 798 12
člen představenstva Tomáš Szewieczek 27.6.2014 - 14.10.2014
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 29.9.2014
Adresa: Úpatní 170/6 , Brno 634 00
předseda představenstva Jan Veverka 14.10.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 29.9.2014
Vznik funkce 29.9.2014
Adresa: Úvoz 229/3 , Praha 118 00
člen představenstva Irena Valentová 14.10.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 29.9.2014
Adresa: Dvorecká 788/26 , Praha 147 00
člen představenstva Juraj Rakovský 14.10.2014 - 18.9.2015
Vznik členství 29.9.2014
Zánik členství 13.9.2015
Adresa: Brusinková 330/26 , Praha 104 00
předseda představenstva Jan Veverka 16.7.2015 - 16.4.2018
Vznik členství 29.9.2014
Vznik funkce 29.9.2014
Zánik funkce 16.4.2018
Adresa: Úvoz 229/3 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. Jan Bosák 18.9.2015 - 16.4.2018
Vznik členství 14.9.2015
Zánik členství 16.4.2018
Adresa: Nebušická 128 , Praha 164 00
předseda představenstva Jan Pekař 16.4.2018 - 14.9.2018
Vznik členství 16.4.2018
Vznik funkce 16.4.2018
Adresa: Moravská 1622/36 , Praha 120 00

Dozorčí rada UNIGEO a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Zámečník 16.7.2015
Vznik členství 29.9.2014
Vznik funkce 29.9.2014
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. 16.7.2015
Vznik členství 29.9.2014
Adresa: Krajníkova 107 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Pavel Páral 16.7.2015
Vznik členství 29.9.2014
Adresa: Úvoz 229/3 , Praha 118 00
člen ing. Josef Novotný 30.4.1992 - 7.10.1993
Adresa: U Lesa 193/59 , Ostrava 700 30
člen ing. Marie Kalendová 30.4.1992 - 7.10.1993
Adresa: Sad Pionýrů 433 , Zlaté Hory Česká republika
člen RNDr. Jozef Kovácz 30.4.1992 - 7.10.1993
Adresa: Romanova 19 , Bratislava Česká republika
člen ing. Petr Kulhánek 7.10.1993 - 13.9.1995
Adresa: Taussigova 1172/1 , Praha 182 00
člen Štefan Jakab 7.10.1993 - 13.9.1995
Adresa: Zimmlerova 3000/25 , Ostrava 700 30
člen ing. Jan Sikora 7.10.1993 - 13.9.1995
Adresa: U Studia 2855/1 , Ostrava 700 30
člen ing. Josef Novotný 7.10.1993 - 13.9.1995
Adresa: U Lesa 193/59 , Ostrava 700 30
člen ing. Dan Köhler 7.10.1993 - 27.3.1997
Adresa: Na Kamenci 1362/3 , Ostrava 710 00
člen ing. Jaroslav Hudec 13.9.1995 - 27.3.1997
Adresa: Ondrouškova 848/17 , Brno 635 00
člen ing. Pavel Rodryč 13.9.1995 - 27.3.1997
Adresa: Novodvorská 3055 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Luděk Marek 27.3.1997 - 21.9.1998
Adresa: Saratovská 382/25 , Praha 100 00
člen Ing. Michal Špaček 27.3.1997 - 21.9.1998
Adresa: Vršovická 27/19 , Praha 101 00
člen Jarmila Runtová 27.3.1997 - 21.9.1998
Adresa: Šolcova 647/7 , Ostrava 720 00
předseda Ing. Luděk Marek 21.9.1998 - 27.2.2002
Zánik členství 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Saratovská 382/25 , Praha 100 00
místopředseda Ing. Michal Špaček 21.9.1998 - 27.2.2002
Zánik členství 14.6.2001
Zánik funkce 14.6.2001
Adresa: Vršovická 27/19 , Praha 101 00
člen Jarmila Rundtová 21.9.1998 - 27.2.2002
Zánik členství 14.6.2001
Adresa: Šolcova 647/7 , Ostrava 720 00
člen Ing. Marie Pavlíková 27.2.2002 - 13.2.2003
Vznik členství 14.6.2001
Adresa: Pod Křížovou 332 , Frýdek - Místek, Staré Město Česká republika
člen Ing. Michal Špaček 27.2.2002 - 6.5.2003
Vznik členství 14.6.2001
Adresa: Vršovická 27/19 , Praha 101 00
předseda Ing. Luděk Marek 27.2.2002 - 11.8.2004
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 12.5.2004
Vznik funkce 14.6.2001
Adresa: Saratovská 382/25 , Praha 100 00
člen Ing. Marie Pavlíková 13.2.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 31.5.2006
Adresa: Cementová 784 , 720 00 Ostrava-Hrabová Česká republika
člen Ing. Michal Špaček 6.5.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 14.6.2001
Zánik členství 26.5.2006
Adresa: Husova 566 , Kladno 273 09
předseda Ing. Jan Reichelt 11.8.2004 - 2.8.2006
Vznik členství 12.5.2004
Zánik členství 26.5.2006
Vznik funkce 12.5.2004
Zánik funkce 26.5.2006
Adresa: Petrská 1161/24 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Reichelt 2.8.2006 - 14.7.2011
Vznik členství 27.5.2006
Zánik členství 26.5.2011
Vznik funkce 2.6.2006
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Petrská 1161/24 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Špaček 2.8.2006 - 14.7.2011
Vznik členství 27.5.2006
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: Husova 566 , Kladno 273 09
člen dozorčí rady Ing. Marie Pavlíková 2.8.2006 - 14.7.2011
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Cementová 794/19 , Ostrava 720 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Reichelt 14.7.2011 - 27.6.2014
Vznik členství 27.5.2011
Vznik funkce 27.5.2011
Adresa: Petrská 1161/24 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Špaček 14.7.2011 - 27.6.2014
Vznik členství 27.5.2011
Adresa: Husova 566 , Kladno 273 09
člen dozorčí rady Ing. Milan Horák 14.7.2011 - 27.6.2014
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: Tolstého 113 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Reichelt 27.6.2014 - 14.10.2014
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 29.9.2014
Vznik funkce 27.5.2011
Zánik funkce 29.9.2014
Adresa: Petrská 1161/24 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Špaček 27.6.2014 - 14.10.2014
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 29.9.2014
Adresa: Husova 566 , Kladno 273 09
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Fabián 1.8.2014 - 14.10.2014
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 29.9.2014
Adresa: Sídlištní 1060/9 , Poděbrady 290 01
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Zámečník 14.10.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 29.9.2014
Vznik funkce 29.9.2014
Adresa: Za Kovářským rybníkem 270 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. 14.10.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 29.9.2014
Adresa: Krajníkova 107 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Pavel Páral 14.10.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 29.9.2014
Adresa: Úvoz 229/3 , Praha 118 00

Prokura UNIGEO a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Josef Novotný 17.11.1995 - 12.6.1998
Adresa: U Lesa 193/59 , Ostrava 700 30
Jméno Ing. Ladislav Cifrain 12.6.1998 - 27.10.1999
Adresa: Krasnoarmějců 2077 , Ostrava-Jih, Zábřeh Česká republika
Jméno Ing. Ladislav Cifrain 27.10.1999 - 18.5.2009
Adresa: Nálepkova 888/25 , Ostrava 708 00

Sbírka Listin UNIGEO a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 386/SL 61 účetní závěrka [2015], výroční zpráva [2015], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 17.2.2016 29.2.2016 29
B 386/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 16.9.2015 6.11.2015 10.11.2015 18
B 386/SL 58 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 10.9.2015 17.9.2015 23.9.2015 3
B 386/SL 56 notářský zápis [798/2015], změna právní formy, fúze Krajský soud v Ostravě 16.7.2015 16.7.2015 12
B 386/SL 55 změna právní formy, fúze Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 31.5.2015 4.6.2015 5.6.2015 6
B 386/SL 54 výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. úč. závěrky s příl. Krajský soud v Ostravě 30.4.2015 4.5.2015 32
B 386/SL 52 výroční zpráva [2013]  s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 24.4.2014 24.4.2014 30
B 386/SL 51 výroční zpráva r. 2012 s úč.záv., zpr.aud., 66a/9 Krajský soud v Ostravě 26.4.2013 26.4.2013 30
B 386/SL 50 výroční zpráva r. 2011 s úč.z.,§66a/6,aud. Krajský soud v Ostravě 10.4.2012 10.4.2012 32
B 386/SL 49 výroční zpráva r. 2010 s úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 29.7.2011 1.8.2011 30
B 386/SL 48 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí představenstva Krajský soud v Ostravě 18.5.2011 22.6.2011 20.7.2011 1
B 386/SL 47 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 22.6.2011 20.7.2011 13
B 386/SL 46 notářský zápis NZ 124/2010 - zm.stanov, příl. Krajský soud v Ostravě 19.5.2010 22.6.2010 23.6.2010 10
B 386/SL 45 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 18.6.2010 21.6.2010 30
B 386/SL 5 notářský zápis Nz 104/96 osv.VH vč.stanov Krajský soud v Ostravě 6.9.1996 9.6.2009 29
B 386/SL 44 účetní závěrka r.2008-konsolid.vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 28.5.2009 8.6.2009 21
B 386/SL 43 výroční zpráva r. 2008 vč. úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 28.5.2009 8.6.2009 30
B 386/SL 42 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.02/09 ze zased.předst Krajský soud v Ostravě 11.5.2009 13.5.2009 25.5.2009 2
B 386/SL 41 notářský zápis NZ 99/2009 vč. změny stanov Krajský soud v Ostravě 22.4.2009 5.5.2009 7.5.2009 14
B 386/SL 40 zpráva auditora o pro.kons.úč.z.k 31.12.2007 Krajský soud v Ostravě 10.5.2008 7.7.2008 25.7.2008 21
B 386/SL 39 zpráva auditora o prov.konsl.úč.z.k 31.5.2007 Krajský soud v Ostravě 31.5.2007 7.7.2008 25.7.2008 21
B 386/SL 38 výroční zpráva k31/5/07vč.úz.,§66a,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 25.6.2008 4.7.2008 48
B 386/SL 37 zpráva auditora k 1.6.07. Krajský soud v Ostravě 21.12.2007 27.12.2007 3
B 386/SL 36 zpráva auditora k 31.5.07. Krajský soud v Ostravě 21.12.2007 27.12.2007 20
B 386/SL 35 účetní závěrka - příloha k zahaj.roz.k1.6.07. Krajský soud v Ostravě 21.12.2007 27.12.2007 3
B 386/SL 34 účetní závěrka - zahajovací rozvaha k 1.6.07. Krajský soud v Ostravě 21.12.2007 27.12.2007 4
B 386/SL 33 ostatní -Projekt rozděl.+ návrh stanov Krajský soud v Ostravě 2.10.2007 2.10.2007 30
B 386/SL 32 výroční zpráva r.2006 vč.úč.z.,§66a/9,zp.aud. Krajský soud v Ostravě 29.3.2007 30.3.2007 30
B 386/SL 31 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. DR Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 20.9.2006 21.9.2006 1
B 386/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jed. představenstva Krajský soud v Ostravě 29.5.2006 20.9.2006 21.9.2006 1
B 386/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -protok.o průběhu voleb čl. DR Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 18.7.2006 11.9.2006 1
B 386/SL 28 podpisové vzory 5x Krajský soud v Ostravě 18.7.2006 11.9.2006 11
B 386/SL 27 notářský zápis NZ 142/2006 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 18.7.2006 11.9.2006 36
B 386/SL 26 stanovy společnosti -úpl.zn. Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 28.6.2006 12.7.2006 22
B 386/SL 25 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,zpr.au Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 12.7.2006 38
B 386/SL 24 notářský zápis NZ 46/2006vč.pos.znalce 060104 Krajský soud v Ostravě 30.1.2006 6.2.2006 13.2.2006 150
B 386/SL 23 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 28.4.2005 3.5.2005 9.5.2005 21
B 386/SL 22 výroční zpráva r. 2004.úč.z.,příl.,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 3.5.2005 9.5.2005 38
B 386/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 12.5.2004 17.8.2004 2
B 386/SL 20 notářský zápis NZ 164/2004 Krajský soud v Ostravě 12.5.2004 17.8.2004 14
B 386/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.7.2004 2.8.2004 24
B 386/SL 18 výroční zpráva r. 2003 vč.§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 17.5.2004 18.5.2004 39
B 386/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.3.2003 7.5.2003 20.5.2003 24
B 386/SL 16 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 7.5.2003 20.5.2003 44
B 386/SL 15 notářský zápis NZ 135/02 Krajský soud v Ostravě 30.5.2002 14.3.2003 5
B 386/SL 14 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 28.6.2002 47
B 386/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 14.6.2001 13.3.2002 6
B 386/SL 12 notářský zápis NZ 94/2001 Krajský soud v Ostravě 14.6.2001 13.3.2002 37
B 386/SL 11 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.3.2002 15
B 386/SL 10 výroční zpráva r. 2000 (dodatek) Krajský soud v Ostravě 22.2.2002 26.2.2002 11
B 386/SL 9 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 12.7.2001 19.7.2001 43
B 386/SL 8 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 30.6.2000 11.7.2000 20
B 386/SL 7 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 30.6.1999 30.6.1999 18
B 386/SL 4 notářský zápis Nz 93/98 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 18.6.1998 23.7.1998 2.9.1998 25
B 386/SL 6 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 2.7.1998 2.7.1998 16
B 386/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -zápis z představ. a DR Krajský soud v Ostravě 12.5.1998 26.5.1998 12.6.1998 3
B 386/SL 2 notářský zápis NZ 363/97 Krajský soud v Ostravě 1.7.1997 8.8.1997 8.8.1997 20
B 386/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 16.7.1997 16.7.1997 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UNIGEO a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192260
Jméno UNIGEO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 62
Aktivních živností: 10

Sídlo UNIGEO a.s.

Živnosti a provozovny UNIGEO a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 144, Zlaté Hory 793 76
Identifikační číslo provozovny 1002129931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 15.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Brněnská 634, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1002129923
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 28.1.2004
Provozovna č. 3
Provozovna Bezručova 144, Zlaté Hory 793 76
Identifikační číslo provozovny 1002129931
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 4.5.2009

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 144, Zlaté Hory 793 76
Identifikační číslo provozovny 1002129931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.9.1992

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 144, Zlaté Hory 793 76
Identifikační číslo provozovny 1002129931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.1993

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.8.1993

Živnost č. 6 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Bezručova 144, Zlaté Hory 793 76
Identifikační číslo provozovny 1002129931
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Brněnská 634, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1002129923
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009

Živnost č. 7 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.8.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.8.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Místecká 329/258, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1002129915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2009

Živnost č. 11 Broušení a leštění kovů s vyjímkou nožů, nůžek a nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 6.8.2001

Živnost č. 12 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 1.4.1996

Živnost č. 13 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 4.5.2009

Živnost č. 15 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 4.5.2009

Živnost č. 16 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 6.8.2001

Živnost č. 17 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 6.8.2001

Živnost č. 20 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.8.2001

Živnost č. 21 Činnost technických poradců v oblasti ochrany podzemních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování prací a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 29.8.2001

Živnost č. 23 Reprografické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 6.8.2001

Živnost č. 24 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 6.8.2001

Živnost č. 26 Jiné ubytovací možnosti kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 27 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.9.2004

Živnost č. 28 Technická a inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 29 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Technické testování a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 6.8.2001

Živnost č. 31 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 13.3.1996

Živnost č. 34 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 35 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 9.8.2001

Živnost č. 36 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1993
Zánik oprávnění 21.1.1997

Živnost č. 37 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.1993
Zánik oprávnění 12.12.1996

Živnost č. 38 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.12.1993
Zánik oprávnění 30.8.2001

Živnost č. 40 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1994
Zánik oprávnění 15.4.1999

Živnost č. 41 Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1995
Zánik oprávnění 28.9.1996

Živnost č. 42 Provádění, projektování a vyhodnocování geolog. prací

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1995
Zánik oprávnění 28.6.2001

Živnost č. 43 Provádění, projektování a vyhodnocování geolog. prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1995
Zánik oprávnění 7.8.2000

Živnost č. 44 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.1995
Zánik oprávnění 1.4.1996

Živnost č. 45 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1995
Zánik oprávnění 1.4.1996

Živnost č. 46 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo příloh zákona č. 455/1991 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1997
Zánik oprávnění 29.8.2001

Živnost č. 48 Asanace zněčištění vod a zemin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc, inženýrská a investorská činnost, stavební dozor, investorský dozor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Výroba potravinářských výrobků - úprava bylinných a ovocných čajů, koření, zpracování sušeného ovoce a zeleniny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.2000
Zánik oprávnění 30.9.2004

Živnost č. 51 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2001
Zánik oprávnění 4.5.2009

Živnost č. 56 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2001
Zánik oprávnění 4.5.2009

Živnost č. 57 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 59 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 60 Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.11.2002
Zánik oprávnění 30.9.2004

Živnost č. 61 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UNIGEO a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Veverka
Člen statutárního orgánu Ing. Irena Valentová MBA
Člen statutárního orgánu Jan Pekař

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UNIGEO a.s.

IČO: 45192260
Firma: UNIGEO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Hrabová
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo UNIGEO a.s.

Sídlo: Místecká 329/258, Ostrava 720 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování čaje a kávy
Příprava tisku a digitálních dat
Výroba technických plynů
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Pokrývačské práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Opravy počítačů a periferních zařízení
tracking image