Firma UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČO 64948242


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (64948242) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Želetavská 1525/1, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1996 a je stále aktivní. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3608
IČO (identifikační číslo osoby) 64948242
Jméno UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1996
Dne 01.06.2016 (prvního června roku dvoutisícího šestnáctého), přijala řádná valná hromada společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na svém jednání v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, následují cí rozhodnutí: Vzhledem k tomu, že: (A)UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: FN 150714 p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti UniCredit Bank C zech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92, Česká republika, IČO 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 3608 (dále jen Banka) ve smyslu § 375 zákona o obchodních korpo racích, (B)Bance byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních akcií Banky na Hlavního akcionáře, (C)Bance byl předložen znalecký posudek č. 8/34636572/16 ze dne 05.04.2016 vypracovaný znaleckým ústavem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován ke dni 31.03.2016, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, (D)pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích bude dle sdělení Hlavního akcionáře společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 5249, IČO 27758419 (dále jen Pověřená osoba), která je obchodníkem s cennými papíry na základě povolení uděleného Českou národní bankou, a (E)před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Banky prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené osoby, valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích: 1. konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti Banky je v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích Hlavní akcionář tj. společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: FN 150714 p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republ ika, registrovaná v obchodním rejstříku Rakouské republiky, který je vlastníkem těchto akcií vydaných Bankou: (i)100 ks (slovy sto kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 16.320.000,- Kč (slovy šestnáct milionů tři sta dvacet tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.632.000.000 (slovy jedna miliarda šest set třicet dva milionů) hlasů na valné hromadě; (ii)200 ks (slovy: dvě stě kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 13.375.000,- Kč (slovy: třináct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 2.675.000.000 (slovy: dvě milia rdy šest set sedmdesát pět milionů) hlasů na valné hromadě; (iii)436.500 ks (slovy čtyři sta třicet šest tisíc pět set kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 4.365.000.000 (slovy čtyři miliardy tři sta šedesát pět milionů) hlasů na valné hromadě; (iv)10 ks (slovy deset kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 7.771.600,- Kč (slovy sedm milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc šest set korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 77.716.000 (slovy sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc) hlasů na valné hromadě; (v) 24.428 ks (slovy dvacet čtyři tisíc čtyři sta dvacet osm kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 46,- Kč (slovy čtyřicet šest korun českých) v zaknihované podobě, se kterými je spojeno celkem 1.123.688 (slovy jeden milion jed no sto dvacet tři tisíc šest set osmdesát osm) hlasů na valné hromadě; Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Banky v souhrnné jmenovité hodnotě 8.750.839.688,- Kč (slovy osm miliard sedm set padesát milionů osm set třicet devět tisíc šest set osmdesát osm korun českých), což představuje podíl cca 99,96 % (slovy devad esát devět celých a devadesát šest setin procent) na základním kapitálu Banky a hlasovacích právech. Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Bankou na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích. 2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Banky, tj. kmenovým akciím na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč (slovy čtyřicet šest korun českých) za kus, vydaným jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0008041274, ve vlastnictví akcionářů Banky odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na společnost UniCredit Bank Austria AG, registrační číslo: FN 150714 p, se sídlem Schottengasse 6-8, 1010 Vídeň, Rakouská republika, registrovanou v obchodním rejstříku Rakouské republiky. Vlastnické právo k akciím Banky ostatních akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 zákona o obchodních korporacích uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o pře chodu akcií Banky na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcií). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Banky protiplnění ve výši 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun českých a devadesát haléřů) za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 46,- Kč v zaknihované podobě vydanou Bankou. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 8/34636572/16 ze dne 05.04.2016, zpracovaným znaleckým ústavem E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČO 161 90 581, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 31.03.2016. Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Banky, jejichž hodnota byla stanovena na základě ocenění závodu Banky s použitím metody diskonto vaných volných peněžních toků pro vlastníky Banky (metoda DCF Equity). Při této metodě jsou peněžní toky, které jsou po uspokojení provozních potřeb podniku k dispozici vlastníkům podniku/banky, diskontovány oportunitními náklady vlastního kapitálu odpoví dajícími rizikovému profilu Banky. Hodnota akcií je určena jako součin jejich jmenovité hodnoty a podílu čistého obchodního majetku Banky k jejímu základnímu kapitálu. Pro ověření výsledků výnosového ocenění byl znalcem použit také srovnávací přístup se z aměřením na tržní a transakční násobky. Znalec dále analyzoval hodnotu čistého obchodního majetku Banky metodou hodnoty vlastního kapitálu. Hodnota akcií, resp. příslušná výše přiměřeného protiplnění, byla ve znaleckém posudku a dle praxe obvyklé při procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů stanovena jako reálná hodnota. Na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely využití práva přechodu akcií na Hlavního akcionáře za jednu akcii Banky na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 46,- Kč (slovy čtyřicet šest korun českých), kterou vlastní minoritní akcionáři Banky, k datu ocenění tj. k 31.03.2016 činí po zaokrouhlení 409,90 Kč (slovy čtyři sta devět korun a devadesát hal éřů). Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ode Dne přechodu akcií. 4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavn ího akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 (slovy třiceti) dní. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Banky, resp. oprávněným osobám, které budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu den přechodu akcií. V případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním d epozitářem cenných papírů, a.s k tomu dni uveden bankovní účet, pak mu bude příslušná částka zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na jeho adresu bydliště/sídla uvedenou v tomto výpisu. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a případné další pod robnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Banky. 13.6.2016 - 5.1.2017
Počet členů statutárního orgánu: 7 2.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.5.2014
Společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, se jako nástupnická spol ečnost sloučila se zanikající společností UniCredit Bank Slovakia a.s., IČ: 00 681 709, se sídlem na adrese Bratislava, Šancová 1/A, PSČ 813 33, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, odíl Sa, vložka 34/B . Na společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo jmění společnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., jakožto zanikající společnosti; nástupnická společnost vstoupila do právního postavení zanikající sp olečnosti UniCredit Bank Slovakia, a.s. 1.12.2013
Společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ: 649 48 242, se sídlem na adrese Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, se jako nástupnická společnost slouči la se zanikající společností UniCredit CAIB Czech Republic a.s., IČ: 610 65 668, se sídlem na adrese Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8132. Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo jmění společnosti UniCredit CAIB Czech Republic a.s., jakožto zanikající společnosti; nástupnická společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., vstoupila do právního postavení zanikající spo lečnosti UniCredit CAIB Czech Republic a.s. 30.11.2012
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 5.5.2011 přijato toto usnesení: Za prvé: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 7.324.716.000,- Kč o částku 1.425.000.000,- Kč na částku 8.749.716.000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 142.500 ks nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, akcie nebudou kótované, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, - akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností UniCredit Bank Austria AG, se sídlem v politické obci Vídeň, obchodní adresa 1010 Vídeň, Schottengasse 6-8, Rakouská republika, číslo firmy FN 150747 p (dále jako "smlouva o upsání akcií"). Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na adrese Praha 1, Na Příkopě 858/20. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společn osti, činí 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou spolu s návrhem na uzavření sml ouvy o upsání akcií. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Za druhé: Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tí mto účelem, č. účtu 2106463483/2700. 16.5.2011 - 31.5.2011
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 4. srpna 2010 přijato toto usnesení: Za prvé: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 5.124.716.000,- Kč o částku 2.200.000.000,- Kč na částku 7.324.716.000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 220.000 ks nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, akcie nebudou kótované, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie, - akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. UniCredit Bank Austria AG, se sídlem v politické obci Vídeň, obchodní adrese 1010 Vídeň, Schottengasse 6-8, Rakouská republika, číslo firmy FN 150714 p (dále jak o "smlouva o upsání akcií"). Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., na adrese Praha 1, Na Příkopě 858/20. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, činí 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude předem určenému zájemci oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučeně poštou spolu s návrhem na uzavření smlouvy o upsá ní akcií. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na z ápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Za druhé: Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 15 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za t ímto účelem, č. účtu 2105666393/2700. 10.8.2010 - 27.8.2010
Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti UniCredit Factoring, s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 24/1583, PSČ: 120 00, IČ: 27182827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102595. 1.11.2009
Na společnost UniCredit Bank Czech Republic, a.s., přešlo jmění obchodní společnosti HVB Reality CZ, s.r.o., IČ: 604 65 859, se sídlem na adrese: Praha 1, Staré Město, Revoluční 17/764, PSČ: 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze v oddíle C, vložce 26741, která byla zrušena bez likvidace v důsledku převzetí jmění společníkem, společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 10.12.2008
Na společnost HVB Bank Czech republic a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Živnostenská banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 113 80, IČ: 000 01 368, zapsané v obchodním rejstří ku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1350. 5.11.2007
Společnost HVB Bank Czech Republic a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti BAPS s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 15, PSČ : 11000, IČ: 48591947, dosud zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 18549, která byla zru šena bez likvidace převzetím jmění jediným společníkem, společností HVB Bank Czech Republic a.s.Rozhodným dnem převodu jmění je 1.1.2003. 1.10.2003
Jediný akcionář ve funkci valné hromady společnosti HVB Bank Czech Republic a.s. rozhodl 20.5.2003 následovně: 1. Rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 77.716.000,- Kč ( slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 5.124.716.000,- Kč ( slovy: pět miliard jedno sto dvacet čtyři miliony sedm set šestnáct tisíc korun českých). Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se ne připouští. 2. Bude upsáno 10 ks ( slovy deset kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 7.771.600,- Kč ( slovy: sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých) každá. Převoditelnost akcií je omezena stejně jak o již emitované akcie, tj. k účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas valné hromady. Emisní kurz se bude rovnat jmenovité hodnotě. Emisní ážio se bude rovnat nule. 3. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem s využitím jeho přednostního práva. Úpis bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií, jejíž návrh společnost doručí jedinému akcionáři, a bude probíhat v sídle společnosti dva týdny ode dne doručení ozná mení společnosti o nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí začátek této lhůty jedinému akcionáři písemným oznámením. Bude upsáno 10 ks ( slovy: deset kusů nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 7.771.600,- Kč ( slovy: sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých) každá, přičemž jejich emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hod notě. Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 10 ks ( slovy: deset kusů) akcií, tj. pohledávka ve výši 77.771.600,- Kč ( slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých), bude splacena nepeněžitým vkladem ( uzavření m písemné smlouvy o vkladu zaknihovaných cenných papírů) do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v prostorách společnosti HVB Bank Czech Republic a.s. na adrese Praha 1, nám. Republiky 3a/č.p.2090, PSČ 110 00 v pracovní dn y od 9.00 do 15.00 hodin. 4. Předmětem vkladu je 100.000,- ks ( slovy: jedno sto tisíc kusů) kmenových akcií CA IB Securities, a.s., se sídlem Praha 5, Nám.Kinských 602, PSČ 150 00, IČO: 43 00 45 80, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11 36. Akcie zní na jméno a jsou vydány v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Výše uvedené akcie jsou ve vlastnictví jediného akcionáře Bank Austria Creditanstalt AG s obchodní adresou Vordere Zollam tsstrasse 13, 1030 Vídeň, Rakouská republika. Akcie byly oceněny znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4127/2003, který předmět nepeněžního vkladu ocenil částkou 77.716.000,- Kč ( slovy: sedmdesát sedm milionů sedm set šestnáct tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vk lad bude upsáno 10 ks ( slovy : deset kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 7.771.600,- Kč ( slovy : sedm milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set korun českých) každá. 16.6.2003 - 11.7.2003
Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společnosti Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 7, IČ 15271064, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B,l vložce 570. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. 1.10.2001
Společnost je právním nástupcem zrušené společnosti HYPO-BANK CZ a.s., IČO 44266120 se sídlem Praha 1, Štěpánská 27, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 1105, a přešla na ni veškerá práva a závazky zrušené společnosti. 31.12.1998
Jediný akcionář: "Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft 80333 Mnichov, SRN, Kardinal-Faulhaber-Str. 14" 16.5.1997 - 31.12.1998

Aktuální kontaktní údaje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Kapitál UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

zakladni jmění 8 754 620 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2013
zakladni jmění 8 749 720 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.5.2011 - 1.12.2013
zakladni jmění 7 324 720 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.8.2010 - 31.5.2011
zakladni jmění 5 124 720 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2003 - 27.8.2010
zakladni jmění 5 047 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.1998 - 11.7.2003
zakladni jmění 4 307 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.11.1997 - 31.12.1998
zakladni jmění 1 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1996 - 25.11.1997

Akcie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 46 Kč 106 563 1.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 436 500 31.5.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 294 000 27.8.2010 - 31.5.2011
Kmenové akcie na jméno 7 771 600 Kč 10 11.7.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 74 000 31.12.1998 - 27.8.2010
Akcie na jméno 16 320 000 Kč 100 25.11.1997
Akcie na jméno 13 375 000 Kč 200 25.11.1997
Akcie na jméno 15 000 000 Kč 100 1.1.1996 - 25.11.1997

Sídlo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Želetavská 1525/1 , Praha 140 00 1.1.2012
Adresa Na příkopě 858/20 , Praha 110 00 19.4.2008 - 1.1.2012
Adresa Na příkopě 858/20 , Praha 110 00 5.11.2007 - 19.4.2008
Adresa náměstí Republiky 2090/3 , Praha 110 00 19.3.2002 - 5.11.2007
Adresa náměstí Republiky 2090/3 , Praha 110 00 1.10.2001 - 19.3.2002
Adresa Italská 1583/24 , Praha 120 00 9.4.2001 - 1.10.2001
Adresa Italská 1583/24 , Praha 120 00 1.1.1996 - 9.4.2001

Předmět podnikání UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platnost údajů od - do
Předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znění, t.j. - a) příjem vkladů od veřejnosti; 16.5.2011
c) investování do cenných papírů na vlastní účet; - d) finanční pronájem (finanční leasing); 16.5.2011
e) platební styk a zúčtování; 16.5.2011
f) vydávání a správa platebních prostředků; 16.5.2011
g) poskytování záruk; 16.5.2011
h) otvírání akreditivů; 16.5.2011
i) obstarávání inkasa; 16.5.2011
j) poskytování investičních služeb; 16.5.2011
k) vydávání hypotečních zástavních listů; 16.5.2011
l) finanční makléřství; 16.5.2011
m) výkon funkce depozitáře; 16.5.2011
n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků); 16.5.2011
o) poskytování bankovních informací; 16.5.2011
p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem; 16.5.2011
q) pronájem bezpečnostních schránek; 16.5.2011
r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše. 16.5.2011
b) poskytování úvěrů; 9.3.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), příjímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, 9.3.2006
hlavní investiční službu podle §8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a g) zákona o cenných papírech, 9.3.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, 9.3.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a  to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, 9.3.2006
hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejích umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech, 9.3.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až c) zákona o cenných papírech, 9.3.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až d) a g) zákona o cenných papírech, 9.3.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniku, 9.3.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákon a o cenných papírech, 9.3.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírec h, 9.3.2006
doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, 9.3.2006
Předmět podnikání společnosti zahrnuje bankovní obchody a poskytování finančních služeb v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona, v platném znění, t.j. a) příjem vkladů od veřejnosti; 9.3.2006 - 16.5.2011
c) investování do cenných papírů na vlastní účet; 9.3.2006 - 16.5.2011
d) platební styk a zúčtování; 9.3.2006 - 16.5.2011
e) vydávání a správa platebních prostředků; 9.3.2006 - 16.5.2011
f) poskytování záruk; 9.3.2006 - 16.5.2011
g) otvírání akreditivů; 9.3.2006 - 16.5.2011
h) obstarávání inkasa; 9.3.2006 - 16.5.2011
i) poskytování investičních služeb 9.3.2006 - 16.5.2011
j) vydávání hypotečních zástavních listů; 9.3.2006 - 16.5.2011
k) finanční makléřství; 9.3.2006 - 16.5.2011
l) výkon funkce depozitáře; 9.3.2006 - 16.5.2011
m) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků); 9.3.2006 - 16.5.2011
n) poskytování bankovních informací; 9.3.2006 - 16.5.2011
o) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem; 9.3.2006 - 16.5.2011
p) pronájem bezpečnostních schránek; 9.3.2006 - 16.5.2011
q) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými výše. 9.3.2006 - 16.5.2011
Předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v par. 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až r) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Současně je podle par. 1 odst. 4 téhož zákona uděleno povolení k vydávání hypotéčních zástavních listů a podle § 45 odst. 1 zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, povolení k obchodnování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet, cizím jménem na cizí účet) a k výkonu dalších činností povolených zákonem o cenných papírech. ­ 22.1.1996 - 9.3.2006
Předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v par. 1 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 3 písm. a) až r) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Současně je podle par. 1 odst. 4 téhož zákona uděleno povolení k vydávání hypotéčních zástavních listů. ­ 1.1.1996 - 22.1.1996

vedení firmy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Statutární orgán UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem banky jedná její představenstvo jako kolektivní statutární orgán. Jednat za představenstvo jménem banky vůči třetím osobám mohou kteříkoliv dva členové představenstva společně. Podepisovat jménem banky mohou kteříkoliv dva členové představenstva sp olečně, a to tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě banky. Zastupovat banku navenek a podepisovat za banku dále mohou společně dva prokuristé, a to tak, že připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné firmě banky a připojí dovětek s od kazem na prokuru. 5.11.2007
Společnost závazně zastupují a za ni podepisují: a) dva členové představenstva společně b) jeden člen představenstva s jedním prokuristou c) dva prokuristé společně a to tak, že k vypsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připomí jednající své vlastnoruční podpisy s uvedením funkce, ve které jednají. 1.1.1996 - 5.11.2007
člen představenstva Ljubisa Tesic 4.9.2017
Vznik členství 1.11.2016
Adresa: U dětského hřiště 743/13 , Praha 158 00
člen představenstva Miroslav Štrokendl 22.2.2018
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Charkovská 7 , 841 07 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Tomáš Drábek 22.2.2018
Vznik členství 1.2.2018
Adresa: Bílkova 863/17 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Paolo Iannone 18.9.2018
Vznik členství 26.4.2018
Vznik funkce 26.4.2018
Adresa: Baarova 1540/28 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Slavomír Beňa 2.11.2018
Vznik členství 1.10.2018
Adresa: Mliekárenská 3 , 821 09 Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Aleš Barabas 10.4.2019
Vznik členství 1.4.2019
Adresa: U dubu 1371/98 , Praha 147 00
Předseda představenstva Mgr. Jakub Dusílek MBA 2.5.2019
Vznik členství 2.4.2019
Vznik funkce 2.4.2019
Adresa: Měsíční 1366/10 , Praha 104 00
Člen představenstva Hans Peter Horster 1.1.1996 - 11.10.1996
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23 , Praha 150 00
Člen představenstva Dr. Karl-Joachim Lubitz 1.1.1996 - 11.10.1996
Adresa: Na ostrohu 1793/51 , Praha 160 00
Člen představenstva David Svojitka nar. 13.2.1961 11.10.1996 - 25.11.1997
Adresa: Pařížská 98/17 , Praha 110 00
Člen představenstva JUDr. Karel Kratina 1.1.1996 - 31.5.1999
Adresa: Jihlavská 422/36 , Praha 140 00
Člen představenstva David Svojitka 25.11.1997 - 31.5.1999
Adresa: Široká 65/14 , Praha 110 00
Člen představenstva Ivan Černohorský 31.12.1998 - 17.11.1999
Adresa: Opatovická 180/8 , Praha 110 00
Člen představenstva David Svojitka 31.5.1999 - 29.8.2000
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
Člen představenstva Hans Peter Horster 11.10.1996 - 19.3.2002
Zánik členství 30.9.2001
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23 , Praha 150 00
Člen představenstva JUDr. Karel Kratina 31.5.1999 - 19.3.2002
Zánik členství 30.9.2001
Adresa: Pražského povstání 675/42 , Praha 148 00
Člen představenstva Hartmut Adolf Hagemann 29.8.2000 - 19.3.2002
Zánik členství 30.9.2001
Adresa: Na Fialce I 1555/67 , Praha 163 00
Člen představenstva Franco Brambilla 19.3.2002 - 7.10.2002
Vznik členství 1.10.2001
Zánik členství 15.11.2001
Adresa: Na závěji 568 , Praha 164 00
Člen představenstva Manfred Meier 19.3.2002 - 7.2.2003
Vznik členství 10.10.2001
Zánik členství 1.9.2002
Adresa: K Lesu 1350 , Hostivice 253 01
Člen představenstva Hartmut Adolf Hagemann 19.3.2002 - 11.6.2003
Vznik členství 1.10.2001
Zánik členství 31.1.2003
Adresa: Na Fialce I 1555/67 , Praha 163 00
Člen představenstva JUDr. Karel Kratina 19.3.2002 - 11.6.2003
Vznik členství 1.10.2001
Zánik členství 31.1.2003
Adresa: Pražského povstání 675/42 , Praha 148 00
Člen představenstva Ing. David Grund 19.3.2002 - 1.10.2003
Vznik členství 1.10.2001
Vznik funkce 4.2.2003
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
člen Ing. Věslav Michalík CSc. 11.6.2003 - 1.10.2003
Vznik členství 1.2.2003
Adresa: 405 , 252 41 Doní Břežany Česká republika
člen Ing. Věslav Michalik CSc. 1.10.2003 - 3.5.2005
Vznik členství 1.2.2003
Zánik členství 30.11.2004
Adresa: Šípková 405 , Dolní Břežany 252 41
člen Dr. Udo Szekulics 7.2.2003 - 13.9.2005
Vznik členství 1.9.2002
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Nad údolím 338/62 , Praha 147 00
člen Christian Franz Bruckner 8.12.2003 - 13.9.2005
Vznik členství 15.8.2003
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Rakouská republika
Hellwagstrasse 14/7/12, 1200 Vídeň
Člen představenstva Ing. Petr Brávek 28.8.2002 - 31.1.2006
Vznik členství 12.12.2001
Zánik členství 30.4.2005
Adresa: Dykova 1156/19 , Praha 101 00
člen představenstva Alfred Füsselberger 13.9.2005 - 18.9.2006
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 31.8.2006
Adresa: Rakouská republika
Ober-Grafendorf, Daniel Granstrasse 8
člen představenstva Christian Suppanz 13.9.2005 - 20.3.2007
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 31.10.2006
Adresa: Rakouská republika
1120 Vídeň, Meidlinger Hauptstrasse 7-9/2/53
člen představenstva Mgr. Friederike Kotz 20.3.2007 - 19.4.2007
Vznik funkce 1.11.2006
Zánik funkce 28.3.2007
Adresa: Rakouská republika
Döbliger Hauptstrasse 11, DG 29, 1190 Vídeň
předseda Ing. David Grund 1.10.2003 - 5.11.2007
Vznik členství 1.10.2001
Vznik funkce 4.2.2003
Zánik funkce 4.11.2007
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kunert 19.4.2007 - 5.11.2007
Vznik členství 1.4.2007
Vznik funkce 2.4.2004
Zánik funkce 4.11.2007
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
Jméno Massimiliano Fossati 25.3.2008 - 22.1.2009
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 5.9.2008
Adresa: Italská republika
Bussero, Via J.Kennedy 11/B, 200 60
člen představenstva Dr. Peter Koerner 3.5.2005 - 15.6.2009
Vznik členství 1.12.2004
Zánik členství 1.12.2006
Adresa: Rakouská republika
A-1180 VídeŇ, Pötzleinsdorf Höhe 33
člen představenstva Dr. Peter Koerner 15.6.2009 - 15.6.2009
Vznik členství 1.12.2006
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: Rakouská republika
A-1180 VídeŇ, Pötzleinsdorf Höhe 33
místopředseda představenstva Ing. David Grund 5.11.2007 - 4.7.2009
Vznik členství 1.10.2001
Vznik funkce 5.11.2007
Zánik funkce 24.4.2009
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Aleš Barabas 19.4.2007 - 20.5.2011
Vznik členství 1.4.2007
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: U dubu 1371/98 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Jiří Kunert 5.11.2007 - 20.5.2011
Vznik členství 1.4.2007
Zánik členství 1.4.2010
Vznik funkce 5.11.2007
Zánik funkce 1.4.2010
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. David Grund 4.7.2009 - 20.5.2011
Vznik členství 1.10.2006
Zánik členství 1.10.2009
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Domenico Pignata 22.1.2009 - 9.5.2012
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 1.1.2012
Adresa: Italská republika
Miláno, Via Cielo 2
místopředseda představenstva Paolo Iannone 4.7.2009 - 9.5.2012
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 26.4.2012
Vznik funkce 24.4.2009
Zánik funkce 26.4.2012
Adresa: Polská republika
Varšava, Jana Pawla II 80/A
předseda představenstva Ing. Jiří Kunert 20.5.2011 - 12.10.2012
Vznik členství 1.4.2010
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: Pod kaštany 1107/19 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. David Grund 20.5.2011 - 12.10.2012
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Paolo Iannone 9.5.2012 - 12.10.2012
Vznik členství 26.4.2012
Vznik funkce 26.4.2012
Adresa: Švédská 1036/17 , Praha 150 00
člen představenstva Domenico Pignata 9.5.2012 - 12.10.2012
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Italská republika
Miláno, Via Cielo 2
člen představenstva Ing. Aleš Barabas 20.5.2011 - 14.6.2013
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 1.4.2013
Adresa: U dubu 1371/98 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Jiří Kunert 12.10.2012 - 14.6.2013
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 1.4.2013
Vznik funkce 1.4.2010
Zánik funkce 1.4.2013
Adresa: Jihovýchodní III 789/60 , Praha 141 00
člen představenstva Gregor Peter Hofstaetter-Pobst 11.1.2012 - 12.1.2016
Vznik členství 1.12.2011
Zánik členství 1.12.2014
Adresa: K vinicím 698 , Praha 164 00
místopředseda představenstva Paolo Iannone 12.10.2012 - 12.1.2016
Vznik členství 26.4.2012
Zánik členství 26.4.2015
Vznik funkce 26.4.2012
Zánik funkce 26.4.2015
Adresa: Baarova 1540 48, 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Ing. David Grund 12.10.2012 - 21.1.2016
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 1.10.2015
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Mgr. Jakub Dusílek MBA 12.10.2012 - 21.1.2016
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 1.10.2015
Adresa: Měsíční 1366/10 , Praha 104 00
předseda představenstva Ing. Jiří Kunert 14.6.2013 - 25.8.2016
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2013
Zánik funkce 1.4.2016
Adresa: Jihovýchodní III 789/60 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Aleš Barabas 14.6.2013 - 25.8.2016
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 1.4.2016
Adresa: U dubu 1371/98 , Praha 147 00
člen představenstva Mgr. Jakub Dusílek MBA 21.1.2016 - 25.8.2016
Vznik členství 1.10.2015
Zánik členství 14.3.2016
Adresa: Měsíční 1366/10 , Praha 104 00
člen představenstva Gregor Peter Hofstätter-Pobst 12.1.2016 - 5.1.2017
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 1.11.2016
Adresa: K vinicím 698 , Praha 164 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Kunert 25.8.2016 - 23.8.2017
Vznik členství 1.4.2016
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: Jihovýchodní III 789/60 , Praha 141 00
člen představenstva Ljubisa Tesic 5.1.2017 - 4.9.2017
Vznik členství 1.11.2016
Adresa: Bimbo UT 1236 , 1024 Budapešť Maďarská republika
člen představenstva Miroslav Štrokendl 1.12.2013 - 22.2.2018
Vznik členství 1.12.2013
Zánik členství 1.12.2016
Adresa: Charkovská 7 , 841 07 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Giovanni Guidi 25.8.2016 - 22.2.2018
Vznik členství 9.6.2016
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 9.6.2016
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: Truhlářská 1109/5 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Paolo Iannone 12.1.2016 - 18.9.2018
Vznik členství 26.4.2015
Zánik členství 26.4.2018
Vznik funkce 26.4.2015
Zánik funkce 26.4.2018
Adresa: Baarova 1540/28 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. David Grund 21.1.2016 - 2.11.2018
Vznik členství 1.10.2015
Zánik členství 1.10.2018
Adresa: K Lukám 702 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Aleš Barabas 25.8.2016 - 10.4.2019
Vznik členství 1.4.2016
Zánik členství 1.4.2019
Vznik funkce 1.4.2016
Adresa: U dubu 1371/98 , Praha 147 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Kunert 23.8.2017 - 10.4.2019
Vznik členství 1.4.2016
Zánik členství 1.4.2019
Vznik funkce 1.4.2016
Zánik funkce 1.4.2019
Adresa: Čerchovská 1981/6 , Praha 120 00
Jméno Mgr. Jakub Dusílek MBA 10.4.2019 - 2.5.2019
Vznik členství 2.4.2019
Adresa: Měsíční 1366/10 , Praha 104 00

Dozorčí rada UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Platnost údajů od - do
Místopředseda dozorčí rady Heinz Meidlinger 4.9.2017
Vznik členství 29.4.2017
Vznik funkce 29.4.2017
Adresa: Kalmusweg 46/Haus 107 , Vídeň Rakouská republika
předseda dozorčí rady Simone Marcucci 4.9.2017
Vznik členství 1.3.2017
Vznik funkce 1.3.2017
Adresa: Via Parini 3 , 208 32 Desio (MI) Italská republika
člen dozorčí rady Wolfgang Schilk 4.9.2017
Vznik členství 1.3.2017
Adresa: Steinfeldgasse 36 , 2603 Felixdorf Rakouská republika
člen dozorčí rady Andrea Diamanti 4.9.2017
Vznik členství 1.3.2017
Adresa: Wasagasse 6/20 , 1090 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Mgr. Miloš Bádal 4.9.2017
Vznik členství 14.7.2017
Adresa: Podhorská 88/19 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ivan Vlaho 23.12.2017
Vznik členství 1.3.2017
Adresa: Laufbergergasse 6/21-22 , 1020 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Jana Szászová 23.12.2017
Vznik členství 1.6.2017
Adresa: Hany Meličkovej 2989/18 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Eva Mikulková 23.12.2017
Vznik členství 14.7.2017
Adresa: Dlouhá 512 , Kladno 272 01
Jméno Benedetta Navarra 10.4.2019
Vznik členství 4.11.2018
Adresa: Via Del Gambero 23 , 187 Řím Italská republika
Jméno Dr. Claus Nolting 1.1.1996 - 31.12.1998
Adresa: Ganghofer Str. 19 , 85521 Ottobrunn Spolková republika Německo
Jméno JUDr. Bohuslav Klein 31.12.1998 - 31.5.1999
Adresa: Ve Střešovičkách 49 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Jméno Helmut Konrad 1.1.1996 - 19.3.2002
Zánik členství 6.8.2001
Adresa: Heideweg 42 , 85598 Baldham Spolková republika Německo
Jméno Peter O.kölle 1.1.1996 - 19.3.2002
Vznik členství 30.7.2001
Adresa: Westenriederstr. 4 , 80331 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno Caspar Von Hauenschild Dat.nar. 17. Listopadu 1947 31.12.1998 - 19.3.2002
Zánik členství 30.7.2001
Adresa: Mauerkircherstr.187 , 81425 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno Dr. Olaf Scheer 31.12.1998 - 19.3.2002
Zánik členství 30.7.2001
Adresa: Seebenseestr. 5 , 81377 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno Dr. Wolf Schumacher 31.12.1998 - 19.3.2002
Zánik členství 28.11.2000
Adresa: Waldsaumstr. 10 , 81377 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno Karl Sauer 31.5.1999 - 19.3.2002
Zánik členství 30.7.2001
Adresa: Spolková republika Německo
81827 Mnichov, Dresselstrasse 34
Jméno Dr. Erich Hampel 19.3.2002 - 7.10.2002
Vznik členství 30.7.2001
Zánik členství 2.5.2002
Adresa: Rakouská republika
Schrutkagasse 36, A - 1130 Vídeň
Jméno Dkfm. Gerhard Bayreuther 19.3.2002 - 7.10.2002
Vznik členství 30.7.2001
Zánik členství 21.3.2002
Adresa: Rakouská republika
Karl-Greiner-Gasse 45, 2390 Perchtoldsdorf
Jméno Dr. Vincenzo Antonio Gallo 19.3.2002 - 7.10.2002
Vznik členství 30.7.2001
Zánik členství 15.11.2001
Adresa: Italská republika
Via S. Francesco D´Assisi 17, Milán
Jméno Viktor Farka 19.3.2002 - 7.10.2002
Vznik členství 6.8.2001
Zánik členství 15.11.2001
Adresa: 278 01 Kralupy nad Vltavou II Česká republika
Jméno Heinz Meindlinger 19.3.2002 - 7.2.2003
Vznik členství 30.7.2001
Adresa: Rakouská republika
Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Vídeň
Jméno Mag. Wolfgang Haller 19.3.2002 - 22.11.2003
Vznik členství 30.7.2001
Zánik členství 19.5.2003
Adresa: Rakouská republika
Rudolfplatz 3/16, 1010 Vídeň
Jméno JUDr. Petr Dušek 19.3.2002 - 22.11.2003
Vznik členství 6.8.2001
Zánik členství 24.4.2003
Adresa: Děčínská 467/9 , Praha 190 00
Jméno Willibald Cernko 7.10.2002 - 22.11.2003
Vznik členství 2.5.2002
Zánik členství 19.5.2003
Adresa: Rakouská republika
Freyung 3/3/7, 1010 Vídeň
člen Mag. Friedrich Kadrnoska 22.11.2003 - 21.6.2004
Vznik členství 19.5.2003
Zánik členství 19.2.2004
Adresa: Rakouská republika
Carabelligassee 5/106, 1210 Vídeň
Jméno Ing. Jiří Drbohlav 19.3.2002 - 24.7.2004
Vznik členství 6.8.2001
Zánik členství 19.2.2004
Adresa: K Haltýři 687/15 , Praha 181 00
Jméno Mag. Martin Grüll 19.3.2002 - 3.5.2005
Vznik členství 30.7.2001
Zánik členství 18.11.2004
Adresa: Rakouská republika
Dr. Hans Schürff Gasse 21, 2340 Mödling
Jméno Harald Nograsek 7.10.2002 - 3.5.2005
Vznik členství 21.3.2002
Zánik členství 6.9.2004
Adresa: Rakouská republika
Leopold Moser Gasse 4/1/158, 1020 Vídeň
člen Ralf Cymanek 21.6.2004 - 10.6.2005
Vznik členství 4.12.2003
Zánik členství 31.1.2005
Adresa: Rakouská republika
Rüdigergasse 9/10,1050 Vídeň
Jméno Mgr. Friederike Kotz 7.10.2002 - 20.3.2007
Vznik funkce 21.3.2002
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: Rakouská republika
Döbliger Hauptstrasse 11, DG 29, 1190 Vídeň
Jméno Helena Šrámková 7.10.2002 - 20.3.2007
Vznik členství 11.3.2002
Zánik členství 21.6.2006
Adresa: Liškova 633/8 , Praha 142 00
člen DDr. Regina Prehofer 21.6.2004 - 19.4.2007
Vznik členství 30.1.2004
Zánik členství 28.3.2007
Adresa: Rakouská republika
Adolfstorgasse 49/2/7, 1130 Vídeň
člen dozorčí rady Helmut Bernkopf 3.5.2005 - 19.4.2007
Vznik členství 6.12.2004
Zánik členství 28.3.2007
Adresa: Rakouská republika
A-1180 Vídeň, Hockegasse 85/4
člen dozorčí rady Harald Vertneg 3.5.2005 - 24.1.2008
Vznik členství 7.9.2004
Zánik členství 23.10.2007
Adresa: Rakouská republika
A-1130 Vídeň, Felixgasse 21
člen dozorčí rady Robert Zadrazil 10.6.2005 - 24.1.2008
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 23.10.2007
Adresa: Rakouská republika
Polgarstrasse 21/4, A-1220 Vídeň
předseda dozorčí rady Mag. Dr. Johann Strobl 19.7.2007 - 24.1.2008
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 3.8.2007
Vznik funkce 28.3.2007
Zánik funkce 3.8.2007
Adresa: Hauptstrasse 37 , 7210 Walbersdorf Rakouská republika
člen dozorčí rady Carlo Vivaldi 24.1.2008 - 25.3.2008
Vznik členství 5.11.2007
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Köhlergasse 17, PSČ A-1180
člen JUDr. Jaroslava Laurová 22.11.2003 - 17.7.2008
Vznik členství 3.6.2003
Zánik členství 3.6.2008
Adresa: Amforová 1886/42 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Elena Patrizia Goitini 24.1.2008 - 17.7.2008
Vznik členství 5.11.2007
Zánik členství 28.4.2008
Adresa: Via Fiori Chiari 14 , 201 25 Milano Italská republika
Jméno Ing. Pavel Šlambor 27.10.2004 - 14.8.2008
Vznik členství 21.4.2004
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: Černošická 614 , Praha 155 31
člen dozorčí rady Ing. Jakub Stárek 20.3.2007 - 14.8.2008
Vznik členství 15.11.2006
Zánik členství 30.5.2008
Adresa: Otradovická 731/11 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Thomas Gross 19.7.2007 - 22.1.2009
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Bründlwiese 1 , 823 19 Starnberg-Söcking Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Carlo Marini 24.1.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 5.11.2007
Zánik členství 5.2.2011
Adresa: Str. Ne Farnese 81 , 291 00 Piacenza Italská republika
předseda dozorčí rady Carlo Vivaldi 25.3.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 5.11.2007
Zánik členství 5.2.2011
Vznik funkce 5.12.2007
Zánik funkce 5.2.2011
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Köhlergasse 17, PSČ A-1180
člen dozorčí rady Graziano Cameli 17.7.2008 - 20.5.2011
Vznik členství 29.4.2008
Zánik členství 2.3.2011
Adresa: Italská republika
Trieste, Strada Costiera 31, 34136
Jméno Heinz Meidlinger 7.2.2003 - 15.9.2011
Vznik členství 30.7.2001
Zánik členství 30.7.2006
Adresa: Rakouská republika
Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Vídeň
místopředseda dozorčí rady Carmine Ferraro 12.9.2007 - 15.9.2011
Vznik členství 28.3.2007
Zánik členství 26.7.2011
Vznik funkce 28.3.2007
Zánik funkce 26.7.2011
Adresa: Via Monviso 33 , 200 52 Monza (MI) Italská republika
člen dozorčí rady JUDr. Ivana Burešová 14.8.2008 - 15.9.2011
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 18.6.2011
Adresa: Dlouhá 714/36 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Eva Mikulková 14.8.2008 - 15.9.2011
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 18.6.2011
Adresa: Dlouhá 512 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Šlambor 14.8.2008 - 15.9.2011
Vznik členství 18.6.2008
Zánik členství 18.6.2011
Adresa: Černošická 614 , Praha 155 31
člen dozorčí rady Heinz Meidlinger 15.9.2011 - 15.9.2011
Vznik členství 30.7.2006
Zánik členství 30.7.2011
Adresa: Rakouská republika
Kalmusweg 46/Haus 107, 1220 Vídeň
člen dozorčí rady Tomica Pustisek 20.5.2011 - 9.5.2012
Vznik členství 28.2.2011
Zánik členství 26.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Judengasse 1, A 1010
člen dozorčí rady JUDr. Ivana Burešová 15.9.2011 - 10.1.2014
Vznik členství 18.6.2011
Zánik členství 30.11.2013
Adresa: Dlouhá 714/36 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Gerhard Deschkan 15.6.2009 - 2.10.2014
Vznik členství 19.12.2008
Zánik členství 28.4.2014
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Matzingerstraße 11/11, A-1140
člen dozorčí rady Gianfranco Bisagni 20.5.2011 - 2.10.2014
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 2.3.2014
Adresa: Rumunsko
Ilfov, Pipera Tun., Oxford Gard. 5
předseda dozorčí rady Francesco Giordano 15.9.2011 - 2.10.2014
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 2.3.2014
Vznik funkce 2.3.2011
Zánik funkce 2.3.2014
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Morzinplatz 1, 1010
člen dozorčí rady Ebreo Giorgio 15.9.2011 - 2.10.2014
Vznik členství 26.7.2011
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: Italská republika
Milano, Via Cervignano 16
člen dozorčí rady Heinz Meidlinger 15.9.2011 - 2.10.2014
Vznik členství 1.8.2011
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Kalmusweg 46/Haus 107, 1220
člen dozorčí rady Ing. Milan Říha 15.9.2011 - 2.10.2014
Vznik členství 18.6.2011
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: Splavná 1489 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Eva Mikulková 15.9.2011 - 2.10.2014
Vznik členství 18.6.2011
Zánik členství 18.6.2014
Adresa: Dlouhá 512 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Mauro Maschio 22.6.2012 - 12.1.2016
Vznik členství 26.4.2012
Zánik členství 24.9.2015
Adresa: Ukrajina
Kyjev, Anri Barbyusa Str. 5, 03150
předseda dozorčí rady Francesco Giordano 2.10.2014 - 12.1.2016
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 15.7.2015
Vznik funkce 29.4.2014
Zánik funkce 15.7.2015
Adresa: Morzinplatz 1 , 1010 Vídeň Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Giorgio Ebreo 2.10.2014 - 12.1.2016
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 30.8.2015
Vznik funkce 29.4.2014
Zánik funkce 30.8.2015
Adresa: Via Cervignano 16 , Milano Italská republika
Člen dozorčí rady Gianfranco Bisagni 20.11.2014 - 12.1.2016
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 24.9.2015
Adresa: Dennweg 13 , 1190 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Suzanne Malibas 2.10.2014 - 4.9.2017
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 1.1.2017
Adresa: Pfarrwiesengasse 21/6 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Heinz Meidlinger 2.10.2014 - 4.9.2017
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 29.4.2017
Adresa: Kalmusweg 46/Haus 107 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Jana Szászová 2.10.2014 - 4.9.2017
Vznik členství 13.5.2014
Zánik členství 13.5.2017
Adresa: Hany Meličkovej 2989/18 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Mgr. Miloš Bádal 2.10.2014 - 4.9.2017
Vznik členství 24.7.2014
Zánik členství 14.7.2017
Adresa: Podhorská 88/19 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Eva Mikulková 2.10.2014 - 4.9.2017
Vznik členství 24.7.2014
Zánik členství 14.7.2017
Adresa: Dlouhá 512 , Kladno 272 01
předseda dozorčí rady Mirko Bianchi 12.1.2016 - 4.9.2017
Vznik členství 4.11.2015
Zánik členství 20.12.2016
Vznik funkce 4.11.2015
Zánik funkce 20.12.2016
Adresa: Via Violetta 1, Appartamento Aniro 6976 , Lugano-Castagnola Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Csilla Ihász 12.1.2016 - 4.9.2017
Vznik členství 4.11.2015
Zánik členství 20.12.2016
Adresa: Franz Josef Kai 39 , 1010 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Enrico Minniti 21.1.2016 - 4.9.2017
Vznik členství 4.11.2015
Zánik členství 20.12.2016
Adresa: Schleigmuhlgasse 4/23 , 1040 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Benedetta Navarra 12.1.2016 - 10.4.2019
Vznik členství 4.11.2015
Zánik členství 4.11.2018
Adresa: Via del Gambero 23 , 187 Řím Italská republika

Sbírka Listin UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3608/SL 160 ostatní dodatek k VZ 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 28.1.2016 4
B 3608/SL 159 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014/konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 28.1.2016 171
B 3608/SL 157 ostatní výpis ze zápisu DR (volba čl. představen.) Městský soud v Praze 29.10.2014 16.11.2015 21.1.2016 1
B 3608/SL 156 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 24.9.2015 16.11.2015 21.1.2016 7
B 3608/SL 155 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 104
B 3608/SL 154 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 440/2014 Městský soud v Praze 29.4.2014 15.8.2014 30.10.2014 54
B 3608/SL 153 ostatní zápis voleb. komise DR Městský soud v Praze 24.7.2014 15.8.2014 30.10.2014 1
B 3608/SL 152 ostatní zápis voleb. komise DR Městský soud v Praze 13.5.2014 15.8.2014 30.10.2014 3
B 3608/SL 151 ostatní výpis zápisu VH Městský soud v Praze 29.4.2014 15.8.2014 30.10.2014 3
B 3608/SL 150 ostatní výpis zápisu DR Městský soud v Praze 29.4.2014 15.8.2014 30.10.2014 2
B 3608/SL 149 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 19.12.2011 15.8.2014 30.10.2014 2
B 3608/SL 148 notářský zápis NZ 441/2014 Městský soud v Praze 29.4.2014 21.5.2014 6.6.2014 20
B 3608/SL 147 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 99
B 3608/SL 146 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.12.2013 24.2.2014 26.2.2014 19
B 3608/SL 138 účetní závěrka [2013], zpráva auditora k 30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 2.10.2013 3.12.2013 70
B 3608/SL 133 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2011 8.2.2013 14.2.2013 19
B 3608/SL 132 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.11.2012 18.1.2013 71
B 3608/SL 130 účetní závěrka, zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 12.11.2012 16.1.2013 7
B 3608/SL 121 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 100
B 3608/SL 120 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.5.2011 8.6.2011 19
B 3608/SL 109 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 92
B 3608/SL 107 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.12.2009 18.1.2010 20
B 3608/SL 106 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 179
B 3608/SL 104 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.12.2009 67
B 3608/SL 99 ostatní - rozhodnutí DR/předst./ Městský soud v Praze 15.9.2006 8.7.2009 2
B 3608/SL 98 ostatní projekt vnitrost. fúze Městský soud v Praze 29.6.2009 2.7.2009 3.7.2009 8
B 3608/SL 97 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Městský soud v Praze 23.11.2006 2.7.2009 7
B 3608/SL 96 ostatní -dozo.rada tím.bere na vědomí Městský soud v Praze 15.3.2009 2.7.2009 2
B 3608/SL 95 ostatní -rezignuji na své členství Městský soud v Praze 5.3.2009 2.7.2009 1
B 3608/SL 94 rozhod. o statut. orgánu záp.z jedn.doz.rady Městský soud v Praze 18.12.2008 5.2.2009 1
B 3608/SL 93 rozhod. o statut. orgánu záp.z jen.doz.rady Městský soud v Praze 5.9.2008 5.2.2009 1
B 3608/SL 92 rozhod. o statut. orgánu rezign.M.Fossati Městský soud v Praze 28.8.2008 5.2.2009 1
B 3608/SL 91 podpisové vzory +čest.prohl Městský soud v Praze 14.1.2009 5.2.2009 1
B 3608/SL 90 účetní závěrka, zpráva auditora - zahaj.roz.k 1.1.2008+ příl. Městský soud v Praze 1.1.2008 11.12.2008 12.12.2008 6
B 3608/SL 89 ostatní - projekt převzetí jmění Městský soud v Praze 25.6.2008 11.12.2008 12.12.2008 6
B 3608/SL 88 notářský zápis NZ 469/2008+projekt převz.jm. Městský soud v Praze 17.10.2008 11.12.2008 12.12.2008 16
B 3608/SL 87 notářský zápis NZ 468/2008+projekt převz.jm. Městský soud v Praze 17.10.2008 11.12.2008 12.12.2008 37
B 3608/SL 85 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007/C 26741/ Městský soud v Praze 31.12.2007 11.12.2008 12.12.2008 21
B 3608/SL 84 ostatní - projekt o převzetí jmění Městský soud v Praze 25.6.2008 12.8.2008 27.8.2008 3
B 3608/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 223
B 3608/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.1.2008 23.4.2008 22
B 3608/SL 81 ostatní - rozhod.DR/předst./ Městský soud v Praze 28.1.2008 23.4.2008 2
B 3608/SL 80 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 15.2.2008 23.4.2008 1
B 3608/SL 79 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.06/B 1350/ Městský soud v Praze 30.9.2006 18.3.2008 57
B 3608/SL 78 notářský zápis -NZ327/07-smlouva o fúzi Městský soud v Praze 7.5.2007 18.3.2008 50
B 3608/SL 77 notářský zápis -NZ326/07-návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 7.5.2007 18.3.2008 149
B 3608/SL 76 notářský zápis -NZ325/07-návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 7.5.2007 18.3.2008 144
B 3608/SL 75 zpráva auditora +zahaj rozvaha k 1.10.06 Městský soud v Praze 1.10.2006 18.3.2008 5
B 3608/SL 74 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.06 Městský soud v Praze 30.9.2006 18.3.2008 55
B 3608/SL 73 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2007 20.2.2008 1
B 3608/SL 72 ostatní -rezignace Strobl Městský soud v Praze 3.8.2007 20.2.2008 1
B 3608/SL 71 ostatní -rezignace Vertneg, Zadrazil Městský soud v Praze 23.10.2007 20.2.2008 1
B 3608/SL 70 ostatní -zápis z jednání DR/předst./ Městský soud v Praze 28.3.2007 15.11.2007 2
B 3608/SL 69 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 28.3.2007 15.11.2007 1
B 3608/SL 68 ostatní -záp.z mim.zased.předst. Městský soud v Praze 17.10.2007 15.11.2007 1
B 3608/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 131
B 3608/SL 66 ostatní záp.zased.mimoř.představenstva Městský soud v Praze 2.4.2007 30.4.2007 0
B 3608/SL 65 ostatní -rezignace/DDr.Prehofer/ Městský soud v Praze 26.3.2007 30.4.2007 0
B 3608/SL 64 ostatní -rezignace/F.Kotz/ Městský soud v Praze 26.3.2007 30.4.2007 0
B 3608/SL 63 ostatní -rezignace/H.Bernkopf/ Městský soud v Praze 26.3.2007 30.4.2007 0
B 3608/SL 62 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 4.4.2007 30.4.2007 0
B 3608/SL 61 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 4.4.2007 30.4.2007 0
B 3608/SL 56 ostatní -příl.k sml.o f.ř.55/stanovy Městský soud v Praze 30.3.2007 2.4.2007 0
B 3608/SL 55 ostatní -náv.sml.o fúzi/shodná s SL 54 Městský soud v Praze 30.3.2007 2.4.2007 0
B 3608/SL 60 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 22.1.2007 28.3.2007 2
B 3608/SL 59 ostatní -rozhodnutí DR/předst./ Městský soud v Praze 30.10.2006 28.3.2007 2
B 3608/SL 58 ostatní -zápis ze zased.voleb.komise Městský soud v Praze 22.11.2006 28.3.2007 2
B 3608/SL 57 ostatní -zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 22.6.2006 28.3.2007 10
B 3608/SL 54 ostatní sml. o fúzi - návrh /bez data/ Městský soud v Praze 6.3.2007 7.3.2007 29
B 3608/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 18.10.2006 119
B 3608/SL 53 ostatní -rezignace/A.Füsselberger/ Městský soud v Praze 1.8.2006 17.10.2006 0
B 3608/SL 52 ostatní -usnesení DR /předst./ Městský soud v Praze 7.8.2006 17.10.2006 0
B 3608/SL 50 notářský zápis -NZ429/05 Městský soud v Praze 22.6.2005 23.3.2006 0
B 3608/SL 49 ostatní -rozhodnutí DR /předst./ Městský soud v Praze 15.4.2005 10.2.2006 0
B 3608/SL 48 ostatní -odstoupení z fun./ing.Brávek Městský soud v Praze 15.4.2005 10.2.2006 0
B 3608/SL 46 ostatní -výp.ze zápisu jed. DR/před/ Městský soud v Praze 30.6.2005 12.9.2005 26.9.2005 0
B 3608/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2004 3.8.2005 8.8.2005 0
B 3608/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za r. 2003 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 4.10.2004 0
B 3608/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 31.8.2004 0
B 3608/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.2.2003 21.6.2004 0
B 3608/SL 30 zpráva auditora + zahaj. rozvaha 1.1.2003 Městský soud v Praze 1.1.2003 9.10.2003 0
B 3608/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.10.2003 0
B 3608/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 C 18549 Městský soud v Praze 31.12.2002 9.10.2003 0
B 3608/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 380/2001 Městský soud v Praze 17.12.2001 7.11.2002 0
B 3608/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 21.10.2002 0
B 3608/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 12.12.2001 0
B 3608/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.7.2001 26.6.2001 19.9.2001 0
B 3608/SL 7 ostatní smlouva o fúzi Městský soud v Praze 26.6.2001 19.9.2001 0
B 3608/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 25/2001 Městský soud v Praze 12.2.2001 11.4.2001 0
B 3608/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 472/99 Městský soud v Praze 23.11.1999 7.12.1999 3.1.2000 0
B 3608/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996,1998 /+B 1105/ Městský soud v Praze 1.12.1999 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČO: 64948242
Firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 2000 - 2499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1996

Sídlo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo: Želetavská 1525/1, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
tracking image