Firma UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost IČO 41695381


UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost (41695381) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novodvorská 803/82, Praha 142 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 1991 a je stále aktivní. UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost na Justice.cz
Detailní informace o UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost na rzp.cz

Výpis dat pro UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 911
IČO (identifikační číslo osoby) 41695381
Jméno UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.9.1991
Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.08.2016. Valná hromada společnosti rozhodla a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 911 (dle jen "Společnost") se zvyšuje o částku 2.000.00 0,-Kč upsáním nových akcií v celkové souhrnné jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovanou zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: počet: 20 kusů jmenovitá hodnota jedné nové akcie: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno podoba: listinná emisní kurs jedné nové akcie: 100.000,-Kč Nové akcie s celkovou jmenovitou hodnotou ve výši 2.000.000,-Kč budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva: a) Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií ("oznámení "). b) Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě. c) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva"). Akcionáři, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo za šle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. d) Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 2 týdnů od doručení oznámení přísl ušnému akcionáři; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě 2 týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu předsta venstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. f) Představenstvo Společnosti ve druhém kole ve lhůtě 10 dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostníh o práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem upsat všechny takto neupsané akcie ve lhůtě 1 týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Sp olečnosti nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že některý z akcionářů neuplatní své přednostní právo na úpis akcií, platí, že akcie budou upsány ostatními akcionáři Společnosti, kteří o úpis akcií projevili zá jem. g) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionáři, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 1 týdne ode dne předlo žení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akci í, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil. h) Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva ani ve druhém kole upisování budou upsány dohodou akcionářů podle ust. § 491 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Za každých završených 300.000,-Kč jejich podílu na základním kapitálu Společnosti mohou akcionáři upsat jednu novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, tedy akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč mohou upsa t 1/3 nové akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, a to za každou jednu dosavadní akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit 95 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30 dnů ode dne upsání akcií příslušným akcionářem a zbylou část do 30 dnů od účinnosti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, a to vše na zvláštní účet společnosti č. 2113348635/270 0, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 31.8.2016 - 25.1.2017
Na společnost UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost, IČ: 41695381, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, jako společnost nástupnickou, přešla rozdělením odštěpením sloučením část jmění společnosti Unica Investment, uzavřený investiční fond, a .s., IČ: 24753203, se sídlem Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 4, jako společnosti rozdělované, uvedená v projektu rozdělení vyhotoveném dne 06.10.2015. 19.11.2015
Část obchodního jmění společnosti UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost určená projektem rozdělení odštěpením sloučením přešla v důsledku rozdělení odštěpením na nástupnickou společnost Unica Investment, uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 247 53 203, se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16587. Rozhodným dnem rozdělení byl 1.listopad 2010. 1.9.2011
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 24.3.2004 - základní kapitál se zvyšuje z hodnoty 2 000 000,- Kč (dvamilionykorunčeských) na hodnotu 6 000 000,- Kč (šestmilionůkorunčeských), - důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení finanční stability společnosti, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 800 ks (osmset kusů) akcií znějících na jméno v listinné podobě, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských), - všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými, - emisní kurs se stanoví částkou 5 000,- Kč (pěttisíckorunčeských) za jednu akcii, emisní ážio nevznikne, - nepřipouští se upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního kapitálu, - dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právno upsat nově vydávané akcie společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii, - místem úpisu bude kancelář advokátky JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese Praha 1, Na Perštýně 5, - lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dva týdny a nepočne však běžet dříve než ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, - počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen dopisem předaným každému osobně proti potvrzení, - všechny nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci ing. Pavlu Chocovi, r.č.: 580831/0981, bytem Praha 4, Rilská 3182/4, místem úpisu bude kancelář advokátky JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese Praha 1, Na Perštýně 5, lhůta pro úpis potrvá dva týdny a její počátek bude panu ing. Pavlu Chocovi oznámen dopisem předaným mu osobně proti potvrzení, - každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro úpis na zvláštní účet založený k tomu účelu u ČSOB, a.s., pobočka Praha 4, č. účtu: 189 438 726/0300 (variabilní symbol - rodné číslo upisovatele), - představenstvo společnosti je povinno stejným způsobem, jak se svolává valná hromada, zveřejnit informaci o přednostním právu, ve které bude uvedeno: - místo a dvoutýdenní lhůta pro vykonání přednostního práva, přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům sdělen dopisem předaným osobně proti potvrzení, - počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii, - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva. 11.5.2004 - 2.9.2004
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl usnesením ze dne 24. března 2004, č.j. 13 Nc 15764/2004-5 ve věci exekuce oprávněného ČSAD Jindřichův Hradec a.s., se sídlem U Nádraží 694/2, Jindřichův Hradec proti povinnému UNICA TECHNOLOGIES a.s., se sídlem Novodvors ká 82/803, Praha 4 podle vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 1999, č.j. 6 Cm 273/94 - 112, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 16,947.300,-Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exeku ci na majetek povinné. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor: Mgr. Radek Karafiát, exekutorský úřad Jihlava se sídlem Královský Vršek 25, Jihlava. 11.5.2004 - 2.2.2005
Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 29.6.2001 8.1.2002 - 30.4.2004
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 1 000 000,--Kč (jedenmilionkorunčeských) o částku 1 000 000,--Kč (jedenmilionkorunčeských) na novou hodnotu 2 000 000,--Kč (dvamilionykorunčeských), 8.1.2002 - 30.4.2004
důvodem zvýšení základního kapitálu je zvýšení finanční stability společnosti, 8.1.2002 - 30.4.2004
zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 200 ks (dvěstě kusů) akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských) 8.1.2002 - 30.4.2004
všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými, 8.1.2002 - 30.4.2004
emisní kurs se stanoví částkou 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských) za jednu akcii, emisní ážio nevznikne, 8.1.2002 - 30.4.2004
všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými, 8.1.2002 - 30.4.2004
emisní kurs se stanoví částkou 5 000,--Kč (pěttisíckorunčeských) za jednu akcii, emisní ážio nevznikne, 8.1.2002 - 30.4.2004
upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, 8.1.2002 - 30.4.2004
dosavadní akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti, přičemž na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii, 8.1.2002 - 30.4.2004
místem úpisu bude kancelář advokátky paní JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese 110 00 Praha 1, Na Perštýně 5 8.1.2002 - 30.4.2004
lhůta pro vykonání přednostního práva potrvá dva týdny nepočne však běžet dříve než ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, 8.1.2002 - 30.4.2004
počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem 8.1.2002 - 30.4.2004
všechny nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci panu Ing. Pavlu Chocovi, r.č.580831/0981, bytem Praha 4, Rilská 3182/4, místem úpisu bude kancelář advokátky paní JUDr. Aleny Pospíšilové na adrese 110 00 Praha 1, Na Perštýně 5, lhůta pro úpis potrvá dva týdny a její počátek bude panu Ing. Pavlu Chocovi oznámen doporučeným dopisem, 8.1.2002 - 30.4.2004
každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtě tří týdnů ode dne skončení lhůty pro úpis na zvláštní účet č.19-9220590277/0100 založený k tomu účelu u Komerční banky a.s. pobočky v Praze 4, Nuselská 94, přičemž variabilním symbolem bude rodné číslo upisovatele, 8.1.2002 - 30.4.2004
představenstvo společnosti je povinno stejným způsobem, jakým se svolává valná hromada, zveřejnit a oznámit informaci o přednostním právu, ve které bude uvedeno: - místo a dvoutýdenní lhůta pro vykonávání přednostího práva, přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům sdělen doporučeným dopisem, - počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii, - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva. 8.1.2002 - 30.4.2004
Výkonný ředitel: ing. Pavel Choc, Rilská 3182/4, Praha 4. 26.10.1999
Údaje o zřízení: Společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 20.8.1991, kterou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady, byl určen revizor účtů a byly schváleny stanovy. Jde o jednorázové založení společnosti dle § 25 zák.č. 104/1990 Sb. 13.9.1991
Ze 100 % upsaného základního kapitálu bylo splaceno více než 30%. 13.9.1991 - 2.2.1995
Výkonný ředitel: ing. Pavel Choc, Rilská 3112, Praha 4. 13.9.1991 - 26.10.1999
Název společnosti: UNICA TECHNOLOGIES Company limited - anglicky 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES Incorporated - anglicky USA 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES Aktiengesselschaft - německy 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES Société Anonyme - italsky 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES Sociedad Anonima - španělsky 13.9.1991 - 8.1.2002
UNICA TECHNOLOGIES akcioněrnoe obšestvo - rusky 13.9.1991 - 8.1.2002

Aktuální kontaktní údaje UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Kapitál UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.7.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.2004 - 14.7.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.1993 - 30.4.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.4.1993 - 8.12.1993
zakladni jmění 310 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.2.1993 - 16.4.1993
zakladni jmění 190 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.9.1991 - 17.2.1993

Akcie UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 28.8.2006
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 1 200 14.7.2004 - 28.8.2006
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 400 30.4.2004 - 14.7.2004
Akcie na jméno 5 000 Kč 200 16.4.1993 - 30.4.2004
Akcie na jméno 5 000 Kč 62 17.2.1993 - 16.4.1993
Akcie na jméno 5 000 Kč 38 13.9.1991 - 17.2.1993

Sídlo UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Platnost údajů od - do
Adresa Novodvorská 803/82 , Praha 142 00 13.3.2017
Adresa Novodvorská 803/82 , Praha 142 00 8.9.2011 - 13.3.2017
Adresa Novodvorská 803/82 , Praha 142 00 13.9.1991 - 8.9.2011

Předmět podnikání UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 13.8.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.9.2011
obráběčství 8.9.2011
zámečnictví, nástrojářství 8.9.2011
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 8.9.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 8.9.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.5.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 22.4.2004 - 19.5.2009
hostinská činnost 8.1.2002
výzkum a vývoj v oblasti strojů a zařízení 8.1.2002 - 19.5.2009
tlumočnická a překladatelská činnost 8.1.2002 - 19.5.2009
kovoobráběčství 8.1.2002 - 8.9.2011
kovoobrábění 16.6.1997 - 8.1.2002
montáž, opravy, údržba a revize vybraných elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 16.6.1997 - 8.9.2011
zámečnictví 16.6.1997 - 8.9.2011
pronájem nebytových prostor 22.7.1996 - 19.5.2009
provozování odstavných a parkovacích ploch 22.7.1996 - 19.5.2009
vedení účetnictví 22.7.1996 - 8.9.2011
činnost organizačních a ekonomických poradců 14.9.1995 - 19.5.2009
činnost účetních poradců 14.9.1995 - 8.9.2011
revize elektrických zařízení 6.10.1993 - 16.6.1997
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 6.10.1993 - 16.6.1997
stavba strojů s mechanickým pohonem 6.10.1993 - 19.5.2009
výroba cementového zboží a umělého kamene 6.10.1993 - 19.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 6.10.1993 - 19.5.2009
projektování elektrických zařízení 6.10.1993 - 8.9.2011
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 6.10.1993 - 8.9.2011
výroba ověřovacích sérií strojů a zařízení 13.9.1991 - 6.10.1993
opakovaná výroba 13.9.1991 - 6.10.1993
montáž technologických celků 13.9.1991 - 6.10.1993
servisní činnost, opravy, obchodní činnost 13.9.1991 - 6.10.1993
poradenská a konsultační činnost v oboru automatizace a mechanizace 13.9.1991 - 6.10.1993
měřící činnost a zkušebnictví 13.9.1991 - 6.10.1993
stavební činnost a inženýring, projekční činnost s vyjímkou projektování pro účely stavebního řízení 13.9.1991 - 6.10.1993
zakládání dceřinných a.s. 13.9.1991 - 6.10.1993
vývoj a výroba unikátních jednoúčelových a jiných zařízení pro automatizaci a mechanizaci pracovních, výrobních a jim podobných procesů 13.9.1991 - 6.10.1993
projektování a výroba automatizovaných systémů 13.9.1991 - 6.10.1993

vedení firmy UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Statutární orgán UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo, a to jeho jediný člen. 22.5.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo, podepisování se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva a nebo celé představenstvo. 16.6.1997 - 22.5.2015
Způsob jednání a podepisování: Za společnost jedná představenstvo, podepisování se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předsed představenstva, dva členové představenstva nebo celé představenstvo. 17.9.1993 - 16.6.1997
Podepisování: K napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis: a) všichni členové představenstva nebo b) v rozsahu pověření předseda představenstva (po dobu jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva) nebo c) v rozsahu jednorázového pověření představenstvem dva představenstvem určení členové představenstva nebo d) v rozsahu pověření výkonný ředitel. 13.9.1991 - 17.9.1993
člen představenstva Ing. Pavel Choc 13.10.2017
Vznik členství 6.9.2017
Vznik funkce 6.9.2017
Adresa: Rilská 3182/4 , Praha 143 00
místopředseda ing. Jan Pavlíček 13.9.1991 - 17.9.1993
Adresa: Na Mlejnku 968/32 , Praha 147 00
člen představenstva ing. Václav Horčička 13.9.1991 - 17.9.1993
Adresa: Sídliště 1452/33 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva ing. Jan Svoboda CSc. 13.9.1991 - 17.9.1993
Adresa: Sídliště 1431/12 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Josef Toman 13.9.1991 - 17.9.1993
Adresa: Tejnická 1946/14 , Praha 100 00
předseda ing. Pavel Choc 13.9.1991 - 30.1.1997
Adresa: Rilská 3112 , 143 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Radmila Pilařová 17.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Sídliště 1973 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
člen představenstva ing. Josef Jaroš 17.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Bělohorská 1665/54 , Praha 169 00
předseda ing. Pavel Choc 30.1.1997 - 11.4.1997
Adresa: Rilská 3112 , 143 00 Praha 4 Česká republika
předseda ing. Pavel Choc 11.4.1997 - 26.10.1999
Adresa: Rilská 3112 , 143 00 Praha 4 Česká republika
předseda ing. Pavel Choc 26.10.1999 - 22.4.2004
Zánik členství 6.5.2002
Zánik funkce 6.5.2002
Adresa: Rilská 3182/4 , Praha 143 00
člen představenstva Radmila Pilařová 30.1.1997 - 11.6.2005
Adresa: Sídliště 1973 , 153 00 Praha 5 - Radotín Česká republika
člen představenstva ing. Josef Jaroš 30.1.1997 - 4.11.2009
Zánik členství 2.5.2001
Zánik funkce 2.5.2001
Adresa: Bělohorská 1665/54 , Praha 169 00
člen představenstva Radmila Pilařová 11.6.2005 - 4.11.2009
Zánik členství 2.5.2001
Zánik funkce 2.5.2001
Adresa: Sídliště 1073/13 , Praha 153 00
předseda JUDr. Milan Chlupatý 22.4.2004 - 2.12.2009
Vznik členství 6.5.2002
Zánik členství 12.4.2006
Vznik funkce 6.5.2002
Zánik funkce 12.4.2006
Adresa: Chudenická 1063/11 , Praha 102 00
člen představenstva Radmila Pilařová 4.11.2009 - 2.12.2009
Vznik členství 2.5.2001
Zánik členství 12.4.2006
Vznik funkce 2.5.2001
Zánik funkce 12.4.2006
Adresa: Sídliště 1073/13 , Praha 153 00
člen představenstva Ing. Josef Jaroš 4.11.2009 - 2.12.2009
Vznik členství 2.5.2001
Zánik členství 12.4.2006
Vznik funkce 2.5.2001
Zánik funkce 12.4.2006
Adresa: Bělohorská 1665/54 , Praha 169 00
předseda představenstva JUDr. Milan Chlupatý 2.12.2009 - 10.5.2012
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 12.4.2006
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Chudenická 1063/11 , Praha 102 00
člen představenstva Radmila Pilařová 2.12.2009 - 10.5.2012
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Sídliště 1073/13 , Praha 153 00
člen představenstva Ing. Josef Jaroš 2.12.2009 - 10.5.2012
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Bělohorská 1665/54 , Praha 169 00
předseda představenstva JUDr. Milan Chlupatý 10.5.2012 - 14.9.2012
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 7.9.2012
Vznik funkce 10.3.2011
Zánik funkce 7.9.2012
Adresa: Chudenická 1063/11 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Josef Jaroš 10.5.2012 - 14.9.2012
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 7.9.2012
Adresa: Bělohorská 1665/54 , Praha 169 00
člen představenstva Radmila Pilařová 10.5.2012 - 17.10.2012
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Sídliště 1073/13 , Praha 153 00
předseda představenstva Ing. Pavel Choc 14.9.2012 - 17.10.2012
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 7.9.2012
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Rilská 3182/4 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Petr Chlupatý 14.9.2012 - 13.8.2014
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
předseda představenstva Ing. Pavel Choc 17.10.2012 - 13.8.2014
Vznik členství 12.10.2012
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 12.10.2012
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Rilská 3182/4 , Praha 143 00
člen představenstva Radmila Pilařová 17.10.2012 - 13.8.2014
Vznik členství 12.10.2012
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Sídliště 1073/13 , Praha 153 00
člen představenstva Ing. Pavel Choc 13.8.2014 - 21.6.2016
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 15.6.2016
Zánik funkce 15.6.2016
Adresa: Rilská 3182/4 , Praha 143 00
Jméno Mgr. Ondřej Straka 21.6.2016 - 9.9.2016
Vznik členství 15.6.2016
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: Lovosická 770/14 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Pavel Choc 9.9.2016 - 13.3.2017
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 15.2.2017
Adresa: Rilská 3182/4 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Pavel Choc 13.3.2017 - 18.9.2017
Vznik členství 15.2.2017
Zánik členství 5.9.2017
Adresa: Rilská 3182/4 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Pavel Choc 18.9.2017 - 13.10.2017
Vznik členství 5.9.2017
Zánik členství 6.9.2017
Vznik funkce 5.9.2017
Zánik funkce 6.9.2017
Adresa: Rilská 3182/4 , Praha 143 00

Dozorčí rada UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Radmila Pilařová 13.8.2014
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Sídliště 1073/13 , Praha 153 00
předseda dozorčí rady Luděk Šustr 13.8.2014
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: Želivského 3702 , Chomutov 430 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Jaroš 25.2.2016
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Na břevnovské pláni 1361/67 , Praha 169 00
předseda Ing. Pavel Jirman 14.5.1996 - 22.7.1996
Adresa: Vinohradská 102 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen Evžen Zábrš 14.5.1996 - 22.7.1996
Adresa: Baráškova 1587 , 143 00 Praha 4 Česká republika
člen Jiří Kvapil 14.5.1996 - 22.7.1996
Adresa: Svobody 4 , 763 02 Zlín - Malenovice Česká republika
člen Josef Čmiel 14.5.1996 - 22.7.1996
Adresa: Palackého 196/25 , Lysá nad Labem 289 22
člen Olga Trellová 14.5.1996 - 30.1.1997
Adresa: Pospíšilova 1524/4 , Praha 130 00
předseda ing. Jaroslav Lhotka 22.7.1996 - 30.1.1997
Adresa: Taussigova 1154/23 , Praha 182 00
člen ing. Petr Chlupatý 22.7.1996 - 30.1.1997
Adresa: Letohradská 671/13 , Praha 170 00
člen Vladimír Heřman 22.7.1996 - 30.1.1997
Adresa: V mokřinách 356/31 , Praha 147 00
člen Václav Drahovzal 22.7.1996 - 30.1.1997
Adresa: Machova 1265 , Lysá nad Labem Česká republika
člen ing. Petr Chlupatý 30.1.1997 - 7.11.2001
Zánik funkce 22.12.1999
Adresa: Letohradská 671/13 , Praha 170 00
člen Olga Trellová 30.1.1997 - 7.11.2001
Zánik funkce 22.12.1999
Adresa: Pospíšilova 1524/4 , Praha 130 00
předseda ing. Jaroslav Lhotka 30.1.1997 - 8.1.2002
Adresa: Taussigova 1154/23 , Praha 182 00
člen Vladimír Heřman 30.1.1997 - 8.1.2002
Adresa: V mokřinách 356/31 , Praha 147 00
člen Václav Drahovzal 30.1.1997 - 8.1.2002
Adresa: Machova 1265 , Lysá nad Labem Česká republika
člen Luděk Šustr 7.11.2001 - 8.1.2002
Vznik funkce 22.12.1999
Adresa: Želivského 3702 , Chomutov 430 01
člen Jiřina Jablonská 7.11.2001 - 11.6.2005
Vznik funkce 22.12.1999
Zánik funkce 14.4.2005
Adresa: Písnická 755/50 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Samira Heroutová 11.6.2005 - 21.9.2007
Vznik členství 14.4.2005
Adresa: Pod vilami 854/3 , Praha 140 00
předseda Luděk Šustr 8.1.2002 - 4.11.2009
Zánik členství 29.6.2001
Vznik funkce 22.12.1999
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: Želivského 3702 , Chomutov 430 01
člen ing. Jaroslav Lhotka 8.1.2002 - 2.12.2009
Zánik členství 12.4.2006
Adresa: Taussigova 1154/23 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Samira Heroutová 21.9.2007 - 2.12.2009
Vznik členství 14.4.2005
Zánik členství 12.4.2006
Adresa: Dačického 1220/2 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Luděk Šustr 4.11.2009 - 2.12.2009
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 12.4.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 12.4.2006
Adresa: Želivského 3702 , Chomutov 430 01
člen dozorčí rady Bc. Samira Heroutová 2.12.2009 - 25.10.2010
Vznik členství 12.4.2006
Adresa: Dačického 1220/2 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Lhotka 2.12.2009 - 8.9.2011
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Taussigova 1154/23 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Luděk Šustr 2.12.2009 - 10.5.2012
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 10.3.2011
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 10.3.2011
Adresa: Želivského 3702 , Chomutov 430 01
člen dozorčí rady Ing. Samira Goldšmídová 25.10.2010 - 10.5.2012
Vznik členství 12.4.2006
Zánik členství 10.3.2011
Adresa: Dačického 1220/2 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Bc. Denisa Zofová DiS. 8.9.2011 - 13.8.2014
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: U laboratoře 552/18 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Luděk Šustr 10.5.2012 - 13.8.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 10.3.2011
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Želivského 3702 , Chomutov 430 01
člen dozorčí rady Ing. Samira Goldšmídová 10.5.2012 - 13.8.2014
Vznik členství 10.3.2011
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: Dačického 1220/2 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Jaroš 13.8.2014 - 25.2.2016
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Bělohorská 1665/54 , Praha 169 00

Sbírka Listin UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 911/SL 44 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 19.6.2015 19.11.2015 25
B 911/SL 43 notářský zápis [N 394/2015, NZ 352/2015] Městský soud v Praze 18.11.2015 19.11.2015 28
B 911/SL 42 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 6.10.2015 12.10.2015 13.10.2015 16
B 911/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2011 24.6.2014 12.11.2014 10
B 911/SL 40 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 26.6.2014 9.7.2014 24.9.2014 7
B 911/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 226/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 9.7.2014 24.9.2014 25
B 911/SL 38 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 24.6.2013 24.3.2014 1.4.2014 4
B 911/SL 37 ostatní valná hromada pozvánka Městský soud v Praze 24.6.2013 24.3.2014 1.4.2014 1
B 911/SL 36 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 24.3.2014 1.4.2014 24
B 911/SL 35 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Městský soud v Praze 12.10.2012 19.10.2012 22.10.2012 3
B 911/SL 34 ostatní zápis z mimořádného zasedání předs. Městský soud v Praze 12.10.2012 19.10.2012 22.10.2012 1
B 911/SL 33 ostatní - zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 10.9.2012 7.9.2012 6
B 911/SL 32 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 1.6.2012 25.6.2012 22
B 911/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 1.6.2012 25.6.2012 17
B 911/SL 30 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 10.3.2011 10.5.2012 3
B 911/SL 29 ostatní zápis z jed. představenstva Městský soud v Praze 10.3.2011 10.5.2012 1
B 911/SL 28 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.4.2012 3
B 911/SL 27 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 4.4.2012 8
B 911/SL 26 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 4.4.2012 14
B 911/SL 25 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 4.4.2012 17
B 911/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 4.4.2012 12
B 911/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.6.2002 28.12.2011 1
B 911/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2001 28.12.2011 11
B 911/SL 21 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.11.2010 Městský soud v Praze 1.11.2010 1.8.2011 1.9.2011 32
B 911/SL 20 účetní závěrka, zpráva auditora k 31.10.2010 Městský soud v Praze 31.10.2010 1.8.2011 1.9.2011 18
B 911/SL 19 posudek znalce č.19-2010 Městský soud v Praze 1.12.2010 1.8.2011 1.9.2011 43
B 911/SL 18 notářský zápis -NZ82/2011-projekt rozděl. Městský soud v Praze 30.5.2011 1.8.2011 1.9.2011 46
B 911/SL 17 ostatní plná moc k fúzi Městský soud v Praze 6.4.2011 27.4.2011 27.4.2011 2
B 911/SL 16 ostatní -projekt rozdělení odštěpením Městský soud v Praze 26.4.2011 27.4.2011 27.4.2011 30
B 911/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.4.2010 4.5.2010 17
B 911/SL 14 výroční zpráva za rok 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.2.2010 37
B 911/SL 13 ostatní -zápis z valné hromady+přílohy Městský soud v Praze 12.4.2006 11.2.2010 8
B 911/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.8.2006 15.8.2006 15.8.2006 0
B 911/SL 11 notářský zápis -NZ287/06 Městský soud v Praze 9.8.2006 15.8.2006 15.8.2006 0
B 911/SL 10 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 22.4.2005 5.5.2005 6
B 911/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.3.2004 15.7.2004 0
B 911/SL 8 notářský zápis -NZ290/04 Městský soud v Praze 30.6.2004 15.7.2004 0
B 911/SL 7 notářský zápis -NZ229/02 Městský soud v Praze 6.5.2002 14.5.2004 0
B 911/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ136/04 Městský soud v Praze 24.3.2004 14.5.2004 0
B 911/SL 5 notářský zápis -NZ135/04 Městský soud v Praze 24.3.2004 14.5.2004 0
B 911/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.6.2002 25.6.2002 0
B 911/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 299/2001 Městský soud v Praze 29.6.2001 28.2.2002 0
B 911/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 25.7.2001 6.9.2001 0
B 911/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 95/97 Městský soud v Praze 28.3.1997 21.7.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

IČO (identifikační číslo) 41695381
Jméno UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 8

Sídlo UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Živnosti a provozovny UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 1356/3, Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny 1003893244
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.10.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Novodvorská 803/82, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1003893210
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 25.10.1993

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 1356/3, Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny 1003893244
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Novodvorská 803/82, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1003893210
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.10.1993

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.6.1993

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.1995

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 1356/3, Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny 1003893244
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.6.1996

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 1356/3, Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny 1003893244
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.6.1996

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.4.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 154, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1003893236
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.4.2000
Provozovna č. 2
Provozovna 65, Josefův Důl 468 44
Identifikační číslo provozovny 1011180537
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014

Živnost č. 8 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 154, Pec pod Sněžkou 542 21
Identifikační číslo provozovny 1003893236
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 65, Josefův Důl 468 44
Identifikační číslo provozovny 1011180537
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2014

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 3.10.2001

Živnost č. 16 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.1996
Zánik oprávnění 3.10.2001

Živnost č. 18 Provozování odstavných a parkovacích ploch

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Tlumočnická a překladatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj v oblasti strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Choc

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

IČO: 41695381
Firma: UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.8.1991

Sídlo UNICA TECHNOLOGIES akciová společnost

Sídlo: Novodvorská 803/82, Praha 142 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Elektrické instalace
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image