Firma U & SLUNO a.s. IČO 25824848


U & SLUNO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

U & SLUNO a.s. (25824848) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jaroňkova 221, 702 00 Ostrava Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 11. 1998 a je stále aktivní. U & SLUNO a.s. má celkem čtyři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o U & SLUNO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o U& SLUNO a.s. na Justice.cz
Detailní informace o U & SLUNO a.s. na rzp.cz
Detailní informace o U & SLUNO a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro U & SLUNO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje U& SLUNO a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2045
IČO (identifikační číslo osoby) 25824848
Jméno U& SLUNO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 23.11.1998
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.2.2015
1. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu:Řádná valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlem Ostrava- Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla z důvodu zvýšení prestižespolečnosti a získání kapitálu pro nákup investičního majetkua špičkových licencí o zvýšení základního kapitálu společnostio 35.400.000,- Kč (slovy:třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) upsáním nových akcií,tedy z původní výše 5.900.000,- Kč (slovy:pětmilionůdevětsettisíckorunčeských) na novou výši 41.300.000,-Kč (slovy: čtyřicetjedenmiliontřistatisíckorunčeských). Emisníkurs nových akcií bude splacen peněžitým vkladem v hodnotě35.400.000,- Kč (slovy:třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských), přičemž upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští. 9.3.2002 - 26.11.2003
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 35.400.000,-Kč (slovy: třicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských) budeuskutečněno upsáním 1180 ks (jedentisícjednostoosmdesát kusů)nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za každou akcii, vemisním kursu 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) zakaždou novou akcii. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotěakcií. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě znějící najméno, všechny budou stejného druhu a budou s nimi spojenastejná práva. Na jednu dosavadní akcii U & SLUNO a.s. ojmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy:pěttisíckorunčeských) lzeupsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy:třicettisíckorunčeských). 9.3.2002 - 26.11.2003
3. Všichni stávající akcionáři, tj. společnost SLUNOCORPORATION, spol. s r.o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Jaroňkova3, jednající statutárním zástupcem - jednatelem ing. MartouNovákovou, ing. Ladislav Novák, který je na jednání této řádnévalné hromady zastoupen na základě plné moci ze dne 19.10.2001advokátkou JUDr. Janou Kašlíkovou, - ing. Zdeněk Sluka, Ing.Marta Nováková a ing. Ivo Havlík se před rozhodnutím o zvýšenízákladního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií. 9.3.2002 - 26.11.2003
4. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Valnáhromada určuje, že nové akcie budou nabídnuty společnosti BinaryDevelopment Limited se sídlem Athene House, The Brodway, MillHill, Lindon NW 7 3TB, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska, která je registrována v obchodním rejstříku proAnglii a Wales pod číslem registrace 3455873 a budou upsány vesmlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost U & SLUNO a.s.s tímto zájemcem. 9.3.2002 - 26.11.2003
5. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva začneběžet od doručení usnesení příslušného rejstříkového soudu vevěci zápisu usnesení této řádné valné hromady o záměru zvýšitzákladní kapitál do obchodního rejstříku a bude trvat 60(šedesát)dnů. Počátek lhůty bude oznámen zájemci písemně azároveň mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Místemúpisu akcií je sídlo společnosti: Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3.Emisní kurs takto upsaných akcií se rovná jmenovité hodnotěakcií, tj. 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) zakaždou akcii. 9.3.2002 - 26.11.2003
6. Emisní kurs akcií upsaných na peněžitý vklad bude splacentakto: 30 % (třicet procent) tj. 10.620.000,- Kč (slovy:desetmilionůšestsetdvacettisíckorunčeských) bude splacen do 60(šedesáti) dnů od upsání akcií, tedy do 60 (šedesáti) dnů odpodpisu smlouvy o upsání akcií, a to na zváštní účet u Komerčníbanky a.s., pobočka Ostrava, který za tím účelem zřídíspolečnost na své jméno. Zbytek emisního kursu akcií upsaných napeněžitý vklad, tj. 24.780.000,- Kč (slovy:dvacetčtyřimilionůsedmsettiscíkorunčeských) bude splacen dotřicátého prvého prosince roku dva tisíce dva (31.12.2002). 9.3.2002 - 26.11.2003
Usnesení valné hromady společnosti U & SLUNO a.s. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3, IČO 25824848 o záměru zvýšitzákladní jmění společnosti takto: 21.3.2001 - 28.11.2001
1. Valná hromada společnosti U & SLUNO a.s. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3 rozhodla dne 15.12.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 4.900.000,-Kč (slovy:čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých) upsáním nových akcií,jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, přičemžupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. 21.3.2001 - 28.11.2001
2. Navrhované zvýšení základního jmění společnosti ve výši4.900.000,-Kč (slovy: čtyřimiliónydevětsettisíc korun českých)bude rozděleno na 980 kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých) každá, kterébudou vydány v listinné podobě, všechny budou stejného druhu abudou s nimi spojená stejná práva. 21.3.2001 - 28.11.2001
3. Základní jmění společnosti je zvyšováno nepeněžitým vkladem aje proto vyloučeno přednostní právo dosavadních akcionářů naupsání nových akcií. Nové akcie budou nabídnuty k upsáníspolečnosti SLUNO CORPORATION, spol. s r.o. se sídlemOstrava-Přívoz, Jaroňkova 3. 21.3.2001 - 28.11.2001
4. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti: Jaroňkova 3,Ostrava-Přívoz a lhůta pro upisování akcií začíná běžet oddoručení zápisu záměru zvýšit základní jmění společnosti vobchodním rejstříku a trvá 14 kalendářních dnů. Emisní kurs serovná jmenovité hodnotě akcií. 21.3.2001 - 28.11.2001
5. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu nazápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a jesplacen předáním písemného prohlášení vkladatele společnosti(podle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku) a předánímnemovitosti. 21.3.2001 - 28.11.2001
6. Valná hromada schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem.Předmětem nepeněžitého vkladu je administrativní budova čp. 221na pozemku st. 1017 včetně venkovních úprav, trvalých porostů apozemků st. 1017, p.č. 1055 a p.č. 130/11, které jsou zapsány vkatastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Ostravě na listuvlastnictví číslo 405 katatrálního území Přívoz, obec MoravskáOstrava a Přívoz, které jsou ve vlastnictví společnosti SLUNOCORPORATION, spol. s r.o. se sídlem Jaroňkova 3, Ostrava-Přívoz,IČO 41032110 21.3.2001 - 28.11.2001
Předmět nepeněžitého vkladu by oceněn jednak znaleckým posudkemznalce Ing. Václava Hrnčíře ze dne 16.10.2000 číslo 415/2000,který na základě zjištěných cen trhu nemovitostí v dané lokalitěa čase stanovil obecnou cenu těchto nemovitostí hodnotou4.900.000,-Kč a znaleckým posudkem znalce Ing. Jaroslava Říkalaze dne 31.10.2000 číslo 0650/2000, který ve vztahu k současnýmcenám na trhu s nemovitostmi stanovil obecnou cenu těchtonemovitostí částkou 5.000.000,-Kč. Ve znaleckých posudcích bylokonstatováno, že hodnotu nepeněžitého vkladu může společnosthospodářsky využít, když se jedná o administrativní budovu spříslušenstvím a hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímukursu upsaných akcií splácených tímto vkladem. 21.3.2001 - 28.11.2001
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Akcie je převoditelná pouze se souhlasem valné hromady. 23.11.1998

Kapitál U& SLUNO a.s.

zakladni jmění 41 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.5.2003
zakladni jmění 41 300 000 Kč
Splaceno 51%
Platnost od - do 27.8.2002 - 10.5.2003
zakladni jmění 5 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.11.2001 - 27.8.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.3.2000 - 28.11.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 23.11.1998 - 8.3.2000

Sídlo U& SLUNO a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jaroňkova 221 , 702 00 Ostrava Česká republika
Jaroňkova 221/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
24.9.2015
Adresa Jaroňkova 3 , Ostrava - Přívoz Česká republika
Ostrava - Přívoz, Jaroňkova 3
11.3.2010 - 24.9.2015
Adresa Jaroňkova 3 , Ostrava-Přívoz Česká republika
Ostrava-Přívoz, Jaroňkova 3
27.8.1999 - 11.3.2010
Adresa Poděbradova 20 , Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 20
23.11.1998 - 27.8.1999

Předmět podnikání U& SLUNO a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.3.2010
Výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 20.12.2006 - 11.3.2010
Poskytování software. 23.11.1998 - 11.3.2010
Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej. 23.11.1998 - 11.3.2010
Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách. 23.11.1998 - 11.3.2010
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 23.11.1998 - 11.3.2010

vedení firmy U& SLUNO a.s.

Statutární orgán U& SLUNO a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Marta Nováková 21.12.2012
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Jaroňkova 221 , 702 00 Ostrava Česká republika
Jaroňkova 221/3, Přívoz, 702 00 Ostrava
člen představenstva RNDr. Vladimír Korpas 23.11.1998 - 27.8.1999
Adresa: 376 , Stará Ves nad Ondřejnicí Česká republika
Stará Ves nad Ondřejnicí 376
člen představenstva Ing. Ivo Havlík 23.11.1998 - 26.11.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Chovatelská 1050 , Ludgeřovice Česká republika
Ludgeřovice, Chovatelská 1050/4
člen představenstva Ing. Marta Nováková 23.11.1998 - 26.11.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Horymírova 1912 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 1912/104
člen představenstva Ing. Zdeněk Sluka 27.8.1999 - 26.11.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Rajská 123 , Ostrava-Michálkovice Česká republika
Ostrava-Michálkovice, Rajská 123/68
předseda představenstva Ing. Marta Nováková 26.11.2003 - 20.12.2006
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Horymírova 2912 , Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2912/104
člen představenstva Ing. Rostislav Mahdal 26.11.2003 - 14.8.2008
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 25.2.2008
Adresa: Jiráskova 14 , Hodonín Česká republika
Hodonín, Jiráskova 14
člen představenstva Ing. Zdeněk Sluka 14.8.2008 - 11.3.2010
Vznik členství 25.2.2008
Zánik členství 23.11.2009
Adresa: Rajská 123 , Ostrava - Michálkovice Česká republika
Ostrava - Michálkovice, Rajská 123/68
člen představenstva Ing. Ivo Havlík 26.11.2003 - 23.4.2012
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 17.10.2011
Adresa: Chovatelská 1050 , Ludgeřovice Česká republika
Ludgeřovice, Chovatelská 1050/4
předseda představenstva Ing. Marta Nováková 20.12.2006 - 21.12.2012
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Nádražní 854 , 742 83 Klimkovice Česká republika
Klimkovice, Nádražní 854, PSČ 74283
člen představenstva Radim Tvardek 11.3.2010 - 21.12.2012
Vznik členství 23.11.2009
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: Polní 570 , 739 35 Václavovice u Frýdku - Místku Česká republika
Václavovice u Frýdku - Místku, Polní 570, PSČ 73935
Jméno Ing. Radek Hartman MBA. 23.4.2012 - 21.12.2012
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: Tomkova 3167 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Tomkova 3167/4, PSČ 15500

Dozorčí rada U& SLUNO a.s.

Platnost údajů od - do
člen Zdeněk Kašlík 24.9.2015
Vznik členství 28.6.2004
Adresa: Sluneční 2387 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Sluneční 2387, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen dozorčí rady JUDr. Jana Kašlíková 3.3.2016
Vznik členství 17.9.2015
Adresa: Sluneční 2387 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Sluneční 2387, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
člen Ing. Zdeněk Sluka 23.11.1998 - 27.8.1999
Adresa: Rajská 123 , Ostrava-Michálkovice Česká republika
Ostrava-Michálkovice, Rajská 123/68
člen Ing. Jiří Štefek 23.11.1998 - 27.8.1999
Adresa: K. Pokorného 1295 , Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1295/21
člen Ing. Šárka Jiříčková 23.11.1998 - 27.8.1999
Adresa: Jindřichova 4 , Ostrava-Moravská Ostrava Česká republika
Ostrava-Moravská Ostrava, Jindřichova 4/1948
člen Ing. Ladislav Novák 23.11.1998 - 23.2.2005
Zánik členství 28.6.2004
Adresa: Horymírova 2912 , Ostrava-Zábřeh Česká republika
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 2912/104
člen Soňa Nováková 27.8.1999 - 23.2.2005
Zánik členství 28.6.2004
Adresa: Sokolská 47 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Sokolská 47
člen Zdeněk Kašlík 27.8.1999 - 23.2.2005
Zánik členství 28.6.2004
Adresa: Sluneční 2387 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2387
člen Ing. Radana Václavíková 23.2.2005 - 12.11.2007
Vznik členství 28.6.2004
Adresa: Hrábek 153 , Ostrava - Plesná Česká republika
Ostrava - Plesná, Hrábek 153
člen Hana Lipková 23.2.2005 - 12.2.2015
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 2.11.2014
Adresa: Muglinovská 33 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Muglinovská 33
člen Zdeněk Kašlík 23.2.2005 - 24.9.2015
Vznik členství 28.6.2004
Adresa: Sluneční 2387 , Rožnov pod Radhoštěm Česká republika
Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2387
člen Ing. Radana Mikolajková 12.11.2007 - 24.9.2015
Vznik členství 28.6.2004
Adresa: Porubská 4 , Děhylov Česká republika
Děhylov, Porubská 4/9A, okres Opava
člen Ing. Radana Mikolajková 24.9.2015 - 3.3.2016
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 30.7.2015
Adresa: Porubská 4 , 747 94 Děhylov Česká republika
Porubská 4/9a, 747 94 Děhylov

Sbírka Listin U& SLUNO a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2045/SL 59 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 17.9.2015 5.2.2016 4.3.2016 1
B 2045/SL 58 zpráva o vztazích r. 2014 Krajský soud v Ostravě 30.12.2015 14.1.2016 1
B 2045/SL 57 účetní závěrka [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 30.12.2015 14.1.2016 20
B 2045/SL 56 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 20.11.2014 27.10.2015 29.10.2015 1
B 2045/SL 55 notářský zápis [NZ 529/2014] rozhodnutí jediného akcionáře, včetně stanov Krajský soud v Ostravě 9.12.2014 10.2.2015 11.2.2015 11
B 2045/SL 54 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 24.7.2014 25.8.2014 22
B 2045/SL 53 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 3.1.2014 22
B 2045/SL 52 účetní závěrka r. 2011 s příl.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.12.2012 11.1.2013 19
B 2045/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akc. Krajský soud v Ostravě 19.12.2012 20.12.2012 4.1.2013 1
B 2045/SL 50 rozhod. o statut. orgánu  Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 8.10.2012 22.11.2012 27.11.2012 3
B 2045/SL 49 výroční zpráva r.2010 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 27.12.2011 28.12.2011 44
B 2045/SL 48 výroční zpráva r.2009 vč.příl.,§ 66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 27.12.2010 27.12.2010 46
B 2045/SL 47 ostatní záp.o průb.a výs.vol.zaměstnci Krajský soud v Ostravě 30.10.2009 5.11.2009 10.11.2009 1
B 2045/SL 46 účetní závěrka r. 2008 vč. příl., § 66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 3.8.2009 4.8.2009 14
B 2045/SL 42 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 23.2.2009 23.2.2009 10
B 2045/SL 41 zpráva o vztazích r. 2007 Krajský soud v Ostravě 30.3.2008 29.12.2008 14.1.2009 1
B 2045/SL 40 účetní závěrka r. 2007 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 30.4.2007 29.12.2008 14.1.2009 13
B 2045/SL 39 podpisové vzory Ing. Zdeněk Sluka Krajský soud v Ostravě 4.8.2008 12.8.2008 15.8.2008 1
B 2045/SL 38 notářský zápis NZ 70/2008vč. zm. stanov Krajský soud v Ostravě 25.2.2008 12.8.2008 15.8.2008 15
B 2045/SL 37 zakladatelské dokumenty -Stanovy plat.od 20/12/06 Krajský soud v Ostravě 13.3.2008 14.3.2008 16
B 2045/SL 36 účetní závěrka r.2006 vč.příl.,§66a/9,zpr.aud Krajský soud v Ostravě 1.11.2007 5.11.2007 16
B 2045/SL 35 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Ostravě 1.11.2007 5.11.2007 19
B 2045/SL 34 účetní závěrka r.2005 vč.příl.,§66a/9,zpr.aud Krajský soud v Ostravě 1.11.2007 5.11.2007 18
B 2045/SL 33 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Ostravě 1.11.2007 5.11.2007 17
B 2045/SL 32 notářský zápis NZ 197/2006 vč.zm.stanov Krajský soud v Ostravě 3.10.2006 19.12.2006 5.1.2007 13
B 2045/SL 31 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§a66/9,audit Krajský soud v Ostravě 22.12.2005 23.12.2005 27
B 2045/SL 30 výroční zpráva r. 2003 Krajský soud v Ostravě 28.4.2005 6.5.2005 32
B 2045/SL 29 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 13.7.2004 19
B 2045/SL 28 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2003) Krajský soud v Ostravě 2.7.2004 13.7.2004 1
B 2045/SL 27 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.8.2002 8.10.2003 14.10.2003 6
B 2045/SL 26 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 2.7.2003 8.10.2003 14.10.2003 2
B 2045/SL 24 notářský zápis Nz 101/2003 Krajský soud v Ostravě 4.7.2003 8.10.2003 14.10.2003 34
B 2045/SL 23 ostatní § 66a/9 o.z (r.2002) Krajský soud v Ostravě 8.10.2003 14.10.2003 2
B 2045/SL 22 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 8.10.2003 14.10.2003 1
B 2045/SL 21 ostatní § 66a/9 o,z. (r. 2000) Krajský soud v Ostravě 8.10.2003 14.10.2003 1
B 2045/SL 20 účetní závěrka r. 2002 vč.zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 8.10.2003 14.10.2003 24
B 2045/SL 19 účetní závěrka r. 2001 vč.zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 8.10.2003 14.10.2003 30
B 2045/SL 18 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 8.10.2003 14.10.2003 31
B 2045/SL 17 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 8.10.2003 14.10.2003 23
B 2045/SL 16 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 8.10.2003 14.10.2003 24
B 2045/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 17.8.2001 8.10.2003 14.10.2003 4
B 2045/SL 14 notářský zápis Nz 105/99 Krajský soud v Ostravě 10.5.1999 8.10.2003 14.10.2003 7
B 2045/SL 13 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 17.12.2001 21.3.2002 5
B 2045/SL 12 notářský zápis NZ 372/2001 Krajský soud v Ostravě 2.1.2002 21.3.2002 18
B 2045/SL 9 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 28.11.2001 4.12.2001 23
B 2045/SL 8 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 28.11.2001 4.12.2001 23
B 2045/SL 7 výroční zpráva r. 1998 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 28.11.2001 4.12.2001 14
B 2045/SL 5 posudek znalce č. 415/2000 Krajský soud v Ostravě 25.10.2001 29.10.2001 17
B 2045/SL 3 posudek znalce č. 0650/2000 Krajský soud v Ostravě 25.10.2001 29.10.2001 22
B 2045/SL 2 notářský zápis NZ 251/98 Krajský soud v Ostravě 26.10.1998 25.10.2001 29.10.2001 27
B 2045/SL 1 notářský zápis NZ 277/2000-zakl.sml. Krajský soud v Ostravě 15.12.2000 27.12.2000 9.5.2001 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje U & SLUNO a.s.

IČO (identifikační číslo) 25824848
Jméno U & SLUNO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 23.11.1998
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo U & SLUNO a.s.

Živnosti a provozovny U & SLUNO a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Kovářova 1461/1, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1004072015
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 26.1.2006
Provozovna č. 2
Provozovna Bucharova 1281/2, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1009877569
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 10.3.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Sadová 2653/28, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1002069441
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 22.4.2004
Provozovna č. 4
Provozovna Jaroňkova 221/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1002069424
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 15.2.1999

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v obchodu a službách

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán U & SLUNO a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Novák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje U & SLUNO a.s.

IČO: 25824848
Firma: U & SLUNO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.11.1998

Sídlo U & SLUNO a.s.

Sídlo: Jaroňkova 221/3, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje U & SLUNO a.s.

IČO (identifikační číslo) 25824848
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ25824848
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno U & SLUNO a.s.
Sídlo Jaroňkova 221/3 PŘÍVOZ 702 00 OSTRAVA 2
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště Ostrava I, Jurečkova 940/2, MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ, tel.: 596 150 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
6000000892/8040 11.4.2013
6011001727/8040 11.4.2013
86-5200830247/0100 1.4.2013
86-5199720277/0100 1.4.2013
994404-445310001/0800 1.4.2013
35-6687990297/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.2.1999

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 25824848
Jméno firmy U & SLUNO a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka wt3t6xg

Podobné firmy

tracking image