Firma Twisto payments a.s. IČO 01615165


Twisto payments a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Twisto payments a.s. (01615165) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Újezd 450/40, Praha 118 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 4. 2013 a je stále aktivní. Twisto payments a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Twisto payments a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Twisto payments a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Twisto payments a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Twisto payments a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Twisto payments a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19085
IČO (identifikační číslo osoby) 01615165
Jméno Twisto payments a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.4.2013
Valná hromada společnosti schválila dne 15.4.2019 usnesení tohoto znění: Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 016 15 165, spisová značka B 19085 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost") takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 2.258.356,-- Kč (slovy dva miliony dvě stě padesát osm tisíc tři sta padesát šest korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.258.356 (slovy dva miliony dvě stě padesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů akcií se zvláštními právy označovaných jako "Akcie série B", každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká), přič emž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, s nimiž budou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 5. "ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE" dále v odstavci 9. nově navrhovaného znění stanov Společnosti, (dále společně též jen "Akcie" nebo každá jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd ějších předpisů, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: společnosti ING Bank N.V., se sídlem Nizozemské království, 1102MG Amsterdam, Bijlmerplein 888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem 33031431 (dále též jen "IN G Bank N.V.") a společnosti UNIQA Insurance Group A.G., se sídlem Rakouská republika, 1029 Vídeň, Untere Donaustrasse 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod FN 92933 t (dále též jen "UNIQA Insurance Group A.G.") (ING Bank N.V. a UNIQA Insurance Group A.G. dále společně též jen "Zájemci") takto: a) společnosti ING Bank N.V. bude nabídnuto upsání 1.129.178 (jednoho milionu jednoho sta dvaceti devíti tisíc jednoho sta sedmdesáti osmi) kusů Akcií, b) společnosti UNIQA Insurance Group A.G. bude nabídnuto upsání 1.129.178 (jednoho milionu jednoho sta dvaceti devíti tisíc jednoho sta sedmdesáti osmi) kusů Akcií. 5. Všechny Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších před pisů Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání Akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne schválení tohoto usnesení valné hromady. 6. Emisní kurs upsaných všech Akcií činí 17,0168033737816 Kč, tzn. jedna Akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) bude upsána emisním kursem 17,0168033737816 Kč. 7. Emisní kurs všech upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: a) Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Akcií. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs všech Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že: -proti pohledávce Společnosti ve výši 19.215.000,-- Kč (devatenáct milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) za společností ING Bank N.V. z titulu splacení emisního kursu jí upsaných Akcií bude započtena jistina peněžité pohledávky společnosti ING Bank N.V. jako vlastníka pohledávky za Společností ve výši 750.000,-- EUR (sedm set padesát tisíc euro) z titulu smlouvy o úvěru (Convertible Loan Agreement) uzavřené dne 17. října 2018 mezi mimo jiné Zájemci, na straně jedné jako úvěrujícími, a Společností, na straně druhé jako úvěrovanou (dále též jen "Pohledávka 1"), přičemž pro vyjádření ekvivalentu Pohledávky 1 v měně koruny české bude použit kurz EUR/CZK vyhlášený Českou národní bankou ke dni 12. dubna 2019, tj. kurz 25,620 Kč (dvacet pět celých a šest set dvacet tisícin korun českých) za 1 EUR (jedno euro), tj. Pohledávka 1 vyjádřená v českých korunách bude činit 19.215.000,-- Kč (devatenáct milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) (dále též jen "Započtení pohledávek 1"); -proti pohledávce Společnosti ve výši 19.215.000,-- Kč (devatenáct milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) za společností UNIQA Insurance Group A.G. z titulu splacení emisního kursu jí upsaných Akcií bude započtena jistina peněžité pohledávky společn osti UNIQA Insurance Group A.G. jako vlastníka pohledávky za Společností ve výši 750.000,-- EUR (sedm set padesát tisíc euro) z titulu smlouvy o úvěru (Convertible Loan Agreement) uzavřené dne 17. října 2018 mezi mimo jiné Zájemci, na straně jedné jako úv ěrujícími, a Společností, na straně druhé jako úvěrovanou (dále též jen "Pohledávka 2"), přičemž pro vyjádření ekvivalentu Pohledávky 2 v měně koruny české bude použit kurz EUR/CZK vyhlášený Českou národní bankou ke dni 12. dubna 2019, tj. kurz 25,620 Kč (dvacet pět celých a šest set dvacet tisícin korun českých) za 1 EUR (jedno euro), tj. Pohledávka 1 vyjádřená v českých korunách bude činit 19.215.000,-- Kč (devatenáct milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) (dále též jen "Započtení pohledávek 2"). c) Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek 1 a návrh smlouvy o Započtení pohledávek 2 předloží představenstvo Společnosti příslušnému Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5 tohoto rozhodn utí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek 1 i návrhem smlouvy o Započtení pohledávek 2 je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje předložený návrh smlouvy o Započtení pohledávek 1 a předložený návrh smlouvy o Započtení pohledávek 2. 8. Valná hromada zároveň schvaluje změnu druhu akcií takto: a) stávající kmenové akcie Společnosti vydané jako cenné papíry na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá, pořadových čísel 1 až 21.749.607, se mění na akcie se zvláštními právy vydané jako cenné papíry na jméno o jmenovité hodnotě 1 ,-- Kč (jedna koruna česká) každá, pořadových čísel 1 až 21.749.607, přičemž s těmito akciemi budou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 5. "ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE" dále v odstavci 9. nově navrhovaného znění stanov Společnosti; tyto akcie budou dl e navrhovaného znění stanov označované jako "Nové kmenové akcie"; a b) stávající kmenové akcie Společnosti vydané jako cenné papíry na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá, pořadových čísel 21.749.608 až 29.321.692, se mění na akcie se zvláštními právy vydané jako cenné papíry na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá, pořadových čísel 21.749.608 až 29.321.692, přičemž s těmito akciemi budou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 5. "ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE" dále v odstavci 9. nově navrhovaného znění stanov Společnosti; t yto akcie budou dle navrhovaného znění stanov označované jako "Akcie série A". 17.4.2019
Valná hromada společnosti schválila dne 15.4.2019 usnesení tohoto znění: Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 016 15 165, spisová značka B 19085 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost"), takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 11.495.721,-- Kč (jedenáct milionů čtyři sta devadesát pět tisíc sedm set dvacet jedna koruna česká). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 11.495.721 (jedenáct milionů čtyři sta devadesát pět tisíc sedm set dvacet jedna) kusů akcií se zvláštními právy označovaných jako Akcie série B, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká), p řičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, s nimiž budou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 5. "ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE" stanov Společnosti (dále společně též jen "Akcie" nebo každá jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, vzdali prohláš ením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: společnosti ING Bank N.V., se sídlem Nizozemské království, 1102MG Amsterdam, Bijlmerplein 888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem 33031431 (dále též jen "IN G Bank N.V."), společnosti UNIQA Insurance Group AG, se sídlem Rakouská republika, 1029 Vídeň, Untere Donaustrasse 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod FN 92933 t (dále též jen "UNIQA Insurance Group AG"), společnosti F inch Capital Fund II Coöperatief U.A., se sídlem Nizozemské království, 1071LL Amsterdam, Concertgebouwplein 9, RSIN 856581495, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem 66499143 (dále též jen "Finch Capital Fund II Coö peratief U.A."), a společnosti Velocity Capital Fintech Ventures Coöperatief U.A., se sídlem Nizozemské království, 3972LG Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat 178, RSIN 859495310, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod čísle m 73374741 (dále též jen "Velocity Capital Fintech Ventures Coöperatief U.A.") (ING Bank N.V., UNIQA Insurance Group AG, Finch Capital Fund II Coöperatief U.A. a Velocity Capital Fintech Ventures Coöperatief U.A. dále společně též jen "Zájemci") takto: a) společnosti ING Bank N.V. bude nabídnuto upsání 957.977 (devíti set padesáti sedmi tisíc devíti set sedmdesáti sedmi) kusů Akcií, b) společnosti UNIQA Insurance Group AG bude nabídnuto upsání 957.977 (devíti set padesáti sedmi tisíc devíti set sedmdesáti sedmi) kusů Akcií, c) společnosti Finch Capital Fund II Coöperatief U.A. bude nabídnuto upsání 5.109.209 (pěti milionů jednoho sta devíti tisíc dvou set devíti) kusů Akcií, d) společnosti Velocity Capital Fintech Ventures Coöperatief U.A. bude nabídnuto upsání 4.470.558 (čtyř milionů čtyř set sedmdesáti tisíc pěti set padesáti osmi) kusů Akcií. 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Záj emcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání Akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne schválení tohoto usnesení valné hromady. 6. Emisní kurs všech upsaných Akcií činí 20,0578928304124 Kč, tzn. jedna Akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) bude upsána emisním kursem 20,0578928304124 Kč. 7. Emisní kurs všech upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou upisovatelé (Zájemci) povinni splatit peněžitými vklady nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 277555009/0300, IBAN CZ 65 0300 0000 0002 7755 5009, SWIFT kó d CEKOCZPP, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., akciové společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČO: 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městsk ým soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46. 17.4.2019
Valná hromada společnosti schválila dne 15.4.2019 usnesení tohoto znění: Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti Twisto payments a.s., se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 016 15 165, spisová značka B 19085 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Společnost) takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 2.258.356, Kč (slovy dva miliony dvě stě padesát osm tisíc tři sta padesát šest korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.258.356 (slovy dva miliony dvě stě padesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů akcií se zvláštními právy označovaných jako Akcie série B, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká), přičem ž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, s nimiž budou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE dále v odstavci 9. nově navrhovaného znění stanov Společnosti, (dále společně též jen Akcie nebo každá jednotlivě též jen A kcie). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd ějších předpisů, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: společnosti ING Bank N.V., se sídlem Nizozemské království, 1102MG Amsterdam, Bijlmerplein 888, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Nizozemskou obchodní komorou pod číslem 33031431 (dále též jen ING Bank N.V.) a společnosti UNIQA Insurance Group A.G., se sídlem Rakouská republika, 1029 Vídeň, Untere Donaustrasse 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem ve Vídni pod FN 92933 t (dále též jen UNIQA Insurance Group A.G.) (ING Bank N.V . a UNIQA Insurance Group A.G. dále společně též jen Zájemci) takto: a) společnosti ING Bank N.V. bude nabídnuto upsání 1.129.178 (jednoho milionu jednoho sta dvaceti devíti tisíc jednoho sta sedmdesáti osmi) kusů Akcií, b) společnosti UNIQA Insurance Group A.G. bude nabídnuto upsání 1.129.178 (jednoho milionu jednoho sta dvaceti devíti tisíc jednoho sta sedmdesáti osmi) kusů Akcií. 5. Všechny Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších před pisů Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání Akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne schválení tohoto usnesení valné hromady. 6. Emisní kurs upsaných všech Akcií činí 17,0168033737816 Kč, tzn. jedna Akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) bude upsána emisním kursem 17,0168033737816 Kč. 7. Emisní kurs všech upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: a) Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Akcií. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs všech Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že: -proti pohledávce Společnosti ve výši 19.215.000,-- Kč (devatenáct milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) za společností ING Bank N.V. z titulu splacení emisního kursu jí upsaných Akcií bude započtena jistina peněžité pohledávky společnosti ING Bank N.V. jako vlastníka pohledávky za Společností ve výši 750.000,-- EUR (sedm set padesát tisíc euro) z titulu smlouvy o úvěru (Convertible Loan Agreement) uzavřené dne 17. října 2018 mezi mimo jiné Zájemci, na straně jedné jako úvěrujícími, a Společností, na straně druhé jako úvěrovanou (dále též jen Pohledávka 1), přičemž pro vyjádření ekvivalentu Pohledávky 1 v měně koruny české bude použit kurz EUR/CZK vyhlášený Českou národní bankou ke dni 12. dubna 2019, tj. kurz 25,620 Kč (dvacet pět celých a šest se t dvacet tisícin korun českých) za 1 EUR (jedno euro), tj. Pohledávka 1 vyjádřená v českých korunách bude činit 19.215.000,-- Kč (devatenáct milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) (dále též jen Započtení pohledávek 1); -proti pohledávce Společnosti ve výši 19.215.000,-- Kč (devatenáct milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) za společností UNIQA Insurance Group A.G. z titulu splacení emisního kursu jí upsaných Akcií bude započtena jistina peněžité pohledávky společn osti UNIQA Insurance Group A.G. jako vlastníka pohledávky za Společností ve výši 750.000,-- EUR (sedm set padesát tisíc euro) z titulu smlouvy o úvěru (Convertible Loan Agreement) uzavřené dne 17. října 2018 mezi mimo jiné Zájemci, na straně jedné jako úv ěrujícími, a Společností, na straně druhé jako úvěrovanou (dále též jen Pohledávka 2), přičemž pro vyjádření ekvivalentu Pohledávky 2 v měně koruny české bude použit kurz EUR/CZK vyhlášený Českou národní bankou ke dni 12. dubna 2019, tj. kurz 25,620 Kč (d vacet pět celých a šest set dvacet tisícin korun českých) za 1 EUR (jedno euro), tj. Pohledávka 1 vyjádřená v českých korunách bude činit 19.215.000,-- Kč (devatenáct milionů dvě stě patnáct tisíc korun českých) (dále též jen Započtení pohledávek 2). c) Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek 1 a návrh smlouvy o Započtení pohledávek 2 předloží představenstvo Společnosti příslušnému Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5 tohoto rozhodn utí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Započtení pohledávek 1 i návrhem smlouvy o Započtení pohledávek 2 je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje předložený návrh smlouvy o Započtení pohledávek 1 a předložený návrh smlouvy o Započtení pohledávek 2. 8. Valná hromada zároveň schvaluje změnu druhu akcií takto: a) stávající kmenové akcie Společnosti vydané jako cenné papíry na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá, pořadových čísel 1 až 21.749.607, se mění na akcie se zvláštními právy vydané jako cenné papíry na jméno o jmenovité hodnotě 1 ,-- Kč (jedna koruna česká) každá, pořadových čísel 1 až 21.749.607, přičemž s těmito akciemi budou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE dále v odstavci 9. nově navrhovaného znění stanov Společnosti; tyto akcie budou dle navrhovaného znění stanov označované jako Nové kmenové akcie; a b) stávající kmenové akcie Společnosti vydané jako cenné papíry na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá, pořadových čísel 21.749.608 až 29.321.692, se mění na akcie se zvláštními právy vydané jako cenné papíry na jméno o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá, pořadových čísel 21.749.608 až 29.321.692, přičemž s těmito akciemi budou spojena zvláštní práva v souladu s článkem 5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE dále v odstavci 9. nově navrhovaného znění stanov Společnosti; tyt o akcie budou dle navrhovaného znění stanov označované jako Akcie série A. 15.4.2019 - 17.4.2019
Valná hromada společnosti konaná dne 21.9.2017 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 7.572.085,-Kč upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše 21.749.607,- Kč na novou výši 29.321.692,- Kč. 2.Upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: 7 572 085 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, které budou vydány jako cenné papíry, dále jen Akcie. 4.Navrhovaná výše emisního kursu jedné Akcie činí 16,19408680049314 Kč. Celková navrhovaná výše emisního kursu Akcií činí 122.623.001,7507121 Kč, což při použití směnného kurzu CZK/EUR vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 20.9.2017, dále jen kursový p řepočet, odpovídá po zaokrouhlení ekvivalentu částky 4.700.000 EUR, přičemž rozdíl celkového navrženého emisního kursu a jmenovité hodnoty Akcií bude tvořit emisní ážio. 5.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 6.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování Akcií, neboť se všichni akcionáři společnosti v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před hlasováním o tomto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali přednost ního práva na upsání Akcií. 7.Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: a)ING Bank N.V., společnosti založené a existující podle nizozemského práva, se sídlem 1102MG Amsterdam, Bijlmerplein 888, Nizozemsko, vedené v nizozemském obchodním rejstříku pod č. 33031431, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 5 961 003 kusy kmen ových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, které budou vydány jako cenné papíry, s emisním kursem jedné Akcie ve výši 16,19408680049314 Kč, tj. s celkovým emisním kursem ve výši 96.533.000,00000001 Kč, odpovídajícím po kursovém přepoč tu ekvivalentu částky po zaokrouhlení 3.700.000 EUR, s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech Akcií upisovaných tímto zájemcem bude tvořit emisní ážio; b)UNIQA Insurance Group AG, společnosti založené a existující podle rakouského práva, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, vedené v rakouském obchodním rejstříku pod č. FN 92933t, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 1 611 082 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá, které budou vydány jako cenné papíry, s emisním kursem jedné Akcie ve výši 16,19408680049314 Kč, tj. s celkovým emisním kursem ve výši 26.090.001,75071209 Kč, odpovídajícím po kursovém p řepočtu ekvivalentu částky po zaokrouhlení 1.000.000 EUR, s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech Akcií upisovaných tímto zájemcem bude tvořit emisní ážio; oba dále jen společně zájemci. 8.Zájemci jsou oprávněni upsat Akcie Smlouvou o úpisu akcií uzavřenou mezi společností a jednotlivými zájemci (jako upisovateli) v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran (dále jen Smlouva o úpisu akcií). Lhůta pro upsání Akcií bez využit í přednostního práva (tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o úpisu akcií) činí 60 dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Právo upsat Akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 9.Každý ze zájemců je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Akcií v měně euro na bankovní účet společnosti číslo: 277555009/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., a to ve lhůtě 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií mezi společností a příslušným zájemcem. 10.Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.10.2017
Valná hromada společnosti dne 15.2.2017 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního společnosti z vlastních zdrojů. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 7.249.869,- Kč o částku 14.499.738,-Kč na částku 21.749.607,-Kč. Ke zvýšení základního kapitálu dochází na základě schválené řádné účetní závěrky za rok končící 31.12.2016 , ověřené auditorskou společností KPMG Česká republika Audit, s.r.o., ev. č. 71, dne 7.2.2017, bez výhrad (dále jen účetní závěrka). Základní kapitál společnosti se zvyšuje z vlastního zdroje společnosti, jímž jsou Ostatní kapitálové fondy, vedené v účetní závěrce v pasivech na čísle řádku A.II.2.1. Na zvýšení základního kapitálu společnosti budou vydány následující nové akcie: 716 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, 14 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, 394 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, 338 kusů kmenových akcií ve formě na jméno, vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. 22.2.2017
Valná hromada společnosti dne 25.11.2015 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: S účinností k okamžiku zápisu zvýšení základního kapitálu dle bodu 2. programu do obchodního rejstříku valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu tako: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 5.377.267,-Kč (slovy: pět milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých) o částku 1.872.602,-Kč (slovy: jeden milion osm set sedmdesát dva tisíc šest set dva korun českých) na č ástku 7.249.869,-Kč (slovy: sedm milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc osm set šedesát devět korun českých). 2. Upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: a) 92 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 160.204,89Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc dvě stě čtyři korun českých a osmdesát devět haléřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 14.738.849,88Kč (slovy: čtrnáct milionů sedm set třicet osm tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a osmdesát osm haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty vš ech akcií, tj. částka ve výši 12.898.849,88Kč slovy: dvanáct milionů osm set devadesát osm tisíc osm set čtyřicet devět korun českých a osmdesát osm haléřů) bude tvořit emisní ážio; b) 2 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 80.102,45Kč (slovy: osmdesát tisíc jedno sto dva korun českých a čtyřicet pět hal éřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 160.204,90Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc dvě stě čtyři korun českých a devadesát haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 140.204,90Kč (slovy: jed no sto čtyřicet tisíc dvě stě čtyři korun českých a devadesát haléřů) bude tvořit emisní ážio; c) 126 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 801,02Kč (slovy: osm set jedna korun českých a dvě setiny haléře), tj. s celk ovým emisním kursem ve výši 100.928,52Kč (slovy: jedno sto tisíc devět set dvacet osm korun českých a padesát dva haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 88.328,52 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta dvacet osm korun českých a padesát dva haléřů) bude tvořit emisní ážio; d) 2 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 8,01,-Kč (slovy: osm korun českých a jedna setina haléře), tj. s celkovým emisním kurs em ve výši 16,02Kč (slovy: šestnáct korun českých a dvě setiny haléře) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 14,02Kč (slovy: čtrnáct korun českých a dvě setiny haléře) bude tvořit emisní ážio; dále jen Akcie. 4. Akcie nebudou upisovány prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 5. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování Akcií, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se všichni akcionáři společnosti před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostní ho práva na upsání nových Akcií. 6. Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci obchodní společnosti Partners Financial Services, a.s., IČ: 27699781, se sídlem Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158 (dále též jen jako zájemce nebo upisovatel). 7. Zájemce je oprávněn upsat Akcie na základě Smlouvy o úpisu akcií uzavřené se společností v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran (dále jen Smlouva o úpisu akcií). Lhůta pro upsání akcií (tj. uzavření Smlouvy o úpisu akcií) bez využit í přednostního práva činí patnáct (15) dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí. Právo upsat Akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jim upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo: 2112333749/2700, a to ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí. 15.12.2015
Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu tako: 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) o částku 1.377.267,-Kč (slovy: jeden million tři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých) na částku 5.377.267,-Kč (slovy: pět millio nů tři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých). 2.Upisování nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním následujících nových akcií: a)68 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 275.908,37Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set osm korun česk ých a třicet sedm haléřů) s tím, že rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. částka ve výši 255.908,37Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc devět set osm korun českých a třicet sedm haléřů) bude tvořit emisní ážio; b)1 kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vydané jako cenný papír, s emisním kursem akcie ve výši 137.954,20Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a dvac et haléřů) s tím, že rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty akcie, tj. částka ve výši 127.954,20Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a dvacet haléřů) bude tvořit emisní ážio; c)71 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 1.379,50Kč (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a padesát haléřů) s tím, že rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. částka ve výši 1.279,50Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých a padesát haléřů) bude tvořit emisní ážio; d)167 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 13,79Kč (slovy: třináct korun českých a sedmdesát devět haléřů) s tím, že rozdíl emis ního kursu a jmenovité hodnoty jedné akcie, tj. částka ve výši 12,79Kč (slovy: dvanáct korun českých a sedmdesát devět haléřů) bude tvořit emisní ážio; dále jen Akcie. 4.Akcie nebudou upisovány prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 5.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování Akcií, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se všichni akcionáři společnosti před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostníh o práva na upsání nových Akcií. 6.Všechny Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům: a)stávajícímu akcionáři, společnosti Enern Wasabi s.r.o., IČ: 01834321, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212377, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 63 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 275.908,37Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set osm korun českýc h a třicet sedm haléřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 17.382.227,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát dva tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a třicet jedna haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 16.122.227,31Kč (slovy: šestnáct milionů jedno sto dvacet dva tisíc dvě stě dvacet sedm korun českých a třicet jedna haléřů) bude tvořit emisní ážio; 2 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 1.379,50Kč (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a padesát hal éřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 2.759,-Kč (slovy: dva tisíce sedm set padesát devět korun českých) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 2.559,-Kč (slovy: dva tisíce pět set padesát devět korun českých) bude tvořit emisní ážio; b)stávajícímu akcionáři, společnosti Slevomat.cz, s.r.o., IČ: 24698059, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 3 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 275.908,37Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set osm korun českých a třicet sedm haléřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 827.725,11Kč (slovy: osm set dvacet sedm tisíc sedm set dvacet pět korun českých a jedenáct haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 767.725,11Kč (slovy: sedm set šedesát sedm tisíc sedm set dvacet pět korun českých a jedenáct haléřů) bude tvořit emisní ážio; 19 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 1.379,50Kč (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a padesát ha léřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 26.210,50Kč (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě deset korun českých a padesát haléřů), s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 24.310,50Kč (slovy: dvacet čtyř i tisíc tři sta deset korun českých a padesát haléřů) bude tvořit emisní ážio; 77 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 13,79Kč (slovy: třináct korun českých a sedmdesát devět haléřů), tj. s celkovým emisním kurzem ve výši 1.061,83Kč (slovy: jeden tisíc šedesát jedna korun českých a osmdesát tři haléřů), s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 984,83Kč (slovy: devět set osmdesát čtyři korun českých a osmde sát tři haléřů) bude tvořit emisní ážio; c)stávajícímu akcionáři, Mgr. Matěji Váchovi, nar. 2.7.1979, bydlištěm Alej Českých exulantů 404/11, Praha 6 Ruzyně, PSČ 161 00, budou nabídnuty k úpisu následující Akcie: 2 kusy kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 275.908,37Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc devět set osm korun českých a třicet sedm haléřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 551.816,74Kč (slovy: pět set padesát jedna tisíc osm set šestnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů), s tím, že celkový rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 511.816,74Kč (slovy: pět set jedenáct tisíc osm set šestnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) bude tvořit emisní ážio; 1 kus kmenové akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vydané jako cenný papír, s emisním kursem akcie ve výši 137.954,20Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a dvacet haléřů) s tím, že rozdíl emisního kursu a jmenovité hodnoty akcie, tj. částka ve výši 127.954,20Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc devět set padesát čtyři korun českých a dvacet haléřů) bude tvořit emisní ážio; 50 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 1.379,50Kč (slovy: jeden tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých a padesát ha léřů), tj. s celkovým emisním kursem ve výši 68.975,-Kč (slovy: šedesát osm tisíc devět set sedmdesát pět korun českých), s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty akcií, tj. částka ve výši 63.975,-Kč (slovy: šedesát tři tisíc devět se t sedmdesát pět korun českých) bude tvořit emisní ážio; 90 kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1,-Kč (slovy: jedna koruna česká) každá, vydaných jako cenný papír, s emisním kursem jedné akcie ve výši 13,79Kč (slovy: třináct korun českých a sedmdesát devět haléřů), tj. s celkovým emisním kurzem ve výši 1.241,10Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých a deset haléřů) s tím, že rozdíl celkového emisního kursu a jmenovité hodnoty všech akcií, tj. částka ve výši 1.151,10Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto padesát jedna korun č eských a deset haléřů) bude tvořit emisní ážio; (dále též jen jako zájemci nebo upisovatelé). 7.Zájemci jsou oprávněni upsat Akcie na základě Smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi společností a jednotlivými upisovateli v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran (dále jen Smlouva o úpisu akcií). Lhůta pro upsání akcií (tj. uzavření Sm louvy o úpisu akcií) bez využití přednostního práva činí patnáct (15) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Právo upsat Akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 8.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných Akcií na bankovní účet společnosti číslo: 2112333749/2700, a to ve lhůtě patnáct (15) dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií mezi společností a příslušným upisovatelem. 9.Připouští se možnost započtení následujících pohledávek: a)pohledávky společnosti vůči upisovateli - společnosti Enern Wasabi s.r.o. ve výši 17.384.986,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát šest korun českých a třicet jedna haléřů) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných Akcií proti pohledávce upisovatele - Enern Wasabi s.r.o. vůči společnosti ve výši 17.384.986,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát šest korun českých a třicet jedna haléřů) spočívající v právu na vrácení části úvěru dle Smlouvy o úvěru a podmíněném úpisu akcií ze dne 7.4.2015; b)pohledávky společnosti vůči upisovateli - společnosti Slevomat.cz, s.r.o. ve výši 854.997,44Kč (slovy: osm set padesát čtyři tisíc devět set devadesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatele m upsaných Akcií proti pohledávce upisovatele - Slevomat.cz, s.r.o. vůči společnosti ve výši 854.997,44Kč (slovy: osm set padesát čtyři tisíc devět set devadesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) spočívající v právu na vrácení části úvěru dle Sm louvy o úvěru a podmíněném úpisu akcií ze dne 7.4.2015; c)pohledávky společnosti vůči upisovateli - Mgr. Matěji Váchovi ve výši 759.987,04Kč (slovy: sedm set padesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a čtyři setiny haléře) spočívající v právu na splacení emisního kursu upisovatelem upsaných Akc ií proti pohledávce upisovatele - Mgr. Matěje Váchy vůči společnosti ve výši 759.987,04Kč (slovy: sedm set padesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a čtyři setiny haléře) spočívající v právu na vrácení části úvěru dle Smlouvy o úvěru a po dmíněném úpisu akcií ze dne 7.4.2015. 10.Smlouvy o započtení vzájemných pohledávek společnosti a jednotlivých upisovatelů, specifikovaných pod bodem 9. tohoto rozhodnutí, musí být uzavřeny mezi společností a příslušným upisovatelem v písemné formě a ve lhůtě patnáct (15) ode dne uzavření Smlo uvy o úpisu akcií mezi společností a příslušným upisovatelem. 11.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli - společnosti Enern Wasabi s.r.o. ve výši 17.384.986,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát šest korun českých a třicet jedna haléřů) proti pohledávce upisovatele - společnosti Enern Wasabi s.r.o. vůči společnosti ve výši 17.384.986,31Kč (slovy: sedmnáct milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát šest korun českých a třicet jedna haléřů), ve znění, které tvoří přílohu č. 1 notářského zápisu. 12.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli - společnosti Slevomat.cz, s.r.o. ve výši 854.997,44Kč (slovy: osm set padesát čtyři tisíc devět set devadesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) proti pohledávce u pisovatele - společnosti Slevomat.cz, s.r.o. vůči společnosti ve výši 854.997,44Kč (slovy: osm set padesát čtyři tisíc devět set devadesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů), ve znění, které tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu. 13.Schvaluje se návrh Smlouvy o započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli - Mgr. Matěji Váchovi ve výši 759.987,04Kč (slovy: sedm set padesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a čtyři setiny haléře) proti pohledávce upisovatele - M gr. Matěje Váchy vůči společnosti ve výši 759.987,04Kč (slovy: sedm set padesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a čtyři setiny haléře), ve znění, které tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu. 26.11.2015
Valná hromada společnosti Twisto payments a.s. rozhodla dne 9. prosince 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 2.800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých) o částku 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). 2.Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3.Nové akcie lze upsat výlučně peněžitými vklady. 4.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. 5.Nepřipouští se možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií; 6.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 59 (padesát devět) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a 2 (dva) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých), s tím, že převoditelnost akcií nebude omezena. 7.Emisní kurz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. u: 59 (padesáti devíti) kusů kmenových akcií na jméno částce 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a 2 (dvou) kusů kmenových akcií na jméno částce 10.000,- Kč (slovy: dese t tisíc korun českých). Emisní ážio se nestanoví. 8.Všichni akcionáři se ve smyslu ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali práva na přednostní úpis akcií. 9.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve smyslu ust. § 475 odst. d) zákona o obchodních korporacích nabídnuty následujícím předem určeným zájemcům: a.stávajícímu akcionáři společnosti Enern Wasabi s.r.o., IČ 018 34 321, se sídlem Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana, PSČ: 118 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212377, bude nabídnuto k úpisu 31 (třicet jed na) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a 1 (jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodno tě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); b. stávajícímu akcionáři společnosti Slevomat.cz, s.r.o., IČ: 246 98 059, se sídlem Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana, PSČ: 118 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961, budou nabídnuty k úpisu 2 (dva) kus y kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); c. stávajícímu akcionáři panu Michalovi Šmídovi, dat. nar. 14.6.1987, bydlištěm Letohradská 1212/38, Holešovice, 170 00, Praha 7, budou nabídnuty k úpisu 2 (dva) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisí c korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); d. stávajícímu akcionáři Mgr. Matějovi Váchovi, dat. nar. 2.7.1979, bydlištěm Alej Českých exulantů 404/11, Praha 6 Ruzyně, PSČ 161 00, budou nabídnuty k úpisu 4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dv acet tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a 1 (jeden) kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 1 0.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); e. společnosti bizthusiasm, a.s., IČ: 033 07 611, se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19921, bude nabídnuto 20 (dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) s emisním kurzem jedné akcie ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Ustanovení § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije. Veškeré nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností Twisto payments a.s. a jednotlivě každým předem určeným zájemcem, tj. Enern Wasabi s.r.o., Slevomat.cz, s.r.o., Michalem Šmídou, Mgr. Matějem Váchou a Bizthusiasm, a.s., s úředně ověřenými podpisy. 10.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz tak, že nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií a zbývající část, tj. 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií, splatí nejpozd ěji do šesti (6) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet číslo: 267097059/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ 00001350. 29.12.2014 - 29.12.2014
Valná hromada společnosti Twisto payments a.s. rozhodla dne 2. října 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 2.000.000,-Kč ( slovy : dva miliony korun českých) o částku 800.000,-Kč ( slovy : osm set tisíc korun českých) na částku 2.800.000,-Kč ( slovy : dva miliony osm set tisíc korun českých). 2. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Nové akcie lze upsat výlučně peněžitými vklady. 4. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno : - 39 (třicet devět) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých), a 2 (dva) kusy listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité ho dnotě každé akcie 10.000,-Kč ( slovy : deset tisíc korun českých). 5. Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. u : 39 (třiceti devíti) kusů listinných kmenových akcií na jméno částce 20.000,-Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých), a 2 (dvou) kusů listinných kmenových akcií na jméno částce 1 0.000,-Kč ( slovy : deset tisíc korun českých). 6. Přednostní právo na úpis akcií lze vykonat v sídle společnosti na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, a to ve lhůtě od 3.10.2014 ( třetího října roku dva tisíce čtrnáct) do 3.11.2014 ( třetího listopadu roku dva tisíce čtrnáct). 7. Na základě přednostního práva akcionářů je možné upsat nejvýše (a) dvě nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých) a (b) jednu novou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ( s lovy : deset tisíc korun českých) na jednu dosavadní listinnou kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč ( slovy : dvacet tisíc korun českých). 8. S využitím přednostního práva lze upsat : - 39( třicet devět ) kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-Kč ( slovy : dvacet tisíc korun českých), a - 2 (dva) kusy listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité h odnotě každé akcie 10.000,-Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie upisované s využitím přednostního práva činí u : 39 (třiceti devíti) kusů listinných kmenových akcií na jméno částce 20.000,-Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých) , a 2 (dvou) kusů listinných kmenových akcií na jméno částce 10.000,-Kč ( slovy : deset tisíc korun českých). 9. Akcie které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu ostatním akcionářům. 10. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. 11. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs tak, že nejméně 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií a zbývající část, tj.70% jmenovité hodnoty upsaných akcií, splatí nejpozděj i do 6 (šesti) měsíců ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet číslo : 267097059/0300 vedený u společnosti Československé obchodní banky, a.s. 21.11.2014 - 21.11.2014

Aktuální kontaktní údaje Twisto payments a.s.

Kapitál Twisto payments a.s.

zakladni jmění 43 075 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.4.2019
zakladni jmění 31 580 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.4.2019 - 17.4.2019
zakladni jmění 29 321 700 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.10.2017 - 15.4.2019
zakladni jmění 21 749 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.2.2017 - 9.10.2017
zakladni jmění 7 249 870 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.12.2015 - 22.2.2017
zakladni jmění 5 377 270 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.11.2015 - 15.12.2015
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2014 - 26.11.2015
zakladni jmění 2 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.11.2014 - 29.12.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.5.2013 - 21.11.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 22.4.2013 - 6.5.2013

Akcie Twisto payments a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 13 754 077 17.4.2019
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 7 572 085 15.4.2019
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 21 749 607 15.4.2019
Akcie se zvláštními právy 1 Kč 2 258 356 15.4.2019 - 17.4.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 29 321 692 9.10.2017 - 15.4.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 21 749 607 4.8.2017 - 9.10.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 074 22.2.2017 - 4.8.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 21 22.2.2017 - 4.8.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 507 22.2.2017 - 4.8.2017
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 591 22.2.2017 - 4.8.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 358 15.12.2015 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 15.12.2015 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 197 15.12.2015 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 169 15.12.2015 - 22.2.2017
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 266 26.11.2015 - 15.12.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 26.11.2015 - 15.12.2015
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 71 26.11.2015 - 15.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 167 26.11.2015 - 15.12.2015
Akcie na jméno 20 000 Kč 198 29.12.2014 - 26.11.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 4 29.12.2014 - 26.11.2015
Akcie na jméno 20 000 Kč 139 21.11.2014 - 29.12.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 21.11.2014 - 29.12.2014
Akcie na majitele 20 000 Kč 100 26.8.2013 - 21.11.2014
Akcie na majitele 200 000 Kč 10 22.4.2013 - 26.8.2013

Sídlo Twisto payments a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Újezd 450/40 , Praha 118 00 8.8.2013
Adresa Budečská 851/28 , Praha 120 00 22.4.2013 - 8.8.2013

Předmět podnikání Twisto payments a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 21.11.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.8.2013
pronájem nemovitistí, bytů a nebytových prostor 22.4.2013 - 8.8.2013

vedení firmy Twisto payments a.s.

Statutární orgán Twisto payments a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech vždy jeden člen představenstva. 15.4.2019
člen představnestva je oprávněn jednat za společnost ve všech věcech samostatně 22.4.2013 - 15.4.2019
předseda představenstva Michal Šmída 24.2.2015
Vznik členství 11.7.2013
Vznik funkce 12.11.2014
Adresa: Letohradská 1212/38 , Praha 170 00
člen představenstva Michal Kročil 12.2.2016
Vznik členství 26.11.2015
Adresa: Pujmanové 1549/26 , Praha 140 00
člen představenstva Viktor Stískala 12.2.2016
Vznik členství 26.11.2015
Adresa: Plzeňská 312/217 , Praha 150 00
člen představenstva Pavel Kos 22.4.2013 - 8.8.2013
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 11.7.2013
Adresa: Chmelová 2812/5 , Praha 106 00
předseda představenstva Matěj Vácha 8.8.2013 - 21.11.2014
Vznik členství 11.7.2013
Vznik funkce 11.7.2013
Zánik funkce 12.11.2014
Adresa: Alej Českých exulantů 404/11 , Praha 161 00
člen představenstva Augustin Kohoutek 8.8.2013 - 21.11.2014
Vznik členství 11.7.2013
Zánik členství 2.10.2014
Adresa: Štěrková 269 , Kosoř 252 26
člen představenstva Michal Šmída 8.8.2013 - 21.11.2014
Vznik členství 11.7.2013
Adresa: 10 , Pěnčín 468 26
předseda představenstva Michal Šmída 21.11.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 11.7.2013
Vznik funkce 12.11.2014
Adresa: Letohradská 1212/38 , Praha 170 00
člen představenstva Mgr. Jan Krabec LL.M. 21.11.2014 - 12.2.2016
Vznik členství 2.10.2014
Zánik členství 26.11.2015
Adresa: Dlouhá 1926 , Kladno 272 01
člen představenstva Mgr. Matěj Vácha 21.11.2014 - 12.2.2016
Vznik členství 11.7.2013
Zánik členství 26.11.2015
Adresa: Alej Českých exulantů 404/11 , Praha 161 00

Dozorčí rada Twisto payments a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Aman Ghei 26.7.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: 38 Hersham Road , Walton-on-Thames Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Georg Ioannidis 26.7.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: Pfefferhofgasse 6 , 1030 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Diederik Allard Mark Munniks De Jongh Luchsinger 26.7.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: Lijnbaansgracht 56 B , Amsterdam Nizozemské království
člen dozorčí rady Lukáš Janoušek 26.7.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: Ovenecká 753/1 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Cezary Smorszczewski 26.7.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: Ul. Leonarda da Vinci 14 , Bielawa Polská republika
člen dozorčí rady Pavel Mucha 26.7.2019
Vznik členství 15.4.2019
Adresa: Žitavská 231 , Praha 103 00
předseda Zdena Zůbková 22.4.2013 - 8.8.2013
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 11.7.2013
Vznik funkce 22.4.2013
Zánik funkce 11.7.2013
Adresa: Šimůnkova 1606/15 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Andrea Melíšková 22.4.2013 - 8.8.2013
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 11.7.2013
Adresa: Budečská 851/28 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Kateřina Kosová 22.4.2013 - 8.8.2013
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 11.7.2013
Adresa: Sadová 879/22 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Antonín Vácha 8.8.2013 - 12.2.2016
Vznik členství 11.7.2013
Zánik členství 26.11.2015
Adresa: Purkyňova 2100 , Hořice 508 01
předseda dozorčí rady Pavel Mucha 8.8.2013 - 2.12.2016
Vznik členství 11.7.2013
Vznik funkce 11.7.2013
Adresa: Ke dráze 422/4 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ondřej Raška 8.8.2013 - 23.4.2018
Vznik členství 11.7.2013
Zánik členství 3.10.2017
Adresa: 105 , Pěnčín 468 21
člen dozorčí rady Ing. Petr Borkovec 12.2.2016 - 23.4.2018
Vznik členství 26.11.2015
Zánik členství 3.10.2017
Adresa: Krasová 600/12 , Brno 614 00
člen dozorčí rady Mgr. Matěj Vácha 12.2.2016 - 23.4.2018
Vznik členství 26.11.2015
Zánik členství 3.10.2017
Adresa: Alej Českých exulantů 404/11 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Tomáš Čupr 12.2.2016 - 23.4.2018
Vznik členství 26.11.2015
Zánik členství 3.10.2017
Adresa: Dělnická 887/26 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Pavel Mucha 2.12.2016 - 23.4.2018
Vznik členství 11.7.2013
Zánik členství 3.10.2017
Vznik funkce 11.7.2013
Zánik funkce 3.10.2017
Adresa: Žitavská 231 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Borkovec 23.4.2018 - 26.7.2019
Vznik členství 3.10.2017
Zánik členství 15.4.2019
Adresa: Krasová 600/12 , Brno 614 00
člen dozorčí rady Lukáš Janoušek 23.4.2018 - 26.7.2019
Vznik členství 3.10.2017
Zánik členství 15.4.2019
Adresa: Ovenecká 753/1 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Pavel Mucha 23.4.2018 - 26.7.2019
Vznik členství 3.10.2017
Zánik členství 15.4.2019
Adresa: Žitavská 231 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Wouter Goosens 23.4.2018 - 26.7.2019
Vznik členství 3.10.2017
Zánik členství 15.4.2019
Adresa: Saenredamstraat 312 , Haarlem, North Hoiland Nizozemské království

Sbírka Listin Twisto payments a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19085/SL 10 notářský zápis [NZ 754/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2015 12.2.2016 25
B 19085/SL 8 notářský zápis [NZ 754/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2015 26.11.2015 25
B 19085/SL 7 notářský zápis [NZ 1162/2014] Městský soud v Praze 9.12.2014 18.12.2014 7.1.2015 7
B 19085/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 933/2014 Městský soud v Praze 2.10.2014 13.11.2014 26.11.2014 21
B 19085/SL 5 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 11.7.2013 23.7.2013 29.8.2013 2
B 19085/SL 4 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 11.7.2013 23.7.2013 29.8.2013 1
B 19085/SL 3 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 14.8.2013 28.8.2013 20
B 19085/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 368/2013 Městský soud v Praze 12.8.2013 14.8.2013 28.8.2013 26
B 19085/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 135/2013 Městský soud v Praze 27.3.2013 16.4.2013 25.4.2013 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Twisto payments a.s.

IČO (identifikační číslo) 01615165
Jméno Twisto payments a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 11.7.2013
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Twisto payments a.s.

Živnosti a provozovny Twisto payments a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.7.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 47/73, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1011812614
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 11.1.2016

Živnost č. 2 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.2014
Zánik oprávnění 1.3.2017

Statutární orgán Twisto payments a.s.

Člen statutárního orgánu Michal Šmída
Člen statutárního orgánu Viktor Stískala
Člen statutárního orgánu Mgr. Michal Kročil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Twisto payments a.s.

IČO: 01615165
Firma: Twisto payments a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.4.2013

Sídlo Twisto payments a.s.

Sídlo: Újezd 450/40, Praha 118 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image